RUBLIN- UIT DEN OMTREK Ingezonden Mededeellng. SCHOENEN, CORN. C. DITO geweest, zoodat hier over bet bezoek, in aanmerking genomen den algemeenen geest van onverschilligheid, die de ker mis kenmerkt, niet mag worden geklaagd, Intusschen heeft dit gezelschap ook we der haar plaats ingeruild voor dat van het voormalig Rotterdamsch Tooneel, on der leiding van de heeren Jules Ver- straete en Charles Braakensiek, En aan gezien het hier vertoonde Fransche blij spel ook de beide nog resteerende avon den gegeven wordt, meenden wij goed te doen daarthans eens melding van te maken. Maurice Hennequln en Jean Véber zijn twee auteurs, die de kunst verstaan een tooneelstuk met verwikkelingen en dol komische situaties in elkaar te zetten, en het weinig talrijke publiek (want men kon Donderdagavond den weg naar het N. Kerkplein blijkbaar niet best vinden) was doorloopend in zoo'n vroolijke bui, dat de laohsalvo's meer dan eenmaal de spelers onderbraken. Het toppunt van de verwikkelingen wordt wel in het tweede bedrijf bereikt, en je houdt je hart vast hoe die ongelukkige Léon Précardon (Jules Verstraete) er weer zonder kleer scheuren uit moet komen. Wie een avond smakelijk lachen wil, moet dit stuk gaan zien. Onder de artisten, die dit dwaze en geestige stuk-van-verglsslngen vergissin- Een vertolken, zijn er met goede en,be ende namen. Wij zullen ze niet allen noemen, onder de dames viel op de naam van Allee Plato, een artiste, die zeer mooie oomposities voor zang geschreven heeft en het is wel teekenend, dat iemand van dergelijke begaafdheid aan een kermis-tournée in de provinole moet mee doen. Niemand minder dan Paul Verlaine heeft zij muzikaal geïnterpreteerd en diens trieste klacht J'ai oru hair pour toua les chagrins qu'on m*a faits heeft zij daarin tot de hare gemaakt. (Bijvoegsel N. Amsterdammer 24 Juli 1916). Of ook Verlaine'a „indulgbnoe et amour" over haar gekomen is?.... Het leven van den tooneelspeler is tegenwoordig niet vroo- ltjk Intusschen, lezer, Allee Plato weet u hier als Angèle, de typiste, aangenaam bezig te houden, en daar het stuk in vlot tempo gespeeld wordt, zal men zich een tocht naar het N. Kerkplein niet beklagen. Hedenavond en Zondag wordt dit blijspel herhaald. KERMIS-AGENDA. Zaterdag „het Vereenigde Tooneel" van den Kon. Schouwburg te 's-Graven- hage „De Tante van Charley". Zondag „De Kat en de Kanarie", Ame- rlkaansch sensatie-tooneelspel. Prijzen 1.60, 1.25 en 0.75 plus rechten. Plaatsbespreking op den' speeldag van 12—8 uur. Tot en met Zondag het gezelschap Ver straete en Braakensiek met „De Meneer van 6 uur", blijspel van Maurioe Henne quin en Piere Véber. Prijzen 1.50, 1.26, 1 1.10, 0.90, 0.70 plus rechten. Plaatsbespreking van 11—2 en vanaf 0Vi uur. Tot en met Zondag het Rotterdamsch kluchtgezelschap dir. H. van Beem met geheel nieuw programma (twee klucht spelen, afgewisseld door cabaret). Prijzen 0.75 en f 0.60 plus rechten. Plaatsbespreking dagelijks van 8—6 uur Tot en met Zondag Gezelsohap Faveur. Variété-voorstellingen met uitgebreid af wisselend programma. Prijzen f 1.50, 1.—, 0.76 plus rechten. Plaatsbespreking van 11—8 en vanaf 7 uur. Zaterdagmiddag kindervoorstelling. Prijzen 0.60 en 0.86 plus rechten. Anna Paulowna Verloting. iDoor B. en W. is dezer gemeente is aan het bestuur der vereeniging Be waarschool te Breezand, toestemming verleend tot het houden eener verloting bij gelegenheid van een te houden fancy fair op 7, 8 en 9 Juli ajs., ten bate van ge noemde vereeniging Politie Anna Panlowna. Verloren: een donkerblauwe dames mantel en een hooivork. Gevonden: een belastingmerk. Inlichtingen ter secretarie. Een onderscheiding. Marokko levensmiddelen van de geheele Barbarynsche kust. De koloniën leveren de Republiek tarwe, mals, rijst, vleesoh, wol en vooral schapenvleesch. 6 procent van zijn ingevoerd pchapenvleesch krijgt Frankrijk van genoemde koloniën van levende schapen en lammeren kwamen 93 procent uit de koloniën ter waarde van 11 V> millioen franc. Dan ontving het voor 3'/» millioen, aan gewicht 4.7 millioen kilo. Mark tover zicht Er gaat zelden eene markt voorbij, die niet beïnvloed wordt door het een of an der nadeel. Zoo ook de markt van Don derdag 5 Juli. De aanhoudende droogte gepaard met koud weer, met een sterken wind uit het Noordwesten, het Noorden en Noordoosten belemmert den hooibouw en Deze week werden van hier verzonden: 1117 lammeren, 126 schapen, 14 kalveren, 80 varkens, 6 koeien. Burgerlijke Stand van Texel van 80 Juni t/m 6 Juli 1928. GEBOREN: Jan z. v. P. Dekker en A. Vermeulen; Reinier, z. v. G. A. Spigt en C. Dijt. ONDERTROUWD: J. Witvliet en N. Brouwer. GEVONDEN: 1 gouden broche, 2 porto, monnaies, 1 sleutel, 1 wagendop, 1 toch je, 1 hoed, 1 rijwielplaatje. Marineberichten. - moreloosten belemmert den hooibouw en Aan het door den heer P. visser Inge- grasland. De weide wordt kaal, ter mden antwoord op de door het Hlsto- er n0fir ppterrnon is D« hui zonden antwoord op risch Genootschap „Oud West-Friesland uitgeschreven prijsvraag werd een ver guld zilveren medaille met diploma toe gekend. Woningbouw. De bouw van 4 woningen aan de Zand- vaart, voor rekening van den heer A. wijl er nog geen eetgroen is. De boer wordt genoodzaakt zijn weidekoeien op te ruimen, terwijl de weidetoestanden hem belemmeren vee aan te koopen. De boeren klagen niet zonder redenen, terwijl de slagers en grossiers mopperen. De welders zouden gaarne met hooger prijs ontvangen, terwijl de tegenpartij HR. MS. JPIET HEIN". De nieuwe torpedobootjageir Plet Hein gebouwd bij Burgerhout's machinefabriek en scheepswerf te Rotterdam, die Don derdag in de haven alhier is aangekomen, heeft tijdens den proeftocht in de Iersche Zee, waar het schip vandaan kwam, ge durende vier uur een snelheid van 87,8 zeemijlen gehaald, terwijl de gecontrac teerde snelheid 84 mijl was. Bu(j, ls opgedragen aan den heer A. A. klaagt over de kwaliteit van het vleesoh; Sohouten, aannemer te Anna Paulowna. het vee valt na het slachten byna ge regeld tegen. Ziedaar een reeks van Van Ewllcksluis. tegenstrijdige belangen, die de markt be- heerschen, vette koeien prysden, bij een Onze vroegere plaatsgenoot, de heer P°°ten aa"voer- t2-]^~2-12A FT,k"°n N. D. M. Dekker, legde Maandag en Dlns- TT afloopen(? w I dag J.L met gunstig gevolg het candl- .Tf iT-TT tt T daats-examen 2e gedeelte af aan de facul- Y 26. Handel stug. 0 lol JO aezer ge telt der Veeartsenijkunde van de Univer- Schapen voor de weide waren onver- dienst te Willems - fiitalt te Utrecht. koopbaar. ette jonge ultvoerschapen hahng9oefenin£ten voor onderzeeboot-com mandanten. kelen 25. Varkens met goeden aanvoer Öe off.M.S.D. ie kl. M. van der Harst en waren iets hooger. Goede slachtvarkens 2® S' f"."?" worden den l6en jul 0.67 kilo. Zouters 0.68. Eigenaardig, beschikking geste d. De heer G. de Haan te den Oever heeft j011^6^8 *11 ('e 'aa.^sT weken hooger jujti ter zee ae kl. M.-R. M. J. d. zyn woon- en winkelhuis, staande aan de s';aan> "e zware slachtvarkens. De Burgt wordt den i3en Juli a.s. geplaatst aan Voorstraat no. 8, aldaar, uit de hand ver- oorzaak daarvan wordt gezooht ln den boord Wachtschip te Vlissingen. kocht aan de firma S. Droog, manufac- buitenlandschen handel, die voor de r. -. zware krulstaarten geen afzetgebied meer-- heeft. Het een by het ander genomen, is ter beschikking naar 0.zeed.kaz. oorzaak, dat de toestand van handel en Wlerlngen. Onderhand&che Verkooplng. turenhanded Schagen—Wieringen. Mond- en klauwzeer geweken. Door den heer H. Bakker te Gest Is aangifte gedaan, dat het mond- en klauw zeer onder zyn vee is geweken. Dit was het laatste geval in de gemeente Wierin gen, zoodat deze ziekte te Wieringen thans weer la verdwenen. Arbeidsbemiddeling. veeteelt te wenschen overlaat. Het Jnblleum van het NederL Onderwijzersgenootschap. Het eeuwfeest van de afdeellng Behagen 1 juli per s.s. P.~C." Hooft uit O.-I. in Ne van het Nederl. Onderwyzersgenootschap deriand teruggekeerd: op 6 Oct. aa., dat eerst op eenvoudige Seiner-majoor A. W. Weekhout, kwartler- wyze herdacht zou worden, begint lang- meester P. Hordijk, id. H. Diesveld, korp.- zamerhand wat grooter afmetingen aan f<jhrT'ivj;r J- p- F- Broier, korp.-kok c.jran üs, r""*gesteld is thr- J M verhandeling Bij het correspondentschap dar «rhoids- vMXu'CX ST5 ÏSSStf geen I5E S vragen Door jaar „Ingeven; durt „n gemengd koor H. dc Rooil „rs,.tOTpc<lom. vragen kf 1 Th ai 1 Pannnd p'n ts^ran eeni8e liederen zingen en des avonds zal der en 1 stoker. Op 80 Juni stonden geen Wolm-Ha. personen meer als werkzoekenden in geschreven. De schapenwol stygt sedert eenlge Cabaretavond. dagen in prys. Zy staat thans op 2.10 het kilo. In 1927 stond z]j om dezen tyd O-'ecd-kaiz. naar Triton; id. J. Schenk van od f 1.60 I Triton naar O.zeedJcazerne. Juli aj. de heer Boesnach van Amster-l°P I 1-60- dam met 'een cabaret- en specialiteiten gezel xhap een voorsteLing geven in de tiosooopzaal van De Haan te Hippolytus- hoef. ln het 2e kwartaal van 1928 werden te naar "1- t€ worden uitgezonden: Vee aan voer ln het te kwartaaL WIELERSPORT. DE OLYMPISCHE SPELEN. Experimenten van de Mummie van Ba- roda, den vliegenden hond, Ben All Bey, Indlschen fakir, enz. Dageiyks verschil lende voorstellingen. Tot en met Zondag „De Kat en de Kanarie". Mysterieus filmdrama. Pryzen 0.66 en 0.90, ook geldig voor de operettefilm „Weenen, zooals het weent en lacht". Zaterdag en Zondag vliegtochten met de K. L. M. Einde 's avonds 7 uur. Prys per vluoht 6.—. TfHSZ. VereenlfflOK ter bevordert*! «etroew ™e£e2nS loS koe™ Schoolbezoek. 184 pinken, 2649 nuchtere kalveren, 860 VrHdacavond 8 uur vergaderde de Ver- vette schapen, 1125 overhouders, 4095 6 Juli: opperschipper J. N. van Koppen een X to bevorderhig^%arTbetrouw lammeren, 791 vette varkens en 1784 big- hagen van Mijnenv. III naar O.zeed.kaz.: U IV 1 T^roermg van getrouw e bootsman J. Bakker van Mijnenv. III naar van Schoolbezoek te Hippolytushoef in het Speijk; serg.-macht A. v. d. Wetering van vergaderlokaal van den heer Jb. Bruul. w«TTT rt ia Amatarriam Mijnenv.*III naar Ó.zeed.kaz De voorzitter opende de vergadering ,^- P het*L .L.O.-examen te Amsterdam, en hierna werden de notulen voorgelezen, slaagde Woensdag van de u.l.o.-school te 5 juu: (Chipper T. P. A. M. Kabel van Mij- Deze werden zonder op- of aanmerkingen Schagen Chr. Tjalkens en P. van Wave- goedgekeurd Punt 2 der agenda vermeldde: Rege ling van het 2e schoolfeest. Alle aanwezi gen bleken spoedig te vinden voor een Z EIL E N. KONINKLIJKE MARINE JACHTCLUB. rens. De examens duren voort. Melkprijs ln JunL - j TT y j -. "YT Voor de melk ln Juni voor de melkfa- SDOft. reisje naar Huisduinen. Alleen h«t ver- brlek Hollandia te Purmerend, geleverd H voer per bus bracht eenlge moeiiykheid. aan haar flllaal te >t Zand zy werd Het aantal kinderen bedraagt 148. Om 8.62 per 100 kilo uitbetaald. dezen met geleiders te vervoeren zyn be- slist 5 bussen noodig. 5 bussen zyn op 21 De heer J. Span te Schagen is benoemd Vrijdag en Zaterdag hadden ter reede van Juli niet te krygen, daar ook Westerland aan de school voor <rnwoon an ma«r uit m V a v-u u na?ae" /ee<3e ,van en uostenana uien aag nun scnooireest gebreid lager onderwys der neutrale schreven door de Kon. Marine Jachtclub houden. Alizoo wordt vastgesteld het Schoolvereeniging te Nymegen. plaats. De uitslagen daarvan zijn: schoolfeest voor Hippolytushoef te hou den op 20 JulL Daarvoor zal toestemming Een fllnk ^jnjt Wedatrijden van Vrijdag, van den burgemeester worden gevraagd. n Besloten wordt half twee te vertrekken De afdeelingen Nieuwe en Oude Nie- Klasse 11. Modelsloepen (nieuw model) Ba en half acht teruff te komen ln het dom dorp van h€t Witte Kruis hebben een Bestuurd door adelborsten van het Kon. Inst. gebracht aan het strand en ln den speel- n een wykgebouw, ^aarhi een maga- j {'d d d schout-bij-nacht 'w D tuin „Dennenheuvel". Voor de kinderen ^hÏÏf.T 'T zf^rhuls ta H. Baron vn Asbeck, oud-voo^ der vereeS zal een schopje worden meegenomen. Het £r Y geheel is aanbesteed voor 5.462.50. ging, sérg. adelb. J. 1" pootjebaden aan het strand wordt beslist 00 3 verdient zeker navolging. 38 s. verboden. Texel. De rondvraag levert niets meer op en daarom sluit de voorzitter de vergadering, de wensch uitsprekende, dat het tweede schoolfeest even gezellig moge verloopen als het eerste. Schagen. MEERVOUDIGE STRAFKAMER. Buitengewone zitting van Woensdag 6 JunL Uitspraak. H. J. M., Helder, thans gedetineerd, diefstal. Zaak gesteld in handen van het genootschap tot sad. verbetering (reclas- seiorinfi). SCHOUWBURG-BOUW. Naar men aan de Texelsche Crt. mee- wisseipnjs wiss< deelt zyn de bouwplannen voor do stich- v"-, »0nze Vloot". Koogerstraat voor rekening der fa Sibo prijT'tenstvTomeTpuhï missie goedgekeurd en hebben ook B. en benevens bronzen medailles voor de beman- W, daaraan hun goedkeuring gehecht. ning en 50 sigaren, bootsman H. J. Steyn, doorloopend over het bezit van de Mid- en zal in September a.s. worden aange- 2e prijs zilveren medaille, uitgeloofd door dellandsche zee. Soms wordt dat kibbe- vangen. Z.E. den Min. van Marine, opperschipper J. len, twisten; dan wordt er gesproken van Uit het project, d'at ons ter Inzage werd A Hol. Wachtschip Willemsoord, een levenskwestie, daarbij worden dan de verstrekt, blijkt ons, dat de zaak groot- •chippw F. W. vuisten gebald, schieten de oogen vuur, scheeps zal worden ingericht. Het gebouw wi.Üi--:?. I.' en is de minste handelinsr ln Btnnt. nm 1 t.i Wekelljksche causerie. Frankrijk en Italië kibbelen zoowat en ls de minste handeling in staat om elkander ln het haar te vliegen. Dat bezit is een van de gevaariykste kwesties van Europa. Italië heeft voor zyne overbe volking uitbreiding noodig, afzetgebied naar de oude RomeinBche koloniën in Noord-Afrlka. Eenmaal joeg het bozit van Tunis Italië aan de zijde van Duitsoh- land en Oostenrijk, zoo ontstond het drie voudig verbond. Frankrijk wil om niet minder ernstige redenen zyn koloniën in Noord-Afrlka behouden. In een mogeiyke oorlog met een Europeesch land ver- sohaffen die kolonlSn hem soldaten uit zal een zweefmolenTn^k^alTto de K' N' nen bevatten, verkrijgt een modern Inge- RUm 3. Modelslopen (nieuw) B t, ge richt tooneel van groote afmetingen met stuurd door onderofficieren of manschappen een speciale belichting, een koffie- en der Kon. Marine, tevens laatste periodieke biljartzaal, een ruime dansvloer van Ame- zeilwedstrijd. Baan 6 Eng. mijl, eenmaal, rikaansch grenenhout, enz. Het zal ie prijs de groote zilveren medaille schipper tevens als blosooop in gebruik kunnen F- F' Kooreman, Mannekaz., i u. 39 m;, 45 s. rrc" 'vr w*"* rt t ontbreken. Zelfs een rolschaatsen baan zal V00T de bemanning. tot de attracties behooren. (In deTtermis- Klasse 3. Model sloepen (nieuw) B 2, ge- week Was ze nog niet gereed). Bij het »tuurd door onderofficieren of manschappen Marktberichten Kaasmarkt. Aangevoerd 140 stapels wegende verkrijgbaar bij: Moderne Electr. Schoenmakerij, BRAKKEVELDWEG 2b Casino-gebouw. Schouwburgloge N. Kerkplein. Scala-theater, Kanaalweg. Tlvoll-theater. Marlne-Bondsgebouw. Eiken avond bui tengewone muziek-, zang- en dansavon den. Het pantsrschlp Hertog Hendrik en de tor pedobooten Z 5. 6 en 7 zijn Donderdag hier van de oefeningen in het Zuiderfrontier terug gekeerd. Woensdag is te Hellevoetsluis aangekomen om op 's Rijkswerf te dokken. Hr. Ms. mijn- legger Hydra, die bij de Robben tegen den grond heeft gestooten. ie prijs verguld zilveren medaille van Z.E. den Minister van Marine, bronzen medailles en 50 sigaren voor de bemanning, matr. ie kl. J. C. Kuiper, Wachtschip, au. ij m.- ae prijs zilveren medaille matr. ie kl. H. Polak, Wachtschip, a u. 28 m. 28 s. 3e prijs bronzen medaille kwartienn. P. Braham, van Spcyk, a u. 35 m. 5 s. Voor de periodieke zeilwedstrijden ie prijs zilveren medaille van H.M. de Koningin en een kunstvoorwerp en bronzen medailles, be nevens 50 sigaren voor de bemanning, ae prijs de groote zilveren medaille, 3e prijs een bron zen medaille van Z.E. den Minister van Ma- von TT J. c. w. 1 u. Luit. ter zee ie kl. E. A. Vreede, adjudant van den minister van marine a. i., wordt van 8 tot a8 dezer gedetacheerd bij den Onderzee dienst te Willemsoord, tot het volgen van her- -- -pijjo VAiivtuigoH, itürwjyi uo uü^tfiipurwj 85—86. Vette uitvoerlammeren 24, en- B 11 Juli: off. M.S.D. ae kl. P. N. Vreeken van 9 Juli: lult. ter zee 2e kl. M.-R. S. de Hoo van Wachtschip Willemsoord naar Triton. 9 Juli: Lult. ter zee 2e kl. M.-R. J. C. v. d. >1 van Triton naar Wachtschip Willemsoord. srOw V. «4- 5At-- WffiB _v, v44, uua «.ui oou KClliOllKU AUU1 ziin ceDlaatst- 2 dienstboden 11 ILmmer- een tooneelstuk worden opgevoerd. De 29 Juni: seiner-majoor A W. Weekhout van 4 batechippers. 6 metselaars, 7 Jvoor door Wachtschip Willemsoord naar MarJcaz. Am- LmbSmmm. 1 1 h»ifwo.a Jku. introductie mogelilk. «terdam. steenlóssers, 1 schilder, 1 hd£ï*hJI- ^ucöe m^UJk. T4. Uil- jaa- 9 Juli: serg.-schrijver L. Goedhart van Wachtschip Willemsoord naar H. Hendrik. 7 Juli: macht.-majoor L. Dekker» van Iv.uBv.i ui t/uja. niuui mans op J Z.1UI 7 juii: macnt.-majooi OndervoJgiende onderofficieren zijn aange- T 1 wezen om den aaen Aug. a.s. per s.s. Slbajak J s I T T T T\ meaauic van rine. Startprijs bronzen medaille van H. de Koningin. Klasse 2. Fantasiesloepen (eenheidstuig), gestuurd door officieren, onderofficieren of manschappen van de Kon. Marine, tevehs laat ste periodieke zeilwedstrijd. Baan 6 Eng. mijl, 1 maal. ie prijs kunstvoorwerp bootsman H. J. Steijn, Kon. Inst. I u. 17 m. 30 s. 2e prijs bronzen medaille van Z.E. den Mi- niste van Marine opperschipper J. Bootsma, Marinekazerne, Willemsoord 30 m. 1 s. Voor de periodieke zeilwedstrijden ie prijs groote zilveren medaille van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, benevens een kunst voorwerp, bronzen medaille en 50 sigaren voor de bemanning. 2e prijs bronzen medaille van de K. N. V. „Onze Vloot". Afvaartprijs bronzen medaille van H.M. de Koningin. Klasse 4. B-klasse. Handicap. Baan 9 Eng. mijl 1 maal. Prijs een kunstvoorwerp, uitge loofd door de promotie-adelborsten 1893, luit. ter zee 2e kl. C. J. W. van Waning met de „Fortuyn", 1 u. 30 m. 19 s. Klasse 5. C- en D-klasse. Handicap. Baan 9 Eng. mijl. Prijs de groote zilveren medaille, lult. ter zee ae kl. S. Visser met de „Najade", 1 u. 46 m. 25 s. Klasse 6. A B C-klasse. Baan 9 Eng. mijl, I maai. Prijs een zilveren medaille, uitgeloofd door H.M. de Koningin-Moeder, korp.adelb. G. Kruys met „Dux", 1 u. 34 m. 30 De uitslagen van heden zullen wij Dinsdag vermelden. De beiang»telling wa( niet over groot. DE TOUR DE FRANCE. De dertiende etappe, In verband met het zware parcours was het Dinsdag en rustdag voor de deelnemers aaq den Tour. Woensdag werd de strijd voort gezet met de route Nizze—Grenoble (333 K.M.). Thans ging de tocht door de Alpen, die aan de renners de hoogste elscben van hun physiek en oplettendheid stelden. Om 2 uur 'a nachts vertrokken, passeerden zij de Var- vallei en trokken via Saint-Martin de berg passen van Mescia door. Bij de Colle St. Mi- chel begon de eigenlijke strijd en werd he» leidende peleton duchtig uiteengerukt; bij de volgende hindernis, de Coi d'Allos, was dat nog meer het geval. Slechts twee renners wis ten zich in de voorhoede te handhaven: Ant. Magne en de favoriet Frantz. Beiden bereik ten na een hardnekkigen kamp gelijk het eind doel van deze etappe: Grenoble, waar ln de Sprint Magne wiat te zegevieren, lijd 14 uur 36 sec.; 3. Leducq; 4. Didot; Dewaele 12.a4.13. Algemeen klassement: Frantz 124 uur 38 min. 23 sec.; 2. Leducq 125.4S.54: 3. Dewaele; 6. Fontan 126.33.55: 8 Didot 127.18.43. Donderdag wat het wederom een rustdag. De opbrengst der Olympische wedstrijden. De Telegr. meldt het juiste bedrag der in komsten van de Hockey- en Voetbalwedstrij den. Deze luiden sla volgt: Hockey 53,726.23 Voetbal 548,571— Café Central, Kanaalweg. Optreden van den humorist Ed. Kapper. Theater Kerkgracht tegenover Raadhuis. Witte Bioscoop. e Vliegkamp de Kooi). rpria 110 j ,ré/\OiH rwn/lr 0.11 w4 - - a-A IJ nenv. I naar O.zeed.kaz.; serg.-macht. N. Mooi van ld. naar van Speijk an Oodtarland riiian dair huu srhoolfaast «iw. ij 1 VOOr gewOOn en meer Uit- Texel de jaarlijksche zeilwedstrijden, uitge- M. van Olm, 1 u. 26 m. 2e prijs groote zilveren medaille korp.adelb G. Kruys 1 u. 30 m. 38 s. 3e prijs bronzen medaille van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, korp.-adelb. A. van Karnebeek, 1 u. 38 m. 58 s. Wisselprijs wisselbeker van de Kon. Ned. r\ ting van een groote schouwburg aan de la8®f. Fantasiesloepcn, gestuurd door ca dezer dagen door de Schoonheidscom- looJM door Z.K.H. deiJ Prins dcr Nederiauden, wuwoi De bouw wordt onderhands aanbesteed Kon. Inst., i u. 46 m. 55 sec. 1 - u7 V.V vugOil VUUlj 1000 personen. Een kegelbaan zal nie Qnze Vloot", bronzen medaille en 50 sigaren gebouw zal een tuin worden aangelegd ter der Kon. Msrine, tevens laatste periodieke diepte van 16 RL »^lw«d«trijd. Bas.» 6 Eng. mijl, «nmul Totaal 601,297.23 Aan vermakelijkheidabelaating werd betaald rond 100,000. Voor het tweede deel der Spelen, aanvan gende 28 Juli a.a. zijn aan abonnementagelden reed» binnengekomen 227.200.Te zamen dua aan ontvangaten reeda 828,497.23, ruim 8 ton derhalve. De Flnacha athleten. De Finache ploeg vertrekt 25 Juli naar Am sterdam en telt ca. 40 athleten, o.w.: Nurml, Ritola, Laaksonen, Yrjöll, de PentiUa, enz. BROEK OP LANGENDIJK, 6 Juli. Aardappelen: Schotache muizen 5.607.70, schoolmeesters 7.10, dridingen 3—6.80, kleine 1.10— :ao per joo kg.; boswortelen 1 6.60—8.50 per 100 boa; bloemkool late aoort 6.2010.90, dito ae aoort 2.10—4.90, per 100 stuks. Aanvoer: 660.000 kg. aardappelen, 8200 boa boawortelen en 3300 atuka bloemkool. NOORDSCHARWOUDE, 6 Juli Aardappelen: Schotachem uizen 5.70—7.io^ drielingen 3.20-4.40, kleine 2.30, kriel J 1.20—1.30, zilvernep 15.20, alle» per 100 kg.; bloemkool 5.10-8.40, dito ade art. 1.90- 3.10 per 100 stuks. Aanvoer: 299,800 kg. aard appelen, 175 kg. zilveruien en 2150 stuks bloemkool. Eierveiling Schagen. 5 Juli. Aangevoerd 60247 kipeieren: 5557 kg- 5 io—5.20, 5860 kg. 5.20—5.40, 61—63 kg. 5.40—5.70, 64—66 kg. 5.70—5.80; on- gewogen: bruin 5 60—5.80, wit 5—5 40, ge middeld 5.10; 5050 eendeieren 4.60—4.70: 35 kalkoeneieren 7.50—7.70. Alle» per 100 et Eierveiling Helder. 5 Juli. Aangevoerd 10853 kipeieren: bruin 5.20—5.80, wit 4.90—5.30; 361 eendeieren 4.10—4.30. Alles per 100 etuks. ALKMAAR, 6 Juli. 218.000 kg. Kleine fabriekskaas met merk 46.50; fabrieks commissie kaas 49', boeren kleine met rijksmerk 49; boeren kleine zon der rijksmerk 45.50; bóeren commissie 53. Handel matig. ALKMAAR, 6 Juli. Graanmarkt. Aangevoerd: 181 H.L. tarwe 12.50—15.25; 58 H.L. gerst chev. 14—15 25; 37 H.L. haver 1416; 9 H.L. boonen w.o. citroenboonen 24; witte boonen 3040; 1 H.L. kanariezaad 15; 26 H.L. blauwmaan- zaad 3540; 3 H.L. erwten w.o. groene erwten (groote) 40; grauwe erwten 64; alles per 100 kg. In totaal waren 315 H.L.'s aangevoerd. KERMIS-VARIA. Gelezen voor een café: „Harmonloa- Vltriozen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 14