V.S. PEPERMUNT VS lindeboom Leesbibliotheek Heeren-Whipcord-Jassen, Jongens-Pakjes, Zwart Manchester Heerenbroeken Verhuizingen door Nederland Gebr. v. Koningsbruggen Pz., MAG.' DE STI UiTZEHDINGVAN kinderen DE JEUGD B. KOORN Co. ONZE PRIJZEN albert heun SPOORSTR, 416 Ad verteritten Speciale Aanbieding. „HELDRIA", met gesloten auto. DOBBELMANN'S KARNEMELRZEEP I Den Bder Maart hopen' onze geliefde Ouders, i 3 A. BETHLEHEM 1 *n P. NONNEKES, 2 hun 25-Jarlg huwelijksfeest te herdenken. Hun dankbare kinderen: P. NONNEKES en Verloofde, Beverwijk. D. NONNEKES, Oura?au (W.I.) Heden overleed, na voor zien te zijn van de H. H. Sacramenten der Sterven den, onze beste Vader, Behuwd-, Groot-, en Over grootvader Namens de familie: M. L. OETELMANS. A'dam, 29 Febr. 1928. Brederodestraat 108m Centraal Genootschap voor Kinder- herstellinos- en Vacantiekolonies. Ouders (of verzorgers) die voor hun zwakke kinderen in aanmer king wenechen te komen voor uitzending naar een der her stellingsoorden van de vereeni- ging, hebben zich daartoe -op WOENSDAG7 MAART A.S., 's middags tusschen 4 en B uur met het betreffende kind te vervoegen aan 't gebouw van „HET WITTE KRUIS", Breewaterstraat. Het Bestuur der Vereeniging M. J. W. RIENKS, Voorz. T. VAN HEUSDEN, Secr. vraagt in groote mate de zorg der ouders. Beschermt de teere huid van Uw kind door de huid versterkende MET HET ANKER V. S. Is voor Peper munt het merk, let er wel op, want ander# koopt ge lieht een stropt iDtiesk die ge krijgen kunt Bpr- ADVERTEERT IN DE HELDERSCHE COURANT dat bij Uw Winkelier vragen„KOORN'S Koffie en Thee", voor U beteekent het beste, het geurigste, het krachtigste te ontvangen, dat hl] in zijn winkel heeft. KOORN'S Java koffie met een loodje 68, blauw merk 60, groen merk 50 cent per pakje. KOORN'S fijngeurige Ceylonthee, blauw merk 34, rood 36, groen 38, goud 40 oent per ons. Vraagt Uw winkelier. OPGERICHT 1B08. ff nscuits en IWafeLs van Amstvdua „xiyn meer waard dan zij kosten" TA.HILLEN3 ONOVERTREFBAAR J. C. DUIN K ER, prima blauw kemgars# 1 20.80 ...at 18.60 mat dubb. kraag halve ceintuur, f 26.80 eiken leeftijd, van aff 6.90 nu f 3.00 SPOORSTRAAT hoek Koningstraat. WIJ garandeeren de prima kwaliteit van al onze ARTIKELEN. per pond ,Ad pond Prima Koffl# Witte Suiker m Tarwebloem m Vermicelli m Maïzena Groene Erwten n Witte Boonen w Walch. Witte Boonen m Noord-HolL Capuoijner» Grauwe Erwten Bruine Boonen De echte Geld. Worat m per pond van af 52 24 9 17 11 14 10 21 10-14 52 Margarine Zuiver Rundvet Rookvleeach Leverpastei per pond van af 28 H one buk 1* Schijfjes Appelen Stukjes Callfornlsche Peren Wijnperen Mooie Pruimen Reuze Prulmedanten Sun Meld Rozijnen Sultane Krenten Abrikozen Zachte Zee' GlyoerJ Stijfsel Glyoerine-Zeep >ep •li A. H.'a Huishoudzeep A. H.'a Zeeppoeder A. H.'a Lucifers per pond Zwaluw-Lucifer» per pak 10J per pond 7, per 100 pond f 6.88 PE WASCH UIT HUIS» Voor Uw Gordiinen. Bedde- Ïoed, Spreien, Dekens is het eze maand da gemakke lijkst» tijd. N.V. STOOMWASSCHERIJ „DEN HELDER11, HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het ivallen en tot bevordering van den hergroel van 't hoofdhaar R. 110. HELDER Hofleverancier. SPOORSTRAAT 130-132 Alléén verkrijgbaar bjj T. VAN ZUYLEN, Spoorstraat. Colffaur. H. W. ZEGEL Ta koop puikbeate witte, Zeeuwache EIGENHEIMERS, per K.G. 11 ct., per zak, 85 K.G. 10 ct. per K.G. AdresAchterstraat 89—70. Adverteert In de Held8rs8h8 Courant. Ondernemen: Loodsgracht 21, Tel. 56. N.B. Pakkisten worden gratis In bruikleen verstrekt. 1284&6TB9 enz. AdvsriaatMui Imilsmat f PIETER OETELMANS in den ouderdom van ruim 80 jaar. Afdoellng HELDER Lat vooral op naam en mark Tot de Lindeboom-Wafel» welke gedurende een menschenleven door voortdurende verfijningen steed» gelijken tred hebben gehouden met de ontwikkeling van den smaak behoort in de eerste plaats MOCCA-TRIC-TRAC, het wafeltje met koffie-crême aevuld, daardoor 100 edel eD pikant van snaak. Let op het Lindeboom-merk aan de keerzijde 1 Andere veel gevraagde Wefel-specialltelten van de Lindeboom zijn: FROU-FROU gevuld met slagroom. ESPERANTO- WAFELS met boter gesmeerd en suiker bestrooid. IJSWAFELS in vier verschillende vruchtensmaken. HOLLANDSCHE-WAFELS gevuld mei slagroom en met suiker en vanille bestrooid. BI-JOÜ-WAFELS. Een heerlijk bros en 'ach ig wafelgebak, gevuld met pikante crème (combtna ie van mocca en rum) Ongeyser 22 wafels per ons. VAN SLOOTEN HARLINGEN En vergeet niet 3 kwaut.it.n: VORSTENLANDEN fl CT DCLl ZANDBLAO IOCT HAVAafniA1 a CT SPOORSTRAAT 02. Catalogus verkrijgbaar II H MM M M f 18.00 De Bijenkorf, zeggen U voldoende, doch ONZE KWALITEITEN zeggen y veel meer. 20 19 EXTRA zwaar qemenqd kippenvoer, WILHELMINASTR. 46-48 Directeur P. J. LOOVENSTIJN. blijkt steeds het beits Per flaoon 80 cent. Camera's - Kodaks Projeotie-apparaten Bioscoop-apparaten Lantaarnplaatjes Albums F0T0HAN0EL - KONINGSTR. 44-46 Ontwikkelen Afdrukken Vergrooten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 3