T mmmwm Tweede Blad. GEMENGD NIEUWS «an Zaterdag 21 Juli 1928. Buitenland. DE BELGISCHE OPERA-ZANGERES EVELYNE BRELIA VERMOORD. Donderdagochtend ontdekte men in een bosch te Bomerée, dicht bij den straatweg Gharleroi-Beaumont, het lijk van een be kende zangeres, Evelyne Brelia, echtge- noote van den jongen Belgischen oompo- nist Fernand Quinet, directeur van het Muziekconservatorium te Charleroi. De heer Quinet en zijne vrouw woonden sedert een veertiental dagen in hunne villa te Bomerée, waar zij ieder jaar hunne vacantie doorbrengen* Woensdagavond was de heer Quinet een bad gaan nemen in de Sambre, terwijl zijne echtgenoote een wandeling deed in de omgeving* Sedert dien was de jonge vrouw spoorloos verdwenen. Uit het eerste onderzoek blijkt, dat het slachtoffer schandelijk mishandeld is. Het ljjk werd gevonden op nauwelijks hon derd' meter afstand van een kleine hoeve waar het vorig jaar twee grijsaards wer den vermoord* Van den dader of de daders heeft men niet het minste spoor. Mevrouw Quinet, geboren Evelyne Bourlant, was slechts 83 jaar oud. Onder het pseudoniem Evelyne Brelia. zong zij te Nizza, te Brussel, in den Muntschouw burg, en elders. Het was een kunstena res van groot talent, die vooral uitmuntte in de vertolking van moderne operawer- ken en te Brussel, op schitterende, bijna volmaakte w}jze, de meest bekende wer ken van Honegger, Stravinsky, Darius Milhout en anderen nog, ten gehoore bracht. Het bericht van haar tragisohen dood is dan ook, in de hoofdstad, waar zij zeer bekend was, met groote verslagen heid vernomen. MOORD EN ZELFMOORD Te Brugge heeft zich Woensdag het volgende drama afgespeeld. Een man van 47 jaar, een arbeider, had een poos geleden zijn vrouw en hun vier kinderen verlaten. Het huwelijk was ongelukkig. Woensdag keerde hij terug en stelde zijn vrouw voor de samenleving te hervatten, waarin de vrouw toestemde op voorwaar de, dat de man dan ook een geregelder leven zou gaan leiden. De man haalde hierop een revolver voor den dag, schoot zjjn vrouw dood en richtte dan het wapen tegen zich zelf. Vier kinderen blijven achter. SIBERISCHE ONDERWIJZERS VOOR DE RECHTBANK. Te Barnaul in Siberië is een proces tegen veertien Siberische schoolhoofden, en onderwijzers en eenige leiders van kinderhuizen begonnen. Zij worden er van beschuldigd „aan het schoolfront schadelijk werkzaam" te zijn geweest. De onderwijzers moeten drinkgelagen heb ben gehouden en in dronken toestand de leerlingen hebben geslagen. Volgens de aanklacht heerscht er in de kinderhuizen een folterkamer-atmosfeer en worden de kinderen van bourgeois-ouders door de onderwijzers in hun anti-sowjetstemming versterkt. EINDE VAN DE HONGERSTAKINGEN In Duitsche gevangenissen. In de gevangenissen te Brandenburg en Luckau waar eenige honderden ge vangenen in hongerstaking waren ge gaan uit ontevredenheid over de Amnes tiewet, hebben de stakers Woensdagavond na een toespraak van den directeur, hun nutteloos verzet opgegeven en het avond eten weer genuttigd!. Donderdagmorgen zijn allen weeraan 't werk gegaan behalve allen weer aan het werk gegaan, behalve drie raddraaiers te Luckau die discipli nair gestraft zijn. ERNSTIGE SCHIPBREUK Bij een schipbreuk bij kaap Lai zijn 40 dooden en 49 gewonden te betreuren. DE OOSTENRIJKSCHE MONARCHIS- TENLEIDER VEROORDEELD. Tot één jaar zware kerkerstraf. Het hof van gezworenen te Weenen heeft overste Wolf, den leider der monar chisten, veroordeeld tot één jaar zware kerkerstraf wegens hoogverraad. De ver oordeelde is wegens zijn zwakke gezond heidstoestand voorloopig in vrijheid ge steld. EEN DORP AFGEBRAND. Tengevolge van het Inslaan van den bliksem is het dorp Rokowitz, naar uit Lemberg wordt bericht, nagenoeg geheel afgebrand. Tweehonderd personen zyn dalloos. TREINRAMP BIJ ROME (VER. 8T.). Woensdagavond is op zes mijl van Rome (in den staat Georgië V. St.) de sneltrein van Florida naar Cincinnatie ointspoord. Er zijn vele gewonden; doch blijkens tot nu toe ontvangen berichten zijn er vier dooden. de pas benoemde pre sident in Mexico is Dinsdagmiddag door kogelschoten gedood. Dit gebeuren heeft Mexico in groote op schudding gebracht. De dader een zekere Juan Escapulario werd gearresteerd. (Foto links). de arbeiders hun werk weer gingen hervatten. mijn Hendrik waar het droeve ongeluk plaats had. (Foto rechts). v De Engelsche kruiser Dauntless strandde 2 Juni j.1. op de rotsen van Nieuw-Schotland. Met veel moeite wist men het zeekasteel weer vlot te slepen. Generaal Obregon, Hst voorplein van de mijn Hendrik, waar bet droevig ongeluk plaats had, gezien na de ramp, toen De Tour de Franco. Nicolas Frantz, de winnaar van de groote wedstrijd tijdens zijn laatste etappe. In de omgeving van Nijmegen werden van 17 tot en met 20 Juli de vierdaagsche afstandmarschen van de Nederlandsche bond voor lichamelijke opvoeding gehouden, die dit jaar voor de eerste maal een internationaal karakter dragen. De 68 jarige veteraan Castoors X die voor de 8ste maal maa de 55 KM. meewandeld. De begrafenis der slachtoffers van de mijnramp te Brunssum. Dinsdag had onder enorme belangstelling (^e begrafenis plaats van de slachtoffers van de mijnramp te Brunssum. De stoet voorafgaande door het muziekcorps der mijn op weg naar het kerkhof. Op de achtergrond de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 5