LUCHTVAART. OP EN'OM HET BINNENHOF. Economisch Weekoverzicht POSTZEGELNIEUWS. HET WERELD4)UUERE00RD. Dessau, B Juli De vliegers Risticz en Zimmetrmaun zijn hedenmorgen te half vier opnieuw in een Junkera-vliegtuig op gestegen om te trachten het wereld-duur- reoocrd op hun naam, te brengen. FRANSCHE VLIEGERS VAST GEHOUDEN m MAROKKO. Volgens een telegram uit Oasablanoa moest een Franscih postvliegtuig van den dienst Frankrij kZuid-Amerik a, dat tus- sohen Juby en Oasablanoa den weg was kwijtgeraakt ten Oosten van Jubby del Oro op het gebied: van een Marokkaan- schen stam een noodlanding maken. De beide vliegeïs, van wie er een vroeger nog eens in handen der Marokkanen was gevallen, werden gevangen genomen; de Marokkaanscihe stam eisoht een losgeld. Onderhandelingen over de InvrtHheixistel- ling worden gevoerd. DE SCHIPBREUKELINGEN VAN DE ITALTA. De groep Vlglierl drijft vertier in Westelijke richting. De Krassin rit vast ln het ijs. Nog geen nieuws van Amundsen ca De ontstemming tegen Noblle in Scandinavië. Het officieele bericht uit Rome, afkom stig van de Cittè di Milano van Woens- dafluachit mieldl/, dat do positie van do groep gisteren was 80° 21' NJL en 27 45' OX. d.wx 5 mijl (ongeveer 0 K.M.) meer naar het Westen dan Woensdag, dat wil zeggen, dat de groep als de windrich ting en de etroomiiigen zoo blijven tus- schen de eilandengroep van Foyn en de kust door zal drijven in de richting van kaap Bruun, wat wellicht de roddlngskan- sen zal verhoogen. Minder gunstig voor de redding is. dat de Russische ijsbrekor Krassin, die zich op weg naar kaap Pla ten bevond, sinds Dinsdag in het ijs is blijven steken en feitelijk niet vooruit is gekomen. Do zes mannen, die do groep VigUeri vormen, wachten rustig af tot hun red' ders zullen komen opdagen, zegt bet bericht Do Zwoodsche expeditie is voornemens met behulp van do Upland, haar vliegtuig met drie motoren, een basis voor vlieg tuigen te vestigen op de kust bij het eiland Esmark, welk punt zich op 0 mijl (ongeveer lö KJVI.) afstand! van de hui' dige positie van de groep Vlglierl be vindt Van deze basis uit zullen de Zwe den trachten de schipbreukelingen met hun kleine Mothvliegtuig to redden. Es- mark ligt aan de Noordkust van Noord- oostland, ongeveer halverwege kaap Bruun en kaap Lelgh Suiith, op B0° 13' NX. en 20° 56' OJL Hef zoeken naar Amundsen. De Mariana I is Dinsdagavond om C uur van Tromaoo gegaan om ln den om trek van de Noordkaap (Noorwegen) het gerucht te gaan oontroleeren, dat een visscher Amundsen gevonden zou heb ben. Het slechte weer dwong het toestel terug te keeren, doch kapitein Ravazzonni zal zoo spoedig mogelijk den tocht op nieuw ondernemen. Naar reeds gemold Is, hecht men ln Noorsche kringen aan het bedoelde ge rucht geen geloof. De ontstemming over Nobffle's Pool vaart ln Scandinavië. Men schrijft aan die N. Rott Grt uit Kopenhagen: Voor eiken dag, dat de kans Amundsen te redden kleiner wordt, neemt de ont stemming tegen Noblle in de Scandinavi sch o landen toe. Zijn expeditie is van het begin al slechts beschouwd als dilettan tisme, een tocht mot veel risloo zonder eenige kans op eenige resultaten op het gebied van Noo rd pool vorschin g op te leveren. Niet alleen heeft hij met zijn expeditie een aantal mensohenlevens ge waagd doch nu kosten de reddingspogin gen helaas het leven van verscheidene mannen, die de wereld noode missen kan, zonder dat er iets bereikt is, dan het laten vallen van een vlag op het ijs. En wat kost Nobile's avontuur alleen al niet een geld? De uitrusting van zijn lucht schip Italia kwam te staan op l1/. millioen kronen, maar de kosten om hem en zijn mannen te redden, zullen wel vele malen zooveel bedragen. Indien het toestel van Lundborg niet geborgen kan worden, is hiermede reedis kr. 20,000 verloren. Ver der kan men rekenen, dat elk vliegtuig met inbegrip van brandstoffen, proviand enz. komt te staan op kr. 600 per dag, hetwelk dus voor de 20 toestellen, welke thans in het hooge Noorden verblijf hou den, komt te staan op kr. 10.000 per dag. Manschappen waren er 16 aan boord van de Italia; voor hun redding zijn er uit het erop uitloopen, dat Zweden 27 man gezonden, namelijk 17keuren, uitstellen Quest en Tanja hebben elk een beman ning van 17 koppen. De Russische ijs- brekers Malygin en Krassin hebben een groote bemanning, de laatste wel C00 man. Dan komen nog de Flnsohe Marita, die Noorsche Helmdal, op zoek naar de La tham, de kruiser Strassbourg en de ka nonneerboot Quentin Rooeevelt, gezonden door de Eransohe regeering. waarvan de eerstgenoemde 475 man aan boord heeft. Vervolgens de Noorsche schepen Tor- denskjöld en Mlchael Sars, benevens de walvisohvaarder Veslekari, welke op dracht heeft Amundsen te trachten op te sporen, met de vliegers Tryggve Gran en Leif Lier aan boord. En tenslotte een aantal kleinere vaartuigen voor goederen transport, terwijl er dagelijks nog schepen bijkomen. De algemeen© ontstemming is dus be grijpelijk, en het toont de moeite te lezen, hoe vooraanstaande en bekende Poolvor- schera en andere tot oordeelen bevoegden zich over Nobile uitlaten. De ijsschots wordt dunner. Lundborg heeft van de ijsschots ge seind, dat men aldaar met geduld op red ding wacht maar dat de ijsschots zoo dun is geworden, dat ze vermoedelijk bij het landen van vliegtuigen zal barsten. Hij raadt daarom aan om met watervliegtui gen te trachten de schots te bereiken. Het rapport van Noblle. Het rapport van Nobile over het lot van de Italia is gepubliceerd. In het rapport zegt Nobile, dat hij eenige oogenblikken voor de oatastrophe het idee had, dat er door het ijs oen groep veiligheldsgkleppen was opengebleven. Hij gaf order aan den- maohlnlst Aleasan- drini om de kleppen te onderzoeken. Toon Alessandrini 2 meter had geloopen stootte het luchtschip op het ijs. Nobile moest toen de gaskleppon nfslul ten. Hij acht het waarschijnlijk, dat de ballon toen gesoheurd is. Doordat hot aohuitje was losgeslagen, werd het lucht schip weer lichter en daardoor kon het varder drijven, hoewel nu stuurloos. Hij is overtuigd, dat het niet lang meer in do lucht heeft kunnen blijven door verlies van, gas. Bovendien heeft men op hot oogenblik van de botsing den machinist Arduina naar buiten zien komen. Gezien zijn ervaring is het zonder twijfel, dat h]J spoedig heeft pogen te dalen, wetende, dat het schip van hot land af dreef. Nobile denkt daarom, dat het luchtschip nog wel een half uur in de lucht Is geble ven en met den heerschenden wind kan het niet meer 20 5 60 ILM. hebben afgelegd. Het luchtschip ln brand? Eenige dagen na het opgeval vernam Nobile van zijn metgezellen, dat eenigen van hen een handerdtal minuten na de botsing op het ijs tegen den Oostelijken horizont een hooge zwarte rookzuil gezien hadden. In de discussie over deze om standigheid heerschte de meening, dat het luchtschip bij het neeralen in brand ge vlogen is. In dit geval is er geen hoop, dat één van de andleren hot er levend af heeft gebracht. Het is echter ook moge lijk, dat de rookzuil, die op een afstand van ongeveer 15 KM. is waargenomen, van het verbranden van olie en benzine afkomstig was. Het kan zijn, dat het olie- en benzinereservoir van het luchtschip afgestooten of losgelaten is, om een nieu we neerdaling op het ijs te voorkomen en dat dit daarbij in brand geraakt is. In dat geval mag men hopen, dat het andere deel van de bemanning nog in leven is. Na deze overwegingen beval Nobile aan om1 do grootste aandacht to besteden aan een door hem aangegeven gebied. Indien de rookkolom van de Italia zelf afkomstig is geweest, moet het enorme skelet in ieder geval op hot ijs worden gevonden. Als men binnen 20 KJd. niets vindt, er rekening mee houdend, dat de reesrvolre onopgemerkt gepasseerd kunnen worden, dan heeft do waargenomen rook niets met het luchtschip te maken gehad. In dit geval zal men nog 20 KM. verder moeten zoeken. Noblle ernstig riek Een N. T. A.-bericht meldt dd. 5 Juli de ontvangst van een telegram van do Ko ningsbaai, dat generaal Umberto Noblle het bed moet houden en ernstig ziek is. Wcck-kronlok. Den Haag, 5 Juli. De positie van den Senaat Het ontwerp-ZUlstra. Lange weg! Senator Coiyn. Terwijl lk dit ga schrijven, is eindelijk het bericht uitgekomen, dat do Eorate Kamer op 12 Juli a.s. de „staart" tal aan snijden van wat nog voor ons politiek Hof van Cassatie is af te doen, voordat de Se naat zijn zomer-recès in 1028 zal kunnen beginnen. Gaandeweg zijn de Voorloopige Verslagen komen afdruppelen, Zooals ze daar voor ons liggen, schuilt er zekor overrijke stof in voor uitvoerige delibe- ratlön. Het Haagsche „Vad." heeft, naar aanleiding van de surprise, door hei Centraal Stembureau gebracht, dat ln do vaoature-wijlon dr. Scheurer niet den anti revolutionair Heuketo, gelijk al wereld kundig was gemaakt als te wachten ge beurtenis, maar den oalvinistisolion gene ralissimus H. Colijn als benoemd heef verklaard tot Tweede Kamor-Iid erop gewozen, dat ons Hoogerhuls, om hei aldus even te noemen zich al-moer een rol gaat toebedeolen, gelijkstaand met die van ons Lagerhuis. En opmerkelijk is ze ker, dat naarmate het soa-democratisch element in de Eerste Kamer sterker werd, dat streven (ondanks het feit, dat van socialistische zijde de „raison d'être" van den Senaat steeds betwist werd) meer op den voorgrond trad. Niet 't minst door' dien „roode" senatoren (de roodo neno- trioe mevr. Pothuis—Smit verdient een eero-saluut voor de bescheiden wijze, waarop zij van den natlonaien tijd gebruik pleegt te maken), in de eerste plaats de kolommen der senatoriale „Handelingen vulden!.... Allereerst bij de behandeling van t „legis latief monstrum", genaamd ontwerp tót voorziening tegen besmettelijke ziekten, zal minister Slotemaker de Bruine straks meer dan één „quart d'heure de Rabelais" in de Eerste Kamer hebben te doorleven. Het Klompen-wetje van dr. D. Visser, dat als een initiatief-wetsvoorstel van de h.h. Fleskens en Smeenk, symbool van kath.-calvinistische verbroedering van den Senaat door de Tweede Kamer werd aan geboden, is een allerfijnst object voor fel-politieke discussie. Waarbij de „Klom pen-coalitie" in 't vuur zai worden geno men. Er is, weet men, nog heel wat meer op het senatoriaal dotmenu van 1927/'2& Maar ik koos nu slechts twee van de aller- pikantste schotels. Moet dit alles nu in de tweede week van Juli worden afgedaan?.... 't Schijnt schier ongelooflijk, en toch lijkt 't erop, dat men op dat gebeuren aanstuurt. Zal na wat schiften, het onmisbare met de vliegtuigen 255 en 257, terwijl I restant-menu er toch nog op een paar Lundborg's Fokker 5 man aan boord had, zwoele Juli-mlddagen door eene schnmel- en hetzelfde aantal 26 Juni met nog 2 toe. bezochte Senaats-vergadering wordt „door stellen volgde. Daarbij komen dan de gejakkerd"? Minister De Geer en zijn ambtgenoot mannen van het Dultsche Klemm-toestel. Van Noorsche zijde vlogen kapitein Rö- van Buitenlandsohe Zaken z"ijn met vacan- ser-Laraen en luitenant Lötzow Holm tie gegaan. Exo. Slotemaker de Bruine naar Spitébergen, De vermiste Noorsoh- heeft hun afwezig-zijn verontschuldigd op Fransche machine had) zes man aan boord.het Congres der Unie van Vereenigingen De Fineche Turrhu heeft 4 of 5 man aan voor den Volkenbond. Wijst die vroege boord. Met den Russischen ijsbreker Krassin wordt een van Rusland's groot ste toestellen vervoerd, terwijl men ver zomerreis van den premier op het naderen van een toch nog „druk" en belangwek kend wordend werk-weekje van de Eerste moedt, dat de bij Koning Karei-eiland in- Kamer? 't Scheen weinig waarschijnlijk, gevroren Malygin twee toestellen aan.En toch.... boord heeft. Verder zijn er uit Italië drie vliegtuigen gezonden, elk met 6 maD aan boord. Daarbij komen dan de verschil lende stoomschepen met Lun groote be manning. De Oittè dl Milano heeft een bemanning van 250 koppen, de Braganza van 16 koppen en een aantal Italiaan&che alpenjagers. De Noorsche schepen Hobby en Inger IV, benevens de Zwaadach* De trage, langdradige manier, waarop tegenwoordig de „schriftelijke gedachten- wisseling" van belangrijke ontwerpen door de Griffie der Eerste Kamer wordt behandeld, ls ongetwijfeld „debet" aan deze stagnatie ln den gang der zaken, t Is meer dan tyd, dat eene krachtige hand hier fngrjjptl.... Onder zulke omstandigheden plegen geruchten van allerlei oord met groote weelderigheid to gedijen, 't Ligt voor de hand, dat de kans groot moet worden ge acht van hot gebeuren, dat hot Kabinet geen aanleiding vindt om de Kroon te ad viseeren, het ontwerp-Zijlstra met betrek king tot de leerlingen-schaal tot wet te verheffen. Minister Waszink heeft weet men meer dan eens en met allen na druk ln de openbare Parlements-vergade ringen verklaard, niet de verantwoorde lijkheid op zich te kunnen nemen voor de kosten, welko dat initiatief-ontwerp zou voroorzaken. 't Is dus ondenkbaar, dat Z. Exo. van Onderwijs ten slotte toah in dat voorstel zou berusten, hoewel dan beide takken van Volksvertegenwoordiging het goedkeurden. Intusschen, er is pas ln do pers op gewezen, het feit, dat men omtrent de gedragslijn van de verantwoordelijke raadslieden der Kroon in deze nog geen absolute zekerheid heeft, geeft niet hot recht om te decreteeren: er komt nlots van!.... Ook de weg van indiening bij het Parle ment tot eind-decisie omtrent het lot van oen initiatief-ontwerp is te onzent eeniger- mato to vergelijken mot dien „to Tippe- rary"!.... Zulk een ontwerp moet ln de eerste plaats worden verzonden naar den Raad van State om advies. Wat bij een „ge woon" wetsvoorstel voorafgaat aan de in diening bi] de Tweede Kamer. Tusschen toezending door en terugkeer bij den be trokken minister, zal ln menig geval (en stellig ln midzomer-periode) toch op z'ri allerminst een half maandje, zoo niet meer, liggen. Dan volgt het beraad ten departemente, waar 't thuis-behoort en eindelijk: de beslissing door den Raad van ministers. Wie nu even nagaat, hoe lang 't geleden is, veertien dagen! waarop de Eerste Kamer haar zegel aan het voorstel-Zijlstra hechtte, zal moeten er kennen, dat er voor het ongeduld en het (zeer voorbarig) oordeel, dat voor het hier- bedoelde initiatief-ontwerp geen plaatsje in het Staatsblad zal worden gereserveerd, inderdaad geen reden bestaat. Maar dit alles neemt niet weg, dat t zij herhaald de kans, dat de anti revolutionaire afgevaardigde Zijlstra La en ondanks zijne zege, in Eerste en Tweede Kamer behaald, ook aan het eind station zal kunnen triumfeeren, uiter mate gering lijkt. Ik kom nog even terug op de hierboven aangeduide „surprise" betreffende do be noeming van den oud-minister Colijn in de vacature, ter Tweede Kamer ontstaan door het overlijden van den diep-betreur- den dr. Scheurer. De heer Heukels komt dus niet te staan vóór de zeker niet ge makkelijke keuze, of hij de offioiën van Tweede Kamerlid en lid van Gedeputeer de Staten ln Zuid-Holland zou kunnen torsen. Tusschen haakjes voeg lk hier bij, dat de wettelijke mogelijkheid tot cumula tie van tweemaal zooveel krachtsinspan ning en toewijding vorderende aimbton to betreuren is. En bij eene volgende Gronde wets-herziening moge worden uitgescha keld. Op telegrafische vraag, door het Haag sohe dagblad „Het Vaderland" tot den heer H. Colijn, thans te Genève ver toevende, geridht, of hij voornemens is, zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer met dat van de Tweede Kamer te verwis selen, heeft de anti-revolutionaire leider (weet men) geantwoord, dat hij „volstrekt geen haast" denkt te maken met zijne he-1 Yngnwinden Mwdodeollng. Buitengewone aanbieding van Ingeruilde SCHRIJFMACHINES. f 25 VAN PUTTEN OORTMEIJER VERHUREN I 43.— I 73.- ALKMAAR INRUILEN slissing ln deze. Het Haagsche orgaan, zooeven door mij genoemd, bepleitte in zijn nummer van Woensdag-avond j.L op verschillende gronden de wonschelijkheid, dat de heer Colijn wèl als opvolger van wijlen dr. Soheurer ln het Lagerhuis zal komen. Moet dat antwooni van „volstrekt geen haast" worden uitgelegd als een zinspelen op de waarschijnlijkheid, dat dè heer Colijn thans nog niet lid van de Tweede Kamer wil zijn?.... 't Lijkt m.i. tooh niet Onwaarschijnlijk. Men zal zich berinenren, dat de anti revolutionaire leider, toen hij aftrad als premier en als zoodanig vervangen werd door Exa De Geer, den formateur van het extra-parlementaire intermezzo-ministerie, den wensóh te kerfnen gaf, niet aan stonds in de politieke Lagerhuis-arena mee te doen. Hij wilde het Kabinet-De Geer rustig laten „betulen". Zocht en vond zijn kracht buiten het parlementaire strijdperk. Kon zich wederom ln het hoofd orgaan van zijn partij uiten. Vond gele genheid om naar Indlë te gaan en daar de zaken, de personen en de toestonden eens tête reposóe" te bekijken. Zeker is waar, dat de heer Colijn, zooals „Het Vad." van 4 Juli j.L zegt, „de aangewezen opvolger van den bekwamen kolonialen specialiteit van de anti-revolu tionaire partij ln de Tweede Kamer, wijlen dr. Soheurer", is. Eerstdaags kon digt het reeds genoemde Haagsche blad aan, zal eene brochure van 's heeren Golijn's hand het licht zien, geschreven naar aanleiding van zijne jongste reis naar de Oost. Ongetwijfeld zal dit ge- sohrift stof geven tot gedachten-wisseling ln het Parlement. Zullen deze en dergelijke overwegingen den heer Oolijn ertoebrengon om gedu rende het laatste jaar van do parlemen taire vierjarige periode, welke in Mei of Juni 1920 zal worden afgesloten, weder om zitting te nemen ln het Lagerhuis?. Natuurlijk is 1 mogelijk. Ook waar schijnlijk?.... Op gevaar nf van wanneer deze week- kToniek het licht ziet, gelogenstraft te worden, durf ik hier toch neerschrijven, dat 'k deze laatste vraag niet aanstonds bevcstigond zou durven beantwoorden. De positie van den staatsman, leider eener politieke partij, die op gegeven oogenblik nederlaag leed, ls ln menig geval veel sterker, de „speelruimte" van zijn aotle veel grooter wanneer hij tot de „toeschou wers" behoort dan ais hi) geplaatst ls mid den lin de arena, en dat wel als lid van de groep dergenen, die aan „de actieve politiek van den dag" moeten deelnemen, dragen zekere verantwoordelijkheid. Nu ls 't wel waar, dat de heer Oolijn senator ls, maar van meet-afaan heeft hij aan dat senatorioat een zeer lijdelijk en rustig-afwaohtend karakter gegeven. Waarom en waartoe zou hij deze tak- tiek plotseling, nu hij „bij verrassing" een mandaat als Tweede Kamer-lid heeft gekregen veranderon?.... Deze vraag durf ik, ln alle bescheidenheid stellen. Mr, ANTONIO. blik zijn do suikerprijzen zeer laag, en voor het loopende jaar openen zich, wat de te behalen prijzen betreft, geen mooie vooruitzichten. Indien de suikerprijzen niet spoedig stijgen, dan zullen de winsten in 1928 door de suikerondernemingen te behalen, verre ten achterblijven bij die, welke in het achter ons liggende jaar wer den verkregen. Er worden momenteel po gingen in het werk gesteld om ln het na jaar, vermoedelijk in September, een in ternationaal süikercongres bijeen te roe pen. In Tsjecho-Slowakije zou men alge meen sympathiek tegenover deze plannen staan en men gelooft in de mogelijkheid van een suikervrede onder auspiciën van den Volkenbond. Met den handel in rubberaandeelen ia het treurig gesteld. De rubbervoorraden te Londen blijven afnemen, doch de rub- berprijzen geven weinig verandering te zien. Er heersoht over het verloop van den rubberprtjs in de naaste toekomst in deskundige kringen verschil van meening. De eene party is van meening, dat door de opheffing der restrictie de markt de eerste jaren zulk een aanbod te verwer ken krijgt, dat van stijging der prijzen geen sprake kan zyn, teuzy consumenten tot een overeenkomst met de producenten komen. Van den anderen kant merkt men op, dat de prijsverbetering slechts een kwestie van maanden ls. De produotle van bevolkingsrubber is aanzieniyk mlndec (April 1027 geëxporteerd 7285 ton, tegen April 1028 4112 ton). Geregenereerde rub ber wordt byna niet meer gevraagd. Voor Industrie-papleren was weinig anima KunstzUde-aandeelen in reactie. Van controle-aankoopen ls niet veel meer te bemerken, en van tijd tot tyd gaan er geruchten, dat het Loewonsteln-oonoern, hetwelk sterk gelnteressdbrd is by kunst- zydo-aandoelen, zich in finantleele moei- ïykheden bevindt. Wellicht zyn deze ge- ruohten ongegrond, maar de belangstel ling voor deze anndeelen werd er niet grooter op. De Fransohe frano ia offi cieel gestabiliseerd. Het offloieel vastleg gen van den wisselkoers heeft wellicht het gevolg, dat gelden, welke hier te lande waren uitgezet, thnna opgenomen zullen worden. Amerikaansche waarden werden op be scheiden schaal verhandeld, dooh in Mii- waukees ging nogal veel om. Het zakenverkeer op de Amsterdam- sche fondsenmarkt liet deze week veel te wenschen over en daarby was de alge meene stemming meestentijds gedepri meerd. Een gunstige stemming gaven echter de Olie-aandeelen te zien, en in 't byzonder legden aandeelen Koninkiyke Olie een vaste stemming aan den dag, en kwamen opeen koers van 419%. De bekend making, dat in Januari 1929 een uitbrei ding van kapitaal zou plaats hebben met recht van voorkeur voor oude aandeel houders is daar niet vreemd «nn Hou ders van 5 aandeelen zouden recht heb ben op inschrijving van een nieuw aan deel a 100%. De tegenwoordige bezitters hebben dus wederom eens een mooie claim in het vooruitzicht. Het jaar 1927 was voor de verschillende maatschappijen niet be paald gunstig, doch desniettemin kon de Koninkiyke op uitstekende resultaten wijzen. Dit moet voor een groot deel te danken zyn aan de^veelzijdigheid van het bedrijf, daar de Koninkiyko door middel van haar dochter-maatschappijen zich niet alleen bezig houdt met het produceeron van ruwe olie, doch tevens met het verwer ken, het vervoeren en het detnil-verkoo- pen daarvan. Daar zy bovendien in olie deelen der wereld vertakkingen heeft, is zij in de gelegenheid van iedere gunstige plaatsciyke omstandigheid party te trek ken. Nog steeds ls dit aandeel eon der goed koopste belcRgtrgen van de internatio nale standaaidpapioren, en zelfs de heer LPwenstein schynt het bedrag van het in omloop zynde kapitaal (uitstaande gewone aandeelen 442.108.000) voor zyn doen wat te machtig te vinden, waardoor men op dit fonds zelfs nu nog ruim 6 rende ment mankt Wanneer wij nu de huidige koers der Koninklijke vergeiyken met andere fond sen, dan komen wij tot de conclusie, dat de koers niet te hoog is te noemen. Voor suikeraandeelen hee recht een zwakke stemming. Wel verkeeren de Java- suikerondernemingen meerendeels in een zeer gunstige poeiiie, doch op hat oogan- na t» bmiu, DE EERSTE POSTZEOELS. II. Wjjl wij een te groote voorraad hebben van Ir PM AC HIN ES* werden inge levering van ons wereldberoemde merk „UNDERWOOD "®CM,K J i n rijn netto contant: rulld, bieden wij o.s. machines tegen zéér lage prjjten aan. De prywn sijn Ollver Remlngton Hammond Kappel t 30.— t 33.— Special Vlctor en nog vele andere merken, waaronder met lange wagen, van af I 9(h Agenten *uof Noord-Holland roo de UNDERWOOD-SCItRIJFMACIllNES De verschillen tusschen de zegels, die men ln de veertiger en vijftiger Jiren ge bruikte, en de kleine kunstproducten, welkt het t scnwoordlge geslacht voor het frankeert* der correspondentie aanwendt, zijn velerlei Met uiterst primitieve middelen werden de eerstelingen onder de postzegels in vellen vaa 30 tot soo stuks gedrukt, terwijl ook de tet- kenlng en het zegelbeeld zeer eenvoudig en veelal ook onduidelijk was. De drukplaten moeiten zeer dikwijle worden bijgewerkt (ge- •etouchoerd> en het gevolg dsarvan was dat het nleuwgeschapen zegel veel fouter ver toonde, welke ln het ooripronkelijk procédé ontbraken. Op deze plaatfouten komen wi] t.g.t. nog wel uitvoeriger terug bij de behan deling van de Nederlandiche porteegela van 1881. Verder kende men Jn dien tijd ook nog niet de perforatie (tanding), zoodat men met behulp van de schaar de zegelz van elkaar moest scheiden. Een zeer omslachtig en tijd- roovend werkje, wat natuurlijk niet» meer voor onzen tijd is. Zooalt vanzelf apreekt zul len van die ongetande postzegels slechts een zeer klein percentage werkelijk mooi geknipt zijn, zóó, dat aan alle vier zijden nog een wit randje overblijft. Deze zegel* noemt men ln de postzegelwereld de pracht-cxemplaren, als tenminste het stempel niet al te zwaar ls en de zegel, bij het afweeken van den briefomslag, niet beschadigd is, en daardoor „dun" gewor den ia. Een serieus postzegelverzamelaar zal natuurlijk zooveel mogelijk uitzien, dat hij in zijn verzameling opneemt zegels, die werke lijk mooi geknipt zijn, waarmee echter nog niet gezegd is, dat hij dc kort-geknipten uit zijn album moet weren. Over dit vraagstuk heeft een vooraanstaand verzamelaar het vo rig jaar een interessante lezing gehouden, en zullen wij deze zaak in een onzer volgende artikelen nog eena nader onder de loupe ne men. Wij hebben hier alleen maar willen zeg gen, dat de ongetande zegels met witte rand jes aan de vier zijden altijd de voorkeur ver dienen, zelfa boven een exemplaar, dat lichter gestempeld ie, doch waarvan een der randen la aangeknipt. Allee ging echter vooruit en ook de kunat van postzegels drukken maakte vorderingen. Het waa weer Groot-Brittannié, dat in 1834 de eerste „getande" postzegel» uitgaf, welk voorbeeld in den loop der jaren ln vrijwel alle laden navolging vond. IMet deze tanding werd een nieuwe phaae in het bestaan der postzegels Ingeluid. Al» nieuwtjes zijn te melden: de 4 ct. en 30 ct. Nederland in vierzijdige roltanding, met watermerk. Tot heden zijn in deze perforatie uitgeko men de volgende waarden: V», 1, i1/», a, a1/». 3, 4. 8, 6, 71/», 9, ta'/s, 15, 23, 30 en 50 cent. Van de tweezijdige roltanding met w.m. zijn in het geheel nJet meer verkrijgbaar: de 3, 3, 6, 71/» en 23 cent, de 15 «n 30 ct. zijn bijna uit verkocht. Deze laatate ia slecht» s'/i maand in koers geweest. Spoedige aankoop ie dua

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 2