T UIT DE WIJDE WERELD VIERDE EN LAATSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS De Kermis. VAN ZATERDAO 7 JULI 1920. Ingeionden Mededeellng. FOTOGRAFISCH ATELIER EISELIN 5 zwarte FOTOKAARTENof 3 ZWARTE FOTOKAARTEN SALONFOTO van af f 1.00 6 bruine FOTOKAARTENof 3 BRUINE FOTOKAARTEN SALONFOTO van af f 1.60 Donderdag li. promoveerde aan de Universiteit te Amsterdam tot doctor in die letteren en wijsbegeerte op proefschrift „fimollett and Dickens" de heer F. iD. Wierstra, leeraar aan do Zeevaartschool alhier. Dr. F. D. Wierstra is de eerste doctor in de Engelsche taal en. letterkunde bij het zeevaartonderwijs in ons land. G. WIJKER. De heer G. Wijker, hoofdcommissie ter gemeente-secretarie alhier, zal op 10 Juli a.s. den dag zijner 40-jarige ambtsvervul ling herdenken. De heer Wijker, die 24 April 1870 te Egmond aan Zee geboren werd, trad op 10 Juli 1888 in vasten dienst der gemeente als klerk ter Becretarie al hier. 15 Mei 1898 werd hij bevorderd tot oommies, 1 Augustus 1918 tot hoofdcom mies. Op 1 Juli 1904 werd de heer Wijker aangewezen als ambtenaar van den bur gerlijken stand. Het diploma voor Gemeenteadministra tie behaalde de heer Wijker In Juni 1899. In het openbare leven vervult de heer Wijker weinig functies; hij ls notabel bij de Ned. Herv. Kerk en maakt deel uit van de Ouderoommlssie van School no. 14. Dit neemt evenwel niet weg, dat velen in onze gemeente hem kennen, en wij twijfelen er dan ook niet aan of het zal hem op dezen lOden Juli niet aan blijken van belang stelling ontbreken. Receptie Zaterdag 14 Juli ten huize van den jubilaris. DE BURGEMEESTER EN DE WIJZIGINGSBEGROOTING 1927. In ons laatste raadsverslag, opgenomen in het nummer van Zaterdag 1.1 80 Juni, gaven wij den burgemeester, aan het einde der stemming, waarbij het laatste voorstel van het College (de ingevolge 'b Raads wenschen gewijzigde wjjzigings- begrooting voor 1927), werd aangenomen, de|volgende woorden in den mond: Spr. brengt een woord van dank aan den Raad die hem in de gelegenheid stelde aan art. 126 der Gemeentewet (in diening der gemeenterekening vóór 1 Juli) te voldoen. Door de haast, waarmede dit raadsver slag nog in den nacht van Vrijdag op Zaterdag moest worden gereedgemaakt, is 's Burgemeesters bedoeling verkeerd weergegeven. Want art. 126 Gemeente wet doelt geenszins op het vóór 1 Juli indienen der gemeente-rekeningen, maar op de bevoegdheid aan de burgemeesters verleend een raadsbesluit, dat zij in strijd achten te zijn met de belangen der ge meente, niet uittevoeren. En des burge meesters opmerking was dan ook meer Ironisch bedoeld. Immers, de Burgemees ter drukte zich aldus uit: 5,,Naar aan leiding van het thans gevallen besluit dank ik den Raad, dat hij heeft willen medewerken mij op mijn ouden dag de onaangenaamheid te besparen om art. 126 der Gemeentewet te moeten toepasen". Wegens uitstedigheid van den Burge meester kunnen wij eerst heden deze verbeterde lezing van het gesprokene aanbrengen. AANBESTEDING. Uitslag der op 5 Juli li. gehouden aan besteding door L. Sok. architect alhier, betreffende den bouw van een woon- en winkelhuis aan den Kanaalweg 36. Hoogste inschrijver G. Groot 6787, laagste inschrijver Duinker 4685. Gegund onder voorwaarden. SCHANDELIJKE TOESTANDEN IN EEN RUSSISCH OPVOEDINGS GESTICHT. Bolsjewistische paedagotfe! De „Izwestya", het officieel orgaan der Sowjet-regeering, bevat een bericht uit Leningrad, volgens hetwelk in het insti tuut voor sooeaal-individueele opvoeding aldaar sohadelijke toestanden aan het licht zijn gekomen. Hoewel het gesticht over ruimere finantieele middelen beschikt dan verscheidene andere inrichtingen van dien aard, heersoht er toch een atmosfeer die de kinderen tot diefstallen, dronkenschap en levensmoeheid brengt. Het ago gisch" personeel en in het ^zon(ier directeur Komarof zelf treedt tegen de arme stakkers op de meest wreede wijze op on men schrijft het hieraan toe, dat de knaap Sidorof tot een wanhoopsdaad over ging en dat nog twee andere leerlingen op het laatste moment van een poging daartoe konden worden afgehouden. Gtovallen van dronkenschapkomen tiet alleen herhaaldelijk onder de Jongens, doch ook onder de meisjes voor. Diete^ len zijn er, om zoo te zeggen, aan de orae van den dag en het is reeds bewezen, dat niet alleen de kinderen, dochook de „op voeders" zelf zich daaraan schuldig maak PaVocr de zooveelste maal plaats het Sov- let-orgaan boven dit bericht, gelijk boven talrijke andere, het opschrift „woppyoesjt- sjye bezobraiya" (hemeltergende misstan den), doch het schijnt maar niet te willen Het brandpunt der kermis ls op het Westplein en de daar staande etablisse menten hebben niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Vooral de stoomcarous- sel van Janvier en de Wembley-attractie mogen zich in de gunst van het publiek verheugen. Voer het overige ls het vrijwel de dood in den pot; de geestdriftige, uitge laten „kermisstemming" van een vorig ge slacht ontbreekt ten ©enenmale. Gelukkig ook maar; onze tegenwoordige jeugd heeft andere en hoogere genoegens dan haar ouders en grootouders, die zich als kind een geheel jaar spitsten op de komende kermis, waarvoor een vette spaarpot werd aangelegd, die dan in de kermisweek werd omgekeerd en opgefuifd. Die tijden zijn voorbij en de tijd, waarop de Heldersdhe kermis tot het verleden zal behooren, is ook niet ver meer verwijderd. Nu het Ha venplein als kermisterrein verlaten is, is ook de trek van het publiek weg, zoodat de etablissementen op den Kanaalweg bij Ca sino het van een enkelen bezoeker moeten hebben, die nog tot zoover afdwaalt. Een volgend jaar zal men dan ook, meenen wij, goed doen, alles maar zooveel mogelijk naar het tweede gedeelte van den Kanaal- weg te concentreeren, tusschen Postbrug en Westplein; voor de kermismenschen zelf zal dat verreweg het best zijn, en de groote open vakken, die thans zoo'n droe vig figuur maken, verdwijnen er door. In Caslna Den weg naar Casino weet het publiek toch wel te vinden. Nadat de revue „Hallo Olympiadel" tot en met Woensdagavond gegeven was, trad Donderdagavond het Vereenigd Haagsch Tooneel voor het voet licht met een serie voorstellingen, waarvan de eerste getiteld was „De Kat en de Ka narie". Aangezien dit stuk ook weder Zon dagavond wordt vertoond, willen wij hier eenigszins uitvoerig den lezer over in lichten. Het is, zooals tegenwoordig veel tooneel- stukken, van Amerikaanschen huize en dus bestemd om het publiek in spanning te houden en het te doen griezelen. Want zonder griezel en zonder sensatie kan de Amerikaan het nu eenmaal niet stellen. Weet u hoe dergelijke stukken gemaakt worden? Het eerste ontwerp wordt in de provincie-schouwburgen gespeeld. Daar worden de fouten ontdekt, die geleidelijk worden verbeterd, en als tenslotte zoo'n stuk in de groote steden komt, New-York, Chicago e.d., is tusschen de scènes geen speld meer te krijgen: alles sluit als een bus en er is een toppunt bereikt van span ning en van sensatie. En zoo kan het dan gebeuren, dat wij al dadelijk midden in de sensatie zitten, en dat de eene griezelige en geheimzinnige scène de andere opvolgt, 't Hangt er nu maar van af hoe u als toe schouwer erop reageert. Het Heldersche (Hollandsche?) publiek is nuchter genoeg om zich geen laars van al die geheimzin- nighedens aan te trekken, maar ze dood eenvoudig, onder uitbundige hilariteit, voor kennisgeving aan te nemen. Hyste rische gilletjes bij een of andere sensatio neel© scène kennen onze Heldersche vrou wen niet; al zitten ze, als het een oogen blikje doodstil is op het tooneel, elkaar te waarschuwen: „denk erom, nou komt er zoo weer iets geheimzinnigs!" 't Is zonde u iets van het stuk te ver tellen, omdat u het Zondag natuurlijk zelf wilt gaan zien. Alleen dit willen w|j zeg gen, dat er een alleraardigst stelletje men- schentypes bij elkaar is gebracht door den Amerikaanschen schrijver. Het stuk ls gebaseerd op een nalatenschap van een schatrijken ouden, ietwat zonderlingen begrijpen, dat deze misstanden inhaerent zijn met de Sovjet-moraal zelve, zooals die zich in de praktijk openbaart. ORIGINEELE WRAAK VAN BEDROGEN FABRIEKS MEISJES. De 26-jarige zoon van den kunstbloe menfabrikant Douglas te Chicago interes seeerde zich vooral voor de arbeidsters in de fabriek van z|jn vader. Met verschei dene stond hij op zeer goeden voet, maar geleidelijk concentreerde hij zijn gunsten op anderen. Hierop besloten de verwaar loosde meisjes, zich te wreken. Benige dagen geleden kreeg de jonge Douglas een brief, waarin een meisje, dat zijn attenties tot dusver had afgewe zen, hem een onderhoud in haar woning toezegde. Dolgelukkig, omdat nu einde lijk deze wensch werd vervuld, gaf de jonge man aan de uitnoodiging gehoor. Maar nauwelijks had hij het huis betre den, of hij zag zich omsingeld door zijn vroegere vriendinnen. De meisjes sleurden hem Ben kamer binnen en bonden hem daar stevig aan handen en voeten. Douglas dacht, dat zijn laatste uurtje geslagen had; maar de bedrogen jonge dames hadden een andere straf bedaoht, waardoor zij zich op den Don Juan konden wreken. Een der meisjes, een goede teekenares, tatoeëerde hem op beide wangen een hart met een brandenden fakkeL Eerst toen de kleurstof In de wonden was gedrongen en niet meer kon worden weggewasschen, lieten zij den ongelukklgen meisjesgek loopem De zoo gemerkte jonge man kon zich natuurlijk niet met deze verslering bij zijn vrienden en kennissen vertoonen. Ijlings is hij naar New York vertrokken, waar hij wil trachten door een beroemden dok ter van zijn tatoeage te worden bevrijd. heer, die bepaald heeft, dat zijn testament eerst mag worden geopend twintig laar na zijn overlijden op dezelfde plaats, net- zelfde uur en denzelfden dag van zijn overlijden, in tegenwoordigheid van alle dan in leven zijnde erfgenamen. Die erf genamen nu het zijn er nog zes, het geen waarlijk niet te veel is voor zoo'n rijken zonderling, zijn door den schrij ver met veel originaliteit en veelzijdigheid geteekend. Wat dit wonderlijke allegaartje waarbij nog moet worden gevoegd een aan spiritisme en geestenbezwering doen de Westindische meid-huishoudster, een gemoedelijke notaris en een griezelig lugubere dokter, in slechts weinig uren om en bij middernacht beleeft, dat ver tellen wij niet na om het voor den lezer niet te bederven. Het is geheimzinnig en griezelig, maar zeer vermakelijk en het uitstekende spel van de artisten, waarvan Corrle Heerings de vrouwelijke en de dwaze Paul Jones (Jan O. de Vos Jr.) vrijwel de mannelijke hoofdpersoon is, is een genot om te zien. En daar ook de andere rollen zeer uiteenloopende men- schentypen uitbeelden, welke alle door deze bekwame artisten uitstekend worden vertolkt, is de opvoering van dit alleraar digste kermisstuk werkelijk een genoegen om te zien. De betooverde slaapkamer. En gisteravond ging ln Casino door het Yereenigd Haagsch Tooneel het aller aardigste blijspel „De betooverde slaap kamer", een Fransche militaire klucht van Alex Bisson, in drie bedrijven. Het is een amusant en geestig blijspel, een aardig laohstuk van het Sohouwtooneel, met heel goed speL Het is een op en top Fransche klucht, een „petit rien", opper vlakkig en wuft en toch geestig en ver makelijk. Men vermaakt zioh een avond gezellig en vergeet het direct De ver schillende artisten gaven uitstekend spel, waarvan mevr. Mertens de Jaeger en Jan O. de Vos vrijwel de hoofdrollen vervul den. Verschillende omstandigheden en gebeurtenissen gaven aanleiding tot aller lei komische verwikkelingen en misver standen. Willem Grelinger, als Plumard, de verzekeringsagent heeft zijn rol koste lijk gespeeld. Jan. O. de Vos Jr. was heel vermakelijk als de oude verzekerings inspecteur en gaf goede staaltjes van too- neelkunst Corrie Heerings was uitste kend als mevr. Plumard, terwijl mevr. Mertens de Jaeger als het kamermeisje een zeer goed type van haar rol heeft ge geven. Het was in het kort een aardige, amusante voorstelling, een stuk van een lach en een grol. Jammer genoeg was er niet veel publiek op dezen avond en het Vereenigd Haagsch Tooneel verdient dit allerminst Hedenavond speelt hetzelfde gezel schap de geestige klucht „de Tante van Oharley", en wij hopen dat zij meer suo- ces moge hebben als gisterenavond het geval was. Faveur In het Hvoll-Theeter. Evenals de vorige jaren heeft de directie van het Tivoli-Theater voor de 4 laatste kermisdagen wederom het Variété-gezel schap „Faveur" geëngageerd. Hoe gun stig dit gezelschap zich door deze vorige opvoeringen heeft weten bekend te ma ken, blijkt voldoende uit het feit, dat het groote Tivoli-Theater reeds den eersten avond geheel uitverkocht was, en dat wil nogal wat zeggen. Alleen op den ouden roep, zonder kritiek of meeningen van anderen, heeft men het erop gewaagd, en ook dezen keer keer zullen er weinigen, wij durven welhaast zeggen niemand zijn, die na afloop zich hun bezoek zullen be rouwen. Het gezelschap „Faveur" ls wer- EEN VAN ENGELANDS RIJKSTE MANNEN OVERLEDEN. Vermogen van vele mUlIoanen pond sterling. Een van de rijkste mannen van Enge land, sir David Yule, ls in den ouderdom van 69 jaar overleden. Zijn vermogen wordt verschillend geschat en moet tien tot twintig millioen pond sterling bedira- gen. Hij verkreeg zijn vermogen door ia- ken ln het Oosten en leefde hoofdzakelijk in Caloutta. Gedurende den oorlog bood sir David aan zijn jute-fabrieken te ver anderen voor de vervaardiging van zand zakken voor de loopgraven. Yule leef dé zeer afgezonderd, doch was een edelmoe dig weldoener. De giften, soms van 60.000 pond sterling, deed hli steeds anoniem. de r 100 nadert zijn voltooiing. Talrijke leden van het parlement en hooge commissarissen van de Dominions bezochten Donderdag het nieuwe Brit- sche, 6 millioen kubieke voet groote lucht schip R 100 op het Howdon vliegveld ln Yorkshire. Het luchtschip ls zoo groot als een At lantische mailboot en ls voorzien van breede, bekleede trappen, eetkamers en conversatie-zaaL Het ls geheel Ingericht als een hotel. Zijn zes-Rolls-royoe-condor-motoren wer den Donderdag en gisteren aan een lange proef onderworpen. Wanneer nog andere proeven achter den rug zijn, vaart het luchtschip naar het luchtvaartstation te Cardington, waar het zal worden vastge maakt aan een speciaal gebouwde meer- mast. Waarschijnlijk zal het luchtschip ln den herfst naar Canada vliegen onder com mando van capt. Soott, die den Atlantl- sohen Oceaan ln vele richtingen per vlieg tuig heeft bezocht kelijk supérieur, de talrijke nummere waren alle first clasa en tot ln alle fines ses keurig veriorgd, kleeding, décors, tooneel, het liet allee niets te wenschen over. Ook het varieerende programma was ln alle opzlohten goed samengesteld en werd vlug en vlot zonder hinderlijke hiaten afgewerkt. Nadat het orkest een marseh en een Ouverture ten gehoore had gebracht, werd geopend met de verrichtingen op een kunst-ijsbaan door een tweetal dames, Claire Helen en Miss Maud, bekende fl- furen ook van de flsbaan te 8t. Morltz. 'ol gratie en bevnlligheld zwierden zU over de geïmproviseerde Ijsbaan, lenig en soepel bewogen zij zich op haar lmltatle- Bohaatsen. Afzonderlijk en paarsgewijs, even correct en gelijkmatig cirkelden en zwierden zij ln het rond. De lezer zal van ons niet verlangen een uitvoerig overzicht van het geheele veel zijdige programma, ofschoon het dit ten volle waard ls, we zullen ons bepalen tot een korte opsomming. Het vroolijke Ti- rolsche Hans Graf trio met een aardige dorps-idylle viel zeer ln den smaak van het publiek. De aardige décors, de fleu rige nationale kleedt), het gejodel en de humoristische dansen maakten het geheel tot een aardig tooneeltje. Een ieders respect voor hun behendig heids- en krachttoeren dwong het en semble, Lia's Troupe, in hun Ik&risohe spelen, af. Als kakkerlakken duikelden zt) over het tooneel, met als komische part ner een heel kleine namaak Oharlle Chap- lin. Mooie staaltjes acrobatiek verricht ten zf) zonder eenlge merkbare inspan ning. Ter vermijding van de eenzijdig heid van het programma was de humorist Lou Bandy met zijn repertoire een aar dige variant Deze humorist kenmerkt zich door z]jn beschaafd en geestig op treden. Wel meer dan een half uur hield h]j de menschen door zijn leuke moppen, zijn liedjes en grappen aangenaam bezig en oogstte tot slot een welgemeend ap plaus. Aardig en Interessante goocheltoeren waren er, of liever verdwljningstoeren, die als we ze hier zouden na vertellen ons de reputatie zouden bezorgen van met spek te schieten en die toch waar zijn. De Magische goochelaar O-Ki-To zag echter kans dit te verrichten. Want een geheel leege kist dicht te maken kan ledereen, doch uit een absoluut leege kist een lief tallige Chineesche jongedame te tooveren ls voorwaar geen kleinigheid. En meer van dergelijke staaltjes waarbij je je fei telijk zit te verbijten, want wanneer ruim duizend paar oogen iemand op zijn han den zitten te kijken, en hij je desondanks nog zit te vernagelen ls nu niet bepaald erg roemrijk voor den toeschouwer. En toch ziet O-Ki-To hier kans toe, waarbij wij 's mans verbazende handigheid maar als excuus zullen gebruiken. Na de pauze kregen wij een staaltje dressuur van Kautsky's beeren; vier snoezige beestjes die allerhande kunstjes deden en nog wat anders, nu niet bepaald welopgevoed, doch wel zoo goed zijn u allerhande toe ren te laten zien. Op autoped en rol- sohaats bewegen zij zich even gemakke lijk terwijl ook de kunst van het wielrij- den hen niet vreemd ls en zij en passant den dressuur nog even op het Btepje mee nemen, maar ondertussohen hun meester tusschen de beenen loopen om een klon tje. Hierna naar de school der acrobatiek. Daar hingen The flylng Flacoris boven In de zaal boven uw hoofd en zij Blingerden en voltigeerden aan de trapeze dat het hart er bij stil stond. En zooals er stond, bij wijze van „eine kleine Uberraschung" jagen ze je nog dé doodsstuipen op Je lijf door midden onder het zwaaien de trape ze eenlge meters te laten zakken en je ln de meening verkeert dat zij hun nek zul len breken. En tot waardig slot Z. M. Repp I, de koning der komische jongleurs, die met zijn behendigheidstaaltjes een gewillig publiek vond. En hierna kwam het einde met een pit tige marsoh van het orkest, dat tusschen OVER DE NIAGARA- WATERVALLEN. De Fransche Canadees Jean Lussder, uit Springfield (Massachusetts) ls er Donder dag in geslaagd, den hoefijzer-waterval van den Niagara over te komen, door mid>. del van een speciaal geconstrueerden gummi ballon, waarin hü zich had laten opsluiten. HIJ vertrok van den Oanadeescheo oever om half vier Donderdagmiddag en wend 60 minuten later aan de andere zijde door een stoutmoedig roeier in een kano gered. Bij het openen van den ballon bleek, dat Lussier, door het schokken van den ballon gedurende den overtocht, een lich te herschenschudding gekregen had, maar voor bet overige was hij ongedeerd. Ongeveer 160.000 menschen hebben het schouwspel van beide oevers gade gesla gen. Dit is de derde maal dat de Niagara- waterval door een mensch overgestoken la een tunnel onder de detroit-riveb. Met den bouw van een tunnel onder de Detirolt-River, welke een verbinding zal vormen tusschen de Oanadeesohe grens- stad' Windsor en Detroit-Oity, zal binnen kort worden begonnen. Per uur zullen zes duizend automobielen de tunnel^ die een lengte zal hebben van 8/4 mijl, kunnen paaseeren. De bouw, waarvan de kosten worden geraamd op 8 23 millioen, wordt gefinancierd door de Amerikaansche ban kiersfirma Bertles, Rawls Donaldson Inc. Bij de voorbereidingen hebben voor aanstaande Oanadeeeche en Amerikaan sche zakenmensohen ten nauwste samen gewerkt. Als resultaat van deren nieuwen en verbeterden verkeersweg verwacht men een drukker handelsverkeer tusschen de industrieel» eentni der Ver. Rtitei sa PREDIKBEURTEN. ZONDAG JULI. Ned. Herv. Gemeente. Nieuwe Kerk (Weststraat): 's Morgens 10.80 uur, Ds. F. W. J. v.d. Poel, Onderwerp: »De verborgen God*. Westerkerk (Westplein). Geen dienst Huisduinen] 's Morgens 9 uur, De. E. R. Dameté. Morgenwijding. Onderwerp! «Ik aal U vragen*. Jullanadorp. 's Morgens 10.80 uur, Ds. E. R. Damsté, Onderwerp: >Ik zal U vragen*. Buiyrbrng. 'e Morgens 10.80 uur, De. J. D. T. d. Veen, van Helder. Geref. Kerk (Spoorstraat)] 's Morgens 10 uur, Da. F. A. den Boeft, van Amersfoort. 's Avonds 5.80 uur, Ds. J. P. Tazelaar, Em. Pred. te Haarlem. Hulpkerkdlenst Geref. Kerk. (Militair Tehuis, Kanaalweg). 's Morgens 10 uur, Ds. J. F. Tazelaar. 's Avonds 6.80 uur, Ds. F. A. den Boeit Evangelisatie (Palmstraat): 's Morgens 10 uur Ds. J. Ohr. Fritzaehe, Cand. t d. H. D. te Lelden. Luthersche Kerk: 's Morgens 10 uur, Preeklezen. Doopsgezinde Kerk: Geen dienst Chr. Geref. Kerk (Steengracht): '■Morgens 10 uur en avonds 6 uur, Leesdlenst Oud GereL Kerk (Hoogstraat): Leesdlenst. Christen-Gemeente. Breewaterstraat No. 10. 'a Morgens 10.30 uur en 'a avonda 8 uur vrije Evangelisatiesamenkomsten. Donderdagavond 8 uur, vrije Evangeli satiesamenkomst. JULIANADORP. Zendlngsgebouw „Ster der Hope", 's Avonds 8 uur, Spreker de Heer F. Storm, Hoofd der School te Helder. Leger des Hells (Spoorgracht 88). 's Morgens 10 uur Heiligingsdienst en 's avonds 8 uur Verlossings-samenkomst 's Middags half 4. Openluchtmeeting. (Pr. Hendriklaan). Donderdag, 's avonds 8 uur: Openbare Heilssamenkomst. twee haakjes onder leiding van mej. Coba Hanse buitengewoon goed was en de ver schillende intermezzo's tusschen de num mers op waardige wijze wist te vullen. Faveur is er, en wie van variété houdt verzuime niet het te gaan zien, doch moge dit wel vroegtijdig doen, daar wij er ge tuige van waren hoevelen er reeds bij de eerste opvoering moesten teleurgesteld worden. Wij kunnen het gezelschap uit volle overtuiging en een gerust geweten aanbevelen, Faveur stelt niet teleur. Ook Vrijdag Btond het al weer vroeg vol om queue te maken. Schouwburgloge N. Kerkplein: „De meneer van vijf nar". Wij hebben tot nu toe geen melding ge maakt van de voorstellingen, welke deze week gegeven zijn in de schouwburgloge op het N. Kerkplein. Dit geschiedde uit overweging, dat onze lezers er weinig profijt van zouden hebben, omdat hier telkens andere voorstellingen werden ge geven. Naar wij van den exploitant, den heer Dassi, vernamen, zijn de voorstellingen, welke Dinsdag en Woensdag werden ge geven van het volksstuk „De hobbelende woonschuit" van Johan Elsensohn, zeer ln den geest van het uitgaande publiek Canada. De bouw van de tunnel zal waar schijnlijk twee jaar duren. hoe men in brooklyn boeven begraaft. In Brooklyn is Donderdag naar de New York Herald meldt, voor het eerat een ceremonieels begrafenis van een boef gehouden, die in pracht kon wedijveren met de mooiste begrafenissen van dit gilde in Chicago. Het stoffelijk overschot van Frankie Uale, die zooals men zich kan herinneren Zondag in een auto door ontelbare kogels vermoord was gevonden, werd door de Btraten gereden aan het hoofd van een Btoet van 260 auto's. Zijn doodkist was van zilver en heeft 16.000 dollar gekost Een groot aantal auto's volgden met groote en kostbare bloemstukken. De processie eindigde bij de St. Rosalle- kerk, waar een menigte van 20.000 men schen was samengestroomd. De politie had reserve's moeten oproepen om de orde te bandhaven, terwijl tusschen de menigte detectieven rondslopen, om op leden van vijandelijke bende s te loeren. De orde werd niet verstoordFrankie'a moeder jammerde alleen: «Iedereen hield van mijn Frankie*. De aard van de bloemstukken wees er op, dat deze groote doode toch wel bij zondere antecedenten had. Eén stuk stelde voor een groot hart, dat door een dolk doorstoken was. Een ander was een bed van rozen met de inscriptie: »we zullen ze wel krijgen, ouwe*. Een derde was in den vorm van een klok, waarop handen wezen naar de cijfers 4 en 10 en met de woorden«vaarwel aan iemand uit den ouden tijd*. Men weet niet, waarom Frankie Uale vermoord ls, maar gezegd wordt, dat hü zich niet had gehouden aan een overeen komst met den bekenden bende-eanvoer- dar «Saarfaae* Al Oapone. te Zedelijkheldsdellcten, die wij niet nader zullen aanduiden, doch ^edejzwes^ tva" met name vermeldt, ooropleteeren het schandelijke tafereel van bolsjewistische

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 13