„HERWONNEN JiVENSKRACHT'' dansen Entreé 25 ct. opening koningstraat 1, Kleine Advertentiën koorn 't OUDSTE ADRES Fa.T.C. GOVERS, Kanaalweg 137-140. AVOHDVAKTEEKENSCHOOL LEVENSPOSITIE. GROOTE BALLET-AVOND half negen, II lEimm Til KTOIIIIHI DER TllltlllllSE OP ZOKDIG12 JULI 1.5. DOPT DEO Openbare Verkooping „CASINO" - ZONDAG half negen HEERLIJKE TUIN. - OPEN ZAAL. Soud-, Zilver- en Diamantwerken, Den Helder? I DIVERSEN EDG. GOYilTS, voor alle soorten nog steeds TE HUUR ■BETREKKINGEN TE HUUR 9 i (BETREKKINGEN TE KOOP Bisltlt II* DnM H C. DE 80EI Ir Muzlektuinte SCHAGEN Groot BAL-CHAMPÊTRE met feestverlichting MUZIEKVEREENIGING langs Strand, Duin, Straat en gracht, een speldje voor Herwonnen Levenskracht. HEDENMIDDAG 4 uur een gewoontedrank worden. Dit voorkomt U door bij het koopen KOORN's thee te vragen. Elk kopje, elke teug blijft een her- haaldgenotdoordefijngeurige,krachtigesmaak KOORN's thee blauw merk 34, rood 36, groen 38, goud 40 ct. per ons. SDo66e/mawfs Drogerijen. Chemicaliën. Verbandstoffen Buikbanden DispoiM UNDAULEITE nul 2 PAARDEK. Prachtspan. L DEKKER 0"Emstraat 46. Aan allen, die deelneming hebben betoond bij het over lijden van den Heer H. P. KUIPER, zeggen wij hartelijk dank. Wed. H. P. KUIPER en Kinderen. In plaats van kaarten. Verloofd en D.TCgSU"M' W In plaata van kaarten. Ondertrouwd: en Wieringen (Hippolytushoef), 19 Juli 1928. Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelljken dank aan Familie, Vrienden, Buren en Bekenden, voor de groote be langstelling, aan onze lieve ABE bewezen. Ook aan den Heer EENS, voor de gloedvolle woorden, aan de groeve ge sproken. M. KRAMER. J. J. GRIMMINGER. N. GRIMMINGER— KRAMER. (BURGERAVONDSCHOOL) Inschrijving van Leerlingen voor den ourius 1928/1929 (aan vangende I Ootobar a.a.) der Avondvakteekenschool gelegen held zal bestaan aan die school (aan de Laan) gedurende de maand JULI, elkan Zaterdag van 24 uur nam. Bij de inschrijving moeten de geboortebewijzen der leer lingen worden medegebracht, terwijl moet worden overge legd een geneeskundige ver klaring, waaruit blijkt, dat de oandidaat al dan niet voor het vak geschikt is. Blanco formu lieren voor deze geneeskundige verklaring zijn vanaf heden aan de school verkrijgbaar. Het schoolgeld bedraagt f2. Ser maand, voor minvermogen- en f 1.—, voor onvermogenden Kosteloos. Zij, die voor kosteloos onderwijs, of voor onderwijs tegen verminderd schoolgeld in aanmerking wenschen te komen moeten hiervan bij de inschrij ving opgave doen. Onderwijs wordt gegeven in Nsd. taal, Rekenen, de beginselen dar Algebra, Meetkunde, Vak-theorie, Natuur- an Werktuigkunde en Arbeidswetgeving. Zonder examen worden toe- (felaten tot de le kl., zij die de agere school hebben verlaten en in het bezit zijn van het getuigschrift, dat zij die school hebben doorloopen. Anderen moeten examen afleggen. Leerlingen beneden 12 jaar worden niet toegelaten. Verdere inlichtingen ver strekt de waarnemende Direc teur. ZONDAG 22 «JULI, 's avonds 8 u. ZONDAG 29 JULI, 's avonds 8 u. door de op Donderdag 26 Juli 1928, des namiddags 1 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer J. BELS aan de Plantsoenstraat 2 te Helder, van: diverse meubilaire en Inboe delgoederen en een partij Brand- en Timmerhout. Koopt Uw Wilt U overtuigd zijn de hoogste waarde te ontvangen voor Meubelen, Kleeding, Winkelgoederen, Zolderop ruiming enz., ontbiedt dan J. VISSER, Wagenstraat 7. Ook genegen in te ruilen. A.dres: DANIËL GROOT, Kanaalweg 110. VERLICHTING VAN DENTUIN Horloges, Regulateurs, staande Klokken, Pendules, Wekkers, Barometers enz., van p. b. siegers, Stadsuurwerkmaker, m—mmmmmmmmmm ■m voorheen bediende der Firma WIERINGA. mmm Maatschappij voor den verkoop op speo. condities van Meubelen, Tapijten, Bedden, Heeren- en Dameakleeding etc. vraagt voor haar ter plaatse te vestigen filiaal Verelschte: alg. ontw. fl. voork. zelfst. optr. handelserv., bekend met eenv..adm., gemakkelijk met clientèle (ook betere) kunnende omgaan, z.m. op do hoogte met een der branches en ter plaatse georiënteerd. Flink salaris, tant. vrij wonen, vuur en lloht. Storting f 5000.— als waarborg voor flnantieel beheer voorraad goederen verplicht, Slechts op sollloitatles met uitvoerige inlichtingen omtrent een en ander kan inge gaan worden. Brieven onder Nr. 712, aan het Bureau tan dit blad. Eenige tevredenheids- betuigingen. Ik ben zeer tevreden over de wasch. Alles ziet er keu rig en netjes uit. Mevr. B. te T. Over de aflevering der wasch ben ik zéér voldaan. Mevr. E. te N. Bij de groote wasch zal ik voortaan ook de boorden en overhemden doen. Mevr. P. te N. Gaarne had ik, dat U mijn wasch bleef behandelen, nu ik tijdelijk de gemeente met terwoon verlaat. Mevr. L. te Z. Wilhelmlnastraat 48. (gevraagd, te koop, te huur enz.), v. 1 t/m. 3 regels 40 ct., elke regel meer 10 ct. Aan ons Bureau te bevragen of met brieven 10 cent extra. VERLOREN: Sohooltasch met Atlas. Tegen goede beloo ning terug te bezorgen: Hoofdgracht 85. In alle plaatsen van Noord- en Zuid-Holland verkrijgbaar. Tandlieelkunidge, Loodsgracht 37. De in de „HELDERSCHE COURANT" verschenen artikelen betreffende De Geschiedenis van Helder, het Heldersohe Kanaal en de haven „Het Nieuwediep", door zijn thans als overdruk in boekvorm verkrijgbaar (74bladzijden). Prijs f 1.—, fr. por post f 1.10, bij vooruitbetaling. Elastieken Kousen H. W. ZEGEL, Drogisterij, Koningstraat 44-46. Aangifte voor de Bevolking-Reglsters. Burgemeester en Wethou ders der gemeente Helder bren gen, voor zooveel noodig, den ingezetenen in herinnering: A. dat zij, die zich in deze gemeente komen vestigen, hier van binnen veertien degen ter Se cretarie der gemeente moeten doen blijken, door overlegging van een getuigschrift van woon- plaats-verandering(verhuisbil- jet), of andere door de politie deugdelijk verklaarde papieren B. dat zij, die de gemeente verlaten, een getuigschrift, als bovenbedoeld, behooren op te vragen. Overtreding der bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste v e e r t i e n da gen of geldboete van ten hoog ste honderd gulden. O. dat van de verhuizing binnen de gemeente binnen veertien dagen moet wor den kennis gegeven ter Secre tarie, met aanduiding van het perceel, dat men verlaten en hetwelk men -betrokken heeft. Het niet naleven der bepa ling wordt gestraft met geld boete van ten hoogste drie gulden. Helder, Juli 1928. Naar Wieringen, zes of zeven personen, f 12. Naar Schagen over de Wieringerwaard f 15. Naar Alkmaar, mooi Schoorl, Bergen en terug (alleen de rijuren worden in rekening ge bracht) rijden per uur met span f 3, met enkel paard f 2. Ook ritten naar Julianadorp, Thee huis, Donkere Duinen en Bad huis. Aanbevelend, GEVRAAGD GEVRAAGD Een Costuumnaaister vraagt beleefd Naaiwerk aan huis. Adres: Langestraat 104. AANGEBODEN Te huur, voor ongeveer 2 maanden, op netten stand, een gem. HUIS, met gebruik van den geheelen inboedel. AdresBureau van dit blad. Vreemdeling, 21 jaar, zoekt AANGEG00EN Gevraagd 2 flinke Tulpen- peuters, tegen hoog loon, groote bollen, bijW. Vievken, Middenvliet, Breezand. Te huur tegen 1 Aug. a.s., gem. Zit- en Slaapkamer, met of zonder pension of Zlt- Slaapkamer. Adres: Hoofdgracht 28. Te huur net gem. Zit- en Slaap kamer met vrije Keuken en gebruik van Telefoon. Brieven onder Nr. 778, aan het Bureau van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD. O.-Offl. K.M., z. k., vraagt gem. ÉTAGE te huur. Brieven met prijsopgaaf onder Nr. 779, aan het Bureau v. d. blad Gem. Kamers met Keuken gevraagd, 15 September a.s., door Luitenant ter Zee. Brieven onder Nr. 775, aan het Bureau van dit blad. Te huur gevraagd, omstreeks half Augustus a.s.,een Burger woning, f 8.per week. Brieven onder Nr. 776, aan het Bureau van dit blad. AANGEBODEN Te koop een KLOEK met KUIKENS. Adres: Emmastraat 94. Te koop aangeboden 20 jonge LEGHORNS (witte). Ruim 8 maan den oud. Adres; Binnenh. 69. Te koop 16 jonge Hennen, 22 Kippen(len leg) met Haan. Adres: Dahliastraat 2, na 5 uur. Te koop het WOONHUIS aan den Parallelweg 1. Hypotheek beschikbaar. Leeg te aanv. Te bevr.Sluisdijkstraat 95. Ter overname aangeboden Leerboeken 4de en 5de jaar Hoogere Handelsschool, tegen halven prijs. Adres: Kanaalweg 122 (benedenhuis). M. VON WEIJSENFELD J. DOORNBOS. JOH. KEJZER WIM KAAN. Da Haar an Mevrouw HETTERSCHY-VAN KLEFFENS sullen gaarna bezoeken ontvangen op ZONDAG 22 an 29 JULI a.a., van S tot 4} uur n.m. Dijkstra at 10. Burgemeester en Wethouder» van HELDER brengen teralgemeene kennis dat voor Alle zitplaatsen vrij. Entr6e Leden f 0.25 Nlet-Leden f 0.75. Balletten uit bekende Opera's, uit te voeren door 8 dames, van de Co-opera-tle te 's-Gravenhage, o. I. v. Mevr. MULLER— v. GIJ EN. Afgewisseld met Solozang door MaJ. J0 v. d. BERGH, Mezzo-Sopraan. Uitvoerig programma mat teksten f 0.15. Entrée Leden f 0.25. Nlet-Leden f 0.76. Casino-Tuin: Tuinconcert „D. 0. K." Deurw. W. BIERSTEKER. PHILIPS' COMBINATIE in een vertrouwde Radiozaak.' J. BOSSELAAR, Langestrnat 73 a. Prlama-KIJkera, Veldkijkers en Binocles. RESTANTEN VM0M Het Concert wordt afge wisseld door In de zaal. (Bij ongunstig wesr zal 't Con- **rt la dan taal wordsn gsgavan.) Entrée: 15 cent. van het nieuwe magazijn In: Vv. -Öfi» f,. la UW adres ook: N.V. Stoomwasscherij Dlr.P. J. L00VENSTIJN. THEE MAG NOOIT VRAAGT UW WINKELIER. OPGERICHT 1808 Spreekuren degelijks ven 10-4 u. behalve Dinsdag an Vrijdag. Avondspreekuur Donderdags van 7 tot 8 uur, Kunsttanden en Gebitten, Kroon- en Brugwerk. Volledige garantie. PIJnlooze behandeling. schuimend, vlug en afdoende rei nigend, frisch ge parfumeerd. Dit zijn de speciale kenmerken van de echte P. C. DK BOER, J. BROUWER en H. J. BOLDINGH, Bureau „Heldersohe Courant", Koningstraat. MATRASSEN r I KENNISSEN. Brieven onder Nr. 780, tan het Bureau van dit blsd. 1 TULPENPELLERS(STERS) gevraagd doorG. A. PREI JDE, Molenvaart, BriMuad* HoOIPERS te huur. Te bevragen bijJ. JONK, le Emmadwarsstraat 8. U Invalide-wagentje te koop, met handbeweging, als nieuw, bijJ. MET, Boezemsingel 51, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 3