EXPERIMENTEN MELANGE Linoleums Vitrages, Gelukskantoor de Unie HELDER s DBLIBHIt- EH WISSELUNT1II ROOKT TABAK v. LUB Het is gebleken dat de Rijwielen var» 5?JE®R?C?£UNTHERT voïc,oen" Openbare Demonstratie met op Maandag 5 Maant in casino. WAT IS GEESTESVERSCHIÜNING WAT IS HELDERZIENDHEID? WAT IS EEN MEDIUM? fhma-PutMng Fa. T. C. G0VER9. HOOFDKANTOOR ZUIDSTRAAT 57-58 Tandheelkundige Inrichting DAKLEIEN Entrée: 50 cent, alles inbegrepen. Aanvang 8.15 uur. Komt allen en overtuigt U wat bedrog is. Deze weeR BSSsa" DROGISTERIJ - H. W. ZEGEL KAHAAX.\sKa D. W. LAGERVELD, HELDER Vrl|e Vereeniging „EWWAWUËL". WAT IS DIAGNOSE? ZIET DE ETALAGES Romer- Pudding «a smaakt als room! PUDDINGFABRIEK GRONINGEN V\"%tV+V\o LOTEN. HET LOOPT REEDS STORM I AgentE. N. HEIJLIGENBERG, KEIZERSTRAAT 118 - Telef. 234. Tabak- en Sigarenmagazijn „INSULINDE", ^untl4 C. ACKEMA, Spreekuur: WOENSDAG van lO—4 uur. AdresStationsstraat 11, Helder, fe kwaliteit Kunsttanden - Pijnlooze behandeling. Deze zaak Heeft GEEN FILIALEN. N.V. W. F. STOEL A ZOON's BOUWMATERIAALBEDRIJF, „EMMAUËL" zal U laten zien dat Helderziendheid bestaat en bewijzen wat een Medium is. Beleefd verzoeken wij den Heer „SHANKARA" deze vergadering bij te wonen. Ook H.H. Doctoren en Geestelijken kunnen zich overtuigen. Dringend verzoeken wij Eerbied en Stilte, zoodat de Heer „BERGHUIS" rustig en kalm kan werken. Plaatsbespreking van af heden dagelijks, van 3 tot 5 uur in „Casino". vof iiiii «UW UIVU UiUjU WU»T UUVCUU1CH 1 pond prima tafel-rijjst A 25 ets gratis. f>uAdinJ.l 4^/ Smaakt als room Deze drie u/oorden typeeren de verrukkelijke smaak uan onze u/elbekende beter dan ellenlange uerha- len.Heeft Zi deze heerlijke pudding nog nimmer geproefd, koop dan bij Cl wen winkelier eens een pakje,en ook ZJw oordeel zal zijn: sH'J'JP's Roma'Pudcfing t, - - Ï-T' 1 Verbandstoffen - Breukbanden - Elastieken Kou*en Wij ontvingen voor het voorJaar een zeer mooie collectie waarvan wl| de MONsters op aanvr#(,g gaarne op^|0|^ ^en<jen< Wederom verkrijgbaar de bekende Doorgefourneerd en klassikaal. Bij elke trekking vallen bl] mij de Hoofdprijzen. REEDS UITBETAALDE HOOFDPRIJZEN 4 z de 100.000 17 z de 6.000 z de 60.000 26 x de 2.000 4 z de 26.000 2 z de 8.000 1 z de 20.000 en honderden 1000-tjee Koopt bij mijn Agenten en aan het Van af f Wederom verkrijgbaar de bekende Hoofda9©ntschap voor Helden KONINGSTRAAT 83 HELDER. ADVERTEERT In da HELDERSCME COURANT GAAT U VERHUIZEN GOEDKOOPSTE ADRES N. SLOT Van Galenstraat, Telefoon 428. PAKKISTEN GRATIS. SNUFFELQRAAQ EN KNAGELIJNTJE. 777. Moeder pinkt een tn«n weg. Ze had wel gedacht dat de klndertjee Iets wil. den doen. Maar dat te zóó uit dan hoek aouden komen.neen, dat had ze niet durven verwachten. 't Is prachtig.... enlkt se.Jullie bent lieve schattea van ui uilenkinderen. 778. Dan laat Snuffelgraag bet rroote eadeau van al de kinderen alen. Vader en Moeder kunnen eerst niet gelooven dat Snuffelgraag en Knagelijtje dat samen Ïemaakt hebben. En wat zijn ze blij mat a prachtige lamp! Gewoon een pronk stuk! 779. Moeder moet er Snuffelgraag eens extra voor pakken. Nu, dat mag wel op een feestdag als deze. Andere zou Snuf felgraag het misschien een beetje kinder achtig gevonden hebben. Maar vijf en twintig maandelijksohe bruiloft komt niet lAdaan dag voos. 780. O, o, wat is Moeder zwaar otfder den indruk. Dit is de schoonste dag van mijn heele leven, snikt ze, al wordt ik zoo oud als opa Stekelbaard, die non- derd elf maanden geworden is.... ''Vat een lieve kinderen heb ik took.Ik hen eg erg '«Bk1"" vaar.... In veraohlllende afmetingen ALKMAAR en HELDER Jonkerstraat 22. Tel. 880 Qm U te overtuigen van de betere waren en dus tot vaste afnemer te maken, zal de firma de Gruyter in hare etalages iedere weelc Mn harer artikelen uiterst voordeelig aanbieden. tot en met Woensdag a^. De Grurter's Mélanse bereid met de fiintte kwaliteit roomKnt*. By aankoop van elk pond Mélange A 75, Fijn i 60 en Prima k 50 ets., geven wy (behalve de 2 reepen fijna Chocolade, die men altyd ontvangt), bovendien De Grurter's Mélange bereid met de fijnste kwaliteit roomboter, wordt onmiddellijk na het karnen naar de eigen winkels verzonden. Absoluut vertch en heerlijk van smaak, doet ze voor geen roomboter onder. De Gruyter KONINGSTRAAT 44-46 - - TELEFOON *79 Het bekende Amsterdameohe fabrikaat. Vertegenwoordiging voor HELDER KONINGSTRAAT 17. binnen de etad dan Ie het Feu muizenhistorie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 4