T Verlangt U niet VIERDE EN LAATSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS GEMEENTERAAD. VAN ZATERDAG 21 JULI 1928. Den 16den en 19den Juli slaagden te Alkmaar voor het M.U.L.O. diploma A Bets Visser, Gré Venema, Anne v. d. Lans, Oatrien Rijkeboer, M. Brandt Corstius, I. Sinke, M. Harder, A. Smits, G. Kleimeer, J. v. d. Steen, H. Engel. Voor diploma BJ. O. Brouwer, allen leerlingen van de Openb. U.L.O.-school aan de Molenstraat. De geslaagden in het nummer van Donderdag opgenomen, waren leerlingen van de Chr. M.U.L.O.-school aan den Kanaalweg. UITSLAG OVERGANGS-EXAMENS RIJKS H. B.-SCHOOL. •Hedenmorgen hadden do overgangs examens plaafe aan de R.HJBJS. alhier. 'Bevordiêrd van de I© naaT de He klasse: A. van Baren, P. O. Bteets, N. H. Bier steker, A. M. Boon, S. J. L. de Jong, J. G. Kottoaru, A. J. Rienks, A. P. Vllam, J. M. van Woflflerem, M. E. Zuiidierbaan, O. J, Hutjes, E Klingma, H. O. M. Nijipels, T. F. Akkerman, J. O. Wümana Herexamen 6. Niet bevorderd) 6. Bevorderd van do He naar die IHe klasse: 0. L. Grunwald, H. T. Grunwaldl, J. Nies- sink, D. F. Dein Poorten, N. J. vam Gorsellen, D. Houthuizeni, D. A. Jippes, M. Meerena, C. J. Mets, A. M- Niessink, J. Schoooeveldlt, G. F. Grunwald!, O. Rljikeboer, A. L. Stobbe, E. J. Wiegel, E. J. F. Wiessner, J. A. Beversluis, H. Brouwer, H. Jonker, J. Molenaar, J, Niesaiink, H. Pouwels, J. Raap, J. Stocker. Herexamenl 3. Niet bevorderd1 7. Bevorderd' van de Hle naar de IVe klasse: E. J. M. van der Hart, A. L. die Jong, M. Ronde, L. O. Sohtirmann, H. E. M. Seret, N. O. Smith (enkele lessen!), A. Bouma, F. Bruin, J. J. O. Helder, O. B. PMlaar, W. den Toom, J. A. van Scbefijien, H. J. Kes- seniicE A. H. Sdtoreudera, J. M. J. Veénlen- bos. H. Zwaan. Herexamen 4. Niet bevorderd 4. (Bevorderd1 van die IVe naar de Ve klasse: 10. W, de Boer, P. Brerner, J. Piket, J. J. J. Schenkius, H. de Wit. Herexamen 2. Niet bevorderd 0. TUIN CONCERT D. O. K. De muziekvereeniging D. O. E, dir. den heer J. van Glabbeek, geeft hedenavond een zomerconcert in den tuin van Casino, waarbij onderstaand programma zal worden uitgevoerd. EEN SYMPATHIEKE GIFT. Voor het Geref. tehuis voor ouden van dagen. Een van de eerste aansluitingen, die de heer Mensing op zijn radio-centrale maakte, was die voor het Gereformeerde Tehuis voor ouden van dagen, in de Gravenstraat. Deze aanleg geschiedde gratis en zoowel de vader en moeder van het Tehuis, het echtpaar Bosman, als de 19 bewoners waren hiermee zeer inge nomen. En hoe kan het anders. Wat een welkome afwisseling is zoo'n radio in de lange dagen die vaak zoo traag voortkrui pen. Toen .wij Donderdagmiddag een kijkje namen zaten de oudjes gezellig bij elkaar In de oonversatiezaal, naar de uitzending van Hilversum te luisteren, „Beursberichten" werden door den aether gezonden, wat een humorist deed opmer ken dat het toch mooi was en dat hij wensohte dat ©r nooit iets anders ge- geven werd, een ander glipte de kamer uit met een: „geld heb ik toch niet, dus interesseert mij dat niet'en toen even daarna het toestel begon te genereeren, wist een oolijkert te vertellen dat de boot weg ging en dat ze zich maar klaar moes ten maken. Er werd gelachen en ge schertst en allen waren hot er over eens, dat het toch maar een fijn idee van den heer Mensink geweest was hun zoo te VtDo ifeer Mensink schonk tevens aan het Tehuis een Philips luidspreker, waardoor een zuivere weergave van de muziek ver zekerd ia Evenals bij1 de abonné s kari luidspreker aangesloten worden op Hi- versum en Huizen- en vooral van den win ter zal blijken dat deze gift van den heer Mensink, veel trage uren zal doen om vliegen. nutsspaarbank. Opgave uitsluitend betreffende de Nuts spaarbank te Helder Polderweg 1 over de maand Juni 1928. Op Spaarbankboekjes werd in den loop der maand Ingelegd 90.696.87 en terugbetaald 85^71.68. Derhalve meer ingelegd dan terugbetaald 4.925.49. Het aantal nieuw uitgegeven spaarboekjes bedroeg in deze maand 110. De 1999ste, 2000ste en 2001ste spaar ders der Nutsspaarbank te Heidér zijn de houders der spaarboekjes Nos. 2041, 2084 en 2056 op wiens spaarrekening succ. extra een bedrag van 6.—, f 10.— en 5,is bijgeschreven. WTNKELNTEUW8. Hedenmiddag 4 uur zal de opening plaats vinden van het nieuwe magazijn in Goud-, Zilver-, Diamant- en Uurwer ken van den heer P. B. Siegers, in het perceel Koningstraat 1. Dit perceel, voorheen een burger woon huis, is onder leiding van den bouwkun dige, den heer J. J. Schoeffelenberger, geworden tot een modern, smaakvol, ge heel naar de eischen des tijds ingericht winkelpand. Een ruime, verplaatsbare étalagekast, fraaie toonbank en het prettige intérieur maken deze zaak tot een eerste op haar gebied. De heer Siegers, vroeger be diende bij de onlangs ontbonden, welbe kende fa. Wieringa, tevens Stadsuur- werkmaker, verstaat zijn vak in de puntjes en kunt U Uw te repareeren instrumen ten gerust toevertrouwen. Ook voor nieuwe goud-, zilver- en diamantwerken, alsmede voor alle soorten horloges, regulateurs, klokken, pendules, barometers, wekkers, eto. vindt U een ruime en uitgebreide keuze. De Koning straat is met dit alweer een pand rijker geworden, dat wel het hare bijdraagt tot verfraaiing dier straat. De heer Freeke zorgde voor de ombouwing en de Gebr. Rosa voor de graniet en terrazzo-werken. Wij wenschen den heer Siegers met zijn nieuwe zaak veel succes. Vergadering van den Raad der gemeen te Helder op Dinsdag 24 Juli 1928, des namiddags 8 uur, ten Raadhuize. Agenda: Notulen. Vaststelling der notulen van de verga deringen van 12 en 26 Juni 1928. Ingekomen stukken. a. Bericht van aanneming der benoe ming tot leidster der dames-afdeelingen van den cursus in lichamelijke oefening voor onderwijzend personeel in deze ge meente van mejuffrouw M. Magnin; b. Idem van J. Biere als leider van de heeren-afdeeling van den onder a. ge noemden cursus; c. Goedkeuring van Gedeputeerde Sta ten op het besluit van den Gemeenteraad dd. 12 Juni 1928 tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeen ten; d. Idem op het besluit van den Gemeen teraad dd. 12 Juni 1928 tot den verkoop van grond aan mejuffrouw E S. Held, alhier; e. Idem op het besluit van den Ge meenteraad dd. 12 Juni 1928 tot het doen van af- en overschrijving van en op ver schillende uitgaafposten der begrooting voor het dienstjaar 1927; f. Idem op het besluit van den Gemeen teraad dd. 12 Juni 1928 tot den verkoop van grond aan P. Kramer Gzn., alhier; g. Idem op het besluit van den Gemeen teraad dd. 12 Juni 1928 tot den vrkoop van grond aan mevrouw J. O. A. van Zjjl—Cornelissen, alhier; h. Idem op het besluit van den Gemeen teraad dd. 29 Juni 1928 tot het doen van af- en overschrijving van en op versohil- lende uitgaafposten der begrooting voor het dienstjaar 1927; L Idem op het besluit van den Gemeen teraad dd. 12 Juni 1928 tot wijziging van zjjn besluit van 22 Juli 1919 nopens ver huur van het gebouw der voormalige Centrale Keuken aan de Heldersche Melk- centrale, alhier; j. Mededeeling van den Commissaris der Koningin dd. 14 Juli 1928, dat aan den Burgemeester verlof is verleend om van 1 tot en met 25 Augustus a.s. buiten de gemeente te vertoeven; k. Toezending door Gedeputeerde Sta ten van een uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 11 Juni 1928, no. 11, houden de goedkeuring van het besluit van den Gemeenteraad dd. 8 Mei 1928 tot wijzi ging der Verordening op de heffing van Secretarie-leges; (Voorgesteld wordt de stukken a. tot en met k. voor kennisgeving aan te nemen). 1. Verzoek om ontslag als onderwijzer aan school 9 van H. A. J. van Eerde-wijk. (Voorgesteld wordt het ontslag eervol te verleenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum). m. Idem als onderwijzeres aan school 7 van mevrouw E. O. Lugtenburg—Deelder. (Voorgesteld wordt bet ontslag eervol te verleenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen datum). n. Verzoek van het bestuur der V.V.V. „Helders Belang" om een bijdrage uit de gemeentekas voor een door de vereeni- ging uitgegeven propagandageschrift dezer gemeente. (Voorgesteld wordt dit stuk in banden te stellen van Burgemeester en Wethou ders om prae-advies). Slacht- en Koelhuis. Voorstel om In beginsel te besluiten tot het oprichten van een slacht- en koel huis. (Zie Held. Ort. 21 Juni). Zeebad Huisduinen Verzoek van de N.V. „Zeebad Huisdui nen" om haar een bedrag van ten hoog ste 45.000.— te willen leenen, met voor stel van Burgemeester en Wethouders om daartoe te besluiten. (Zie Held. Crt. 21 Juni). Melkventverbod. Voorstel tot het vaststellen van een Verordening op de beperkte levering van melk op Zondag. (Zie Held. Crt. 19 Juni). Ingezonden Mededeeling, naar de heerlijke bosschen van Schoorl en Bergen? MORGEN (Zondag) vaart de ook naar Alkmaar en brengt U er heen voor ff 0.75 retour Ie kajuit, ff 0.50 retour 2e kajuit. Vertrek van HELDER, 's morgens 8 u. Winkelsluiting. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe Verordening op de Winkelslui ting. (Zie Held. Ort. 21 Juni). Legaat Voorstel tot het aanvaarden van een le gaat van Mejuffrouw Pietje Jaantje 't Hoen, weduwe van Sacom Roosendaal. (Zie Held. Crt 7 Juni). Voorwaarden electriclteltsleverlng enz. Voorstel tot wijziging van de voorwaar den voor de levering van electrischen stroom, gas en water. (Zie Held, Ort 9 Juni). Drankwet Reclame tegen den aanslag van J. Bon- neke in het vergunningsrecht met voor stel van Burgemeester en Wethouders om den opgelegden aanslag te handhaven. Subsidie. Voorstel tot het verhoogen van het sub sidie van de muziekvereeniging „Hel- der's Fanfare Corps". Onderwijs. Voorstel tot het vaststellen der vergoe ding ingevolge art. 101 der Lager Onder wijswet over 1924 aan het Bestuur der Vereeniging „Laat de Kinderkens tot Mij komen" en drie-jaarlijksche afrekening voor de scholen aan de Koningstraat en den Kanaalweg. (Zie Held. Crt. 19 Juni). Aanleg straten. Voorstel tot het leggen van een straat van de Krugerstraat naar de Laan enz. (Zie Held. Ort. 19 Juni). Onderwas. Voorstel om te rekenen met Ingang van 18 Juni 1928 te benoemen tot onderwij zer aan school 8 A. Bouterse. Grondbedrijf. Voorstel tot overdracht aan J. Dijk stra van hot erfpachtsrecht op ©en stuk duinterrein te Huisduinen. Grondbedrijf. Voorstel tot verkoop van grond aan G. Zeilinga. Grondbedrijf. Voorstel tot verhuur van weiland aan T. Prins. Grondbedrijf. Voorstel tot overdracht van het recht van erfpacht ten aanzien van een perceel grond te Huisduinen aan A. Burgers. Grondbedrijf. Voorstel tot verkoop van grond aan J. J. van der Leek. Woningen Pompstation. Voorstel tot verbouw van de woningen bij het pompstation te Huisduinen. W egen verbetering. Voorstel om aan den polder „Het Koe gras" gratis een hoeveelheid Bteenen af te staan voor wegenverbetering te Juliana- dorp. Erfpacht Voorstel tot uitgifte van grond In erf pacht aan het P. E. N. Precariorechten. Voorstel tot wijziging van de Verorde ning op de heffing van rechten voor ver gunningen tot het tijdelijk in gebruik hebben van voor den openbaren dienst bestemde gronden en pleinen, met nader voorstel hieromtrent. Subsidie. Voorstel tot het verleenen van een sub sidie voor een in te stellen autobusdienst Callantsoog—Helder v.v. Bioscoopverordening. Voorstel tot Intrekking van de Veror dening op het geven of doen geven van voor het publiek toegankelijke bioscopi- sche voorstellingen. Radiobelasting, Voorstel tot wijziging van de Verorde ning tot heffing van belasting op Tooneel- voorstellingen en andere vermakelijk heden. Onderwijs. Voorstel tot het vaststellen van een Verordening tot regeling van den van ge meentewege te geven cursus in de oude talen en van een Verordening tot het hef fen van cursusgeld. Onderwijs. Voorstel om met ingang van September 1928 geen le leerjaar in te stellen voor school 8. Onderwijs. Voorstel om voor het cursusjaar 1928/ 1929 te benoemen tot directeur en tot leeraar aan den gemeentelijken cursus in de oude talen resp. de heeren Ir. W. G. van der Meer en Dr. J. L. V. Hartman. Voorstel tot verkoop van grond. De heer G. Zeilinga, Singel 82, verzoekt den raad den grond, waarop zijin huis is gebouwd, aan hem te verkoopen tegen den prijs van 7 gulden per M2. De grond heeft een oppervlakte van 250 M2., waarvoor, gezien den gereduceer- den erfpachtscanon, een koopprijs van 7 gulden billijk is te achten. B. en W. stellen voor, in overeenstem ming met het advies der commissie voor het Grondbedrijf, om den grond te ver koopen voor den aangeboden prijs. Autobnsdfenst Callantsoog—Helder. Bij adres van 29 Mei 1928 verzoekt Jan van Scheden te Groote Keeten, gemeente Callantsoog hem voor den tijd van een jaar een subsidie uit de gemeentekas toe te staan van 600.— 600.—, ten b© hoeve van een door hem te exploiteeren autobusdienst Callantsoog—Helder v.v. Wanneer evengenoemde autobusdienst tot stand komt, zal tengevolge daarvan deze gemeente wederom met een gedeel te van haar omgeving in nauwer contact worden gebracht, hetgeen, zooals wel geen nader betoog zal behoeven, zeer ten voor deele zal strekken van de neringdoen den, voor velen waarvan het zeer goed merkbaar is, dat de stad Helder in den laatsten tijd een betere oommunicatie heeft verkregen met haar Zuid-Oostelijke en Zuidelijke omgeving. Dat ook de neringdoenden zelf in de tot standkoming van de ,onderwerpelijke au- tobusverbinding een belang zien, moge blijken uit het feit, dat de Heldersche Winkeliersvereniging in haar laatstelijk gehouden algemeene vergadering heeft besloten den dienst voor een jaar met 100.— te ondersteunen. De bij het adres gevoegde dienstrege ling en tarief achten B. en W. voorshands binnen redelijke grenzen te zijn gelegen, terwijl het materieel voldoende is te ach ten. De economische commissie en de com missie van bijstand voor de gemeente-fi- nanciën, die over de aanhangige zaak ad vies gevraagd werd kunnen zich er mede vereenigen, dat aan den onderwijzer voor den tijd van een jaar een subsidie wordt toegekend. Op grond van een en ander stellen B. en W. voor aan Jan van Scheijen te Cal lantsoog voor een door hem met conces sie van Gedeputeerde Staten van Noord- holland te exploiteeren autobusdienst Cal lantsoogHelder v.v. voor den tijd van een jaar een subsidie te verleenen van 600. Verhuur van grond. Bij schrijven d.d. 8 Mei 1928 werd aan T. Prins alhier met ingang van 10 Mei d.a.v. de huur opgezegd van den grond, kad. sectie O no. 7972 (oud C no. 7107 ged.), zulks ten behoeve van woningbouw. Van hetzelfde perceel zijn thans nog en kele stukken, ter gezamenlijke grootte van pion. 1.08.30 H.A., niet direct voor woningbouw benoodigd. Nu Prins tot den betrokken Wethouder het verzoek heeft gericht evenbedoelde stukken te mogen huren voor 40.— per jaar, geeft de Commissie voor het Grond bedrijf in overweging aan dat verzoek on der bepaalde voorwaarden te voldoen. Met verwijzing naar bedoeld advies stel len B. en W. voor daartoe te besluiten. Precariorechten. Nadat het voorstel van B. en W. tot wij ziging der Verordening op de heffing van rechten voor vergunningen tot het tijde lijk in gebruik hebben van voor den open baren dienst bestemde gronden en plei nen in deze gemeente bij de leden van den raad was rondgezonden, werd de aan dacht van B. en W. er op gevestigd, dat de gemeente-financiën tengevolge van evengenoemde wijziging niet een nadeel zullen ondervinden van 125.160. zooals medegedeeld was, maar van 840 370 per jaar. In verband daarmede hebben B. en W. de stukken op deze aangelegenheid be trekking hebbende opnieuw in handen gesteld van de oommissie van bijstand voor de financiën, die, blijkens haar ad vies van 11 Juli 1928, haar bij schrijven van 16 Mei d.a.v. gegeven advies geheel handhaaft. Niettegenstaande het feit dat de ge- meente-financiën tengevolge van de wij ziging der onderwerpelijke verordening een nadeel zullen lijden van 340. 870.per jaar, geven B. en W. ook thans nog in overweging, om de aan het slot van bijlage 63 opgenomen concept- wijzigingsverordeningen vast te 6tellen. Intrekking dier Verordening op het geven van biosooplsche voorstellingen. Ingevolge het bepaalde bij artikel 1 der onlangs in werking getreden Bios coopwet moet het College van B. en W. voortaan vergunningen verleenen voor de in deze gemeente in het openbaar te geven bioscoopvoorstellingen. In deze vergunningen kunnen krachtens wettelijk voorschrift, verschillende voor waarden opgenomen worden, waaraan de gebouwen, waarin de bioscoopvoorstel lingen worden gegeven, moeten voldoen, en B. en W. hebben bij het verleenen der onlangs door hen voor de alhier be staande biosoopen verleende vergunnin gen van deze bevoegdheid gebruik ge maakt. In verband nu met de omstandigheid, dat B. en W. in de door hen gestelde voorwaarden in hoofdzaak datgene heb- PREDIKBEURTEN. ZONDAG 22 JULI. Nei. Herv. Gemeente. Nieuwe Kerk (Weststraat): Geen dienst Westerkerh (Westplein), 's Morgens 10.80 uur, Ds. J. F. Tlnholt, predikant te Valkoog. Huisduinen: 's Morgens 9 uur, Ds. E. R. Damsté. Morgenwijding. Onderwerp: „Het pad in de zee". Jullanadorp. 's Morgens 10.80 uur, Ds. H. R. Damsté, van Huisduinen. Onderwerp: „Het pad in de zee". Geref. Kerk (Spoorstraat): 's Morgens 10 uur: Ds. H. Steen. Openbare belijdenis. 's Avonds 5.80 uur: Ds. H. Steen. Aisoheidspredikatie. Hulpkerkdienst Geref. Kerk. (Militair Tehuia, Kanaalweg). Geen dienst. Evangelisatie (Palmstraat): 's Morgens 10 uur, Ds. G. van Dijk, van Lisse. Lnthersche Kerk: 's Morgens 10 uur Ds. O. Riemera, van Harlingen. Bediening H. Doop. Beroeping Predikant Doopsgezinde Kerk: Geen dienst Chr. Geref. Kerk (Steengracbt): 'a Morgens 10 uur en 's avonds 6 uur, Leesdienst. Oud Gerei. Kerk (Hoogstraat): 's Avonds 5.80 uur: Leesdienst Christen-Gemeente. Breewaterstraat No. 16. 's Morgens 10.80 uur en 's avonds 8 uur vrije Evangelisatiesamenkomsten. Donderdagavond 8 uur, vrije Evangeil- satiesamenkomst Leger des Heils (Spoorgracht 88). 's Morgens 10 uur Heiligingsdienst en 's avonds 8 uur Verlossings-samenkomst 's Middags half 4. Openluchtmeeting. (Pr. Hendriklaan). Donderdag, 's avonds 8 uur: Openbare Heilssamenkomst. ben opgenomen wat thans in de in hoofde dezes genoemde verordening is bepaald, terwijl de wet zelf en de daaruit voort vloeiende algemeene maatregel van be stuur overigens de noodige voorschriften geven, is de in de vergadering van 1 September 1914 vastgestelde Verordening op het geven of doen geven van voor het publiek toegankelijke bioscopische voorstellingen overbodig geworden, waar om B. en W. voorstellen haar in te trekken. Wijziging Belastingheffing op Toaneel- voorstellingen en andere vermakelijkheden B. en W. schrijven aan den Raad: In Uwe vergadering van 12 Juni 1928 werd in onze handen om prae-advles ge steld een adres van een aantal caféhou ders dezer gemeente dd. 1 Juni d.a.v., waarbij wordt verzocht de op 28 Decem ber 1927 vastgestelde verordening tot heffing van belasting op tooneelvoorstel- lingen en andere vermakelijkheden te wijzigen ln dien zin, dat voortaan voor het hebben van radio-apparaten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en andere daarmede gelijk te stellen inrich tingen een geringere belasting moet wor den betaald. Het hoold van den contróledienst der gemeente-belastingen geeft in zijn advies van 6 Juli 1928 in overweging om aan het verzoek van adressanten te voldoen, omdat de bedragen, welke als belasting voor het hebben van radio-instrumenten ingevolge artikel 8, sub III, der veror dening moeten worden betaald, inderdaad te hoog zijn; ook in verhouding met de bedragen, die deswege in andere ge meenten worden geheven. Wij kunnen ons, evenals de commissie van bijstand voor de gemeente-flnanclën, blijkens haar advies van 11 Juli j.1. ver eenigen met de zienswijze van het hoofd van den controledienst, waarom wij U, onder overlegging der betrekkelijke stuk ken, in overweging geven het besluit te nemen om: Een vast recht per kalendermaand, ge deelten daarvan voor een geheel gerekend te heffen: voor lokaliteiten van beneden 60 cA. f 2.— 60 oA. tot bene den IA» 2.60 1 A. en daar boven voor de eerste are8.— en voor elke are of gedeelte daarvan, daarboven8.— Deze verordening treedt in werking met ingang van den datum, waarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn ont- vangen- Burgerlijke stand van Helder. van) 19 enJ 20 Jul 1928. ONDERTROUWDJ. R. O. van WUsem en S. Scheepara. BRUIDSFOTO'» GEHUWD: A. J. van Breda en H. van der Weijrik G. Y. Schaaip en A. Kwaal H. Kerkdijk en Y. die Groot. A, van Santen en J. P. Oosteihek. P. ÉL van dier Heidle en J. Saekmiaa BEVALLEN: A. P. Kommen—Nllason, cL A. BijilSpdta, dl Hoekstra—Garwilds, z. J. Eiiellln—van Dlarentiomck. dL Programma: 1. Voor 't Vaderland, marsch, S. Vlessing. 2. Der Calif von Bagdad, ouverture, A. Boldieu. 3. Uber den Wellen, walzer, J. Roses. 4. Apfelblüte, intermezzo, L. Siede op. 127. 5. Sonnenkinderen, marsch, Blankenburg. 6. Concert, ouverture, H. Smit. 7. Friedensgrüsze, marsch, H. Ritter. 8. Tirol in Lied und Tanz, potpourri, Osc. Fetras. 9. Sons des Alpes, air Suisse, Henriechi op. 75 10. D. O. K., marschfinaal, J. v. Glabbeek. Nos. 5, 6 en 7 door de jeugdafdeeling. Fotoer.-Atelier EISELIN, 60 Polderweg 60 «■■..ak JtShU**

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 13