Marineberlchten. Stoomvaartberich en. Marktberichten Burgerlijke stand van den Helder Haven van Nieuwediep, Men adresseere INGEKOMEN PERSONEN. (VUC). Voorts kan met vrij groote lekerheid gezegd worden dat ook v. d. Meulen, Denis en club der Tappen dient op te passen. HFC, de winnaar van den AROL-beker, krijgt bezoek van Stormvogels De sympathieke Haarlem- Krom van de partij kunnen zijn. Dubieus zijn: sche ploeg met haar sterke achterhoede zal ;van Kesteren (HBS), Haak (Stormv.), Den het de IJmuidenaren lastig genoeg maken en Boer (ZFC), Dill (VUC)' C^mpman tGooi) wellicht aan het langste eind trekken. en van den Berg (HFC). Van Run (PSV) en v. d. Aa (Willem II) zijn alleen beschikbaar, ae klasse A. _w wanneer vergoeding voor loonderving ge- HRCAlcmaria Victrix ptomojn), geven wordt. De volgende spelers konden zich Helder (Pelser), West-Frisia—AFC jnlet vrijmaken: Oerlemans (BI. Wit), Ghe- WFC—Hollandia (Jannes), KFC Zeeburgiarjnf? (LONGA), Elfring (Alcmaria), van Nus (Kuhne). (HDVS), Gerritse ('t Gooi) en Ruisch (DFC) Den Racers wacht een zware taaie, en waarschijnlijk evenmin Tap (ADO).- Alcmaria op bezoek komt. Nu worden zu in N.-H. V. B. Het programma van den N.-Hl V. B. Zondag a.s. zal een aanvang gemaakt wor den met de competitiewedstrijden van den N.-H. V. B. Voor zoover er Heldersche clubs of elf de gelegenheid gesteld te bewijzen, dat hun overwinning in Hoorn op normale wijze ver kregen is, want de Alkmaarders achten wij sterker dan Hollandia. Helder krijgt een kans om i winstpunt te bemachtigen, want ZW is dit seizoen zwakker van samenstelling dan het voorgaande. Daarom is een 8 el uk spel niet onmogelijk. Interessant belooft Zeeburgia te worden, welke clubs nu reeds gedoodverfd worden als kampioenscamdidaten. Ongetwijfeld is men nieuwsgierig naar het resultaat van deze match. WrC zal Hol landia een harde noot te kraken geven, de blauwwitten hopen op een 2e overwinning. AFC schijnt inderdaad een zwakke ploeg te hebben KFC erkende dat reeds en hun reis naar Enkhuizen zal dan ook wel op een nieuw echec uitdoopen. ae klasse B. Haarlem—Velox, WA—Bloemen da al, Baarn —Spartaan, HVC—Zandvoort, DEC—BFC. Haarlem, dat ©enige aanwinsten geboekt heeft geacht wordt sterker te zijn dan bet vorige seizoen speelde niettemin den vori- gen Zondag met moeite gelijk tegen Zand- voort en speelt nu thuis tegen Velox. Deze Utrechtsche club verloor van den nieuweling Baarn en beeft niet meer de beschikking over het team waarmede het kampioenschap werd behaald. De strijd tusschesi deze 2 clubs is daarom van bedan» om te zien of de thuisclub werkelijk zoo sterk is als men' gelieft te schrij ven. HVC (Amerstoort) wil een beter figuur slaan dan het vorige jaar; begonnen werd met Bloemendaal te kloppen, doch morgen wordt op eigen veld tegen een taaie tegenstander g gespeeld, waarvan nog lang niet is gewonnen, zilveren Rauch-beker is opengesteld tot TORPEDOBOOTJAGERS NAAR AMSTERDAM. De torpedobootj a gers „De Ruyter" en „Evertsen", die onder bevel van den lui tenant ter zee le kl. H. Ferwerda 27 Sept. aA in den namiddag van Nieuwedlep naar Ned.-Indië zulten vertrekken, komen van Vrijdag 21 Sept. aA tot Maandags middag 24 Sept. d.a.v. te Amsterdam, waar de koningin op Maandagmorgen de beide schepen wenscht te bezoeken. De schepen nemen ligplaats aan de De Ruyterkade. als volgt: xe klasse A. Oudkarspel: DTSBergen. xe klasse B. Bolweg: Helder 2Heilo, halfdrie, Koor stra. BeverwijkHRC 3, Beauchampet. WFC 3KW 2, 10 u., Westervoort. ae klasse D. Tuindorp: HRC 4Oudesluis, 12 u., C. Swart. Wieriogen: SuccesHelder 4, 2 u., C. D. Swart. 3e klasse D. Bolweg: Helder 5Kleine Sluis, 12 u., Heij blok. Julianadorp: JVCSchagen 2, Metselaar. 4e klasse C. Schagen 3WGW 3, 12 u., Kelder. 5e klasse F (adsp.-afd.). Bolweg: Helder AHelder B, 10 u., Ver hagen. Tuindorp: HRC AHRC B, 10 u., Kick. Rauchbeker. De inschrijving voor de wedstrijden om den JavaChina—Japan Lijn. Tjitaroem, 9 Sept. v. Chinwangtao. JavaNew-Vork Lijn. B'ommersdijk, 13 Sept. te New-York. Priam, 13 Sept. v. Algiers. Rotterdamsche LloyA Sibajak, u., 14 Sept. v. Colombo, lndrapoera, t., 14 Sept. v. Singapore. Slamat, 14 Sept. te R'dam. Djambi, u., 14 Sept. v. Suez. Tapanoeli, t., 14 Sept. te Suez. Gorontalo, u., 13 Sept. te Singapore. Madioen, u., 13 Sept. te Sabang. Tambora, t., pass. 13 Sept. Periuu Ternate, t., 13 Sept. v. Gibraltar. Tjerimai, u ,.13 Sept. te Marseille. Sitoebondo, t., 13 Sept. v. Hamburg. Kota Radja, 13 Sept. te Batavia. Modjokerto, t., pass. 13 Sept. Gibraltar. Blitar, u., pass. 12 Sept. Sagres. Kota Inten, u., 12 Sept. v. Genua. RotterdamZuid-Amerika Lijn. tallen in betiokken zijn, luidt het programma van le der zeernafht^D' B" aio 'Jochems wordt 17 dezer overgeplaatst van 1 Vlissingen naar Rotterdam en belast met den Mirach, 14 Sept. te Hamburg. geneeskundigen dienst bij de afdeeling mari- 1 Aldabi, t., 13 Sept. v. Bahia. niers. Poeldijk, 13 Sept. te R'dam ge), 3.»—4.6 56,800 kg. uien 4.50—4.6 drielingen 4.304-40; nep 10—12.40; 3' kg. slaboonen 12.30—19.10; 4100 kg. biete 2.203.60, alle» per 100 kg., 18.600 kg. aard appelen: Schotsche muizen 4.704.91 schoolmeesters 410. eigenheimers 2.41 drielingen 2.20 per 100 kg. NOORDSCHARWOUDE, 14 Sept. Aanvoer 11,600 kg. aardappelen: Schotsctii muizen 4.40—4.80, duken 3 80—4.10, eigei I heimers 3 70, drielingen 2,70; 6000 kg. spei jcieboonen 10—21.90, 30,200 kg. uien: gro\| j uien 4.40—4.80, drielingen 4.80—5.80, gel 1 nep 10.10—11; 10,700 kg. peen 3.90—4.» 110.600 kg. roode kool 4.105.50; 10.500 ki witte kool 4.40—4.80; 9500 kg. gele koe 1.403.8o;alles per 100 kg.; 3300 st. bloen kool 510, 2e s1.401.60 per 100 stuk 1 Eierenveillng Den Helder. 13 Sept. Aangevoerd': 8181 kipeieren: brul f 6.807.40, wit 6.807.30; 22 eendeien 5.00. Alles per 100 stuks. Off. van den M.S.D. 2e kl. J. N. Kramer is uit Oost-Indië hier te lande teruggekeerd. Bij beschikking van den minister van defen sie zijn de off. van den M.S.D. der 2e kl. M. J. Drijver en J. B. P. Haanappel den 24en Sept. a.s. geplaatst onderscheidenlijk bij de Kazerne voor den Onderzeedienst te Willemsoord en aan boord van Hr. Ms. Brinio en is de off. van den M.S.D. der 2e kl. C. M. W. van Bal- 2 u", I kom, dienende aan boord van Hs. Ms. Brinio, den 25en Sept. d.a.v. ter beschikking gesteld. De bij de zeemacht nieuwbenoemde off. van adm. 3e kl. C. A. de Poorter is aangewezen voor den dienst in Oost-Indië en heeft zijn bestemming per particuliere gelegenheid ge volgd. Baarn, met den veteraan van Dort in de ge lederen, ontvangt Spartaan; we vreezen het ergste voor de gasten. DECBFC kan een aardige kamp worden. WA hield zich uit- stekend tegen BFC en ook tegen Bloemendaal geven wij haar een kansje. Reserve ie klasse. AFC 2—Ajax 2, EDO 2RCH 2, Spartaan 2 —HFC 2, Stormvogels a—ZFC 2, Hilversum 2 —Blauw Wit 2. Stoomvaart Mij. Nederland. met 20 September a.s. Ook de inschrijving voor het Gouden Kruis staat tot dien datum Ro€pat> t„ pass. "14 Sept.' Grave.ënd.' opea- -Prinses Juliana, t., 14 Sept. v. Genua. P. C. Hooft, t., 13 Sept v. Colombo. Kangean, 13 Sept. te A'dam. Christiaan Huijgens, u., 13 Sept. v. South- ampton. HB Rondo, u., 13 Sept. v. Suez. Racers eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld Jan Pietersz. Coen, u., 12 Sept. v. Belawan. Cf*n nnHp Alrmaria HplrArt«4.A n> v1x or1 Alcyone, t., 12 Sept. v. Rio Janeiro. Sirrah, u., 12 Sept. te Santos. Zijlei ijk, t., 12 Sept. v. B. Ayres. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Aeneas, 13 Sept. te Penang. Memnon, pass. 13 Sept. Perim. Philoctetes, pass. 13 Sept. Perim. Phronlis, 13 Sept. v. Hamburg. Peisander, 13 Sept. te Londen. Phronti», 13 Sept. te Bremen. Tantalus, 13 Sept. v. Port Said. Emzetco Lijn. Jonge Maria, 14 Sept. te R'dam. Jonge Jacobus, 13 Sept v. Napels. Jonge Anthony, 12 Sept. v. Musel. 18 en 14 September 1928. ONDERTROUWD: L. P. A. Elshof en N. de Wit; D. P. Plaatsman en W. Hees ters. BRUIDSFOTO'S Fotogr.-Atelier EISELIN, 60 Polderweg 60. 1 GEHUWD: E. Smit en M. Oostendorp; J. J. Teitsma en N. Jongkeee. BEVALLEN: M. W. van Hal-van Ekük, f z., E. Beiissen-Meijer, z.; H. M. Snoek- i Valk, z.; F. W. Koster-Moorman, d.; B. E. Groenewegen-Steur, d.; A. Goedege- buur-Vermaat, d. 1 OVERLEDEN: G. Molenaar, 48 jaar. HJt C.—ALCMARIA VICTRIX. (Aanvang half drie.) xe klasse. Excelsior- tegen het oude Alcmaria, de bekende 2e klas- j Kambangan, t., 12 Sept v. Sabang. iser uit de Kaasstad. De gasten beschikken Rotti, t, 11 Sept v. Padang. over een goed elftal, hoewel evenals het vorige seizoen de voorhoede beter is dan de ■ZFC, 't Gooi—EDO, Blauw Witverdediging; laatstgenoemde is daarom met slecht te noemen. AFDEELING II. Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. miae is aaarom nogl Deucalion, t4 Sept te R'dam. Alcmaria debuteerde Rrat0' 14 f.ept Holtenau gepass. -DFC, VoVf «jenoord. met een SDei .«ren West Frisia (1 >3 Noto», 14 Sept. te Portimao. De eerste wedstrijd kan beschouwd worden t «n gelipt spel tegen W est FrUU (»-3) Simon Bolivaf) Sept y A'dartt. u .«v <r*liilpwaardiD* teaenstanders: achter t€ hebben gestaan en HRC The#eu|> pasg ,4 5^ Holtenau. Orpheus, 14 Sept. v. A'dam. als een van twee gelijkwaardige tegenstanders; n.a me'^TT1 achter hebben gestaan en HRC t beiden laag. Misschien dat terreinvoordeel een woord-- Je meespreekt. 't Gooi en EDO, 2 z.g. volka- WOr" clubs, ontmoeten elkaar op het terrein van f*,Jft f? held eerstgenoemde. Ook hier zullen de krachten ®en e*ItaJ te hezittea, waaraan elke club in elkaar niet veel ontloopen. - Blauw Wh- .heïft: H.RC DFC is de eerste wedstrijd la het Nieuwe Sta dion, waarin kort te voren zulke geweldige kampen gestreden zijn. Ongetwijfeld zal een dankt veel aan haar enthousiasme; dat deze factor ook morgen een woordje zal meespre- m ia ze^er- We fOntmoeting te talrijk publiek aanwezig zijn om getuige te zijn P°, !c, en_ kwalitatief op hoog peil van den eersten competitiewedstrijd van de ,T»taan.. bcheidsrechter 19 de heer Romeijn. Het elftal komt vermoedelijk met 1 invaller voor Augusteijn uit, doch is overigens volledig. Zebra's. Blauw Wit is een paar goede spelers j kwijt, zooals Schlndeler, die na 17 seizoenen den tijd gekomen achtte om zijn plaats onder de lat aan een ander af te staan; verder Ger- ^..?p tegen Beverwijk, welke ritse, die nu een onderkomen heeft gevonden j e€rtIt"sJ ln hen H. V. B. gespeeld heeff. bij 't Gooi. Verwacht wordt dan ook dat DFC i e ^erinen deze club niet; de kampioenen die- wel met de overwinning zal gaan strijken. I np" echter met alles rekening te houden en VSV krijgt bezoek van den kampioen van zlch ten voLle te geven. Nederland en winnaar van den zilveren bal. roodjes vertrekken met derr trein van Dat zal een drukte geven in Vel9eroord; een eD irriwren weer om 23.35 uur. goede dag voor den penningmeester der thuis- XT^>oyen8e wedstnjden zie men het club! Financieel is het succes verzekerd, doch N.-H. V. B.-programmak de punten, waarom het gaat, die zal Fijenoord als tegenprestatie! wel meenemen. Pijl moet momenteel weer in uitstekende conditie verkeeren, van der Wint kan zich dus vast pre pareeren. ae klasse A. QuickOvermaas, VOC—BMT, VIOS DHC, XerxesUnitas, ODSASC. ae klasse B. NeptunusGouda; SVWFortuna, RFC SVV, CWMerwede. Z.V-V^HELDER. COMPETITIEPROGRAMMA VOOR DE MAANDEN SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER. Afd. L ae klasse A. as September. HelderZeeburgia, AFC HRC, West-Frisia—KFC, Hollandia—ZW, Al cm. VictrixWFC. 30 September. HRCWest-Frisia, KFC Helder, ZeeburgiaHollandia, ZVVAlcm. Victrix, WFC—AFC. 7 October. HRCKFC, HollandiaHelder, West-Frisia—WFC, AFC—ZVV, Alcm. Victrix Zeeburgia. 14 October. HelderAlcm. Victrix, WFC HRC, ZVV—West-Frisia, Zeeburgia—AFC, KFC—Hollandia. De withemden spelen met een gewijzigd elf tal tegen ZW, waarvan de E. C. meer heil verwacht. Inderdaad is het te wenschen, dat de aangebrachte verandering een stap in de goede richting is. Beide ploegen, gelooven wij, ontloopen elkaar niet veel; het zal er om gaan. De Helder-voorhoede mangelde het tegen 1 WFC aan doortastendheid, terwijl er altijd nog te veel gepingeld wordt op het goede mo ment. Men hoopt dat nu te hebben ondervan- gen -ppen en bezield spel is een eerste ver- eischte. De wedstrijd wordt geleid door den heer Pelser. Het elftal is: Wit Janmaat Sporten Grosfeld Tiessen Dijkshoorn Bak Helder Rijkers H. de Boer B. de Boer Ran en Burgers zijn dus vervangen, terwijl Bak weer zijn oude plaats bezet. Rijkers als middenvoor vinden wij een gewaagd experi ment. Niet omdat hij geen capaciteiten bezit, maar omdat hij op deze gewichtige plaats totaal vreemd is. Maar.het kan meevallen. De reis geschiedt per trein; vertrek 9-54, aankomst 23.35. De reserves zetten het seizoen in met een ai October. HRCZW, AFCHelder, 1 thuismatch tegen Heiiloo, een club die het WFCKFC, West-FrisiaZeeburgia, Alcm. j vorig seizoen de 3e plaats in ie klasse bezette VictrixHollandia. (14 wedstr. 16 p.). De aanvang is bepaald op 38 October. Helder—West-Frisia, Zeeburgia half driei scheidsrechter Koorstra. —HRC, ZVV—WFC, Hollandia—AFC, Alcm.l Victrix—KFC. 4 November. HRC—Helder, WFCZeebur gia, AFC—Alcm. Victrix, KFC—ZVV, West- F risiaHollandia. ix November (2e ronde). HRC—Hollandia, WFCHelder, ZWZeeburgia, West-Frisia Alcm. Victrix, KFCAFC. x8 November. HelderZW, Alcm. Victrix —HRC, ZeeburgiaKFC, AFCWest-Frisia, Hollandia—WFC. 95 November. HRCAFC, ZeeburgiaHel der, KFC—West-Frisia, WFCAlcm. Victrix, ZW—Hollandia. HET NED. ELFTAL. Een toer naar Ned.-Indië. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van den Ned.-Indischen V. B., heeft dit lichaam den N. V. B. bericht, dat hij het op prijs zou stellen indien het Nederlandsch elftal ln 1929 tusschen half Juni en half September, een paar wedstrijden in Indië zou komen spelen. Alle kosten worden door den N.-I. V.B. vergoed. In verband hiermede heeft de Technische Com missie aldus lezen we in de „Sp.kr."een schrijven gezonden aan 62 vooraanstaande spelers, met de vraag of zij op genoemd tijd stip disponibel kunnen zijd om den toer mee te maken. Tot op heden zijn 27 antwoorden binnengekomen. Bevestigingen kwamen in van de Boer (Ajax), Kluin (AGOW), Freeze (Heracles), v. d. Zalm (VUC) en Lelieveld Helder 2 verschijnt met onderstaand elftal: Kenter Bruin Kemna Agema Kemna Been K. Grootveld N.N., Mulder S. Goes Rinderman W.G.W. (Geel Wit)-nieuwe. Zondag a.s. zal op het terrein aan den Mid denweg een wedstrijd gespeeld worden tus schen WGW 1 en TVI 1. WGW zal waar schijnlijk uitkomen met haar competitie-elftal, daar genoemde wedstrijd is bedoeld als oefen wedstrijd voor dit elftal. De wedstrijd zal aan vangen om 12 uur. Het derde elftal trekt naar Schagen om het 3e elftal van dien naam te be kampen; van begin tot einde aangepakt, dan is een overwinning niet uitgesloten. Verder zij vermeld, dat het voorzitterschap der vereeniging tot nadere aankondiging wordt waargenomen door den heer D. Boom Jr., zoodat men wordt verzocht betreffende voetbalaangelegenheden zich niet meer te wen den tot den heer Luyckx, doch tot een der an dere bestuurders. 15 Sept. 1928. Hr. Ms. „Triton" is van het vlsscherij- inspectie weder binnengekomen. Poseidon, 14 Sept. v. Gibraltar. Berenice, 14 Sept. te A'dam. Perseus, 14 Sept. te R'dam. Eos, 13 Sept. te A'dam. Boskoop, 13 Sept. te A'dam. Euterpe, 13 Sept. te Bilbao. Merope, 13 Sept. v. Palermo. Nero, 13 Sept. v. A'dam. Juno, t., 13 Sept. v. Bristol. Ajax, 13 Sept. te Hamburg. Almelo, 13 Sept te A'dam. Stella, 13 Sept. te Con stanza. Vesta, 13 Sept. te A'dam. Bennekom, u., 13 Sept. te Callao. Doro9, 13 Sept. te Genua. Medea, 13 Sept. v. Algiers. Neptunus, pass. 13 Sept. Gibraltar. Tellus, 13 Sept. te Tunis. Venu9, 13 Sept. v. Smyrna. Zeus, 13 Sept. v. Genua. Crijnssen, 13 Sept. te Bremen. Strabo, 12 Sept. te Gothenburg. Ares, 12 Sept. te Corpus ChristL [H'.be, pass. 12 Sept. Gibraltar Minerva, 12 Sept. te San Pedro de Macorin. Nertus 12 Sept. v. Oran. Breda, u., 12 Sept. v. 'Arica. Hos, 12 Sept. v. Carthagena. Ariadne, 12 Sept. te Piraeus. Euterpe, 12 Sept v. Pasages. Venezuela, u., 8 Sept. v. Cristobal. Kon. HolL Lloyd. Gtlria, u., pass. 14 Sept. Ouessant. Orania, t., 14 Sept. v. Montevideo. Salland, t., 14 Sept v. Rio Janeiro. Flandria, u., 13 Sept. v. Pernambuco. Kon. Paketvaartmaatschappij. Generaal van Geen, pass. 14 Sept. Perim. Nieuw Holland, 12 Sept. v. Singapore. HollandAfrika Lijn. R ietfoqtein, u., pass. 14 Sept. Vlissingen. Billiton, 14 Sept. te R'dam. Klipfontein, u., 13 Sept. te DelagoabaaL Giekerk, t., 13 Sept. v. Mombassa. Rijperkerk, t., 12 Sept. v. Marseille. Suma'ra, t., 12 Sept. te P. Said. Meliskerk, t., 12 Sept. te Mombassa. Nijkerk, t., 12 Sept. v. Las Palmaa. Nias, u., 12 Sept. v. Algoabaai. Randfomtein, u„ n Sept. v. P. Soedan. HollandWest-Afrika Lijn. Helder, 14 Sept. te Hamburg. Reggestroom, u., 13 Sept. te Koko ladende. Vliestroom, t., pass. 13 Sept. Ouessant. IJstroom, 13 Sept. te A'dam. Eemstroom, 13 Sept. v. R'dam. Fauna, u., 12 Sept. v. Las Palmas. Ceres, t., 12 Sept. v. Accra. Delfland, t., 11 Sept. v. Burutie. Albireo, t., 10 Sept. v. Freetown. HollandAmerika Lijn. Eemdijk, 14 Sept. te Londen. Edam, 13 Sepl. v. Vigo. Veendam, pass. 13 Sept. Lizard. Nebraska, 13 Sept. v. Cristobal. Radnorshire, 13 Sept. te Tacoma. Veendam, 13 Sept. v. Southampton. Zeeland, 13 Seot. te Havana, l eerdam, 13 Sept. te Havana. Nictheroi, 12 Sept te Vancouver. Lochgoil, 11 Sept. te Los Angele». Holland—Britsch-Indië Lijn. Meerkerk, t., 14 Sept. te Antwerpen. Kieldrecht, u., 14 Sept. v. Rangoon. Schiekerk, u., 12 Sept. v. Colombo. Andijk, u., 13 Sept. te Genua. Bovenkerk, t., 13 Sept. v. Calcutta. Ridderkerk, t., 13 Sept. te Antwerpen. Bilderdijk, t., 12 Sept. v. Port Said. Hoogkerk, t., 12 Sept. v. Karachi. IJsseLkerk, t, 11 Sept. v. Colombo. Holland—Australië Lijn. Almkerk, u., pass. 13 Sept. Finisterre. HollandO.-Azië Lijn. Zosma, 14 Sept. te Antwerpen. Ouderkerk, t., 14 Sept. v. Singapore. Oostkerk, t., 13 Sept. v. Genua. Genua, u., 12 Sept. te Genua. Gemma, u., 12 Sept te Genua. ALKMAAR, 14 Sept. Kaasmarkt. Aangevoerd 138 stapelt wegende 155000 kg. Fabriekskaai: kleine 51; commii- aie 53; boerenkaas: kleine 52; commissie j 54-50, alles met rijksmerk Handel goed. aan de Redactie alle stukken betreffende den inhoud van de krant; ALKMAAR, k4 Sept Graanmarkt. Aangevoerd 3829. H.L.'s als: aan de Administratie alle8 aatlgaandt 874 H.L. tarwe 11—12; 688 H.L. gerst chev. j abonnementen, advertentiën, boekhou ding, klachten over de bezorging vas de krant, enz. 11.5012; 839 H.L. haver iago11.75; 125 H.L. boonen, w.o.: paardeboonen 12.50— 13.50; duivenboonen 16.50; 22 H.L. karwij- zaad 37! 1281 H.L. erwten, w.o.: groene erw ten (kleine) 21.50-^23 50; groene erwten (groote) 2730; grauwe erwten 3243; vale erwten 34-50—40; alles per 100 kg. BROEK OP LANGENDIJK, 14 Sept. Aanvoer: 35.000 stuks bloemkool, ie srt. 5.90—10.50, 2e srt. 1.80—3.40 per 100 st; 3500 kg. wortelen 4—4 60; 29,000 kg. roode kool, ie s. 3.10—4.80; 16,000 kg gele kool, ie s. 1.304.80; 42,000 kg. witte kool (vroe- Aan personen nimmer brieven adres- seeren, dit kan stoornis en groote ver traging tengevolge hebben. Een vrouw wordt gesteenigd voor d» zelfde daad, die een hooggeacht maa straffeloos kan plegen. Carmen Sylva. NAAM: P. J. F. Kloprogge, O. B. M. Drijver Goedeckemeijer, zonder, BEROEP: techniker, GODS DIENST R.K. G. Schouten, G. Dol, A. van HoppeDol, J. H. van Os—van Boxtel, J. H. Heideveld, Wed. R. Govers, F. P. Klumper, O. M. Kemp, J. C. W. P. van der Vliet, M. WittebolKindt, M. F. Brandhoff, T. Kok, O. T. B. Schouten, J. van der Vlies, A. HeijblokBakker, F. Folkerts, M. Rintjema, Johs. de Wit, J. Pronk, P. de Noojj, A. v. Ouwerkerk, D. M. Onkenhout, M. M. Tameris, J. Venus, E. A. P. Molenaar, H. J. P. Sigon, W. Vijver, P. M. C. Zijlmans, H. W. Sijmons, J. Kuiper, kleermaker K.M., zonder, zonder, zonder, marinier 2e kl., zonder, monteur, matroos le kl., matroos le kl., zonder, bioscoo .voperateur, dienstbode, winkelbediende, dienstb<>de, zonder, stations ambtenaar, buishoudster, stuurman-koopvaardij, werkman, radiomonteur, zonder, matroos K.M., korporaal-machinist, zonder, zonder, matroos-torpedomaker, smid, grondwerker, stoker 2e kl„ los werkman, huishoudster, zonder, zonder, INGEKOMEN VAN Lawang (0.L), Soerabaija, Alkmaar, R.K. Amsterdam, 0.0. Amsterdam, 0.0. Gorinchem, R.K. Rotterdam, N.EL Amsterdam, N.H. Wieringen, N.H. Vlissingen, N.H. Vlissingen, N.H. Zijpe, D.G. Amsterdam, N.H. Groningen, N.H. Amsterdam, G.K. W ieringerwaard D.C N.H. G.K. G.K. D.G. J. Appels—van der Weel, H. C. Nieuwenhuizen, E. Dubois, r M. H. E. WassenaarVreeswijk, zonder, F. J. W. van Asperen, majoor-monteur, A. de Jong, officier M.S.D., G. Antonini, granietwerker, J.- O. Kraaijeveld van der Heiden, zonder, J. J. Wentel, J. Th. Raijmann, Johs. Bakker, Arie Boerdljk, J. Oorver, J. H. Dirks, IJ. Durand, P. van der Ende, D. B. A. Franken, E. J. Freriks, S. M. van der Gaag, Jhr. P. L. M. van Geen, C. E. Groenevld, U. Hempenius, J. Jaggie, C. Kikkert, C. Kommer, A. K. Kuster—Man, Z. van der LindeLassche, A. J. Los—van der Vet, P. Mars—van Kuijk, P. J. Michels, A. W. Minneboo, A. O. B. Naaktgeboren van Beijnum, zonder. stoker 2e kl., stoker 2e kl., schipper, sergeant-vliegt.maker, zonder, winkeljuffrouw, korporaal-verpleger, zonder, officier v. administratie, Rotterdam, Berkhout, Bedum, Groningen, Ambtshalve, Zaandam, Hilversum, Landsmeer, Amsterdam, Soerabaija, Amsterdam, Arasterdam, Delft, Franeker, Made, Amsterdam, Rotterdam, Wageningen, Den Haag, Amsterdam, Amsterdam, Soerabaija, Soerabaija, Maniago (I), Rotterdam, Zijpe, Nijmegen, Zwyndrecht, Soerabaija, Haarlem, Rotterdam, Soerabaija, Maassluis, sergeant-monteur, bootsman M.M., adelborst, zonder. officier M.S.D., korporaal-machinist, Soerabaija, Soerabaija, Katwijk, Haarlem, Amsterdam, Soerabaija, machinist groote vaart, Rotterdam korporaal-seiner, zonder, zonder, zonder, zonder, bedrijfsl, Coöperatie, winkelbediende, J. van der Net, B. J. van Vive, A. Mul, L. J. van Noorden, J. van Otteren, O. A. Peters, L. Post, EL RejjersWolvers, matroos 2e kl., matroos 2e kl., matroos 2e kl., majoor-verpleger, officier M.S.D., stoker 2e kl., los werkman, zonder, Soerabaija, Amsterdam, Terschelling, Amsterdam Haarlem, Meppel, Vlissingen, Nijmegen, Vlissingen, Vlissingen, Vlissingen, Soerabaija, Soerabaija, Bussum, Zaandam, Amsterdam, N.H. N.H. N.H. L.d.H. L.d.H. R.K. N.H. R.K. R.K. N.H. H.E.L. N.H. R.K. N.H. N.H. R.K. N.H. N.H. N.H. N.H. N.H. G.K. N.H. N.H. N.H. R.K. R.K. R.K. N.H. N.H. R.K. N.H. N.H. R.K. N.H. NH. N.H. N.H. N.H. R.K. N.H.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1928 | | pagina 16