"SSS^ eenr^f^ ^5? Radlo-Rubrlek. OP EN OM HET BINNENHOF. Economisch Weekoverzicht. CASCADE-DROPS Jullanadorp. Schagen. POSTZEGELNIEUWS. iAfewraden MedefleeUn» V/*8t WaaK-kronlok. Den Haag, 19 Juli Benatarlaal deoónmt Da laatste dag. vreemde Kritiek! Willen mr. Van Aal ten. Mevr. Van Itallle. DE ELECTRODYNAMISOIIE LUIDSPREKER, Een Ideale weergave. Hoewel er den laatsten tijd geen op zienbarende nieuwigheden op radlogebled gelanceerd zijn voltrekt het prooos der volmaking zich toch nog vrij snel. Al gaat het hier niet meer om uitvindingen dooh om verbeteringen, toch is men het eind doel „volmaaktq weergave" reeds zeer dicht genaderd. De laatste stap, eigenlek Is het een sprong, is de electro-dynamisohe luid spreker, die kortgeleden ln geperleo- tioneerden vorm op de markt verscheen. Toch is het principe reeds jaren bekend en werd al toegepast bij de eerste hoorn luidsprekers, n.1. die van de Amerikaan sche Magnavox Compauy. Het principe is simpel genoeg. Indien door een draad, welke zich ln een mag netisch veld bevindt, een eloctrischen stroom gaat, dan wordt op dien draad een kracht uitgeoefend welke loodreoht staat op den draad en het magneetveld. Zij is evenredig met de sterkte van het veld, den stroom en de lengte van den draad. Wanneer dus een licht draadBpoeltje ln een krachtig magneetveld geplaatst wordt en er wordt een wisselstroom of pulsee- rendo gelijkstroom door gezonden, zal hot spoeltje zich op en neer gaan bewegen. Dit effect wordt nu benut in den eleotro- dynamiacheu luidspreker die zeer eenvou dig van constructie is. Men stelt zich voor een dikwondigo Ijzeren bus waar ln t HQP midden op den bodem een dikke Ijzerenjaar zal plaats hebben". Ook de Tweede staaf is geplaatst, tusschen binnenwand Kamer laat aan het eind van zulk een bus en staaf slechts een nauwe luchtspleet waarschijnlijk laatste vregaderlng de no- latende. Om de staaf is een groot aantaltulen lezen. Daar let geen sterveling op draadwindingen gelegd waardoor een! het totaal-onverstaanbare gemompel van eloctrischen stroom gaat welke den mag- den griffier. In den Senaat een geheel an neet bekrachtigt. Er heerscht dus tus- dere vertooning!.Jhr. mr. Beelaerts van sohen den binnenwand van de bus en den Blokland, de griffier, verrijst van zijn buitenkant van de electromagneet een stoel. Verschillende senatoren begeven Intens en homogeen magnetische veld. j zich naar het Presidiaal Bureau. Lulsto- In de nauwe luchtspleet wordt een lichtren aandachtig. De griffier leest met luide oylindrlsch draadspoeltje zoodanig opge- stem „duidelijk verstaanbaar, met zekere hangen dat het zich vrij heen- en weer plechtstatigheid", als gold 't een ln kan bewegen. Aan het spoeltje wordt een teressant staatstuk!.. Dan is 't einde- Slechts één ontwerp van de zeer lange reeks wetsvoorstellen, welke de Eerste Kamer van haar zuster aan de overzijde des Binnenhofs laatstelijk toegezonden kreeg, is blijven liggen tot na het zomer- recès, dat op Vrijdag 18 dezer ook voor den Senaat Is ingetreden, 't Is wat terecht het armzalig restant werd genoemd van het voorstel tot belastingheffing (succes sie* en schenkingsrecht) van Nederlanders in den vreemde. Hier past ten volle wijlen Robertus Kegge's bekend woord: „Niet veel zaaks!".. Waarom men juist dit bit- ter-onbeduidende legislatieve „stumper tje" heelemaal-alleen tot het najaar afzon derde: ik kan er geen reden voor noemen. Overigens Is de gansche, dikke bundel ontwerpen voor de koninklijke bekrachti ging gereed gemaakt Twee-en-twintlg in den tijd van ruim elf ure tot half drie, met nog een dikke twee kwartier voor koffie drinken. Wat in de Eerste Kamer zeer ouderwetsch-hulselijk en gemoedelijk ge schiedt In de ruime vertrekken, gemeu beld in stijl-1850 of 1860. Geen moderne „lunoheons" geen déjedner-è la four- chette", maar smakelijke broodjes, lek kere koffie, een eitje en zoo meer. De Senaat heeft men eene geweldige „metamorfose" doen ondergaan in de laat ste Jaren, maar toch is er nog heel wat van ouden „adat" over. President Van Voorst is een allervriendelijkste, Joviale grijs aard, maar de militaire stiptheid en ach ting voor gepast deoérum zit er nog diep bÜ hom ln. Wanneer zoo'n stuk of tien ontwerpen van analoge strekking „ge voegd" worden, dan brengt hy ze alle-tien in stemming, zy 't dan ook niet hoofde- ïyke. Alles gaat rustig-statig. Geen Blor- dige overhaasting!.. Wanneer oen afge vaardigde het woord voert, moet 't stil zyn in de zaal. Zoodra een paar leden .hoor baar" oonverseeren gedurende een speech, wenkt Praeses eerst vermanend met zyi) hamer. Vervolgens gaat hy tikken, soms met fiksche bonkjes. De gryze gene raal brengt het „prinolpiis obsta!" vol komen terecht in toepassing. Als 't hek eenmaal van den dam is, ook wat deze dingen betreft, krygt men een toestand als in de Tweede Kamer, waar tot ma- telooze verbazing van ieder, die dat schouwspel voor de eerste maal gade slaat het stemmen-gewirwar en -geka kel even luid is wanneer een der leden aan 't woord is als., vóór de opening of na de sluiting der vergadering! Deze on zalige gewoonte is daar dermate ingekan kerd, dat zelfs de stevigste voorzitter er machteloos tegenover staat. predikant zal kunnen verruilen, 't zal den man van het gevoelige temperament ongetwijfeld herademing brengen!.. Mr. ANTONIO. klagen over het door de Regeering nog niet voorstellen van bekrachtiging van het (ook door onze delegatie te Genève on- derteekende) protocol tegen het gebruik van vergiftige of geiyksoortige gassen. Aan zulke verboden hecht de vryz.-dem, hoogleeraar bitter weinig. Maar toch hield hy een lang en opgewonden speeohje over de houding onzer Regooring, zooeven door mij aangeduid. Minister Lambooy her haalde: de Regeering bepaalt zich tot de fensieve chemlsohe strijdmiddelen. Agres sieve chemische van dien aard worden te onzent niet gemaakt. Nederland beperkt zich óók dige ontwapening, of: poging tot nationa- len zelfmoord. Onze Regeering besfet gelukkig, dat be loften tot het niet gebruiken van de hier- bedoelde, afgrijsiyke strijdmiddelen niets beduiden, wanneer er geen waarborgen zijn. Dat heeft de vreeseiyke periode 1914—1918 voldoende geleerd!.. Over de waarborgen wordt onderhandeld. Daarop is dus het wachten. Begrijpt de vrijz.-dem. 5 professor dat niet?.. Men behoeft toch waariyk niet hooggeleerd te zyn om deze zeer eenvoudige kwestie te doorgron den!.. Wy vinden ln het Jongste jaarverslag der Nederlandsche Bank een opstelling van de muntstelsels, welke thans weder op een gezonde basis zijn gebracht Nog is de ry niet compleet, doch de behoefte aan goud van verschillende circulatie banken, waartoe wy naast die van Frank* ryk ook die van Brazilië, Argentinië en Polen' kunnen rekenen, brengt behalve de gevolgen van afstand van goud door andere banken, ook de voortbrenging van nieuw goud aan de orde. Dat het daar mede niet al te best is gesteld, wordt wel tot afweermiddelen. Maar dat mag dwr niet volgens de vrienden van eenzy- Productie in De vrijz.-dem. fractie der Tweede Ka mer heeft een zéér gevoelig verlies ge leden door het (op 66-jarlgen leeftijd) verschelden van mr. S. J. L, van Aalten) 1915 1920 Dollar Dollar ld .0.86.000 46.276.000 18.978.000 86.268.000 6.569.000 15.972.000 15.088.000 9.975.000 28.828.000 20.510.000 48.988.000 18.509.000 11.622.000 7.987.000 188.083.000 205.783.000 18.915.000 12.283.000 Waar de totale productie in deze jaren verminderde van ongeveer 469.000.000 Dollar tot 899.000.000 Dollar rijst de vraag, wat de naaste toekomst brengen zal. Een bekend Amerlkaansch myn-inge- nieur heeft daarover tijn meening te ken nen UJ3.A. Canada Mexico Zuid-Amerika Rusland Australië Britsch-Indifl Ingezonden Mededeellng. is een ware uitkomst voor den dorstigen wandelaar en tourist. MARKTO VERZICHT. De markt was te Sohagen op 19 JulL lusteloos. Er was een trekkende handel met vry algemeen lager prijzen. By de le kw. vette koeien ging het nog al, maar daarvan waren er heel weinig, zoodat de liefhebbers al spoedig aohtei het net vjschten. Voor die koelen werd i._ 1.05 betaald, dan volgde de goede 2e kw. met 0.90 0.95, verder daalden de prijzen af tot 0.75. Gelde- koeien met weinig aanvoer werden geschal op 0.50 0.55. Melk- en kalfkoeien liepen tot 810. Nuchtere kalveren 10. Jonge vette schapen waren een paar gul den minder dan verleden week, hoogst® prys 85, Wed. 8. Spaans, Barsinger- horn. Uitvoerlammeren 24. Oude vette melkschapen voor de groote steden 80 ft 88. vette varkens waren zeer traag. Zware slachtvarkens 0.65, zouters 0.60 per Kilo, CONCERT «ORANJE HARMONIE- KAPEL". Woensdagavond J.L gaf de „Oranje- Harmoniekapel" uit Helder, dlr. de heer A. Haanstra een zomeroonoert ln de mu ziektent van de muzlekvereen. „Kunstzin* ln het plantsoentje te Juliansdorp. Met tZ~\ pmuiauomjo vu uuauauu&y. met ffogeven, welke in het kort op tautobussen waa het gezelaohap naar hier volgende neerkomt. J gekomen. Preoles op tijd werd begonnen, won Jl. o. J ..u In de y®1?6 8(1 j Staten zijn de rijke j met een WBndeling rond het dorp, waar- te Rotterdam. Reeds als student aan detRoudhoudende gronden uitgeput, en daar*Qy een tweetal marsohen gespeeld werden Leidsohe Universiteit, hy promoveerde zal de Produc*1® VA3> ii J an het publiek meteen naar buiten ge- 1915, met meer dan 100.000.000 Dollar,» werd, Toen naar de tent, die nu af- niet meer bereikt worden. 1 geschilderd, een waardig geheel vormt In Canada staan de cafcen 1 met de omgeving waar zy staat. Van het voor: de goud-exploitatie Is aldaar ln op-vermeide programma, werden eerst een B,uuiU. vui. juwu«vu» ..„uivcih komst, evenals ln Mexloo, al "1 R1 h* p viertal nummers gespeeld, en werd er ver- Rotterdam vond hij gelegenheid, als j rilver, dat er vanouds de overheid hoert voigeng gepauzeerd. Voor de pauze, werd wethouder en raadslid, vaak geruimen B«had, *jooit verdrongen kuurjon worden j aan den keer Haanstra, door het dochtertje tyd als looo-burgemoestér fungeerend, Zuld-Amerika werd zorpmldlg^ goud v(m den voorzitter van Kunatzln zyn groote talenten en diepgaande ken- onderzocht, echter met teleurstellende re|j in 1880 „oum laude" op een proefschrift over de Triaa politica in de Staatsweten schap, op stellingen in de Rechten, was Van Aalten bekend als een der knapste alumni van de juridische faculteit. Te nis als financier-oeoonoom aan den dag te leggen. Gedurende de laatste jaren had mr. Van Aalten te worstelen met zeer wankelende gezondheid. Toen hy drie jaar sultaten, zoodat op dit land geen ver wachtingen gebouwd mogen worden. De Russische goudproductie moet elgeniyk op rekening van Siberië worden geleden in de Tweede Kamer trad, was i Besteld. Wanneer de po.itieko toestem, mr. Oud reeds de finantieele specialist van ^t ruBt gekomen is. biedt speciaal het mr. Van Aalten in ons Lagerhuis bad testroomgebied van de Lena, Jictwolke rijk zyne fractie. Daardoor was de rol, welke ann Boudafzettingcn, Boede veruit- vervullen, van tameiyk bescheiden aard.J1®1 nlKomeen geldt dit voor Hij was geen redenaar van lndrukwek- Boheel Siberië: deskundigen zijn van oor. kende soort, in staat om door vorm en deel, dat in de toekomst Siberië, evenalp voordracht een auditorium te boeien of de Vcreenigde Staten in de l9o eeuw, he te bekoren. Maar de inhoud van eene i 'and der onbegrensde mogelijkheden za Vry dagmiddag 18 Juli, te halfdrfe, ^dQ jgf man va^ d wS?^Brltsch-Ind lë en Australië hebben hun- - oudergewoonte, - de notulen gelezei X ClK^ ne beteekenls als goud produceerende uitgebreide wetskennls, een adviseur in landen1 verloren, en het laat zich niet aan- finantieele aangelegenheden van den gl-llUli. dat daarin verandering ten gunst' lereersten rang is met Van Aalten aan de■"L®0™®?* Tweede Kamer ontvallen. Bovendien, _^a 1915 is do productie m het z.g. een figuur van zeer hoog, nobel karak- Randgebied ln Transvaal steeds vergroot tcr- Dit was eohter Blechts mogeiyk door de De overleden Jurist-financier wordt op- bestaande mUnen steeds dieper te ontgin gevolgd door mevrouw Van Itallle geb. bet resultaat, dat de kostprijs Van Embden, de gade van den hoogleeraar belangrijk hooger werd. Men verwacht van de vergadering, toen door den Senaa gehouden, daar deze zitting „vermoe- deiyk de laatste was, welke in dit zitting- oonus bovcstigil. Wanneer nu hel spoeltje aangesloten wordt met de telefoonstroompjea van het ïyk uit De glimlaoh op het gelaat van Praeses ^erleeft weër. Hy wenscht de leden eene aangename vacantie. Voegt er ontvangtoestel gaat het ziah heen en weer den hartelijk en wonsch by, dat 't gedu- bewegen en neemt ln haar beweging den rende het zomer-recès „even mooi wefir conus mede, die in trilling geraakt en de moge zijn als vandaag!".Men lacht, telefonie weergeeft. Het ontvangtoestel handen worden uitgestoken naar den nog wordt niet direct met het spoeltje verbon-zoo krassen grijsaard. 'Tusschen den Se- den dooh via een transformator om de1 nsat en zyn Voorzitter bestaat eene eoht- stroom zoo kraohtlg mogeiyk te maken. Het groote voordeel van den eleotro-dy- namischen luidspreker is het onbegrens de frequentiegebied, zoodat alle frequen ties van de telefonie door t toestel ont- harteiyke verhouding. Wanneer de oude baron by zyn plan blijft om aan het eind van het volgend zitting-jaar, dus in Juni of Juli 1929, - afscheid te nemen van de Eerste Kamer, dan zal de hooge vangen en versterkt ook weergegeven vergadering hem zeer stellig met oprecht worden, terwyi bovendien de omzetting leedwezen zien vertrekken, van electrisohe in mechanische energié Over hetgeen den 13en Juli j.L door by dien luidspreker zonder vervorming de Eerste Kamer is verhandeld, kan ik geschiedt. Voor bekrachtiging is een zeer kort zyn, en elgeniyk volstaan mei stroom van 1/> 1 Ampère by 6 Volt noo-naar het verslag te verwyzen. Van 't me. digd. Deze kan onttrokken worden aan 1814 goedgekeurde ontwerp Voorzienin- een accu of geiykriohter. Het zelfde type gen tegen besmetteUjke ziekten geldt de wordt ook gemaakt met een permanenten bekende 17e eeuwsche versregel: „Wie magneet, zoodat dus de extra bekrachti-schriklikst ervan swygt, heeft alderbest ging hierby niet noodig is. geseid". Het „legislatief monstrum" werd' De weergave welke met den electro- VOor het Staatsblad rijp gemaakt Ver- dynamischen luidspreker verkregenmoedeiyk zal H. M. de Koningin er met wordt is zoo natuurgetrouw dat zy van de matige ingenomenheid hare handteeke- werkeiykheid, nauweiyks verschilt Het ning onder plaatsen. De beide katholie- ontvangtoestol, en wel in het bijzonder 't|ken Dobbelman en Fransen stemden met versterkergedeelte, moet echter ook aan links tegen. Zeer waarschyniyk zal de Re- hooge eischen voldoen. Zonder prima geering welhaast een ontwerp moeten transformator, ruime elndlamp en Juist voorbereiden tot verlenging der opschor- ingestelde roosterspanning komen de thig van den indirecten vaccinatie-dwang. schitterende weergave-kwaliteiten niet tot in dat geval zal o.a. mr. Rink, die na hun recht. Bovendien moet het toestel in zyn jongste ziekte den 18en Juli weër in staat zyn een flink geluidsvolume te de Eerste Kamer present was, onge- produceeren, daar de gevoeligheid van dit luidsprekertype (in het byzqnder die met permanenten magneet) minder is dan van den gewonen conusluidspreker. Waar een krachtig geluidsvolume noodig is (voor groote ruimten) zal het electro-dy namisohe type den aangewezen luidspre ker zyn. Voldoet de installatie aan de twyfeld zyn bezwaren met alle kracht her halen. Doch waar de wetenschap er nog niet in geslaagd schijnt, de beteekenls van de encephalitis-gevallen by pas-ingeën- ten te doorgronden, zal verlenging van de opschorting wel onvermydeiyk wezen. En zoolang deze duurt, heeft de regeling- Byieveld geen practisohe beteekenis. Mi- ®is<^ien dan. zal z®lfs de .m.eeatnister Slotemaker de Bruine heeft ge- radiTde^S^ilKsHr^t11^. wezen op de g06de 6n nuttlBe bepalin- rkeiykheid rooda zeer dioht apn. u-piko nnt.i»nrn hovot Sa D-m-. genaderd is. gen, welke het ontwerp bevat, de Regee ring meer kracht dan waarover zy tot- dusver kon beschikken, - verschaffend in den strijd tegen de besmetteiyke ziek ten. Prof. van Embden vond den IBen Juli gelegenheid om by het Verdrag nopens toezicht op den Internationalen handel ln wapenen, munitie en oorlogsmaterleel zyn „•tokpatrdje" te berijden, M.a,w„ - te van den voorzitter van Aunaizin een ruiker bloemen aangeboden. Vervolgens werd na de pauze het programma afge werkt, nog voorafgegaan door een pittige rnarsch en besloten met het Wilhelmus, waarby metter en tamboer, evenals by den rondffang hunne medewerking verleen den. Het oonoert is zeer goed in den smaak gevallen. De gasten waren zeer tevreden 3verd de tent en zyne aooustlek. Veel pu bliek was op de been ook velen uit Hel der. Na afloop werd dlr. en voors. van de 0.-H.kapel dank gebracht voor bet ^0- bodene met den wenaoh nog eens te willen terugkomen. Een zeer aangensme avond dus. in de Scheikunde te Leiden, zy is lid der Staten van Zuid-Holland. Mevrouw Van Itallle is eene half-zuster van den senator dr. Van Embden en zyne partygenoote. dat binnenkort een terugslag zal volgen. Volgens den samensteller van het hier boven weergegeven overzicht, ls de ver wachting over de voortbeweging van het In de politiek is zy nooit op den voorgrond i 8©1<* metaal, dat de kostprijs van het getreden. Hare „sprekende portretten", B°ud: steeds hooger en hooger zal komen interviews, ln verschillende tijdschriften te liggen, hetgeen medebrengt, dot tijdig versdienen laatsteiyk nog een vraag- spwiAls voorzieningen rullen moeten ge- gesprek met mr. Th. Heemskerk trok- troffen worden, om een ontwrichting van ken wel de aandacht. Deden mevr. Van het prysniveau tegen te gaan. Dit prijs- Itallie kennen als eene vrouw met jour- nivoau ls ln de vorige en het begin dezer nalistiek-literairen aanleg van beteekenls. eeuw steeds hooger geworden, hetgeen Alsook: eene dame, die er niet van houdt,allerlei nadoelen met zich bracht. Echter by het uiten van haar meening of hetmfiB niet worden vergeten, dat de stij- bestrijden van anderer opinie er Bernte prijzen een sttmuleerendo werking „doekjes om te winden". Vermoedeiyk zal hebben gehad. Indien de goederen-prij- daarvan in de Tweede Kamer, wanneer I zen, door den invloed van een afnemende mevr. Van Itallle aan het debat deelneemtgoudproductie, een dalende tendenz zou- (en dat zal wel gebeurenl) voldoendeden gaan vertoonen, (Tan zou daarvan biyken. Deze vryz.-dem. afgevaardigdeover het algemeen niet anders dan nadee is van geiyken leeftyd als door wUlen mr. verwacht kunnen worden. Van Aalten werd bereikt. In de jongste dagen is veel gesproken 1 en geschreven over de geruchten omtrent 'hit* r\rtl AllTnr Èm plannen, welke minister Slotemaker de 111 I I|hIU |i |\/j W W Ef Bruine zou koesteren om uit den Raad UIYI I IlLlV der Kroon te treden en weër den kansel te beklimmen, als bedienaar des Woords. De Haagsche predikant dr. Van Gheel Gildemeester heeft daarop gezinspeeld in het openbaar— ter gelegenheid der vie ring van zyn gouden jubileum. 't Is nauwelijks aan te nemen dat ds. Gildemeester daarmeê bedoeld heeft een aftreden van den minister van Arbeid, N. en H. vóór het laatste zitting-jaar dezer legislatieve periode. Ten overvloede heeft minister Slotemaker de Bruine zelf ver klaard, momenteel niet aan aftreden te denken. Natuuriyk niet!.De taak om voor zulk laatste jaar iemand te vindon, geschikt cn bereid om nog wel de zoo „zware" porte feuille van Arbeid, Nyverheid en Handel te aanvaarden, is vrijwel onbereikbaarl Dr. Slotemaker do Bruine heeft wel toe gegeven, na zyn aftreden als minister al licht een eventueel op hem uitgebracht be roep als predikant in ernstige overwe ging te zullen nemen. Geiyk ik meermalen opmerkte, wanneer deze hooggeëerde, zeer bekwame en zeer zachtmoedige theo- oog in Maart 1926, by de overhaaste vor ming van het intermezzo-ministerie, alles ïad kunnen voorzien, wat hem aan In spanning, deceptie, ook wel miskenning en onttrekking van de moeiiykheden, aan het- minister-ambt (vooral wat het oontact met de Tweede Kamer betreft) te wachten stond; 't is zeer waarschyniyk, dat hij op zyn bankje in de Eerste Kamer, als hoog- eeraar-op-non-activltelt en verdiensteiyk dilettant in oeconomie e.a. gebleven ware. Sn het oogenbllk, waarop hij de minlsterl- eale steek voor de stemmige baret van den WEKELIJKSCHE CAUSERIE. De strijd tegen den Invoer van bevroren vleesch begint in ons land, langzamer hand wel wat te verflauwen, doch nu wordt een omgekeerde beweging aange nomen; wy kunnen wel niet zeggen, den stryd om den invoer, of liever om grooten invoer. Het staat or thans zoo voor, dat de groote Argentynsche uitvoer-corpora- ties, naar hun zin niet genoeg winst ma ken. Zy krijgen thans ongeveer 0.75 per K.G. voor halve ossen, geleverd op abat toirplaatsen uit het koelhuis. Om nu aan hooger prijzen te komen, hebben de uit- voerlichamen besloten den invoer naar Europa voorloopig over 8 maanden te ver minderen. In de eerste plaats zal deze ver mindering Holland treffen. Tot dusver heeft Holland nog niet by de nieuwe rege ling geleden, daar verschillende grossiers bepaalde contracten hadden loopen, waar by zy voor een bepaald kwantums, ge waarborgd waren, doch by enkelen rijn de voordeelige overeenkomst-termynen reeds geëindigd, zoodat zy hunne klan ten hier te lande, niet meer naar hunne eischen kunnen bedienen, waardoor ge brek aan lnvoervleesoh te verwachten is. Men zal dus naar nieuwe relaties moeten omzien, of aan de nieuwe eischen van Ar gentinië moeten voldoen, wat eene prys- verhooging ten gevolge aal hebben, Maak steeds ruim gebruik van de ven- tilatiemiddelen. Onzuivere lucht is even schadelijk als onzuiver eten en drinken. Zet in ieder geval in de schafttijden de ramen open. Gezondheidsraad. POSTZEGEL EN HISTORIE. He» tal releo eigenaardig voorkomt*, da» een poitaegelvertamelaar de geechledcnli via een land kan nagaan ui» tijn renameling. Dat dit inderdaad zoo ia, willen wij desc mi al aaa- toonen door in he» algemeen de poetaegcla vaa Duitich'and te beepreken. In den tijd vóór den Frintch-Duhache otf* og beamnd het Dulttcbe Ujk uit vererMIlea* Jr kleine etaatjei en enk vrije eted-a Zjo kende men o.a. Pruitten, Sakeen, Beijeroi Wurttemberg, Baden, Hamburg, Lubeck, Bra men. En die allen gaven leder voor eich ver schillende poatzegela uit, aoodat bet daar la dien tijd op pottzegelgebled een echten war winkel ge.ioemd kon worden. Onder leiding van Dr. Hana vod Stephan kwam ln 1870 de post hervorm log in Duitechland tot etend en io 1871 verachenen de eerste poatzegela voor het groote Dultache Rijk. Alleen Beijeren en Wurttemberg bleven telf tegels uitgeven. Rekende men aanvankelijk met groichen en kreuzer, in 1875 werd een munteenheid verkre gen ln den Mark, die ioo Pfennige inhield. Ia 1900 werd de Duiteche rijktadelaar, die op de postzegels voorkwam, vervangen door het borstbeeld van Germania, symbolische be schermgodin van den Duitechen Staat Dat Dultschland langzamerhand een éénheid werd, leeren we uit de a Mark en de s Mark tegels van deze serie, die reap. ala opschrift drageai „Seit cinig, einig, einig" en „Ein Rrich, Eia Volk, Ein Gott". Toen in 1914 de wereld oorlog uitbrak rukten de Dultache troepen de vijandelijke landen binnen, en werden de Dult ache „Germania"-zegcl* voorzien van verschil lende opdrukken, tooals „Belgien", (met de nieuwe waarde in francs en centimes), Rus sisch Polen, Gen. Gouv.Warschau, enz. In 1919 verscheen in Duitscb'and zelf een opdruk op een tweetal zegels „Für Kriegabeschïdigte", welke zegels werden verkrijgbaar gesteld te gen betaling van een opslag, welke bestemd werd voor het herstellen van echade aan ge bouwen door den oorlog toegebracht: Ia hetzelfde jaar verachenen de eerste Dultache Vliegpoatzegele, uitsluitend bestemd voor het vervoer van poststukken met vliegtuigen, Dan wordt het met de Duitache valuta mis, want in 1921 verschijnt een 10 Mark-poataegel (10 M. op 75 pf.)j de „Entwertung" van den Mark gaat met raeache achreden verder, in 1931 verschijnt reode een 500 Mark poatzegel, in 192a een 100.000 Mark zegel. Steeda lager daalt de Mark en in J93J moet zelf» een go milllard Mark-postzegel worden uitgegeven In hetzelfde jaar echter krijgt de atabillaeering van den Mark haar beslag en verachtjn een •erie van 6 waarden ln goud-pfennlge. In 1934 een weldadlgheldacrie met opschrift „Deutsche Nothilfe", 1» de volgende Jaren omatreeka Kerstmis gevolgd door aeriea met gelijke strekking. In 1937 verschijnt dan voor het eerst het portret van een Duitach staatshoofd op de postzegel», n.1. van den grijzen P",i<1*n' 7" Hindenburg, ter gelegenheid van dien» Boatan verjaardag. Met dit bekopte artikeltje hebben wij *1,le" aantoonen hoezeer een po.tzegelverzameling nf het hare toe kan bydragen om dn geschiedenis, zij het dan de aleuwarn, van aaa land te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 2