m m m m mm w m Uit de Land- en Tuinbouwwereld B—r. Parijs „Radio-Paris", 1730 M. Morgan, piano. M. Fostar, sopraan. G. Msson, karp. T. Daviae, taaor. pao Nieiawebar. 141 De oplossing van het eindspel van Rinck is1 Pf2f. Er volgt Ko4, P2g4, Th8, PeBt, Kc5. Pfd7+, Kd6, Pf7+ en wint de toren. De oplossing van het pro bleem van Tuxen is1 Lb8. Df8 :f wordt gevolgd door Le8t. Mooi zijn verder de varianten teweeggebracht door het zwarte paurd, die gemakkelijk te volgen zijn. K. A. L. Kubbel. Ie prijs Stockholmsche Schaakclub. 1917. Dr. H. Lewitt. e4 1 d4 2 Pc8 8 Pe4: 4 Pg8 5 H. Oarlo. c6 dB de4: pia Lg4 Wit begint en geeft mat in drie zetten. Wit: Kbö, Dhl, Th4, PeB, pl a8, b2, c6, d8, e4, 16, f2 en g6. Zwart: Kd4, Lhö, Pal, pi b5 en b4. De Caro Kann opening, die lk In eenige partijen zou demongtreeren, la door de meesters Caro en Kann naar voren gebracht. Hierbty een party van eerstge noemde, gespeeld ln 1906 te Beriyn. f4 14 Dafl Wit valt op de koningsvleugel, Zwart op de damevleugel aan. Kbl 16 P7bfl Dd8 10 Pc4 Wit had b8 moeten spelen. Lel 17 Pb4 Db8 18 Pa5 Dc8 19 Po4 Wit moest op Dc4 letten, Zwart bad nu Pa2Ka2 PbSt, Kb8 'n Td6 kunnen spelen. a8 20 Pd6 Db8 21 gf4 Pf422 Pf4 Lf4was beter voor WIL Lf428 Td5 Lel 24 Pa8 rf opgegeven. Na ba8: volgt Tb6. Beter was Pf0: voor Wit. Zwart kon nu e6 spelen. Le2 6 Le2 Beter was voor Wit f8, dat de afruil vermydt. Ple27 e0 Lg5 8 Pbd7 Dd2 9 Dbö Deze zet, die een der voordeelen van de opening is, bedreigt de damevleugel. 0-0-0 10 00-0 Zwart staat nu goed. Th el 11 h0 Lf4 12 g5 Le8 18 Pd5 Dr. P. FEEN8TRA KUIPER. Alles betreffende deze rubriek te adres- seeren aan: G. L. GORTMANS. Esq. 188, Sinclair Road, Kenslngton, London W. 14. Oplossing eindspel Welss De diagramstand was: Zwart: 11, 84, 86 en dam op 17. Wit: 22, 46 en dammen op 9 en 47. Wit speelt en wint als volgt: 1. 9-26! 17X39 gedw. 2. 47-291 84X28 8. 26X431 De thans ontstane stand ls zeer leer zaam. Zwart heeft vier voortzettingen, die we onder A. B, C, D zullen behan delen. A. - 11-17 48-261 dreigt 26-14! 28—28 gedw. •25-8 17-22 8-9 28-88 0X27 88-89 27-82 80-44 82—281 gewonnen. B. 28—28 gedw. 40—881 gewonnen. TIJDSCHRIFTEN, WEEKBLADEN enz. Het „Indische Sport en Beeld" van 16 .unl brengt ons nieuws van de Ameri- taansche Luchtvaarttentoonstelling te Jetrolt van Bert Prinsen Geerligs met eenige photo's van toestellen. Fokker ïeeft op een diner aldaar gezegd dat over 2 jaar op de 1000 Amerikanen één een vliegtuig gebruikt. Merkwaardig ls een opname van de huldiging der Duitsche vliegers te Ncw-York, welke opname ge nomen ls uit de lucht, en die een goed denkbeeld geeft van de enorme hoogte van zoo'n wolkenkrabber. Van de Jtalla" zyn hier afbeeldingen, n.1. de Generaal met zyn hondje, zyn verongelukte vlieg tuig en Klngg Bay. Voorts ls een voor Holland weder vergeten Olympisch allerlei, terwyi een aardige kiek ons de vier tonnissterren, de dames Rollln Couquerque, Helen Wllls, Miss Ander- son en Kea Bouman doen zien. J. M. B. G. steekt den draak met een Indisch „ambtenaartje", verdord en verdroogd ln zyn ambtenary. Uit Tltnor Koepang vin den we diverse opnamen betreffende al daar gehouden rennen. Verder zyn er spor(kieken, o.a. van auto-rennen op Cloillë, een vervolgverhaal dat hierin beëindigd wordt, kieken van den K.P.M. stoomer „Nleuw-Zeeland" en allerlei an der wetenswaardigs. 48-88 88-18 16-48 48-101 28-29 11-17 28-88 17-22 gewonnen. 8. 46x61 gewonnen. Een schitterend probleem. De stand is zeer natuurUjk en de afwikkeling by- zonder mooi. Tot slot twee geestige stukjes van I. Welss. No. I is ruim veertig jaar gele den samengesteld en ls het eerste pro bleem van den%rooten problemiat. No. II is een verraasend eindspelletje, ons, tydens een kort verbiyf te Parys, door den oud-wcreldkamploeu Olland gesteld. No. I. Auteur: I. Welss. 8. - 28-29 4. 48—89 11-10 5. 89—25I gewonnen. Een byzonder fraai eindspel, met zeer verrassende momenten en slotstanden. Ik heb hier de vier voornaamste vari anten behandeld en raad ik den lezers ten zeerste aan de ondervarianten zelf te zoeken en ook de slotstanden der vier varianten grondig te bestudeeren. H. Z. V. Oplossing probleem Paul 8couppe. De diagramstand was: Zwart: 8-10, 16, 18, 20-22, 24-28, 80. Wit: 29, 82-80, 89, 40, 48, 4b, 47, 48. Wit wint als volgt: 1. 82-2711 21X82 (Op 1. -, 22X81 wint Wit een schyf, terwyi hy tevens vryen doortocht heeft naar dam). 2. 80-81 28X87 8. 47-41 87X40 4. 48-88 82X48 8. 88-28 22X44 (a) 8. 40X88 24X42 7. 48X87 40x40 8. 86X20 15X24 9. 46X51 gewonnen. (a) - 24X44 40X88 40X40 (22X42 doet ln de hoofdvariant vervallen). T. MX»018X84 No. n. Auteur: L Welss. Qtnn/ZZwart: dammen op 18 en 80. witdammen op 12,17,28,28,40. Voor belde atukjea geldt: Wit speelt en wlnL Oplossingen in de volgende rubriek. Uitslag wedstryd Heldersche Damclub. Klasse I. Naam geap. gew. rem. verl. J. 0. Kossen 8 8 0 D. Dissel 1 1 0 J. Stoll 1 1 0 H. Berghuis 0 0 0 D. van El 0 0 0 S. Slort 8 0 0 P. Verkerk 2 0 0 J. Wit 0 0 0 Klasse II. P. J. Arends 4 8 1 J. Bremer 8 2 1 J. J. Amlabel 2 1 0 L. F. van Loo 2 1 0 H. G. Fonteyn 0 0 0 P. H. C. Groene- meyer 2 0 0 P. Slort 8 0 0 Klasse III. R. Dol 4 8 1 L. Slmonse 8 2 1 A. J. Bezemer 8 2 0 J. do Waard 8 1 1 D. Jongepler 4 0 1 J. Burger 0 0 0 J. A. Brandjes S 0 0 2 8 pnt. 7 5 2 2 0 7 5 4 (Nadruk verboden.) ONTSMETTING ZAAIZAAD. In betrekkelijk korten tijd heeft het ont smetten van zaaizaad, en wel bepaaldelijk van bietenzaad, in de meeste streken van ons land ingang gevonden. De ervaring toch deed spoe dig zien, dat deze behandeling van het zaad het regelmatig opkomen zeer bevorderde. Bit ven vroeger dikwijls een groot deel der plan tjes achterwege, in het ontsmetten bleek men een goed en goedkoop middel te bezitten, om dat tegen te gaan. Na de goede resultaten bi. het bietenzaad paste men de ontsmetting ook toe bij de zaaigranen. Hier waren de uitkom sten in den beginne niet zoo gunstig; wellicht was dit te wijten aan de omstandigheid, dat men groote hoeveelheden niet zoo gemakkelijk en doeltreffend kan" behandelen. Toch is men van lieverlede van de gunstige uitwerking ook bij het zaaigraan wel overtuigd geworden Maar men ziet tegen de moeite op. En het ontsmetten dient natuurlijk goed te gebeuren Waar coöperatieve aankoopvereenigingen be staan, is het wenschelijk, dat deze helpen. In menige plaats geschiedt dit reeds, en kunnen de boeren hun zaaikoren voor geringe kosten in het magazijn of in de maalderij laten ont smetten. En zoo moet men er toe komen dat zulke vereenigingen het zaaigraan, dat zij af leveren, te voren ontsmetten. De ontsmetting in het groot en in korten tijd kan echter alleen plaats hebben, als de vereeniging in 't bezit is van een mengmachine. Men heeft dan verder nog noodig een vloeistof-reservoir en een pomp met toebehooren. De heer Wiersum te Groningen, de bekende inmporteur van het ontsmettingsmiddel Germison, liet een ert ander geheel compleet, met slangen, sproei doppen en poelie maken voor pl.m. 100. BLADLUIZEN. Men heeft tr vele soorten van en men treft ze aan op tal van planten en gewassen. En meestal in massa, want ze vermenigvuldigen zich buitengewoon snel. 't Zijn insecten, die 's winters wellicht als eitjes overblijven, in het voorjaar komen uit deze eitjes jongen, welke alle van het vrouwelijk geslacht zijn. Van be vruchting kan dus geen sprake zijn. De dier tjes groeien vrij snel, zoodat het huidje weldra te klein wordt. Dit wordt dan afgeworpen en blijft nog in den vorm van het diertje aan de planten vastzitten. Weldra zijn ze volwassen en begint de voortplanting. Deze bestaat hierin, dat ze levende jongen voortbrengen die zich naast moederlief aan de plant vast zuigen, groeien en al gauw medewerken aan de uitbreiding der familie. Dit gaat zoo den geheelen zomer door. Wordt de paats te dicht bevolkt, dan komen bij een 4de of 5de genera tie gevleugelde exemplaren, die een nieuwe kolonie stichten op een geheel andere plaats. Wat voor kwaad doen de bladluizen? Tweeër lel: ten eerste zuigen ze suikerhoudend voed sel uit de plantendeelen op; en voorts bedek ken ze de planten met een glanzende korst, die alle luchtuitwisseling onmogelijk maakt Die korst ontstaat doordat de luizen een Iele verig zoet vocht afscheiden uit een paar ke gelvormige uitsteeksels op het achterlijf. Dat vocht, honingdauw geheeten, kan door den wind over ver verwijderde planten worden verspreid. Dit brengt het gevaar, dat ziekte kiemen eveneens door den wind meegevoerd, en op zoo'n uitgedroogd kleverig laagje neer komende, daar tot ontwikkeling kunnen ko men, en aldus ziekten doen ontstaan. Hoe de luis te bestrijden? Zoodra men er enkele ontdekt, vernietige men die, want die enkele kunnen in korten tijd aangroeien tot duizenden en millioenen. Knip, als er reeds vele zijn, de aangetaste deelen af, maar wil men de plant sparen, dan doode men ze met een of ander bijtend middel. Een eenvoudig, gemakkelijk toe te passen middel is: herhaald overgieten met zeepwater. Ook is een aftrek sel van kwassiahout en van tabak aan te be velen. Men kan ze ook bestrijden met een fijne, doodende stof: gips, kalk, houtasch, tabaksstof, enz. Bij erwten en boonen ziet men soms de toppen verwelken: in vele ge vallen zijn de bladluizen daarvan de oorzaak. Het uitsnijden der toppen, en Vernietiging der diertjes, is dan de beste weg om uitbreiding te voorkomen. Het is een heele troost, aan gezien de luis zich zoo wonderbaarlijk snel vermenigvuldigd dat zij ook vele vijanden heeft, de larven van sommige vliegen en van de Lieveheersbeestjes, de Lieveheersbeestjes zelf, voorts de spreeuwen, musschen enz. WENKEN EN MEDEDEELINOEN. U houdt van melige aardappelen en de uwe zijn het niet? Welnu, pas dan eens het middel toe, dat we in een buitenlandsch blad lazen. Meestal is het stijf zijn der aardappelen een gevolg van te groote vochtigheid. Legt ge uw aardappelen, die dat gebrek hebben, een dag of acht vóór het gebruik op een droge en warme plaats, b.v. dicht bij den haard, dan verliezen ze de stijfheid en worden beter een melig. Ge wilt uw hoenders het wegvliegen beletten, zonder de vleugels te korten en dus de vogels te schenden? Ga dan aldus te werk: met een dikke naald maakt ge een gat in het dikste deel der schacht der eerste veer van den vleugel: door dat gat steekt ge een ijzer- of koperdraad, welke zoo dun mogelijk moet zijn; al de veeren van den 'vleugel vereenigt ge tot een bundel, door het ijzerdraad er 2 of 3 keer om heen te slaan. Het is den vogel dan onmogelijk om zijn vleugels uit te slaan. Gekwetste knieën van paarden geneest men door meermalen per dag onder het kniestuk een compres te leggen van een oplossing van (droog) zout in brandewijn: 1 deel zout op 2 dln. brandewijn. De flesch goed schudden, dan laten staan, tot het vocht weer helder wordt. Na den aen dag moet het paard eenige be weging nemen om te voorkomen, dat de te snelle toegroeiing de weefsels doet inkrimpen. Na 14 dagen is de knie genezen en reeds weer met aanwassend haar bedekt. WIST GIJ DIT? Tot den leeftijd van 4V1 maand heeft het kurken geen spoor aan den poot; op de plaats, Vwaar deze moet komen, zit een schub, die dikker is dan de andere. Onder die schub vormt zich op den leeftijd van 4V1 5 maan den een lichte knobbel of verhevenheid. Is het dier 7 maanden oud, dan is de spoor circa 3 milimeter (streep) lang en volkomen recht. Op a-jarigen^leeftijd is de spoor 3537 m.M. en 'buigt dan boven- of benedenwaarts om. Met 3 jaar is de lengte 36—38 m.M. en gekromd of gebogen, met een meestal stompe punt. Met 4 Jaar heeft de spoor een lengte van go—54 mM., en met 5 jaar 63—65 mM. Bij de geboorte is 't kuiken met een geelachtig dons bedekt, 'dat tot den toen dag ongeveer blijft. Van den toen dag tOi g weken is 't met kleine veertjes bedekt, maar het heeft geen slagpennen. Met 6 weken verschijnt de eerste groote alagveez, eea der twee eerste, die eea 'i uiteinde der vleugels zitten. De ade volgt na een tusschenruimte van 10 of 12 dagen, wat eveneens plaats heeft met de andere pennen, van binnen naar buiten gaande. De laatste, die geheel aan 't einde van den vleugel zit, komt dus 4 maanden na de eerste, dus als 't diertje viif en een halve maand oud is. r\t Rad'°'Pr°grammai/-[ ZONDAG aa JULI. Hilversum, 1060 M. 10.30 VARA. Zondag ochtendprogramma Hugo de Groot, viool, Joh. Jong, orgel. Spr Mr. Dr. G. v, d. Bergh, lid v. d. ae Kamer Medezeggenschap 1.00-^2.30 Lunchmuziek door het Trio Verhey. 3.00 Aansluiting aan het Kurhaus te Scheveningen. Het Residentie orkest o. 1. v. Ignaz Neumark. Julia Noach, piano. Pianobegel. van Frits Breekveld. In de pauze zingt het Baarnsch meisjeskoor o. 1. Jac. Hamel. 5.006.45 Concert door het Om- roep-orkest. Sophie Haase-Pieneman, zang, Egb. Veen, a. d. vleugel. 6.30 VPRO. Dienst in het Geb. v. d. Ned. Prot. Bond te Hilver sum. Voorganger: Dr. B. D. Erdmans: Chris telijkheid. F. Kloek, orgel. Het V.P.R.O.-koor o. 1. v. F. Kloek. 8.00 Pers- en sportber. 8.15 Aansluiting van het Kurhaus te Schevpningen Het Residentie-orkest o. 1. v. Prof. Schnee- voigt. Rosette Anday, zang. In de pauze voor dracht door Pierre Balledux. Verzen van A. v. Scheltema en Alice Hahon. Huizen, 341 M. Na 6 uur 1950 M. 8.30—9.30 NCRV. Morgenwijding o. 1. v. Ds. W. D. Linthout: „B.B.B. of Drieërlei blik' Chr. Gem. zangver. „Immanucl" en zangkoor der Vrije Ev. Gem. Hilversum, o. 1. v. Jac. v. d Bijl. 10.00 KRO. Dienst in de kerk van O.L. Vrouwe ter Hemelopneming te Zwolle Het zangkoor der kerk o. 1. v. Ed. Ponten. De Missa „Steils Maria", van Griesbacher, voor 4st. gem. koor en orgel. Predikatie door A. B. Weenink, Pastoor dier Parochie: Lucas VII, 47. Na de H. Mis „Laudate Diminum de Collis", van Schmidt, voor ast. gem. koor. Daarna „Noël", voor orgel, van Guilmant. 12.30—1.30 Lunchmuziek door het Trio „Win kels". ijo—2.00 KRO. Lit. halfuurtje door Herman de Man: Pieter Brueghel, zoo heb ik uit uw werken geroken, door Felix Timmer mans. 2.004.00 Conoert. Mevr. Th. Stokvis, mezzo sopraan. K. Jeurgen, clarinet. Mej. Ëaerken, piano. 4.005.00 Ziekenuurtje KRO. Alb. v. d. Hoogtet, declamatie. Pater Kuipers, missionaris uit Suriname. 5.20 NCRV. Dienst in dc Geref. Kerk (H.V.) Utrecht (Geb. .Irene"). Voorganger: Ds. S. P. Vermeer: Het ware Leven. 1. Orgel. 2. Votum en zegen. Zingen Ps. 4a 1. 4. Geloofsbelijdenis 12 art 5. Zingen Lied 2 2 (Ev. Gez. 3 a). 6. Le zen Hand. 4 1ia 7. Gebed. 8. Zingen Lied 47 1, a, 3 (Ev. Gez. 83 1, a, 3). 9- Tekst Hand. 4 7 en ia. 10. ie ged. preek. 11. Zingen Ps. 95 a en 4. ia. ade ged. preek. 13. Dank zegging. 14. Zingen Ps. 89 7. ig. Zegen. 16. Orgel. 7.458.15 KRO. Spr.: Dr. A. Smeyers, te St. Michiels-Gestel: Het Gouden Jubilé der Ned. St. Gregorius Vereeniging. 8.15 KRO. Concert. Jan Nelissen, bariton. Mej. Chr. Alard, sopraan. KRO-orkest o. 1. v. M. v. d. Ende. 10.00 Persber. 10.4S KRO. Epiloog door het Klein Koor o. 1. v. Jos. H. Piekert. Daventry, 1600 M. 3.50 Kamermuziek. H. Heyner, bariton. Het Intern. Strijkkwartet, 3.20 Duetten voor twee piano's door Ethel Bartlett en Ras Rcbertson. 5-53 Bijbelsche liederen. 6.05 Bach-csntate van de St. Ann's kerk Manchester. Versterkt orkest en solisten. 8.15 Het luiden van de kerkklokken. Daarna kerkdienst. 905 Lief- dadigheidsoproep. 9.10 Nieuwsber. 9.25 Holst- programma. De Wireless Singers en dc mili taire kapel. 10.25 Pianoconcert door Ceciliea Dixon. 10.35 De Militaire kapel, io.go Epiloog. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 13.20 Religieuse causerie. Muziek en zang. 052.10 Concert door het .go Dansmuziek. 8.50—11 .20 Langenberg, 469 M. 9.2510.20 Morgenwijding, dubbelkwsrtet „Liederblilte" orkest Locatelli. Orkestconcert. ia.10—ia.40 .1.202.50 Het Or- kestconcert. 4.50—6.20 Orkestconcert. 8.20 Concert door het Klein-Werag-orkest. 9.20 Oude en nieuwe koormuziek. Holles Madri- gaal-vereeniging. 10.20 Orkestcoacert. Daarna tot 12.20 Dansmuziek. Xönigswüsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 6.508.20 Vroegconcert. 9.30 Morgenwij ding. 11.go—1.10 Concert door het Kermbach- orkest. 5.206.50 Concert door de Steiner- kapel. 8.50 Tuinconcert. Het „Neue Tonkiinat- ler"-orkest. 10.50—12.50 Dansmuziek. Hamburg, 395 M. 6.508.20 Vroegconcert. 9.35 Morgenwijding. 3.20 Orkestconcert. 5 20 Orkestconcert. 8.ao Der Rüstelbinder", operette van Lehar. Daarna orkestconcert tot 11.20. Brussel, 509 M. 5.206.20 Dansmuziek. 6.50—7.50 Orkest- concert. 8.35 Kamermuziek. 9.30—10.30 Sym- phonieconcert in de Kursaal Osteade. MAANDAG a3 JULI. Causerie: Architectuur. 9-50 Nieuwsber. 9-55 „Blue on the Boulevard". Greenbaum strijk kwartet. S. Wilson, tenor. A. Morrisson, piano. Koor en orkest, n.ao12.30 Dans muziek. Parijs „Radio-Paris", 1750 M. 12.50—2.10 Orkestconcert. 405—505 Con cert. L. Radisse, cello. Mme. Paix-Seailles, piano. A. Locatelli, viool. 8.50n.20 Orkest- concert. Langenberg, 469 M. 1.23—2.50 Orkestconcert. 6.20—7.15 Orkest- concert. 8.359.50 Concert door het Klein Werag-orkest. 9.5011.00 Collegium Musicum. Oud-Italiaansche muziek. Daarna tot 12.20 Dansmuziek. Königawiisterhausen, 1250 M. (Zeesen), ia.05—5.20 Lezingen. 5.20—6.20 Orkestcon cert. 6.20—8.05 Lezingen. 8.50 Gevarieerd con eert. O. Urack, cello. H. Francillo-Kaufl man, sopraan. K. Zander, Declamatie. A. Mer- siowski, bandonson. B. Geysel a. d. vleugel, Hamburg, 395 M. 4.35 Vioolconcert door V. Skalak. 6.20 Wals muziek. 8.20 „Die griine Stadt". Concert met een inleiding van Dr. Stapelfeldt. Daarna tot 11.20 Cabaret en dansmuziek. Brussel, 509 M. 3.205.50 Gramofoonmuziek. 5.506.30 Or kestconcert. 6.50—7.20 Orkestconcert. 7.20 Vioolconcert. 8.2010.20 Concert in den Die rentuin, Anvers. Scheveningen-Havsn, 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155.oo Pers-, handels- en financieele be richten. 12.0013.05 Zulvelber. 1.302.45 Beursnoteeringen. 3-523.57 Zulvelber. g.30— 5-35 Zuivelber. DINSDAG B4 JULI. Hilversum. 1060 M. 12.30—a.00 Lunchmuziek door het Trio Groeneveld. 6.00—7.45 Concert door het Om- roep-orkest. 8.009.00 Orgelconcert door Jan Zwart in de Herst. Ev. Luth. Kerk te A'dam. 90510.45 Een avond op de „NENYTO" te R'dam. Beiersch Harmonie- en strijkkwartet- orkest (Max Zellner's Oberlander Kapelle). Tiroler en Jodelliederen. Mizl Dreher Truppe. (Om 9-35) Hongaarsch Tzigane-orkest o. 1. v. Ferry Hegedus. (om 10.25) Een kwartiertje met den microfoon in het Lunapark, (om 10.25) De Beiersche Harmoniekapel. 10.30 Persber. Huizen, 340-9 M. Na 6 uur 1870 M. Uitsluitend KRO-uitzendingen. 12.301.30 Lunchmuziek door het Trio „Winkels". 6.00—7.00 Dinermuziek. Gramo foonmuziek. 7.30—8.00 Laatste les Kerklatijn door L. Speet. 8.00 Concert Het symphonie- orkest-van de Incassobank te A'dam o. 1. v. M. C. v. d. Rovaart. Koor en solisten. Spr.: ,f. S. H. Bemelmans, Dir. Bureau voor eer en deugd te Roermond: Eenige grepen uit de ge schiedenis van de ver. voor eer en deugd. Daventjy. 1600 M. 10.35 Kerkdienst. 11.20 Gramofoonmuziek. 12.30 Lichte muziek. (Het Georgian Trio). 202.20 Orkestconcert. 3 50 Rede van den Maharadja van Patiala. 4.30 Orkestconcert. 5.30 Causerie. 5.35 Kinderuurtje. 6.20 Gramo foonmuziek. 6.30 Nieuwsber. 7.05 Gramofoon muziek. 7.20 Lezing: A poor man's hollday in America. 7-35 H. Heyner, bariton. 7.45 Dr. Yeaxlee: Do we knew too much. 8.05 Dans muziek. 8.20 Het Cassno Octet. H. Csva, tenor, g.20 Nieuwsber. 9.35 Nieuwsber. 9.40 Rosd v. Rail", debat tusschen Lt. Col. Moore-Brabazon en Rt. Hon. Thomas M. P. 10.40ia.20 Dansmuziek. 13.30—a.10 Orkestconcert. 4.05S.OS Orkest- concert. 9 0511.20 Concert. Orkest. L. Ra disse, cello. Mme. Cartyl en Gatineau.' H. H. Capitaine en Du Pond. KönigswUsterhausen, 1250 M. (Zeesen). 7.252.50 Concert. Schramel-terzett. 6.20— .15 Orkestconcert. 8.35 „Eulenspiegeleien". Kamer-orkest en solisten. 10.50 Sluiten. Langenberg, 469 M. 12.054-30 Lezingen. 5.20—6.20 Orkestcon cert. 6.20—8.05 Lezingen. 8.20 Concert. Kin derkoor St. Nicolai. Erwin Zillinger, orgel. .20 Scènes uit „Wallenstein", van Schiller. Hamburg, 395 M. 6.ao Orkestconcert. 8.20 Radio-zangles. Daarna Mecklenburgsche avond. Hans Franck leest uit eigen werken. Brussel, 509 M. 5.30—6.20 Dansmuziek. 6.so7.50 Triocon cert. 6.35 Gramofoonmuziek. 8.50 Orkestcon cert. 9.5010.50 Dansmuziek uit het Casino ic Spa. Scheveningen-Haven. 1950 M. (Zakelijke Omroep). 8.155 00 Pers-, handels- en financieele be richten. 13.0012.05 Zuivelber. 1.302.45 Beursnoteeringen. 3.5a3-57 Zuivelber. J.30— .35 Zuivelber. Hilversum, 1060 M. 12.30—2.00 Lunchmuziek door het Trio Groeneveld. 6.007.45 Concert door het Om- roep-orkest. Dick Weiman, zang. Egb. Veen d. vleugel. 8.15 Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningen. Het Residentie-orkest o. 1. v. Pro. G. Schneevoigt. Henry Wagemans, viool, n de pauze pianospel door F. Pfeiffer. 10.30 Persber. Huizen, 340.9 M. Na 6 uur 1870 M. Uitsluitend NRCV-uitzendingen. 12.301.45 Orgelconcert door R. Kamp, or ganist tc Zwolle. 4.00—3.00 Kinderuurtje 0. 1. Ds. K. den Hollander te Amersfoort. 7.30— 00 Zangles o. 1. v. Jac. Ph. Caro, Utrecht. 00 Zang door leerlingen v. h. 5e en 6e leer- aar der Chr, Nat. School te Amersfoort, o. 1. r. D. H. Huygen. Orgelbegel: J. v. d. Potte. Vloolbegel. J. F. A. de Kruyff. 9.00—10.00 Carillonbespeling van het Kon. Palels te 'dam door J. Vincent. 1. Liederen uit van Wcenscl-Kooij. 2. Aandere Geestelijke liede ren. 3. School- en kinderliederen. Dsarna Persber. Daventry, 1600 M. .^«kdlentt. "-20 Gramofoonmuziek. «.30 Balladenconcert (alt, tenor). 12.50 Dans muziek. t.30—2,20 Orgelconcert. 4.20 Orkest- Cnn^?; ft° ïU,ewe 538 K'nderuurtje. 3.20 ,1 vnc piipcr en cell°)' 6.40 Be- Cv*™"; 80 Nl*uw,ber- ?°S Licht concert baritOTL a<?% crl,i<*- 7-3S H. Heyner, bariton. 7.43 Franschc causerie. 8.03 Variété. 8.20 Concert door Welsh'e artisten in Cirdlff. Dowiais mannenkoor. H. Davles, viool. J. S C H A K E 1 n AM MEN. 1 1 1 0. - 11-16 48—491 dreigt 46—40 enz. m Ui '//y/ft y/w// m *d y Nuttiger dan zwemmen I» geen enk'le sport. 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8 0 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 --

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 6