K A N N EWASSER De Bloembladen van Lao-Tze doodt insecten NIEUWSBLAD VOOR HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA IS ALTIJD GOEDKOOPER FÏ.IT VAK MELlFs Toffees. Doorzitten Eerste Blad. BUITENLAND. WEEKOVERZICHT. OOK VOOR DAMES-CONFECTIE BUITENLAND. WEST-INDIË. 00ST-INDIË. Nr. 6523 XATERPAG 21 JULI 1928 nrguvfciari 66ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Redacteur-Uitgever: O. DB BOER Jr* HELDER Bureau: Koningstraat 29 Telefoon: 50 eni 412 Zon ertij d. Maan Zon Hoogwater Juli op: ond.: op: ond: Z 22 v. 10.01 n. 11.80 6.05 9.05 M 28 11.14 11.48 6.00 9.00 D 24 n 12.25 v 11.50 W 25 D 26 V 27 Z 28 1.85 2.45 8.55 5.05 12.10 12.20 12.45 5.08 9.04 6.09 9.02 5.11 9.G1 5.12 9.00 5.14 8.68 0.30 1.21 2.05 2.26 4.00 5.18 0.19 1.00 1.48 2.29 8.26 4.87 5.47 Binnenland. Een uitvinding die het mogelijk maakt om uit een gezon ken ondorzeeboot naar boven te komen is Maandag te Loosdrecht, in tegenwoordig heid van verschillende autoriteiten en een groot aantal belangstellenden, gedemon streerd. Het blijkt een toestel te zijn dat zich op de onderzeeboot bevindt en dat, wanneer de boot gezonken is, daarvan door de opvarenden, die er in plaats nemen, losgemaakt kan worden, waarna het automatisch naar boven komt. De proefneming slaagde goed. Nadat een mi- nintuuronderzeeboet, ki het zwembad waar gedemonstreerd werd, was getorpedeerd en gezonken, kwam het daarop bevestig de toestel naar boven. Het zal nu nog moeten blijken of bij het in gebruik nemen van het toestel de snelheid van de onder zeeboot niet vermindert en. daardoor, of door andore oorzaken, do vechthoodanig- heid minder wordt Is dit nlei hot geval dan zou de uitvinding waarlijk een zegen zijn en een ramp, als onlahgs met een Amerikaansche onderzeeboot plaats had, uitgesloten zijn. In leder geval Is het zeer prijzenswaardig dat de uitvinders, de hee- ren P. Oram en K. de Boer, resp. bad meester van het badhuis, Meidoornstraat, en opzichter der algemeene begraafplaats te Hilversum, al hun vrijen tijd besteed hebben aan een uitvinding, die van groot practisch nut kan blijken. Een droeve mftsmap heeft plaats gehad in Zuid-Limburg, waar door een mljngaaontplofflng in de staats mijn Hendrik te Brunsaum, eon. twaalf tal menschen* het loven verloren. Men herinnert zich geen ramp van een zoo grooten omvang in de Limburgsche mijnen. Naar de oorzaak wordt, nog een onderzoek ingesteld. Verondersteld wordt Ingezonden Mededeellng. FEUILLETON. door J. ALLAN DUNN. 89) 't Flqn was geniaal opgezet tot het einde toe, hij was 't spoor weer bijster. Achter volgde Redding de anderen of was hy hun bondgenoot? In elk geval was hy in de onmiddellijke nabijheid geweest van Clal- re Arden van 't oogenblik af dat zij de „Cathay" verlaten had. Het was wel zeker dat het telegram hetwelk hem over San Franoisco naar New York deed reizen, opgesteld wasiam het meisje en misschien ook Redding tijd te geven, de stad vóór hem te be reiken en de komedie op touw te zetten waarin hij den rol: van lummel had ge speeld. Was alles komediespel? Indien Mc Vea werkelijk dood was, had zijn dood een natuurlijke oorzaak gehad of was hü 't slachtoffer van moord? Wanneer hjj verdwenen was zou de politie dit speurd hebben. De. zoogenaamde Angus had mooie praatjes over Mc Kecnnie en Menzies. Morgen zou hij die advocaten opsporen, dezen nacht wijdde h» aan den 't Fenlce gegeven wat hem1 restte was het adres negenennegentig In San Fran- cisoo had hij misschien een uur of acht zoek gebracht, met t oponthoud op de boot op rekening van Redding en 't wach ten op den ham opgegeven trein. Deze dat zich mijngas ontwikkeld had en dat hij het losschieten van kolen het gas tot ontploffing is gekomen. Naar de directie echter meedeelt is dit niet zeker, daar er nooit geschoten mag worden als er zich gas in de gangen bevindt. Hoe het ook zij, het droeve feit blijft, dat er twaalf menschen uit het leven gerukt zijn en dat de mijnstreek in rouw is gedom peld. Het ongeluk gebeurde Vrijdagmid dag even voordat de middagploeg zou af dalen. Voor de mijn speelden zioh hart roerende tooneelen af. De teraardebestelling heeft deze week onder groote belangstelling plaats gehad on na gaat het werk weer zijn gewonen gang, maft? de leegte blijft, de droeve leegt*, in do gezinnen waar een vader of zoon werd weggerukt Een hittegolf ls over Europa gekomen (bijna zouden we zeggen losgebroken) en heeft de men schen doen zuchten en steunen van be nauwenis. Wy Heldersohen verkeeren in de gunstige positie, dat de zee zoo dicht om ons heen la, dat we ieder vrij oogen blik te water kunnen duiken. Andere, min der bevoorroohte schepselen, en dat zyn er niet weinigen, kunnen hoogstens hun hoofd eens steken onder een lauwe water straal van de waterleiding of kunnen zioh verfrisschen(?) in een binnenbad, dat tegen de tachtig graden loopt en dat hen hoogstens nog warmer kan maken. Er kwam daarom gelukkig verkwikking deze week, doch nu komen er weer berichten uit Engeland, dat de hitte opnieuw ls toege nomen en nog grooler is dan Zondag en Maandag. Maar enfin, we hebben er lang genoeg naar verlangt en zullen goed doen met niet te lrnrd te klagen. Droeviger is dat deze hittegolf in binnen- en buiten land zoo talrijke slachtoffers heeft ge- elscht, die of direct door do warmte, of door het zwemmen om het leven kwamen. In een artikeltje in 't nummer van Donder dag waarschuwden wij tegen onvoorzich tigheid, vooral by het baden en zwemmen In zee, wy herhalen deze waarsohuwlng en hopen dat zy ter harte zal worden ge nomen. Buitenland. Kellogg's anti-oorlogepact Zeer waarsohyniyk in October zal Kel- logg's anti-oorlogspact te Parijs worden geteekend. Reeds twaalf van de veertien mogendheden, die voor de onderteekening waren uitgenoodigd, hebben hun instem ming ermee betuigd en alleen de nota's van Tsjecho-Slowakye en Japan zyn nog onderweg. „Alleen reeds omdat het. initiatief tot het pact Is uitgegaan van Amerika, den mach- tigsten staat van de wereld, die deze posi tie ontieent aan het feit dat hii de eigen lijke overwinnaar in den grooten oorlog is geweest, en omdat deze staat daardoor, ondanks zijn vroegere weigering om met de overige wereld in den Volkenbond samen te werken, aan het Handvest van route had hem twaalf uur meer gekost, zij was in byzonderheden opgegeven, zelfs 't overstappen in Albany; Keeler knarste met de tanden. De anderen waren meer dan een d'ag vroeger dan hy te New York geweest. Hadden Redding'S door morphine ondermy'ndo hersens zich het adres van de negenenveertigrite straat herinnerd en zoo ja, had hy daar een be zoek gebracht? Was het een rendez voois dat de moeite loonde van het terugkee- ren? Keeler meende van wel, by alles wat hy zich van die wyk herinnerde. In elk geval was het zyn eenige tastbare leid draad. HOOFDSTUK XIV. De Lhakkang. Een donkere, vuile laan Mep tusscheni de morsige huizenblokken door langs houten schuttingen waarachter eens in betere dagen tuinen gelegen hadden en welke nu bestonden uit vuilnishoopen met leege doozen, gebroken flesschen en an deren afval. Keeler, op zijn teenen slui pend, telde elf huizen en hield stil achter het adres, dat in Redding's boelrje stond opgeteekend. Aan de voorzijde had hy 't reeds verkend. Dat hier menschen van allerlei naties en tongen woonden bleek uit de woorden die wel in een dozijn ver schillende talen op de woningen dier buurt voorkwamen. Het was een w>yk van het zoogenaamd Oostersch district, waar Armeniërs, Hindoes, halfbloeden uit Oost Indië, een smerige horde, meest uit Mon golen bestaand, rondkrioelde. Verschei dene waarzeggers bewoonden de bene- dit instituut zyn hoeksteen wil geven, was het voorstel van Kellogg een gebeurtenis van den allereersten rang in de hooge po litiek", schrijft de Nw. Rott. Crt. En dan verder: „Do zaak van zedeiyke ontwapening zal ontzagiyk gediend wor den met de onderteekening van het pact Want wanneer de groote mogendheden zóo pleohtig mogeiyk verklaard hebben dat zy van don oorlog a's „instrument van nationale politiek" afstand doen, betee- kent dit ook dat hun machtsmiddelen voortaan onbruikbaar worden als „rug" voor hun politiek tegenover bevriende mogendheden. By geschillen kunnen zy, gebonden door hun plechtige pact-gelofte, geen middelen meer gaan hanteeren, zoo- als ultimatums, dreigend viootvertoon, sommaties met het alternatief van het ge bruik van geweld enz. Uit het bestaan van het pact, dat een veel gewichtiger stuk zal zyn dan traotaten tot eerbiediging van grenzen of neutraUteit, al is het dan ook geUjk deze een „stuk papier", vloeit im mers voort, dat zy zioh verbinden hun ge- sohillen uit te vechten in oonferenüe of voor Internationale rechters". Zooals we zeiden moet men met deze berichten zeer voorzichtig zyn daar de regeering oensuur uitoefent op de pers en de berichten, die tot het buitenland door dringen, wel erg gekleurd zullen zyn. Vast staat echter wel dat de'regeering dezen moord aan zal grijpen om den strijd tegen de r. k. kerk te heftiger aan te bin den en het is reeds in Mexioo zeer droe vig gesteld, zoodat de r. k. daar, een don kere toekomst tegemoet gaan. BUSLAND. STEUN AAN ZWEEDSUHE STAKERS. De sowjot-bonden hebben opnieuw 16.000 roebel naar Zvredon overgemaakt ais steun aan de «takende mijnwerkers aldaar. NOOBD-AFBIKA. „De problemen die de oorlog hoeft na gelaten, worden door het pact niet opge lost, maar de overtuiging dat zy niet meer met de wapens geregeld zouden worden, maar enkel met vreedzame mid delen, zal op het Internationale gebied een verlichting teweeg brengen, die mee zal werken tot het wegnemen van beducht heid en wantrouwen, de veiligheid verhoo- gen en een kraohtigen stoot geven tot be perking der wapeningen in de richting van een polltie-maoht". De moord op Obregon da man die tot preriv ,nt van de Var. St. van Mexioo was gekomen en in Decem ber president Oalles zou opvolgen, zal zeer waarsohyniyk ontzagiyke gevolgen na zich sleepen. gevolgen in het byzon- der voor de R. K. Kerk, waartegen de Mexlcaansohe regeering een zoo hevigen strijd voert Zoo als beweert wordt (dooh men moet zeer voorzichtig zyn met de be richten uit Mexioo) zou de moord gepleegd zyn door een roomsch-katholiek, die ver bitterd was over de wyze waarop in het Ingezonden medodeeUag- DE FRANSCHEN IN MAROKKO. Maandagochtend is het tot een botsing gekomen tusschen Fransdhe Sahaxa- troopen en een inlnndflohe troepenmacht van 150 geweren in het dal van de Ver noes. De Marokkanen namen de vlucht naar het zuiden, bestookt door Fransohe vliegtuigen. Aan Fransohe zyde zyn een majoor en een onder-officier gekwetst en eenige ihLandsche soldaten gedood. De verliezen van de tegenstanders rijn niet bekend. EGYPTE. DB OPHEFFING VAN KAMBB ■"TT—-"- EN SENAAT. Hel besluit beteekend. Kalro, 19 Juli. Een afschrift van de ko ninklijke besluiten, waarby Senaat en Kamer voor drie laar worden ontbonden, ls vanavond aan de voorzitters van beidie Hulzen ter hand gesteld. denverdiepingen der schamele bruine steenen voorhuizen, gedegenereerden, ge- declasseerden dezer wereld. De meeste van deze profeten beweerden verdienste- •iyke srjogis te zijn en Keele rwas verzekerd goed aangeland te wezen. In de souster- rains waren meestal restaurants, waar van enkele nog open waren, 't Was Keeler bekend, dat 's nachts om één uur achter de luiken van zulk een lokaliteit een be drijvigheid heerschte, welke even weinig uitstaande heeft met de Amerikaansche als Tay Mahal met Waldorf Astoria, een bedrijvigheid waarby men zich aan geen wet, orde en zedelijkheid stoorde. Hy had' drie blokken verder zyn wagen weggestuurd en wandelde eerst aan den overkant der straat waar zich 't nummer bevond, dat het doel van rijn tocht was. Hy slingerde meer dan dat hy wandelde, en bootje den gang en houding van een man na, die onder invloed van alcohol verkeert. Onzeker Mep hij voort, terwyi hy zljin omgeving met gefronst voorhoofd besluiteloos gadesloeg. Zijh oogensohyniyk niets ziende oogen ontdekten zekere gouden letters boven de deur van het huis in kwestie, letters die hem zeiden, dat daar een Boeddhisten tempel was. t Zou een dwaasheid' zyn dadeiyk bin nen te treden; dralen in de hoop met Red ding te kunnen onderhandelen zou nood lottig kunnen worden en hij had in twee straten olm1 zich heen geloerd om zich te vergewissen, dat hy niet vervolgd werd', toen hy de laan betrad. Hy sprong, een schaduw gelijk, over de vier voet hooge schutting en liep zachtjes door "t strookje tuin tot hy aan den muur EEN STAAT IN EEN STAAT? Dwarskijkers tn de Ouraffblsdie Zee. JDe Weet" maakt zich ernstig onge rust overde Aiaerikaansche penetratie in Suriname. Het blad acht er natuurlijk volstrekt geen bezwaar in, wanneer, by afwezigheid! van Nederlandsóhe belang stelling, Amerika de bronnen van het land exploiteert. Doch het aftelt één voor waarde: de onafhankelijkheid mag niet ln het gedrang komen. Het blad wijst to dlien aanzien op Oosta Rlca, waar d!e Ameri- kaansche United Fruit Oy. almachtig heerscht. IagstBnadcu Mededaelina, „Wy zouden," aldus De West", „het betreuren, indien Suriname een dergelijk lot zou moeten ondergaan. En niemand ken het de rageertng van een land tien kwade duiden, als hot tijdig maatregelen neemt om te voorkomen, dat machtige buitenlandsohe lichamen ln een kolonie een positie innemen, die ten slotte gaat gelijken op: „een Staat ln een Staat". Het blad kan rioh niet verhelen, dat met betrekking tot de bauxietlndustrle zulk een gevaar bestaat. In de eerste plaats heeft de Amerika arische Alumi nium SteaimshJp Oy. vrijwel alle stoom- vaartiHjnen Jusstshen de VJB. en West- In de tweede plaats sohynt ook de luoht- naane der Ocean Dominion Steamship Cy. In de tweede paats schijnt ook de lucht- vaartuonneotle binnenkort in Amerlkaan sche handen te zullen vallen. De Engelsche regeering ln Brltsoh Guyana heeft terstond begrepen, dat hiervoor maatregelen moeten worden ge troffen. Zy legde onmiddellijk vast, dat de Amerlkaansche onderneming te wer ken zou hebben met uitsluitend1 Britsdh personeel. Zy behield zich verder het reohli voor, om in oorlogstijd het bedrijf in eigen handen te nemen, terwijl zij ten slotte de eisch stélde, dat een deel der verkregen bauxiet op Engels grondge bied inosst worden verwerkt Ten aanzien van het personeel ls biyk- baar thans ln Den Haag eon oplossing verkregen. Doch ook overigens zat het ongetwijfeld wenscheiyt rijn, de positie dezer Amerlkaansche industrie in onze kolonie onder de oogen te zien. ,J>e Weer wijst nog op een merkwaar dig artikel in de North American Review van de hand van Charles H. Bheril, die de wenseheiykhcld' bepleit, de Engelsohe, Fransohe en Nederlandsóhe koloniën over te nemen, ten einde dwarskykers uit de Oarabiache Zee en de Panamakanaal-sóne te verwijderen. FRAUDE. Boerabaja, 10 Juli By de S.fl.-oodpera- tie is een onderzoek gaande naar oen nieuwe fraude tot een bedrag van f 15.000. Onder meer zou een party regenjassen voor een kwart van de waaide aan plaat- seiyke handelaren zyn verkocht. De ver denking ls gevallen op den beheerder Van L. van 't huls kwam; hy keek spiedend naar de Uchtschynsels, die straalden door de gesloten vensterluiken van een verdieping drie hoog. Heel voorzichtig zette hy twee doozen op elkaar en daarop staande kon hy springen op de onderste tred'e van een roeetigen brandtrap, greep de leuning en sloop de yzeren treden zoo voorzichtig als een kat op. Hy had' zyn handtasch met de planten achtergelaten in een drogisterij op den hoek om haar later te halen. De ramen op de derde verdieping waren af gesloten met platte yzeren luiken. Hij hurkte op de brandtrap en luisterde Hij hoorde een geluld van zingen, begeleid door geklep van de „houten visch" ln de handten der koorleiders. Nu en dan luidde een bel. Eon trommel rommelde. Steedis bukkend, betastte hy de luiken; een ervan was 'krom getrokken door het weer, en Ir het midden bol; hij trachtte met het lem met van rijn mes, de bout die het afsloot van binnen te bereiken. Enkel de opening waarin die rustte kan hy aanraken. Daar schoot hem iets te binnen en hy liep een verdieping hooger. Hier waren de luiken tegen den muur vastgezet en de vensters een met soort van gordijnen af gesloten. Hij zette zich aan den arbeid om de stopverf van een ruit, welke reeds hier en daar losliet, te verwijderen, het- Reen gemakkeiyk lukte. De metalen span ningen, die het glas op zynplaats hielden, waren verroest, bij kon ze wegnemen en zonder- moeite zijn lemmet tusschen glas en lyst steken en de ruit zachtjes op de brandtrap zetten. Zoo kon hy zyn band' naar binnen steken; hy deed dit heel voor zichtig om de gordynen niet te bewegen, maakte de knip lo« en schoof "t onder- Tngwcondaoa Mededeellng. Wanneer U VAN MELLE's Toffee's koopt, let U dan s.v.p. op, dat U ook werkelijk VAN MELLE'e Toffee's ontvangt. Veel minderwaardige Toffee's worden verkooht onder den sohljn van VAN MELLE's Toffee's. raam by kleine eindjes op. De gordynen wanen van goudborduursel. Met zyn mes sneed hy een klein scheurtje, haalde dat zorgvuldig met zyn vingers vaneen en gluurde er door. Voldaan over de juist heid zyner vermoedens stapte hy behoed zaam over de vensterbank en stond achter de zware gordynen. Eenige oogenblikken bleef hy onbewegehjk staan, daarna trau hy even uit de plooien te voorsohym Van twee verdiepingen was één gemaakt door 't plafond weg te nemen en Keeler stond op een smalle galerij waarvan de muur in het verlengde Mep van de gordijnen waarachter hy zich doodstil hield. Links liep zy uit op een trap, die door een por taaltje in tweeën werd gesplitst. Naar beneden idjkend, ontdekte hy een gange tje en een deux naar een kamer welke zich waarschyniyk onder de galerij be vond. Bellen werden geluid, de klank van hoorns smolt ineen met hetg erommel van trommels en de atmosfeer was bezwangerd met wierookdamp. Het gezang klonk op nieuw. Hy versohool zich weer achter dte draperieën en voelde zich daar heel vei lig. By 't onzekere licht van den tempel, die vol walm was welke uit de wierook vaten steeg, zou 't uiteengaan hunner plooien wel onopgemerkt rijn gebleven. (Wordt vervolgd). HELDERSCHE COURANT ABONNEMENT PER 8 MAANDEN BU VOORUITBETALING: Heldorsche Courant fl.50; fr. p. p. binnenland f 2.—, Ned. 0. en W, Indiö p. zeepost f 2.10, td. p. mail en overige landen 13.20. Zondagsbiad •reep. 10.50,10.70J 0.70,1).—. Modeblad renp. 10.95, f 1.25, f 1.25, f 1.85 Losse nummers der Courant 4 ct.; Ir. p. p. 6 ct. Post-Glro rekening No. 16066. ADVEBTENT1BN: 20 ct. p. resel (galland)Ingez. maded. (teolamlbrwdite ato rafflactlon. tekst) dubbel tarief. Kleine advert. (gevraagd, te koop, te tour) v. 11lm 3 regale 40 ct., alike regel meer 10 ot. bij vooruitbetaling (odras: Bureau v. d. blad en mat br. onder no. 10 ot. pi adv. extra). Bewijano. 4 ot. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van hoogwater (Texel). Lloht op voor auto'e en fletseni Zaterdag 21 Juli 9.80 uur. Zondag 22 9.85 Maandag 23 9.85 rjaas- V Conflict tusschen kerk en staat in Mexioo de regeering tegen de kerk en de leiders en aanhang der r. k. kerk is opgetreden. i'i-uiajj bij Wielrijden en een door de Zon verbrande Huid, Schrijnen en Smet ten, verzacht en geneest men met Doos 30, do. Tube 80 ct PUROL HW—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 1