irm- tabletten bij Hoofdpijn en Kiespijn Ingezonden Modedeellng, (778) staat, de accepten te betalen. Het gevolg was, dat de bank hem het recht van in casso ontnam en zelf het geld op de huur- koopcontracten wilde doen innen. Toen kwam. uit, dat de klanten veel minder schuldig w anen, dan in de contracten stond vermeld. DE VERDUISTERING BIJ DE INCASSOBANK. De rechtbank te Rotterdam heeft Don derdag uitspraak gedaan in de zaken van P. W. A., 89 jaar. bankdirecteur-kassier, en W. J. H. M. M., 28 jaar, bankbediende, beiden gedetineerd, die op 28 Juni terecht hebben gestaan, terzake van in den loop der jaren 1923 tot 1928 gepleegde ver duisteringen ten nadeele van de Incasso- bank. De verduisteringen hadden in totaal ongeveer 155,000 bedragen, doch aan A. waren ten laste gelegd verduisterin gen tot een bedrag van 18.600 en van 6353, welk laatste bedrag hij aan M. ter hand had gesteld. Het O. M. had tegen A. 1 jaar en tegen M, 8 maanden gevange nisstraf geëischt. ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Een dokter slachtoffer. Giisterenmorgen is een auto, bestuurd door den heer H. R. Folmer arts te Drie wegen (Zuid-Beveland) vlak bij zijn wo ning door een locaaltrein op een onbe- waakten overweg gegrepen en geheel ver nield. De heer Folmer werd ernstig ge wond en is korten tijd daarna overleden, DE MIJN, DIE GEEN MIJN WAS. Uit Bnkhuizen meldt men nader aan de Standaard: Op het rapport uit Enkhuizen, dat nabij Vrouwenzand een mijn was gezien, is van Den Helder uit onmiddellijk een torpedo boot uitgevaren, teneinde het oorlogsmon ster onschadelijk te maken. Deze torpedoboot heeft echter de mijn niet kunnen vinden. Thans wordt vanwege den Veerdienst Enkhuizen—Stavoren medegedeeld, dat de belboei Ra neon", die verankerd ligt in de onmiddellijke nabijheid; va» 4e plaats waar men meende Dinsdag de mijn te hebben waargenomen, dien dag over den kop is gegaan en met den bodem naar boven lag. Bij het rijzen van het water kwam de ankerketting weer gespannnen te staan, en la de boei vanzelf weer in normalen stond gekomen. Vrij zeker heeft men Dinsdag den boei voor een mijn aangezien. GEWAAGD INBREKERSAVONTÜUR. Dief In oen slaapkamer terwijl de bewoners daar rustig sliepen. Ten huize van een warmoezonler In den Baarsjespolder gelegen achter den Admi raal de Ruyterweg te Amsterdam heeft 's naohts een buitengewoon brutale In braak plaats gehad. De man merkte gis termorgen vroeg bij het opstaan, dat de laden van kasten in zijn slaapkamer wa ren opengebroken. BÖ nader onderzoek bleek, dat een inbreker aan het werk was geweest toen hij, zijd vrouw en twee klei ne kinderen in de bewuste kamer slie pen. De dader heeft de verregaande durf gehad een raam open te schuiven en zoo binnen te komen. Daarna heeft hij, onge acht de aanwezigheid der 'familie, de kasten opengemaakt en de laden nage zocht. Hij nam voor ongeveer 800 aan gouden sieraden, o.a. horloges, ringen enz. weg en doorzocht vervolgens de jas van den tuinder. Dit kleedingstuk lag op den stoel naast 't bed. Uit den zak haalde hij een portefeuille, waarin zich een be drag van 400 bevond. Vervolgens is de man verdwenen zonder een spoor na te laten. Niemand heeft iets van de inbraak gemerkt.- De dader schijnt via een brug getje en over de velden naar de woning geslopen te zijn. Bollenland. Het ongeluk van Loewenstein. Het bericht van Belga uit Duinkerken, dat de Belgische internationale financier AJfred Loewenstein, die met zijn particu liere Fokker met drie motoren uit Londen naar Brussel was vertrokken, op de vlucht over het Kanaal bij vergissing een verkeerde deur zou hebben geopend en als gevolg daarvan in zee is gevallen en verdronken bracht Donderdag in alle kringen van de Belgische hoofdstad een geweldigen indruk te weeg. In beurskringen was de opschudding na tuurlijk nog grooter en wordt voor een sterke daling der waarden, waarby Loe wenstein betrokken was, gevreesd. Het vliegtuig, waarin behalve Loewenstein, ook nog een vlieger, een mecanicien, twee secretarissen, een bediende en twee typisten van den bankier zaten, is in strijd met wat verwacht werd, Donderdag niet te Brussel aangekomen. Het blijkt op be vel van de Fransoho justitie in verband- met een gerechtelijk onderzoek op een vliegveld bij Calais te zijn gebleven. Zoo als steeds bij dergelijke min of meer ge heimzinnige voorvallen, doen ook thans allerlei fantastische geruchten de ronde. Sommigen meenen, dat Loewenstein zich wel op een visschersboot zou kunnen be vinden en binnen een paar dagen weer halen, welke, tengevolge van het nog ont- breken van omstandig nieuws omtrent Loewenstein's verdwyning, by een aan zienlijk deel van het groote publiek geloof vinden. Mevrouw Loewenstein is Woensdag avond1 uit Brussel naar Galais vertrokken. Volgens de verklaring van kapitein Draw, den bestuurder van het vliegtuig, die reeds herhaaldeiyik met Loewenstein had gevlogen, moet het toestel zich op ongeveer 600 M. hoogte bevonden hebben, toen het ongeluk gebeurde. Beeft Loewenstein zelfmoord gepleegd!? Naar Havas lult Brussel mieldt. zijn de mededeelingen die over den dood van Loewenstein gedaan zyn, bevestigd. In verschillende kringen wordt echter de op vatting over de verwisseling van deuren in twijfel getrokken. Er wordt op gewe zen, dat de uitgangsdeuren by alle vlieg tuigen zoo aangebracht zijn, dat geduren de de vlucht de opening wegens den luchtdruk slechts met vrij groote inspan ning mogelijk is. Loewensteijn had dus, als hij gedachteloos gehandeld heeft, zyn vergissing moeten inzien. Uit Calais, waar het vliegtuig wordt op gehouden, is men intusachen nasporingen gaan doen. Proeven met het openen van do deur tydens de vlucht; nauwelijks te openen. Op het vliegveld le Bourget te Parijs, heeft de K. L. M. proeven laten nemen met de opening van de deur in het vlieg tuig van de lijn Amsterdam—Parys, ge- ïyk aan dat, waarin Loewenstein den dood vond. Twee monteurs konden haar nau- weiyks opdenduwen, zoolang de motor op volle kracht werkte. De vertegenwoordi ger aldaar concludeerde eruit, dat één enkel man ze tydens de vluoht nauweiyks kan openen. Loewenstein's fantastische financlers-carrièrei. Alfred Loewenstein werd in 1877 te Brussel geboren als zoon van een ban kier. Al vóór den oorlog bleek, dat hy niet alleen financieele capaciteiten had geërfd, maar dat hij bovendien beschikte over veel flair en durf. Door speculaties in Ca- nadeesche en Braziliaansche effecten ver wierf hy zich een groot vermogen, dat nog enorm toenam, toen hy tijdens den oorlog te Londen werkzaam was als leve rancier voor het Belgische leger. De luxe te Blarrltz. By zyn operaties toonde Loewenstein zich de man van het breede gebaar, niet alleen ln technisch-financieel opzicht, maar ook naar zyn uiterlijken staat. Naast zyn woningen te Brussel en Barcelona en een vorsteiyk landgoed ln Engeland kocht hy de befaamde villa te Blarrltz, waar zyn geheele staf, 100 personen sterk, werd ge huisvest. Daar hield Loewenstein zyn con ferenties, daar had by zyn eigen post dienst met Bayonne, zijn autopark en zyn vliegveld eigen Fokker-toestellen voer den hem en zijn beambten naar Europa's hoofdsteden, haalden en brachten zyn gasten, voerden exquise spyzen en dron ken aan vgor zyn weelderige diners daar had in October ook de Inbraak plaats, waarby voor een Waarde van 15 millioen aan juweelen werd gestolen, die nimmer werden teruggevonden Het aanbod aan België en Frankrijk. Het groote publiek vernam den naam Loewenstein voor het eerst in September 1920. Toen deed hy, via een dagblad, het sensationeele aanbod, don Belglsoheu staat 10 millioen pond renteloos te leencn en den Fransohen staat 80 millioen pond tegen 2 Een oogenblik stond do wereld ver stomd over zooveel generositeit. Weldra bleek, dat aan volslagen belangeloosheid niet moest worden gedacht. De Belgische regeering b.v. zou de ponden moeten koo- pen tegen een koers van 225 frs., terwyl Loewenstein het recht zou hebben ze terug te koopen tegen 175 frs. De ondernemende financier zou dus aan de transactie 500 millioen frs. hebben verdiend. De regee- ring-Jaspar deelde hem dan ook mede, dat dig, daar deze ooncessies slechts verleend kunnen worden met goedkeuring van den staat. In den Donderdag plaats vindenden ministerraad hoopt men de aangelegen heid in zooverre te kunnen afhandelen, dat althans kan worden vastgesteld, of er ook afgevaardigden in verband met deze affaire in hechtenis moeten worden geno men. AUTOBUS TEGEN EEN BOOM GEREDEN. 82 personen zwaar gemond. Uit Ryssel wordt gemeld, dat Donder dag te Wattignies by Ryssel een autobus uit Brussel, waarin zioh 32 personen be vonden, tegen een boom is gereden, toen de chauffeur voor een andere auto wilde uitweken. Byna alle reizigers werden zwaar gewond. HET PROCES-SJACHTY. Het vonnis. Het gereohtshof te Moskou heeft in het proces-Sjachty elf doodvonnissen uitge sproken in zes gevallen draagt het de veroordeelden voor voor gratie, zoodat hun straf waarschyniyk in gevangenis straf gewyzigd zal worden. In 84 gevallen zyn gevangenisstraffen van een tot tien jaar uitgesproken; vier beklaagden zyn vrygesproken en voor nog vier is het vonnis uitgesteld. De Duitschers Meyer en Otto zyn vrygesprokenBadstieber is voorwaardeiyk tot een jaar gevangenis straf veroordeeld, In de overwegingen van het vonnis wordt het bestaan geconstateerd van een wydvertakte, contra-revolutionnaire en misdadige organisatie in het Donetsge- bied, met centrales te Moskou en Charkof, welke in verbinding heeft gestaan met voormalige myn-eigenaars, die thans in het buitenland vertoeven, terwyi ook AUTO IN EEN RAVIJN. Een autobus, die 18 pelgrims naar Oo- vadouga vervoerde, is in een ravyn ge vallen. Een vrouw werd gedood, 10 men- schen werden ernstig, 7 lioht gewond. DE GESTRANDE KRUISER DAUNTLESS. Alle voorraden, kanonnen, torpedo's en losse materialen worden nu van den by Halifax in Nieuw Schotland gestranden kruiser Dauntless afgehaald. Het werk moet in 4 dagen klaar zyn. De kwestie van het bergen wordt nauw keurig bestudeerd, maar het schip ligt op den hoek van een rotsachtige ondiepte en het schip zou er zydelings afgebracht moeten worden. De maatregelen om het te lichten zouden waarschyniyk te lang duren. MOORD EN BEROOVTNG. Op het wintersportterrein van de be kende badplaats Krummhuebel in het Reuzengebergte werd gisteren het ïyk ge vonden van een geesteiyke uit Muggel- dorf, die het slachtoffer van een moord blijkt te zyn geworden. Men had hem ge wurgd en bovendien twee kogels door het hart geschoten. De geestelijke was 44 jaar en gehuwd. Van de daders, die hun slachtoffer hebben uitgeplunderd, ont- breekt elk spoor. EEN GEVAARLIJKE OVERWEG. Te Buenos Aires zyn gisteren op een overweg zes voetgangers gedood. ALCOHOL- EN ROOKVERBOD IN CHINA. Voor personen beneden de twintig jaar. De Chineesche minister van Binnen- eontaot met buitenlandsche offlcieele in-1 landsohe Zaken heeft bepalingen gepubll- stanties bewezen moet worden geacht. HET PROCES TEGEN JUFFROUW PACE. Vrygesproken. In het proces tegen juffrouw Pace, die beschuldigd wordt haar man vergiftigd te hebben, heeft de rechter gisteren na afloop der pleidooien de jury medege deeld, dat er geen bewyzen waren gevon den, op welke de aanklacht kon steunen, zoodat hy de jury, van rechtsstandpunt moest aanraden tot een vrijspraak te komen. De jury hoeft zich daarop terug getrokken ter beraadslaging. Nader meldt men uit Londen: Do vrouw van den Bcbapenboer, Pace, is door dc jury te Gloucester op aanwij zing van de hoofdrechter Horrldge on schuldig verklaard aan moord op haar echtgenoot ten gevolge van het toedienen van arsenioum. Nadat do verdediger Norman Brlkitt verklaard had, dat dit geen zaak was om voor de jury to brengen, omdat er niet één aanwyzing was, dat de vrouw het arsenicum had toegediend en de deskun digen hadden verklaard, dat een Bchapen- boer zichzelf wel kan vergiftigen met leeerd, waarby het aan personen beneden de twintig jaar verboden wordt te rooken en alcohol te gebruiken. Overtreders van dit verbod, hun ouders of voogden, zoo mede de personen, die tabak en alcohol aan minderjarigen verkoopen, kunnen met hooge boetes worden gestraft. De be palingen worden terstond van kraoht. DE GROOTSTE TORPEDOBOOTJAGEB TER WERELD. Woensdag ifl te Saint Nazare de torpe- dobootjager Vendun te water gelaten, het grootste oorlogsschip ter wereld van deze Soort. De Verdun heeft een waterverplaat sing van 2690 ton, een lengte vto 180 en een broodto van 11.80 Meter. Het schip kan een snelheid bereiken van 87 knoo- •pen. De bewapening bestaat uit vyf ka nonnen, «twee vliegtuigafweerkanonnen en vier torpedobuizen. Visscherljberichten. Burgerlijke stand van Helder van 5 en 6 Juli 1928. ONDERTROUWD: A. J. van Breda ea H. v. d. Weyde. GETROUWD: B. van Putten en J. M. Frederlks; M. Talons en A. F. J. Zwans- veld. BEVALLEN: A. M. Witstijn-Paetzhold, d.; J. Boon-Bols d.. AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. Een Vrede-zomer. Onze Olympische groei. Vijzels traat-verbreedlr.g. verlichting. Telefoon- Natuurlijk spreken we, dit jaar en meer speciaal dezen zomer in oogenschouw ne mend, in de eerste plaats van het Olym piade-jaar, van den Olympiade-zomer. Al spreken we er, na deze eerste periode, waarin de vreemdelingen-stroom op lange na niet aan de verwachtingen beantwoord de, wel wat minder luid van den aanvan koiyk.Want, Ja, moet men do hotel- en café-houders gelooven, dan hebben we, wat het bultenlandsoho bezoek betreft, nog nooit zoo'n slechten zomer gehad, tot nu toe als dezen.... Er is ln binnen- arsenicumhoudende middelen, als hy daar ®11 Jultenlandsdh zooveel geschreven over zorgeloos mco omgaat, volgde dé vry-f?e te verwachten enorme drukte, dat de spraak. Het berichi daarvan werd doorS if /'y a,r^eöC]lu'v), ^nal het publiek met een onbeschryfeiyk t dan ook wat gedempter, we enthousiasme ontvangen. Mannen zwaai- biyvenjt hebben over den Olympiade- zyn financieele vooretellen nidt pasten in het stabilisatie-plan der regeering en dus niet konden worden aanvaard. Kunstzy-Interesse. Na het teloorgaan van deze fantasie wierp Loewenstein zich met alle macht, zonder echter zyn electriciteitsbelangen te verwaarloozen, op de jonge kunstzyde- industrie. Zyn concern richtte zich zoo wel op de viscose-productie van de Tu- bize-maatschappy als op het verkrygen van heit overwicht in de Nederlandsche bedrijven. Zoowel de Enka als de Hol- landsche Kunstzij[de-industrie waarvan ,hy de meerderheid der aand'eelen wist te verwerven stelden zioh echter tegen zyn invloed te weer, de eerste door kapi taalsuitbreiding, de tweede door het ont houden van stemrecht aan stroomaifnen, hetgeen de Inzet werd van een belangwek kend proces, dat nog beginnen moet. Op twee na de rijkste man van de wereld. Loewenstein gold voor den op twee na ryksten man der wereld. Men acht het niet waarsciyjnHjk, dat het stoffelijk overschot van den bankier gevonden zal worden. Loewenstein laat een weduwe en een zoon achter. ROEMENIE'S PETROLEUM- SCHANDAAL. Ook! Kamerleden er bU betrokken? Omtrent het Roemeensche petroleum- schandaal wordt gemeld, dat de vriend zal opduiken, anderen zyn van oordeel, van een bekend buitenfandsch gezant te dat hy in een plotselinge vlaag van waan-1 Boekarest als pachter der oonoessies op en ia zee moet zün gesprongen, ver-1 trad. De pactoontracten zijn echter ongel- den met hun hoeden en vrouwen wuifden met hun zakdoeken, terwyi hot publiek zich buiten schor Juichte en tenslotte het Engelsche volkslied aanhief. HET ONWEER IN POLEN. 84 slachtoffers. Het onweer, dat Woensdag en Donder dag boven Polen gewoed heeft, hoeft groote schade aangericht. Er zyn 84 men schen om het leven gekomen. SPOORWEGONGELUKJE. Een losso goederenwagen, die aan het rollen was geraakt, heeft gisterenmorgen by het station Geltendorf den sneltrein uit Augsburg in do flank geraakt. De mar chinist zag hiet gevaar aankomen en kon door sterk remmen verhoeden dat een déraillement volgde. Drie reizigers en een conducteur, die in den getroffen wa gen zaten, zyn gewond. De trein kon met een half uur vertraging de reis voort zetten. BANDITISME AAN DEN OOST- CHINEESCHEN SPOORWEG. Een telegram uit Peking, in de New York Herald, Parysche editie, meldt dat'n personentrein van den Oost-Chineeschen Spoorweg door Chineesche bandieten is aangehouden. De Chineezen hebben 4 personen gedood, 8 zwaar verwond, ter wyl een aantal buitenlanders, vooral Ja panners, meegevoerd werden, teneinde voor hen een losgeld te kunnen eischen. Troepen tot opsporing der Chineezen zyn afgezonden. DE TIJGERIN. In de diergaarde te Jersey City wist een reusachtige Bengaalsche tygerin de tralies van haar kooi te verbreken en zich vrijheid van beweging te verschaf fen in het gebouw waar de kooi was. De eenige bewaker in die ruimte was zoo verstandig zich zelf in een kantoortje te barricadeeren. De politie kwam spoedig in drommen opzetten en de tijgerin werd neergeschoten, doch niet'vóór zy vier papegaaien had genuttigd en een hap had genomen uit den achterpoot van een kameel. ERNSTIG AUTO-ONGELUK IN ENGELAND. By Oxford Is een auto tegen een kabel gereden, waarmee een tractor boomstam men zou wegsleepen. Tengevolge hiervan werd den chauffeur en twee dames, die in de auto zaten, den hals byna afgesne den. De ongelukkigon waren omalddel- ïyic dood. zomer. Vlak daarop volgt eobter de nnar waarheid karakteriscerende betiteling: Vrede-zomer.... In den Haag was deze week aan den gang een Congres van Vol- kenbondsverecnigingcn; daarop volgt daar ter stede hot Congres Vrede door Religie (in de Dierentuin van 80 Juli—-2 Aug.) waarop vertegenwoor digers van de meest uiteenloopende gees telijke, kerkelijke en buiten-kerkelijke stroomingen het woord zullen voeren; bij ons in Arasterdam opent dan 15 Juli n.s. de I.V.T.A. (Int. Vredes-Tentoonstelling Amsterdam) haar deuren en heeft midden Augustus nog een Congres van anti-mili taristische predikanten uit verschillende landen plaats. Daarnaast overstroomde de hoofdstedeiyke afdeeling van den Vrijz. Dem. Bond dezer dagen de stad nog met een speciaal ontwapeningsnummer van haar blaadje -en worden dezen Zondag door de Federatie der S.D.A.P. op ver schillende plaatsen in de stad propagan- da-meetings belegd voor Ontwapening (en Staatspensioen), We worden dus deze maanden wél van alle kanten bedolven onder een Vrede- woordenstroom.... Nu zijn er menschen, en 't zyn niet alleen de onaangename menschen in de Haarlemmerhout, maar ook vele ander© heel aangename men schen in land en stad die, met 't oog op dit alles, zuchtend schouderophalend zeggen: „Wat heb je aan al die woor den. Inplaats dat men met al dat ge- congresseer, geconfereer, gepropageer en gepraat de zaak vooruit helpt en de mensohheid tot practische daden aan spoort, bereikt men er alleen mee dat „men", de massa langzamerhand beu wordt van al dat Vredes-gezwam.. „Dat schynt voor een deel waar, maar.... 't schynt alleen maar zoo.... 't Is een op pervlakkige waarheid. Zoo zijn er ook mensohen die zeggen: als je overal en al tijd weer de reclame van een bepaald ar tikel tegen komt, dan verveelt dat, ja, maakt 't je nydig en is 't juist een reden om bij jezelf te denken: nu, dat artikel koop ik nu juist eens niet!.... Maar zul ke menschen zullen (het is „practisch" bewezen en ik behoef er niet nog de theo retische verklaring met termen als onder- bewustzyn, suggestie bij te gaan ophalen I) als zij op een goeden dag zulk soort ar tikel noodig hebben, tóch.... het gead verteerde koopen.... Zooiets dergeiyks mogen we ook ver wachten van de dezen zomer zoo uitge breide en energiek geleide Vredes-reola- mo-campagne.... Zij zal, ook al bestaat zy voor een groot deel uit woorden, op den duur haar uitwerking hebben ln practi sche daden. En daarom mogen we ons voluit ver heugen in dezen, onzen Vrede-zomer 1 We beginnen ons overigens ook weer gereed te maken voor de tweede Olym pische periode, offloleel eigeniyk de eer ste, want 28 Juli ls de offlcieele openings dag en zal voor 't eerst den brand gesto ken worden ln den top van de Marathon toren die dan de komende offlcieele spel- weken oonstant zal biyven rooken als symbool van het feit, dat de vuren van deze Internationale sport-centrale alsdan zoo hoog mogeiyk zullen worden opge stookt.... We bereiden ons voor; we hebben heusoh nog alle hoop ook onze nijvere middenstand, die eerst misschien wel wat op haar neus gekeken heeft, maar nu de zaak tooh weer met nieuwen moed voorbereid on die o.a. door toedoen van de buurtvereenlglngen Rembrandt en Leidsche straat het winkeloentrum der stad in een kleurig, feesteiyk gewaad gaat steken.... En ook de Gemeente laat zioh niet kennen. Zy ls al begonnen met het ten uitvoer leggen van haar illuminatie- plannen: de eerste eleotrische kabels heeft zy al langs do schoone architectu rale ïynen-van den Westertoren aange bracht, de eerste der, voor de verliohtlng van deze toren te gebruiken 6600 lampjes ingeprikt.En als dan op het einde van deze maand en ln begin Augustus ln den avond dit licht-sprookje zal oprijzen, een sprookje, dat met het langzaam doo- ven en weer aangloren, om het uur zal eindigen en opnieuw beginnen zal men haar, Gemeente, dankbaar zyn voor haar feest-bydrage.Een bydrage die ook nog zal bestaan uit baar grachtver lichting, die men ook reeds begonnen ls aan te leggen (hier zyn zelfs een 26000 lampjes noodig, terwyi 8 lichtende fon teinen het effect nog zullen verhoogen) en die plaats heeft op Heeren- en Kei zersgracht tusschen Vyzel- en Utreoht- sche straat en op de Regullersgracht. Wy zullen gereed zyn.... Als nu de vreemdelingenstroom maar vloeien gaat— I Gaat onze belangstelling, met het oog op den Vrede en op laatstgenoemden stroom voor een goed deel naar bulten, er blijft voor de belangstelling naar binnen toch nog wel ruimte over en een van de punten waaraan deze binnen- waartsch gerichte interesse is onze tele foon. De tariefswyziging, bekend onder den naam van het gesprekkentarief is nog altyd hangende en het pro en contra dienaangaande wordt nog steeds uitge sponnen.. ..Deze belangstelling raakt dus niet de eigeniyke telefoon met haar fyn en voortreffelijk mechanisme, maar de vraag wat ze zal kosten. Toch Is het eerste tenslotte belangrijker dan het laat ste. Maar wat goed ls en goed werkt, daar wordt ln den regel niet over gesproken. Bewondering en waardeering zit den Am sterdammer nu juist niet ln het bloed. Als de zaken niet goed gaan, dan spreekt of liever moppert by. Dan stapelt hy z'n klachten tot een berg; maar hö blijft goedaardig. Straks, als hij begrijpt, dat veel op zijn kladhtenreglster berust op verkeerd begrijpen, is hy zyn ergernis weer gauw vergeten en vindt, dat wy hi Amsterdam tooh maar een goede brand weer, een beste politie en een puike tele foon hebben.... In deze dngen waarin menigeen de Invoering van een gesprek kentarief vreest, heeft de directeur van de telefoon, lr. G. O. Snydere, een goed werk gedaan door ln Amstelodamum, het tijdschrift van de Vereeniglng van dien naam de geschiedenis van <4° Sanap Ui voor»! op óm nm Sanajfrta daar daw oblrfla» •«Ui® Ifrlllllllll 4b MBO oanuifvk rp S Juli. Aangebracht door kordera 2509 tongen P- 1887 kleine tongen 3 tarbotten 14 kisten zetschol P* k. 23 kisten kleine schol 14 kisten schar 4 kisten pietermannen i> 0.40—0.30 0.10—0.07 6.00—4.00 8.00—6.00 3.00a.00 3.00— I.JO 12.00—9.00 6 Juli. Aangebracht door kordera: 1930 tongen 561 kleine tongen 18 tarbotten 17 kisten zetschol 29 kisten kleine schol 7 kisten schar 12 kisten pietermannen Door Beepvisscherss: 5 tal geep p. at. 1.15—0.38 0.13-0.10 8.00—4.00 p. k. 9.00—6.2S 3.«-3 50 2.25—1.50 ia.00—8.00 per tal 4.35—4-70 BRUIDSFOTO'! Fotoer.-Atelier E1SEL1N, 60 Polderweg 60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 10