DANSEN BETONIJZER ,/fA Ze glun De Kat en de Kanarie De BALS to CASINO ANN'S zijn nig I HELDERSCHE RADIO CENTRALE LIJNWERKERS HET KOOPEK BESLIST J TE HUUR 1 Helder-Texel-Harlingen v.v. KERMIS-ZONDAG eerst DANSEN Alléén bij BAKKER, GR00TE SCHOUWBURG-LOGE. 2 BUITENGEWONE VOORSTELLINOEN 2 DE MENEER VAN UUR CASINO j IBETREKKINGEN! IBETREKKINGEN B. KOORN Co. SANGUINOSE Advertentiën. Des Zaterdags DANSEN. HANDELS-AVONDSCHOOL HEDEN (ZATERDAG 7) en ZONDAG 8 JULI, 8.15 precies: DIVERSEN in TE HUUR TE KOOP „HELDRIA", TE KOOP „DENNENHEUVEL". „DENNENHEUVEL", Hoofdgracht 80, V{\ ,J HEDENAVOND ZONDAG (na afloop der voorstellingen) ENZEEP BIJ DE KUNNEN NOG TWEE GEPLAATST WORDEN of Uw Koffie en Thee goed zullen smaken. KOORN's Java koffie met een loodje 68, blauw merk 60, groen 50 ct. per pakje. KOORN's thee blauw merk 34, rood 36, groen 38, goud 40 ct. per ons. WELT-Inmaakglazen De Goedkoope Winkel ZUIDSTRAAT 84. Bestelt Uw drukwerk bij G. DE BOER Jr. Camera's, Kodaktoestellen H. W. ZEGEL, Koningstraat 44-46, Tel. 279 KEIZERSTR. 35. De Heer en Mevrouw G. RoHENMÖLLEKCORDEMKYER Ïeven met genoegen kennis van e geboorte van hunnen Zoon Helder, 0 Juli 192a Javastraat. Ondertrouwd: ut kt Salünsioomschip JE DAGERAAD", Tezali Eigen 8toomboot Ondernaming iutiraa Maandag, Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling gratis op aan vraag by de Directie van T.E.S.O. Den Burg, Texel, Tel. No. 22, DE DIRECTEUR. Tandheelkunidge, Loodsgracht 37. Spreekuren degelijks van 10-4 u. behalve Dinsdag en Vrijdag. Avondspreekuur Donderdags van 7 tot 8 uur, Kunsttanden en Qebltten, Kroon- en Brugwerk. Volledige garantie. PIJnlooze behandeling. Allen ZONDAG 8 JULI, CONCERT- en DANSMUZIEK. JAZZ-BAND: PIET VONK. P.HOOGEN BOSCH HUISDUINEN, N.V. W. F. STOEL ZOON's BOUWMATERIAAL BEDRIJF, HELDER, 10NKERSTRAAI22 TEL. 389. worden na 9 uur geen advertentiön aangenomen. kunt gl| gezellig VRIJ ENTRÉE. Zondagmiddag 3 uur: Matlnée. Aanmelding van nieuwe Leerlingen op Woensdag II en Donderdag 12 Juli, 'a avonds van 7—8 uur in de Handaluaohool, Hoofdgraoht (ingang Houtateeg). Leerlingen, die de L. 8. met goed resultaat doorloopen hebben, worden tot de lste klasse toegelaten. Speciale cursussen van leerlingen van U.L.O.-School of met geiykwaardige ontwik keling in Nederlandsche-, Fransche-, Duitsche- enEngelsche Handelscorrespondentie, Boekhouden, Handelsrekenen, Steno grafie, Typen, Lakschllderen. Schoolgeld per maand 12.—, minvermogenden f 1.—, onvermogenden nihil. Belastingbiljet mede te brengen. Namens het Bestuur, De Directeur: A. ZUIDERVLIET. NIEUWE KERKPLEIN, t/o. de Werf. Gezelschap Verstraete en Braakensiek HET GESPREK VAN DEN DAG I De MeneerJULES VERSTRAETE De Juffr. van Montmartre. SOPHIE STE1N De moderne Dichter CHARLES BRAAKENSIEK I De man, die van alles de schuld krijgt RICHARD FLINK De vrouw, die alles gelooft MARIE BRAAKENSIEK W" Een roffelvujir van lachsalvo's! *"W ENTR' ACTE MUZIEK. Klapstoelen 11.60, Parket of Frontloge ff 1.25, Zijloge ff 1.10, Parterre ff 0.90, Galerij ff 0.701 Plaatsbureau geopend voor plaatsbespreking van 11—2 uur en vanaf 64 uur, 10 oent per plaats extra. Kaarten den geheelen dag verkrijgbaar. het beroemde .achs.uk II A N S E N met NICO DE JONG, JAN C. DE VOS, LOUISPOOLMAN enz. In de hoofdrollen. het groote successtuk SENSATIE! en LACHEN! lOOO opvoeringen In Amerika. WIE IS DE KAT? WIE IS DE KANARIE? ZONDAG 8 JULI. Muziek door het bekende „Dennenheuver'-Strijkje. Telefoon 344. Telefoon 344. ONTHOUDT DIT. Wij houden iedere maand Velling van MEUBELEN enz. Mocht U soms iets hebben, de gelegenheid is er om alle dagen in te brengen en op verzoek wordt het ook van huis gehaald. J. DE JONGH's Venduhuis, 2de Vroonstraat 117. Telefoon 844. Telefoon 844. ADVERTEERT In dn HELDERSCHE COURANT In het Centrum wordt Koet en Inwoning aangeboden voor 3 personen. Vrije kamer, elec- trisch licht, waschtafel en stroo- mend water. Brieven onder Nr. 738, aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD AANGEBODEN Een Kinderjuffrouw gevraagd, om van 23 Juli tot 13 Aug. a.s. mee naar Zandvoort te gaan, AdresMevr. H. Sohübmann. Zuidstraat 6. Wordt gevraagd een flinke Dienstbode, voor dag of dag en nacht. Zelfstandig kunnen de werken en netjes kunnende verstellen. Voor ruw werk hulp aanwezig. Adres: Jan.in 't Veltstr. 55. 9 tot 5 uur. Adres: Draaisteeg 6, Helder. Eischt den eeuwouden naam B. KOORN Co. op do pakjes en U heeft do verrukkelijke Javasmaak en de fijne Ceylongeur. VRAAGT UW WINKELIER. OPGERICHT 1808 Weststraat 40. Te huur, op netten stand, voor ongeveer 2 maanden, een net gem. Woonhui», met gebruik van den geheelen Inboedel. Adres: Bureau van dit blad' GEVRAAGD WIE WIL met gesloten luxe auto een dag naar Amsterdam, plaats voor 6 pers., f 7.— per pers. Brieven onder Nr. 748, aan het Bureau van dit blad. DE JONGH. De hoogste waarde voor heele en gedeelten van Inboedela ontvangt U byJ. DE JONGH, Venduhuis, 2e Vroonstraat 117. Telefoon 844. Telefoon 844. AANGEBODEN Te koop een partytje nieuw Timmerhout, Gereedschappen, Deuren, Bokkenwagen, Slijpsteen, eenyzeren Bankschroef, een Toog en een Sleo. Adres: Plantsoenstraat 2. Wegens vertrek een HUIS te huur, A f 5.50 per week. Brieven onder Nr. 749, aan het Bureau van dit blad. Te koop een gecombineerde Zaag- en Boorbank met Boren, met een 8 p.k. motor en weer stand en een Werkbank, voor een koopje, by:J. DE JONGH, Venduhuis, 2e Vroonstraat 117. Te huur, met overname van inventaris, een Verlofzaakby het Vliegkamp „DE KOOIJ",- zeer geschikt voor gepenslon- neerde. Te bevragen by: J. VAN DOORN, Ryksweg 9. Te koop een solied gebouwd BURGERWOONHUIS aan de Fabrieksgracht 29. Tebevragen by0. BOT, Spoorgracht 17. Te huur het PERCEEL aan de Kerk gracht 17; kah in tweeën bewoond worden. Direct to aanvaarden. Te bevragen: WONING-BUREAU, KOOPJE! 20 nieuwe FUIKEN mat VLEUGELS, voor t 42.-. Adres: J. VISMAN, Oudeschlld. Te huur gevraagd ZIT- en SLAAPKAMER, eventueel ZIT-SLfAPKAMER, met ont bijt en koffiedrinken. Zaterdags en Zondags afwezig Brieven met prijsopgaaf onder Nr. 744, aan het Bureau v. d. blad Jonge menschen z. k. zoeken een kleine WONING. Brieven onder Nr. 751, aan het Bureau van dit blad. GEVRAAGD Te koop gevraagd Afbeeldingen van INSTRUCTIE BRIK POLLUX. BrievenLOKE, O. v.d. Linden- straat 7, Amsterdam. Te koop gevraagd een Huls, liefst Polderweg of Singel. - Brieven onder Nr. 762, aan het Bureau van dit blad. zijn de BESTE. Verkoop onder garantie In KONINGSTRAAT. NIEUW. NIEUW. NIEUW. Voor HELDER. Koopt Uwe Aardappelen en Groenten by: M. BLOM, Middenstraat 40. Geen vuile handen meer. Onze nieuwste eleotrleohe M a o h I n e sohllt, krabt en waaoht Uw Aardappelen en Worteltjee in één minuut. Hulsmoedere, profiteert hiervan by: M. BLOM, Mldden»ti»at40. Beleefd aanbevelend, Tevens een 8-deeliga Aard- appeienbak en een Winkelkast te koop. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uitvallen en tot bevordering van den hergroei van 't hoofdhaar biykt steeds het bette. Per llaoon 80 oent. Alléén verkrijgbaar by T. VAN ZUYLEN, UW adres voor en ALLE foto-benoodigdheden. Ontwikkelen - Afdrukken - Vergrooten gevraagd, in prima staat, merk: Br. met pr. en beschrij ving van bijbehoorende platen onder No. 742, Bureau van dit Blad. Te koop een prima „IVY" MOTORRIJWIEL, geheel compleet, met duo en wegen kaart. MOET WEG. Adres: Spoorstraat 98. Van af f AgentE. N. HEIJLIGENBERG, KEIZERSTRAAT 112 Telef. 234. Te koop een in goeden staat verkeerende „MONARCH" SCHRIJFMACHINE. Adres: Hötel „Bellevue". Brieven onder Nr. 717, san het Bureau van dit blad. Te koop roode, groene, flauwe en gebloemde Ameuble menten, Kasten, Buffetten, Tafels, Theekasten, Slaapkamers, Brand kasten, een Plano enz., by: J. DE JONGH, Venduhuls, 2e Vroonstraat 117. Te koop ASTERPLANTJES. Adres: Co ra. Ditostraat ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM ls* een ongeëvenaarde bron van kracht en energie voor leder, die geestesarbeid te verrichten heeft, onverschillig van welken aard. De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uitgeputten de verloren zenuwkracht terug. SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van ruim 800 gr. inhoud. Prijs per fl. f 2.—, 6 fl. f 11.—, 12 fl. f 21.—. Te verkrijgen by de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK I VAN DAM A Oo. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Verder byA. TEN KLOOSTER, Keizerstraat 93. BEORBE RUDOLF. J. VAN LEEUWEN, Luit. ter Zee der ie klasse, en 0. HETTERSCHIJ, Wed. Mr. P. M. Trapman. Helder, a/b. Hr. Ms. „Z 6". Lelden, Plantsoen 79. ST00MB00TDIENST van Aanvangende ie Juli 1928 en eindigende 3 September 1928. n.m. 3J uur, In atl> s/o«tondor«Mk FIRMA ZUIDSTRAAT 60 HELDER D: SCHOLL's Systeem van Voetverzorging- van at 3} uur n m. In alle maten. ALKMAAR an door het Het geestige Fransche blijspel In 3 bedrijven van MAURICC HENNEQUIN an PIERRE VEBER. Regie: JULES VERSTRAETE. PRIJZEN DER PLAATSEN: (verhoogd met stedelijke belasting en auteursrechten). DE TANTE VANBIeueiivel! CHARLEY BESPREEKT UW PLAATSEN! Heden an morgen van 12—3 uur en avonds na half negen. Biedt xlch aan een Verstel- Stopmachine-Naaister, van T MANHEI MS G0EDK00PEN WINKEL, Prima DRUIVEN, MELOENEN, BANANEN, KERSEN, AARDAPPELEN en GROENTEN. Spoorstraat. Coiffeur. Reclame-Klapeamera 8X12110.— „Kodak" toeetellen vanaf f 6.— „HIS MASTER'8 VOICE" AANGEBODEN NACHTHOK te koop, ook geschikt voor hondenhok, f 4. Adres: Leliestraat 62 (Tuindorp). Biedt zloh aan JONGMENSCH, 22 jaar, flink voorkomen, voor reizend gezelschap, theater of iets dergeiyks.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 3