T HELDERSCHE VEILIHG. Derde Blad. GEMENGD NIEUWS VAN ZATERDAG 3 MAART 1928 Binnenland. POGING TOT DOODSLAG EN MOORD Donderdag zou de Rechtbank te Am sterdam vonnis wijzen in de zaak tegen den 80-jarigen H. O. L. B., die viermaal met een.revolver geschoten had op zijn vrouw, een buffetjuffrouw in het café het Molentje aan den Singel te Amsterdam en haar metgezel P. J. N. K. Evenwel werd dit vonnis nog niet gewezen; in de zitting van Donderdag werd nog gehoord de rechter-oommissaris mr. Swagerman over de opgaven van verdachte bij de in structie. Het O.M., waargenomen door mr. de Blécourt, persisteerde bij zijn eisch. Het O.M. is van meening, dat verdachte niet zoo onschuldig is als hij zich voordoet Immers, toen verdachte na de vorige te rechtzitting naar het huis van bewaring werd teruggebracht, heeft hij tot een mede-gevangene gezegd: „Er is vier jaar tegen me geëischt, dat valt me erg mee. Ik had op z'n minst op zes jaar gerekend." De verdediger, mr. K. J. van Nieuker- ken, vroeg vrijspraak, subs. een voorwaar delijke veroordeeling. Woensdagavond heeft E. v. D. te Haar lem, toen hij op bezoek was bij zijn 40- jarlge echtgenoote. van wie hij gescheiden is, met deze hoogloopende ruzie gekregen en de vrouw en haar twee kinderen, een meisje van 16 en een jongen van 17 jaar, met een knipmes ernstige verwondingen toegebracht. Vooral de vrouw heeft diepe verwondingen gekregen o.m. aan den hals en aan de armen. Hevig bloedend is zij de straat opgeLoopen. Voorbijgangers hebben haar naar de politiepost aan de Generaal Oronjéstraat gebracht. Op aan wijzing van eenige burgers is de man later gearresteerd. Donderdagochtend is, waarschijnlijk door een defect aan den schoorsteen, brand ontstaan in de groote boerderij van de wed. A. Middag te Harculo, bij Zwolle. Drie jonge koeien, 6 kalveren, varkens en een stier zijn in de vlammen omge komen. Behalve het overige vee werd niets gered. Ook twee hooibergen met 100,000 ton hooi verbrandden. Verzeke ring dekt de schade. GESMOKKELDE KOFFIE. In een reparatiaklst van een autobus. Naar de „Gronauer Nachrichten" mede deelt rijn via Glanerbrug aanzienlijke hoeveelheden koffie Duitschland binnen gesmokkeld. De smokkelaar, woonachtig te Losser, had daarvoor een aardige truc bdacht. In Enschede stopte hij iederen keer 60 pond, verpakt in twee zakjes, in de reparatiekist van de autobus der lijd Enschede—Gronau—Epe tijdens de af wezigheid van den chafferr. Tot Glaner- brurg reed hij zelf mee, doch de grens passeerde hij met z'n rijwiel om vervol gens in Gronau, als de chauffeur we'er even afwezig was z'n koffie uit de kist te halen om deze in Duitschland te ver- koopen. Dezer dagen is de truo door de douane ontdekt. Buitenland. EEN GIFT. De algemeene raad voor de scheepvaart heeft een millioen lire geschonken voor het personeel van de reederij van de Prin- cipessa Mafalda, dat zich door moedig gedrag bij den ondergang van d'at stoom schip heeft onderscheiden. DE ONWETTIGE POLITIE IN N.-ZEELAND. Zes maanden gevangenisstraf voor 400 man. Donderdag is uitspraak gedaan in het proces tegen de vierhonderd leden van het onwettige politiecorps. Zij werden allen tot zes maanden1 gevangenisstraf veroordeeld. DE VENDETTA. Het gevaar dat Sardinië nog bedreigt. Onlangs is uit Orgosolo in het district Nuoro op Sardinië een jonge man ont voerd. Twintig dagen heeft de ongeluk kige in een zak gebonden gezeten. Zijn eten kreeg hij door een gat ln den zak toegestopt. Toen de roovers een losprijs van 160,000 lire hadderi ontvangen van de familie van den ongelukkige, lieten zij hem vrij. Dergelijke gebeurtenissen zijn in zooverre zeldzaam op Sardinië, dat er niet veel families zijn, in staat een los prijs van 150,000 lire te betalen, het feit dat de vendetta, de familieveeté, die ook bij dit geval een rol speelde, leidt tot ont voeringen, komt vaker voor. i AMBTI OORRUPTIEVE AMBTENAREN. Het hooggerechtshof der Russische bondsrepubliek is begonnen met da be handeling van een strafzaak tegen 42 ambtenaren van de Mogkousche vereeni- ging voor wederzijdsch örediet. De be klaagden worden ervan beschuldigd aan particulieren groote credieten te hebben verstrekt tot 800,000 roebel, en voor mil- lioenen wissels van particulieren te heb ben verdisconteerd, hetgeen indruischt tegen de richtlijnen door de regeering uitgegeven. Zij hebben zich door particuliere han delaars laten oankoopen deze met te schrappen van de cliëntèle-lijst zelfs als hun wissels geprotesteerd werden. SPIRITISME EN ZIJN TEGEN STANDERS. Bij een vergadering van spiritisten te Haarlem is de spiritisme-bestrijder Shan- kara, die in debat wilde treden, mishan deld. Hem werden vuistslagen in het ge zicht gegeven. De politie heeft proces verbaal opgemaakt. EEN LOCOMOTIEF ZONDER MACHINIST. De machinist Ludwig Baumeister is Donderdag bij het binnenrijden met een electriscbe locomotief in het Centraal station te München van de machine af gevallen. Of hij plotseling onwel werd of door een schok van zijn machine werd ge slingerd, staat nog niet vast. De locomo tief reed met een vaart van 80 K.M. zon der bediening de overkapping binnen, brak door een muur heen. liep buiten de rails over een draaischijf, brak door een tweeden muur en kwam tenslotte in een vertrek tot staan, waarin zich twee ar beiders beyonden, die zwaar werden ge wond. De machinist is overleden. EEN ZWAAR VONNIS Dezer dagen heeft te New York een Italiaan, zekere Francesco Caruso, terecht gestaan. Hij was stucadoor en had een moord gepleegd. Zijn zoontje lag ziek aan diphteritis en was daaraan bezweken. Dit bracht den vader zoo buiten zichzelve dat hij, gewapend met een slagersmes, den dokter die het kind had behandeld in diens woning opzocht en dood stak. Na tuurlijk was dit een geval van moord met voorbedachten rade, maar het O. M. had enkel veroordeeling gevraagd wegens manslag. Het vonnis is thans uitgespro ken: van tien tot twintig jaar in de Sing Sing-gevangenis. De verwanten en vrienden vad Caruso waren erg onthutst over deze strenge straf. Maar wat wil men? Ongetwijfeld heeft de opgewonden stucadoor in hevige gemoedsbeweging gehandeld; maar moord is en blijft moord, en het dooden van een dokter, omdat deze een patiënt niet heeft kunnen redden, mocht niet als ook maar eenigszins verschoonbaar worden ver klaard. DE SIBERISCHE SPOORWEG. De graancrisis heeft 'de aandacht van de sovjet-regeering gevestigd op de toe standen aan de Siberische spoorwegen, waar groote hoeveelheden graan opge hoopt staan en niet vervoerd kunnen wor den. Op den geheelen Siberischen spoor weg zijn er nu 13.403 wagons met graan, die niet vervoerd kunnen worden, omdat het verkeer hopeloos in de war is; hier van staan op den Altaj-spoorweg 2886 wa gons. De regeering heeft 22 machinisten en een chef van tractie ontslagen; tijde lijk verwijderd zijn: vier machinisten, een chef van tractie en een onderchef van een station; gearresteerd zijn: vijf machinis ten en twee stationschefs. Vele spoorman- nen kregen een strenge berisping. Stalin is nu overtuigd, dat de zaak in orde zal komen. Ingezonden Mededeellng. Vraagt Uw leverancier uitsluitend eieren van de Wekelijks versche aanvoer uit de stad en omgeving. Minister Kan In Friesland. Onze reisminister heeft thans een bezoek gebracht aan Friesland, om ook daar de werkver schaffing in oogenschouw te nemen. Hierboven Z.Ecx. in ge zelschap van de heeren Meyer de Vries (1.) en Alkema (r.), resp. Rijksinspecteur en inspecteur voor de werkverschaffing. Deze bijeenkomst vond plaats in de gemeente Haulerwijk. Da onalnkbare reddingboot „De Sohuttevasr" is uitgevaren voor een tocht Holland—Amerika. De reis begon bij Rotterdam en zal eindigen bij New-York. Hierboven de uittocht van bet ranke vaartuig. Van Parijs naar Cannes. Door een dames-veree- ging is een tocht Parljs-Cannes uitgeschreven. Even voor het vertrek demonstreerde een der deelneem sters hoe zij geheel heer en meester is van haar viervoeter. Z.Ecx. Min. v. Koloniën, Koningsbergen, beziohtigt een nieuwe looomotlef voor Java, welke door de Heemaf te Hengelo is vervaardigd. De Minister op de elee- trische locomotief. Minister Slofemaker de Bruine heeft een bezoek gebracht aan de Jaarbeurs, die te Utrecht gehouden werd. Hiernaast (r.) Z.Ecx. in gezelschap van den heer Fentener van Vlissingen. w mmm ■»- JL. J MISHANDELING. BOERDERIJ VERBRAND. Hierboven de bemanning van de „Schuttevaer". V.I.n.r.: marconist Straat nare, stuurman Gellsaen, da uitvinder P. J. Schuttevaer en kapitein Smit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 9