Uit ds Land- en Tuinbouwwereld. PLUIMVEETEELT. de olympische spelen. dbskm"° am" c' d s V 0 0 QKW ASSENWEDSTRIJD. Zoo hier en daar zijn in de laatste jaren ge- wassenwedstrijden uitgeschreven, welke ten doel hebben de landbouwers te prikkelen om de productiviteit van hun akkers zoo hoog mogelijk op te voeren, met ais hoofddoel: hun bedrijf zoo rendabel mogelijk te maken. Des kundigen, als landbouwconsulenten, treden daarbij als keurmeesters en tegelijk als voor lichters op. Zoo'n wedstrijd kan ln een streek ongetwijfeld hoogst nuttig werken, en 't ligt dunkt ons, allereerst op den weg der land- bouw-vereenigingien dat middel aan .te grijpen. Maar dewijl er geld mee gemoeid is, zullen ze, en onzes inziens met het volste recht, om dat het hier een zaak geldt voor de welvaart van een geheele streek van het grootste belang veelal een beroep moeten doen niet alleen op de boerenleenbanken, maar ook op de ge meentebesturen. Geen subsidie kan beter be steed worden, omdat daardoor het algemeen belang in den ruimsten zin worat bevorderd. In streken, waar veel pachters onder één of een paar pachtheeren wonen, kunnen deze laatsten de geldmiddelen verstrekken om voor hun pachters een wedstrijd te doen organisee- ren. Voordeel en genoegen zijn hieraan voor beide partijen verbonden. Een mooi voorbeeld van een zoodanigen wedstrijd vindt men op het landgoed Weldam in Overljsel. Na 5 jaren is de belangstelling voor den wedstrijd zóó groot geworden, dat thans ook anderen dan Weidammer pachters er aan mogen deel nemen. Wijl een goede, om niet te spreken van een idealen oogst, van velerlei factoren afhan kelijk is, moet ook, bij deelname aan den wed strijd, door den boer op allerlei zaken gelet worden. Bij alle gewassen, maar bij haver vooTal, is de stand van de grootste beteekenis, Vooral ook omdat hierin veel minder onkruid voorkomt. Bij aardappels is naast een goeden stand ook van beteekenis: een gezond gewas. Om met succes aan den wedstrijd te kunnen deelnemen, aal men voorts acht moeten geven op: diepe grondbewerking, waarbij af en toe ms bewerking met den ondergrondsploeg niet vergeten mag worden, op het gebruiken van prima zaai- en pootgoed, het vermijden van een dichten «tand, op een krachtige on- kruidbestrijding, een doelmatige bemeating, en*. Zeer noodig is ten slotte, dat veel meer zandachf wordt geschonken aan den kalktoe- itand van den bodem: zonder een goeden kslktoestscd geen maximum ocgatl HET GEBRUIK VAN VERSCHILLEND* KALIZOUTEN. Nog veel onbekendheid bestaat er betreffen de de verschillend.- kallzouten en het juiste gebruik er van. Wij kennen hier: kainiet met 13,4 pCt. kali, 30 pCt. kalizout, 40 pCt. kali- sout, patentkali met as en zwavelzure kali met So pCt. kali. De twee laatste meststoffen bevatten maar weinig chloor, voor welke stof enkele gewas sen als aardappels, boekweit en tabak erg ge voelig zijn; daarom geeft men bij aardappels, voor de keuken bestemd, ook liefst patentkali, welke hoogstens 4 pCt; chloor bevat. Het ge bruik van 30 pCt. en 40 pCt. kalizout is in de laatste jaren zeer toegencmeh ten koste vsn kainiet: die beide meststoffen hebben een hoo- ger kaligehalte, men hoeft er dus minder van uit te strooien er» ook minder vracht voor te betalen. Maar bovendien bevatten ze naar rato mmder chloor dan kainiet. In een baal kainiet (100 kilo) heeft men pijn. 30 pCt. chloor, in een baal ao pCt. of 40 pCt. kalizout pl.m. 40 pCt. Maar men heeft, om gelijke hoe veelheden kali in den grond te brengen, ruim anderhalf maal zooveel kainiet noodig als ao pCt. kalizout, en wel ruim 3 maal zooveel als van 40 pCt. kalizout. Reken maar na! Toch geeft men bij aardappels ook wel in plaats van patentkali: 40 pCt. kalizout, namelijk op niet al te zware en weinig doorlatende gronden, mits de aanwending vroeg geschiedde! Ook in den boomgaard mag men het dan wel uit strooien. Een vroege uitstrooiing van ruwe kallzouten is gewenscht om de chloor gelegen heid te geven om met de kalk, welke van de klei en humus is losgemaakt, tijdig naar den ondergrond te zakken. Het zijn de kali, de natron en de magnesium, voorlcomende in de kalizouten, die de kalk vrijmaken en uit de bouwvoor verdwijnen. Hiermede moet de land bouwer dus rekening houden. Hoe meer kali- zouten hij gebruikt, des te meer kalk zal hij ook moeten aanwenden, om het verlies aan kalk, pas genoemd, te vergoeden. Dit is noo dig om een juisten kalktoestand te bewaren. Wij herhalen: vooral bij aardappels moet de uitstrooiing van chloor bevattende meststof fen zóó vroegtijdig geschieden, dat de chloor is weggezakt, als de groei der aardappels begint. WEET GIJ? Weet gij, dat over '34—-'aj (latere cijfers zijn onbekend) voor ambachtscholen, vakscholen en vakcursussen in totaal door het Rijk en gemeenten werd uitgegeven 10 millioen en ruim 438 duizend gulden, en voor dito scholen en cursussen ten behoeve van den landbouw slecht» totaal 355.685? Voor het eerste on derwijs dus ruim 44 ton voor het laatste ruim 3l/s ton; voor het lsatste dus nog geen 6 pCt. van het eerste? Weet gij: dat ons land met zijn groote bevolking zijn welvaart moet ont vangen uit het buitenland, door namelijk zoo veel mogelijk uit te voeren? En dat het daar om een landsbelang is, dat ons land geschóol- de arbeiders heeft, zoowel in de nijverheid als op het platteland? Maar weet gij ook: dat in 1925 de uitvoer van nijverheidsprodukten be droeg 750 millioen gulden tegenover 725 mil lioen voor landbouwprodukten; en dat in het eerste cijfer (van de nijverheid) nog zeer veel uit het buitenland opgekochte halffabriekaten zijn opgenomen? B-r UIT DEN KUIKENTIJD. Een der meest gevreesde kulkenziekten is wel de witte diarrhee of de Pullorum. De verschijnselen daarvan zijn, dat rondom de cloaca zich een ttopverfachtige massa heeft vastgezet, zoodat men dergelijke patiëntjes ook wel eens als cementkuikens hoort aanduiden. Pe dlertjes loopen klagend piepend rond, gaan in elkaar zitten, vermageren, laten de vleugel- ,hln«en en z«n wa« toonbeelden van ellende. Zoo spoedig mogelijk afmaken is nog w,l" Va1 behandelen temeer waar het rondloopende besmettingshaardjes zijn. Wanneer de andere kuikens namelijk van hun uitwerpselen binnenkrijgen, worden ze even eens besmet. Komen zij er door om, dan blijven ze toch smetstofdragers, aie later de pullorumbacillen in de eieren afzetten. Een daaruit geboren kuiken is dan van meet af aan met die ziekte besmet. De wetenschap houdt zich ernstig met deze ziekte bezig. Een afdoende geneeswijze heeft men echter nog niet kunnen vinden. Het eenigste middel is tot dusver het bloedonderzoek der hennen waaruit kan blijken hetgeen echter niet steeds het geval is of een hen of haan al of niet smetstofdraagster is, in welk eentt ge val men met zulke dieren niet mag fokken. Aangezien dit nog het eenigste middel is, wordt het door verschillende fokkers on danks de daaraan verbonden kosten en het tijdroovende werk toegepast en vinden deze er bepaald veel baat bij. Eén groote troost: Ais men de fokdieren uitstekend ver zorgd heeft, het broedroces is normaal ver- loopen, zoodat men vlotte kuikens mag ver wachten, welke naar behooren worden opge fokt, dan wordt het weerstandsvermogen der mate opgevoerd, dat zij tegen de inwerking van die ziekte bestand zijn. Daarmede heeft men de ziekte natuurlijk nog niet weggeno men, doch deze wel onderdrukt. Zulks is dan ook de verklaring van het feit, hetwelk vorig seizoen, toen er zoo ontstellend veel kuikens aan die ziekte te gronde gingen, soms 60, 70, 80 proeent van het totaal aantal kuikens, her haaldelijk kon worden waargenomen, namelijk dat op de goed ingerichte en met kennis van zaken gedreven bedrijven, die ziekte vrijwel niet werd waargenomen, terwijl men elders, waar die goede zorg ontbrak, steen en been klaagde. Het is dan ook een krachtig pleidooi te meer voor een zoo streng hygiènlscli moge lijke kuikenopfok. Met een groot verlangen ziet menigeen nu naar een broedsche hen uit. Wees geduldig! Als gij een hen hoort kloeken, dan is tiet nog geen bewijs, dat ze voor broeden rijp is, wel dat net er ernstig op gaat lijken. Ge kunt er eerst zeker van zijn, wanneer ge haar borst bekijkt en daar dan blonde plekken op aan treft, de z.gn. broedplekken. Eest dan kunt ge op haar gaan vertrouwen. Maak aan het broednest in orde, door een flauw glooiend kuiltje in den bodem te maken of er een dikke graszode voor te nemen, waaraan men een flauwe glooiing geeft. Daarover spreidt men dan een laagje hooi. Doe het op een rustig plekje en dus niet op een plaats, waar de kip pen bij kunnen komen. Tegen den avond brengt men de hen naar de voor haar bestem de plaats. In een bus, waarvan men het deksel van fijne gaatjes heeft voorzien, welke men met hamer en spijker kan aanbrengen, doet men insectenpoeder of tebskszand en bestrooit daarmede de hen en het broednert. Luie ie een leetige vijand voor een broedeche hen, bestrijdt die dut hardnekkig. Eerst daarna zet men de hen, zoo rustig mogelijk, op enkele steenen eieren. Ziet toe, dat ze toch blijft zit ten. Men kan het Droedhokje eerst nog wel', door middel van een zak, afsluiten. In het donker zal ze echter gewoonlijk wel blijven zitten. Voor ratten- en muizenbezoek moet zij absoluut gevrijwaard zijn. Blijkt het den vol genden dag dat zij goed heeft gezeten, dan gaat men er toe over haar des avonds de eigenlijke broedeleren toe te vertrouwen. Laat haar 's ochtends steeds even van het nest ko men, opdat ze haar mest kan loozen, drinken, eten (mais is heel goed voor haar in de broed- periode) en even in een laag zand of fijne aach kan baggeren. En de broedsche zal over u en u zult over haar tevreden zijn. VOETBAL. NEDERLAND—DENEMARKEN. Hat Nederlandsche elftal. Vrijdagmiddag na afloop van den wedstrijd Olympisch elftalWimbledon (4a) verga derde de T. C., die het navolgende team sa menstelde, dat 22 April te Amsterdam tegen Denemarken zal uitkomen: Doel: v. d. Meulen; achter: Denis, van Kol; midden; van Boxtel, Massy, Verlegh; voor: Elfring, Kools, Tap, Smeets, Weber. Schipper, Kluin, v. d. Griendt en van Heel zijn dus vervangen; laatstgenoemde omdat deze zich nooit op de trainingsdagen vertoont. Kools (NAC) is de eenige debutant Het Paaachprogramma van dan N. V. B. Kampioenachap van Nederland. Voor Zondag en Maandag zijn vastgesteld FeijenoordAjax en AjaxFeijenoord. Ver der: VelocitasZAC en ZACVelocitas. Voor de Zwolsche club wordt dit de eerste maa» dat zij voor deze wedstrijden uitkomt. De 2 eerstgenoemde clubs hebben elkaar het vorig jaar ook ontmoet voor de nationale competitie. Toen waren de Rotterdammers sterker, hoewel zij geen kampioen werden, daar Heracles beslag op den titel legde. Vergelijken we de prestatie in de compe titie, dan blijkt het dat Ajax het iets beter gedaan heeft, hoewel het verschil niet heel groot is: Ajax 18 16 1 1 54—14 33 Feijenoord 18 13 3 a 55—30 29 Vorig seizoen aldus: Feijenoord 18 ia 3 3 75—31 37 Ajax 18 13 1 4 49—15 37 Toen een productieve voorhoede tegen een hechte verdediging, waarin eerstgenoemde zegevierde. De F.-voorhoede heeft het nu met ao goals minder moeten doen, terwtjl de AJax- verdediging ook nu weinig ballen doorgelaten heeft. Het zullen belangwekkende wedstrijden worden, de clou voor Amsterdam en Rotter dam, waarvan de uitkomst moeilijk te voor spellen is. Tegelijkertijd zullen ook de 2e elf tallen dezer clubs tegen elkaar uitkomen, die kampioen zijn van de reserve ie klasse, om het officieuse kampioenschap, aaar de N. V. B. voor deze klasse geen kampioenscompetitie instelt. Het wordt dus wel een geduchte krachtmeting tusschen de beide leidende clubs in het Westen! Verder wordt Maandag gespeeld: Promotie en Degradatie. Voor 1 plaats in de ie klasse: A. VOC VSV; de roodhemden krijgen nu de gelegen heid te toonen waartoe zij in staat zijn, er behoeft heusch niet aan een zacht eitje ge dacht te worden, want de heklcesluiters heb ben in Utrecht een besten wedstrijd gespeeld, waarin zij veelal het beste van het spel had den, 'doch door een gebrekkige afwerking niet hebben kunnen winnen. VSV wacht een zware •trijd. B. Unitas—HDVS ontmoeten elkaar op het terrein van eerstgenoemde. Of de thuis club met haar fanatiek spel succes zal hebben, betwijfelen w,j; we denken eerder aan een vaïgt DOTO r8C' -,9' In het 0o»ten ont- mrf J; f? ex",e kla88er Tubantia, welke van dege kK\ VOOr8pr°n* afd.-kampioen an ae 2e klasse is geworden. We houden het In BraWrWmn> V3n de bezoekers - D schap n 1 RVV Rt' 6? •VJ°°r he1 Ie klasse' scnap, n.l. BWBleijerheide en Bredania— ^s ra°suha^ehïddmatCheS de" vorisren ZondaS als resultaat hadden, resp. een 3—1 Zege voor BLen een gelijk spel in den anderen wedstrijd \2"— In het Westen voor 1 plaats in de m klasse: A. Watergraafsmeer—COG, sch.r. Hauber, de 3e kl. kampioenen A en B, waar Helder ook tegen in het veld moet. Het z^l ons benieuwen! Wij geven TOG de beste kans voor de punten. B. Onder den heer Luyken speelt DWS den zen promotiewedstrijd tegen DONAR. Deze competities zijn klein (4 wedstrijden), zóodat de punten zeer kostbaar zijn; reeds verspeelde DWS een punt tegen Baarn, zoo dat het uitkijken wordt, al heeft de Hilver- sumsche club dan ook niet veel gepresteerd. (Deze wedstrijd wordt Zondag gespeeld.) Voor 1 plaats in de 3e klasse speelt QSC tegen KW, den kampioen van de 4e kl. A, onder leiding van scheidsrechter Hulsman. KW is van een zware afd. kampioen gewor den. waarin eerst de laatste match de beslis sing bracht, we kunnen dan ook moeilijk ge- looven aan een nederlaag, hoewel QSC ter dege haar best zal doen om zich te hand haven. Een der grensrechtersi s de heer Dol. Voor overgang naar de reserve ie klasse wordt gespeeld: Hercules 2Stormvogels 2, sch.r. Repelius, kampioenen res. 2 B en 2 A; voor idem naarde reserve 3e klasse KFC 2 WFC 2, kampioenen res. 3 A en res. 3 B. Voor de competitie worden Maandag, voor wat het Westen betreft, slechts 2 wedstrijden gespeeld en wel in: Afdeeling I. 3e klasse C. Am stelAllen Weerbaar en Neerlandia— ZRC. Laatstgenoemde match is van veel be lang voor de laatste plaats. Holdert-beker. (Maandag.) Er zijn 48 wedstrijden vastgesteld, waarvan 46 voor de tweede en 2 voor de eerste ronde. Hiervan noemen we: HRCKFC, Heemskerk (A'dam)Helder, ZaanlandiaWGW, West- Frisia—Zilvermeeuwen, Hollandia—OSV, EDW Assendelft. VeloxDWS, BloemendaalRa- piditas, ZandvoortZeeburgia, HaarlemOos terpark, SDWDEC, OWOKaanemera, sax. „Vriendschappelijk" wordt er de Paaach- dagen ook heel wat geipeeld; de voornaamite wedstrijden zijn: Maandag te Enschede een proefwedetrijd tusschen 2 zeer gemengde elf tallen, waarin De Bruin (HDVS), den Boer (ZFC)Verkerk (RCH), Campman ('t Gooi), v. Zwleteren (Sparta), Freeze (Heracles), Ghering (LONGA), Scheffers (HDVS), Ger- ritse (BI. Wit), Klopper (ZFC), Marang (HW), v. Pelt (NAC), enz. Op het terrein van WA de jaarlijksche wedstrijd om den Miss Blanche-beker tusschen Amsterdamsche en Rotterdamsche scheidsrechters, aanvang 11 uur. Zondag speelt Blauw Wit in het Sta dion tegen Enschedé, een der sterkste Ooste lijke ie klassers. Maandag ontvangt ZFC Heracles, den oud-Kampioen van Nederland; beide ploegen komen onvolledig uit in verband met den proefwedstrijd in Enschedé- Dan zijn er heel veel ontmoetingen tegen buiten- landsche clubs; zoo toeren MW, Eindhoven, De Valk, RCH, Xerxes, Go Ahead, DOSKO en PSV beide dagen in België, waar aan di verse seriewedstrijden deelgenomen wordt. Wilhelmina Vooruit onderneemt naar jaarlijk sche reis naar Duitschland. Haarlem speelt heden tegen den West-Duitschen ie klasser „Ratingen '04" en EDO 2e Paaachdag tegen „Germania" uit Elberfeld. Eerstgenoemde Duitsche club speelt verder Zondag tegen HVC en Maandag tegen Hilversum. De Osna- brücker S.V. '08 speelt den ten dag tegen een Hilversumsch Xl-tal en den 2en dag tegen een Utrechtsch Xl-tal. N.-H. V. B. (8 April). Rauchbeker. Zaandam: ZWKFC, 2.30 u. Enkhulzen: West-FrisiaWFC, 2.30 u., Meerman. (9 April.) ie klasse B. Krommenie: KW 2Helder a. 4e klasse C. Wieringen: Succes 2WGW 4, 12 u., C. Swart. Anna Paulowna 2Helder 6, 2 uur, C. D. Swart. Oudesluis 2SVS 3, 2 u., Heijblok. 5e klasse F (Adsp.-afd.). Bolweg: Helder BHRC D, 10 u., Kick. Tuindorp: HRC AHRC C, 10 u., Zwijger. Rauchbeker. PurmersteijnOSV, Assendelft—Zaanlan dia. (De bezoekende clubs moeten op den zelfden dag ook voor den N. V. B.-beker spe len. Zie boven Gouden Kruis. Texel 2SVS I, 2 uur, Annyas. H.R.C.K.F.C. (ae ronde Holdert-beker). (Aanvang half drie.) De N, V. B. heeft alanog ingelaacht voor den 2en Paaachdag de ae ronde voor den Holdert- beker, waaraan ook de 2e klassers deelnemen. HRC heeft een thuiswedstrijd geloot tegen KFC, de club waar de Racerc het competitie- seizoen mee geopend hebban. Toen werd 1—1 geapeeld; we weten momenteel niet ln verband met de feeatdagen of de ploegen volledig zullen uitkomen, doch verschijnen beiden op hun sterkst en werkt het weder mee, dan zal Maandag het Tuindorp-terrein het tooneel van een aardige ontmoeting kun nen worden. Weliswaar is de Koogsche club op papier sterker (men zie het resultaat in de competitie), heeft ook een sterk reserve elftal, doch als de roodhemden in hun oude doen zijn en spelen voor wat ze waard zijn, dan zal Blokland's schare het nog zwaar ge noeg te verantwoorden krijgen en is een ver rassing niet uitgesloten. Vooral als men be denkt dat HRC zich in vorige Beker-ontmoe tingen steeds als een geducht concurrent heeft doen kennen. Zoo juist vernemen we, dat HRC vermoe delijk met eenige invallers zal uitkomen. Onderhandelingen met een trainer. Na vergeefsche onderhandelingen met den heer Billy Fawcett, den ZAC-trainer, is het Bestuur thans in relatie getreden met den heer James Mac Pherson, die vroeger als speler voor New-Castle United uitkwam en als oefenmeester reeds een groote s'aat van dienst heeft. De heer Pherson is alt trainer van Vitesse (Arnhem) een jaar ln Holland werkzaam geweest, maar is ook oefenmeester geweest van den Noorschen Voetbal Bond en het was onder zijn leiding (op de Olympische Spelen te Antwerpen in 1920) dat het Noar- sche elftal het officieele vertegenwoordigende elftal van Engeland versloeg; tevens is de heer Helder-nleuwa. HeemskerkHelder; K.V.V. 1 Helder 3. „Helder" is niet zoo fortuinlijk geweest als HRC; voor den Beker moet in Mokum een wedstrijd gespeeld worden tegen een ie klasse A. V. B.-club, Heemskerk, een onbekende grootheid. We zouden zoo zeggen een goede oefening voor Helder, in verband met de a.s. degradatiewedstrijden, hoewel de tegenpartij natuurlijk niet van het gehalte is als de 3e klasse kampioenen TOG en Watergraafsmeer. Doch voor de withemden kan deze match toch zijn nuttige zijde hebben, al was het alleen maar om de nieuwe formatie te beproe ven, waarin eerstdaags gespeeld zal worden. Waarbij nog komt, dat rekening moet gehou den worden niet in zee te gaan mei de ge dachte: dat winnen we wel, want ongetwijfeld zal Heemskerk het beste beentje voorzetten. In deze opstelling zal gespeeld worden: Wh Janmaat Grosfeld v. d. Brande Tiessen Dijkshoorn Ran Goes Biere de Boer Bak In dit elftal ontbreekt Sporken, die nog rust moet houden, maar overigens 1» i i het be doelde elftal. Tegelijkertijd speelt het 2e elftal n Krom menie tegen KW 2 voor de competitie. Zoo als men weet, kan Helder 2 nog in punten ge lijk komen met Alcmaria 3 en HRC 3, als deze en de volgende match gewonnen wordt. Hoe wel KW 2 niet een der sterkste elftallen van deze afdeeling is, dienen de witten deze match niet te licht op te vatten. De reserves komen met een flink team uit. De elftallen vertrekken gezamenlijk met den trein van 9-54 uur- Men verzoekt ons nog mede te deelen, dat de Helder-speler Boot een plaats gekregen heeft in het officieele N.-.H. V. B.-elftal. Adspirmnten. Morgen spelen Helder A en B een vriend- schappelijken wedstrijd in Alkmaar tegen Alc maria Victrlx A en B-adsplranten. Dit kun nen een paar mooie wedstrijden worden, daar zij aan elkander gewaagd zijn. Tevens speelt Halder 6 ean wedstrijd tegen Alcmaria Victrix 8- Dit kan ean mooie wad- strijd worden, daar A kampioen ie van da 4* klas B van den N.-H. V. B. Terwijl H. ook een prachtige kana heeft om kampioen te wor den. Voor dezen wedstrijd is door A. een zil veren medaille beschikbaar gesteld voor den winnaar. Als het weer nu een beetje mede werkt, kan het een mooie dag worden. Het vertrek geschiedt met den trein van 9 uur 54. Vooral de adspiranten worden verzocht aan de leider» te gehoorzamen; de leiding beruat bij de heeren W. Dol en C. Kelder. SCHOOLVOETBAL. Aan den vooravond van 't tournool 1928 een enkel woord van de commiaale. De wedstrijden duren een uur. Eindigt een wedstrijd in een gelijk spel, dan wordt een kwartier verlengd. Wordt in die verlenging een doelpunt gemaakt, dan is de wedstrijd ge ëindigd. Is na de verlenging de stand nog ge lijk, dan wordt geloot. De commissieleden, die op de terreinen aanwezig zijn en kenbaar zijn aan een door hen te dragen kokarde, wil len steeds gaarne inlichtingen verschaffen Bij slecht weer zullen de wedstrijden een dag worden verschoven, wat bekend gemaakt zal worden in het sigarenmagazijn Pot, Konlngstr., waar jullie zeker allen wel de mooie prijzen bewonderd hebt. Ook achonk de firma Van der Pol nog een leeren voetbal. En nu jonge lui den Dinsdag maarafgewaclit. Dan kan de „Helderache Olympiade" beginnen, die jullie zoo lang verbeid hebt. Er ia de laatste we ken hard geoefend, niet alleen op velden, maar ook op straten en pleinen. De verwach tingen van de toeschouwers en die zullen er veel zijn, want de toegang is vrij zijn hooggespannen. Allen dus je bette beentje WG.W.) speelt in de 4e ®- *B ofschoon zij dit seizoen geen schitternd figuur maakte, zijn wij overtuigd, dat zij b«'<r kan. HRC. 2 speelt in de reserve 3e klasse N. V B en neemt daar een heel goede tiaat* in. Wij gelooven, dat zij een spannendei wed strijd julen spelen, waarbij de elftalle» elkaar weinig in kracht zullen ontloopen. Het Stadion. De heer Hoven, de redacteur van „De Olym- oiade" wijdt in de „Sportkroniek" een korte beschouwing over het Stadion, waan» het groote gebeuren zal plaats vmden en dit zijn voltooiing nadert. Wij citeeren er het volg«- de Het wordt een schitterend geheel van prachtige, grootsche lijnen, een bouwwerf dat een sieraad van Amsterdam zal worden. De 47 meter hooge toren ia nu ook klaar, trou wens gebouwd behoeft er aan het Stadion niet meer te worden, alleen de afwerking moet nog voltooid worden Daar is natuurlijk nog heel wat mee te doen. Zoo moet om 't geheele Stadion een breede rijweg aangelegd worden, moet de grond buiten de hooge muren, coch behoorende tot het Stadion-complex, verlard worden, boomen moeten geplant, zoden ge legd worden. Wat een schitterende ruime kleedkamers, 38 in totaal, alles met tip-top douche- en wasch-installaties- Heel dien tunnel onder de tribunes, waar men met een autotje door rij den kan, maakt een imposanten indruk. Wat wel 't meest markante is van den bouw? Zoowel voor den leek alt voor der vakman is de overdekte tribune een merk-, waardige vinding. Heel dit „reuzen"dal zweeft als 't ware in de lucht, van hinderlijk» pijlers is geen sprake. Zet dunne pllaartjes ach terin de tribune houden het gevaarte blijk baar in evenwicht, maar 7000 personen zittci onder 't enorme dak zonder dat ieta ook mag hun uitzicht belemmert." Buitenlandache deskundigen, dia het Stadig bezichtigd hebben, zijn ean an al bawonderbg voor dit fraaie bouwwerk. Jan Wils, de ercH- tect, zoomade de geheele organisatie word» zoowel door Duitschera al» franachen 1»- huldigd mat hatgaan hier tot atand ft- komen is. Hat voetbaltournot- Zooala gemeld, berust de geheele leidng van dit tournooi bjj de F.I.F.A. (de Fedra- tie). Het Comité 1928 behandelt alleen de ad ministratieve (commercleele) »angelege«he- den, terwijl de heeren Kellenbach c.s. (nantna het Comité) de aport-techniicha punten zul len verzorgen. De Federatie tanalotte ,'eeft haar volle bevoegdheid in handen gelegd van een commlisle, bestaande uit de heeren Lstsy, Verijck an Dr. Bauwen* (benoemd op het F.I.F.A.-congrea te Keulen). Deze comnlisie is het dut die alle iportaangelegenhedei re gelt; deze wijit de terreinen aan en l*n ze goed- en afkeuren; kiest de scheidsrehtera, lijnrechtera, enz. Er wordt ook nog een trooittou:nooi gehouden, d.i. voor landen die na de of ae ronde reeda zijn afgevallen voor verden deel name. Tusschen deze zullen dan op liverse terreinen in den lznde (binnen de lijn Zvolle ApeldoornArnhemDordt en de terreinen in en om Amsterdam en Haarlem) gapeeld worden. Ook hierna heeft de comaisaie- Lotsy de regeling. Zwitserland zandt een voetba team. Thans staat het vaat, dat ook Zwiterland aan het voetbaltournooi zal deelnemen, In de komende landenwedatrijden tegen Lritsch- land (13 April) en Nederland (6 Mei teBazel) wordt het elftal zoodanig aamangcateü, dat daarin verscheidene nieuwe spelers eet plaats krijgen om hen voor Amsterdam te pnbeeren. Het wordtn dus zoogenaamde proefredatrij- dtn. Da Engslschs athletfci-plozg. yoor, T^_d«_«r ^n_te •chool rtaat_op_ 't die op de Olymp. Spelen tal uitkomen leeft als leider Harold Abrahams, de winniff vsn de 100 M. op de Spelen te Parijs (wek: toen Paddock achter zich liet). Zelf neeirt hij niet meer atn wedstrijden deel, matr zijl belang stelling voor de athletlek is nog »t«ed» bui tengewoon, schrijft de „Tel.". spel. Hieronder volgt na eenige wijzigingen thans het officieele wedstrijdprogramm». W editrijd-pro gramme. Afdeeling A. A. School 3School II, 10 April, 910 u., terr. C, sch.r. Biere. B. School 9School 101, 10 April, 910 u., terr. B, sch.r. Kwinkelenberg. C. School 811School 3, 10 April, 10—11 u., terr. C, sch.r. Treffers. D. School 14Gr. v. Prinstersch., 10 April, 1011 u., terr. B, sch.r. De Snayer. E. A. PaulownaSchool 6, 10 April, 10—11 u., terr. A, sch.r. Biere. F. School 8 ISchool 7, 10 April, 910 u., terr. A, sch.r. C. J. Mol Jr. C. HSV i—Zeevaartschool, 10 April, 3—3 u te". A. sch.r. C. J. Mol Jr. 3 D. Winnaar AWinnaar C, 11 April u., terr. A, sch.r. D. Kort. 3 ."ïïhSir D w r/n. C U SS: B Eventueele veranderingen worden bekend plT,aKoningJ?..ïg,re0mi«"Un V4n den heer Anna Paulowna. 11 tuatvdag 2e PaaschdaS te er voor voetbal- werjezaam geweest, en wel bij B S "v p weer wat zien. Dan komen op (Leipzig) en Bayern (München) welke' iaat' lil E«el»ior-terrein Geel Wit 1 en H.R.C. 2 »te onder zijn leiding kampioen van Beier.1 bekampen om dra.gmedaille», tar- w,rd- V" B*ter.nw.jvoor ^verliezer een herinnerini.me- <UUla baachikbaar is. Gaal Wit (tegenwoordig Da wialtrwaditrljdra. In verband met de verkeeramoeiljkheden in en om Amsterdam, die het aportirf rtaultsat zouden kunnen beïnvloeden, zal d: wegwed strijd gehouden worden op de Veliwa Het zelfde traject dat gevolgd ia 6ij de vertldkam- pioenachappan 1931 (op een klaint wijziging na). Oom worstelaar» e - maken ook goede, vorderingen. Onlang» rer- (j. ochool 10II—School 4, 10 April, n—13 loren zij te Antwarpan mat 4—1, aoch daarna u., terrein C, sch.r. A. Mol. 1J H. Winnaar A—Winnaar F, 10 April, 23 u., terr. C, ach.r. Biere. I. Winnaar GWinnaar D, 11 April 10—1« J. Winnaar BJulianadorp, 11 April, 1011 u., terr. A, ach.r. Biere. u., terr. B, ach.r. C. Kelder. K. Winnaar E—Winnaar C, .0 April, 3—4 u., terr. B, ach.r. v. d. Linde. L. Winnaar K—Winnaar H, 11 April, 2j u., terr. C, sch.r. Tichelaar. M. Winnaar I—Winnaar J, 11 April, 3—4 u., terr. C. ich r. de Snaljer. N. Finale Winnaar L—-Winnaar M op nadat te bepalen dag. Afdeeling B. A. Ulo B 3RHBS 3, 11 April, 10—n u., terr. C, ach.r. v. d. Linde. B. Finale Winnaar A—Ulo B 1 op nader te bepalen dag. Afdeeling C. A. HSV 2ABS f, 10 April, terr. B, ach.r. C. J, Mol Jr. ABS d RHBS 2, 10 April, ii_la u, terr. A, sch.r. A. Kramer. D. Winnaar B—Winnaar C, n April 3—4 u., terr. A, sch.r. C. J. Mol Jr 4 E. Finale Winnaar D-Winnaar A op na- der te bepalen dag. Afdeeling D. A" ABS c—ABS a, 10 April, •ch.r. D. Kort. a B' ^Sb-RHBS i, ,0 April, 3-4 A, ach.r. A. Kramer. u—ia u., -3 u., terr. B, u., tarr. werden te Beverwijk de Belgen nvt 4a ge klopt, welke revanche stellig aao pewij» ran vooruitgang ja en een aanmoedlgng om op den ingeslagen weg voort te gaar. Onze gymnasten. Da voorloopige Olympiache gymnaatiek- ploegen hebben den vorigen Zotdag ln Dan Haag een nuttige oefening gehoudin; de deel nemers oogstten welverdiend applius. Competitiestand ae klasas A (K V. B.) (Bijgewerkt tot sa mst I April.) V u goaa -i E 7. c u te tX v.— Q, V.S.V. 18 18 2 8 51-12 28 1.56 D.E.C. 18 14 4 50—3 28 1.55 West-Frisia 17 11 8 88—3 22 1.29 Alom. Victrix 17 7 8 7 68—51 17 1.00 W.F.C. 17 7 8 7 25—31 17 1.00 K.F.C. 16 5 4 7 83-82 14 0.87 Z.V.V. 18 5 4 9 80—6814 0.77 H.R.C. 18 0 1 11 84—61 18 0.72 Hollandia 18 6 2 11 42—40 12 0.00 Helder 17 8 8 11 84—46 9 0.62 (Beslissingswedstrijd ie plaats: DE3—VSV 0—1.) Competitiestand is klasse B (N. V.B.). (Uitgespeeld a| Maert.) O. <0 tx T.O.G. Schoten Hortus Purmersteijn Kennemers D.S.V. T.H.B. o M 14 11 14 9 14 14 14 14 14 4) M 2 4 1 8 3 2 8 J a O, Z goals v.t. a m 1 61—18 24 1.71 1 4C—15 21 1-58 7 80—28 11 0.92 6 27—28 11 0.92 6 20—80 lf 0.92 7 22—47 12 0.85 7 27—88 11 0.78 Wilh. Vooruit 14 1 2 11 20—44 4 0.28 (Het verschil in puntsnssntsl vsn ds tos. J en 1 vergeleken met de andere 6 club», Is sl aear groot.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 16