UIT DEN OMTREK Gemeenteraad van Wieringen hitte snelde hij naar de vijfde verdieping en hh slaagde er ln de drie door den dood bedreigden, waarbij tweè vrouwen, naar beneden en naar bulten te brengen. Allen, ook de redder, waren ernstig door den rook bevangen en zij werden dadelijk naar een ziekenhuis gebracht. Luid ge juich steeg uit de menigte op, toen de dappere agent met zijn geredden naar bulten kwam. Hoeveel de Bohade bedraagt, ls niet bekend, maar het loopt zeker in de mil- lioenen. Tramongeluk te Kiel. Zeven zwaar gewonden. Te Kiel heeft een ernstig tramongeluk plaats gehad. Doordat de remmen niet werkten, reed een tramwagen met steeds grootore snelheid door de straten. Ver schillende passagiers konden zich redden door van het baikon en door do vensters van den wagen te springen. De tram verbrijzelde een ziekenauto, die op de rails reed en botste tenslotte tegen een anderen tramwagen, die eveneens geheel werd vernield. Zeven personen weiden bij de botsing zwaar gewond, KRATER-UITBARSTING DB DB FILIPPIJNEN. De vulkaan Mayo in de provincie Albay heeft een uitbarsting. De krater spuwt lava en groote rookkolommen. De bevol king in de omstreken werd door een pa niek bevangen. De zaken tijn gesloten. DE SIGARETTEN- VERKOOP. Groote stijging. Naar schatting zal de verkoop van alle soorten tabak in Frankrijk dit jaar wel vier milliard francs bedragen, di, acht maal zooveel als ln 1914. De groote stijging wordt toegeschreven aan het toenemend gebruik van sigaret ten, waarvoor de vrouwen in hoofdzaak verantwoordelijk worden gesteld, HEVIGE BOSCHBBAND IN ZUIDOOST FRANKRIJK, Er rijn groote bosohbranden uitgebro ken in den omtrek van 1'Ecluse. De heele berg staat ln vlammen. Hot dorp, dat door bet vuur bedreigd werd, ls ontruimd. Verscheidene hectaren kurkeiken staan in brand. Het verkeer op sommige wegen is door het vuur en de rook volkomen on mogelijk gemaakt, DE MOORDENAAR HEIN. De twee maal ter dood Veroordeelde moordenaar Hein ls tegen zijn vonnis in hooger beroep gegaan. BRAND IN EEN FRANSCHB GEVANGENIS. In de oentrale gevangenis van Clair- vaux is Donderdagmiddag brand uitge broken, waardoor de meubelmakorswerk- plaats, de drukkerij en het magazijn even als de woningen van de gevangenbewaar ders in de asch werden gelegd. Om het ontsnappen van gevangenen te verhinde ren, waren er troepen uit Troyes ontbo den. Bij het reddingswerk werden eenige gevangenen gewond. Er waren er elfhon derd. Do schade bedraagt twee mlllloen franks. DE WEG OVER DEN SIMPLON BESCHADIGD. DOor een ontploffing. Woensdag is een hoeveelheid artillerie- munitie, die op een auto was geladen, op weg naar den Stopion ontploft. De weg is zwaar beschadigd en tijdelijk voor het verkeer gesloten. AUTO VERBRAND. IN DEN TUNNELSPOORWEG. Een paniek. In een tunnel in het New Yorkacho distriot Bronx is gister een electrische tram ontspoord en tegen den tunnelwand gedeeltelijk verpletterd. Onder de passa giers ontstond een geweldige paniek waar door 24 lieden, de meesten vrouwen en kinderen, verwondingen opliepen. MISLUKTE ONTSNAPPING. Drie Anoden. Elen met een revolver gewapende govan gene probeerde Woensdagavond uit de Bronx-gevangenis (New York stad) te ont snappen. Hij had reeds twee bewakers ge dood toen hÜ voor een gesloten deur kwam die hem de verdere vlucht belette, De man heeft toen zelfmoord gepleegd. OPERA-ZANGERES VERMOORD. Een verdachte Pool gearresteerd. Naar die oonrespomdient van die „N. Rott Ort" te Brussel meldt, is, in verband1 miet dien moord op die opera- eni oonoertaangieree Mevr. Eveflyme Brélia, bij Charleroi, een Pooi aangehouden», die zich in het bosch, waar het 14jlk van) het slachtoffer werd ont dekt, schuili hield. De mian, die omstreeks het uur van de misdlaaidi, in de omgeving van het bosch werd! gezien, weigert beslist een alübd op te geven. BRUTALE DIEFSTAL. In het gebouw van het Tsjeoho-Slowaak- sche gezantschap te Parijs is Donderdag morgen tegen vijf uur een Jongeman in de sïaapKamer van mevrouw Osusky, de echtgenoote van den gezant, binnenge drongen, en stal onder bedreiging met een revolver, een aantal juweelen ter waarde van ongeveer 100.000 frank. De dader ls ontkomen. BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN. Naar het W. B. uit Keulen meldt, ver dronken bij het baden tussohen 1—17 Juli in de rivier van Koblenz tot den Beneden- Rijn niet minder dan 60 personen, van wie 80 in het gebied van Keulen, ALPINISTEN DOOR EEN VLIEGER GEBED. Aan de Figaro wordt uit Chamonix het volgende gemeld: Toen de vlieger Thoret Maandagavond omstreeks zeven uur bo ven den Mont Blanc vloog, zag hi] duide lijk op den Tacul, eon graat ln het geberg te, een alpinlste, blijkbaar in verlegen heid, die hem met haar zakdoek, welke zij aan den steel van haar pikel had ge bonden, teekens gaf. Thoret keerde naar het vliegveld terug, liet aan de onderzijde van de vleugels van zijn toestel de woor den schilderen, nebougez pas (blijft waar u bent) en ging toen weer boven de berg- beklimster vliegen om deze duidelijk te maken, dat hij haar gezien had. Van het vliegveld af waren inmiddels gidsen te Montenvers opgebeld, die onmiddellijk een hulp- orpeditie uitzonden. Deze slaagde er in de alpinlste met haar metgezel, die ernstig gekwetst bleek te zijn, naar een hut op den Ooi du Géant over te brengen. MISHANDELING VAN EEN, KIND. De rechtbank te Dresden heeft Woens dag een slagersgezel uit Zittau en diens vrouw tot drie jaar gevangenisstraf ver oordeeld. De beklaagden hadden een hun ner kinderen, een jongen, zoo zwaar mis handeld dat hij was overleden. Als ze uit gingen sloten ze het ongelukkige kind in een waschmand, waarin het soms uren lang ln gebukte houding moest verblijven. DE HITTE IN ROEMENIE. Het ls te Boekarest, waar het zomers toch al warm en benauwd is, bijzonder heet geweest. De thermometer wees 50 gr. O. (122 gr. F.) ln de zon en 48 gr. O. (109,4 gr. F.) ln den sohaduw aan. Ook elders in Koeraenlö was het onnatuurlijk warm. Uit tal van plaatsen komen berlohten van ge vallen van zonnesteek fliet doodelijken af loop. AMSTERDAMSCHE BRIEVEN. Komkommertijd. Ons toekomstbosch. De Bcrlagebrug, Het stoute Jongetje, rnot don aanvang!.. We zitten ln den komkommertijd, die, met 't oog op de komende, naar wij ho pen drukke Olympische weken, dit keer tets vervroegd werd. Het «nieuws» ls met vaoantie. Het is de tijd waarin ln vroeger jaren de zeeslang en de kom kommer opgeld deden. Zoover behoeven dit keer de benende persbrooders eohter niet te gaan; de nieuws-goden zijn wel zoo goed hen tenminste niet heelemaal ln den steek te laten en laten op gezette tijden, boven de droge wocstljnon der copy-nood, flksohe regenbuitjes in den 'orm van Nobile-telegrammen los en ontzien zich zelfs nief Vrijdag 18 als )ngeluk8dag te handhaven doormiddel /an een mijnramp, die dan weer de noo' lige (treurige) binnenland-berichten deed mtstaan. Maar van zulk een hulp zijn ve nu óók weer niet bijster gediend 1 3oter was: de hitte die zjj zonden. Dat is tenslotte een onschuldig onderwerp, vaarover men met allerlei omhaal van woorden, eindeloos kan uitweiden met ellenlange beschrijvingen van de geneug ten van het Zandvoortsohe of Scheve- aingsche strandleven, van bet zwemmen in deD Amstel en wat dies meer zij. Beter was ook het bericht over .Amsterdams bosch der toekomst*, waarmode zij dezer dagen, juist terechter tijd, nu we smach ten naar boschschaduw en waterkoelte, <wamen aandragen en dat ik U in het cort al meedeelde. Laat ons, en nu werkelijk niet alleen bij gebrek aan een zeeslang-verhaal, maar omdat 't hier voor onze stad toch wel een feit van groote beteekenls geldt 1 rw, m -r^L -nn inog enkele oogenblikken in dit toekomst- De Inzittenden omgekomen, bosch vertoeven. Zeventien maal zoo Op een weg in de buurt van Bayonne groot als het Vondelpark zal 't worden, ls een auto in brand geraakt. De inzit- ?rooter dan het beroemde Parijsche Bois tonden zijn levend verbrand. Een vrouw ie Boulogne. En dicht in de buurt komt t ook l Niet verder toch dan, ln vogel elucht, ongeveer vier kilometer van het Rijksmuseum en één kilometer van het Stadion af. Een oommissie waarin experts op allerlei gebied zitting zullen hebben, zal, gaat het plan door, worden Ingesteld teneinde advies te geven over alles en oog wat. Ik noem maar: de aankweek van bijzondere boomen en planten waar voor een kweekertj in den Noordoosthoek van hot terrein geprojecteerd werd; het houden van allerlei vogelsoorten die, overleed aan haar brandwonden. De Iden titeit van de slachtoffers kan nog niet worden vastgesteld. Een nader bericht meldt, dat het aan tal der slachtoffers vijf bedraagt. OBERAMMERGAU ONDER WATER. Door een wolkbreuk. Oberammergau, hei Bederache dorpje dat bekend is door de passiespelen, staat naar men hoopt, ln de stilte van ons sinds Donderdag geheel onder water. Door toekomst-bosch hun tenten zullen willen een wolkbreuk werd de brug over de opslaanhet tenten-opslaan oftewel kam- Laine weggespoeld en daar bovendien de1 peeren van menschelijke trekvogels, voor electrische kabel door het onweder ver-1 wie men aparte kampoergelegenheden nleld werd, lag het dorpje Donderdag-1 wil lnrlohten; sportvelden, openlucht nacht ln diepe duisternis. Groote streken1 terreinen. Door ook de z.g. «Poel* in ln de omgeving zijn eveneens overstroomd I bet plan op te nemen, zal men tenslotte ook nog het denkbeeld van het aanleg- DOOR EEN HAAN GEDOODl 1 gen van een strand kunnen verwezenllj- I ten L- Kleine uitspanningen zullen, hier 111 eon dorpje in de Russische Knrpn- en daar verspreid, voor lafenis kunnen then ls een kind van achttien maanden zorgdragen, het slachtoffer geworden van een.haan. Terwijl het kind lag te slapen werd het aangevallen door een grooten haan, die het beide oogen uitpikte en voorts ernstig aan het gezicht verwonde. Het kind is aan de bekomen verwondingen overleden. EEN DYNAMIET-COMPLOT IN IERLAND. Er is gisterenavond een hoeveelheid van een sterk werkende ontplofbare stof ontdekt ln een woonhuis te Oork. Deze hoeveelheid was voldoende om een heele stad in de lucht te laten vliegen. Men trol een Jongeman met een revolver in het huls aan, Het spreekt wel haast vanzelf, dat in een democratische stad als de onze, een dergelijk toekomst-bosch bedoeld is voor de massa en meD niet gedacht heeft er ln de eerste plaats, of zelfs ln de tweede, een soort mondaine rendez-vous Slaats van te maken.... Vandaar dan ook, at het de bedoeling ls hot bosoh geslo ten te houden voor auto-verkeer. Alleen ln den Noord-Westhoek zal een restau rant geplaatst worden, waar men met een auto kan komen en men van de verge zichten over de Nieuwe Meer zal kunnen genieten. Aan dit prinoipe zal men zich, ongetwijfeld, houden, ook al gaan er, nu reeds, stemmen op die pleiten voor het openhouden voor auto's, opdat, naar zulk een stem onlangs ln een Ingezonden stuk sprak, «de welgesteldon hier 's avonds kunnen rondtoeren. En« zoo sprak die stem verder «laten er ruiterpaden ge maakt worden, zoodat de «haute volée» ar sich rendez-vous kan geven. Van een dergelijk schouwspel geniet ook de mld- len- en arbeidersklasse Zulke stemmen gaan bier nu eenmaal niet meer op, ook al dreigt men met de stok achter de deur, dat, luistert men niet naar ben, nog meer welgestelden de stad zullen verlaten om bulten te gaan wonen. Een ander goed bericht was, dat de Raad nu definitief den bouw van een nieuwe monumentalebrugo ver don Amstel voor de Amstellaan, naar de plannen van dr. Berlage, beeft goedgekeurd. De stad bedoelt, met de uitvoering van dit plan een soort blijvende hulde te brengen aan Neerland's eersten bouwmeester die ook voor deze gemeente zoo veel gedaan heeft een hulde waarvan zij meteen zelf profl teert doordat zij ln het bezit komt van een schoon monument. De Gemeente leeft trouwens de laatste jaren wel ln een periode van energiek aungepakto bruggen-vernieuwlng. Men moet eigenlijk tot 1880 teruggaan om een soortgelijke vernieuwingsperiode te vin den. liet werk van 1880 kan kortweg aangeduid worden als: het verlagen van de bruggen en het vervangen van de bogen door rechte balken. Die boogbrug gen, dat was de Amsterdamsche bouw van bet midden der 17e eeuw. Nog lang niet zijn alle verdwenen; in de oude stat zijn er nog wel te zien. Maar ln 1880 werd het meerendeel dan toch vervangen. Daardoor verdwenen ook de soms vri, steile opritten, die van onze oude snor ders en koetsiers heel wat „vakbekwaam heid" eischten 1 De bruggen werden toen, in 1880, over 't algemeen op 10 M. breedte gemaakt. Dat is nu lang niet meer vol doende. Minstens 25 M. breedte wordt thans vereischt en met die gedachte is de groote bruggenvernieuwing, waaraan reeds voor den oorlog werd begonnen, in 1921 opnieuw aangepakt. In 22 was de Leidschestraat aan de beurt met 8 bruggenln '22 de Vijzelstraat met 2. In '25 volgde de Raadhuisstraat en Rozen gracht met 4 bruggen en de Weesper straat met 8. Thans is men aan de andere zijde van de Buitensingelgracht bezig Maar behalve voor de bovengenoemde stadsgedeelten moest ook gezorgd worden voor de allernieuwste wijken. Zoo zijn van 1921-1928 ln plan-Zuid over het Amstel kanaal niet minder dan 8 definitieve, 8 houten en 8 voetbruggen gebouwd, terwijl er nog 2 op de nominatie staan. In West komen er dit jaar ook nog 8* gereed. Ook kan de groote nieuwe be weegbare brug over den Schinkel voor de Zeitotraat, die ln '27 gereed kwam, nog genoemd worden. In het goheel kostte de bruggenverbeterlng in de radiale wegen binnen de Singelgracht ongeveer twee mlllloen gulden.... We zijn nu eenmaal de stad der grach ten en de bruggen en de gemeente valt zeer zeker voor haar bruggen-politiek te prijzen I Poelgeest-bus, die daartoe van Gedepu teerden toestemming bad, van het Leld- sche plein te laten afrijdende daarop volgende behandeling van de zaak voor do Raad van State, waarbij de Gemeente ln zoover bakzeil haalde, dat zij, bij monde van haar vertegenwoordiger, toe stemde ln het doen afrijden der bus van een iets minder centraal gelegen punt de Nassaukade, hoek Overtoom. Nu eohter de ondernemer dezer dagen aan B. en W. verzocht «de maatregelen te willen nemen, voortvloeiende uit de be slissing in hoogste instantie*, werd daarop geantwoord, dat «het dageljjksch gemeentebestuur zijn standpunt nog moet bepalen en in elk geval do behandeling van de interpellatie-van Meurs (die al in Juni j.1. werd ingediend en die gaat over de tenopziohte van partiouliere bussen, te volgen gedragslijn) moet afwachten*. Dat begint inderdaad veel op sabotage te lijken 1 In elk geval is het de houding van een stout jongetje, dat «voor de Hoeren* geroepen, gauw een belofte doet en dan, als bij weer uit de buurt is, om een hoekje gaat staan roepen van«nou doe ik 't lekker tóch niet zoo dadelijk.... 1* Van een jongetje is zooiets stout. Vhn een groote gemeente ls't eohter ergerlijk en onwaardigi Wie in het geschil tusschen het N.O.C. en den Ned. Bioscoopbond, een geschil waaraan wij de z.g. film-boycot te danken hebben, die ons verstoken zal laten van het zien van films der Olympische Spelen, □u eigenlijk het stoute Jongetje is, valt moeilijker uit te maken.... Over en weer worden de min of meer ingewik kelde beschuldigingen geuit. Iu alle geval zitten we er mee en zullen we de zonderlinge toestand beleven, dat, waar ln het buitenland weldra de rolprenten van onze Olympiade zullen draalen, wij, ln eigen land, niets te zien krijgen 1 Zonder du nog te leggen, dat het N.O.O. hier alleen de rol ven het stoute jongetje speelt, mag men toch wél verklaren, dat dit Comité het nooit zoo ver had mogen laten komen, ook al had 't daartoe mis- sohlen de hand wat over zijn oommer- oleole hart moeten strijken. Men krijgt den indruk, dat dit N.O.O. ook in dezen, vóór alles als «koopman* optrad. Het «voor-alles-koopman-zljn* ls een typisch Nederlandsche karaktertrek, die soms, misschien, wel eens een deugd beteekent, müBr die hiér zeer zeker niét alles overheerschend mocht ziju. w De Olympiade-tentoonstellingen, althans tentoonstellingen die op de een of andere wijze met de spelen ln verband staan, vermeerderen zich nog steeds en er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt er weer een geopend. Daarbij kan niet ge zegd worden dat in alle gevallen net koopmanschap op den voorgrond staat. Zeker kan dat b.v. niet gezegd worden van de I.V.T.A., de vredestentoonstelling in de Tolstraat, die ik reeds vroeger aan kondigde en die dezen Zondag mot een rede van onzen oud-wethouder Wibaut geopend werd. Er kan wel van gezegd worden, dat zij een uiting is van de groeiende vredes-wll onder alle lagen en kringen der maatsohappij. Een gelukkig teeken is, dat vredesbewegingen van ds meest uiteenloopende politieke en gods dienstige kleur, aan bet tot stand komen van deze propagandistische expositie hebben meegewerkt. Dezen Zaterdag zal in het Sted. Museum de foto-tentoonstel ling Nederland in Beeld met een rede van Henri Polak geopend worden: zij zal de vreemdelingen een inderdaad zéér geslaagd en volledig overzicht van do dikwijls nog onbekende schoonheden van ons land bieden. Ook wijzelf, die «bet eigen land* dikwijls zoo sleoht kennen, zullon er nog vele verrassingen kunnen tegenkomen I Dén nog een Olympiade* tentoonstelling ln bet Paleis voor Volks vlijt, versohillende offloleuss Olym pische schilderijententoonstellingen. onelotte nog bet Luna-park, oftewel een joed rond-Hollandschs, ouderwetaohe ker- nis bij Amstolveen. Tot den aanvang, dames sn beerenl Let spel kan beginnen 1 Niót te prflzen daarentegen valt de gemeente voor haar politiek inzake de standplaats-kwestie der partiouliere auto bussen zooals die tot uiting komt in haar handelwijze tegenover den ondernemer Poelgeest. Men kent de gesohledenis het weigeren van de gemeente om de •Vergadering van den Gemeenteraad van Wieringen op Vrijdag 20 Jut 1928, de* na middags 2 uun. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer P. Kaan, dlie bericht van verhindering heeft .'.yvzaL-JciL. Voorzitter: Burgemeester Kolff. Secretaris: de heer O. F. van Duin. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen/ der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Modedoellngen B tukken. en Ingekomen Ingekomen zQn: De maandstaat der zeegras-exploitatie 'ver Juni. Er rij® geon pakken verkocht, ifet jaarverslag over 1927 van de N.V. Spoor-/Tramweg Wieringen—Schagen. Uit gekeerd wordt 8 dividend. Het Jaarver slag van den Keuringsdienst voor Wanen ;e Alkmaar over 1927. In Wieringen z^n 10 waarschuwingen gegeven; prooesaen- verbeaï zijn echter niet opgemaakt. Al deze stukken worden voer kennisge ving aangenomen. Burgemeester en Wethouders bieden den Raad hierna aan de rekening en balans der Zeegras-exploitatie over 1927—1928 en de gemeente rekening over 1927. Tot lieden/ der OomimLsaie voor het nazien lezer rekeningen worden dloor den Voor zitter aangewezen! d» hoeren Bakker, De Vries en Jb. Lont, welke hiervoor bereid werden gevonden. Gezondheids- Rekening van de commissie over 1B27. 'B. en1 W. bieden den Raad aan de dbor de GezondiheddBoommlssijeg gezeteld te Soha- gen, ingeaonxJen rekening en verantwoor ding dier Commissie over het kalenderjaar 1927. Aangezien dtere na onderzaeifc tot geen op merkingen aanleiding geeft, wordt voorge steld genoemde rekening goed1 te keuien in ontvang op 1344.01 in uitgaaf op 1186.48 voordeel! g saldo 208.53 Hiertoe wordt besloten. Buitengewone herstelling van het schoolgebouw te W es tor land. In verbarnd met de omstandighefidl, dtot zoowol door het hoofd der school als door denl Inspecteur van het Hoger onderwijs her haaldelijk is aangedrongen op de grondige restauratie van het schoolgebouw t)e Wes- «land, heeft die gemeon/te-opzrichter thans 'mgediend! eene begrooting van kosten we gens de uit te voeren voorzieningen aan dat gebouw, waarbij h.\Ji roet genoemd hoofd het noodige overkg heeft gepleegd. Deze, begrootLng wordt thans aan dien Raad overgelegd. Indien daarop eon paar kleine postten, waarvan de uitvoering volgens de meening van B. en W. niet noodzakelijk is, in min dering worden gebracht, ds met dte restau ratie gemoeid een uitgaaf van 8270. Hier uit ïdüfct wel, dat <Le aan to brengen bêr- stelMngeni en verbeteringen .van tamelijk omvangrijken aard zijn. B. en W. stellen voor voor het aangege ven doel een arediet te verieenen tot het bovengenoemde bedrog. De Voorzitter deeffit medé, dat dte bedoel de poeten, die ia aanmerking komen om vwa de begrootLng geschrapt te worden rijn dis voor het plaatsen yin hoornen op bet schoolplein en voor het aanbrengen van rit- banken op hst plein. De heer Lub geeft in overweging den met voor de boomen niet to schrappen. Wat sohaduw op het plein kan geen kwaad. De Voorzitter merkt op, dist de boomen op Wieringen tengevolge ven den' wind slecht groeien. 'De heer Lub meent, dat de boomen daax sameJjk beschut staan. De Voorzitter merkt verder op dri bet Jaren duurt, voordat de boomen wat sche luw geven. Intusscheni breidt het aantel schoo.gaanie kinderen te Westerland Jaar* '4Jks uit, zoodat de schoot binnenkort mda- «chfen vergroot aal moeten worden. Dit sou dan kunnen op de plaats, waar thans de woning voor hot sohooihoofd staat, terwijl dan een nieuwe woning gebouwd zou kun* nen worden op bet schoolplein. Het planten van boomen1 daar zou dar. weggegooid geld zijn Spr. voegt hieraan moe toe, dat er thans nog geen spreke van ia, doch het is zoo zijn eigen gececbtengang. De heer Odten vraagt, of hot dan niet de bedoeling was de boomen rond het plein to planten De Voorzitter antwoordt ontkennend. Het is de bedoeling op het pflein. De beer Tijsera ls bang, dat de boomen het uitzicht zuilen belemmeren De heer Oden vraagt, wat moet gebeuren» als het herstellingswerk na de groote va* oantle nog niet voltooid ls, waarop groote kans ia. De Voorzitter antwoordt, dat hiervoor nog geen oplossing is gevonden. Het zal vermoedelijk het beste rijn het Kerkbestuur te verzoeken dte berk tijdelijk af to staan. Verdter is het nog mogelijk, dat het timmer werk voor de vaoantie gereed ia. Het schik- derweofc is niet zoo erg, daar dit geen lawaai maakt. Volgens dten oprichter zouden er met het werk 80 dagen gemoeid zijn. De heer Jn. Lont vraagt of niet tot bet voorjaar gewacht kan worden. 'De Voorzitter antwoordt ontkennend. Met regen lekt het gebouw. De heer Oden vraagt, wanneer het weafc wordt aanbesteed. De Voorzitter zegt: Zoo spoedig mogefltft De heer Oden had. gedacht, dat nv. direct met het werk had kunnen wonden begonnen. Dat is ook destijds dte bedoeling geweest Voordat het nu is aanbesteed, is de vacantie bijna ai om. Do heer M. Kootj vraagt of het toch oog voor dten herfst gebeuren zal; het ls nogal noodig. Hij heeft vernomen, dat al 1 J*® geteden de begrootóng is ingezonden. De heer Oden meent, dtet het al1 een Jaar geleden is, <Jat tot de herstelling van het gebouw is besloten. De Voorzitter antwoordt, dat de kosten- bc^rootrfng juist voor dte vorig» vergadering is ingekomea Heft voorstel vso B. en W. wordt hierna tongenomen. Regeling van het motor- sn rij wiel verkeer op wegen, In verband met de besprekingen, welke in de vorige vergadering zijn gevoerd omtrent een strenge handhaving der maximum-snelheid voor motorrijtuigen, deelen B. en W. mede, dat eene herzie ning van de bestaande bepalingen op dit punt reeds eenlgen tijd in voorbereiding was, welke herziening noodig ls gewor den door de op 1 Nov. van het vorig Jaar in werking getreden wijzigingen van de motor- en rijwielwet. Zij hebbes mitsdien eene nieuwe motor en rijwielverordening doen ontwerpen, welke hierbij is overlegd. De meeste van de daarin opgenomen bepalingen kwamen reeds in de bestaands verordening voor, waaraan enkele nieuwe zijn toegevoegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 10