WATERPROOF REGENMANTELS TOT 15 «JULI f 35.-, f 40 en f 45. J. J. H. KOOPMAN, jsciH AKEN. F<-Radio-Programma-| In ge ton don Modedeellng. EXTRA AANBIEDING. bieden we aan: naar maat, gemaakt van prima waterdjchte stoffen en de nieuwste dessins, half gevoerd, voor Deze Mantels blijven, ook na de hevigste regens, uitstekend van model door de solide bewerking. DAMES-KLEEDERMAKER, WESTSTRAAT 17. PLUIMVEETEELT. De oplossing van het probleem van Rinck is: 1 Pd7+. Er volgt Kd4, niet Kd5 of Ke6 wegens Pf4+ of Pf8f. Daarna Pf4, Th6. Mm overtulgt ^ioh gemakkelijk dat de toren, zoo hij op de g-lijn blijft, verloren gaat. Dan volgt Ml En nu Jo llest Zwart na elke zet zijn toren. Ds oplossing van bet prob'«e"1 van Niemeyer en Seilberger is: 1 Dd7. Er dreigt nu Pc4f. Na Td5 volgtDh8t,naLd6kanDa7.*t. Na Pdö volgt De7f. Een mooi probleem. Ook in bet volgend eindspel stryden twee paarden tegen H. Rinck. Wit Bpeelt en wint. Wit: Kdl, Pe4 en f0, pi a8, b2 en h2. Zwart: Kd3, Thfl, pi b5, b8, <14 en h4. De volgende vermakeiyke party werd op het laatste tournooi te IInstinge gespeeld. L. Steiner. e4 Pf8 d4 Pd4 1 Norman. c5 e0 cd4: a6 Volgens Paulsen. Pc8 6 Dc7 Beter is mieechien o4 voor Wit. Le2 fl d6 0-0 7 Pbd7 Zoo rerkrygen we de Scheveninger variant Le8 8 Pffl f4 9 b6 Meer aggresaief is bö. Lf8 10 Lb7 De2 11 Le7 g41 12 Een merkwaardige zet, die Zwart Inti mideert. Pc5 was nu aan te raden. Zwart speelt echter: 12 L6? g5I 18 Ph7 Nu lag eerst hg6: voor de hand. g01 14 Pf8 Na fgö: kan Pe6u Lh6 f7 rf e61 Een Pd6f ed6: Khl 15 10 17 mooi 18 19 Lf0 Ke7 Pe0: offer. Ld 6 P7c6 Thc8 Khl geschiedt om schaak te vermyden na Lc5: Lc5: 21 bc5: De0 .-f 22 Kf8 Tael 28 De7 Df5 24 opgegeven. Er dreigt Dh7 en Db8f. Dr. P. FEENSTRA KUIPER. DAMMEN. Alles betreffende deze rubriek te adres- seeren aan: G. L. GORTMANS, Esq. 188, Sinclair Road, Kenalngton, London W. 14. BESCHUIT MET MUISJES. En geen kind. Eenige weken geleden is een meneer aangifte komen doen by den burgeriyken stand te Rotterdam van de geboorte van zyn zesde spruit, een meisje, dat hy Jo- lanna Pieternella zou laten doopen. De nschryving in de registers van den bur geriyken stand geschiedde naar allen vorm, de ambtenaren van dezen tak van dienst fungeerden als getuigen, en ten slotte werd de jonggeborene ingeschreven "n het trouwboekje als zesde in de rij van nakomelingen. De gelukkige vader ver trok met het gebruikeiyke exemplaar van iet boekje vol nuttige wenken ten aanzien van de zuigelingen verzorging. I Een tydje later kwam de moeder ten dfTbè»tl voortzetting stadhuize, om aangifte te doen van de ver- Onderstaande party is gespeeld tydens een tournée van Fabre door ons land in 1920. J. H. Vos MariuB Fabre (Wit). (Zwart). (Onregelmatige opening). L 88-28 16—21 Een geliefkoosd antwoord van den wereldkampioen. 2. 89-88 21—20 8. 44—89 18—28 4. 81-27 M.i. is bier 4. 84-29, 28 X84 6.49X29 ïuizing van het gezin. De ambtenaar aan iet loket van de afdeeling bevolking las ïaar voor de namen van de inwonende kinderen, die dus zouden mee verhuizen, waarby ongeveer het volgende gesprek zich ontspon: Jan Gerrit.... Ja, dat is myn oudste. Elisabeth.... Jawel, meneer. Pieter Frederik Willem. Om u te dienen, meneer. Seartje Wilhelmina Suzanna.... Ja juist. Jaoobus Gysbrecht Rudolf.... Dat zyn ze.... Johanna Pieternella. U zei? Johanna Pieternella. Wie is dat? Uw jongste dochter, juffrouw. Die ken ik niet Johanna Pieternella.Eens kykon, a, het kind is nu juist 14 dagen. Weet ik niets van. Hebt u dan 14 dagen geleden geen kleintje gekregen. By myn weten niet, meneer. Hier staat het toch duidelijk. U hebt zes kinderen. Neen meneer, maar vyf. Weet u dat zeker, juffrouw? En of. meneer. De mogeiykheid van een administra tieve vergissing begon te schemeren en een onderzoek werd toegezegd. Maar hoe men op den burgeriyken stand ook zocht, het kind was er en kon ambtelijk gespro ken, nergens anders dan in dat gezin thuis hooren. Men stond voor een raadsel, dat nog duisterder werd, toen de juffrouw te rugkwam met haar trouwboekje, waarin haar zesde telg uitdrukkeiyk vermeld 'stond, terwyi zy by hoog en laag vol hield slechts 5 kinderen het levenslioht ge schonken te hebben. De centrale reoherche werd in de zaak betrokken en deze ondervroeg den vader, die spoedig erkende, sleohts 5 kinderen te hebben en toegaf, dat Johanna Pieter nella een papieren kindje was. Hy had de valsche aangifte gedaan bulten mede weten van zyn vrouw, teneinde een ult- keering van 7 te krijgen, uit het beval lingsfonds van een ziekenkas. Tegen dan man is proeea-verbaal op gemaakt 7. 9. - 10. Wit aanval 4. - 5. 50-44 6. 80-81 Thana komt Wit in een zeer gevaar ïyke stelling. Maar ook 6.87—81, 20X87: 7. 42X81, 21-26; 8. 47-42, 26X87; 9. 42X81 geelt Wit lastig spel. 0. 20-251 Daar veld 18 niet bezet ia en Witdua niet op 22 kan uitruilen, is deze voort zetting zeer sterk. 41-80 15-20 47-41 10-15 84-29 28X84 40X29 is wel gedwongen een centrum- te ondernemen. Het zwarte cen trum is echter zeer sterk en heeft een aanval dus weinig kans van slagen. 10. 6-10 11. 28-23 19X28 12. 82X28 21X82 18. 87X28 26X37 14. 41X32 12—171 Begint het witte centrum te omsingelen. Bovendien wordt 40 verhinderd op te komen wegens: 15. 46-41? 25-80: 16 S6X24, 17-22; 17. 28X17, 18-191 enz. Ook 15. 86— 80 mag niet wegens 16. 18-191 enz. met schijfwinst. 18-19 8-18 6-11 20-241 15X24 10-16 15-201 Wit stond zeer slecht; de echter verliest onmiddeliyk. tekstzet 22. 24-291 23. 88X16 16-21 24. 27X16 7-12 26. 10X18 18X81 26. 86X27 Gewonnen. Ter oplossing voor deze week Auteur: Paul Scouppe. («Le Jeu de Dames»). m Wm Wit speelt en wint. De oplossing wordt, tegeiyk met die van het eindspel van Weisz, in de rubriek van 21 Juli geplaatst. Uitslag wedstrijd Heldersche Damelab. Klasse I. 16. 42-87 16. 82-27 17. 46-41 18. 88-82 19. 29X20 20. 48-88 21. 49-48 22. 44- 40? De stand is nu Naam D. Dissel H. Berghuis D. van El J- O. Kossen S. Slort J. Stoll P. Verkerk Wit gesp. 0 0 0 2 2 1 1 0 gew, 0 0 0 2 rem. 0 0 0 0 0 0 0 0 Klasse 1 J. J. Amiabel P. J. Arends 2 J. Bremer 2 P. H. O. Groene- meyer 2 H. G. Fonteljn 0 L. F. van Loo 1 P. Slort 2 Klasse A. J. Bezemer 2 J. A. Brandjes 2 J. Burger 1 T. Dekker 1 R. Dol 2 D. Jongepier v 2 J. de Waard 2 L. Simonse 2 De wedstrijd wordt gehouden Iedere# Donderdagavond van half 8 tot half 11» in de bovenzaal van het Evangelisatie- gebouw, Palmstraat. II. 1 0 0 0 0 HL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 verl. 0 0 0 0 2 pot. 0 0 0 4 0 2 0 0 SEIZOENWENKEN. Reinheid ii al een zeer voorname factor in de pluimveeteelt. Hoeveel meer klemt dit niet in den zomertijd wanneer mijt en luit zich op on- ruatbarende wijze vermenigvuldigen? Spaar dan de witkwast niet en doe er ook een scheut csrbolineum door. Wil men het geelachtige van de carboli leum wat wegnemen (het oog wil immers ook wat), dan doet men er een scheut karnemelk bij door. Wees des ochtends vroeg bij de hand. Langslapers zijn zelden goede kippenhouders. „Vroeg begonnen, veel gewonnen", is een gezegde, dat heel goed door een kippenman in de wereld kan zijn ge bracht en dan heeft die baas het wel bij het rechte eind gehad. De kippen regelen zich niet naar den zomer- of wintertijd doch houden zich aan den zonnestand. Laat de zon dus ook uw wekker zijn. De topjes van het jonge gras vormen een voortref felijk groenvoer. Wist u dit niet? Welnu doet er dan uvy voordeel mede. Tijdsbesparing speelt in het Phümveebedrijf een groote rol. Om deze besparing te verkrij gen, moet men vooral aan de kleinigheden den ken, welke regelmatig terugkeeren en door hun vermenigvuldiging ten soltte groot, soms heel groot worden. Denk bijvoorbeeld eens aan een deur. Vele malen per dag wordt de deur van het kippenhok open en dicht gedaan. Gaat de deur stroef, haakt ze ergens, dan is dat een tijdverlies van een of meer seconden. Per dag wordt dat een minuut of per jaar 365 minuten of wel 6 uur. Wanneer men dus is minuten aan het wegnemen van dat euvel be steedt, spaart men over een jaar 6 uur plus een dagelijks terugkeerende ergernis uit. Het zelfde krijgt men, wanneer de sluiting wat on handig is, een slot stroef gaat of iets derge lijks. De voer- en watervoorziening moet zoo zijn geregeld, dat men daarbij zoo min moge lijk behoeft te loopen, waarmee men dikwijTs ettelijke kilometers loopen per jaar uitspaart. Zoo hebben wij een leider van een groot pluim- veebedrijf eens voorgerekend, dat hij per dag 400 Meter te veel liep, wat per jaar 146 K.M. bedroeg, dus 28 uur gaans! Hij had daar nog nooit bij stil gestaan, Zag het echter duidelijk in en heeft toen direct de waterbakken zoo geplaatst, dat hij ze van buitenaf kon vullen, zoodat hij geen deur open en weer dicht hoefde te maken en voorts ook geen ettelijke meters in de ren behoefde te loopen, terwijl bovendien zijn grasvlakte minder leed. Deze paar voorbeelden, welke met een groot aantal kunnen worden uitgebreid, als verduidelijking. Laat de deur zoo daaien, dat ze naar buiten open gaat en dan tegen de zijde van het hok komt te rusten. Komt er een rukwind, dan zal ze niet uit de hengsels vliegen, doch steun tegen den zijwand vinden. Laat men ze naar de andere zijde toedraaien, dan vindt ze die steun niet en aan deze fout valt al menig uit haar hengsels geslagen deur toe te schrijven Hoe minder men in de ren behoeft te komen, des te beter dit is. Dit spaart namelijk al weer tijd uit, hetgeen nog door zeer velen, zelfs op groote bedrijven, over het hoofd wordt gezien. Maar is de situatie een zoodanige, dat het niet te vermijden valt, laat dan in leder geval de deur de ren in draaien; men heeft dan althans verkregen, wat in de gegeven omstandigheden te verkrijgen viel. Voor de kleine toornen houden wij niet van de droogvoer-methode en dienen 't de kippen t liever rul toe. Houdt men echter groote kop pels, dan beteekent de droogvoer-methode een zoodanige werkbesparing, dat men er op aan gewezen is. Het droogvoer wordt in een droogvoerbak toegediend, welke gedurende 3e laatste jaren in ons land burgerrecht heeft ver kregen. Maar des avonds sluit men in ieder geval de droogvoerbak af. Ratten en muizen zijn uitermate gewiekst en meelvoer is voor hen een zoodanig kostje, dat ze, tot door het brutale heen, alles in het werk stellen om er bij te kunnen komen. Heeft u al eens aan het toegangspoortje van uw hok gedacht? Zoo gauw ze maar even durven, reeds in de avondschemering, tippelen ze daar door heen en hebben zij hun doel al voor een goed deel bereikt. Daarom sluite men het toegangs poortje tijdig af. Zelfs bij de beste droogvoer- bakken blijft het meelvoer nog wel eens han gen. Daarom is het gewenscht eenmaal per dag even de klap open te doen, of tegen den zijwand te kloppen om het te laten doorzak ken. Een kleine moeite welke al heel gauw wordt beloond. ZONDAO 8 JULI. Hilversum, 1060 M. 10.30 VARA-Concert. Zondag-ochtendpro gramma. Hugo de Groot, viool, Joh. Jong, or gel. Spr.: E. Kupers, secr. v. h. Ned. Verbond van Vakver.: De 11de Internationale Arbeids- conferentie te Genève. 1.00—2.30 Lunchmuziek door het Trio Ver- hey. 3 00 Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningen. Het Residentie-orkest o. 1. v. Ignaz Neumark. Mara Dyxhoom, zang. Adolphe Poth, obligaatviool. In de pauze een planoconcert door F. Pfeiffer. 5.00—6.45 Con cert door het Omroep-orkest o. 1. v. Nico Treep, Annle Lieman, sopraan, Egb. Veen a. d. vleugel, L. Klein, fluit. 7.00 Drie godsdienstige stedlft-BitsaadiAgeA. Spr.: De. W, Msekansie: De mensch als arbeider. 8.00 Pers en sportber 8.15 Aansluiting van het Kurhaus te Scheve ringen. Solistenconcert. Het Rcs'denlie-orkest o. l'. v. Prof. G. Schneevoigt Uenee Chemet viool. In de pauze pianoconcert door F. Pfeif fer. 10.15 Causerie door W. Vogt over Neder landsche sagen. 11.15 Sluiten Huizen, 340.9 M. Na 6 uur 1870 M. K.R.O Kirkdienst ock 1870 M. 8.30 NCRV-Morgcnwijding, o. 1. v. Jch. de Heer. Samenzang met zijn echtgenoote. Rede Want een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. 10.15 KRO Dienst in de St. Dominicuskerk te A'dam. Het koor der kerk 0. 1. v. G. Kimmyzer zingt: de Missa Regina Pacis, van W. v. Kalmthout voor 4St. mannenkoor. Predikatie door Kape laan E. Teppema:Gods zorgvolle liefde. Na _de H. Mis het „Laudate Dominium" van Jan Nie- land. De organist speelt daarna een fant. op de gezongen Missa. 12.30—1.30 KRO. Lunch muziek door het Trio Winkels. 1.302.00 KRO. Literair halfuurtje door Herman de Man. Boekbespreking. 2.004.30 KRO. Uit zending van het concert te geven door de Am sterdamsche orkestvereeniging o. 1. v. Ffans van Diepenbeek in Artis te Amsterdam. 4.30— 5.00 KRO. Ziekenhalfuurtje door Pastoor Wil lenborg te Bloemendaal: Het zieken apostO' laat. 5.50 NCRV. Dienst in de Ned. Herv. Kerk te Broek op Langendijk. 1. Orgel. 2. Zingen Ps. 118 7 en 8. 3. Votum. 4. Geloofsbelijde nis. 5. Gez. 53 13. 6. Lezing v. d. H. Schrift Deuteron. 30 814 en Rom. 10 8—27. Gebd. 8. Zingen Ps. 25 3 en 4. Tekst: Spreu ken 24 ir. 9. ie ged. preek. 10. Gez. 63 en 9. II. 2e ged. preek. 13. Dankzegging. 13 Slotzang:. Ps. 57 5- M- Zegenbede. 15. Orgel spel. 7.45—8.15 Spr. KRO.: E. E. Ribbergh te Houthem: Het Koningschap van Christus in de Katholieke literatuur. 8.15 KRO. Fransche concert-avond. KRO-orkest o 1. v. Martin v. d Ende. Greta Santhagens, sopraan. 10.45 Epi loog o. 1. v. Jos. H. Pieker». Daventry, 1600 M. 3.50 Concert door de militaire kapel. H. Blake, sopraan. S. Logan, bariton. 5-43 Ge dichtenvoorlezing. 6.05—6.50 Bach-cantate no 93. E. Suddeby, sopraan. H. Nesbit, alt. L Gowlng, tenor. R. Brechin, bas. Het omroep orkest en -koor van Glasgow. 8.13 Dienst in de St. Martin in the Flelds-kerk. 9.05 Liefda- digheldsoproep. 9.10 Nieuwsb. 9-35 Het Lon- don kamer-orkest en S. Fischer, sopraan. 10.50 Epiloog. Parijs „Radio-Paris", 17S0 M. 12.20 Religieuse causcjte en concert. 1.05 2.10 Orkestconcert. 4.50 Dansmuziek. 8.05 Kin der-halfuurtje. 8.5011.20 Concert. Ch-kest en Mme. Faber, Mlle. Mancy, zangeressen. Tot slot dansmuziek. Langenberg, 469 M. 9.20—10.20 Kath. Morgenwijding. 1.202.50 Oricestconcert. 3.40—4.20 Piano-analyse en -concert. 4.20-5.05 Motorwedrennen Nürnburg ring. 5.107.05 Drie verschillende voetbalwed strijden. 8.35 Wiener-avond. I. Schloss, so praan. J. Schömmer, tenor, Dr. Fortncr, spre ker. De Wiener Schwalben-Schrammeln. Daar na tot 12.20 Dansmuziek. KOnlgswilsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 6.50 Morgenconcert. 9.20 Morgenwijding. 11.50 Orkestconcert. 2.20 Kinderzang. 5 20— 6.50 Concert 1. h. Oostzeebad Swinncmünde 8.50 Cabaret. Resl Langer, Alfr Strauss, Ed. Karin, Max Ehrlich. Daarna tot 12.50 Dans muziek. Hamburg, 393 M. 6.50—8.50 Morgenconcert. 9-33 Morgenwij ding. 11.15 Kerkdienst. 11.50 Openlucht-orkest concert. 12.00 Orkestconcert. MO Orkestcon cert. 420 Atletiekwedstrijden. 6.20 Zwitser- sche liederen. 8.20 „Die Fledermaus", operette in 3 acten van Strauss. Daarna tot 11.20 Dans muziek. Brussel, 509 M. 5.20—6.20 Dansmuziek. 6.507.50 Orkest concert. 9-20I0.3S Concert in de Kurzaal Ostende. MAANDAG 9 JULI. Hilversum, 1060 M. 12.302.00 Lunchmuziek door het Trio Groe- neyeld. 6.007.45 Concert door het Omroep orkest. Emma Pynappel-Opetz, viool. Egb Veen a. d. vleugel. 8.00 Causerie door Louis Schmidt over het Kurhausprogramma. 8.IS Concert. Aansluiting van het Kurhaus te Sche veningen. Volksconcert door het Residentie orkest o. 1. v. Ignaz Neumark. Charles v. Ister- dael, cello. In de pauze optreden van het Quin- tet Classiquc des Cosaques du Terek o. 1. v. P. Soetlanoff. 10.30 Persber. Daarna weder op treden van de Terek-kozakken. Huizen, 340.9 M. Na 6 uur 1870 M. (Uitsluitend NCRV uitzendingen). 12.00—1.00 Carillonbespeling van het Kon. Paleis op den Dam te Amsterdam, door J. Vin cent. 4.005.00 Ziekenuurtje o. 1. v. J. Valk. 6.157.00 Fotografieles. 7.30—8.00 Zangcursus door Jac. Ph. Caro. 8.00 Concert. Spr. mej. Klinkert: Een nieuwe richting in de Meisjes opvoeding. P. C. Tolk: Het Blauwe Busje. Mej. N. Vertregt, alt. J. Schaaf, piano. Daventry, 1600 M. 10.35 Kerkdienst. 11.20 Grammofoonmuziek. 12.20 Ballade-concert (piano, sopraan). 12.50 Dansmuziek. 1.20—2.20 Orgelconcert. 4.20 Or kestconcert. 5.20 Huishoudpraatje. 5.35 Kin deruurtje. 6.20 Trio-concert (piano, viool, cel lo). 6.40 Voor padvinders(sters). 6.50 Nieuwsb. 7.05 Trio-concert. 7.20 Dram. critiek. 7.35 Pianomuziek van Debussy. 7.45 Franache cau serie. 8.05 Helen Gilliland, sopraan. 8.20 Variété. 920 Nieuwsb. 9-35 Lezing: The new health insurance. 9 40 Speech van Lord Birken- head. 10.00 Nieuwsb. 10.03 Muziek van Eliza- beth Poston. E. Suddaby, sopraan. S. Robert- son, viool. V. Hely-Hutchinson, piano. 10.35 Het Slydel Octet. 11.2012.20 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.00 Grammofoonmuziek. 12.503.10 Orkestconcert. 4.055-05 Orkestconcert. 9.05 11.20 Concert Orkest, G. Collin^ang. R. Soe- tens, viool. Langenberg, 469 M. 1.25—2.50 Orkestconcert. 6.20—7.15 Kamer muziek. Het Kunkel-lcwartet. 7.50 „Die Fle dermaus", operette in 3 scten van Joh Strauss. Dsarna tot 12.20 Dansmuziek. Könlgswilsterhausen, 1230 M. (Zeeten). 12.20—5.20 Lezingen. 5.20—6.20 Orkestcon cert. 6.208.05 Lezingen. 8.50 Concert Jour Arthur Guttmann's Ufa-Symphonie- en jazz orkest. Daarna tot 12.50 Dansmuziek uit Mun- chen. Hamburg, 393 M. 6.15 Orkestconcert. 8.20 Vocaal concert. 9.20 Concert. Norag-kamerorkest. R. Krug, piano. H. Wendt en W. Marx, zang. 11.20 Sluiten. Brussel, 509 M., 5 20—6.20 Trioconcert. 6.50—7.50 Orkestcon cert. 8.35 Grammofoonmuziek. 8.50—10.35 Con cert in bet Casino te Spa. In de pauze voor lezing. Scheveningen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep), lil—1.*0 Pws-, kaadals- m KaaaaUala be richten. 1.30—2.45 Beuranoteeringen. s-35 3.50 Landbouwber. DINSDAG XO JULI. Hilversum, 1060 M. 12.30—2.00 Lunchmuziek door het Trio Groe- neveld. 5 307.15 Concert door het Omroep orkest. 7.157.45 Lezing door G. H. Meuleman. 8.00 Concert door de Kon. militaire kapel (Gre nadiere en Jagers, Den Haag), o. 1. v. C. L. Boer. In de pauze leest Emma Morel voor uit „Sarah Burgerhart", door Betje Wolf en Aagje Deken. 10.15 Persber. Daarna dansmuziek door Ted Stavast and his band van het Casino te Scheveningen. Huizen, 340.9 M. Na 6 uur 1870 M. (Uitsluitend KRO uitzendingen). 12.30—1.30 Lunchmuziek door het Trio Winkels. 7.00 Gn.mmofoonmuziek. 7.308.00 Cursus kerklatijn door Leo Speet. 8.00 Concert Het „B"-trio (C. v. Boven,piano, H. v. Born, viool. C. v. d. Beek, cello). Spr.: Pater A. G. M. Populier uit het Missiehuis Sparrenidaal Een beschouwing over Chlnecsche toestanden der laatste jaren. Daventry, 1600 M. 10.35 Kerkdienst, n.20 Grammofoonmuziek 12.20 Het Szeminanji-Trio. M. Dalmeyda, so praan. 1.202.20 Orkestconcert. 4.10—4.40 Opening van de Universiteit in Nottingham door den Koning van Engeland. 4 20 Orkest- concert. 3-20 Vacantiepraatje. 5-35 Kinderuurtje. 6.20 Grammofoonmuziek. 6.50 Nieuwsb. 7.05 Grammofoonmuziek. 7.20 Lezing: Wonnen'» life in New-Zealand. 7.35 Pianomuziek van Debussy. 7.43 Lezing: Engines for the air. 8.05 Varété. 8.20—8.50 Lezing: Psychology of food and dress. 9-20 Nieuwsb. 9-35 Muziekles. 955 Nieuwsb. 10.00 Concert door de militaire kapel. G. Parr, alt. 10.5012.20 Dansmuziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 10.5011.00 Grammofoonmuziek. 12.50—2.10 Orkestconcert. 4.055-05 Orkestconcert. 9.oï 11.20 Concert. MUe. Welty, piano. Daarna fragmenten uit „Rigoletto" (in 't Italiaansch) van Verdi. Langenberg, 469 M. us2.50 Werken van Lehar. Orkest en vocale solisten. 4.20—3 05 „Das verwunschene Schloss". Sprookjesspel van Blachetta. 6.20 7.15 Zwitsersche liederen. Orkeat en solisten. 8.35 „Ikarus" Werag-orkest. Hr. Wocke, zang. Hr. Hilgers, orgel. 10.50 Sluiten. Königswüsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 12.205.20 Lezingen. 5.20—6.20 Orkejtcon- cert. 6.20—8.05 Lezingen. 8.50 Causerie. 92c Vocaal concert. Ida Orloff, declamatie. C. Bronsgeest, bariton. Hamburg, 395 M. 4 35 Liederen van Wolff en Strauss voor so praan met planobegel. 6.20 Walsmuziek door orkest. 8.20 Actueele causerie. Daarna tot 11 20 Cabaret. Norag, jazz-orkest en solisten. Brussel, 509 M. 5.205.50 Grammofoonmuziek. 5.506.20 Or kestconcert. 6.507jo Orkestconcert. 8.20 Concert i. d. dierentuin te Antwerpen. Groot orkest. Scheveningen-Haven, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155.oo Pers-, handels- en financleele be richten. 12.0012.05 Zuivelber. 1.302.45 Beuranoteeringen. 3.5a3.57 Zuivelber. 5.30— 5 35 Zuivelber. 2 8 4 20 11-16 17-21 8. 19X461 0 1 0 0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 4 0 2 0 4 0 1 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 6