VOORTZETTING van ZATERDAG n ZONDAG [2 GEZELLIGE DAHSAVOMHENJ Bestelt Uw drukwerk bij C. DE HOER Jr. ANSEN IENNENHEUVEL SLUIT U MM HELDERSGHE RADIO-CENTRALE. MENSINK Ibetrekkingen] vanaf MAANDAG 23 JULI zondagmiddag DANCING Monteurs Electriciens U TOBT compleet f 13.50, LIGSTOELENf 1.55. LINNEN SCHOENEN Gevlochten Schoenen „De Concurrent" LINNEN SCHOENEN Firma L. BUTER W*> Van af MAANDAG VACANTIE-BALLONNEN voor de Kinderen, CONCERT- en DANSMUZIEK. MUSIS SACRUM DANS- en CONCERTMUZIEK J. VAN DE WITTE C.DEBOERJR, DUINOORD Beige Dames-Wandelschoenen SUNMAID-Brood, TEGEN ZEER LAGE PRUZEN H. schürmann, Zondag 22 luli vanaf 4 uur 'smidd. nutsspaarbank ZONDAGMIDDAG vanaf 4 uur Wegens eerstdaags ontruiming der perceelen Kanaalweg 71-74 WELT-Inmaakglazen manheims g0edk00pen winkel koningstraat. DRUKWERK TE HUUR TE KOOP TE KOOP Des Zaterdags SCHOENHANDEL SPOORSTRAAT 25. GRAUWE ERWTEN nieuwe jam HUISDUINEN. van 23 JULI tot 14 AUGUSTUS. HUISDUINEN. I. GRUNWALD. Dames-, Heeren- en Kinder-Schoenen, ZONDAGMIDDAG 22 JULI Zingende Zaag an Xylophoon door PIET VONK. u Entrée-Kaarten 30 ct. Belde avonden geldig. AFWEZIG Med. Docts. Arts, zal ona prima StrIJkja en Jazzband Gratis aan alle bezoekers(sters) een portie IJS aangeboden, zoowel Zaterdag als Zondag, door de FIRMA VOGEL, A'dam. Zeer groote sorteering KLOKKEN, HORLOGE's, GOUD- en ZILVERWERKEN, BAROMETERS, OPTIEK. Ie klas Reparatie-Inrichting voor Horloge's, Goud en Zilverwerken. KEIZERSTRAAT 101. gevan. 111 BEKENDMAKING BIJ DE Aansl. f15. contant. Contr. f 0.50 p.week. LUIDSPREKERS op gemakkelijke oondltlên. Inl. Keizerstraat 35, De Heer, die Dinsdag 17 Juli van m|j een .Burgers" Rijwiel kocht, wordt beleefd verzocht even aan te komen om een Sebleken abuis te verrekenen. -dresOOST, Oostslootstr. 20. AANGEBODEN Op 1 of 15 Augustus a.s. 2 nette MEISJES gevraagd, leeftijd 80-85 Jaar. P.G. Loon 10.— per week, vrtje wasch en geneeskundige behandeling. Brieven franco onder Nr. 784. aan bet Bureau van dit blad. onzer bekende solide goederen welke ver beneden Inkoop worden opgeruimd. WIJ verzoeken U beleefd deze In onze afdeellng te bezichtigen daar wij niet alle goederen kunnen étaleeren. GEEN ZICHTZENDING. VRIJ ÉNTREE. CONTANT. Cv. lijn de BESTE. Verkoop onder garantie. Starlllseerkatal, comp. 13.30 Losm Rlngsn 4 0int Veeree 4 sint SnIJboonenmolSD f|,]g In VAN ALLERLEI AARD Gevraagd een zeer nette Dienst bode, Intern, voor zeer kleine hulshouding en ook genegen om voor winkelmeisje op te treden. Zondags en 1 halve dag in de week vrij. Loon naar overeenkomst. Adres: Mej. L. DEKKER, Emma8traat 46. Een flinke NAAISTER gevraagd. Adres: Zuidstraat 48. Gevraagd een Dienstbode. Adrrs: LONDON, Middenstraat 84. Wordt gevraagd een nette Werkster voor wlnkelwerk, uitsluitend Zaterdagmorgen tevens een net Meisje, niet beneden 16 jaar. Adres: Weststraat 69. Terstond gevraagd een nette Slagersbedlende, kunnende fietsen, bijP. VAN BERKUM, Spoorstraat 94. Gevraagd een flinke Dag-Dienstbode. Adres: Prins Hendriklaan 18. Gevraagd een HUI8H0UD8TER, bij alleenwonenden ouden heer. Brieven onder letter E., aan DUINKER's Adv.-Bureau. Spoorstraat 92. Flinke Naaister gevraagd, hoofdzakelijk voor veranderin gen van confectie. Loon naar bekwaamheid. Brieven onder Nr. 788, aan het Bureau van dit blad. THEEHUIS DONKERE DUINEN Aanbevelend. KLOP. AANGEBODEN Voor Jongelui te huur het BOVENHUIS Keizerstraat 27, f0.— per week. Te bevragen bij A. COLTOF. AANGEBODEN Te koop 0 Jonge Kippen en 1 Haan, van één kleur. Adres: Langestraat 86. Ter overname aangeboden een partijtje Boeken 8de klasse Handelsschool, voor h a 1 v e n prijs. AdresSluisdijkstraat 76. Te koop Leerboeken voor de 1ste klas der ELBJ3., voor halven prijs. Adres: Polderweg 45. Direct gevraagd een net Meisje, niet beneden 16 jaar, in klein gezin. Wasch buitenshuis. Adres: H.M.HEUVELINK, Keizerstraat 114. Te koop beste Werkflsts, Pape- gaalenkool, Stoelen, Kinderstoelen, Lampen, Fornuizen, Telefoontoestel, Schrijftafel enz. Adres: J. ROB, Timmersteeg 1. Flinke Dienstbode gevraagd. Adres: VAN DER PLAAT, Spoorstraat 58. Brieven onder Nr. 787, aan het Bureau van dit blad. Brieven onder Nr. 789, aan het Bureau van dit blad. Gevraagd een net MEISJE voor de ochtenduren. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een net MEISJE voor de hulshouding. Loon f 0.— per week. Brieven onder Nr. 786, aan het Bureau van dit blad. gevraagd bij de Hblderbohe Radio-Oenthalb, Kelzerstr. 85. MENSINK. ADVERTEERT In d0 HELDERSGHE COURANT Te koop 2 beste Dametrijwlelen en een goed Heerenrijwiel, met Torpedonaaf en Kettingkast. „Damasco" Rijwielen zijn wettig gedeponeerd, munten uit in lichten gang en zijn van de allerbeste onderdeelen vervaar digd. Prijzen voor alle beurzen. Adres: W. TOL, Jan in 't Veltstraat 75. GEVRAAGD Te koop gevraagd een Wherry, een Jol of een Kano. Brieven onder Nr. 785, aan het Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een Burger- woonhule met Erf aan den Polder weg, Parallelweg of aan een der grachten. Brieven met prijs opgaaf onder Nr. 788, aan bet Bureau van dit blad. met de naaimachine. Wij repareeren alle merken ën systemen naaimachines vakkun dig, spoedig en goed koop. Eerste Alkm. N aalmacbinehandel A. HILDERING, Spoorstr. 77. TeL 449. worden na 9 uur geen advertentlên aangenomen, -:- Te koop een pracht-eiken Slaapkamer-Ameublement, geheel compleet, een voerend Ameuble ment (rood leer), Oud-Holl. Ameublementen, een Dreatolr,een Wandelwagentje en 2 1-persoons Ledikanten met matrassen en bedden. Adres: K. Schuurman, Zuidstraat 44. MARINE. Te koop yzersterke Marine Manspantoffela, slechts f2.- per paar. Ook enkele dames- maten er tusschen. Adres: H. VRIES, 2de Vroonstraat 65. Te koop een zoo goed als nieuwe STOFZUIGER. Adres: Van Galenstraat 103. Te koop een mooi, eiken moquette AMEUBLEMENT (2 crapauds en 4 stoelen), een nieuwe DAMESFIETS, een vliegende HOLLANDER, een nieuwe POPPENWIEG en een eiken THEETAFEL. Adres: H. VRIES, 2de Vroonstraat 55. Te koop een Kippenhok met Loop. zoo goed als nieuw, f 0. Adres: Westgracht 44. Alle kleuren worden SPOTGOEDKOOP verkocht. EXTRA LAGE PRIJZEN. Zie onze reolame met blokhak, half gevlochten, f 7.50. Alle soorten EXTRA GOEDKOOP. Telef. 293. N.V. BROODFABRIEK „DE VOLHARDING" vraagt Uw aandacht voor haar verfriaschend en aetlustopwekkend. Prl|s ff 0.2S. s/4- en oubahak, I 3.40. Beleefd aanbevelend. ADVERTEERT In de HELDERSCHE COURANT Roomboter, por pond 10® Do fijns Mslangeboter, bereid mot 1B °/0 voracha roombotif kost bi] ons slechts por pond 60 osnt, bovendien een reclamebcn, ook bij onzo gemengds margerlnebotsr vee 40 on 60 oent ptr pond. Lovorpattel (groote bus)1® Ontbijtspek per half pond Boterhammenworst par half pond 2® Gestoomde Ham per half pond ®JJ per ons Gerookt vlaosoh por half pond 30 WIJ RUIMEN OP handgelezen, per pond Schijfjes APPELEN per pond 26 cent 26 h Roode en Witte Bessenwijn on MalwIJn per flesch Limonadesiroop, Annanas, Citroen sn Sinaaoappol geperst por fleieh Frambooa-Qrenadlno por fleseh .V ÜOESBURQ's Advocaat-Wafels. Frou-Frou. Moooo-Wsfjj Radio-Melange per half pond «s Radio-Wafels, Vruchtsn-Wafsli por half pond Brusselsche Kermis por half pond o2 Drabbel Jan Hagsl per half pond ?g Zandmoppen par half pond10 Broches por half pond Kattentongen par half pond.g Theekransje- per half pond Kwatta-Baschuita per half pond q6 Pindakaas par pot Aardbeien en Kersen per pot 40 o Inclusief glas. Breewaterstraat Jonkerstraat VIJzel®trfljJ Van GalenetFe» Grooten Uitverkoo 99 De praktijk wordt door de andara doktoren waarge nomen. 1899sta, 2000ste en 2001ste spaarders zijn suee. houders dtr boekjes No. 2041, 2084 en 205B. Polderweg 1. Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, Goud- en Zilversmid, Kanaalweg 181. Algeheele Uitverkoop WORDT 6AARNE GELEVERD DOOI Aanvang 3.30 uur. Muziek door het bekende qulntet. II Dag-Dienstbode gevraagd, zelfstandig kunnende werken. Loon f 0.— per week. Winkeljuffrouw gevraagd in confectiezaak. Loon f 15 p. week. Bekwame Groote Zomer-Oprujming. H.vandePoll,Spoorstr.97a. OPRUIMING Reuze koopjes In diverse SCHOENEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 12