RDAG 3 MAART Openbare Verkooping 'MlllEI's/ HOUTVERKOOPINQ wmmr Het Koek-en-Zoopie. CA CA O H.W. ZEGEL DUIZENDEN KOOPJES. WOENSDAG 14 MAART 1928, ADVERTENTIE-BUREAU BOELHUIS 13 KOEIEN, IJSENDIJK'S KOFFIE en THEE in pakjes. dom owjol&tui V J j gedipl. opticien vanaf GEBRUIKT ONZE REDUCTIEBONS op Pag. 104 en U VERDIENT Notaris ENGELMANN, BROEDERDIENSTEN AMBACHTSSCHOOL 1 h| LEEST HET MAARTNUMMER VAN „DE PRACTISCHE HUISVROUW1 wegens sterfgeval. te Nleuwedlep (Helder), zal op avonds 7J uur, in het gebouw „MUSIS SACRUM", PUBLIEK VERKOOPEN de volgende perceelen, allen gelegen te Helder: 1. Huls en erf aan de Brou werstraat no. 48, groot 62 eentlaren. 2. Huis aan de Paardenstraat bo. 17, groot 24 centiaren. 8. Huis en erf aan de Molen- atraatno. 192, groot 93 centiaren 4. Huls en erf aan deBassin- gracht no. 138, groot 1 are. 6. Huls en erf aan de Janin 't Veltstraat no. 2, h. Fabrieks gracht, ter grootte van 93 eentlaren. 6. Huis en erf aan de Binnen haven no. 60, groot 1 are 25 centiaren. 7. Huls en erf aan de Bas singracht no.' 72, groot 2 aren 10 centiaren. 8. Een perceel bouwterrein met pakhuizen ensohuren aan den Ruijghweg, nabij de Bas- eingracht, achter perceel 7, ter gezamenlijke grootte van 12 aren 7 centiaren. Te veilen In 8 perceelen en gecombineerd. 9. Huls, pakhuis en erf aan de Californiestraat no. 10, groot 76 centlaren. Bij betaling leegte aanvaarden. 10. Huls en erf aan de Vijzel straat no. 80, groot 1 are. 11. Huls en erf aan de Vijzel straat no. 82, groot 62 centlaren. 12. Huis en erf aan de Vijzel straat no. 34, groot 54 centiaren. 18. Huls en erf aan de Vijzel straat no. 36, groot 62 centiaren. 14. Huls en erf aan de Vijzel straat no. 88, groot 56 centiaren. Afzonderlijk en gecombineerd. De perceelen 10 tot en met 14 rijn f 1.76 per week verhuurd. 16. Perceel bouwterrein aan de Hertzogstraat, nabij den Polderweg, groot 73 centiaren. 16. Huis in tweeën bewoond Bist erf aan de Wachtstraat no. li, groot 2 aren 65 cen tlaren. Het achterperceel is bij be taling leeg te aanvaarden. Het vöörperceel is verhuurd i 50 per week. 17. Huls en erf aan de Wachtstraat no. 11a, hoek AUoksteeg, groot ^65 centiaren. Verhuurd voor f 2 40 per week. Combinatie van de perceelen 16 en 17. Spoorstraat 92. Tel. 97, plaatst advertenties in ALLE couranten zonder prijsverhooging. STAATSBOSCHBEHEER op TEXEL Donderdag 15 Maart 1928, des namiddags één uur, in hotel „DE LINOEBOOM", te OEN BURG op TEXEL, in het openbaar bij afslag zonder beding van on raad verkoopen ongeveer 500 perceelen zware en lichte PALEN en BOONENSTAKEN, liggende in de omgeving van de „PLOEQELANDEN". Inlichtingen geeft de Bosch wachter te DE KOOG op TEXEL Te bezichtigen daags vóór en op den verkoopdag van 24 u. Nsdsrs inlichtingea geeft VOBseasde Notaris. DIENSTPLICHT De Burgemeester van HELDER brengt ter kennis van de Inge schrevenen voor de lichting 1929, dat zij, die Broederdienst wen- schen te reclameeren daarvan kunnen doen blijken ter Sec retarie, Afdeeling Militaire Zaken, en wel: Men raadplege verder de publicatie ten Raadhuize. Helder, 8 Februari 1928. Ds Burgemeester vo©rno«*d. W. HOU WIN®. Algemeene Vergadering op Donderdag 8Maarta.s., AGENDA: Notulen. Bestuursverkiezing. De Secretaris, F. DEKKER. op Maandag 12 Maart 1928, des voormiddags 9 uur, aan de Verlengde Lange Vliet O 42, in het ten verzoeke van de Heeren Gebr. Visser en D. Sleutel, van waarvan 8 gekalfd hebben of op kalven staan en 5 gelde- koeien, 7 PINKEN. Pl.m. 10.000 K.G. stroo, pl.m. 3000 K.G. hooi en wat verder zal worden aangeboden. Op de plaats is geen gelegen heid voor uitspanning. Notaris VRIJBURG, te Zijpe. Bestelt Uw drukwerk bij C. DE BOER Jr. VAN Neemt proef en ge blüft er by! VOOR geen gering gedeelte is het te danken aan de heldere vriezende winters van vroeger dat grootvader en grootmoeder nog zoo dikwijls weemoedig vertellen van dien goeden,ouden tijd. Dan bedekte het ijs weer eens weken lang de kanalen en sloten. Dan werden de schaat sen ondergebonden voor den trauitioneelen tocht naar Marken en helder klonk het gekras van de ijzers over het bikkelharde, glimmende ijs. Maar de hoogste vreugde was wel, wanneer bij den bekenden roep: Leg er es an, leg er es an, Heete melk en koude Jan, de stijve ledematen en verkleumde handen na een fikschen tocht in het koek-en-zoopre weer tot nieuw leven werden gebracht door een kop van Houten's geurige Cacao. In deze sene verschijnen io advertenties. Zij die de volledige serie uitknippen en zenden aan C. J. van Houten, Zoon te Weesp kmen de volledige serie der illustraties dezer adverterv Sedruv °P mo°l ouderwetsch papier, omgaand toegezonden. £<11 A\ert 'PIJNLIJKE VOETEN •tl® voetondorx&ek PIQMA P.H00GENB05CH 8 O: SCHOWL'S Systeem van Voetveriorginq_' s v y koningstr. 44-46 «"Uwartsof eigen keuze. Iedere combinatie en reparatie worden terstond gereed gemaakt. ADVERTEERT In d* HELDERSCHE COURANT H ESMANN De Houtvester te UTRECHT zal op zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters A tot en met 0 op DINSDAQ 6 MAART zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters E tot en met I op WOENSDAG 7 MAART; zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters J toten met K op DONDERDAG 8 MAART zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters L tot en met M op VRIJDAG 9 MAART; zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters N tot en met R op MAANDAG 12 MAART; zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters S tot en met U op DINSDAG 13 MAART; zij, wier geslachtsnamen be ginnen met de letters V tot en met Z op WOENSDAG 14 MAART 1928 telken* van des morgens 9—12 uur. Bij het aanvragen moeten worden medegebracht detrouw- bewyzen hunner ouders en de geboortebewijzen, zoowel van de ingeschrevenen als van alle In leven zijnde broeders, die dienen of gediend hebben. te HELDER des avonds 8 uur in de school KOE GR AS, gem. Callantsoog, 3 PAARDEN, als 2 aft' merries en 1 driejarige ruin. Maaimachine, harkmachine, boerenwagen, driewielde kar, cultivator, erwtenruiters, ploe gen, eggen, melkgereedschap en klein gereedschap. VAN HOUTENS ZUIDSTRAAT 6Ö HELDER - K- u HAROMPTERS Wan PI P.PATIF.INPICHTINO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 8