Reserveerlng bedrijven. Het is nteb de bedoeling geweest van het College, deze zaak naast zich neer te leggen. aUeriM aar vor,erii die recht moeten worden gec<v ^>r' vöraoekt de goeldkemring van den RW$Im °°k ™g bet woord te mo gen) hebben Die zaak is niet nieuw; spr. heeft voor tol m^^werking verleen'eni. In de eerste vetr' De V oor'/L tter: 'De Raad' moet het (van1 jare® reeds de eerste poging naartoe vari pjrL (jcimm. zijn de bezui; dan maar weit®* «gedban. Oneer het wethouderschap De nijgjmjggui besproken, unaar er was geen tijd Zwart tft ftov.* «aak naar v&ren eekemen en kj..,--.!,,,, ontt* rat. er niet De ontnuchtering van den heer de Boer, Aam de Fia Commissie aal spr. volle De heer ^ïn Veer wal wat zieg- gen, die Vo^^tter verwijst naar zijn antwoord m "en) Bocgaiairöl De beer "ersteker wil ook het woerd vr£g?r 0T'er öen persoonlijlk feit. Spr. kan zei- net 'e Voonzititeas woorden veréerdgen, a-^ 'mieni verder iaat spie ken, kan cat ^rieidfcg zijn voer anderen om weer'op Wproken© terug te komen, eni bcvenliier de heeren handig genceg cm bij de «tkelen nog op een en andei Zwart is dbze zaak naar vctren gekomen zijn afschrijving is een mooi stuk werk @e- w eest. Het bevreemdt spr. daarom, dat men naast de afschrijving nog een neserveering wiL Nu is neserveeren altijd goedi als de miidld'eCeni ervoor zijn. Zooais 'thans ce be- grooting is vastgesteld!, stelt spr, voor, clie reserveerir.g aan B. en W. cm prae-advies te zenden. Mogelijk is dan een op.tsiing te vinden. 8Vj pensloenpemle. ze te behandelen, 't Spijt spr. dat er niet meerdere bezuinigingen naar voren zijn gebracht. De Leer De Beer maakte oveir een convocatie voor de Fin. Commissie een schampere opmerking, die spr, wel even trof. Er was nog niets cm te bespreken. Als er voorstelen zijn, zullen ze naar de Fia Comim. worden gezonden. Spr. wensen dier Ccmm. veel voldoening gevend werk toe. Druk- en bindwerk, Spr. helpt! den heer De Boer wenschen, --- Spr. WMtft bit ziini voornemen dit bit die I.. terug te U°k spr. heeft wel flanel- te behandeïea Er Is een speciaalhierop 7000 kan worden bezuinigd., ding nog op en an:eir terug te komea voorS[e^ 00,]q staat daarin waarom het zoo 1 Xog onlangs rees tegen spr. voorstel voor laat is ingediend. 4000 bezuinigingen op de notulen sterk verzet. En over een voorstel' van spr, om Flnantleele verhouding, aanvankelijk 1500 op de boekjesbijiagen Het College deed al uitkomen, d'at het te bezuinigen, die uitdijde tot een van ■- —-«!-ƒ 4ooo, heeft spr. veel moeten hoorem Als er adressen komen van drukkers enz., zegt spr., er vallen altijd slachtoffers, bij welke bezuiniging ook. Voor iedere bezuiniging is spr. te vin den, maar ziet hier niet veel licht In. De heer De Boer merkt op, dat hij ln zijn motie slechts een onderzoek hiernaar vroeg. De heer Bok: Dat lijkt aardig en we zullen de motie ln overweging nemen. Aantal ambtenaren. Hoewel de uitvoering van dit denkbeeld van dien heer De Boer groote moeilijkheden zal geven* zal het College het ln overweging nemea Geld voor bezuinigingen. Den heeren Van Loo en Grunwald ant woordt spr., dat «pr. Inderdaad vroeger ge makkelijker crltlek kon' uitoefenen dan hij thans die crlttiek kan weerleggen. Bij de be sprekingen- dier belasting-voorstellen heeft spr. uit dten treure gezegd;, dat het hem leed- deedl, maar de crang kwam van bo ven af. De heer Grtlnwald niet gemak kelijk te beantwoorden. Wat deze heer zelde, moge waar zijn. maar ik zou dan terug moeten naar de alg. De heer ïraP befi^nt met te zeggen, dB,t Hl Het «ocvee, tiju in beslag zal' nemen en verzoekt verslaggever van de „Hel- cersche Cou'r^d' voortaan van hetgeen hij zeggen zai K'üe.^' Helderschen Raad,-maai <jjen) toestand wil berusten en alle nieis meer .°P ltle nea?®n pogingen zal dioen den post' te verhoogen. Vervolgen* herinnert hij. eraan, dat de heer Borke^ 118111 ^lem ®ti'n ned'e heeft ffezeghl eten '1(*r TraP in de Commissieiver- ap'-Wmwri ^«bben leeren Kifennen als SrSSsn'an Hij heeft dit cpge- vBit in iiPTt- lia'teakenis, dat de hleer Bankiert in Mem z-i m €eriijlk eni rechtschapen menWh l#*' 4n de nedie van den heer B-rkert' liet feze doorschemeren), dat h'Jj ln. tfK,h ve«-T «enigszins was tegengeval len en s- ie»n 81,501 di« eerlijkheid •n vlerlka" Wijf el trok. Als dllt moeit KfS5^V011 tet feilt, dat hüj niet' met ten Bo-ikert kan instemmen, u-H he' C'-'-alisme langs pariemenjaimen wie'? ru en tiöralkeni, dan gelooft hij, dan voer dien aK>r 1116111 »&en aaniel'dlng ^^^vlt^porkert scheen ook Ietwat cn- eammtisarn g^^öen dbor zijn vergelijking ïï?Sal^adWraotlle bij- de- bemanning van «en oo^^D- HJ,1 -zei daarvan, dat 'h ft.rc;Ats dan -toch goed' waarnemen. >talet 'in twijfel getrekken, ln- Jiet';jj beeft meermalen by onider- vinclirr aeh9"" diergelijke menschen, uit'den m 111 den hurgerUjken stand Alis er vele protesten komeit, zou de heeie zaak wei eens ln portefeuille kunnen blij ven. Dat werd ook op de vergadering be toogd. Spr. herhaalt wat hij daaromtrent zeilde en dat verschillende gemeenten meen den nilet genoeg te krijgen. Het College zal te dezer zake dllgent blijven. Flnantleele Commissie. Spr. Is het eena met den heer De Zwart, dat voorstellen van het College moeten komen. DeVoorzitter: Dan hebt u mij niet begrepen. De heer Bok: Als ze eenmaal ln het College zijjo, wortden ze daarna naar de Fin. Commissie gezonden. Het is niet zoo, dat de Fin. Comm. begraven is. Bij ce volgende begrootllng en ook bij andere gelegenheid waar het noodig is, zal dl» Commissie wor den geraadpleegd. Homogeniteit ln het College. Als de beer De Zwart de beantwoording van het Alg. Rapport goed gelezen heeft, zal hij daaT af en toe vindien vermeld, dat een der wethouders het niet eens is met aversies;z&er wei toornen in hui S op hun plaats tle zijn. Dat b SEfrirTte danken aan d.e clscipl'ine sommige dingea Dat dit spr. was, behoeft ÏÏJJJJrhifaprokenl heeft en ,/ellicht ifc »eeni betoog. het co'k ca9!üin 106 te sehrijver dat de (De hleer Van Dam komt te vergade- mian. die vr"®® ,,fcot: kun- fractie behoorde ring). en bij de vll4-e,z:"geni 500 voorkeurstem- De heer Bok zal' die moties hier niet mien haald», ze,e- 3811 arl-erer behandelen, ze beboeren 'bij' andere afdee- ilingen. Alleen de motie betreffende dtei wer- levenabeeoh°(Jffin'K Ws®?hen dien hleer Boi kert en s~ 18 tem 1111 vervolg vaii diens redt Wblefcen^ dat dllt nlieit zoo «root IS. d® il®er. Borkert een be- hie'1^ iSs'gro'1",:ia8> waarop die nieuwe sa- marfevCs moeten worclen opgebouwd Vervolgs^ spr. In het lichit, dat. M dloor a;'V -ppeeringen nog niet overtullgi Is var- de om van'het gemeente- t^riftWÉal '•■atiooglng van de penisl'oenbij- £«Tw:pi Al Is hij' zelf geduperc door die ve?^BcllJ^IWen) V8n den) laatsten tfliA -Ie n^r 81/. hebben, bedragen is gesr. voer bem, cm daarom ook te .torren m d* Itevennvreugd» van ai ^Noa wiW "P1"- er°Ps dat ln het verslag van 'de Courant" boven' de vragen door hem woord' corruptie li 0® mtsverstanld! te voorko- mimi wï uitdrukkelijk vecklaren, dat hïl Mi he' *ieï'€ni V#D dte vrageni omtrent het strattw^ aau geen corruptie heef q^nA-ttte lert hJJ dte^ verklaring af, dat M icnfler ia#311 -es psisocns. «ondier te vra- een haar richting, tJJ «Cle vraag- sHkken w 1111 Baad1 zullen voor doen, zal voigens rijn eer en ge- we"er.i to JTeHeele gt- meenschS't 'r bijzccldter ln dat van de gemeend -«-der. De V cC!1'116 r •beft voor dte verg.» dering te De heer B-er^teker wil nog even een persoo^ '«w rechtzetten. De. heer De Boe": Ï0 vorlgen avond een be toog getou^® «ui daarbW de voorstelling gewekt cüei'i ""r. van den Raad' gespreken had' al'a va', ^^rilde ambtenaren. Dit was onjuist De heer B o e i- gaat met dteze neJdere ulteenzeitüW £cc°brdi De verc''1'-"^ wordt verdaagd' tot 8 uur Vergaf^11® van Donderdagavond. De V c-o -*®f t 't e r deelt mede, dat de heer Van !tTei'a 'tegen protesteert, dat- de heer #®ffelenlberger (nog n'let aan wezig) pérw^-iijke aangeCtgenlhieüen ir gering beef' .Böbracht. Spr. keurt dit af, zou ganrn- z'en-> dlat de heer Van Breda hier niet #Mr °P üngingi Sjiiet van den wethouder Bok. De heer Bij de tweede instantie is spr. 3ipf£<L-en> dat aan spr. dte opmer king is osn optimist te zjjn. Spr. vindt dsit vreemd1; wat heb ik gezegd? Ik heb benauw1'Gat de toestand! ernstig was en met eri»: crjder de oogen moest werden gezien. Spr. aBeat aan het slot gezegd, dat dllt laar «vt-«^Hger opbrengst zal woróien verkregen. ,"M z°u het dan moeten zijn. Andiere nitf|i,Wni katn spr. niet vinden voor Bijn óptiffi^11*- Spr. bes ';™ordt hierna de gemaakte op- rnenfcirger iS gezegd;, dat spr. antwoord niet vu rsr. aan bestuurder, maar van een ambtenaar. ^r- hoeft getracht oen ant woord öe f^"on °P die gemaakte opmer kingen er 'tbrmeeirde voorzlchtlghlei'ds- halve bij Üe amt>benaren) ln kwestie over die dingen, dl'met h'en besproken heeft. Het is een ambtenarenwaratwoordi, Spr. stSri1®! ffceuszins dit te erkennen, Ik geeft 'r('iedor doen voor de eerste maal zoo'p fV^ting -te verdedigen. doet oP soh'darlteit en saamhoorig heeft moe#'"-,,^®taaa nii™ u-o LuV ™-o. Wat b;" verscr.il ln wereici- o keloozenbestrijlding heeft heel wat stof deer, opwaaien. Die heer Van der Veer had ge gronde argumenten. Een weikvei'achaffing mag nooit een bron van inkomsten worden, het loon miag nooit gelijk zij® aan den plaat- seiljken ioonstandaard; dan blijft er een prikkel om er zoo spoedig mogelijk bij weg te gaan. Ieder het loon waarop hit recht heeft zielide de heer De Zwart. Maar 1!» niet één mensch op de geheeïe wereld; dlle niet vimdt dat rijn loon te laag Is. Het loon meet be hoorlijk zijn, doch beneden d'at der organi saties. yVJj hebben altijd veel moeite de gel den t'Jji de regeerirgi los te krijgen. bestrating Singel beeft spr. gezegd-, dat het monster aan Gem.werken ligt, het zijn vlamovenklin- kers en de Raad kan het monster gaan zien. De steenen zijn volgens het bestek geleverd, maar als er een minder soort geleverd is, kan ik dat niet beoordeel en. De toekomst zal loeren of de klinkers goed zijn. De heer V a n Os: En mogen we ze dan terugsturen? De heer van Breda: Laat de heer Schoeffelenbcrger nu eens gaan zien naar het monster. De heer Sohoef f elenberger: Daar gaat het niet om. Het is geen straat klinker! Dat is de zaak! De heer van Breda: Het ls dat wel! De heer Grunwald heeft mij lof toege zwaaid, doch 't was wat duur zei hij. Het is niet te duur, het bedrag op de begroo ting is miniem. Wij juichen liet trottoir op de Kerkgracht toe, als wij een inrij- verbod hebben, wordt het beter, De heer Grunwald: Het is te smal. De heer van Breda: De verkeers regelen worden hier slecht gevolgd. De heer Schoeffelenberger heeft nog gesproken over leegstaande woningen. Waar staan die? De heer Sohoeffelènberger: Op de Hoofdgracht, Binnenhaven en elders. De heer van Breda: Hier en daar een leeg huls komt in elke plaats voor. Kosten tegeltrottoir. De heer Schoeffelenberger zal met cij fers zijn betoog moeten staven, anders houdt spr. zich aan de cijfers van den techn. dienst. Spr. had wel verwacht dat eet) deskundige uit den Raad met andere voorbeelden ware gekomen. Wat nu ge schied is in de ruimte zwammen.- Dupliek van wethouder Verstegen De heer Verstegen heeft in eerst» instantie enkele dingen vergeten, die spr, thans zal rechtzetten. Opbrengst cokes. Die wordt ln verband gebracht met o Vlaardingen, dat heeft een hoogere ookes- besci ouwlngen- van verleden jaar. Wat dePril5» Inderdaad. Maar in Dein is de heer Grunwald zéL, was waar, maar lk zat icokesprijs nog hooger. V aardoor komt toen- aan de andere zijde der tafel. Laat, mij j dan nu, dat Assen, Almelo, Hengelo met hier even' mij Inwerken, zegt spr., mis- j een particuliere fabriek een lageren co- sehlit V kom lk dan tot andere gedachten.kesprijs maken dan Helder. Door den af- De post van wethouder van financiën is zet. Eer wij een H.L. ookea in Amsterdam niet zoo gemakkelijk, zooals de heer Grun-hebben, moeten wij meer betalen dan wald terecht zei. Spr. heeft) niet geschroomd Amsterdam c.s. dien post te aanvaarden en meent zich vrij En Vlaardingen en I elft kunnen hun goed te hebben verdedigd! Dupliek van wethouder van Breda. l) He on® roer- dat wij' aan <üi -verzoek W b«*r Trap niet kunnen Ttïdosn Fusie Centrale Boekhouding en Verificatie. Het College heeft de zaak overwogen Het is niet gemakkelijk belde zaken te comblneeren. Het zijn be.lde aldtóMstratleve z.'ksn en het is beter Ö.at het instituut- Ve rificatie afzonderlijk blijve. Spr. ziet niet veel keil in combi na ;Ie, maar het zal op het College nog eons nader wordlen besproken. Retrlbutlën enz, Spr. gelooft, dat de retributie-berekening »oo goed mogelijk is vastgesteld, maar dit kan nader worden bezien. Ook de bedrijf»- kcaten. Belastingberekening. Bruto of netto. Spr. weerlegt het dbor <Jen- keer Van Dam aangevoerde* voor den belastingbe taler maakt het weinig verschik De teleurstelling van dan heer Biersteker. Spr. heeft dit el weeriegdi Hij ls over tuig,dl de zaak naar beter wetten naar voren te hebben gebracht Ook versobering en bezuiniging zal ®pr. hoog uitdragen. De retributies rijn berekend) naar de huidige posten. Spr. heeft er op gewezen, dat be gonnen ls met een -tekort, maar men kan dat niet wijten aan belastingopbrengst Achteruitgang belastbaar Inkomen. De heer Biersteker noemt het bedrag van 400.000. Voor 1927/8 is het niet achteruit gegaan. Dat is het eenige optimisme in mij® redeneerlhg. Voor het volgend jaar wordit het werkelijk iets minder, maar de verhoogde kinderaftrek heeft daar invloed op. Men make er evenwel niet uit op, alsof de flnancleele toestand goed zou zijn. Andere gemeenten ln slechtere omstandigheden. Door over Middelburg te spreken, had Ie beer Biersteker groot gelijk. Daar ls de toestand nog veel treuriger dia® hier; de bestrating etc. ls erbarmelijk slecht Men moet dlaa-r nu 80 meer betalen aan plaats, belasting, maar Middelburg is een van de treurigste grootere gemeenten. Geroeo dbor den heer Biersteker: MidS® 11 W6r no* heer BokTe Middelburg rijn Öe dat la®° bel"Un*en gehOTen- Flnantleele verhouding. Met ö'e meening van den heer De Bo'er ate zouden de kerkelijke partijen en Ge- meentebela-ng den toestand niet voldoende Inzien, is spr. het nliet eens,. Spr. hoopt, dat de gemeente Loppersum de aohaesie krijgt van vele gemeenten. Maar het lijkt spr. plet goed met dergelijke gemeenten samen te gun- 1 cokes zoo verkoopen naar de warenhui zen in het Westland (broeikassen). Uit Helder moest aan Calvé cokes geleverd worden omdat de fabriek in Delft niet [moer kon Leveren. Bovendien moeten wij sorteeren, als wij een mechanische ln< richting krijgen, maken we nog meer voor de cokes. Onze cokes is go:d en overal Spr. onderschrijft niet tiemeening, dat'voor bruikbaar. De heer Van Breda is niet zoo erg aangevallen en kan kort zijn. Tegeltrottoir Loodsgracht deze gracht te smal is, op de Kerkgracht ls het niet gebleken. Er komt nu een verbod van inrijden en dat zal cck voer de Loods gracht moeten- kernen. Voor het vcetverkeer ls het een groote verbetering» Het tegel- trottoir is nilet zoozeer een behoefte, alleen zou het verfraaiing zijn. Spr. ul dien post voor dit jaar terugnemen. Spr. zin voor luxe. Als spr. de beschikking had over meer geld, zou hij meer straten doen- opknappen, maar het ls juist het zeer besche-Wen be drag dat hem tot bewerking noopt. In Mid delburg is een desolate toestand. Gebleken is, dot onze begrootlng van Publieke Wer ken verhoogd moet worden. De heer Grunwald': Kanaalboordlen verkeeren in Slechten toestand! De heer Var. Breda zal gaarne daar voor watt meer gelden ontvangen. Spr. eenzijdigheid. Spr. meent, dat hij alle belde oogen ge bruikt heeft voor de verfraaiing der stad. Men vargete niet* dat onder spr. ressort nog andere zaken behooren, zoo het Grond bedrijf, enz, olie eveneens aandacht vragen. De heer Biersteker heeft tweemaal ge sproken en beide malen heeft spr. zijn pessimistische toon getroffen. Als de heer Biersteker riet de voorzitter was van --He.der's Belang", kon ik me nog in zijn ge:a-ch;engar.g indenken, zegt spr. Al zou werkelijk öe economische toestand' zoo s.echt zijn als de heer Biersteker voorgeeft, dan nog moest hij als voorzitter van „Hel- oer's Belang" de energie van den Raad' op wekken. Maar Integendeel, bij vermoordt 2;.e energie, en wij het liefst alle sociale hervormingen maar vleugellam maken. Dat nieuwbouw achteruitgang zou beteeken-en, betwist spr, het is een teeken van vooruit gang. Dat de winkel aan den) Kanaalweg eendge jaren leegstaat, is het gevolg van ae verplaatsing van het verkeer. De heer Biersteker: Je snapt er niet® van! Interrupties, geroep. De heer Van Breda: Ook het voor- Ir i.fln de Nieuwe Brugsteeg was niet goed. De heer Biersteker ziet niet® dan speken; wij zien nog weil wat anders hier. Spr. keurt af, diat ce heer Biersteker, de voorzitter van „Helder's Belang", al'du® sprak. B. en W. doeni alles om c'en voor uitgang van Huisduinen al® badplaats te öövorieren', maar als wij- met een' goed plan komen, zegt de heer Biersteker, lid van „Heiüer Belang": dlsarstn werk ik niet mee! ?8e000!eW Bler,Uk6r: Het kort hBP* f'€e'r Van Breda; Huisduinen heeft hieraan behoefte. Wit willen het groote 6 verbetering van den w ^D rw1P no? 11)61 uitvoeren en- heb- a,a,rom .Wr een minder groot be- &Xf0kötm Wi1 h°ï*n< dat '<te heer Biersteker er aan zal medewerkea Verhcoglng eokesprfjs. Dat kan om allerlei redenen niet om dat wij niet weten hoe het met de brand stoffen gaat. Er is 66 et» geraamd, het kan zijn dat we meer krijgen, maar ook min der. Er moot aan den handel ook reduc tie worden gegeven, 's Zomers ls er over- productie van cokes en moet een uitweg er voor gezocht worden; vandaar deze raming. Spr. ontraadt verhooging van den post. Teer. Zooals de heer Schoeffelenberger het voorstelde ls het niet, n.1. dat nu hij er over spreekt, de prijs Ineens noog wordt Neen er is thans meer vraag naar. Ver- leden jaar hebben wij 100 ton aan den polder KoegTas geleverd, daarom moes ten wij het oontrcct verlengen. Verleden jaar hebben wij gemaakt f 8.47 en Vlaardingen 8.65, een verschil dat nM telt. Vlaardingen heeft wel 8.60 gemaakt maar hst stond voor f 8.— op de begrooting. Ds rsorg. der Reiniging. De begrooting ls op den nieuwen be drijfsvorm opgezet. Spr. zet de geschie denis hiervan uiteen. Het storthuis ls her haaldelijk ln den Raad besproken en doordat deze zaak niet af was, en de be grooting op de reorganisatie geraamd was. was er steeds een tekort. Waar schijnlijk ls ln Juli dit storthuls klaar en heeft de heels reorganisatie haar beslag. H°t tekort wordt dan gereduceerd op de helft. pl.m. 6000.—. Het wordt uit de overschotten gevonden op de begrooting. Werkeloosheid. Hierover sprak de heer v. d. Veer, en noemde daarbij het woord „partljgenoo- ten'. Van wie? P6 heer Van der Veer heeft dat uit den mond van de menschen zelf. De heer Verstegen: Er zijn 67 leden van den Centr. Bond, 9 van den K-A-. 1 van den Chr. Landarb.bond te werk gesteld, resp. 14, 21 proc. en 60 proc. Br wordt dus nauwlettend nagegaan daj er gelijkelijk© tewerkstelling geschiedt. De heer Van der Veer heeft nog wat anders gezegd. Spr. zal het niet hebben over de Ole. voor de bedeeling. In den tegenwoordige® tijd ls die particuliere be- aeellng niet meer gewenscht. Hot ging niet over het feit dat werk verschaffing werkverschaffing moet blij ven, maar om de loonen. Als men weet dat een arbeider op stukloon Donderdag 1° - a.an z^n loon hij Zaterdag w rif'ri. dat tet energie-ulblussching. 0 d8t '3 ons van boven af opgelegd. Er enn &oede vorm te vinden, als men maar wil Een gezonde sterke man past -ton aan het gewone grondwerx snel aan. q__ ovuuo gruiruw Wf een voorbeeld aan van een van Dat het personeel van Gemeentewerken loWen die 8toenen moest niet te hoog ls, heeft spr. aangetoond, ook een m<ïïi«v 0T! volhouden- Het ls de tegel trottoirs heeft hy Sie? Jïï 6? h* ,s 0)5 te opziet te vaa de taaUn. d* «6me*ht« ln den zak wil de kwestie van »eehtg»set Ten I)e heer Van der Veer zegt jonge men schen moeiten naar eidens <xm werk te zoeken. Ja, inderdaad, maar als men van Friesland komt om hier werk te zoe ken. bewijst dat, dat daar ook al niets is. Wij steken overal onze voelhorens uit naar werkversohaffing. Er is hier een overoompleet aan onge schoold personeel, maar de toestand is wanhopig. Wij hebben gesproken met groote reeders in Vlaardingen, Maassluis. Al het jonge volk was op de trawlers vroeger, maar tegenwoordig loopen daar ook allerlei jonge menschen langs den kant. Met .groote moeite konden wij er een paar te IJmulden geplaatst krijgen. In het' algemeen ls de mentaliteit zóó, dat ze lie ver werken dan om steun komen. Verle den jaar kwamen ze bedelen om bij de Zuiderzeewerken te werk gesteld te mo gen worden. Op den duur is een leven van 14 niet vol te houden. De reorgani saties zelf zijn de gangmakers voor werk verschaffing. De heer v. d. Veer zei, als een patroon niet betaald heeft, hij dat op zijn geweten heeft, maar er zijn patroons met een ruim geweten ook. Aansprakelijkheid voor de be grooting. De heer GrunVald voelde zich hierdoor gegriefd. Het is waar. de heer Grunwald is een tijdje ziek geweest, maar wij kregen de begrooting kant en klaar. In leder geval is het niet gebruikelijk dat een oud-wethouder een begrooting critl- seert. Spr.'s partijgenooten deden het niet, zU gingen achter de begrooting staan. Maar er is verachli van opvattlr g. De heer Grunwald: In Amster dam was die opgezet naar het vorig® jaar, hier worden d» uitkomsten afgewacht van het oude Jaar. De heer Verstegen: Nlst altijd! De heer Eylders heeft ook gesproken over dingen, die met de begrooting niet te maken hebben. Maar spr. vindt h®t goed eenmaal ln het Jaar elkaar eens aan te zien. Het heeft zijn nut. Als w|j uit sluitend de cijfertje® van de begrooting bespraken, kwamen hier ldeë»n naar voren, die we niet kenden. Nu kennen we ze. De heer Eylders heeft let® gezegd over de aanmaningen. De heer E y 1 d e r s: Uw partijgenoo ten, niet ikl De heer Verstegen: U deed voor komen alsof het alleen de arbeiders waren die wachten op een aanmaning. Dat ge beurt door menschen, die gaarne het geld zoo lang mogelijk vasthouden. Daarom is ij ophaaldienst zoo gemakkelijk. De voorstelling van den heer Eylders omtrent de winst uit de bedrijven was on juist. En het overschot wordt beter, de af schrijvingen loopen af. Daden wil de heer Eylders, de sociale maatregelen moetan verdwijnen, maar dan kan hij op tegen stand van ons rekenen. Die meatregelen zijn er ten gerieve van het volk. Het 1® een miserabele omstandigheid dat een ge meente ais de onze met een groote arbei dersbevolking, wil zij de volkskracht op peil houden, tot zulke groote uitgaven moet overgaan, en daarom zal het Rijk moeten bijspringen. Allerlei dingen moe- 'en geschieden om het peil omhoog te houden en het tornen aan die dingen komt en nadeele van hen, die het meer noodig hebben dan wij. Spr. betaalt elke w?ek >en behoorlijk deel; wij zijn gewend offers te brengen. Spr. wilde, dat de Raad nog tot andere maatregelen kon komen. De heer Eylders: En tot de alge- meene kas. De heer Verstegen: Het la niet n]jn schuld dat lk thans minder moet be talen aan belasting dan vroeger. Ik vind dat niet goedl De heer Schoeffelenberger heeft ge zegd. dat er een advertentie ln de krant stond van een middenstander die 1000 te leen vroeg. Wat beteekent dat? Als een middenstander dat per advertentie vraagt, heb lk den Indruk dat dat ge schiedt als truc omdat we de begrooting thans behandelen. Als het een tollede middenstander ls kan hjl det credlet krij gen, anders moet hij verdwijnen, want dan ia hij niet sollede. De heer Schoeffelenberger heeft nog maals gesproken over lage loonen tijdens het wethouderschap van De Zwart. Toen werd 24 betaalt, dat was ln die dagen r«n behoorlijk loon. Het Rijk ging er op knibbelen; op het oogenbllk hebben wij nog de hoogste uitkeering met Zaandam. De Brief aan Vliegen. De heer Schoef felenberger heeft dien niet geschreven om daar bij de begrooting gebruik van te maken, zegt hij. Ja, maar ik ben er zoo zeker niet van. Als Vliegen niet geïnfor meerd en gezegd had: natuurlijk, dat la onjuist", dan hadden wij niet geweten wat ln dien brief stond. De heer Schoeff elenberger Dat ls een verdachtmaking! De heer Verstegen: Neen, dat la het niet, dat beweea wel zijn brief aan de V. D. destijds met mevr. v. d. Hulst. Op die manier kan men hem niet meer ver trouwen. HIJ heeft voorts gesproken over den muur, waaT de vakvereenlglngrieidera op zitten, o.a. Henrl Polak, f.a. De heer Schoeffelenbsrgs r Die wooftt ln een villa I De heer Verstegen: Neen, In een heel aardig landhuiaje. Maar het gaat niet om dien muur met een dikke Bertha omver te schieten. Zoo gemakkelijk gaat het niet. De arbeidersklasse kan er allesn door machtsformatie uitkomen. De heer Trap heeft gezegd het socia lisme is anti-parlementair en anti-gods dienstig. De heer Trap dwaalt; hij be doelt het anarchisme. Socialisme wil leg gen een algemeen© kameraadschap vesti gen, sa het heeft nooit ofte nimmer vee- a Or\ oiw ib./%?+ IAM. eoorn^iftAwif» - hiitAitwl tin TflttClfilrtrniaWi rljïi, PIAOI^ UAY _T 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 6