Schagen. Texel. Marlneberfchten. Legerbérichten, Sport. Do Olympische spelen. Marktberichten nlngslokaal, waar de heer Ringers in een kernachtige toespraak de vlijt en ijver van het personeel roemde. Zware eischen zul len worden gesteld en na "zware arbeid is het goed rusten en zal een aangename vorpoozing in het nieuwe gebouw welkom zijn. Spreker bracht dank aan den bouw kundige, ir. Zwiers, die boven de garage zulk een prachtig lokaal wist te scheppen. Een hartelijk applaus volgde op deze toe spraak. De heer Mostert dankte namens v het M. li. Z.-pereoneel voor de gesproken woorden en overhandigde den heer Rin gers een prachtig bloemstuk. Hierna bleef men onder ben gezellig strijkje uit Helder nog eenigen tjjd bijeen. Openlucht tfymnastlekuftvoering. Men deelt ons mede, dat de Gymnastiek- vereeniging „Wieringen" a.s. Zondag namiddag een openlucht-programma zal afwerken op het land van den heer Bruul, waarbij de muziekvereeniging „Harmonie" haar medewerking zal verleenen. In plaats van den heer Jb. Kuiper, onderwijzer aan de school te Oosterland, die door ziekte afwezig is, is met de tijdelijke waarneming dier betrekking ingaande 81 Mei, belast de heer J. Mo lenaar te Helder. Stremming scheepvaart Blijkens mededeeling in de Staatscou rant van Dinsdag J.l. Is de keersluis in het Balgzandkanaal nabij Van Ewijck- aluia gesloten wegens een gebrek aan aen grondduiker onder de Van Ewijcks- vaart in den Anna-Paulownapolder. De scheepvaart tusscben het Balgzand kanaal en de Ewljcksvaart is derhalve tet nader berioht gestremd. Oprichting Begrafenisvereenlglng, De vergadering tot oprichting van een begrafenisvereeniglng, J. 1. Donderdag avond ln het lokaal van den heer M. de Haan te Hippolytushoef gehouden, trok weinig belangstelling. Slechts 8 personen waren aanwezig, zoodat besloten werd voorloopig de besprekingen nog een week uit te ptellen en dan opnieuw een ver gadering te beleggen. De heer J. Blaauboer, voorz. van den Hooglandspolder, gem. Barslngerhorn gaat zich vestigen in de gemeente Scha gen. Als gevolg daarvan moest een nieuwe voorzitter van het college van Molen- meesters en een Molenmeester worden gekozen. Deze verkiezingen hadden op 80 Mei plaats. Als voorzitter werd geko zen de heer O. Smit Gz. te Barslnger horn en als Molenmeester de heer D. van der Oord te Winkel. Een boffer. Voor drie weken vond een man bij den Relnlglngsdienat te Schagen hij het vegen op de Ged. Gracht een briefje van f 800.—. Aangifte werd gedaan, terwijl de vondst officieel werd bekend gemaakt. Tot heden is de verliezer evenwel onbe kend gebleven. Ook al een vreemd geval. Mond- en klauwzeer. Het mond- en klauwzeer is ditmaal nog al van een onsohuldlgen aard. Er komen verschillende gevallen van mondzeer voor, waarbij het klauwzeer achterwege blijft. Ook treedt bij de aangetaste dieren apoedlg beterschap in, zoodat de hoop be staat, dat de epidemie ipoedig zal eindi gen. Maandag werden van hier verzonden:: 1198 lammeren, 24 varkens, 9 koelen, 7 kalveren, 1 schaap en 1 hit. Donderdag werden verzonden met 6 stoomschepen en 2 motoren6484lammeren OUDESOHILD. Een van de oudste Inwoners van ons dorp, msj. N. Vlas—Schagen, is overleden. In Maart mocht bet echtpaar Vlas hun 02-jarige echtvereeniging herdenken. Algem, Verg. Schoolfeeetvereenlglng. Donderdagavond 81 Mei hield de school- feestvereeniging een algemeene verga dering in »Veerburg«. Na opening door den voorzitter, de heer D. Stammes, las de secretaris, de heer D. Koorn,- de notulen, welke onver anderd werden vastgesteld. De penningmeester, de heer O. Keijzer, doet daarop rekening ep verantwoording, waaruit blijkt, dat de ontvangsten heb ben bedragen f 1209.25, de uitgaven f 1082.81, zoodat er een saldo is van f 126.94. De bescheiden worden nagezien door de heeren C. D. Rezelman en W. Lanting en volkomen in orde bevonden. De beer Keijzer, die als bestuurslid periodiek moet aftreden, wordt bij accla matie herkozen en neemt zijn herbenoe ming aan. Hierna ia aan de ordeReglements wijziging en wel van art. 6, hetwelk luidt„Het bestuur bestaat uit 9 leden, onder wie de Hoofden van Scholen per manent zitting hebben. De overige leden worden gekozen buiten het onderwijzend Sersoneel". Volgens dit art. worden dus e onderwijzers en onderwijzeressen die geen Hoofd zijn, van een eventueele Be stuursverkiezing al bij voorbaat uitge sloten, terwijl ieder ander wèl als be stuurslid kan benoemd worden. Om nu deze onbillijkheid op te hefTen, stelt het bestuur voor, om net laatste gedeelte van dit art. aldus te lezen„De overige leden worden door de vergadering ge kozen". Na eenlge discussie, waarbij nog andere lezingen worden voorgesteld, wordt ten alotte het bestuursvoorstel aangeno men met 80 tegen 7 stemmen. Hierop volgt bespreking van het school feest. De reis naar Amsterdam, door de oudere leerlingen, zal onder leiding staan vaa dan jiaar Tromp, terwijl verder de begeleiding bestaan zal uit de dames Zelvelder, Moorman, Dijkiak en de hee ren Kaan, De Wilde en Brouwer. De ongeveer 450 leerlingen der lagere klassen zullen een bootreisje maken naar Koedijk, vandaar per tram naar Bergen aan Zee en vervolgens terug naar Koe dijk, dan per boot naar Schoorldam en van hier naar Schoorl. Door het Bestuur zal echter worden geïnformeerd, naar de mogelijkheid (ook flnantieel) om van Bergen aan Zee rechtstreeks per tram naar Schoorl te gaan. De bootreis zal geschieden per E.S.O.N.A. Buiten bet Bestuur en onderwijzend personeel worden als geleiders gekozen de heerenC. van der Linden, O. D. Rezelman, P. van Eeten, J. Buisman, G. O. van Balen Blanken, R. L. Waiboer, J. Muntjewerf, J. van Nulant, H. Jonker en G. A. Preijde, terwijl als plaatsver vangers gekozen worden de heerenA. Dekker, A. Keppel, 8. Jonker, J. Swaerts, L. Blaauboer en W. Lanting. Het schoolfeest zal plaats hebben Woensdag 20 Juni, en nadat voorzitter nog in herinnering heeft gebracht, dat men men van het uitstapje naar Amster dam, nu dit weer tot 1 dag is terugge bracht, met den laatsten trein terug zal komen, wordt de vergadering gesloten Burgerlijke Stand van Texel van 26 Mei tot en met 1 Juni 1928. GEBOREN: Pieter Hendrik, z.v. Jacob Eelroan en Sijitske Horjus; Corneli» Jaoo- bua, z. v. Pieter Bakker en Maantje Jeins Geenee; Guuntje, d.v. Pieter Dros en Marie Eelman. ONDERTROUWT): Giernlt Mantinus Bskker en Jantje Dekken; Jan Gerrlt Dek ken en Trijntje Hovenier; Oornells Bremier en Jacoba Vlaming. OVERLEDEN: Neeltje Schagen, 88 Jaar, gehuwd met Meijent Vlas; Jannetje Daalder, 88 Jaar, gehuwd met Jacob Kikkert. Gevondien: 1 rozenkrans, 2 rijwiel plaatjes, 1 portemomnaie, 1 ceintuur, 1 boodschappemtasch. EEN DE RUYTER-HULDE. Kranslegging bi) het standbeeld. Donderdagmiddag heeft de comman dant van den torpedobootjager „De Ruy- ter", luitenant ter zee H. Perwerda, in tegenwoordigheid van alle officieren van dezen bodem, den onder-commandant der marine te Vlissingen, kapitein ter zee L. M. J. Gregory en den burgemeester, den heer C. A. van Woelderen een krans ge legd bij het standbeeld van De Ruyter. De oomm. van den torpedobootjager hield daarbij een toespraak, waarin MJ zeide Vlissingen niet te willen verlaten zonder hulde te hebben gebracht aan de nagedachtenis van den grooten krijgs man, wiens naam zijn schip draagt. Daar om wilde hij een krans bij het standbeeld neerleggen en hjj meende niet beter te kunnen doen dan den krans over te dra gen aan den burgemeester. De burgemeester aanvaardde gaarne den krans en verzekerde dat hij ongerept zal blijven bewaard. Hij zeide, dat menig maal een krans wordt gelegd, maar zel den zoo toepasselijk als dezen. De krans is voorzien van een lint in de nationale kleuren en heeft de volgende opdracht: „Commandant, officieren, on derofficieren en minderen van Hr. Ms. „De Ruyter"." Te Nienwediep aangekomen. Om ongeveer vijf uur gisterenmiddag is Hr. Ms. „do Ruyter" hier in de haven gekomen. Ondanks den onaangenaam-guren wind, die de zomersche temperatuur over- heerschte, was de belangstelling van de zijde der' Heldersche burgerij groot Het onderzoek naar des verganes loodsschoener. Hr. Ms. imijnvegers I en III zijn van Nleuwediep naar Terschelling vertrok ken, ter hervatting van het onderzoek naar den aldaar verganen loodsschoener. DE KONINGIN EN DE SPELEN. Diner en receptie te Amsterdam. Naar het Corr.-bureau meldt, is de Ko ningin voornemens om na terugkeer van haar buiten) andsche reis in verband met de Olympische Spelen een diner en een avondreceptie te geven ln het palels te Amsterdam. N. V. B. Zond«r strijd waoht U geen Vaar ln allen •Recht dooi aec". Hr. Ms. torpedobooten Z g en Z 6 zijn van Nieuwediep vertrokken tot het voortzttten van hun oefeningstochten. De off. van adm. ie kl. der zeemacht G. J. Jftbsis en de off. van adm. ae kl. J. P. Scheep- maken zullen den Intendance-curiua aan de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, welke I Nov. aanvangt, volgen. De te Groningen tot arts bevorderde semi- arts J. Lacroin is bestemd tot off. van gez. 2e kl. bij de zeemacht. Bij Kon. besluit is aan den luit. ter zee der ie kl. J. J. Logger, op zijn verzoek, /net i Juli 1928 eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Bij beschikking van den minister van marine a.i. is de luit. ter zee der at kl. J. A. L. Mul ler geplaatst aan boord van Hr. Ms. torpedo bootjager Evertsen. Met ontslag uit den zeedienst. 5 Juni: korp. der mars. F. van Schalk. 6 Juni: stoker ie kl. J. M. M. Klaassen*. 7 Juni: mar. ie kl. H. B. J. Spetter, boots man J. Ooaterhoff. 28 Juni: stoker-olieman J: Dörr. 29 Juni: matroos 2e kl. P. Beckera. 1 Juli: id F. H. A. M. van Hoek. 3 Aug.: macht.--majoor P. C. van Keekum, opperschipper E A. A. Mening, mar. ie kl. J. H. Iaing. ia Aug.: macht.-majoor E. F. A Dleterich. 9 Juni: aerg. der mar». J. Kunst van Msr.- kaz. Willemsoord naar Afd. Mars. te Rotter dam. «rL^un': "cMppw J. Lievenae van Wachtschip Willemsoord naar Triton; id. H. M. Kemp van Triton naar Wachtschip Willemsoord. 23 Juni: serg.-seiner N. Nannings van R.D. Amsterdam naar Walitation Willemsoord; id. A. den Bakker van Wachtschip Willems oord naar R.D. Ameterdam; schipper H. J. A Boelhouwer» Wachtschip Willemsoord .WaeJateabi* Vbsewga*. Oefeningen reserve-personeel. De res.-luit. H. J. Reijst van het reg. kust- art. kAmt van 4 t/m 28 Juni te den Helder voor herhalingsoefeningen onder de wapenen. Bezoek leerlingen Hoogere Krijgsschool Van 4-t/m 16 Juni a.s. zullen 11 officieren, leerlingen van de Hoogere Krijgsschool, te den Helder verblijven, tot het bezichtigen van verschillende militaire en maritieme werken en inrichtingen en het bijwonen van oefenin gen en voordrachten. Het VoetbaltournooL Spanje—Mazlco 7—1. Deze match werd Woensdag gespeeld en ging vooraf aan die tusschen Holland en Uru guay. Presteerde het team der Ver. Staten al bijzonder weinig, dacht men dat dit de zwak ste ploeg wat, zij die getuige van bovenstaande ontmoeting zijn geweest, zullen wel tot andere gedachten zijn gekomen. De Mexicanen brach ten er nog minder van terecht, van dit elftal zou ook de V. S. gewonnen hebben. Het is een zeer eenzijdige vertooning geweest, spo radisch kwamen de Mexicanen over de helft. Eerst 8 min. voor rust kreeg de Spssnsche keeper een bsl te behandelen. Rust ging in met 3—0 voor Spanje. Nsuweüjks wss de 2e helft een kwartier oud of de stand was al 6—0. De Spanjaarden namen het daarna al zeer kalm op, speelden af en toe bepaald noncha lant, wat oorzaak was, dat de Mexicanen nogal eens aanvallend konden optreden. Natuurlijk werd de zwakste partij door het publiek aan gemoedigd met dit succes, dat uit een hoek schop een tegenpunt ontstond. Het laatste deel van deze match was zeer onbelangrijk; de Spanjaarden scoorden nog eens en daarna kwam het einde. Mexico, Turkije en ook de V. S„ zij zullen nog heel wat moeten leeren om met succes aan een dergelijke» wereld kamp te kunnen deelnemen. Met den wedstrijd HollandUruguay ia de ie ronde nu afgewerkt, welke 4 dagen in be slag genoemen heeft. De wedstrijden waren DuitsohlandZwitserland 40, Frankrijk Italië 34, BelgiëLuxemburg 53, Portu galChili 42 (voorronde), PortugalJoego slavië 21, EgypteTurkije 71, Argentinië Ver. Staten 112, HollandUruguay 0—2, Spanje—Mexico 7—1. Italië sn Spanja palen gelijk (x—x); da aarata verlanging van dit tournooi- De w adat rijd wordt Maandagmid dag s uur overgtapeeld. Voor deze match, gisteravond gespeeld, was de belangstelling was matig, wat niet zoo erg was, want veel goeds valt er van dezen kamp niet te vertellen. Hij was zeker 2 klassen min der uan die tusschen Holland en Uruguay. Te prijzen viel het énorme enthousiasme van deze twee Zuidelijke ploegen en de fairheid waar mede gespeeld werd, want deze warmbloedige spelers hebben zich geen oogenblik misdragen. De Spaansche doelman heeft zich een buiten gewoon knap vakman getoond, van ale markten was hij thuis en hoewel klein van gestalte, wist hij toch door groote bewegelijk heid zijn gansche doel te bestrijken. Ook de backs waren uitmuntend, maar de rest van het elftal was zeer middelmatig. De Italia nen missen in de voorhoede absoluut het af maken van eiken goeden aanval; zij brachten heel mooi op, de vleugels waren snel, maar tot een resulaat kwamen zij niet. Spanje had de ie helft het voordeel van den eenigszins dwars over het veld staanden wind, die nogal afbreuk aan het spel deed. Spanje scoorde uit een vrijen schop voor verkeerd ingooien. De ie helft zijn de Ialianen het meest aan het woord geweest, maar alles strandde op het Spaansche achtertrio en met 10 voor Spanje werd gepauzeerd. Met feitelijk 10 man begint Spanje de her vatting, daar de linksbinnen een ontwrichte schouder heeft en zich lang niet kan geven. Ook nu was weer het initiatief voor de zonen uit het land van Mussolini en hoewel de Spaansche verdediging in grootschen stijl speelde, gelukte het na 20 min. spelen aan den Italiaanschen middenvoor om gelijk te maken. Dat bracht hem natuurlijk een grootsche hulde van zijn medespelers, die hem op ouder- wetsche wijze omhelzen en beknuffelen. Ook daarna blijven de Italianen in de meer derheid en ontstaan er verscheidene mooie kansen voor de leiding, doch de Spaansche keeper keerde alles. Het publiek op de tribune, bestaande uit een groot contingent Spanjaar den en Italianen, was zeer luidruchtig in zijn aanmoedigingen. Doch ondanks de groote pressie kwam het einde met gelijken stand. Voor de ie maal op dit tournooi moest dus een half uur verlengd worden. Een paar mi nuten voor negenen werd hieraan begonnen. Dit is een verwoede strijd gewest, die het laaste kwartier gespeeld werd met electrische verlichting, daar het te donker werd. Een be slissing werd niet verkregen, hoewel de Italia nen de zege ruimschoots verdiend hadden. Scheidsrechter was de heer Lombardi (Uru guay) en grensrechters de heeren Paul Ruoff (Zwitserland) en onze 'landgenoot H. S. Boekman. De leiding van den referee was be paald matig. Maandag wordt deze match overgeipeeld. Het verdere programma. Hedenmiddag 4 uur wordt geapeeld België— Argentinië en Zondagmiddag 4 uur Dultech- land—Uruguay, voor welken wedatrijd de toe gangsbewijzen welke in Amsterdam verkrijg baar waren, reedt Donderdag uitverkocht wa ren; Maandagavond 7 uur: PortugalEgypte. Al deze wedatrijden worden in het Nieuwe Stadion gespeeld: De demi-finales vinden 6 en 7 Juni plaats De eindstrijd om de 3e plaats: Zaterdag 9 Juni; om de ie en at plaati: Zondag 10 Juni. De wedstrijden ven Zaterdag en Zondag. Voor de kwart-finale ln, totaal 4 wed atrijden zullen die van hedan- en morgen middag wel btsoek trekken, daar dan weer a Zuid-Ameriksenache ploegen van de partij ■Ua. Te» narste België Aneatlai»i de Argen tijnen die op hun sloffen van hun Noordelijke broeders wonnen, zullen nu wel weer tegen stand ondervinden, maar niettemin zullen zij ook nu wel winnen. DuitschlandUruguay wordt voor een uitverkocht huis gespeeld, dat staat nu al vast. Omtrent deze match ls een voorspelling moeilijker; de Duitschera toch hebben tegen Zwitserland magnifiek gespeeld, qua combinatie hebben zij het beste spel laten zien van alle Europeesche deelnemers. Ze zijn terdege getraind en hebben 5 volle rustdagen gehad. Uruguay daarentegen heeft Woensdag een zware match tegen Holland gehad, waarin van hen de uiterste krachtsinspanning gevergd is en hoewel deze „voetbalmachine»"^wat spel betreft wel de meerdere zullen zijn, is een overwinning nog lang niet zeker. Uruguay zal voor dezen wedstrijd geheel „volledig' uitkomen, daar de middenvoor Petronne zijn ziekte weer te boven is, zoodat Borjas ge passeerd ls In het Duitsche kamp is men bij zonder optimisisch gestemd omtrent het re sultaat van deze ontmoeting; een extra-trein zal honderden supporters naar Amsterdam vervoeren om hun favorieten aan tc moedigen. Dat belooft watl Scheidsrechter voor dezen wedstrijd is de heer Yousouf Mohamed (Egypte), die zich in dit tournooi als een uitstekend arbiter» heeft doen kennen. We leren in .de N. R. Ct. nog dat in Set team van Uruguay Scarone en Andrade ver vangen zullen worden, daar beiden licht ge blesseerd. zijn Het Troosttournoolk Hiervoor bestaat weinig animo. Tot op hedert'hebben alleen Holland en Chili Inge schreven. Er zal wel niet veel van terecht komen. Holland—Uruguay. Do meening van den heer Qroothott. Wat de heer Keyl «egt. De heeë Groothoff, cmze beste deskundige op voctbalgebied, geeft in'de „N. R. Ct." ale volgt t«jjn meening weer over den wedstrijd Holland—Uruguay: „Zoo heeft dan Uruguay den wedstrijd ge wonnen en zonder eenige twijfel verdiend ge wonnen. In de eerste helft hebben de Uru- gueezer», die een kans hebben ook dit jssr de Olympische voetbalwedstrijden te winnen, schitterend voetbal laten zien. Indien in deze periode onze achterhoede daar niet zulk voor treffelijk voetbal tegenover gesteld had, zou ln de openingshelft het vonnis reeds voltrok ken zijn. Onze achterhoede heeft toen alles gegeven, wat zij kon, om den vluggen aanval der Zuid-Amerikanen ln bedwang te houden en men kan niet anders zeggen, dat dat zij daarin geslaagd is. Om bij 'n aanval als die van Uruguay' gedurende 45 minuten het maken van meer dan één doelpunt te beletten en dat niettegenstaande de heeren den stevigen wind in den rug hadden, is een prestatie, waarop onze achter9pelers met voldoening mogen terugzien. Dat laatste klemt nog te meer, als men bedenkt hoe weinig onze middenlinie in een groot gedeelte van de eerste helft eigenlijk heeft gepresteerd. Massy kon maar geen vat krijgen op het snelle spel van het binnentrio en ook de vleugelhalfs werden herhaaldelijk ge passeerd. Ook onze voorhoede was in deze periode over het algemeen van dien aard, dat het aanvalsquintet slechts zelden eenige op luchting kon brengen. In de tweede helft kreeg het spel een geheel ander beeld. Nu kwam er gang in onze mid denlinie en ook onze aanval liet zien, dat zij toch wel iets kon. Met geestdrift werd in dat tvireede gedeelte aangevallen en niet tegenstaande de Urugueezen nog steeds bet beste voetbal bijlven vertoonen, nemen de onzen thans toch een flink deel van den aan val voor hun rekening. Buitenweg heeft in die tweede helft een paar opgelegde kansen ge had. Helaas heeft hij ze beide gemist en daar hij ook in het eerste gedeelte van den wed strijd een mooie gelegenheid om een doelpunt te maken voorbij heeft laten gaan, kan de Utrechtenaar nu njet bepaald tevreden zijn over zijn wederoptreden in onze nationale ploeg. In dat tweede gedeelte hebben zij waar lijk geen (reluk gehad. De aanvallen van de oranjevoorhoede waren vaak van dien aard, dat een doelpunt een welverdiende belooning geweest zou zijn. Dat tweede gedeelte heeft voor ons elftal veel goed gemaakt. Het kon echter het over het geheel genomen vrij zwakke eerste deel niet ge heel doen vergeten. De totale indruk van den wedstrijd is intusschen niet ongunstig. Deze wedstrijd beeft weer eens opnieuw aange toond, dat men, wat de voorhoede betreft, de goede oplotising nog niet heeft gevonden en dat ook in de middenlinie zeker nog wel ver betering gebracht kan worden." De heer Keyl, de voorzitter van de Duit sche Elftalcommissie, had alle hoop dat hst Duitsche elftal Uruguay overwinnen saL Hij bewonderde de technische vaardigheid der Zd.-Amerikanen, doch keurde het sf, dat zij uitsluitend ahortpassing bleven spelen, juist omdat de Holl. achterhoede dat systeem zoo volkomen moester is. Bovendien, vond hij, had Uruguay veel meer moeten schieten. Holland had deze match kunnen winnen, indien de voorhoede schotvaardiger was geweest en de middenlinie beter gesteund had. De Duit sche voorhoedde zal eerder tot schieten komen, ook al door het beter aangeven der halfs. De heer Hirschmann, onze technische lei der, vond dat de voorhoede het zwakste deel van de oranje-ploeg was. De leiding van den Belgischen scheids rechter wordt eenparig geroemd. Hij zelf ver klaarde het werk van v. d. Meulen en onze backs bewonderd te hebben. Bij Denis, die reeds 49 landenwedstrijden achter den rug heeft, is nog absoluut geen aftakeling te be speuren. Ook hij zeide dat Uruguay het aan- valsspel vaak te lang ophield, dat zij het spel te klein hielden en te weinig hebben gescho ten. Maar verder had hij niets op het spel van deze cracks aan te merken; van zoo'n ploeg met 2 goals verschil te verliezen, li heusch geen schande. Het zou hem niet ver bazen als Nederland, evensia in 1924, het beste resultaat van allen tegen de kampioenen behaalde. AJdtelin* L •e kiene AL Hier wordt de laatste wedstrijd gespeeld: Alcmaria VictriatWFC; de winnaar bezet de finitief de 4e pluats. Voor één plaats in de Noord, xe klaeie. De laatste wedstrijd, welke teveni de beslis sing kan brengen is die tusschen de at klasse kampioenen WW en Sneek. De winnaar pro moveert; bij gellijk spel moet een beslissings wedstrijd gespeeld worden. Promotie Waa't. ae klasse. Gouda telt liefut drie 3e klasse kampioenen: Olympia, ONA en Gouda, waarvan eerstge noemde haar kans verspeeld hseft, daar RFC de primus bleek. De andere twee, die gems- manlijk ln een seidere promotie-afdeellng spa- lan, maken nog kwas. Morgen wordt ONA— Voorwaarts gespeeld, als de thuisclub wint wat vrij zeker is heeft ze evenveel punten als de stadgenoote en moet dua een beslissingswedstrijd gespeeld worden. Holdert-beker. Zondag worden de demi-finales gespeeld. Op het Vitesse-terrein: PEC—CVV, op het Sparta-terrein: RCH-DFC. Hoe ook het re sultaat zal zijn, in elk geval komt een ie en ae klasser in de finale. N.-H. V. B. xe klasse B. Schagen—Zeevogels, a uur. Koorstra. DTS Texel, 2 uur, Polak. Rauchbeker. KWZaanlandia, Beauchampet. H.KO a— KFC 2, 12 uur, J. J. Hartog. EVU^-WFC 4) Zwart. WFC 3—HRC 3, 2 30 UUF' HJR.C—HOLLANDLA. De Racers spelen morgen een oefenwed strijd tegen Hollandia. Met uitzondering van den propagandawedstrijd in Anna Paulowna heeft de Heldersche club geruimen rijd niet gespeeld, zoodat deze match niet onwelkom is. in verband met de conditie der spelers. Teven» dat de nieuwe oefenmeester, Mac Pherson, welke pas ln functie is, een over zicht zal krijgen over het matensal wit hij te bewerken zal krijgen en „pasklaar moet. maken voor het a.s. competitteseizoen, want inzonderheid voor hjm is deze wedstrijd ge arrangeerd. We hebben HRC geruimen tijd niet aan het werk gezien en achten het voorts onnoodig de antecedenten van de tegenpartij te memoreeren, daar deze voldoende sis be kend mogen worden verondersteld. We hopen op goed weer en een prettigen wedstrijd; scheidsrechter is de heer W. Dol. De aanvang is half drie. H.R.C. s-K-P-C a. Vooraf, om 12 uur, wordt voor den Rauch beker gespeeld tusschen de reserves van HRC en KFC, welke wedstrijd ook wel iets belooft te worden, daar beide teams san elkaar ge waagd zijn, wat ln de competitie wel li ge bleken, hoewel de Koogers de sterkste blekt» en na dien naar de rei. 2e klasse gepromo veerd zijn. Dus zooiets sis een. revsnehemstek kunnen wij deze ontmoeting beschouwen. Dt training. Men verzoekt ons te willen melden, dat het trainingsprogramma sis volgt is samengesteld: Dinsdag en Donderdag van 79 uur voor ie en at elftal; Woensdag en Vrijdag van 79 uur voor de lagere elftallen; Woensdag- en Zaterdagmiddag van 2.30—*40 voor de adspiranten. Algem. Vergadering. Hiervoor zie men de annonce voorkomende in het no. van heden. Succee-nleuwa. Wieringen. J.l. Woensdagavond apeelde Succes 1 een vriendschappelijken wedstrijd tegen het MUZ- elftsl van den Oever. Als om half acht scheidsrechter Metselaar de elftallen in het veld blaast zijn beiden volledig. M. wint den toss en de S.-midvoor trapt af.-' Direct een aanval op het M.-doel, doch de verdediging zendt retour. Dé strijd gast vrijwel gelijlf op en neer. Geijsen, de S.-midvoor, «eeft S de leiding (10). M. niet ontmoedigd pskt flink aan en de S.-verdediging moet steeds krachtig ingrijpen om erger te voorkomen. De M.- linksbinnen krijgt een prachtkans om gelijk te maken, doch zijn schot gast naast. De rust gaati n met 1—0 voor Succe». De 2e helft heeft M. eenigszins het windvoordeel en krijgt de S.-verdediging volop werk. Ale een kwartier gespeeld is maakt de M.-mldvoor door een misverstand in de S.-verdediging gelijk (l1). De S.-voorwaartsen pakken nog eens flink aan en zweeft de bal enkele malen gevaarlijk voor het M.-doel. Even later maakt de S.- midvoor a1. Een corner op het S.-doel wordt rakelings over gekopt. Uit een strubbeling voor bet S.-doel maakt de M.-rechtibuit*a gelijk, waarmede spoedig het einde nadert en de stand vrijwel de verhouding weergeeft. Het geheel was een aardige wedstrijd en vooral voor rust het aankijken zeker waard. Veel pu bliek woonde den wedstrijd bij. De bestuursfuncties der voarbslvereeniging zijn als volgt verdeeld: voorzitter de heer D. Oden, ie secr. D. Nieuwbuurt, ie penning meester A Zwannink, 2e secr. Jb. Bruul, 2e penningm. C. Kroon, comm. Jb. Smit en J. Koorn. Voor de te houden nederlaigweditrijden te spelen tegen Succes 2 is door den heer J. Bak ker Mz. sli ie prijs uitgeloofd een zilrerea krans, door den heer Oden als 2e prijs een zilveren kruis, sis 3e prijs door den heer Met selaar een medaille. ALKMAAR, 1 Juni. Kaasmarkt. Aangevoerd 136 itipels, wegen de 216000 kg. Kleine fabriekskaai met rijks- merk 46.50 per Jo kg.; kleine boerenkat» met merk 49.50, zonder merk 43! fabrieke- commissie met merk 49 50; boerencomtnle- sie met merk Si.SO. De handel was, ondanks den tamelijk h'00- ger prijs, vlug. De aanvoer wss heden 22.000 kg. hooger dan de 'vorige week, doch nog 14000 kg. lager dan in dezelfde week van het het vorige jaar, toen de prijs echter slechte 39 bedroeg, zoodat de prijs thans belang rijk gunstiger is. ALKMAAR, 1 JunL Graanmarkt. Aangevoerd 384 H.L.'» als: *8f H.L. tarwe 13.2514.25; 31 H.L. gerst ld. chev. 15—16; 16 H.L. haver 15-3016; 8 H.L. boonen, w.o.: bruine boonen citroen boonen 24jo; duiven boonen f 18; 1 HL. ksrwijzasd; 2 H.L. blsuwmssnzsed 37.50; 5 H.L. diversen; 6 H.L. erwten, w.o. groene erwten (groote) 3840. Alle» per 100* kg. Eterveiling Helder. 31 Mei. Aangevoerd 11256 kipeleren: bruin 8.40—6, wit 5 30—580; 833 eeadeieren wit 4.30—4.60. Alle» per 100 stuk#. ElazvelUng Schagen. 31 Mei. Aangevoerd 79191 kipeleren: I*—14 kg. 4.60, 55—57 kg. 480—5.10, 88—60 kg. 5.20—5.50, 61—63 kg. 5.40—8.80. 64—66 kg. f 8.705.90; ongewogen: bruin 5 30l.po. wit 55 40, gemiddeld t-ao; 11727 eend eleren 4.70—4.80, 19 kalkoeneieren 8—8.101, Alles per 100 stuks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 14