K A BM N EWASSER De Bloembladen van Lao-Tze 'acsnTie NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WlERINGEN EN ANNA PAULOWNA IS ALTIJD Eerste Blad. Abonnementsgelden. vóór 15 Juli OOK VOOR DAMES-CONFECTIE BUITENLAND. OOST-tNDlC. Nr. 6617 ZATERDAG 7 JULI 1928 66ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Red acteur-UitgeverG. DB BOER Jr., HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 60 en 412 Aan onze lezers buiten de stad doen wy het verzoek de abonnementsgelden voor het derde kwartaal ten bedrage van 2<- per postwissel over te maken of op onze postgirorekening 16066 over te schrijven. Na genoemden datum wordt beschikt met 0.15 verhooging. Over de abonnementsgelden In de stad wordt dezer dagen per looper beschikt. WtJ verzoeken beleefd do kwitantie bij eerete aanbieding te voldoen. DE ADMINISTRATIE. Zomertijd. MaanZon Hoogwater Juli op: on<L: opoudmiam.: Z M D 10 Wil D 12 V 18 Z 14 8 v. 12.04 v. 9.18 9 12.20 10.85 12.86 11.56 12.51 1.09 1.88 1.16 2.89 4.05 6.83 4.60 9.19 4.50 9.20 4.51 9.19 4.62 9.18 4.58 9.17 4.54 9.16 4.55 9.15 1.84 2.24 8.10 4.20 5.29 6.86 7.09 Zaterdag 7 Juli 9.60 uur. Zondag 8 9.49 Maandag 9 w 9.50 H WEEKOVERZICHT. Binnenland. Haarlem's nieuwe bisschop. Aia opvolger van wijlen Mgr. Gallier, bisschop van Haarlem, is benoemd prof. J. D. J. Aengenent. In het nummer van Dinsdag hebben wy reeds de meening van de pers gegeven over deze benoe ming. Algemeen wordt de kennis van prof. Aengenent erkend, terwijl voor zijn persoon groot respect wordt gekoesterd. Deze benoeming heeft, zooals daar terecht op gewezen werd, niet alleen beteekenis voor de R.K. Kerk maar ook voor de R.K. Staatsparty en zal als zoodanig in vloed uitoefenen op de politiek in de Tweede Kamer, waar deze party een zoo groot aantal zetels bezet. Minister Oolftn weer lr> de Tweede Kamer? In de vacature ontstaan door het over laden van Dr. J. Q. Scheurer is deze week tot lid van de Tweede Kamer benoemd oud-minister H. Coiyn. Naar men weet is de heer OoÜJn lid van do Eerste Kamer, zoodat hy nu uit beide takken der volks vertegenwoordiging een keuze zal moeten doen. Momenteel is de heer Ooiyn nog te Genève en op een telegrafische vraag, door het Vaderland tot hem1 gericht of hij van plan is zyn lidmaatschap van de Eerste Kamer met dat van de Tweede Ka mer te verwisselen, heeft de heer Colijn geantwoord, dat hy volstrekt geen haast denkt te maken met zyn beslissing in deze. De Veendammer strafzaak. Tien dagen heeft de Veendammer straf zaak de Amsterdamsche rechtbank bezig gehouden en hebben de kranten kolom men gewyd aan deze onfrlssche geschie denis, waarby honderden, misschien wel ceiilge duizenden, meestal „kleine lulden" ha» spG.u\)uitjes rij» kwijtgeraakt. Hrt tu hjj de behandeling wei zeer duidelijk ge bleken dat men liler met een groote zwondeizaak te doen hod, waarvan Lie- bermann de promotor was. Deze zit even wel veilig in het buitenland on ls niet te achtervolgen door de justitie, waar we gens dit delict geen ultievoring geëlscht kan worden. Ondertusschon zijn tegen Llebermann's medepllohtlgen niet gerin ge straffen geëlscht De voornaamste schuldige, Wolfman Br., hoorde zes Jaar gevangenisstraf tegen zich elschen. gen Woltmann Jr. en Möhrlng werd' 1 jaar en drie maanden geëlscht terwyi ver dachte Kortenoever werd vrijgesproken, waar het O.M. aannam, dat deze ter goe der trouw is geweest. Op Maandag 16 Juli as. zal uitspraak in deze zaak worden gedaan. Buitenland. De Duitache regeerlngsv er klaring. In het begin van deze week heeft de leider van <1© nieuw© Duitsche regeering, de sociaal-democratische rijkskanselier, Herman Mtiller in den Ryksdag zyn pro gram ontwikkeld. Het was een zeer uit voerige verklaring, waarin alle openbare aangelegenheden serieus behandeld wer den en waardoor men niet het Idee kreeg dat deze regeering van korten duur jou zy.n en toch immer», zooals we de vorige week reeds schreven, zal in den herfst deze regeering „grondig moeten worden herzien". Het politieke program, tenmin ste het binnenlandsche, zal daarom maar een voorloopige beteekenis hebben. Waar Stresemann minister van buitenlandsche zaken is, die ook by alle mogeiyke ver anderingen zeker in het zadel zal biy- ven, heeft het buitenlandsche programma meer beteekenis, en hierin viel ln het bi zonder op de krachtige manier waarop gesproken werd Over de ontruiming van het Rijnland en het Saargebled, wnar- I onder dit deel ven. Pultsohland nog altijd i zrwaar gebukt gaat en verder bet aandrin- 1 gen op de verwezenUjking van het Idee der algemeen e ontwapening, waarop Dultschlands ontwapening dit land recht geeft en eveneens op de definitieve op lossing van het herstelvraagstu'k en de oorlogsvergoeding. Met een betrekkelijk groote meerder heid ls de regeringsverklaring in de Ryksdagzitting van Donderdag goedge keurd, zoodat men het program nu prao- tlsoh kan uitvoeren. Een regeerlngscrisls, die de vorige week in Griekenland was uitgebroken, ls deze week reeds tot een oplossing gekomen, waar het Venlzelos, den vroegeren „groote man" van Grieken land, gelukt ls een nieuw kabinet samen te stellen. In Mei van dit jaar, toon ook een regeerlngsorisls in Griekenland uit brak, trok Venlzelos zich zoogenaamd voorgoed uit de regeeiing terug. Velen twyfelden toen reeds aan dit voornemen en het ls achteraf gebleken dat Venizelos geregeld werkzaam is geweest om een nieuwe orlsis te verwekken om daarna zelf weer het roei- ln handen te nemen, wat hem verwonderlijk knap gelukt ls toï groot genoegen van zyn talrijke aanhan gers, maar niet minder waarsobynlijk van hemzelf. De ontstemming over Noblle. neemt met den dag toe, vooral sedert Amundsen en de zijnen spoorloos ver dwenen zyn. Berichten over noodseinen door Amundsen uitgezonden zyn nog niet bevestigd en in kringen, die met den toe stand in hot Poolgebied goed op de hoog te zyn, gelooft men dat men hem en de zynen wel als verloren kan beschouwen. Nobile's tocht was niet goed voorbereid; de tocht had ln het geheel geen weten- sohappeiyk doel; de tocht was roekeloos, dit zyn in hoofdzaak de grieven en ver- wyten naar Nobile's hoofd geslingerd. Ook neemt men het hem ten zeerste kwa lijk dat hy zich het eerste van zyn groep heeft laten redden en zoo wordt de stem ming, in het bizonder in Noorwegen, al vyandeiyker tegen den eens zoo beroem den poolreiziger, die nu ook weer met eer overladen zou zijn als zyn tocht geslaagd was. Edoch, het kan verkeeren. Intusschen worden de reddingspogingen vol-yvorig voortgezet en traoht men de moeiiykheden te overwinnen. Zeker meer dan 1000 man ls op het oogenbllk ln de weer om de mensohen uit hun benarde positie te verlossen en het la dan ook wel eenlgszins te begrijpen dat men een wei nig ontstemd ls over dezen tocht van No- bil e, die achteraf toch waariyk niet veel om het ïyf bleek te hebben. De kosten, met het reddingswerk gemoeid, zyn enorm, en het blijft nog altyd zeer de vraag of men er ln zal slagen de mensohen van het ys te halen. We zullen het hopen. muir, in SchotLandi, van stapel geloopen, De bewapening bestaat uit acht achtduims kanonnen en vier vierduims anti-vlieg- tuig-kanonnen. De kruiser kan 821/» knoo- pen per uur loopen. DUITSOHLAND. DE REGEERINGSVERKLARING GOEDGEKEURD. De motie voor de regeering aan namen. Betriyn, 6 Juli. De Rijksdag heeft met 201 stemmen tegen 184 en 28 onthoudin gen de motie aangenomen, waarbij de re- geeringsverklaring wordt goedgekeurd. ROEMENIE. DE ECHTSCHEIDING VAN PRINS KABEL, net hof van beroep van Boekarest heeft Donderdag het huweiyk van den gewezen kroonprins Karei met nrinses Helen© de finitief ontbonden verklaard. GHINA. DE BEVOLKING VAN PEKING EN DE ZETEL VAN DE REGEERING. Naar Wolff uit Peking seint, begint de bevolking van Peking zich meer en meer te verzetten tegen het plan om den zetel van de regeering naar Nanking te ver plaatsen. Er wordt op gewezen, dat hier door 200.000 mensohen in Pekin" werkloos zouden worden, wat tegen het derde be ginsel van Soen Yat-®en indruischt TefeiykerUJd is onder de bevolking van Peking een beweging ontstaan om het stof felijk overschot van Soen Yat-sen ln den Pijoensoe-tempel te P-klng by te zetten, terwyi de leiders der Kwomlntang het naar Nanking willen overbrengen. FEUILLETON. door J. ALLAN DUNN. De pyn van zyn verdraaiden rechter arm was echter vreeseiyk. Keeler kon een zyner voeten weer op den grond terug brengen, en drong met zyn rechter knie ln Ah-Lee's knieholte. Het was on verwachts. De stryd ging met bliksem snelheid- Ah-Lee's knie boog door; na nog een laatst verwringen van den gepijnlg- den arm, liet Keeler hem los en stootte den nu vrij geworden voorarm tegen de keel van den Chinees, naar achteren han gend met zijn volle gewicht en kracht, terwijl hy alles in het werk stelde den an der den adem te benemen. Ah-Lee s kin kwam als een klomp naar omlaag, ml vlei op zyn knieën, en wierp ditmaal Keeler geheel over zyn schouders alsol deze een zak rijst was. Keeler viel tegen den rand van het bed, en kwam juist weer op, toen Ah-Lee met het mes op hem toe- ™Door het verschuiven van een vacht, die op den gladden vloer lag, wankelde de moordenaar. Slechts aan dit oponthoud was het te danken, dat Keeler niet den stoot ontving van het moordend1 wapen, Met een snellen sprong was Keeler op hem en woer hadden zij elkander vast. Ditmaal echter hield Keeler beide polsen van rijn tegenstander omvat, en zoo wor- «y door het vertrek. Keeler wan ENGELAND. EEN NIEUWE KRUISER. De Shropshlre, een nieuwe kruiser van 10.000 ton, voorzien in het bouwprogram ma van 1925/1926, ls Donderdag te Sal- fllnk getraind en de Chlnoes, hoe robust hy ook was, minder vast van vleesch. Niettegenstaande den ernst van het ge vecht, vermocht Keeler hem te beeordee- len, waardoor hy tot de overtuiging kwam, dat deze een prijsvechter was uit de Ohineesche wijk van San Francisoo een man die wel was uitgekozen om zijn persoonlijke dapperheid, maar die zich waaiischyniyk tusschentyds aan groote bandeloosheid overgaf. Zijn tegenstander was zwaarder dan hy, maar Keeler had geen ons overtollig vleesch, zoodat hy aannam hem wel te kunnen overwinnen, Keeler was niet zoo overdreven avon- tuuriyk aangelegd, of hij zou om hulp roepen, waar dit noodig mocht biyken, Hier stond niet slechts zyn eigen loven op het spel, maar ook Mac Vea's zaken waren er mede gemoeid. Hy slaakte dan ook een luiden kreet, welke den Chinees nogmaals een laatste poging deed in het werk stellen, zoodat Keeler, ware hy on voorbereid geweest, het evenwicht zou hebben verloren. Ah-Lee-vocht met den kracht der wanhoop, en gebruikte lage kunstgrepen om de overhand te verkrij gen; Keeler echter, zyn armen styf als ijzeren stangen, hield hem onder, en bracht het langzamerhand zoover, dat de „tong"-vechter met den rug naar de ach- terzyde van het bed kwam te staan. Toen spande hy elk atoom ln van zyn kracht; het waren niet alleen zyn goed getrainde spieren, die werkten, maar daarachter schuilde een ontembare wilskracht, en Ah-Lee viel ten slotte achterover op de legerstede neer. Hy sloeg om zich heen als een gewonde walvisch en dé vuist viel neer en het mes boorde door de bedsprei, de lakens en de matras. Keeler klom over VERDUISTERING. Een employé van de Société Internatio nale de Plantatlona et de Finanoe, H. A. P. te Medan, heeft een bedrag van 12.600 verduisterd. De dader ls voortvluchtig. HET VERGAAN VAN DE ZEEMEEUW. Batavia, 5 Juli (Aneta). De bladen oefe non zeer scherpe oritiek uit in verband met het rapport over het vergaan van de Zeemeeuw. Het nieuws van den Dag noeimt het rap port fnuikend en schrijft, dat het een schandaal is, dat do soheepsdevlezon niet overeen stemmen met de werkeiyfcheid, waardoor tal van menschenlevens in ge vaar worden gebracht De Nieuwe Soer. Courant verneemt, dat de stablliteltsberekeningen by de Aldeba- ran en de Euridanus reeds gemaakt zyn. Beide schepen werden vrij zwaar gebal last om de stabiliteitsgebreken op te heffen. Ingezonden MededaaUng. ALLE erkende V/« et INLAN SCHEPELINGEN. Batavia, 5 Juli In de memorie van ant woord op het afdeellngs-verslog van de begrooting van Marine merkt do regee ring op, dat een groot deed van de beman ning uit inlandsch personeel bestaat, zoo dat de inheemsohe bevolking een ruim aandeel neemt in de maritieme defensie, welk aandeel rechtstreeks verband houdi met de mate van geschiktheid by het be- kleeden van diverse functies aan boord van oorlogsschepen. De opleiding van ln- landsohe marineofficieren hangt mede af van het aantal geschikte candidaten, dat zich voor opleiding aanmeldt en dat tot dusverre niet groot ia. De regeering blijft van oordeel, dat er geen voldoende aanleiding la voor split sing van de begrooting. Vo oor zoover het nog niet ls geschied, wordt de zeewaardigheid van de andere op het marine-etablissement gebouwde schepen nader gecontroleerd en waar noodig ia, worden maatregelen genomen om de zeewaardigheid aan alle elschen te laten voldoen. Het ongeval met de Dor- nier-walboot ls te wyten aan een defect van het materiaal. de spartelende boenen en hurkte neer op de breede borst van den Chinees, een knie om eiken bioeps geslagen, maar ge noegzaam naar voren, om door de achter uitslaande beenen niet te kunnen worden getroffen. Zoo knielde hy dus als een kikvorsch neer en hield Ah-Lee stevig vast terwyi hy in diens wanhopig gelaat keek, dat door haat en spyt was verwron gen. Meer vermocht hy niet te doen. Ah- Lee was een klomp spieren en een enkele verkeerde beweging kon de kans doen keeren. Er klonken haastige schreden in de gang, de deur werd opengeworpen en de détectlve van het hotel, dOor een angstig kamermeisje geroepen, versoheen ln de deuropening. „Wat is er aan de hand?" riep deize. „Ik houd hem onder," gaf Keeler ten antwoord, uitgeput maar nochtans zyn hoofd' niet kwytrakend. Hy hoopte dat er spoedig een einde aan dit „fracas" mocht komen en koesterde niet den go- ringsten wensch om ln de stad' te worden opgehouden. „Die Chineesche portier van jelui heeft amok gemaakt en getracht imy te berooven en te vermoorden." Ah-Lee stelde nog een vernieuwde po ging in het werk, doch Keeler hield hem onder zich, en toen de diétective zyn Browning tegen den slaap van den prijs vechter drukte, bood hy geen weerstand meer, met de gelatenheid, zyn ras eigen, wanneer het zyn spel verloren acht De détectlve riskeerde niets, hy deed de hand boeien aan den eenen pols en bevestigde deze aan den stang van het bed1, toen boog hy den anderen over den eersten, terwyi Keeler naar beneden klom. Het gelaat van den gérant verscheen nu; deze was even bang voor den goeden naam van zyn hotel, als voor de veiligheid' van zyn gast, zooals Keeler met een grim- migen lach .opmerkte. „Wat betèekent dit, wat beteekent dit?" vroeg de nieuw aangekomene. „Sing, mynheer," antwoordde de détec tlve. „Hy trachtte dezen heer met een mes te doorsteken." „Sing? Dien zag ik zoo juist in den Palmenhof, toen ik hierheen ging." „Het maakt geen verschil uit, hoe hy heet," zeide Keeler, die weer eenlgszins on adem kwam. „Ik ben door dezen Chi nees aangevallen. Hy trachtte mij een briefje te overhandigen en ls mij toen aangevallen. Daar ligt de enveloppe." De gérant raapte haar op en nam' er een onbeschreven stuk papier uit. „Wat zocht de man?" vroeg hy. „Ik geloof niet, dat u het reaht heeft mij vragen te stellen," sprak Keeler op- zetteiyk imet grooten nadruk. „Het komt my voor, dat de „onus" op u valt. Ik neem een kamer in een, zooals vermoed wordt, eerste klas hotel, betaal den vollen prijs voor de vyf uren oponthoud, die ik hier moet doorbrengen tusschen het tydstip van aankomst van ndjin boot en het ver trek met den Trans-Contlnental Limited ik bestel my.n plaatsbewyzen door middel van uw bureau, die my tusschen twee haakjes, nog niet zyn gegeven, en plotse ling wordt ik door dezen „tong"-vechber aangevallen, die indien hij dan geen foyer- of Palmen-hof bediende is, dan wel een merkwaardige dubbelganger daar van moet zyn. Het is alleen aan myn eigen kracht te wyten dat ik niet werd vermoord terwyi ik my onder de zooge naamde bescherming van uw dak bevond" Ingezonden Mededeellng. (764) „Myn waarde heer. mijn waarde heer," stotterde de ander, ofschoon hij ©en blik van verlichting niet kon verbergen by het vernemen van Keeler's voornemen om onmiddellijk te vertrekken. „Ik geef toe, dat u een vreeseUjke ervaring heeft ge- had. Vreeeeiyk. Het is een zegen dat u iemand bent van zoo groeten moed'en vast beradenheid" Keeler kon met moeite by deze honingzoete woorden een glimlach verbergen. „Maar op plaatsen waar men ze het allermist verwacht, kunnen mis daden voorkomen. Zooiets als dit, is ons nog nooit overkomen. Het is betreurens waard, dat verzeker ik u. Als wy Iets voor u doen kunnen, om' het u te doen verge ten, u te vergoeden Alles wat ik wensch," viel Keeler den gérant tot diens zichtbare verlichting in de redie, „zyn de plaatsbewyzen die ik be stelde, en de zekerheid dat men dezen man in verzekerde bewaring zal nemen. Myn eigen zaken dulden geen uitstel en ik kan my niet hier in de stad ophouden om een officieel© aanklacht ln te dienen." „Daar zullen wy voor zorg dragen, mijnheer, nietwaar Timmons?" „Dat gedeelte van de zaak zullen wy voor onze rekening nemen,' stemde de détectlve snel toe. „U behoeft niet voor te komen, mynheer. Wy zullen hem weJ ergens onder brengen, waar hy zich voor een poos zal moeten schamen voor zyn „hop". Ga meê, jy." (Wordt vervolgd.) HELDERSCHE COURANT ABONNEMENT PER 9 MAANDEN BIJ VOORUITBETALING: Heldersche Courant i 1.50; fr. p. p. binnenland f2.—, Ned. O. en W. Indië p. aeepoet f 2.10, id. p. mail en overige landen f 8.20. Zondagsblad xeap. f 0.60, f 0.70, f 0.70, f 1.—. Modeblad reep. f 0.95, f 1.25, f 1.25/ f 1.85 Losse nummere der Courant 4 ct; fr. p. p, 6 ct Poet-Girorekening No. 16066. ADVEBTENTIEN: 20 ot. p. regel (jraJJard)Ingee. meded. (kolombreedte al» redaotton. teket) dubbel tarief. Kleine advert. (gevraagd, te koop, te bunr) v. 1 t/m 8 regels 40 ct., elke regel ineer 10 ct. bij vooruitbetaling (adres: Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijeno. 4 ct. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). i n 1.11 1.59 2.61 8.48 4.53 6.08 Licht op voor auto's en fletaeni Iggeüro&fcn Mtdedeeling. 88) VERKRIJGBAAR BU RUW! ELHANDELAREN DoorrOlen bij Wielrljden, Stukloopen van Huid en Voetén, en Verbranden der Huid door de zon, verzacht men dadelijk en geneest men spoedig, door onmiddellijk te behandelen met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 1