Verhuizingen door Nederland Gebr. v. Koningsbruggen Pz.s E CE1TIALE Vraagt Uwen Winkelier Foto-Bureau „Helder" VICTORIE Pennen! Wave 15L*« blin H.W. ZEGEL l\ *lz Va Ito 1 GELUKSKANTOOR DE UNIE HOOR SANGUINOSE O. W. LAGERVELD A.s. Maandag begint de trekking. Tandheelkundige Inrichting A.s. Maandag trekking. met gesloten auto. „HELDRIA", In alle strijd DAKLEIEN 4 x de 100.000,5 x de 50.000 5xde 25.000, lx de 20.000 17 x de 5000, 2 x de 3000 24 x de 2000 en honderden prijzen van 1500 en 1000 gld. HELDERSCH OBLIGATIE EN WISSELKANTOOR VEREENIGING VOOR FACULTAtlEVE LIJKVERBRANDING Ze is beter en voordeeliger in 't gebruik, in iedere goede 2aak verkrijgbaar. Camera's, Kodaktoesteilen H. W. ZEGEL, Koningstraat 44-46, Tel. 279 GALLIAANSCHE HAAN Lekker en niet duur MENEER PIMPELMANS EN Z'N FORDJE ZUIDSTRAAT 57-58 C. ACKEMA. Spreekuur: WOENSDAG van 10 4 uur. Adres: Stationsstraat 11, Helder. Ie kwaliteit Kunsttanden - PIJnlooze behandeling. Deze zaak heeft GEEN FILIALEN. Wederom verkrijgbaar bij het generaal Hoofdagentschap KONINGSTRAAT 33 - HELDER De vorige loterij zijn bij ons de navolgende prijzen van I 1000.— en hooger uitbetaald. op No. 0587 fl No. 6048 2847 0179 18564 6211 8100 6282 8648 6814 610 6881 1099 6597 1846 9277 2051 10406 2281 18848 2874 14149 2595 14281 1.000 2820 18588 2977 18950 4948 1.000 19588 4978 19991 HEDEN GEOPEND TOT 9 UUR. HET KLAVERBLAD" HA. Advertentlën: Regelmaat N.V. de Alkmaarsche Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting, WIJ halen en brengen op geregelde dagen GRATIS per auto, de wasschen In alle plaatsen van Noord-Holland. Ondernemers: Loodsgracht 21, Tel. 56. P.HOOGENBOSCH or SCHOLL' S Systeem van Voetverzorging- HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uitvallen en tot bevordering van den hergroei van 't hoofdhaar blijkt steeds het beste. Per flacon 80 cent. Alléén verkrijgbaar bjj T. VAN ZUYLEN, BIJ DE INLICHTINGEN KEIZERSTR. 35 muusiimw m uVCtTL esnjusbi - "is ;een(3AZELL\apent rL.XIansprima mert^ 4. a» /VkxulVC Van af ff AgentE. N. HEIJLIGENBERG, KEIZERSTRAAT 112 - Telef. 234. Weststraat 72 huis Speciaal Ingericht voor het fotografeeren van personen, groepen en kinderen In eigen omgeving Interieur- en Buitenopnamen Foto's ten dienste van Handel en Industrie SPECIALE VERGROOTINGS-INRICHTING en ALLE foto-benoodigdheden. Reclame-Klapcamera 9 X'2 110.— De Ondergeteekende.. wonende ff 99 kraalt een GALLIA. KAPPER. Vraagt Inlichtingen en prijs. N.V. W. F. STOEL ZOON's BOUWMATERIAAL BEDRIJF, HELDERJONKERSTRAAT 22 Til. 389. Spijzen vanaf msmm Verkrijgbaar bijt CORN. C. DITO, Schoanhandtl an Modarna Elactr. Sehoenmakarlj, BRAKKEVELDWEG 2 B. De bloedarmoede la de meeat verspreide kwaal van onzen tijd. Het bloed bevat dan te weinig bloedlichaampjes, is niet gezond genoeg om aan spieren, zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven. Het beate middel om bet verzwakte bloed te herstellen is de SANGUINOSE te gebruiken, die mat groots zekerheid de bloedarmoede overwint. Prjjs per flesch met gebruiksaanwijzing f 2.—, 6 fl. f 11.—, 12 fl. f 2L Te verkrijgen b(J Apothekers en Drogisten. WACHT VOOR NAMAAKI VAN DAM Oo. Do Rlemerstraat 2c/4. Den Haag. Verder bijA. TEN KLOOSTER, Keizerstraat 98. Brillin op loorichrift m Uw arts ol eigen keuze. Iedere combinatie en reparatie iirdee terstond gereed gimiikL BRILLENSLIJPERIJ BAROMETERS REPAR ATIE-ISRICHTIN doob G. TH. ROTMAN. Straat en nummer wenscht zich van heden af te abonneeren op de Heldersche Courant. - Abonnementsprijs f 1.50, franco per post f2.—. Handtsekenlng Wederom verkrijgbaar de bekende Uniebriefjes Klassikale briefjes 70 cent reeds uitbetaalde Hoofdprijzen Koopt Uw briefje daar waar de prijzen vallen. Hoofdvertegenwoordiger voor Helder en Omstreken 145. Aan den anderen kant van den muur was een groote tuin en In dien tuin was een wip gemaakt voor de kinderen. Daar kwam Betje precies op terecht, met een IJselijke klap. 14fl. Vlak achter haar kwam mevrouw aanzweven en kletstste neer op het andere eind van et* wip. Daar mevrouw veel zwaarder 'bls dan Betje, werd Betje me* 'n zwaai OAInooggeslingerd en kwam bo ven op mevrouw terecht 147. Allebei rolden ze nu bewusteloos op den grond. De dienstbode en de kinde ren van het huis kwamen nu aanhollen en zetten de beide dames netjes naast elkaar tegen de wip. Van alles probeerden ze, om ze bij te brengen: kietelen, knijpen, schud den, stompen.... niets hielp. De heer des huizes was er ook bij gekomen. Hij relde niets. maar. 148. Met een heel slim laohje lieP weg en kwam even later terug m tuinslang. En daar kregen .mevrn'ln(Uje« Betje een heerlijk frisch bad lflk kwamen ze bij en sprongen verst»' overeind, DE KONINKLIJK GOEDGEKEURDE UNIEBRIEFJES fl 60.000 1.000 op 26.000 18.000 99 ff ff f) 1.000 99 99 99 9» 1.000 99 1.500 ff 99 1.000 99 1.600 ff 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 1.000 99 1.000 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 1.000 99 1000 ff 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 1.000 f> 1.000 99 >9 99 1.000 99 99 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 1.000 99 1.000 99 99 99 99 1.000 99 99 99 1.000 99 Ook verkrllabaar bl] de Hoofdagenten i LAGERVELD, ZuidstraatSCHOONHOVEN, Spoorstraat| en de diverse Agenten. HET I» Mn bsksnds stalling dat voorkomen beter ie dan ganazan, an dit geldt In tier sterke mata bij da behandeling van den zuigeling EEN ven de grootele moeilijkheden, die zioh bij kinderverzorging kunnen voordoen ia het ruw en rood worden ven het huidje, dat vaak ont aarden kan in open geen en «metten. DE genezing er van ie zeer moeilijk, maar hal middel om hat te voor komen la uitarat een voudig: gebruik van den eersten dag van da ge boorte af uitsluitend Kinderzssp van Hat Klaverblad. WANT dazazaaplamet bijzondere zorg bereid om gebruikt ta worden voor babiee, en test niat alleen hat taare huidje nlat aan, maar versterkt het Klnderzeep „OUDERWEELDE" no. 318 met Doktersverklaring 1 2 3 4 ft d 7 8 9 enz. WESTERWEG TELEF. 445 ALKMAAR Prlj.oouranten enz. worden gaarne verstrekt (ook verkrijgbaar bij den chauffeur). N.B. Pakkistenworden gratis in bruikleen verstrekt. seis voetondor, FIRMA ZUIDSTRAAT 6Ö HELDEP Spoorstraat. Coiffeur. VISSER's BESSENSAP i//,. ir/*s UW adres voor „Kodak" toestellen vanaf f 5.— Ontwikkelen - Afdrukken - Vergrooten In verschillende afmetingen ALKMAAR an SCHEIMEt moet de voet het vollt lichaamsgewicht opvangen. De Rublin-achoen breekt den schok door zijn veer. krachtig Rubber-onder werk met normale hak, ter. wijl de metalen voetsteun doorzakken voorkomt I Rublin sierlijk en sterk linnenschoeisel met uitsta kenden pasvorm geeft U een lichten aangenamen gang. Verschillende moderne kleu ren. Gemakkelijk te reinigen. Overal verkrijgbaar, waar niet, vraagt inlichtingen bij HEVBA FABRIEKEN Heveadorp (GUL), innen Scb mt Pubhcr on</a««ng| AOV 6ua vtHMtuL4ea' V J J GED,PL. OPTICIEN y y KONINGSTR. 44-46 TELEFOON 270 U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 4