HELDERSCHE COURANT Tweede Blad. GEMENGD NIEUWS VAN ZATERDAG 7 JULI 1928 Buitenland, DE STORM VAN WOENSDAG. In tal Tan streken ln Duitschland heeft de storm, waarvan in ons nummer van Donderdag reeds melding is gemaakt, groote verwoestingen aangericht Te Berlijn heeft vooral de Dierentuin het moeten ontgelden. Daar zijn vele boomen ontworteld. Het ergst heeft het noodweer in Opper- Silezië en voornamelijk in het Oosten ge woed. Te Gleiwitz is de vliegtuigloods met enkele toestellen zwaar geteisterd. Op h t töieir dor Schl/esienhiittt wenlm drie kranen 50 M. ver weggeslingerd. Een der kranen viel op een huis, dat geheel ver nield werd. In Friedrichshtitte werden vijf huizen totaal vernield, nadat eerst de da ken weggerukt waren. Hierbij werden menschen gedood of gewond. Het aantal dooden kon nog niet worden vastgesteld. De wegen in het industriegebied moes ten grootendeels afgezet worden, daar zij door de door elkaar geworpen stukken van huizen geheel onbegaanbaar waren geworden. Op de Eintrachtshtltte werd het dak van een groot gebouw wegge slagen. Een man werd door den storm 100 M. ver meegevoerd. Over groote uitgestrektheden ligt het graan plat tegen den grond. Bij Breslau en met name ln de streek van Peischam, is de sohade eveneens zeer aanzienlijk, evenals bij Mannheim, Hei- delberg en in het Odenwald. De wijnber gen aan de Midden-Moezel bij Trier zijn zoo ernstig geteisterd, dat de oogst wel geheel verloren zal gaan. Ook in Luxemburg hebben windhoozen en hagelslag veel nadeel berokkend. Wolff meldt nader uit Gleiwitz, dat het hevige onweer, dat Woensdagmiddag om streeks 5 uur boven Opper-Silezië woedde, 5 dooden geëischt heeft; bovendien zijn er 6 zwaargewonden. De ongelukken werden vooral veroor zaakt door het omvallen van fabrieks- schoorsteenen. ARSENICUMVERGIFTIGING. Beatrice Paoe is Woensdag toen zij zich naar het gerechtsgebouw te Gloucester begaf voor de voortzetting van het pro ces tegen haar ter zake van de beschuldi ging dat zij haar man met arsenicum ver geven zou hebben, weer door duizenden toegejuicht. Het voorioopig onderzoek tegen haar heeft 16 weken geduurd en men denkt dat het proces nog wel tot het einde van deze week zal duren. Een getuige verklaarde, dat hij Pace wel een man ernaar vond, om zichzelf het leven te benemen. Zijn vrouw had hem zoo goed mogelijk opgepast. Ditzelfde getuigde dr. Dupre, die Pace behandeld heeft. Zij was op Tweede- Kerstdag 5 K.M. door de sneeuw naar den dokter toegekomen om hem bij haar man te roepen, maar hij had pas den volgen den dag met zijn auto door de dikke sneeuwlaag heen kunnen komen. VERZEKERINGSBEDROG. Eenigen tijd geleden was bij Meseritz een Canadees, Alex Eckoff, ernstig ver wond aan den weg gevonden. Hij beweer de tijdens een autotocht door roovers uit geplunderd en neergeschoten te zijn. De gegevens die hij omtrent den overval gaf, kwamen de politie verdacht voor, vooral toen bleek dat E. bij een Berljjnsche ver zekeringsmaatschappij voor een groot be drag tegen ongelukken verzekerd was. Kort tevoren had deze mpij. hem ook al Na de mijnramp te St. Etlennea. Minister Tardieu van Openbare Werken (X), daalde in mijnwerkerscostuum gekleed ln de mijn af om een onderzoek in te stellen. Bezoek van H.M. de Koningin-Moeder aan de I.T.A. te Arnhem. Op de Indische Tentoonstelling te Arnhem werden H.M. door Inlandsche meisjes knielend bloemen aan geboden, (foto rechts). Het spoorwegongeluk In Engeland. Een overzicht van de ramp bij Darlington, waar een rangee rend looomotief op een personentrein inreed. De catastrophe eischte 22 mensohenlevens, terwijl 47 passagiers ernstig gewond werden. Ter gelegenheid van het lustrum van het vrijwillig brandweereorpa te Soest werden op hst terrein van da gasfabriek varsohlllende demonstraties gehouden. Hos een bedwelmds brand- weerman door lijn eollega's uit een brandend hui* gered wordt, (foto reehta). een aanzienlijk bedrag moeten uitkeeren wegens een ongeluk, waarbij zt)n auto vernield was en hij zelf gekwetst. De ver zekering had toen haar contract met E. opgezegd, maar dit was nog juist geldig op den dag van de z.g. berooving. Van de onjuistheid van zijn verhaal Is de politie thans vast overtuigd schrijft de Voss. Ztg. Er heeft zich nl. iemand bij haar aangemeld die E. beschuldigt 'het vorige „ongeval" met opzet te hebben ver oorzaakt. E. had hem willen omkoopen, om te verklaren dat hij gezien had dat de motor van de auto ontploft waa. DOODGESCHOTEN. Te Stahnsdorf bij Potsdam la Dinsdag nacht het lijk gevonden van een man, die ln de nabijheid een volkstuintje had. HU was gedood door een schot hagel uit een jachtgeweer. Men vermoedt dat hij in as- perge-kweekerijen op diefstal uit was en dat een van de eigenaren hem toen beeft doodgeschoten. t CYCLOON IN DE CHINEESCHE ZEE. Verschillende plaatsen aan de Japan- sche kust zijn door een cycloon hevig ge teisterd. Vooral de steden Zassebo, Zuru- ga en het eiland Hokaido werd geteisterd. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN HET MIJNONGELUK TE ROCHE-LA- MOLIERE. Op voorstel van de ministers van openbare werken en van financiën is be sloten een wetsontwerp in te dienen voor het beschikbaar stellen van 500,000 francs aan de achtergebleven betrekkingen van de slachtoffers van het mijnongeluk te Roche-la-Mollère. EEN WATERVLIEGTUIG ONBEHEERD OP ZEE. Uit Mostagenem in Marokko wordt ge meld, dat een watervliegtuig, dat den dienst tusschen Marseille en Algiers on derhield, door visschers op zee zonder be manning ronddrijvende is gevonden. Men heeft geen bericht over de bemanning van vier personen. Er bestaat echter reden om aan te nemen, dat zij door een voorbijva rend schip is opgenomen. ONAFHANKELIJKHEIDSDAG IN DE VER. STATEN. 69 dooden. Donderdag werd de onafhankelijkheids dag in de Ver. Staten gevierd. Er zijn daarbij te New York niet minder dan 69 doodelijke ongelukken gebeurd. EEN BOMAANSLAG. In Brooklyn ia een bom ontploft, die, waarschijnlijk door een afgewezen bede laar, achter het huls van een rijken Itali aan geplaatst was. De ledien van het gezin werden door het geweld1 der ontploffing uit hun bed geworpen. Er 1* niemand ernstig gewond, maar ln ds Itallaansche wijk ontstond een paniek. STORM EN ONWEER IN POLEN. Woensdagavond en Donderdag heeft ook boven verschillende plaatsen in Po len een hevig onweer gewoed, waardoor overal groote schade aangericht werd. Op het militaire vliegveld te Warschau zijn 4 vliegtuigen vernield en 15 beschadigd. Bijne alle telefoonverbindingen van War schau met de omgeving zijn vernield. TREINBOTSING. Woensdagmiddag om kwart over twaalf is een trein van Cherbourg naar Parijs, die derdie klasse passagiers van de Beren- garia vervoerde, op het station Casn op een stilst aanden pnssagleiwtrein naar Flera gereden. De hoofdconducteur van den boottrein, die zich in die derde ba gagewagen bevond, Is gedood en voorts zijn er acht reizigers uit den trein naar Fiers gewond, van wie zes zeer licht en niemand heel ernstig. De machinist van den boottrein moet door twee onveilige seinen heen gereden zijn. DE LANDRU VAN MARSEILLE. Uit Marseille wordt gemeld, dat Pierre Rey, de Landru van Marseille, die be schuldigd wordt van moord op drie vrou wen, Woensdag uit Algiers te Marseille la aangekomen. Nadat hU van het stoom schip met een sleepboot naar den vasten wal was gebracht, werd hij per auto naar de gevangenis gebracht. HU weigerde ver klaringen af te leggen. De blijde Inoomste te Maastrloht van mej. N. Eeusggen (X), die te Lourdes genezen werd van een 17-jarige ziekte,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 5