Café „De Pool" CONCERT N.V.Sociótó des Galeries „Hotel des Galeries". Gevers iio, Scheveningen. UVERTEERT IN DE HELDERSCHE COURANT eene VERKOOPSTER, Kleine Advertentiën Grooten Uitverkoop. Vandaag EM VERLAAGDE PRIJZEN van onze restanten REGENMANTELS. Blijvende HAARGOLF EUGENE PARIJS OUDKERK IN 10 MINUTEN GAAR Erangelisatie. Palmstraat. algemeÊneRv"erqadËring riem Uw Columbia-akst maté. [BETREKKINGEN N.R.C. - RIJWIELEN AGENTEN f 3S.3° J. VAN WILLIGEN, MAISON GERRITS MAISON B. PIJPER Voiles, Mousselines en Katoenen in de nieuwste dessins. Cretonne voor laponnen 80 cm. breed, (b en 90 cent. GR00TE PRIJSVERLAGING DEMONSTRATIE 80 pet. besparing aan gas en Eerstvolgende trekking 16 Juli a.s. Gebouw Odeon, Singel 460, Amsterdam Columbiaplaten TE KOOP Voortzetting van onzen Modebazar S. HERSCHEL, TE HUUR AARDBEIEN P. KALIS, I DIVERSEN j BELANGRIJK BERICHT in onze technische afdeelinfl* Max van Laarhoven Maatschappelijk Kapitaal f 246.000.- ZANDSTRA's Grammophoonhandel, NEDERLANDSCHE RIJWIEL-CENTRALE Omdat: OP WOENSDAG 11 JULI De Heer en Mevrouw VINKEVELDKRMAH, geven hiermede kennis van de geboorte van hunne Dochter ANNA HENDRIKA. Helder, 6 Juli 1928. Sluisdijkstraat 187. Heden overleed in het Antonius-Ziekenhuis, Vel- sen IJmuiden (Oost) onze Broeder in den ouderdom van 49 jaar. Welke ten gevolge van een carbid-exploisie a/b. van den stoomtrawler Jules Streiff 159 deerlijk werd verminkt. Helder, 6 Juli 1928. Uit aller naam, J. BURGER. Heden overleed de Wed. 0. RIJKERS-BRANDE, in den ouderdom van ruim 85 jaar. Helder, 6 Juli 1928. Middenstraat 82. Namens Kinderen, Behuwd- en Klein-Kinderen. Oand. t. d. H. D., te Leiden. OPROEPING. Wie iets te vorderen heeft van verschuldigd is aan of borgtochten bezit, geteekend door den Heer PIETER KNIP, gewoond hebbende te Helder aan den Parallelweg 20 en aldaar overleden 16 Juni 1928, worden verzocht daarvan vóór 1 Augustus a.a. opgave of betaling te doen ten kantore van Notaris SCHREUDER, te HELDER. Heden- en Morgenavond HET GEZELLIGSTE VAN DE KERMIS onder leiding van ENTRÉE VRIJ. Aangifte voor de Bevolking-Reglsters. Burgemeester en Wethou ders der gemeente Helder bren gen, voor zooveel noodig, den ingezetenen in herinnering: A. dat zij, die zich in deze gemeente komen vestigen, hier van binnen veertien dagen ter Se cretarie der gemeente moeten doen blijken, door overlegging van een getuigschrift van woon- Ïilaats-verandering (verhuisbil- et), of andere door de politie deugdelijk verklaarde papieren B. dat zij, die de gemeente verlaten, een getuigschrift, als bovenbedoeld, behooren op te vragen. Overtreding der bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien da gen of geldboete van ten hoog ste honderd gulden. O. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moet wor den kennis gegeven ter Secre tarie, met aanduiding van het perceel, dat men verlaten en hetwelk men betrokken heeft. Het niet naleven der bepa ling wordt gestraft met geld boete van ten hoogste drie gulden. Helder, Juli 1928. Maakt llw keual De „Columbia" PORTABLE is gebouwd in een aantrekkelijkea koffer en bevat niet alleen de machine zelf, maar bovendien nog ruimte om acht platen mede te nemen, zoodat alles bij elkaar blijft „Columbia" PORTABLE wordt geleverd in twee uitvoeringen) de „Columbia" PORTABLB JUNIOR, zie nevenstaande afbeelding, welke ge heel compleet wordt verkocht ad FL 60-- en de „Columbia" PORTABLE SENIOR in prijzen vanaf Fl.75- tot FL135e- al naar nikkelen of vergulde uitvoering wordt verlangd# ElntJiousiastzuftgrajiïï&ge de „CoWiïna^ PORTABLE dsJbesoemdo-arColumbia Nieuw-Procédé-platen* hoort* speleik En- gt) zult U afvragen, hoe het'mogelijk jajnjzoo/ö klein bestek zoo 'nroya^krachtigOT"zuive» geluid te produeeërea Ook hiofjslaat .Columbia" allee wadcwaIit6iJLi$£^ betreft! groot f 2.000.000 dar te SCHEVENINGEN. De N.V. Soclété des Oalerles Is eigenaresse van het gebouwen-complex, bekend onder den naam van De leening wordt uitgegeven: In obllgatlön van f 10.(met zegelkosten I 10.20) halve n 5.5-20) kwart i, H 2.50 2.70) Drie jaar lang 12 Premie-trekkingen per jaar. 3 Premiën van f 25.000.—, 2 Premiën van f 10.000.— 32 Premiën van f 5.000,— enz. enz. enz. Totaal 8486 premiën tot een bedrag van f 417.500.— Bovengenoemde obligatien zijn voor zooverre de voorraad strekt verkrijg baar te HELDER (N.-H.).blj HELDER'S OBLIOATIE- EN WISSELKANTOOR, Koningstraat 33; STOFFER, Weststraat 57 en ZANDER, KerkgrachL Breewaterstr. 7, nabij Spoorstr., Helder. Tel. 278. POLAK's Piano- er KANAALWEG 90 en Muziekhandel, Telefoon 393. AANGEBODEN De Eerste Electrische Wasch-, Glans- en Strijkinrichting, Molenstraat 79, vraagt voor direct een bekwame Strijkster. Gevraagd niet bsneden 18 Jaar. Adres: J. VAN WILLIGEN, Waststraat. Gevraagd, voor direct, een MEISJE, voor dag en nacht of een NOODHULP. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. Adres: Weststraat 115a. Gevraagd een nette Dienstbode. Adres: ROOZEKRANS, Weststraat 81. Gevraagd een nette Werkster. Aan hetzelfde adres een net Dienstmeisje gevraagd. Adres: Spoorstraat 50. Flinke LOOPJONGEN gevraagd. Adres: MENSINK, Keizerstraat 85. AANGEBODEN ZO M ER-O PRUIM ING van diverse DAMES- en HEEREN SCHOENEN met leeren en crêpe rubberzolen, linnen SCHOEN WERK enz. Adres: „De Kleine Winst", Oostslootstraat 20. Te koop een A. C. E. Motor, prima conditie, proefrit en onderzoek toegestaan, tegen elk aannemelijk bod. AdresBureau van dit blad. Te koop een best Heerenrijwiel met Torpedonaaf. Prijs 112.50. Adres: Diaconiestraat 15. Te koop Soep- en Braadkippen, van af f 1.25 per stuk, Jonge Haantjes van af f 0.50 per stuk, Konijnen, Duiven enz.,bij :Bremer, poelier, Koningdwarsstraat 54. Te koop een prima Heeren rijwiel, f 16.—. Adres: Koningdwarsstr. 56. Adres: Kanaalweg 2. St.-Maartensbrug, Zijpe (N.-H.). Te koop een mooi, antiek mahonie opgelegd KABINET, Prijs f 136.—(klokgaaf). Adres: Oostslootstraat 20. (gevraagd, te koop, te huur enz.),v.1 t/m.3regels40ct., elke regel meer 10 ct. Aan ons Bureau te bevragen of met brieven 10 oent extra. Voor den verkoop van N.R.C.-RIJWIELEN de bak van prima Engelsch aardewerk is met garantie tegen haardscheuren de spatplaat met planchette op zware nik kelen consoles zijn; de spiegel galvanisch verkoperd is; de kranen in de hoeken geplaatst zijn; de consoles van zwaar wit geëmailleerd ijzer van looden nokken voorzien zijn, zoodat af schuiven onmogelijk is; de prijs geheel compleet slechts IS. Aanleg door eigen vakkundig personeel. 21 KONINGSTRAAT 23. van De 5 voordeelen dezer zijn: L 2'/i uur duurt de behandeling. IL 16 verstelbare ohauffeurs (verwarmers), III. Geen maohlnale haaropdraallng. IV. De Dames zitten nlst vsst ssn hst toestel mssr geheel los. En II V. Zes meenden volle gsrsntls. Daarbij nog op condltle's. Prijs vanaf f 12.30. Meer dsn 100 tevredsnhsldsbetulglngsn. Beleefd aanbevelend, TELEFOON 457 t-i SPOORSTRAAT 128 KONINGSTRAAT AANGEBODEN Te huur het Heerenhuls Parallelweg 84, k 134 par maand Adrss: Binnenhaven 82. per pond 25 cent. Aanbevelend, QRAVENDWARSSTRAAT 1. VERLOREN (Woensdag avond in den Stoomcaroussel): een beige Damaataach met Inhoud. Tegen belooning terug te be zorgen bijKORT, Zuidstraat 5. Een Weduwe vraagt een nette KOSTGANGER. Brieven onder Nr. 758, aan het Bureau van dit blad. Brieven onder Nr. 754, aan het Bureau van dit blad. HEDENAVOND WEDEROM op alle Kousen, Sokken, Direotolrs, Lingeries, Vesten en Pullovers enz. enz. DOET UW VOORDEEL EN OVERTUIGT U BIJ LANGESTRAAT 31 HELDER Alle PETTEN met 20 pot, korting. ZONDAGS GEOPEND 'S MIDDAGS 2, 3 EN 4 UUR De NUTSSPAARBANK Is DE spaarbank voor duizenden; ook voor U. met de Aangetoond zal worden, hoe spijzen binnen 10 minuten kunnen worden gekookt, zonder Iets vu*1 haar aroma ol voedingswaarde te verliez®"* WESTSTRAAT JACOB, ZONDAQ v.m. 10 uur: J. Chr. FRITZSCHE, VOETBALVEREENIGING op Maandag 0 Juli a.a. In het Clublokaal Kelzeratraat Aanvang 'a av. 8 uur preolea Agenda la zeer belangrijk. Op aller opkomat wordt ge rekend. Het Beatuur. cM. dmbb*U4<llg i r. 7.- 046 I KTt.m, you icrsam. Foxtrot Whu tli< Kobcrt Ui. FoxUoi Klt-Cxt Band 4777 Ttn PtaalM. Foxtrot. FmUb' do pain. Foxtrot. Chxrlcrton Chum. D 991} Mammie waar beo Hm kroegje b!| de bxie* Duo Hoffmann. Zang. D 990} Waters of the Perkiomen. Les Solt» d'Eneroum. Bart» Lauky, viool, met dnern. oegm. M eM. dabbslslfdtg t F. J. D 17109 leraeelem (wit Elleh) Aïla ven den Engel (uit Elleh) )o v. IJeer-Vincent, eopr. Tbeod. Versteegh. alt. 10 .1L dabbeleddlg P. 4.50. L 1047 Stnfooia Q. C Bedt) la twee deel en. Willem Mengelberg met bal Concertgebouw orkaM. L 13828 Raverte (H. Vleaxtempe) In twee dealen. Vloobolo door Loula Zlmmarmann mal Qaraaca Rayboold. A- k* JfmmfmêÊf opemU >01 da plaa< aao mooi lyltcti aptrll' B H*« m.dJrn,f.la,li,. <U| rl» lfv«naduu< dn Colambi* (Goedgek. bjj Kon. Beil. dd. 10 Juni 1876). In plaatsen, waar niet verkrijgbaar, wende men tot den alleen vei tegenwoordig er A. H. A. Bakker, Leliegracht 20, Amsterdam. Bovenstaande zijn verkrijgbaar bij: DAMESRIJWIEL te koop, zoo goed als nieuw, voor zeer billijken prijs. Schild eraknecht gevraagd bij: Ar. JÖNGEJANPzn., gezooht op provisiebasis. In aanmerking komen uitsluitend zij, die over fllnken winkel beschikken. Door concurreerende prijzen en verkoop op gemakke lijke betallngecondltle's, alsmede doelmatige reclame, kunnen energieke personen zich ruim bestaan vereohaffen. Brieven te richten aan N. Z. Voorburgwal 79, Amsterdam. aarom koopt men 4 ooze Waschtafels VOORDEELIQE AANBIEDING J Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, Goud- en Zilversmid. Kanaalweg 181. Te Haarlem wordt in besch. vrijz. gezin TEHUI8 aangeboden voor schoolgaand Meisje of Jongen (Kleverpark). Valllg. Solide. Oemakkelljk. T J. VAN WILLIGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 12