Derde Blad BINNENLAND n[SOf,L,r mhbiut HLLlltKöbllt üUURARI VAN ZATERDAG 21 JULI 1928. :®rasBaei aas 3 DB BEIS VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES, Het Nooraoh T. B. meldde Donderdag avond uit Oslo: Koningin Wilhelmln® en Prinses Ju- liana zijn hedenmorgen te Finse aange komen, waar zfl ©enige dagen zullen vertoeven alvorens naar Nederland terug te keeren. De Koningin en de Prinses met gevolg maakten uitstapjes door het Jotunheimen en hebben de meest beken de plaatsen bezocht HET LEGER DES HEELS. Commandant Howard, die vele Jaren de leiding van het Leger des Hedla ln Neder land heeft gehad, is benoemd tot com mandant van het Leger des Heils ln De nemarken. Tot oommandant van het Leger des Hells in Nederland is benoemd kolonel Bouwe Vlas, geboren te Heeg (Fries land). Do heer Vlas, die vroeger als ohef- searetaris in Nederland werkzaam was, lfl thans Internationaal secretaris voor Europa aan het hoofdkwartier to Londea DE 8TEENKOOLNIJVERHEID. Toch weer regeeringBsteun. Naar verluidt is de regeering te rade geworden, onverwijld hulp aan de steen koolnijverheid te verleenen. Er zal finan- cieele steun verstrekt worden, met name ten aanzien van den uitvoer van steen kool. Het besluit is het gevolg van de toe neming van het aantal werkloozen en de sluiting van steeds meer mijnen. MEXICO. DE MOORD OP OBREGON. Hoe de aanslag gepleegd werd Generaal Obregan werd vermoord in het restaurant La Bombilla, te San Angel, 12 Eng. mijlen ten Z. van Mexico, aan het eind van een noenmaal om zijn ver kiezing te vieren. Het orkest speelde een vroolijk wijsje en generaal Ohregon was, gezeten tussohen Senor Aaron Saenz (die zoowel ln zijn kabinet els in dat van Gal las minister van Buitenlandsohe Zaken was en thnas als tijdelijk president wordt gedoodverfd) en kolonel Rioardo Topete, die zijn verkiezingscampagne leidde, met vrienden aan het praten, toen een jonge- i mam eerbiedig de tafel naderde. Hij Commandant en mevrouw Vlas worden toonde Senor Saenz eenige caricaturen, ongeveer midden September in Nederlanddier bjj tijdens den luch had gemaakt en verwacht J vroeg een vergunning om den gekozen Op 6 Soptitmber vertrekt ooaKnendent president to schetsen. Senor Seena tikte Ho-werd naar Kopenhagen. HENBI TER HALL EN HET DORUS EUKERS FONTS. WW meldden reedis, dat de heer Henri Ter Hall bedankt als voorzitter van het D. Rijkersfonds. De Standaard heeft zich naar aanleiding daarvan om nadere in lichtingen gewend tot den hoer Ter Hall, die deze echter niet wenacMe te verstrek ken. Thans lezen wij in „De N. Ort." het volgende: Jop navraag bjj den secreatris van het Helden der Zeefonds Daros Rijkers bleek ons, dat er ernstige bezwaren tegen bet beleid van den voorzitter gerezen zijn, die ln belangrijke zaken besluiten nam, zonder zijn medebestuursleden daarin te kennen. „Het gebeurde bij de begrafenis van Dorus Rijkers te Den Heider, waarover de Heldersche bladen hebben bericht, schijnt het conflict acuut te hebben ge maakt Zonder overleg met het bestuur sou de heer Ter Hall de begrafenis op kosten van het Fonds doorgezet hebben, delijk rafenis had wlllei terwijl de stedelijke overheid voor de bo- Srafenis had eer Ter Hall absoluut hebben willen len zorgen. Ook jou de spreken vóór die vertegenwoordiging van de stad, en op het laatste ©ogenblik, de volgorde der sprekers aan den begrafenis ondernemer, in tegenspraak mot hot ge- Ïleegd overleg met eenige aanwezige estuuraleden, zóó opgegeven hebben, dat htf dadelijk na den vertegenwoordiger der Regeering kwam, waardoor de gemeente- vertegenwoordiger, een der wethouders, van het woord afzag. Tot zoover de Hel dersche bladen. Deze en meer dingen zijn ampel be sproken in de onlangs gehouden vergade ring van het hoofdbestuur, welke op ver zoek van den heer Ter Hall toch door ging, hoewel hij zelf niet aanwezig kon zijn wegons verblijf in het buitooitnd. De vorgadering heeft toen haar grieten per itfiaf aan dien heer Ter Hall doen kennen, waarvan blijkbaar da ontslagneming het gevolg ia" NEDERLANDSCHE OORLOGS SCHEPEN IN SCHOTLAND. gan.>raaJ Obregon op den schouder en toen deze zich vragend omdraaide, loste de jongeman vijf schoten op hem uit een revolver, dis verborgen was door don 'hoed, dien hij in de rechterhand hield, i Op dien afstand van slechts enkele voeten was het onmogelijk mis te schieten en alle kogels troffen generaal Obregan in de borst. Hij viel in doodsstrijd1 voor over. Kolonel Topete wierp zich op den moordenaar. Een oogenblik scheen hot, dat bij de eenige was, die besefte wat er gebeuid was. Toen hield' de muziek In eens op. Er klonken kreten van woede en ontzetting en men snelde naar het hoofd van de tafel. Kolonel Topete trok den jongen man overeind en met Senor Saenz en enkele anderen behoedde hij hem er voor, dat hij doodgeslagen werd door de woedende menigte. De moordenaar werd echter ernstig toegetakeld voor hij naar het politie bureau kon worden gebracht. Hij zeide tot de politie, dat hij „Juan Bsoaputario" 'was (Esoaputario is een naam, die gebe zigd wordt om minachting of bespotting uit te drukken). Behalve het reeds vermelde briefje aan ztjn familie had de dader er ook nog een in den zak mot de namen .,Ro<m©ro, To pete, RobLnuon". Er zijm een aantal be kende personen die Romero heeton, in Mexico. Met „Topete" Is vermoedelijk kolonel Topetö bedoeld, die hem arres teerde, en met „Robinrón" Thomas Ro- blnson, de Amerikaansche echtgenoot van de dochter van president Galles, Ernee- tina. De overbrenging van het lijk. buitenlandsohe heven. telegrammen is opge- Terkierina van een vonrioopig president. Naar uit Mexico (stad) wordt gemeld, is het Mexicaansche congres voor een bui tengewone zitting bijeengeroepen om voor den vermoorden president Obregon een voorloopigen president te kiezen, die in December in de plaats van Calles aan het bewind zal komen. Er is sprake van den gouverneur van den staat Nuevo Leo® Aron Laenz. De godsdienststrijd wnancUQnlHfe verscherpt Volgens een telegram uit Washington aan de „Chicago Tribune" vreest men te Washington in goed ingelichte kringen, dat de godsdienststrijd in Mexico tenge volge van den moord op generaal Obre gon scherpere vormen zal aannemen. Deze meening wordt ook gedeeld door den bisschop van Tabasco, den secretaris van het Mexicaansche Katholieke Epis copaat, die op het oogenblik te Brooklyn vertoeft. De bisschop betwist, dat de gods dienststrijd een rol gespeeld heeft bij dien moord op generaal Obregon. Hij gelooft, dat de moord om politieke redenen is ge pleegd en verklaart, dat een dergelijke daad den toestand slechts verergeren kan. In Amerikaansche regeeringskringen wordt verklaurd, dat Amerika alles ln het werk zal stellen om een verandering in het regiem in Mexloo als gevolg van den moord van Obregon te voorkomen. OPSTANDEN IN MEXICO? Volgens te New York uit Laredo in Texas ontvangen berichten, zijn drie re- Ïimenten in den staat Oaxaca tegen de [exlouanxhe regeering in opstand ge komen. In Mexicaansche regeeringskringen be staat ernstigo ongerustheid over de hou ding van generaal Esoobar, die geweigerd heeft te antwoorden op een telegram van het departement van oorlog en die, de aanwijzingen van den minister van oor log in zijn troepen verplaatst. Generaal Esoobar was vroeger bevel hebber der regeeringstroepen in Ohlhua- hua en leider van het leger, dat den op stand van géneraal Gomez onderdrukte. Het verluidt, dat ook onder de bevol king van den staat Hidalgo een opstand ls uitgebroken. Zij zou gericht zijn tegen den minister van arbeid Morones, den leider der Mexicaansche arbeidersbeweging die Obregon vijandig gezind was. Verder «ouden ln Queretaro en Hidalgo de Indianen, die over den moord van Obre gon zeer verbitterd zijn, de arbeiderswij- kon van verscheidene dorpen hebben aangevallen en een aantal arbelderslel- ders hebben gedood. Offloieele bevesti ging van deze berichten ls evenwel nog niet ontvangen. Het zenden van groote troepencontin genten uit Mexloo (stad) met onbekende bestemming wijst er evenwel op, dat er reden ls tot bezorgdheid. LUCHTVAART Reuter seint Donderdag uit Londen: Drie Nederiandach© torpedobootjagers en een ondsrzeaSr zijn gisteren ln de Firth of Forth aangekomen en vuurden 21 saluutschoten af die door die Engel- schen werden beantwoord. Het flottille zal op zijn minst eenige dagen hier blijVen. MET HET DRIJVEND DOK NAAR SINGAPORE. De sleepbooten 100 nrtjl ten Oos ten van Algiers. Naar „The Times" meldt, is de Neder-' landsche sleepboot „Humber", welke met andere sleepbooten het middenstuk van het drijvend dok naar Singapore vervoert, te Algiers aangekomen om kolen in te nemen. De kapitein van de sleepboot meldde, dat het dok thans tot ongeveer 100 mijlen ten Oosten van Algiers gevor derd ls, op weg naar Port Said. Tot nu toe ls de reis vlot gegaan. De te volgen omweg zal door richtings pijlen worden aangeduid. (Stek) Mexico (stad) was Woensdag aan die hevigste opwinding ten prooi, en er was groot en oprecht verdriet. De gevolgen van den moord op Obregon zullen naar Reuter meldt ontzaglijk zijn. Woens dag werd: het lijk van den veralagane uit do hoofdstad overgebracht naar den Staat Sonora, vanwaar Obregon afkom stig was. De overbrenging naar het sta tion geschiedde niet volle honneurs. Pre sident Calles en alle hooggeplaatste re- eringsperaonen bevonden zich in den stoet Zeker honderdvijftigduizend lieden stonder langs den weg geschaard. Op het moment dat de trein zou vertrekken hie ven duizenden aanhangers van Obregon de rechterhand op en zwoeren plecht!# lijk, Obregon's beginsel te zullen steunen en er voor te zullen zorgen, dat degenen, die verantwoordelijk waren voor den moord, zouden worden gestraft. De teraarbestelllng. Obregon wordt op verzoek van zijn vrouw in allen eenvoud begraven. Woens dagmorgen trokken vele duizenden voor bij bet lijk, dat in het Nationaal Paleis op do baar was geplaatst. Ordeverstorin gen hadden niet plaats. De la Huerta over Obregon's dood. Adolfo de la Huerto, de voormalige tijdelijke president van Mexico, die in de V. S. in ballingschap leeft, heeft ver klaard dat de dood van Obregon alleen daarom te betreuren valt, omdat hij gewild had, dat hiij lang genoeg zou geleefd heb ben om „voor zijn vele zonden te boeten1" en gezegd, dat hij „de meest gehate per soon was, ooit aan het Mexicaansche volk opgedrongen". Medeplichtigen van den dader. Naar een radiograim meldt, heeft de moordenaar van Obregon bekend' hand langers te hebben gehad. Naar deze wordt nu gezocht Verscheidene arrestaties. Mexico, 10 Juli Officieel is medege deeld, dat er vandaag weer verscheidene lieden gearresteerd! rijn in verband met den moord op Ohregon. De oensuur op DE ZIEKTEGEVALLEN OP DB JNSUL1NDE". Onverdiende blaam op de Lloyd geworpen. Batavia, 20 Juli. Het „Bataviaasoh Nieuwsblad" heeft een onderhoud gehad met het hoofd van den Dienst der Volke gezondheid, don heer Van Icnkhuyzor, die mededeelde, dat men ook op andere schepen dan de „Insulinde" den laatsten tijd te kampen heeft gehad met gevallen van anchina, terwijl deze ziekte reeds go- ruimen tijd te Batavia heeraoht, maar de gevallen verliepen op ongevaarlijke wij ze. Men droeg van geen enkel doodelijk of ernstig geval kennis, toen de „Insu linde" na de kustreie te Soerabaja geheel ontsmet is. De heer Van Lonkhuyzen acht de ernstige beschuldiging aan bet adres van de Lloyd over onvoldoende ontsmetting onverdiend. Naar zijn mee ning zou het voorval zonder ontsmetting precies hetzelfde verloop hebben gehad, omdat de oorzaak van de ziektegevallen gezocht moet worden in levende bacillen dragers, zoodat ook van officieels des kundige zijde er geen enkele reden ls om niet het volste vertrouwen te stellen in de maatregelen van de maatschappijen ter verzekering van de veiligheid van den overtocht. De schipbreukelingen van de Italia De Malygin u» het Os- Naar Wolff uit Moekou meldt ls de ijs- breker Malygln thans uit het ije geraakt en heeft het schip zich op weg begeven naar het Wybe Janazwater om aan den Zuidkust van Spitsbergen naar Amundsen te gaan zoeken. Op zijn tocht van dertig dagen ln het ]js heeft de Malygin twee maal een stortm door staan en heeft helt schip herhaaldelijk in het ijs bekneld ge zeten, waarbij het verscheidene bescha digingen heeft opgeloopen. De Zweden keeren terug. Wolff meldt uit Stockholm dat de Zweedsche regeering Donderdagmorgen vroeg een telegram aan kapitein Torn- berg gezonden heeft met het bevel de Zweedsche hulpexpeditie op Spitsbergen onmiddellük te laten terugkeeren. Optimisme hö die Rmeea ten op zichte van Amundsen. Uit Moskou meldt een V. D. bericht: De plaatsvervangende voorzitter van de Russische reddingsoommlssie Kamenew heeft aan de pers medegedeeld, dat de Russische reddingsexpeditie onder alle omstandigheden zal trachten Amundsen te redden. Men moet aannemen, dat Amundsen, die tot groote daden in staat is en die als mensch en geleerde bij de Russen in groot aanzien staat, rioh begeven heeft naar de groep, die zloh het meest ln gevaar be vond, de Allessandrlnl-groep ©n dat hij zich op het oogenblik bi) haar bevindt De Russische reddingsexpeditie staat thans voor haar moeilijkste taak. Tenge volge van de veranderd© omstandigheden kunnen geen vliegtuigen op ski's meer gebruikt worden. Bovendien moet de „Krassin" eenige reparaties ondergaan, waarmede eenige dagen gemoeid «uilen zijn. Berst dan k"" de „Krassin" Amund sen gaan zoeken. Het been van de Martena geam puteerd, Naar de „Lofcal Amelgeri* uit die Ko- ningsbaal vernam, ls de „Krassin" Woens dagmiddag aldaar aangekomen. Onmid dellijk na de aankomst ging de scheeps arts van de „Oittè di Milano" aan boord van de .Krassin" om Mariano te onder zoeken, wiens toestand ernstig ls. Het be vroren been van Mariano moest onmid dellijk afgezet worden. De toestond van Mariano ls thans bevredigend. De Oltta <0 MUana brengt de geredden eerst naar huia Mussolinl heeft dan commandant van de Oitta dl Milano telegrafisch gelaat de geredde Italianen onverwijld naar Narvik te brengen. HJj heeft voorts bevolen, dat de geredden onderweg niet geïnter viewd mogen worden, noch uit eigen be weging berichten mogen verstrekken voor zij te Roane zullen aangekomen «Un. Het hulp schip «al, n» die overbrenging der geredden weer naar Spitsbergen te rugkeeren om aan die opsporing der ver misten deel te nemen. Slapoloothold F~?]nhardt's Zenuwtabletten GEMENGD NIEUWS BCITENLANDSOH NIEUWS. Geen Noorech onderzoek de ramp der „Italia". naar DE VOORSTELLEN VAN KELLOGG. Het TsJechjoslowaksche antwoord. Praag, 20 Juli. Minister Benesj heef vanmorgen den Amerikaanschen gezan i te Praag het toestemmend antwoord op de voorstellen van Kellogg overhandigd, De tekst zal Zondag openbaar worden gemaakt. Ook het Japansche antwoord Is thans Ingediend, Tokio, 20 Juli. De Japansche regee ring heeft Neville, den Amerikaanschen zaakgelastigde, het antwoord overhandigd op Kellogg's voorstellen inzake het ver drag tegen den oorlog. Men meent te weten, dat het Japansohe antwoord «on der eenlg voorbehoud de voorstellen aan neemt De Nooraohe regeering is niet van plan een onderzoek in te stellen naar de om standigheden, waaronder de ramp van de „Italia" heeft plaats gevonden. Tevens wordt gemeld, dat de Itallaansche regee ring een volledig onderzoek zal instellen speciaal wat betreft het verlies aan men- schenlevens. De Noorache expeditie zal haar onderzoekingstochten blijven voort zetten. (Telegraaf). De gewonden aanboord van de oma dl Milano. De Malygln heeft geen spoor van Amundsen ontdekt De Russische ijshreker Krassin is met de geredden van de Italia aan boord in de Koningsbaai aangekomen en heeft deze overgegeven aan de Oitta di Milano Volgens het officieele Romeinsche bericht is de toestand van Mariano aanzienlijk vooruitgegaan, doch maakt de bevriezing van een zijner voeten een operatie nood zakelijk. (Het bericht dat hem den rech tervoet reeds zou zijn afgezet, schijnt dus voorbarig te zijn geweest. Red.) De IJsbreker Malygln heeft in het Wybe Jansz' water zulk zwaar ijs ontmoet to 8 M. dik dat het schip er niet dour kon komen. De naspeuringen naar Amundsen bleven vergeefs. Wegens het opraken van zijn kolen, keert de Malygin thans naar Archangel terug. DE NIEUWE ZEPPELIN. In Amerika verwacht Naar de Duitsche bladen uit Washing ton vernemen heeft de minister van mari ne der V. S. aan het marinestation Lake- hurat ln New-Jeraey aan de Oostkust op gedragen zich op de ontvangst van, het nieuwe Duitsche luchtschip Graaf Zep pelin voor te bereiden. VLIEGTUIGONGELUK. Twee dooden. Tegen één uur 's nachts is een vlieg tuig van het eerste regiment dat tusschen Praag en Pardubitz aan een naohtoefe- ning deelnam te pletter gevallen. De bei de inzittende officieren werden gedood. Een Fransch schip vergaan. B0 traeaacitea versaöi Een Lloyda^elegram uit Haiphong (Fransch Indo-Ghlna) behelst, dat het as. Oap Lay, van die Ghargeurs Réunis, ter ïoogte van de kust van Tonkin, in een cycloon is vergaan. Van die bemanning en de passagiers worden vijftig men scheen vermist Volgens een ander telegram somden er MJ Europeanen worden vermist en 10 Ariaten. De Oap Lay was een schip ram BOOD ton, in 1022 te Nantes gebouwd. De slachtoffers van den Rijn. Hondenden nwnscheo verdronken. Het aantal slachtoffers dat vooral de Rijn in de laatete dagen geëlaoht heeft, neemt gestadig toe. Bij het oentrale bureau voor het aan geven van vermisten te Keulen «ifn ln de eerste 17 dagen van deze maand alleen uit Keulen 00 vermisten opgegeven, voorts 118 uit de verdere Rijnprovincie en 178 uit tiet overige rijk. Men heelt kunnen uit- maken dat van deze vermisten 88 groo- tendeels ln den Rijn verdronken zijn. On der hen zijn er alleen 60 sedert Zondag ln den Rijn verdronken. Het is mogelijk dat do lijst hiermee nog niet voltallig ls. De Parljeche concertzaal Pleyel afgebrand. AJtoen de muren nog overeind. De kort «Beladen gebouwde concertzaal 'leyel te Parijs, waarin Bruno W alter en Furtwaengler hun oonoerten geven, is Donderdagmiddag een prooi der vlam men geworden. Volgens de meest mo derne wetten der aooustlek gebouwd, waarbij op geen geld werd gezien, gold deze 4000 zitplaatsen bevattende zaal als een wonder der moderne techniek. Het inwendige is geheel verbrand. Slechts de muren staan nog overeind. Enkele klei nere muziekzaaltjos rijn behouden' geble ven. Kort voor tweeën werd de brand door arbeldera ontdekt. De pogingen der brandweer, die spoedig ter plaatse was, oieven «ouder resultaat Te twar; voor 8 stond de geheeie zaal in lichte laaie. Vier beambten, die, toen de brand uit* brak, op de bovenste verdieping aan het werk waren, konden op het laatste oogen blik door de politie gered worden. Ten gevolge van den hevlgen rook waren zij er ernstig aan toe. Het was noodzakelijk hen naar een ziekenhuis te vervoeren. Waardevolle papieren en geldswaarden, die in het gebouw aanwezig waren, kon den in veiligheid worden gebracht. De schade bedraagt eenige millipenen franks De oorzaak van den brand is vermoede lijk een kortsluiting geweest en de auto riteiten houden het voor mogelijk, dat het vuur al gerulmen tijd ln de vilten platen gesmeuld heeft, alv openbaarde. Jvorens het zloh Een der arbeiders, gewond bij den brand in de Phyelzaal te Parijs, ls overleden. Een Amertkaanscb pianist omge komen; een man en twee vrouwen door een politieagent uit biet bran dends gebouw gered. Naar nader uit de bladen blijkt, is er behalve de arbeider, van wlen wij hier boven vermeldden dat hij aan zijn won den ia overleden, nog een Blaohtofter te betreuren. Het ls een Amerikaansch pia nist, Ollver Deuton genaamd, die op de vijfde verdieping van het gebouw een studiezaal had. l>e man ls door den brand verrast. Hij heeft schijnbaar nog gepoogd zich te redden, want men vond hem in een toiletkamer met zijn voet bekneld in een lood en pijp. Over de oorzaak van den brand tast mer nog in het duister, maar het is mo gelijk dat het ongeluk door kortsluiting is ontstaan. Tegen twee uur was een aantal arbei ders ter hoogte van het tweede balcon bezig met het herstel van de bedekking van stroo en kurk, die dient voor de accoustiek. Plotseling steeg hier rook uit op. De arbeiders maakten alarm en men begon dadelijk het gsbouw te ontruimen. Door de tocht in het trappenhuis en de rotonde bij den ingang breidde de brand zich snel uit. Groote vlammen sloegen in de zaal op, welks inhoud na tuurlijk goed voedsel bood. Tot overmaat van ramp werkten de brandapparaten in bet gebouw niet. Spoedig sloeg een geweldige menigte het vernielingswerk gade en zij werd vervuld van angst, toen men voor één der ramen van de vijfde verdieping men- schen om hulp zag wenken, terwijl de rook overal naar buiten drong. De brand ladders waren niet hoog genoegmen poogde korte ladders van verdieping te hijschen, maar de redders konden niet door den rook komen. Men spande zeilen, maar de ongelukkigen durfden niet te springen. Toen stormde de Parijsche politie-agent, Jean Santlni, naar binnen. Door rook en A n'k T.' v. l l <1 1 VERKEERSSTREMMING. De minister van waterstaat brengt ter openbare kennis, dat wegens daaraan uit te voeren werkzaamheden, het vak van den Rijksweg Vetoën-Alkmaar van 25 KM tot den Stationsweg onder de ge meente Heiloo, zal gesloten zün voor aUe verkeer, rijwielen uitgezonderd, in de richting Alkmaar-Velsen, gedurende on geveer 8 maanden, op werkdagen en zoo noodig ook op Zon- en feestdagen, zooals door waarschuwingsborden op den weg zal worden aangegeven. tengevolge ran de zomerwarmte, overwint men spoedig door het gebruik ren een paar Crlasen buleje 75 ct. Bi) Apoth. en Drogisten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 9