HELGEiiSCnE SGUhaHI air Vlieg in Kuis Derde Blad BINNENLAND BUITENLAND. OOST-INDIË. GEMENGD NIEUWS VAN ZATERDAQ 7 JULI 1928 ife HCTEL IN DE VIJZELSTRAAT TE AMSTERDAM. Naar het persbureau Vas-Diaz veor- neemt, zal Maandag een aanvang worden gemaakt met den afbouw van het hotel ln de Vijzelstraat te Amsterdam. De af bouw van het hotel, dat den naam Grand Hotel blijft behouden, zal ongeveer zee maanden in beslag nemen. BEGRAFENIS SERGEANT-VLIEGER W. VAN LIESHOUT. Gisterenmorgen heeft te Amersfoort onder zeer groote belangstelling de be grafenis plaats gehad van het stoffelijk overschot van den sergeant-vlieg er W. van Lieshout, die Maandagavond bij een vliegongeluk te Grave om bet leven is gekomen. De kerkelijke ceremonieën wer den verricht door ipajoor-aalmoezenier kapelaan Brouwer. De kist was bedolven ouder bloemen. Er werd niet gesproken. Er waren veel militaire autoriteiten aanwezig. HET KLOMPENWETJE EN BELGIE. Represaillemaatregelen? Sommige Belgische klompenfabrlkan- ten hebben do aandaoht van de regeering gevestigd op de Nederlandsohe Klompen- wot, w««ke de bedoeling heeft do invoer Eï.'j'sAv ktempeq *3. Kedariasd rrü- geheel orunogeiijk te maken. Aange drongen werd op spoedige tusschenkomst by de Nederlandsohe regeering, ton einde haar te bewegen deze wet n'et af te kon digen en om te 's-Gravenhage te laten weten, dat ln geval van wetgeving Bel gis gelijksoortige protectlemaatregelen tegen Nederlandsohe producten zou tref fen. In verband hiermede blijkt de Bel gische minister van bultenlandsohe zaken aan den gezant te 's-Gravenhnge opdracht gegeven te hebben stappen te doen bij de Nederlandsohe regeering. DE STAKING IN DE RIJNVAART. Geen overeenstemming verkregen. Naar de Telegr. verneemt hebben de besprekingen, die gisterenmiddag met den rijksbemiddelaar, den heer Van IJsel- steln, te 's-Gravenhage plaats vonden ln zake het oonflict in de Rijnvaart een dermate onbevredigend, verloop gehad, dat de kans op staking wederom zeer groot Is geworden. DE „BREMEN"-VLIEGERS TE SOESTERBERÜ. De vliegers Von Htlhnenfeld, Kflhl en Fltzmaurice zouden glsterenoohtend tus schen tien en elf uur op het militaire vliegveld Soesterberg landen om van daar uit een bezoek aan den ex-kelzer te Doorn te brengen. Het was vijf minuten voor half één, toen het geduld van de wachtenden op Soesterberg beloond werd. De „Europa", een kleine, grijze eendekker, die ln bet Westen was komen opdagen, cirkelde ln de lucht en rolde een oogenblik later over het vliegveld, verminderde steeds meer vsart, totdat de machine stilhield en de bemanning van de bestuurders plaats naar buiten klom. Ter verwelkoming waren bij de landing bij ongesteldheid van overste Hardenberg aanwezig kapt. Kopperst en lult. Blsschof, verder was er een groot aantal militairen, die de Oceaanvüegera begroetten. De luchtvaarder!? die den afgeloopen nacht te Doorn zouden bleven, togen naar hun, auto er* reeds om tien minuten over halfeen wa3 het geheeie gezelschap vertrokken. Ontstemming ovor hot bezoek aan Doorn. Men meldt uit Berlijn: Te Keulen schijnt men ontstemd te zijn, dat de oceaanvliegers, alvorens naar deze stad te komen, eerst een bezoek aan Doorn brengen. Het plan om de vliegers met buitengewone plechtigheid te ontvangen, is reeds opgegeven. Er zou zelfs sprake van zijn, dat het gemeentebestuur in het geheel niet aan de ontvangst zou deel nemen, indien het bezoek van de vliegers aan den gewezen keizer aanleiding tot critiek van politieken aard zou geven. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ. Uit het Jaarverslag. Uit het verslag van de Koninkiyke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën over 1927 ls het volgende In 1927 is het luchtverkeer in de open bare meening een factor v^ ^teekenls geworden. Het belang van het snelver keer op groote afstanden, dat voorheen slechts door bepaalde groepen werd inge zien, ls thans algemeen erkend en er zyn hpriiin wel wedngen moer, die de groote toekomst van het luchtverkeer en ziin huitengewone waarde voor het econo mische leven, niet Inzien. Dit is het ver- nsel, dat 1927 als een kentering ken- Ingwp.fan mertedeeSJng, MIJNHARD'Ps Hoofdpijn-Tabletten 60 ot Laxeer-Tabletten 60 ot Zenuw-Tabletten76 ot Staal-Tabletten 90 ot Maag-Tabletten 75 ot Bij Apoth. en Drogisten DONAU-LANDEN. EEN COMMUNISTISCHE SAMEN ZWERING ONTDEKT. Boekarest, 6 Juli. Te Galatz ls een com munistische samenzwering ontdekt Et werden tusschen de 160 en 200 personen gearresteerd. NOORD-AFBIKA. DE FRANSOHEN IN MAROKKO. Ernstige Fransche verliezen. De „Populaire" publiceert een telegram uit Melknes, volgens hetwelk op 26 Jupi in de omgeving van Bu Aanane een Fran sche militaire afdeeling in een hinderlaag geraakt ls. Er had een gevecht plaats, dat eenlge uren duurde. In dit gevecht wer den een officier, een onderofficier en 18 man gedood. Een aantal soldaten wend gewondi. HET DRAMA IN HET SIANTARSCHE. Medan, 6 Juli De Landraad te Slantar heeft uitspraak gedaan in de zaak van het drama, dat ln November ln het Sian- tarsohe ls voorgekomen en waarbij een vrouw en zes kinderen gewurgd en ln een ataphuls verbrand werden. Van de drie hoofdbeklaagden werden twee ter dood en een tot lovenslange ge vangenisstraf veroordeeld. Twee medo- llohtigen kregen twaalf en twintig jaar. Ier beklaagden werden vrijgesproken. MOORD OP EEN ASSISTENT. Medan, 8 Juli. De Landraad te Tand jong Balei heeft vonnis gewezen ln de zaak van den moord op den assistent Ro- bert Allan, werkzaam op de onderneming Soengei Roebia, die door bijlslagen ver moord werd. Van de vier hoofdbeklaagden werden er drie tot achttien en ls een tot vijftien Jaar gevangenisstraf veroordeeld. 12 mede plichtigen kregen twee paar en zes maan den en een kreeg vier jaar gevangenis straf. Luchtvaart. neesmiddelen en accumulatoren bij schIpbreukelicgen laten neeTOBrt»n Het roeken naar Amnmdscn as. Het andere (groote) Zweedsohe vlieg tuig onderzocht de Oost- en Zuidkust van Noordoostland om te traohten iets van Amundsen, Guilbaud 0.8. te vinden en te vens uit te kijken of er soms Iets van het weggedreven hulsel van de Italla of van de wrakstukken daarvan valt te ontdekken. de I Noordwljkerhout in het welland van den l-TirtVworaY- 'RVvwrawnat vilegtuig, komende alt Hendon en op weg naar Amsterdam, geland. De bestuurder wee den koers kwijtgeraakt. Nadat hJJ zich georiënteerd had, la hij, ongeveer drie kwartier later, weer opgestegen. Een ander Italiaansdh vliegtuig moest nabij Diemen een noodlanding doen, waarbij het landingsgestel beschadigd werd. Het vliegtuig kon de vlucht niet voortzetten; het moet worden hersteld: De opsporing In het Poolgebied. Het Italiaansohe vliegtuig Marlna I heeft Donderdag langs de kust von Trtoir soe naar Varsoe een onderzoekingisvluebt gedaan. Op den terugweg is het vliegtuig over de open zee gegaan, zonder echter een spoor van de Latham te ontdekken. Eén van de volgende dagen zal de Ma rino I ook naar het Bereneiland vliegen. Lundborg gered. Een telegram uit Stockholm meldt, dat het departement van marine meedeelt gistere aoeht6nd om 8 uur het volgende telegram te hebben ontvangen: „Lundborg gered Tornberg" De kranige Zweedsche vlieger, die Zon dag voor veertien dagen Nobile gered heeft en daarna bij een poging om de verdere leden van de expeditie af te halen zijn toestel beschadigde en zelf gevan gene op het Ijs werd, is dus gered. Zijn vertrouwen op zjjn redding, pas nog uit gesproken in zjjn verjaarstelegram aan zijn vrouw, is niet beschaamd. Waarom Lundborg als eerste ln veülgheld werd gebracht Het Zweedsche ministerie van Marine deelt mede, dat de vlieger, die luitenant Lundborg redde, de Zweedsche luitenant Schyberig was. Deze heeft zich laten lei den door de overweging, dat Lonborg on misbaar was voor de verdere reddings actie. Om deze reden heeft men hem het eeirst gered. Lundborg, die zich thains aan boord van de „Quest" bevindt heeft aan zijn vrouw geseind, dat hij in goede ge zondheid verkeert. Voordat Lundborg door Schyberg ge red werd, hebben andere Zweedsohe vlie gers met kleine toestellen de Italiaansche groep van proviand voorzien. Toen dil'i gelukt was, werd besloten, een landing op de ijsschots te beproeven. Schyborg voerde de landing met goed gevolg uit, en kon zoodoende zijn landgenoot redden. De positie van de Kroep Vlglierl. Blijkens het officieel bericht van Don derdagnacht uit Rome, afkomstig van de Citta dl Milano, was de positie van de griep Vlglierl gisteren 80° 16' N.B. en 28° 20* OX., d.w.z. 7 K.M. ongeveer van kaap Leigh Smith. De Zweedsche vliegtuigen zijn er gis- schijnsel, dat lwzv ais een Kentering aen- ue z,weeascne vliegtuigen zyn er gis- roerkt, een kentering, welke zich ln dul-| teren ln geslaagd de groep op te sporen deiykè cijfers beeft kunnen uitspreken, en hebben opnieuw levensmiddelen, ge- De vermiste groep Marfana De commandant van de Oitta di Milano heeft bericht ontvangen van de studen ten, leden van de Alpenclub, die met groote hardnekkigheid voortgaan de heele Noordkust van Noordoostland tot in de verste hoeken te doorzoeken naar de drie vermisten, die getracht hebben van de plaats van de ramp den vasten wal te be reiken. De studenten zijn tot 10 K.M. van kaap Leigh Smith gekomen, t doch heb ben geen spoor van Mariano, Zappl en Malmgreen gevonden. Bovendien hebben de laatste dagen de Zweedsche en Noorsche vliegtuigen het Outger Reps-eiland en het groote eiland en Zuiden daarvan afgezocht, wier ge steldheid een grondig onderzoek uit de ucht mogelijk maakt. De vliegers heb ben niets ontdekt en achtten het onnioge- ijk, dat er zich mensohen op deze eilan den zouden bevinden. Bij Sora bevindt zich de Nederlandsohe hondenmenner van Dongen. De Malygln uit het tja. Moskou, 0 Juli De Russische IJsbreker Malygin heeft gemeld, dat hU er ln ge- slaag ls den hom omgevendien Ijsgordel te verbreken en dat hy nu in vrij water gekomen. Hy vaart nu met een snel heid van 10 myi per uur naar het Karei XH-eiland. De Russische vlieger BaboesJkln stond Donderdagavond op het punt een tweede vlucht te ondernemen. Van Rome naar Brazilië door de lucht. Het afstandsrecord gebroken. De Italiaansche eendekker B. 64, die Woensdagavond 7.61 uur van Rome ver trok, is Donderdagavond tien minuten voor acht by Port Natal geland. De vlie gers hebben door deze vlucht het lange af stands-wereldrecord gebroken. De Italiaansche vliegers Ferrarin en Delprete- hebben met deze vlucht een kranig stukje verricht. Donderdagmiddag om 4 uur .waren zy reeds te Port Natal, doch zy vlogen door, daar hun doel Rio de Janeiro was. De hevige regen dwong hen echter naar PortNatal terug tekeeren, waar zy om tien minuten voor achten geland zyn. Om 0 uur zyn zy eohter weer opgestegen om door të gaan naar Rlo de Janeiro. waar men gereed stond om hun een grootsche ontvangt to bereiden. Zy hebben ln rechte Ujn een afstand van meer dan 7000 ndjl afgelegd en daar mee een wereldrecord bereikt. Hun toestel, do S 64, is een Marchetti, waarmee zy ook het tydsrecord bebben behaald. De motor ls een Fiat A 22 T van 660 P.K. Het toestel is een eendekker met twee houten staartbalken en een motorkast en bestuurdersplaats van dur- allumlnium. Overste Ferrarin en majoor Delprete behooron tot do beste Italiaansche vlie gers, die reeds verscheidene belsngryke verrichtingen op hun naam hebben. Arturo Ferrarin heeft reeds in 1020 de vlucht RomeTokio volbracht en Garlo Delprete is de tweede bestuurder ge weest op de Plnedo's Oceaanvluoht met de Santa Maria. Zy zyn onderscheidenlijk 11 en 29 jaar oud. V reugde to Bowtx Mussoünijhad order gegeven hem eik uur op de hoogte te houden van de be richten omtrent de vliegers. Toen hy vernam, dat de vliegers de Braziiiaaiiache kust bereikt hadden hy was juist in een conferentie met de commissie voor de coöperatieve vereenlgingen ver klaarde hy«Terwyi wij spreken over de ontwikkeling van den arbeid, veroveren Ferrarin en Delprete nieuwe trlumphen voor Italië door op buitengewone wyze den Atlantischen Oceaan naar Brazilië over te steken.* Ferrarin en Delprete zullen de Pinedo- pry» ontvangen van een half mlllioen lire, aangeboden voor hem, die het eerst de vlucht van Rome naar de Braziliaansohe kust maakt. De afstand van Rome naar PortNatal, waar de vliegers geland zyn, bedraagt 4850 myi.l De vliegers sloegen dus het afstandrecord, dat tot nu toe op naam stond van Ohamberlin en Levine die het vorige jaar 8905 myi van New York naar Eisleben in Duitschland vlogen. De af stand van Port Natal naar Rio de Janeiro bedraagt nog 1150 nrtjl. Opnieuw te Port Natal geland. De Italiaansche vliegers Ferrarin en Del Prete, die Donderdagavond opnieuw waren opgestegen om die vlucht naar Rio de Janeiro voort te zetten, werden door den mist gedwongen opnieuw te dalen en naar Port Natal terug te keeren, ITALIAANSCHE VLIEGTUIGEN TE AMSTERDAM. Van de twaalf Italiaansche vliegtuigen die op hun terugkeer van de Engelsche luchtvaartdemonstraties te Hendon giste- renochtend tegen 11 uur te Beriyn wer den verwacht, zyn er vyf te Amsterdam geland, o.a. het toestel met den Italiaan rollen onderminister Balbo aan boord. Tusschen Londen en Amsterdam is het slecht weer, en de te Amsterdam gedaalde toestellen zullen daar wachten tot over de andere nadere berichten zyn Ingekomen. Omstreeks één uur gistermiddag ls te Gistermiddag ruim twee uur rijn vf|f Italiaansche vliegtuigen, de vier die gis terochtend waren aangekomen en een vyfde, dat later was gekomen, dioordat heit te Noordwykerhout een noodlanding had! gedaan, van Schiphol vertrokken met be stemming Beriyn. VLIEGTUIG-ONGELUK. Op het vliegveld te AspeTen bij Ween en ls door onbekende oorzaak een militair vliegtuig naar beneden gestort. De be stuurders, twee bekende Oostenrijksche vlieg-offioieren, werden gedood. Binnenland. DE STRANDING VAN HET STOOM SCHIP VALKENBURG. Een onderhoud met een der opvarenden. Zaterdag 28 Juni ls het stoomschip Valkenburg, van de Halolon lijn, bh het Noordkust van Spanje op de rotsen geloopen en biyven zitten. Het schip is verlaten en men moet nog beter weer afwaohten, voor dat duikers een onderzoek kunnen in stellen naar de mogeiykheld, het schip af te brengen. gajuimu uiiaaaBM. jiBg!.'.1!'' Ingeronden Mededeellus. als ge sproeit met Kapitein F. Moritz is met 4 man daar gebleven. Wy zyn naar Bllbao gégaan en vandaar over land naar hier gereisd. Toen wy nog aan *oord zaten, ls het roer van het schip geslagen. Of het schip nog afgebracht zal kunnen worden zal het duikeronderzoek uit moeten maken. Onze indruk is, dat het schip aan voor- en aohterzyde op de rotsen zit. DE ELECTRISCHE STROOM. Doodeiyk ongeluk. De 27-jarige arbeider van Schalk uit Velp la, terwijl hy ln de bankwerkery van de Nederl. Kunstzydefabriek te Arnhem werkzaam was aan de eleotrische leldilng, cbor den eleotrischen stroom getroffen vemnoedeiyk door kortsluiting. Verschil lende geneesheeren hebben den man ge- ruimen tyd behandeld, doch alle pogingen om de levensgeesten op te wekken waren vargeeüsoh. De man was nog maar kort gehuwd. EEN GECOMPLICEERD ONGELUK. Terwyi Donderdag de schipbrug te Arn hem los was, schrok een paard dat aan den Eldensohen kant voor de open brug wachtte voor een aansnorrende auto. Het chinlBt, heeft aan de N. R. Ot. een en ander over de stranding verteld Op 80 April zyn wy, aldus de heer Barto, van Rotterdam vertrokken, met bestemming naar Gotbenburg. Van daar zyn we naar Pina gegaan, vervolgens naar Lissabon en tenslotte naar Poroia, um daar erts te laden voor Rotterdam. Op Zaterdag 28 Juni waren wy geladen en om half tien 'a avonds zouden wy by hoog water vertrekken. Poroia la eigen lijk niet veel meer dan een ertsopslag- plaats aan den kust. Een tip staat op een uitgebouwden steiger en wy lagen aan dezen steiger. Naast den steiger lig gen voor de kust vele rotsen en klip pen. Er werden Bleepbooten voor en achter vastgemaakt, om de Valkenburg dwars aan den steiger te trekken. Daarna hebben wH het anker gehieuwd, waarna wy vooruit zouden stoompn. Ér stond een sterke bries aan stuurboord. De stei ger en dus ook de kust en de rotsen hadden wy aan bakboord. Nauweiyks was ons anker vry of wy voelden drie zachte stooten kort na elkaar, spoedig gevolgd door een harden schok. Het schip straffe wind, welke veel vat op ons schip zat vaBt op de kljppen. De Een aantal opvarenden ls over landdl®r rukte aan den zwaar met hooi be naar Rotterdam teruggekomen en een lau0n wagen, die tegen een boom werd ge- hunner, de heer J. Barto, de tweede ma- wingerd, waardoor de voerman van den wagen viel zonder ernstig letsel te beko men. Door den schok brak het lemoen en holde het verschrikte dier de schipbrug Het paard brak door het brughek. erby werd de brugkneoht Heykoff van de brug geslingerd. Hij viel achterover op een der pontons. Met eenlge gebroken nbbon werd de man opgenomen en ln ern- stjgen toestand per zieken-auto naar het gemeenteiyk ziekenhuis vervoerd. Het paard was lntuasohen van de brug go- sprongen en dreef met den stroom naar den Eldensohen .dyk. Hier kreeg het dier weer vasten grond onder de pooten, doch toen eenlge mensohen toeschoten om het dier te helpen, gleed het weer terug in den stroom. Nadat het dier nog eenmaal een poging had gedaan weer op den wal te komen, dreef het naar het midden van den stroom, waar het spoedig ln de diepte verdween. ZWARE FABRIEKSBRAND TE AMSTERDAM. De M agneet-rlfwleienfabri ek uitgebrand. Reueaohtlge rookwolken, zoo zwart als inkt. snel voortgedreven door den wind, trokken Donderdagmiddag ongeveer 6 uur over Amsterdam benoorden het IJ. Er bleek een zware brand te woeden in de Magneet-rywlelenfabrlek van ie hoe ren Velleman Verdaner aan den Ach terweg. Aangewakkerd door een tollen wind en gevoed door benzine en een groo- ten voorraad rubber breidde het vuur zich snel uit ln de opslagplaatsen. Slang na slang werd uitgerold en weldra stonden twee motorspuiten met negen stralen wa ter te geven aan den Asterweg, terwyi aan de ach ter zy de van dit ongeveer hon derd nieter diepe gebouwen-oomplex de drijvende stoomspuit „Jason" met 10 stra len en het waterkanon het blusschlngs- werk was begonnen. De brand ontstond door onbekende oor zaak ln een klein plaatyizeren loodsje, dat grenst aan de atoomwasschery „De Lelie". De terreinoppervlakte van de fabriek bedraagt ln totaal niet minder dan 8000 vlerk, meter, waarvan 7000 vlerk, meter ls bebouwd. Toen de brand uitbrak was het werkvolk, circa honderd mn, al naar huis. Het kantoorpersoneel was nog aan wezig. Dit kon de boeken nog tydlg in veiligheid brengen. Tegen half zeven was het gevaar voor uitbreiding van den brand1 geweken. Behalve eenlge honderden rijwielen verden twee auto's vernield. De firma Vellema en Verdoner is ver- zpkerd by een Engelsche firma. had, juist omdat wy nog geen vaart maakten, had ons een klein beetje naar bakboord doen afdrijven, maar het kleine beetje was al te veel Aan afbrengen viel niet meer te denken. In de eerste plaats is ter plaatse geen voldoende eleepboot- materiaal voorhanden en bovondien liep men kans, dat het sohip zoo lek-geslagen zou zyn, dat wy zouden zinken. Zoodra wy in de machinekamer den eersten stoot voelden, hebben wy de wa terdichte sohotten gesloten. Toen het sohip onwrikbaar vast bleek te liggen, hebben wy het schot weer geopend, om te pellen. Het bleek, dat de dubbele bo dem opliep en ruim 4 water maakte. Er is daar een sterk verval en met ieder nieuw ty zonk ons schip dieper weg op de rotsen. Toen dan ook de Noordzee van L. Smit en Co's internationalen sleep dienst, die cp het oogenblik van onze stranding 86 nrtjl van ons verwyderd was, ter assistentie kwam, kon deze de boot niet helpen. De Poolzee van dezelfde maatschappij is van Maassluis naar ons gekomen met bergingsmateriaal aan boord, maar ook deze heeft niets kunnen doen in verband met het slechte weer. Je zit daar in de golf van Biskaje en daar kan bet geducht spoken. Al by het eerste ty bleek, dat het water ln ruim 4 geiyk stond met het buiten water Het schip begon weldra slagzy over stuurboord te maken. De deuren van de hutten aan die zijden sloegen weg en deze hutten, benevers de salon ston den weldra vol water. Tot overmaat van ramp sloegen de luiken weg en het schip vervulde meer en meer. Dinsdagmorgen hebben wy scheepsraad gehouden. Het weer was slecht en de vooruitzichten waren mogeüjk nog slech ter. Aan boord ging het goed bij laag water, maar by hoog water reed de Val kenburg zwaar op de rotsen. Het gevaar voor breken was zeker niet uitgesloten, hoewel is gebleken, dat het een byzon- der sterk schip is. Wy besloten des avonds, by ryzend water het schip te verlaten, maar het weer was zoo slecht, dat wy al om 4 uur van boord zyn ge gaan. We konden gelukkig al ons hebben en houden bergen. Aan stuurboord kwa men zware"brekers over en daarom moes ten wy de stuurboordsloep naar bakboord overbrengen, teneinde deze aan iy te kunnen vieren. By die gelegenheid zyn de eerste stuurman en een matroos over boord geslagen. Wy konden hen evenwel weer spoedig aan boord brengen. In de belde booten is toen de geheeie equipage, bestaande uit 18 koppen, van boord ge gaan. Tusschen de rotsen door zyn we na9r Tapia gegaan, dat aan een riviertje ligt en waar wy dus gemakkeiyker kon den aankomen dan aan den steiger van Porcia. VALSOHHEID IN GESCHRIFTE. De centrale recherche te Rotterdam heeft proces-verbaal opgemaakt tegen iemand, die ervan verdacht wordt, zich te hebben schuldig gemaakt aan valsch- heid ln geschrifte. Deze man leverde electrische installa ties en benoodigdheden in huurkoop. Met zyn klanten sloot hy contracten af, welke contracten hy verkocht aan een bankin stelling. De bankinstelling betaalde hem de waarde van dze contracten, waarna hy deoepten tot een zelfde bedrag toekende. De bank gaf hem voorts bet recht van incasso. Het kwam dus hier op neer, dat de man de contracten afgaf aan een bank, die hem hier voor in ruil geld gaf. Dit geld betaalde hy in gedeelten terug, tel kens als hem een acoept weid aangeboden. Dit geld had hij dan tevens by zyn klan ten geïnd. Dit systeem had tot resultaat, dat de man in het bezit bleef van zyn bedrijfs kapitaal. Nu ls gebleken, dat hy stelsel matig de bedragen op de contracten heeft vervalsoht en een hooger bedrag heeft gemaakt. Iüj kreeg dus van de bank meer, dan dat de oontracten waard waren, zoo lang hy de aocepten bleef betalen, bena deelde hy de bank dus eigeniyk niet. Maar eenigen tyd geleden was hy niet ln 7^ ^Wanneer wij de resultaten over 1927 samenvatten, komen wij tot een zeer be vredigende slotsom: het passagiersver- voorTln vergelijking met 1926 verdub- beld; het brief postvervoer was groote dan ln alle voorafgaande jaren teza™®£' de pakketpost was driemaal zoo omvang rijk als in 1926, het g°ed1er51^rv0er droeg 160 ton meer of wel 60 pet. de gei* bui mm ewaru* t>mi -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 9