bedrijf te vertellen. Onze telefoon lag als baby, Ingepakt ln de windselen van den toenmaligen oon- oessionaris de Ned. Bel Telefoon Mij. op één der zolders van de Groote Club en verheugde, in dit prille stadium, slechts een 49-tal peet-ooms en tantes, alias abonnó'a met zijn eerste levenskreten. Dat was in 1880. In 1882 kreeg het op groeiend wicht een kinderkamer, een bescheiden vertrek in het RJjkstele- graaf-kantoor. In 1888 kwamen de eerste buitengemeenteljjke verbindingen tot stand, nL met Haarlem en Zaandam. Het eigen (gemeentelijk )beheer begon daarop in November 1896, met een oen- trale in de Spuistraat, een 1700 abonné's en een capaciteit van 8200 aansluitingen. Reeds drie jaar later moest die capaci teit worden verhoogd tot 6400 aansluitin gen. In 1911 kwam de tweede, nieuwe Zuid-Centrale tot stand met het half-auto- matisch systeem, een Centrale die in 1920 reeds 10.000 aansluitingen had. Spoedig daarop ontstond de derde centrale (Cen trum). Een nieuwe Noord-Centrale kwam tenslotte in 1923 gereed. In dat jaar be gon men ook met de invoering van het vol-automatisch systeem. Ook de vierde Centrale, aan den Middenweg, in de Wa tergraafsmeer, die in het begin van 1924 de ruim 8000 abonné's in het oostelijk ge deelte van de stad heeft overgenomen is vol-automatisch; de jaren 1926 en 1927 werden de half-automatisohe nummers van de Centrum-Centrale vol-automatisch gemaakt en werd tevens aangevangen met deze werkzaamheden voor de Centrale- Noord uit te voeren. Deze overzetting, met de daaraan verbonden belangrijke wijzi gingen bij de groote installaties in de stad is nog in vollen gang, maar aan het einde van dit jaar zal een en ander voltooid zijn. Dan zal dus geheel Amsterdam voor zien zijn van het vol-automatisch telefoon systeem en zal iedere abonné zijn eigen verbindingen tot stand kunnen brengen.. Dit nieuwe systeem werd hier voor het eerst in dien omvang gemaakt, zoodat Amsterdam op dit gebied als een pionier is te beschouwen. Gemeentebedrijven hebben het bij een bepaalde oategorie menschen voortdurend verbruid. Hier is nu echter eens een voorbeeld van zulk een bedrijf waar men moeilijk veel kwaads van zeggen kan. In tegendeel. Zij heeft de groei van de Jon geling (in 1896 1500 abonné's met een da gelijks gemiddelde van 7500 gesprekken) tot volwassen man (thans ongeveer 27.400 abonné's met een dagelijks gesprek-ge- mlddelde van 852.0001) inderdaad voor treffelijk geleid! Voortreffelijk geleid, dat wordt ook de- K.L.M., onze luchtvaartmaatschappij, zoo, dat zij, na de moeilijke begin-jaren, thans, dit jaar reeds zonder verlies werkt en o.a. weldra niet minder dan vier dagelijksohe verbindingen op Londen en Parijs zal hebben. Ik zal deze keer niet veel meer van haar zeggen, ik deed dat, naar uw gevoelen misschien al te vele keerenl - maar wil toch niet nalaten er even op te wijzen hoe ook de handel, en ln 't bijzon der wel de Aalsmeerder tuinbouwbedrij ven! van haar diensten gebruik gaat maken. Zoo werden uit Aalsmeer reeds 200.000 K.G. bloemen door de lucht naar het buitenland vervoerd en nam de K.L. M. alleen in de afgeloopen maand.... 70.000 K.G. aardbeien als vrachtgoed mee Of de groei van onze verkeersslagade- ren ook altijd voortreffelijk geleid wordt, daarover loopen de meeningen nog steeds uiteen. Zoo werd er den laatsten tijd nogal gevochten over het wél of niet dempen van de Vijzelgracht. De Gemeente heeft nu den knoop doorgehakt en gaat tot demping over. In aansluiting daarop zal de H.B.S. aan de Weteringschans tegen den grond gaan en eveneens de daarach ter gelegen broodfabriek. De Vijzelstraat- verbreeding gaat op deze wijze onver stoorbaar door.... De logische voortzet ting van een en ander is dat men nu ook de Ferdinand Bolstraat radicaal gaat verbroeden: men kan haar op den duur niet in den tegenwoordigen toestand laten bestaan als nauwe trechter waar de nieu we „Vijzel-boulevard" in uitmondt.... Maar hier zal toch die.onverstoorbaar heid wel éven hokken, vreezen wij Het spanningsverlies in een weerstand berekent men uit het produot van stroom- sterkte (aantal Amp.) en weerstand (aan tal Ohms), dus teveel aan Bpanning (0.2 V.) stroomsterkte (0.08 Amp.) weerstand dus weerstand (OhmB) teveel aan spanning (0.2 V.) stroomsterkte (0.08 Amp.) dus weerstand is 2J Ohm. Indien de stroomsterkte 0.06 Amp. be draagt, moet de weerstand ca. 8J Ohm zijn. Deze stroomsterkten hebben betrek king op H.F.-, detector- en L.F.-lampen. Willen we het nu ook nog uitrekenen voor de eindlampen, dan zullen de weer standen voor deze lampen bij stroom sterkten van 0.1 en 0.15 Amp. resp. 2 Ohm en IJ Ohm groot moeten zijn. Bij gebruik van de moderne lampen zou men dus kunnen volstaan met weerstanden van max. 3i Ohm. Nu gaat er in de gloei- stroomleiding (snoer van accu naar toe stel en gloeistroomleiding i n het toestel) spanning verloren, zoodat men veilig kan aannemen, dat de accuspanning, welke aan den accu gemeten 4i Volt bedraagt, aan de lampvoetjes niet meer dan 4 Volt is, dus precies wat do lampen noodig hebben. Uit een oogpunt van veiligheid kan de gloeistroomweerstand dus gemist wor den, maar uit een ander oogpunt bewijst hij nog dienst. Bijv. bij de H.F.lamp, waar hij gebruikt wordt voor volume regeling. Met een weerstand van 80 50 Ohm regelt men de geluidsterkte zonder vervorming van nul tot maximum. Verder bevordert hij op deze plaats de selec tiviteit. Bij vermindering van den gloei- stroom der H.F.lamp kan de terugkop peling vaster gemaakt worden, wat de selectiviteit verhoogt. Bovendien zullen de tramstoringen in mindere mate door komen. Dit is vooral goed merkbaar met de Philips H.F.lamp A 442; een weer stand van 60 Ohm in de gloeistroomlei ding van deze lamp geschakeld en voor 4li i n gedraaid (weerstand is dan ca. 40 Ohm) brengt de storingen nagenoeg tot nul terug. Zulks is natuurlijk Blechts mogelijk bij krachtige stations, zooals Hilversum en Huizen, daar de geluid sterkte tegelijk afneemt. Zij is dan echter nog ruim voldoende voor luidspreker. Met een weerstand in den gloeidraad- kring der detectorlamp kan men de de tector op 't meest gevoelige punt instel len. Dit laatste ligt zelden bij 4 Volt gloeispannlng, doch als regel veel lager. Ook genereerneiging kan met H.F.- of deotector gloeistroomweerstand bedwon gen worden. Ooncludeerend kunnen we dus het ge bruik van weerstanden voor H.F.- en detectorlamp warm aanbevelen, niet voor beveiliging van den gloeidraad, dooh voor de grootst mogelijke gevoeligheid en beste werking van het toestel. nen waar het blad komt wordt het met graagte gelezen. Nu is bij den ingang van den tienden jaargang ook het uiterlijke kleed, waarin het blad tot nogtoe ver scheen, vernieuwd geworden. Een omslag in kleur geeft het een vroolijker aanzien. Op den omslag ia een teekening van een scheepje op onrustige zee, waarbij het licht van een vuurtoren het de veilige haven wijst. De administratie van het blad is geves tigd te Zeist, Berkenlaan 89. TIJDSCHRIFTEN. WEEKBLADEN enz. Radio-Rubriek. HET NUT VAN GLOEISTROOMWEERr STANDEN VOOR SELECTIVITEIT EN GEVOELIGHEID. De oudere radiotoestellen hadden bui ten de vele afstemknoppen en -handles nog 4 knoppen keurig netjes op een rij, nl de gloeistroomweerstanden. Zooveel treffen we er op de moderne toestellen niet meer aan, hoogstens is er één, die dan nog ergens verdekt is opgesteld aan het zijpaneel b.v. Het streven naar een voudigheid in de bediening, dus zoo wei nig mogelijk afstemknoppen, deed de gloeistroomweerstanden al direct verdwij nen en vanzelf volgden ook de zei bouwers Of dit juist gezien is zal uit dit artikel bl£n gloeistroomweerstand is, zooals de naam Jok aanduidt, een weerstand in den gloeistroomkring van de radiolamp. Hy kan met een schuifcontact van nul tot maximum waarde ingesteld worden en past zich dus bij diverse lamp typ en en stoombronnen aan. Als regel zal men gebruik maken van den 4-Volts accumu lator en 4-Voltslampen. De weerstand welke daarvoor noodig is, laat zich zeer eenvoudig berekenen. u_ We nemen aan, dat een 4-Volts mini- wattlamp met een 8troomHv.e.r^11'Y® 0.08 Ampère gebruikt wordtdeze lamp heeft bij een spanning van 4 Volt ook precies 0.08 Amp. stroomverbruik. De accu in volgeladen toestand heeft een spanning van 4.2 Volt. zoodat de weer stand het teveel aan spanning in dit geval dus 0.2 Volt moet kunnen weg werken. In deze rubriek zal voortaan ook mel ding worden gemaakt van het Nederland- sohe „Sport in Beeld", dat onder redactie van Leo Lauer, te Haarlem vensohynt Wij ontvingen hiervan no. 27 van den 4den jaargang, (3 Juli). Hetls een fraai uitgevoerd, rijk geïllustreerd weekblad, en kost per nummer 26 cent. in abonne ment 8.per 8 maanden (voor de kolo niën 15.per jaar). In dit nummer wordt een nabeschouwing gehouden over de Olympische Spelen onder den titel „Commentaren", terwijl verdere artikelen gewyd zyn aan de naar de Olvmp. Spelen komende Amerikaansohe militairen, aan de hengelsport (een hobby van de Am- sterdammers die er met het grootste ge duld van de wereld' een da^e aan de Vecht of zoo aan kunnen wijden), en staat ook verder vrdwel geheel in het teeken der Olympische Spelen (boe kan het an ders?) Zoo vinden w14 het Derde Hoofd stuk over de Olympische Kunst-tentoon stelling, met mooie afbeeldlgen van beeld houwwerken, een beschouwing over de a.s. groot© boksmatch Tunney-Heeney, en nog vele andere artikelen. Onder de il- lustraties moeten worden vermeld een mooie overzichtsfoto van de Rotterdam- s he Nenyto, deelnemers(sters) aan het tennis-tournooi te Wembledon. een photo van de groote etame van den Tour de France, een overzichtsfoto van het jaar- l!4ksche concours hipplque ln Londen, een interessante kiek van het strandleven aan de Californische kust (arm Huisduinen, daar ga je, als je zooiets ziet voel je je ei?en kleinheid eerst recht!), een excur sie van de „motorduivels" naar Alkmaar, enz. Wij zullen enkele der fraaiste illustra ties wekelijks in onze platenkast exno- seeren. „De Stad Amsterdam", 6 Juli. „Hun eerste rit" is de titel van de voorpagina, voorstellend eenige kinderen, die in Artis op den rug van een der kameelen een ritje maken. Een artikel is voorts gewijd aan de Joodsche tentoonstelling in het Waaggebouw te Amsterdam, alsmede aan het zilversmidsbedrijf van de firma Hel weg op de Rozengracht, dat dezer dagen 75 jaar heeft bestaan. J. van Gelder ver telt van „Het Rijbewys" en hoe Lucie dit niet, maar de man wel kreeg. De binnen- pagina's brengen heel mooie opnamen van regenachtige stadsgezichten in de Hofstad: stemmige photos in den regen genomen, terwyi de achterzijde ingenomen wordt door twee parkgezichten uit Sassen- heim. In den tekst vindt men dan verder de beide vervolgverhalen en de gewone rubrieken. Het byblad „De Humorist" is Ëewyd aan Hare Majesteit de Bakvisch. Hit nummer steekt ver uit boven de meeste andere, die van dit gratis-byblad verschij nen, en heeft, by geestigen tekst, ook vele geestige plaatjes. Het Zoeklicht. WtJ ontvingen het eerste nummer van den tienden jaargang van Het Zoeklicht, „het" weekblad voor het Chr. gezin, Wy schryven „het" tus- schen aanhalingstekens, omdat er zeker geen tweede Chr. weekblad is dat zich in een zoo grooten oplaag en een zoo groote lezerskring verheugen mag. In den tijd van 9 jaar groeide het aan tal abonné's van een paar duizend in het eerste jaar, tot 28000 by den tienden jaargang en de omgeving van het blad werd van 8 pag. in de 14 dagen gebracht op 82 pag. per week, het beste bewys dat „Het Zoeklicht" in een behoefte voorzag. Wij durven gerust te zeggen dat dit week blad in alle Chr. kringen wordt gelezen en de lage abonnementsprys, 1.25 per kwartaal, maakt mogeiyk dat een ieder zich een abonnement kan veroorloven. Redacteur van het blad is Johan de Heer die, dank zij zyn diepen kyk op de H. Schrift, zoo tot het hart van zijn lezers weet te spreken, in zyn eigen een voudige #n duidelijke taal, Ia de gszia- Uit de Land- en Tuinbouwwereld. Stoomvaartberlchten. Radiografisch Weerbericht □aar waarnemingen verricht ln den morgen van 7 Juli. Medegedeeld door het Kon. Nederlandach Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste stand 769.6, te Blarritz. Laagste stand 746.1, te Stockholm. Verwachting: Matige tot ..zwakke W. tot N.W. wind, half tot zwaar bewolkt, waarschttniyk droog weer, later iets warmer. VERTROKKEN PERSONEN. NAAM: W. A. Hoekwater, R. Springer, H. Enting, A. Konkelaar, Echtg.e A. Konkelaar, H. Heinen, Echtg.e H. Heinen, K. O. Reedyk, Wed. H. Roomeijer, T. Heeringa, Echtg.e T. Heeringa, J. A v. d. Zande, Echtg.e J. A v. d. Zande, Echtg.e M. N. de Wolff, O. Hubbellng—Wever, Wed. E. A. Th. E. de Jagher, R. v. d. Meulen, S. v. d. Pol, J. Luidinga, J. P. v. Koert, J. Koelewyn, Wed. D. Groen, M. HonsbeekGroen, L. Groen, F. Tuithof, T. Slikker, O. Schippers, D. Seybel, W. Schipper, G. J. Knobel, J. B. Riechelmann, Echtg.e J. Jobse, B. Lettinga, J. W. Kiynen, J. Goslinga, O. J. v. Eekelen, J. Dörr, A. de Groot, G. Hollenberg, W. de Wit, E. Ras, M. Hubbellng, A. Hunter, H. I. v. Woudenberg—Errent, A. A. Groeneveld, J. M. O. H. Lokker, H. A. H. v. d. Sande, A. U. Zandyk, G. Kok, J. Klaucke, J. Klaucke—Bos, J. Sohier, M. J. Sohier—v. d. Velde, A. H. Minneboo, A. Kaptein, M. v. d. Putten—Bakker, J. Verzyden, A. More, P. J. Oorthala, O. Voerman—Wantal, BEROEP zonder, zendeling; aergt.-vliegtulgmaker, korpl.-vllegtulgmaker, zonder, matroos-icheerder, Rrnder, zonder, zonder, korporaal-bottelier, aonder, korporaal-konstabel, zonder, zonder, zonder, zonder, zonder, Leerl.-mach., koopv., Leerling-verpleegster, kwartiermeester, korporaal-timmerman, zonder, zonder, viascher, landarbeider, slager, zonder, timmerman, sergeant-macht. landm., zonder, zonder, zonder, dienstbode, korporaal-machinist, empl. B. P. M., dienstbode, stoker, zonder, dienstbode, dienstbode, zonder, 2e stuurman, scheepmaker, zonder, majoor-ziekenverpleger, buffetchef, Bergt.-vliegtulgmaker, typiste, zonder, sergeant-mariniers, zonder, sergeant-konstabel, zonder, zonder, verpleegster, tonder, verpleegster, kok, opperman, zoodar, VERTROKKER OODS- RAAR: DIERST N.H. H.diD. N.H. R.K. G.K. N.H. N.BL N. Niedorp, Velsen, Soerabaja, Soerabaja, Nymegen, Soerabaja, Apeldoorn, den Haag, den Haag, Soerabaja, Oegstgeeat, Soerabaja, Amsterdam, Velsen, Rotterdam, den Haag, Apeldoorn. Amsterdam, Amsterdam, Soerabala, Soerabaja, Alkmaar, Alkmaar, N. Scharwoude, Zype, Bussum, Velsen, Zaandam, Gorinchem, den Haag, Amsterdam, Zandvoort, Terschelling, Soerabaja, Balik-Pappan, Ostende, Rotterdam, Soest, Winkel, Amsterdam, Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam, Cura^ao, Rotterdam, Rotterdam, Soerabaja, Nieuwenhoorn, Schiedam, Soerabaja, Enkhuizen, Soerabaja, Middelburg, 's Hert.bosch, Beverwyk, Haarlem, RAtterdam, Terschelling, Enkhuizen, den Haag, N.H. N.H. N.H. H.A. D.G. R.K. R.K. O.O. O.O. O.O. H.A. N.H. N.H. E.L. N.H. N.H. N.H. R.K. G.K. N.H. N.H. C.G. NH. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. R.K. N.H. H.A. N.H. N.H. R.K. (Nadruk verboden.) WAT DE QRASLANDDAQEN LEERDEN. Op 22 en 23 Mei werden te Wagenlngen verschillende onderwerpen behandeld, alle be trekking hebbende op het grasland. Ze waren voor de talrijke aanwezigen zeer leerzaam. Ir. Otten (Assen) had het over de waterbehoefte. Deze is voor gras heel groot; men noemt 300 tot 700 K.G. om 1 K.G. droge atof te vormen. De regenval Is onvoldoende om in deze behoef te te voorzien. Een betere, meer doelmatige bemesting werkt waterbesparend, misschien omdat daardoor een grootere ontwikkeling van het wortelstelsel, een diepe beworteling, en een verhooging van het humusgehalte bewerkt wordt. Voor de zwaardere gronden wordt door de praktijk een diepe ontwatering vooral ge durende den winter tot het begin van het voor jaar wenschelijk geacht; voor de lichte en goed doorlatende gronden is een minder diepe ont watering voldoende en wenschelijk. De heer Hudig uit Groningen noemde de regeling van een goeden kalktoestand bij den- weidebouw moeilijker dan bij den akkerbouw, omdat wij bij den eerste met verschillende planten te doen te hebben, die zeker niet dezelfde elschen stellen: sommige grassen zullen gesteld zijn op een lageren kalktoestand dan andere soorten. Aldus is het te verklaren ,dat het resultaat van een zure bemesting, b.v. met zw. smmoniak even gunstig kan zijn dan met een alkolische, met Chilisalpeter. Verbetering van den kalk toestand ia op grasland ook zeer moeilijk te verkrijgen, omdat de kalk niet door de boven ste laag vermengd kan worden, 't Is derhalve zaak om bij het aanleggen van grasland zich tijdig te oevrtulgen of de kalktoestand der per- ceelen ongeveer in orde Is. De heer Van Daalen (Utrecht) was van mee ning, dat het kaligehalte der grassen grooter is dan de bestaande tabellen aangeven. Meestal wordt 2 pCt. aangegeven, terwijl zijn onder zoekingen 2.75 tot 3 pCt. aanwezen. De door hem gevonden cijfers leerden voorts: dat een al te hooge gift fosforzuur of kali de grootte van den hooioogst drukte; dat een ver2w»*rde stikstofbemesting meer gras, minder klavers, gaf, dat méér kali in het voordeel der klavers is dan méér fosforzuur; dat het echter moei lijk is om precies aan te geven het verband tusschen bemesting en wijziging in het plan- tenbestand. Kennis van de verschillende gras soorten is voor onze boerenjongens zeer noo dig. Bij alle volksscholen moesten tuintjes zijn, waarin de grassen gekweekt werden, en waar onderricht door een deskundige gegeven werd. Moge het spoedig zoover komenl Bescherm': Kali tegen vorst? Er zijn, ook op 't gebied van land- en tuin bouw, heel wat beweringen, die, als de proef op de som genomen wordt, niet houdbaar blij ken te zijn. Zoo wordt ook meermalen de be wering gehoord, dat een kalibemesting groo ter weerstand zou geven tegen nachtvorsten. Is dit inderdaad zoo? Die vraag had zich ook de heer G. Bolhuis 1. l.'te Wageningen gesteld. En daarom wilde hij dit onderzoeken. Hij nam daarom, onder leiding van Prof. Aberson, de volgende proef. Een 18-tal potten werden gevuld met grond uit den Wageningschen Enk of Eng, welke grond bij onderzoek weinig of geen opneembare kali bleek te bevatten. Zul- ken grond treft men niet veel aan, en hier bood zich dus voor de proef een mooie ge legenheid aan. Want een derde deel der pot ten wilde men vrij houden van kali; een ander deel, dus een 2e fractie van 6 potten kreeg een bemesting naar 400 K.G. kalizout 40 pCt. per H.A., en het derde stel van 6 potten werd 3 maal zoo rijk bemest, dus naar 1200 K.G. kali- zout 40 pCt. Alle 18 potten ontvingen Thomas- meel (naar 800 K.G.) en Chili (haar 500 K.G.). Als proefplant werd aardappel genomen, de soort Eigenheimer, die op 3 Maart werd ge poot. Toen begin Mei de planten een voldoen de hoogte hadden bereikt, ging men de even nummers, dus een 9-tal, van elk der fracties 3, aan vrieskoude blootstellen, geleidelijk stér ker: eerst 0.5 (een halven graad) Celsius, toen I.g gr. daarna 2 gr. vervolgens 2.5 gr. C. De andere 9 bleven ter controle. Wat merkte mep nu aan de even planten op. Bij 0.5 gr. niets, geen enkele plant had te lijden. Bij 1.5 gr. C. gingen de nummers 4 en 10, 6 en 12 slap han gen, dat waren dus planten van de ie en 2e fractie. De nummers 16 en 18, behoorende dus tot de 3de fractie, die de grootste kallglft had den gehad, leden niets. Toen de koude nog er ger werd: 2 gr. C. bevroor No. 2 (ie fractie) geheel; van No. 8 van de 2e fractie kaligift, 400 K.G.) bevroor alleen de hoofdstengel, ter wijl No. 14 (van de 3e fractie) ook nu nog gespaard bleef. Toen de koude versterkt werd tot 2.5 gr. C. .kregen No. 14 en No. 18 (3e fractie) het ook te kwaad: de hoofdstengel be vroor, de zijstengels hielden zich echter goed. Maar 8 en 12 legden het heelemaal af. De met kali bemeste planten van het eerste en tweede 6-tal toonden dus inderdaad een grooteren weerstand tegen nachtvorsten, en de conclusie van den proefnemer luidt dan ookt dat een kalibemesting de aardappelplanten esn «rastas» «eaiatsaüe tegaa aaahtronua mc- leent. Hierin ligt dus voor den aardappelver bouwer de wenk om de kali die trouwens het beschot ook belangrijk kan verhoogen bij het aardappelgewas niet achterwege te laten. WEET GIJ? Weet «Ij, dat groenvoer voor uw hoenders onontbeerlijk is èn voor de gezondheid der die ren èn voor een goede eierproductie; dat groen niet alleen de vitaminen bevat, maar ook de zouten, welke moeten dienen voor de been vorming; dat ge daarom goed doet flink wat kool te planten en dat ook koolrapen voor de hoenders in uw tuin niet mogen ontbreken? Weet gij, dat ervaren pluimveehouders aan raden om de eerste twee dagen enkel water aan de pas geboren kuikens te geven; dat na 2 dagen de dooier verondersteld wordt ver teerd te zijn. Weet gij, wat een Amerlkaansch pluimvee blad meedeelde: dat bij een abonné veel kui kens, van reeds 8 weken oud, dood gingen, en dat het onderzoek aan het licht bracht, dat de sterfte veroorzaakt werd door de aanwezig heid van onverteerd eierdooier, dat n.1. een stukje dooier zoo groot als een hazelnoot, nog aanwezig bleek te zijn, hetwelk geheel hard was geworden en een kwaden reuk .had; dat de kuikens in dat geval toch de eerste 3 dagen geen voedsel hadden gehad, en niettemin de dooier niet verteerd was? Stoomvaart Mij. Nadar land, Kambangan, 5 Juli v. A'dara Salawati, u., 4 Juli v. Genua. Jan Pietersz. Coen, t., 5 Juli v. Colombo. Krakatau, t., 5 Juli v. Sabang. Prinses Juliana, u., 5 Juli v. Southampton. Roepat, u., 4 Juli te Sabang. Simaloer, u., 5 Juli te Port Said. Batoe, u., 4 Juli v. Singapore. Chriatiaan Huygent, 6 Juli te Batavia. Kon. Ned. Stoomboot Maatachappü. Almelo, 3 Juli v. Callao. Boskoop, 3 Juli v. Valpsrsiso. llos, 4 Juli v. Barcelons. Irene, 4 Juli te A'dam. Jason, 1 Juli v. Guayquil. Medea, 4 Juli v. Malta. Merope, 4 Juli v. Pasages. Stella, 4 Juli te Yerakini. Venezuela, t., 4 Juli v. Barbados. Aurora, pass. 4 Juli Dungeness en Lydd. Commewijne, 3 Juli te New-York. Iris, 4 Juli te Stettin. Nereus, 5 Juli v. Bilbso. Odysseus, 3 Juli v. A'dam. Stuijvesant, 7 Juli te IJmuldea. Zeus, 4 Juli v. Vigo. Ares, 5 Juli te Hamburg. Baralt, 4 Juli te Crlstobal. Hebe, 5 Juli te Licata. Hercules, 5 Juli v. Algiers. Neptunus, 5 Juli v. Genua. Nickerie, t„ 4 Juli v. Funchal. Perseus, 6 Juli te A'dam. Poseidon, 6 Juli te A'dam. Rhea, 4 Juli v. Guatamala. Simon Bolivar, u., pass. 3 Juli Asoren. Triton, 3 Juli v. Pt. au Prince. Theseua, 3 Juli te Hamburg. Agamemnon, 6 Juli te Hamburg. Eos, 6 Juli te Valencia. Oranje Nassau, 6 Juli v. A'dam. Orestes, 5 Juli v. Patras. Strabo, 6 Juli te Kopenhagen. Kon. Holl. Lloyd. Eemland, t., wordt Zaterdagochtend te ÏJmul- den verwacht. Flandria, u„ 4 Juli v. Laa Palmas. Halcyon Lijn. Stad Arnhem, 5 Juli v. St. Vincent Holland—Amerika Lijn. Nleuw-Zeeland, 2 Juli te Townaville. Edam, 4 Juli te Havana. Leerdam, 4 Juli Azoren gep. Noorderdijk, 3 Juli v. S. Mlchaela. Drechterdijk, 2 Juli v. Seattle. Moerdijk, 2 Juli v. San Franciaco. Nebraska, 3 Juli v. Swansea. Dinteldijk, 8 Juli te Los Angeles. Eemdijk, 1 Juli v. Crlstobal. Lochkatrine, 3 Juli te Crlstobal. Veendam, pass. 8 Juli Lizard. Volendam, 3 Juli v. Halifax. Holland—Afrika Lijn. Nijkerk, u., 4 Juli v. Suez. Sumatra, u., pass. 4 Juli Dakar. Springfontein, 8 Juli v. Zanzibar. Grijpskerk, t., 3 Juli v. Mombassa. Meliskerk, 3 Juli v. Bretnen. Nias, 8 Juli te A'dam. Klipfontein, 3 Juli v. R'dam. Billlton, t 3 Juli v. Beira. HollandWeat-Afiika Lijn. Alblreo, u., pass. 3 Juli Las Palmas. Algenib, t, 3 Juli te Libreville. Delfland, t., pass. 5 Juli Las Palmas. Helder, t., 3 Juli v. Koko. Rijnland, t, 3 Juli v. Degama. Holland—Australië Lijn. Arendskerk, 3 Juli te Bremen. Almkerk, t., 6 Juli v. Duinkerken. HollandBritsch-Indië Lijn. Sommelsdijk, L, 4 Juli v. Oran. Schiekerk, t., pass. 3 Juli Kaap Boa. Bovenkerk, 8 Juli v. Hamburg. IJselkerk, u., 8 Juli te Genua. Hoogkerk, 3 Juli te Hamburg. Holland—O.-Asië L(jn. Sslabsngks, 3 Juli te R'dam. Zosma, t., 4 Juli te Shanghai. Oldekerk, t, pass. 4 Juli Gibraltar. Java—China—Japan Lijn. Tjipondok, 30 Juni te Yokohama. Java—New-York LUn. Stuijvesant, t, gisteravond te IJmuidea wacht. Sembilan, 3 Juli te New-York. JavaBengalen Lijn. Bintang, 8 Juli te Manilla. Rotterdamschs Lloyd. Buitenzorg, u., pass. 3 Juli Ouasssnt Kots Inten, 3 Juli te Hamburg. Sitoebondo, 3 Juli te Soerabaja. Slamat, u., 8 Juli te Marsellle. Tapanoeli, u., pass. 5 Juli Perim. Ternate, u., 5 Juli te Belawan. Insullnde, t., pass. 6 Juli Perim. Madioen, t., 3 Juli v. Liverpool. Medan, u., pass. 6 Juli Perim. Siantar, t., pass. 3 Juli Perim. Indrapoera, 6 Juli te R'dam. Kots Radja, t„ 6 Juli te Londen. Sibajak, t., 4 Juli v. Batavia. Soekaboeml, u., 4 Juli te Soersbaja. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Poeldijk, u., 30 Juni v. Rio Janeiro. Alwaki, t. 8 Juli v. Las Palmas. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Cyclops, 1 Juli v. Kobe. Perseus, 3 Juli v. Dairen. Eurymedon, pasa. 5 Juli Gibraltar. Diomed, 3 Juli te Penang. Polydorua, 4 Juli te Marsellle. Emzetco Lijn. Jonge Anthony, 5 Juli v. GagUan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 11