GEMENGD NIEUWS Ernstige brand te Haarlem. Do sleepreis van het Slngapore-dok. Onze plaatsgenoot, de heer Hoebe, die als marconist op de sleepboot „Sohedde" do sleepreis van het Engelsche dok naar Singapore (meemaakt, was zoo vriendelijk ons een aantal foto's te zenden van deze sleepreis, die overal in het buitenland zoo groote bewondering afdwingt voor het Hollandlsoho zeeimansohap. De foto's zijn in onze platenkast opgehangen. In een begeleidend schrijven deelt de heer Hoebe ons een en ander mee over het verloop van de reis. Wij laten onzen plaats genoot hier aan het woord. „Het schip schokt en trilt met zoon gevaarte achter zich, zoodat de pen niet zoo goed als de baas wil. We zijn den 2len Juni 1928 van Waldsend op de Tyne vertrokken om de groote reis van onge veer 16.000 K.M. te aanvaarden. De radio- weerberiohten, welke ik moest opnemen, waren nu juist niet van dien aard, dat we gunstig weer te verwachten hadden. Maar de kapiteins der sleepbooten had den daar natuurlijk beter kijk op dan ik, en des morgens 10 uur werd het enorme dok door havensleepbooten van den wal getrokken, waarna wij het dok vastmaak ten. Onder oorverdoovend lawaai van de stoomfluiten van diverse schepen op den rivier vertrokken wij naar zee. Het was regenachtig weer, doch over dag ging het best. Toen wij in zee waren, nageoogd door een enorme men9chen- massa op de pieren, werden de trossen gevierd, zoodat het dok op een grooten afstand van de zeesleepers kwam te lig gen Benige stoombooten wenechten ons nog door middel hunner stoomfluiten een ,Bon voyage" toe, waarna wij ons ln be weging zetten met bestemming naar Sin gapore. Wij waren bijna een uur ln zee toen de zeesleeper „Java Zee" ons kwam praaien om eenlge bullen, welke de „Roode Zee" nog noodlg had, aan boord te bezorgen. Na een hartelijk vaarwel en drie stooten op de fluit ging de „Java Zee" haar reis vervolgen naar Wallsend voor sleepmateriaal te brengen aan het tweede gedeelte van het dok. Wij hebben heel goed weer gehouden tot op de hoogte van Wight (Eng. Ka naal). Daar ging het niet zooals het be hoorde. Een zware wind bracht het dok meer achter- dan vooruit. Zelfs de „In- dus" en „Zwarte Zee" zijn van het dok gesoheiden, zoodat de „Roode Zee" en Rohelde" het dok nog vasthouden. Wij zijn met het dok voor den wind gaan drijven, totdat het beter weer was. Den volgenden dag hebben de ,Jndus" en „Zwarte Zee" wederom vastgemaakt, opdat ons viertal het dok weer vast had. Nuwli dat niet zeggen, dat het van een leien dakje ging, oh nee, het was wat Je noemt boksen en wij' hebben dan ook vanaf 27 Juni tot ongeveer 30 Juni noo- dlg gehad oom uit het Eng. Kanaal te kun nen komen. Waarna de reis In de Golf van 'Biacaye zeer goed is gegaan. Alsook langs de Spaansehe kust ging het prach tig, al hadden wij soms een zeer stijve bries, eenige koeren zelfs stormachtig weder. Doch dat deerde ons weinig, want dat was meestal achter ons, dus weinig of geen last. Op photo no. 8 is te zien wat de gevol gen van een stijven wind zijn, die van achter komt opwaaien, zooals men ziet maakt het dok een halven slag om, trots er 4 zware sleepers met volle energie aan trekken. Photo nr. 4 bewijst dat er nog maal al te vaak zeeën over dek heen kwamen. Het is een aardig gezioht hoe de Hol- landsohe schepen ons een groet toebren- Sin door middel van stoomfluit en vlag. en kamt meestal expres dicht langs koersen om de bemanning een goede reis toe te wenschen door drie stooten op de fluit en seinvlaggen, waarop een draad loos telegram volgt. In alle doelen der wereld schijnt de belangstelling groot te zijn. Schepen melden elkaar dat ze het ponton met Hollandsche tugs gepas seerd zijn. J.1. Zondag kwam het s.s. „Prinses Jullana" van de St. Mij. „Nederland" ons voorbij. Passagiers en bemanning riepen op'een afgesproken teeken luid: Hoerahll Seinvlaggen of en stoomfluitlawaal dat hooren en zien Je verging. Toch doet het aardig aan om te zien hoeveel belangstel ling er is voor dit werk. Maandagmorgen zijn wij van het dok losgegaan om te Gibraltar te bunkeren. Het dok ging gewoon door met drie alee- era. Den volgenden morgen om 4 uur adden wij het dok weer in alcht. Dat ging heel gemakkelijk, daar wij door middel van een draaalooze richtingzoeker het dok spoedig te pakken haddon. Toen- maakten wy vast op de plaats van de „Indus", welke nu heden naar Oran is om te bunkeren. Wij zyn, voordat wy vertrokken langs- zy de booten geweeat om brieven voor hula ln ontvangst te nemen. Daarna langszij het dok vanwaar men met een linnen zak aan een touw het nlouwa voor hula liet zakken, evenzoo werd gehandeld by terugkomst en verheugden wy de di verse bemanningen imet brieven van huls. We hebben op het oogenbllk een ster ke bries tegen. Hedennacht waren wy door middel van de draadlooze ln ver- binding met het andere tranaport, hetwelk ons meldde dat heden, 11 Juli, het as. „Oostzee" reeds ging bunkeren te Gibral tar. wy maakten me»t goed weer 100 4 106 myien per etmaal. In het Eng. Kanaal liepen we sohterult. En vandaag hebben we 40 mijl gemaakt. We hebben en ster ken Oostenwind tegen. En het sohlp stampt nogal pittig. Tevens is nog aardig te vermelden, achrijft de heer Hoebe aan 't eind van 't epistel, dat lk lederen dag het Holland- sohe nieuws ontvang van oen kortegolf, ontvanger, welke do firma de Zeeuw (ie Vroonstraat, alhier. Red. H. CM) mii Jelevsrd heeft sn waarvan wfl aan boord u sleepboot veol pisaiez halbon. Binnenland. Scheepsbrand. Met 28 stralen geblnscht. By de Rotterdamsche Droogdokmaat- echappy te Rotterdam ligt het Griekeche stoomachip «Nereus*,' dat van vrieeboot wordt verbouwd tot gewoon vrachtschip. Een vriesboot heeft behalve de gewone plaatyzeren schotten tusschen de ruimen nog vele dubbele schotten, van welke de tusschenruimten zyn opgevuld met in creosoot gedrenkte kurk. Het werk van deze boot bestaat dus o.a. uit hetverwy- deren van deze isolatieschotten. Gisterenmorgen toen men met dit werk bezig was in ruim IV en men tegeiyker- tijd enkele yzeren binten doorbrandde, schynt een vonk in het kurk te zyn ge vallen, waardoor dit kurk aan het branden 1b gegaan. In bet gemakkelijk brandbare materiaal plantte het vuur ziob snel voort, zoodat in korten tijd het geheele ruim in brand stond. Er ontwikkelde zich een dikke ro k, welke zich door het laadhoofd een uitweg baande. In ruim III, dus vlak voor ruim IV, waarin de brand woedde, lagen enkele flesscben ammoniak. Omdat hetgevaar voor het springen van deze flesschen lang niet uitgesloten was, werden deze fleaschen zoo spoedig mogeiyk verwyderd. Met zuurstof-sny apparaten zyn vervol gens gaten geboord in de waterdichte schotten tusschen de ruimen III en IV en tusschen de ruimen V en IV, opdat door deze gaten water op het vuur zou kunnen worden geworpen. Hoewel op dat oogenbllk al een massa water werd ge geven ln het geheel werd met 14 stralen gewerkt kon nog steeds niet van eenige afneming van den brand worden gesproken. Personeel van de afdeellng brandblusch- middelen, dat met een van de reserve auto's was gekomen heeft met rookmaskers een onderzoek in ruim IV ingesteld. Ten slotte werd met 28 stralen gewerkt, v De brand nam toen snel ln hevigheid af. Het blusch water steeg hooger en hooger in het ruim, zoodat de >Nereus« meer en meer achterover ging hellen. Tengevolge van de enorme hitte in het Inwendige van het schip is de zywand van de »Nereus«, ter hoogte van ruim IV, verbogen. Om 1 uur was men den brand geheel meester en konden al vele slangen worden ingendmen. In den loop van den middag is liet aantal stralen geregeld verminderd. De »Nereus«, ex Boorara en Pfaiz, meet 6763 ton en behoort toe aan de firma E. E. Hadjilias te Syra. Het schip is in 1916 te Bremen gebouwd. Poging tot moord? Voor de rechtbank te Zwolle heeft gisteren terecht gestaan de arbeider J. B., die bekende, in den naoht van 21 Deo. loodwit te hebben gestrooid op de boterhammen van Hendrik Bysterboscb en een theelepeltje loodwit in diens kan netje thee te hebben gedaan. Hy zeide niet de bedoeling te hebben gehad, Hen drik van kant te maken; hij wist niet, dat loodwit zulk gevaariyk goedje was. Hendrik ging heel veel uit en de dokter had gewaarschuwd, dat als hy zoo door ging, hy te gronde zou gaan. Om hem ongesteld te maken, zoodat hy geen lust meer zou hebben in café's, had hy hem van dat goedje gegeven. Hy was Juist erg gek met Hendrik. Hendrik Bysterbosoh had nooit wat met B. gehnd. Zy woonden te Hattem in hetzelfde huis en sliepen zelfs ln het zelfde bed. Het was hem dan ook een raadsel, waarom B. het gedaan heeft. Er werden versoheidene deskundigen gehoord, o.a. over de gesteldheid van verdachte. Prof. L. Bouman en prof. W. G. Sillevia Smit zeggen ln een rapport, dat verdachte ln sterke mate ïydende is aan infantiele affectieve fixatie, waardoor hy gedeelteiyk toerekenbaar is te achten. De daad is een uitvloeisel van een ge moedstoestand, die reeds maanden duur de, doordat hy sioh geprikkeld voelde door de houding van den ander. De be doeling was een einde te maken aan een toestand, die hy onhoudbaar achtte, waar- by by nog niet de dood van den jongen voor oogen behoeft te hebben gehad. Prof. Slllevls Smit verklaart nog, dat hy B. beslist niet ontoerekenbaar acht, wel verminderd toerekenbaar. Hot O. M., mr. van Husselt, solde, dat B. |14 Januari J.1. voor don reohtor-oom- mlssarls heeft toegegevon te weten, dat loodwit een zwaar vergift Is en dat hy gehandeld heeft onder een drang, waar tegen hy aloh tevergeefs verzette; dlo hem te aterk wai. Waarom hy het deed wlat hU niet; hy gelooft dat hot alleen het verlangen waa de ultwnrklng te zien. Eerat 17 Januari kwam B. met het ver haal. dat hy nu ter tereohtzittlng deed. DU laatst, verhaal la zeer onwnaraohljn lijk. HIJ heeft Hendrik nooit gewuor ■ohuwd tegen cafébezoek. Het is niet mogelijk aolitsr zyn motieven te komen; wel aohtsr zijn bedoeling, en die was ongetwijfeld, Hendrik zoo niet tedooden, don tooh zwaar letsel toe te brengen. Elsoh: zes Jaar gsvangenlaatraf. i .j Dnurlemaoha Soheepabouwmnat- sor.apnij, Noorderbultenapaarns la Haar- era. Do arbeider v. K. ontdekte den brand. Toon men de houten looda binnen- drong, bloek het dat deze binnenin rende hevig aan het branden wns. Do brandweer werd gewaarschuwd, lntuaaohen poogde men te voorkomen, dat een voorraad petioleum en olie, die naast de looda waa I opgeslagen, eau prooi dor vlammen sou worden. De arbeider v. K., die ln eenlgs- zins zenuwachtigen toestand verkeerde, sloeg uit onachtzaamheid met zyn hand een raam ln en sneed zich hierdoor een polsader door. Tengevolge van bloed- verlieB viel de msn bewusteloos neer en moest na voorloopig verbonden te zijn, van het terrein worden weggedragen. De brandweer kon moeiiyk op het terrein der werf met de brandweermiddelen ma noeuvreeren, omdat de loods een eind in den polder gelegen is. By het blussohings- werk heeft de brandweermanR.dooreen val in een hoop sintels zich ernstig ver wond aan handen en beenen en in het gelaat. Tenslotte heeft men het vuur aangetast met de motorbabyspuit met de leiding naar het Spaarne. Op deze wyze was men ongeveer te 10 uur den brand meester. In de loods bevond zich de binnenbetlm- mering van het eenige weken geleden van stapel geloopen motorschroefschip »Ge- neraal Verspyck* voor de Koninkiyke Paketvaart Mautschappy. Deze betimme ring is geheel in de vlammen opgegaan, zoodat vertraging in de levering van het schip hot gevolg zal zyn. Een groep ar beiders, die Donderdagmiddag nog over werk hadden verricht, hadden om zes uur de werkplaats verlaten. De oorzaak van den brand is onbekend. Behalve de volledige staf van den brandweer was ook de politie-commlssarls ter plaatse. Heden ln Holland verwacht Het stoomschip „Insullnde" wordt heden middag c.a. 2 uur van Batavia te Rotter dam verwacht STUK VAN EEN LEPEL INGESLIKT. Met het doel uit het zlekenhula te ontsnappen. Sedert 26 Juni 1.1. verbiyven ln de straf- gevangenal te Breda de belde (mannen, aie ln Maart j.1. een villa te Olsterwyk leegplunderden. Eén van hen is de 29- jarige reiziger, F. H. M. D., die politie en justitie al heel wat last heeft veroorzaakt. Zooals de man vroeger al eens ln do Amsterdamsche strafgevangenis deed, trachtte hy ook dezer dagen hier weer zyn eetlepel naar binnen te werken. Het eheele eetinstrument wilde evenwel niet oor zyn keelgat Hy wist echter het breede gedeelte er af te krygen, waarna hy den steel naar binnen werkte. Toen hij zyn bewaker vertelde, wat hy gedaan had, werd er geen geloof aan gehecht Na een onderzoek bleek echter, dat zyn lepel werkeiyk verdwenen was, waarna men hem dadeiyk naar het Ignatiusziekenhuls vervoerde, waar hy met een Röntgen-ap- paraat werd onderzocht In zyn al drie malen geopereerde maag ontdekte de chirurg Inderdaad den verdwenen lepel- stbel. Omdat men voor ernstige Inwen dige verwondingen vreesde het platte ondergedeelte van den lepel bevond zich by den maaguitgang en net van scherpe bramen voorziene boveneinde ter hoogte van den slokdarmuitgang werd D. spoe dig geopereerd. De man verklaarde rond uit den lepel ingeslikt tè hebben, omdat hy in een ziekenhuis meer kans had te ontvluchten dan ln de oei. Het is echter te begrijpen, dat men nu op zyn hoedo is, om te zorgen, dat D. niet eerder van zyn vryheid zal genieten voor zyn straf is uit gezeten. Hy wordt ln het ziekenhuis door marechaussees streng bewaakt en deze lieten hem sleohts alleen, toen hy onder naroose op de operatiezaal lag. Telegraaf. HET AUTO-ONGELUK BIJ BENTVELD De toestand van mej. Hoogeboom (niet mevr. Hoogeboom zooala In het nummer van Donderdag gemeld ls) Is nog steeds ernstig, dooh de patiënte is thans bulten oogenblikkeiyke levensgevaar. Ook de chauffeur Visser blijkt een vry ernstige verwonding te hebben opgeloopen, hy heeft een bekkenbreuk. EEN OUD KANON GESPRONGEN. De heer Berend Sprik uit Oudepekela, die tydens het vuurwerk aldaar op 8 Juli tengevolge van het springon van e?n oud kanon ln bet ziekenhuis te Winscho ten werd opgenomen, is Donderdag aan de bekomen verwondingen overleden. DE VERDUISTERING TEN NADEELE VAN DE HAAGSCHE TRAM. Het gerechtshof te 'a-Gravenhage heeft Donderdag arrest geweien ln de ssken legen de gebr. J„ P. en J. R., alle drie thans gedetineerd, die ln eerste instantie door de Haagsche reohtbank ter zako van holing, ln verband met de door den kan toorbediende G. by de H.T.M. gepleegde verduistering van 16.000, zyn veroor deeld tot onderscheidenlijk 8, l1/» en 1 laar gevangenisstraf. Overeenkomstig het requisitoir van den sdvooast-generssl, mr. Brants, heeft het hof de vonnissen der reohtbank bevestigd. Eveneens werd bevestigd het vrijeprekend vonnis tegen 8. v. d. E., die mede had terechtgestaan, en van welk vonnis de officier van Justi tie ln berosp was gekomen. VERDRONKEN. In een leemput onder Dorst (Noord- Brabant) ls de heer Hak, uit Breda, vader van drie kinderen Woensdagavond om streeks 7 uur by hst «wemmen vsrdron- ksn. Donderdagmiddag is ln de Dommel on der Boxtel de 14-Jsrige B. by hst cwem- men verdronken. DE STEEKPENNINGEN BU DE GASBEDRIJVEN. Te Assen. In d* Donderdagavond gehouden raadsvergadering van Aaean ls een voor- Stel van daar heet Nathans (vA), waar over ln een vorige vergadering de stem men staakten, weder ln Btemmlng ge bracht. De heer Nathans stelde voor om den directeur van de gasfabriek wegens het aannemen van steekpenningon een beripslng toe te dienen en hem geduren de 2 jaren geen verlof te verleenen en terugstorting van de cunoten 1260. De voorzitter doelde mede, dat de di recteur deze 1260 heeft terugbetaald. Het voorstel van den heer Nathans werd daarop verworpen met 9 tegen 8 stemmen. Na schorsing der vergadering stelde de beer Kramer (o.-h.) voor dat de raad een scherpe afkeuring uitspreekt over de handelingen van den directeur, hean 14 dagen te schorsen in zyn betrekking en het salaris van den directeur te vermin deren met 100 per jaar. Dit voorstel werd' aangenomen met 12 tegen 6 stem men. ZES JAAR GEEISCHT TEGEN EEN BERUCHT INBREKER. De officier van Justitie te Roermond eisohte Donderdag tegen den 81-jarigen arbeider J. N., die in het begin van dit jaar door een groot aantgl inbraken ver schillende dorpen ln Midden-Limburg onveilig maakte, een gevangenisstraf van zes jaar. Mijnongeluk in de mijn Maurlts. Een doode en een gewonde. In de ondergrondsche werken van steata- myn Maurlts la gistermorgen een ernstig ongeluk geschied, waarby de 84-jarlge Joegoslavlër F. Krevsel uit Elsloo, ge huwd en vader van 4 kinderen om het leven kwam, terwyi de mynwerker J. Mo- reta uit Geleena een onderbeenfractuur opliep, en naar het hoapltaal te Heerlen moest worden overgebracht Buitenland. Het lijk van Loevenstein gevonden. Een visschersboot uit Galais heeft Don derdagmiddag aldaar het Ujk aangebracht van den op 4 Juli uit zyn vliegtuig geval len Belgischen bankier, baron Loewen steln. Nader wordt gemeld, dat het ïyk van Loewensteln herkend kon worden door het armbandhorloge aan een pols. De Parysche ochtendbladen vernemen omtrent het vinden van het Ujk van Loewenstein uit Calais: Het vissohersvaartulg 166 „St. Thérèse dé 1'Enfant Jésus" bevond zich Dondor- dagmiddag acht tien nfijl ten noord westen van Kaap Griz Nez, toen de kapi tein, Jean Maurice Beaugrand, het Ujk van een man zag dry ven. Het gelaat was onder water. De vlssoher nam het aan boord en wikkelde bet ln een zeil. Hierop zette hy koers naar Calais, waar hy tegen zeven uur des avonds aankwam. Het Ujk werd onmlddeliyk naar het ïykenhuis ge bracht. Het boveniyf van den doode was naakt, de buik was opengescheurd en de voeten waren gebroken. Het Ujk droeg nog slechts een onderbroek, sokken en schoenen van een Engelsche firma. Aan de rechterhand bad het Ujk een polshor loge, waarin gegraveerd stond „Capitain Loewensteln, 86 Rue de la Science, Bruxelles." Het uurwerk was uit bet horloge verdwenen. Het lijk kon verder worden herkend aan een kunstgebid, waarvan de familie het signalement had medegedeeld. De burgemeester van Calais stelde het doodsbericht op. Mevrouw Loewensteln, die telegrafisch van het vinden van het ïyk ln kennis werd gesteld, berichtte, dat zij vandaag te Calais zou aankomen. Volgens een bericht aan de Matin uit Duinkerken, hadden de opvarenden van het vuurschip „Randettin" reeds vóór het visschersvaartuig het Ujk opgemerkt. Een boot werd uitgezet, doch net bleek niet mogeiyk het lijk te bereiken. By de Donderdagavond plaats gehad hebbende gerechteïyke bebouwing van het ïyk van den bankier Loewensteln ls vastgesteld, dat het lijk een groote wonde had aan de linkerborst. Het onderiyf was open. Het lijk had verwondingen aan den linker schouder. Het gelaat en de linker voet waren-gedeelteUjk weggevreten. TREINONTSPORING. Op den Arlbergapoorweg ls Donderdag nacht een arbelderatreln ontspoord. Een arbeider werd gedood en vyf anderen werden ernstig gewond. Een groot aantil andere personen kreeg Uohte verwondin gen. Vltftoherljberlohton. Aangebracht door kordara: Haven van Nleuwadlep. Sport. Helder—W est-Prlalo, Haldar-olauwa. 1 Laatste berichten. OUD-MINISTER COL1JN GEEN LID VAN DE TWEEDE KAMER. Den Haag, (Vaz Dlaa). Naar wy ver- nemsn heeft de heer H. Coiyn, die ln <ie vacature la benoemd tot lid van de Twee de Kamer, met het oog op de vele werk zaamheden ln de wintercampagne, voor- nemena la deze benoeming niet te aan vaarden. In dit geval ia aan de beurt Mr. Rutgera, doch ook deze zal de benoeming niet aannemen, in verband met de benoeming tot hoogleeraar aan de Vrije Unlveralteit te Amaterdam. Op Mr. Rutgera volgt op de ïyat Heu- kela, rood at deze voor Denoemlng ln aan merking zou komen. V Donderdagavond te ongeveer half aoht 5™ £,rond uU ln houten looda van 19 Juli. Aangebracht door kordara: ao6a tongan p. at. /o.]|—o.il 1378 kleine tongen „0.10—0.01 19 kuten zetachol p. k. 8.00—|.|o ja kliten kleine echol „j.aj—3.00 jo klaten achar „a.»o-i.|o I tarbottan p. at. 7.00-4.00 ao Juli. 833 tongan p. at. /aj|—0.30 74J kleine tongan „0.10—0.01 7 kitten ictechol p. k. „8.10—7.(0 II kitten kleine achol „3.00—a.jo 60 kitten achar 3.3j—i.jo 91 Juli 1938. Aangekomen ven Sundtwall motorachoener „Neptunua" fKapt. H. Boawljk), geladen met hout, bijlegger met mechlneschade, be stemd voor Wytly. Aangekomen ven poMtletoaeieht op Sa KoordeHy. Me. „Vialcaeue". VOETBAL. Uit den N.-H. V. D- Zjr.c. I-N.-H. V. B-(N.VJB.) XI. Het ligt ln de bodoeling dwen jaarlijkechen wedstrijd, voor dit seizoen, te apelen tegen het a.a. seizoen. Zooals men weet zijn in het vertegenwoor digend elftal gekozen onze plaatsgenoot* Tieseen en Kapel. Algem. Vergadering N-H. V. B. Deze wordt Zondag 36 Auguetus a.a. te Alkmaar gehouden. Algem. Vergadering N. V. B. Deze vindt pleate Zaterdag 18 en Zondag 19 Auguatue a.a. De idem van Diatrict I (Weatelgk diatrict) wordt Zaterdag 4 Aug. a.a. te Haarlem in „De Kroon" gehouden. Athletiek voor Voetballen. De jaarlijktche kampioenachappen Athle tiek voor Voetballen N. V. B. en Erkende Honden zullen dit jaar definitief te Groningen op Zondag 19 Auguataa gehouden worden. „Helder" naar Anna Paulowns. Daartoe aangezocht vertrekken de withem- den morgenochtend nzar Anna Paulowna tot het apelen van een propagandawedatrijd tefen Weat-Friaia, op het terTeia van Excelsior. De aanvang ia geateld op J uur. Vooraf, om half twee/ «peelt een elftal Hel- der-veteranen tegen Excelaior. Ala het weder niet te warm la, kunnen dat een paar aardige wedatrijden worden. Weat- Friaia la een oude bekende van Helder; een ieder herinnert zich nog wel de nederlaaf van de Bolweg-club op eigen grond. Het elftal van Helder ia aldua: Wit Janmaat Sporken Groafeld Tieaaen Dijkshoorn D. Bak Rijkera de Boer A. Bak Bakker Dus zonder Ran en een anderen linksbuiten. Scheidarechter ia de heer Joh. Kok. Het winnende elftal ontvangt een fruien beker, uitgeloofd door Excelaior. In het veteranen-elftal zijn o.m. opgenomen: Goea, Dol, Zomer, Kamman, v. d. Wal, P. Bak e.a. De veteranen vertrekken per autobua om uur; plaata van aamenkomt: aigarenmagazijn Zomer. Het ie elftal met den trein van 13.47 uur. Helder—HJl.C. Deze vriendachappelijke wedatrijd la vaat- geateld op Zondag 39 Jul* a.a. Terrein Bolweg. H-R.C.-nleuw*. ILR.C. IIStormvogels (cocnb.). Morgenmiddag apelen de Racing-reaervee een oefenwedstrijd tegen een elftal, «amenge- ateld uit de reserve-elftallen van Stormvogel» uit IJmuiden. Ook de Racing-reaenres zullen vermoedelijk gewijzigd uitkomen, doch oök een sterke combinatie in het veld brengen. De wedatrijd vangt om half drie aan, ter rein Tuindorp. Nederlnagwedstrijden ten bat» van het Plaat selijk Comité N. O. C. en de Helderache Vostr balvereenagingen Helder, H.R.C, W.Q.W. en den Held. Athletiek Kring. Maandagavond zal voor b.g. doel de eerate wedatrijd worden gespeeld en zullen de Hel- der-reaervea, die deze serie wedatrijden zullen apelen, den strijd aanbinden tegen het elftal van Zeemacht. Op de volgende Maandagen, jo Juli en 6 Augustus, volgen rtap. WGW 1 en HRC j. De wedatrijd Helder >-Zeemaeht 1 op Maandagavond a.a. vangt aan om 7.IS uur en wordt gespeeld op het HRC-terrein. De leden en donateurs van HRC, Helder en WGW zullen van hun lidmaatschapsbewijs bij het bezoeken van deze wedstrijden geen ge bruik kunnen maken. Adsplrantaa Morgen beginnen de aeriewedstrijden voor den Helder-adap. beker. Hieraan wordt deel genomen door Schagen en Texel en teven» door Handelaachool 1 en een elftal ran SV3. Zoodoende ia de anima niet groot, doch wel hadden wij verwacht, dat de HRC-adap. hier voor hadden ingeschreven. Ook hadden de twee elftallen van KFC nog ingeschreven, doch door omstandigheden gaat dit niet door. Het programma der wedstrijden la: 10 uur: Helder AHandelaachool; 13 uur: Helder C —Schagen xj 13.30 uur: Helder D—Texel At, teireln B; 3 uur: Helder BSVS. Hierna worden om 4 uur en l uur de flnalea veripeeld. Wij willen de leden en aanhanger» vriendelijk verzoeken om voor dezen keer geen gebruik van hun lidmaatschap ta maken. Even zwemmen na 't werk En ge gevoelt u weer frltoh en aterk. Zwemmen verkwikt Ikxkaam en geest. K.Z.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 14