Efanoelisatie^ Palmstraat Ter toeliohtlng wordt het volgende medegedeeld: Volgens de vroegere redactie der wet mochten de Gemeentebesturen de maxi mum-snelheid niet lager bepalen dan op 10 K.M. por uur; volgens het nieuwe voorschrift mag niet lager dan 20 K.M. Ser uur wordon gegaan. B. en W. hebben aarom gemeend in de nieuwe verorde ning als grens te moeten stellen eene grootste snelheid van 25 K.M. per uur, ten einde zooveel mogelijk aan te sluiten aan de eischen van de praktijk. Voortaan behoort deze bepaling dan ook streng te worden gehandhaafd. De omschrijving der bebouwde kommen Is niet gewijzigd, behalve van die te Westerland, welke, met het oog op het daar zeer toegenomen verkeer, in Weste lijke richting is uitgebreid tot de grens van het bebouwde gedeelte. De art 12 tot en met 10 komen ook in de bestaande verordening voor en zijn daarin indertijd op verzoek van den Com missaris der Koningin in de provincie Noordholland opgenomen, ter regeling van het verkeer van motorrijtuigen, die niet onderworpen zijn aan de voorschrif ten der wet op de openbare vervoermid delen, dus de motorrijtuigen, dieuitslui tend binnen de grenzen der gemeente vervoeren en tevens ter reglementeering van de z.g. wilde diensten. Tot heden kwamen in de bestaande ver ordening voorts bepalingen voor inzake sluiting van sommige wegen in verband" met de vrijheid en veiligheid van het ver keer. Om technische redenen zijn deze be- Salingen thans opgenomen in eene afzon- erlijke verordening, waarvan het ontwerp eveneens hierbij wordt aangeboden. De voor motor- en rljwielverkeer af te sluiten wegen zijn dezelfde als die, opge somd in do tegenwoordige verordening. Xntussohen kwam het B. en W. zeer ge wenscht voor van deze gelegenheid ge bruik te maken het éénrichtingsverkeer ook in te voeren voor den Mekkenstuinweg te Hlppoljtushoef. Gezien de ongelukken, die reeds hebben plaats gehad op het gevaarlijke punt van samenkomst van deze weg met de Beltstraat, lijkt het hun alleszins aanbevelenswaardig het verkeer langs den Mekkenstuinweg in de richting van de Beltstraat te verbieden. B. en W. stellen mitsdien voor tot vast stelling over te gaan van de in ontwerp aangeboden motor- en rijwielverordening en ae verordening tot sluiting van wegen voor motor- en rljwielverkeer. De heer Oden vraagt of er niet een vaste staanplaats voor autobussen in de verordening kan worden opgenomen, zoo dat deze het verkeer niet belemmeren. De Voorzitter antwoordt, dat in de ver ordening staat, dat zij op den weg geen staanplaats mogen innemen, tenzij ont heffing is verleend door B. en W. De heer Jb. Lont vindt het voor de burgers lastig, als de bussen onderweg niet mogen stoppen. Dat dit in de Hoofd straat wordt verboden, is wel goed, maar als dit overal zou worden geweigerd, dan wordt het een bezwaar. De Voorzitter zegt, dat de ontheffings bepaling dan ruim kan worden toegepast. De heer Oden klaagt er over dat de bussen ook te Den Oever b]j bet café van Metselaar zoo dikwijls den weg versperren. De Voorzitter antwoordt, dat het plein van de vroegere Gasthulssloot missohien een goede staanplaats zou zijn, maar de toegang is zoo nauw. De heer Oden stelt voor bij Metselaar de bussen uan één kant te doen staan De heer Tljsen zegt, dat dit missohien mogelijk is, als de straat daar klaar is. De heer Oden vraagt of het de bedoeling is, dat ook rijwielen den Mekkenstuinweg in één richting mogen berijden. Hij vindt dit nogal krap. De heer Jb. Lont vindt de beele ver ordening nogal krap. De heer Lub merkt op, dat niet alleen rekening moet worden gehouden met de autohouders, maar met net verkeer. De Voorzitter zegt, dat bij elke regeling moeilijkheden blijven. Laat men daar de auto's in een richting gaan en de rijwielen niet, dan blijft het gevaar nog bestaan Het voorstel wordt hierna aangenomen. Rondvraag. De heer Tijsen zegt het ingezonden stuk in de Wieringer Courant te hebben gelezen over het urinoir. Spr. zegt, dat er van om den tuin leiden geen sprake is. De opzichter heeft er meerdere malen over gesproken. De laatste keer hèeft spr. gezegd: Als de Raad het voorstel heeft aangenomen, dan kan U bevorderen, dat het zoo spoedig mogelijk wordt uit gevoerd, maar niet voordat U er met Burgemeester en Wethouder Bosker over hebt gesproken. En toen spr. de vorige maal naar de Raadsvergadering ging, Btond het er al. De heer Oden zegt, dat hU er den ge meente-opzichter naar heeft gevraagd.en die verklaarde pertinent, dat Tijsen op dracht had gegeven het werk te doen uitvoeren en in den| Raad hield Tijsen zich precies of hij van niets wist. Burge meester zou er ook van geweten hebben en die vertelde, dat hU vermoedelijk zoo geschrokken was van het verhandelde in de vorige vergadering. In den Raad Is do vraag gesteld, wie order tot het uit' voeren van het werk heeft gegeven en toen is geantwoordNiemand. Tijsen was in de gelegenheid om het den Raad te eeggen. Als B. en W. de opdrachtwedden verstrekt en dit was den Raad gezegd, dan was er vermoedelijk genoegen mede genomen. Nu kreeg de opzichter de schuld en die had geen schuld. Het dagelijksch bestuur zal wel van den bouw hebben geweten, want de opzichter doet dit niet zoo maar. Wethouder Tijsen houdt vol de op- draoht niet te hebben gegeven. Het incident wordt hierna 8esIote"; Wethouder Tijsen zegt, dat het huis van Jb. Lont aan de Zeestraat nog ai eens wordt aangereden. Hij wil daar een paal zetten ter beeoherming. De heer Oden vindt, dat het dan nog slechter wordt, want het wordt er nog nauwer. Lont zei laatstLaat de gemeente dien hoek koopen. Wethouder Tijsen zegt, dat er dan ook een hoek van het huis af zou moeten. De heer Jb. Lont meent, dat het voor namelijk komt door de goot. Zal worden onderzocht. De heer Jb. Lont klaagt nóg over de grindhokken te Den Oever. De hokken zijn er z. i. onpraotisch gemaakt. De heer Lub vraagt weer hoe het staat met de stichting van het schoolgebouw te Hippolytushoef. Het wordt eentonig, maar het is al weer drie weken geleden toen geantwoord is, dat de aanbesteding spoedig zou volgen en dat is nog niet gebeurd. De Voorzitter antwoordt, dat het wach ten is op de goedkeuring van den inspec teur, wien de plannen zijn toegezonden. De heer Oden informeert hoe het staat met de nieuwe verordening op de honden belasting. De Voorzitter antwoordt, dat het lang heeft geduurd, voordat deze was goedge keurd. Toen zijn firma's aangeschreven, die vroeger prijsaanbiedingon hadden gedaan voor de leverantie van honden penningen, doch geen dezer belastten zich met dit werk. Hierna zijn adressen gevraagd aan do Vereeniging van Neder landsche Gemeenten, zoodat thans een adres is gevonden, dat zioh hiermede wil belasten. De Voorzitter sluit hierna de dering. WONINGBOUW. verga- Aam dlem aaiMierrnor, dlem hieer Th. H. Boiensenj alhier, is aaaedteftdloh opgedragen dien bouw van een woon- en! winkelhuis, aninieof slagerij!, aan 'die Spultateeg te Dien Oever en wel voor rekening van dien' heer J. Poppen aldaar. BEZOEK AAN HUISDUINEN. Evenals men met die jongste kinderen dier O. L. school' te Oosterland, vanwege de Ver. .ter bev. van getrouw Schoolbezoek" jJL Maandag eeni reisje naar Huisduinen maakte, zoo toog men! Donderdag mei düe van dei O. L. school van Hüppolyitushoef in 5 autobussen naar Huisduinen. Dat de kinderen óp dezen autotocht en te Huis duinen zioh kostelijk amiuseeirdionl, behoeflt geen betoog en voldaan keenden dan.' ook allen terug. Vandaag (VrUjldiag) gaat men vanwege den Schoölfeestbandi te Westterkndl met 3e jongste kinderen dier O. L. school ook naar Huisduinen en wij twijtfeilieni er niet aan of deze reds zal ook goed slagen, waarmee die schoolfeesten dian achter den rug zijin. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer P. D. Kaan, slaagde te Amsterdam aan de HJJ.S. van do 4de maar dlo 5de klasse. OPBRENGST SPELDJESDAG. I>e door de aM v. dL R.-K Volksbond alhier gehouden verkoop van.' speldjes voor .Herwonnen Levenskracht" t.bto. bestrij ding, heeft opgebracht 20.00. EEN ONGELUK. Die eendenhouder, de heer F. Doesburg, blad, terwijl' hij met peerd en kar reedi, het X' ik te vallenl en geraakte met zijin arm het wiel, waardoor dit lichaamsdeel een kneuzing opliep, zoodat hltf zich ondier dokters behandeling moest stellen!. BEZICHTIGING ZUIDERZEE WERKEN. De Geldersohe en de Stlohtsohe Water schapsbonden hebben alle besturen van waterschappen in deze beide provincies in de gelegenheid gesteld, Donderdag van Enkhuizen uit een tocht naar de Zuider zeewerken te maken. Tot de gasten op deze excursie behoorden de commissaris der Koningin in Gelderland, Gedep. Sta ten en de griffier der Staten van Gelder land. Het gezelschap werd door den heer Van de Wall, ingenieur bij de Zuiderzeewer ken, voorgelicht. Anna Paulowna. OVER WERKVERGUNNING. Door den Hoofdinspecteur van den Arbeid is aan de firma de Vries vergun ning verleend uitsluitend ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden aan den damwand te van Ewijoksluia, van 18 tot en met 81 Juli 1928, gedurende maximaal 11 uur per dag of nacht en 65 uur per week. GEMEENTELIJKE INDEELING ZUIDERZEEGEBIED. Bevorderd van de 2e naar de 8e klasse der U. L. O. te Helder J. Tauber. Bevorderd van de 2e naar de 8e klasse der Hoogere Handelsschool te Helder H. Jonker Sz. Tot de eerste klasse der U. L. O. te Hel der werd toegelaten KI. Kaan. Een tiental leerlingen uit de hoogste klasse van school I, zal met de vacantie gaan kampeeren op de Veluwe. Het groepje, dat onder leiding zal zijn van een onderwijzer, gaat een kamp be trekken bij het Uddelermeer. Vandaar uit zullen verschillende tochten over de Veluwe worden gemaakt. Bevorderd van de 2e naar de 8e klasse der R. H. B. S. te Alkmaar Kees Geertse- ma. Geslaagd voor eindexamen 8-j. cursus Handelsdagschool te Alkmaar Galtje Geertsema. Bevorderd van de 2e naar de 8e klasse der H. B. S. te Helder H. Jonker Hzn. Als leerlingen werden tot de Landbouw- huishoudschool toegelaten Chr. Waiboer en M. Waiboer. Voor het eindexamen M. U. L. O. A slaagde J. Sinke, die tevens toegelaten werd tot de le klasse der Rijks-Kweek school te Alkmaar. Sohagon. MOND- EN KLAUWZEER. In die ZuldiZiJlpe is tegen een veehouder proces-verbaal opgemaakt wiegen» ver zwijlgen van aangifte van Mond'- an Klauw «eer, ondier zijin vee. MAZELEN. Te Behagen komen gewalen van Mazelen voor. Bij het eindexamen aan de H. B. S. te Alkmaar werd o.m. een diploma toege kend aan: (alphabetisch) B. Hoekema Sohagen; J. N. Velders, Behagen en N Lap, Schagerbrug. Texel. Deze week werdien van hier verzonden: 085 lammeren, 45 varkens, 25 kalveren, 117 schapen, 6 koeden, 1 paard, DRUKKER AAN DE KOOG. Heit aantal pensiongasten meemlt bij den dag toe. Aan die Koog ia bijna geen plaatsje onbezet. Het voornemen bestaat, om onmM delUjk na het badseizoen een verdieping op het badhotel te makea Gisteren kwamen een 70-tal jongelui om aan die Koog te kampoenen. Burgerlijke Stand van Texel. Van 14-20 Juli. Geboren: Marlus, z. v. Gornells Witte en Grietje Barhorst; Herman Miohel, z. v. Prudent Joseph Francois van Hijfte en Maria Valentina Bertha GovaerL Getrouwd: Jan Witvliet en Neeltje Brouwer. Overleden: Willem Bruin, 55 j., Jacob Kok 81 j. Voor het eindexamen der R. H. B. S, 6-j. cursus afd. B. te Alkmaar, slaagde de heer J. A. M. Stompft Bij de wet van 24 Mol 1928, Stbld. 186. is opnieuw een gedeelte van het droog te leggen Zuiderzeegebied gemeentelijk in gedeeld. Ook deze indeeling draagt een voorloopig karakter. Als gevolg daarvan is d'e gemeente Annh Paulowna twee buurgemeenten rij ker geworden, nJ. Barsingerhorn en Me- dembllk. Aan Barsingerhorn en Winkel zijn strooken van 80O Meter breedte toe gevoegd, gemeten uit en evenwijdig loopende met de kruin van den be- staanden zeedijk. BJj Medemblik is het! overige gedeelte van de droog te leggen Wleringerimeer Ingedeeld, voorzoover dit bit deze en dó vroegere indeeling van 1926 (Anna Paulowna eveneens een strook van 800 Meter breedte en Wieringen het overige) niet aan and'ere gemeenten Is toegevoegd. Geslaagd voor 't eindexamen der Mid delbare Handelsschool ta Hélder (8-j. cursus) Joh, Eruit, Ingezonden. De tijd is weer aangebroken dat wij vaders en moeders en kinderen bij troep jes tegelijk zien optrekken, het zij met of zonder vervoermiddel naar strand of dui nen, om te genieten van alles wat in de natuur te genieten valt. Vol levenslust dartelen en spelen de ouden en jongen, de armen en rijken, in water en zand; alle zorgen vergetende en nieuwe krachten en zioh opnemende om hun gezondheid te doen toenemen, dat alles voor niets, want de natuur vraagt geen geld, doch geeft zich om niet aan allen die haar willen en kunnen genieten. Ja, kunnen genieten, en ik denk dan aan die arme tobbers, die even als zoo velen zouden willen profiteeren van Gods vrijen natuur, maar die te zwak zijn om hier van te kunnen genieten. Pas op voor de tocht, en wees toch voorzichtig, span je niet te veel in, en rust maar goed uit. Tot vervelens toe hooren die tobbers deze waarschuwing en wachten maar af. Zij wachten totdat voor hen de tijd nog eens komt, dat zij kunnen worden opge nomen in een Sanatorium en al is het dan ook langzaam aan, misschien toch, na maanden en maanden, de heerlijke dennenlucht van Berg en Bosch of ande re Sanatoria kunnen inademen om langzaam aan te krijgen meerdere levens lucht en levenskracht. Dat wachten verkorten, ziedaar onze wensoh, daarvoor offeren wij gaarne onze vaste wekelijksohe bijdragen, daar voor gaan reeds weken achtereen de ver schillende voetbalverenigingen hun wedstrijden houden des Vrijdags op het terrein aan het Ankerpark, daarvoor gaan de muziekverenigingen een rondgang maken door onze stad, daarvoor kunt u op Zondag 22 Juli uw gave storten in de gesloten busjes van de damesverkoopsters, want de verpleging in een Sanatorium duurt lang en is duur. Wij vragen daar om, koopt allen op Zondag a.s. een speld je voor Herwonnen Levenskracht. Snel. Stoom vaartberlchten Legerberlchten, Marlneberlohtevi. Marktberichten Radiografisch Weerbericht nsar waarnemingen verricht In den ln den morgen van 21 JulL Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste stand 769.8 Scilly. Laagste stand 743.0 Haparanda, Verwachting: Meest matige N. tot W. wind, half M zwaar bewolkt, weinig of geen regen, Iets koeler. Superieuren en Collega's breng lk, ook namens mijne familie, langs dezen dank voor de harteltjken blijken van waardeering, die ik bij het verlaten van den werfdienst met pensioen, van hun mocht ontvangen. G. MEINDERS. Geboren P. J. STAM en Ha. STAM—Kkakkb. Helder, 20 Juli 1928. Met vreugde berichten wij de geboorte van een Ooohter. C. BIJL en A. BIJLSpits. Helder, 20 Juli 1928. Ondertrouwd Helder, Bothastraat 88. Haarlem, Indischestraat 9. Huwelijksvoltrekking 2 Augustus a.a. te Haarlem. Getrouwd: en die, mede namens wederzjjd- sche familie hartelijk dank zeg gen voor de vele blijken van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden. Helder. 19 JuU 1928. ZONDAG v.m. 10 uuri Da. <2. VAN DIJK, vaa Uns. 19 Juli 1928 Secretaris v. H. L. K. Eulsdulasfi, 20 J\iU 1MI, Stoomvaart Mij. Nederland Kambangan, u., 30 Juli v. Djcddah. Rondo, t., pass. 20 Juli Gravesend. Bali, t., 19 Juli Perim sep. Rotti, u., 19 Juli te Port Said. Saparoea, 19 Juli te A'dam. Jan Pieteraz. Coen, t., paai. 19 JuH Meaaina. Mapia, t., paas. 19 Juli Kaap St. Vincent Enggano, t., 19 Juli v. Colombo. P. C. Hooft, u., 19 Juli v. Southampton. Johan de Witt, u., 18 JuH v. Belawan. Kon. Ned. Stoomboot Maatachappty. Perseus, 20 JuH te Hamburg. Eos, 20 JuH te A'dam. Strabo, 20 JuH te Kopenhagen. Nereus, 20 JuH v. A'dam. Breda, 20 Juli te A'dam. Berenice, 20 JuH te R'dam. Vulcanus, 20 JuH te A'dam. Doroa, 19 JuH te Oran. Ore8tes, 19 Juli te R'dam. Uly88es, 19 JuH v. Conitantinopel. Venus, 19 JuH te A'dam. Berenice, t., 19 Juli v. A'dam: Odysseut, 19 Juli v. A'dam. Achllles, 19 Juli v. New-Yorlc. Amsterdam, t., 19 Juli te Callao. Bennekom, t., 19 Juli Vllssingen gep. Haarlem, u., 19 Juli te Callao. Merope, 19 Juli v. Fiume. Nero, 19 JuH v. Landskrona. Pluto, 19 JuH v. Barcelona. Theseus, 19 Juli v. Pasage*. Vesta, u., 19 Juli v. P. au Princa. Zeu», 19 JuH v. Genua. Fauna, t., 19 Juli v. Havre. Alkmaar, u., pas*. 18 Juli Azortn. Ariadne, 18 JuH v. Valencia. Hercule», 18 Juli v. Smyrat Hot, 18 Juli v. Lissabon. Irene, 18 JuH v. Santander. Iris, 18 Juli te Stettin. Poaeidon, 18 Juli v. Vigo. Theaeua, 18 Juli v. Theseus. Van Rensselaer, t-, 18 Juli v. Barbadoa. Erato, 18 Juli t« Bordeaux. Neptunua, pa»*. 18 Juli Gibraltar. Stalla, 18 Juli v. Cephalonla. Almelo, 18 JuH te Talcahuano. Ganymedea, 17 JuH v. San Pedro de Mafioroa. Almelo, t, 17 Juli v. Valparaiao. Kun. Hol!. Llojrd. Zeelandla, u., paaa. 30 Juli Oueaaant. Kennemerland, t„ 18 Juli te Bahia. Maaaland, u., 18 Juli v. Rio Janeiro. Holland—Afrika Lila. Alkaid, t., paaa. 20 Juli Oueaaant. Rijperkerk, 19 JuH v. Pot Natal. Jagersfontein, 19 Juli te A'dam. Randfontein, t, 19 Juli v. Southampton. Nijkerk, u., 18 Juli te Kilindini. Springfontein, t., 18 Juli v. Belra, Billiton, t., 17 Juli te Mombasa. Heemskerk, t„ 17 JuH v. Mozambique. Holland—Amerika Lijn. Sambre, 30 JuH v. Londen. Nebraska, 19 Juli te Colon. Nieuw Amsterdam, 19 Juli v. Halifax. Lochkatrine, 19 Juli te San Franciaco. Rotterdam, 18 Juli v. Southampton. Beematerdijk, pasa. 18 Juli Llzard. Lochgoil, 18 JuH te Liverpool. Dinteldijk, 17 JuH te Seattle. Holland—Britach-Indll Lijn. Inaulinde, t., wordt 21 JuH te R'dam varwaeht. Tjerimaf, t., 20 JuH v. Singapore. Schiekerk, 20 JuH te R'dam. Hoogkerk, 20 Juli te Antwerpen. Garoet, u., 19 Juli te Sabang. Samarinda, t., 19 Juli te Sues. Tambora, t., 19 Juli te Suez. Buitenzorg, u., 19 Juli v. DJeddah, Veendijk, t., 18 JuH v, Colombo. Bllderdijk, «1., 17 JuH v. Colombo. HollandAustralië Lijn, Almkerk, 20 Juli te R'dam. Aagtekerk, u., 20 Juli te Sydney. Arendakerk, u., pasa. 18 Juli Kaap Boa. Blltar, t., 18 JuH v. Perim. Holland—Waat-Afrilu Lijn. Oldekerk, 20 Juli v. Hamburg. Ouderkerk, u., 20 JuH te Manilla. Salabangka, u„ 19 Juli v. Genua. Ooatkerk, t. ,19 Juli v. Vladlvoatock. Helder, t, 19 Juli te Lagos. Orion, t„ 19 Juli te Sullma. Delfland, 19 Juli v. A'dam. Scheldestroom, t., 19 JuH te Conakry. Vlieland, u., 19 Juli te Accra. Albireo, u., 19 JuU te Lome. Eemstroom, u., 18 Juli v. Bathurat. Rijnland, t., 16 Juli v. Cape Coaat. Cerea, u., paaa. 16 JuH Oueaaant. Java—New-York Lijn. Toaari, 18 Juli v. Gibraltar. Biommersdijk, 17 Juli v. Singapore. Rotterdamache Lloyd. Palombang, 20 JuH v. R'dam. Samarinda, t., 20 JuH v. Port Sald. Siantar, t., 20 Juli v. Gibraltar. Tapanoeli, u., 19 JuH te Belawan. Kedoe, u., 19 JuH v. Genua. Algorab, t., 17 JuH te Santos. Rotterdam—Zuid-Am «rik* Lfia, Alphacca, 20 Juli te R'dam. Jonge Maria, 19 JuH v. Middleabro. Alwalci, 18 Juli te Hamburg. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Tantalus, 20 Juli te Sabang. Antenor, 19 Juli te Londen. Laertes, 19 Juli te Bremen. Polydorus, 19 Juli te Liverpool. Eurymedon, pass. 17 Juli Perim. Hector, 17 Juli v. Singapore. Emzetco Lijn. Jonge Anthony, 19 JuH te R'dam. Jonge Jacobus, 18 JuH v. Algiers. Kon. Paketvaartmastschappi). Nieuw Holland, 17 JuH v. Singapore. Java—Bengalen Lijn, Bondowoso, 16 Jifli v. Rangoon. Haleyon Lijn. Stad Arnhem, ao Juli te Antwerpen. Flensburg, pass. 19 Juli Lizsrd. Maandag a.s. zal aankomen een detachement genietroepen zoeklichtpersoneel ter sterkte van 3 officieren, 1 sergeant-majoor, 7 cadetten en kaderreservisten, 11 sergeanten en 8a kor poraals en minderen, welke detachement van 2327 juli s.s. alhier oeftningen zal houden in samenwerking met den marine-luchtvaart dienst. Ben kranige prestatie. In de omstreken van Nijmegen heeft de vler- daagsehe afatandsmarsch plaats gehad. Hier aan hebben 2 officieren en 30 manschappen van het korps reg. kust-art. deelgenomen. Slechts twee manschappen hebban den tocht niet ge heel kunnen volbrengen. Aaa de overige is de MrjtsaedtiUs uitgereikt. Dé lUtué bedroeg per dag 40 K.M. De deelnemenidefl waren belast met volledige veldultrusting. Voorwaar een kranige pre8taUe_van_JicMcorp^j Het oefeningseskader is Donderdag te Don derdag te Leeds aangekomen. 31 Aug.: monteur-majoor F. J. W. van Aa- peren van Wachtschip Willemsoord naar O.zeedJcazerne. Ondervolgende onderofficieren der mars. worden den 24en Aug. a.s. geplaatst in d« Marinekazerne te Willemsoord: Serg.-majoor der mars. C. F. Gassman, Berg. der mara. A. Vos, id. W. Rijken, id. R. van Campen, ld. C. P. J. Stikkelman, id. J. van Wijngaarden, id. H. Zaalberg, id. W. F. Louwrier. NOORD-SCHARWOUDE, 30 JuU. Aardappelen: Schotsche muizen f 3.70—4.80, duken f 4.10, schoolmeesters f 4.50, bi. eigen heimers f 6.30—6.50, drielingen f 33.30, tuln- boonen f 2, peulen f 5.106, zilverulcn f 4-4°, drielingen f 6.40—6.80, zilvernep f 10.5013.60, roode kool f 5.806.80 witte kool f 6.70—6.80, bloemkool f 8.90—19 30, dito 2de soort f3.30— 5.50 per 100 stuk*. Aangevoerd: 223.800 K.G. aardappelen, 40 K.G. tuinlboonen, 30 K.G. peulen, 5100 K.G. 2llveruien, 2300 K.G. roode kool, 5300 K.G. witte kool en 5300 stuks bloemkool. ALKMAAR, ao JuH. Graanmarkt. Aangevoerd 372 H.L.'s als: aij H.L. tarwe n.so—13: H.L. rogge; 89 H.L. geart chev. 1414.05; 9 H.L. haver 14.jo; 8 H.L. boonen w.o.: citroen boonsn duivenboonen zi; witte boon inf 30; 5 H.L.. kanariazaad; 3» H.L. blauwmaanzaad 36; s H.L. erwten, w.o. groene «rwtan (groote) 40. Alles per 100 kg. ALKMAAR, ao JuH. Kaasmarkt. Aangevoerd 5t stapels, wegende 180,000 kg. Fabrlekskaas met merk 48.50; fabrlekscommissie 49; boeren kleine met merk 49.30, boeren commissie 32. Handel goed. BROEK OP LANGENDIJK, ao Juli. Aardappelen: Schotsche muizen 3.807.30, schoolmeesters 6—6.10, bl. eigenheimers 4-60—7, drielingen 2.30—3.60, kleine 1.20, epercieboonen 41.80, drielingen 3 904.10, zilvernep 11.10—11.30, roode kool 7.30— 9.70, alles per 100 kg.; boswortelen 8.30— 9.40 per ioo bos; bloemkool 1019.90, dito ade soort 4.707, per 100 stuks. Aangevoerd: aio.ooo kg. aardappelen, 30 kg. spcrcleboone», 3oo kg. zilverulen, 50,000 kg. roode kool, 5000 bos boswortelen en 17,800 atuks bloemkool. Elerveiling Helder. 19 Juli. Aangevoerd 10213 kipeleren: bruin S.70—S.80, wit 3.30—3.70; 208 eendeieraa 4.60—4.80. Alles per 100 stuks. Eiarvalling Behagen, 19 JuH. Aangevoerd 58345 klpeleren: 38—60 kg- 5.3O—3.70, 61—63 kg. 3.70—3.90, 64—66 kg. 3.906.30; ongewongen: bruin 3.80— 6.40, wit 31.90, gemiddeld f 5.40; 3349 eendeieren 4.80—4.90, 48 kalkoeneieren 7.7a Alles per 100 stuks. JOHANNA HENDRIKA, Dochter van A. VALKHOFF en LIEN 0. MEINSTER. A. J. v. BREOA H. V. d. WEIJDE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 11