r Radiografisch Weerberich Legerberichten. Stoomvaariberichten. Sport. VOETBAL. GYMNASTIEK. „O.K.K." en „Hygiëa". POSTDUIVENSPORT. TIJDSCHRIFTEN EN WEEKBLADEN. Marktberichten. Burgerlijke stand van Den Helder Visscfrerijberichten. Correspondentie. Laatste berichten. DE DORNIEL WAL-VLIEGTUIGI AANGEKOMEN TE TANDJONG I PRIOK. Aneta seint dat de Dornier W'al'-vIlajJ tuigen hedenmorgen te Tandjong Pri&lii zijn aangekomen. Bij het reg. kust-art. zijn met ingang van Mei 1929 aangesteld tot dpi. Icorp. de korp.-tit. E. J. den Daas, H. C. van de Kamer, C. Kit, J. Romeijn, K. Adtiaanse, J. v. d. Velden, P. J. H. v. Rossum, A. M. Baggelaar, H. J. van Daalen, C. L. Baljé en N. G. Visser. De dienstplichtigen 1929 bestemd tot korte oefening en toegewezen aan het R.K.A, zul len op 16 dezer worden ingelijfd. De res. ae luit. J. W. Unfcel van het R.K.A. komt van 2 t/m 22 Juni a.s. voor herhalings oefeningen onder de wapenen. Aan den res.-serg. B. J. van Noort van het R.K.A. is vergund zijn herhalingsoefeningen, waartoe hij dit jaar verplicht wa9 in 1930 te volbrengen. Verlof voor de jaarvergadering van „Pro Rege". Aan de militairen, die zulks wenschen, kan op 21 Mei 1929 op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap van de Nationale Vereeni- ging „Pro Rege", extra verlof worden verleend naar Utrecht, tot het bijwonen van de alge- meene jaarvergadering dier vereeniging. Het extra-verlof kan eventueel worden ver leend in aansluiting van het algemeen verlof, dat met de Pinksterdagen wordt genoten. Aan de militairen, aan wie het vorenbedoel de verlof wordt verleend, moet een door den compagnies- of daarmede gelijk te stellen commandant geteekendfe verlofpas worden uit gereikt, welke geteekend of gestempeld zal worden1 door een1 door de vereeniging aan te wijzen persoon, als bewijs, dat de vergadering is bijgewoond. Deze verlofpas moet bij terug komst bij vorengenoemden commandant wor den ingeleverd en' door dezen worden gecon troleerd. Indien bij het algemeen verlof vervoer voor Rijksrekening zal worden genoten kan in- stcde van het vervoer van de plaats, waar het verlof werd doorgebracht, naar het garnizoen vervoer voor rijksrekening worden verleend van die plaats naar Utrecht of van Utrecht naar het garnizoen. Reservekader bij da onberaden en bereden korpsen. Verbintenissen. Om als vrijwilliger voor het reservekader bij de infanterie, de vesting-artillere, de genie en de bereden korpsen te kunnen worden toege laten, moet men het 17de levensjaar hebben volbracht en den leeftijd van 24 jaar niet heb ben' overschreden. De aanneming als vrijwilliger voor het re- sevekadcr bij de In het vorige lid bedoelde wapens kan slechts geschieden tot en mét den 1'aaUtRl dag der maand, voorafgaande aan die waarin' de loting plaats vindt voor de lichting, waarvoor betrokkene zal worden ingeschre ven, tenzij hij niet tot gewoon dienstplichtige is bestemd. Met afwijking van hét bovenstaande kan met inachtneming van de gestelde leeftijdsgrenzen, tot en met 30 Juni 1929 als vrijwilliger tot het reservekader bij de dn dit besluit bedoelde wa pens worden toegelaten de ingeschrevene van de lichting 1930, alsmede degene, die zal wor den ingeschreven voor de lichting 1931. Toelatingsexamen voor reserve-kader bij de cavalerie. Ter kennis van belanghebbenden wordt ge bracht, dat het examen voor hen, die wenschen te worden toegelaten tot de verbintenis als vrijwilliger bij het reservekader bij de cavale rie, waarvoor de opleiding op 1 Oct. 1929 te Amersfoort aanvangt, zal plaats hebben op Vrijdag 28 Juni a.s. Aanmelding voor deelneming aan dat exa men moet vóór 21 Juni 1929 geschieden bij derf commandant van de school voor reserve- officieren der cevalerie te Amersfoort. Alhoewel de Minster van Defensie bij de behandeling van de begrootlng voor 1929, zich uitdrukkelijk heeft verzet tegen het toestaan van pensioen ingevolge art. 2, punt 5 (pensioen met reserveplicht) is een dergelijk pensioen thans bij beslissing van 5 Aprl 1929, Ille Afd. No. 2 in uitzicht gesteld aan een onderofficier op diens verzoek. Hieruit blijkt dus wel, dat de Minister van het aanvankelijk standpunt is afgegaan en en dus wederom gelegenheid is ontslag te krijgen, onder toekenning van vorenbedoeld pensioen met reserveplichten. Op wachtgeldstelling. Bij schrijven1 van den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht d.d. 29 April 1929 No. 228, is medegedeeld, dat door den Minister van Defensie bij diens schrijven van 20 April 1929 Ille Afd. B. No. 30 is bepaald: Doordat bij de compagnieën' H.S. thans een overcompleet aan onderofficieren is, is thans voor deze categorie de gelegenheid openge steld om dén dienst onder toekenning van wachtgeld te verlaten. Stoomvaart Mij. Nederland. J P. Coen, t., wordt 18 Mei v.m. 10 u. te A'dam verwacht. P. C. Hooft, u„ 17 Mei v. Genua. Kambangan, 17 Mei v. Soerabaya. Kangean, 18 Mei te A'dam. Karimata, t., 16 Mei te Belawan. Prins der Nederlanden, t., pass. 15 Mei Perim. Radja, t., 17 Mei te Marseille. Rotti, u., 15 Mei v. Belawan. Singkep, 16 Mei v. A'dam. Batoe, t., pass. 15 Mei Gibraltar. J. P. Coen, t., 18 Mei te A'dam verwacht. Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij Achilles, 15 Mei v. R'dam. Amsterdam, 16 Mei te R'dam. Area, 17 Mei te Samos. Aurora, 15 Mei v. Bari. Berenice, 14 Mei v. Cephalonia. Bodegraven, u„ 15 Mei te Callao. ClliO, 15 Mei v. Malta. Jason, IS Mei te Constantlnopël. Merope, pass. 15 Mei Gibraltar. Perseus, is Mei te A'dam. Petworth, 15 Mei v. Lissabon. Saturnus, 15 Mei v.,Livorno. Simon Bollvar, 15 Mei te Barbados. Telamon, 15 Mei v. P. au Prince. Ulysse», 17 Mei te Constantlnopël. Vesta, is Mei v. Hamburg. Vesta, 17 Mei te A'dam. Ajax, 16 Mei te Barcelona. Bennekom, 17 Mei te A'dam. Commewijne, 14 Mei te N. York. Ilos, 16 Mei v. A'dam. Oberon, 16 Mei v. Hamburg. Proteus, IS Mei te Stettln. Ariadne, 16 Mei te Oporto. Baarn, u., 16 Mei v. Valparaiso. Erato, 16 Mei v. Aalborg. Heder, vertr. 17. Mei v. Carthageru. Ilos, 17 Mei te R'dam. Orpheus, 16 Mei te Burriana. Poseidon, 16 Mei v. Guatamala. i Stella, 16 Mei te San Pedro de Macoris. Tellus, 16 Mei te Piraeus. Venezuela, t., pass. 16 Mei Azoren. Waaldijk, 16 Mei te Mobile. Adolph Leonhardt, 16 Mei te Willemstad. Alkmaar, u., 15 Mei te Colon. Almelo, t., is Mei v. Antofagasta. Baralt, 15 Mei te Panama. Crijnssen, 17 Mei v. A'dam. Hebe, 17 Mei v. A'dam. Iris, 17 Mei v. A'dam. Nero, 17 Mei v. A'dam. Oranje Nassau, 17 Mei v. A'dam. Stuyvesant, 17 Mei te Hamburg. Van Rensselaer, 16 Mei v. Curacao. Venus, 17 Mei te Tunis. Zeus, 17 Mei te Patras. Kon. Paketvaartmaatschappij. Nw. Zeeland, 16 Mei te Belawan. Kon. Holl. Lloyd. Maasland, t., 16 Mei v. Las Palmas. Gelria, u.. 17 Mei Ouessant gep. Salland, t., 17 Mei v. Las Palmas. Delfland, u., IS Mei v. Bahia. Drechterland, u., pass. 16 Mei Ouessint. Orania, u., 16 Mei v. Pernambuco. Holland—Afrika Lijn. Nias, u., 16 Mei te Delagoabaai. Nieuwkerk, 16 Mei te Hamburg. Sumatra, t., 16 Mei v. P. Said. Meliskcrk, u., 17 Mei te Dar-es-Salaam. Rietfontein', 17 Mei te A'dam. Giekerk, t., 16 Mei v. Zanzibar. Heemskerk, 16 Mei v. Hamburg. Klipfontein, 16 Mei v. Algoabaal. Rijpcrkerk, 16' Mei te Hamburg. Springfontein, 16 Mei t» R'dam. Holland—Amerika Lijn. Nebraska, is Mei te Panama. Verendam, is Mei Cape Race gep: Edain, 15 Mei te Antwerpen. Gnas'tcrlnnS, 16 Mei te Antwerpen. Leerdam, 14 Mei te P. Arthur. Lochgodl, 13 Mei v. L. Angeles. i.ochmonar, 15 Mei _te Livcrpool. Meissonier, II Mei te S. Frtinclsoo. Abbckerk, u., 16 Mei te Genua. Melsisoner, IS Mei v. S. Franclsoo. Moerdijk, 16 Mei. te Seattle. Noorderdijk, t., 16 Mei te Los Angeles. Statendam, 17 Mei. v. Boulogne. Drechtdijk, 15 Mei v. Kingston. Grootendijk, 17 Mei v. Londen. Veendam, 16 Mei v. Halifax. Holland—Australië Lijn. Arendskerk, 16 Mei v. Antwerpen. Maasdam, 16 Mei Azoren gep. Holland—Britsch-Indië Lijn. Vecndijk, t., 17 Mc.1 Vlistingen gep. Kleldrecht, u., 16 Mei v. Colombo. Ridderkerk, 16 Mei te R'dam. Texel, u., IS Mei v. Bombay. Andijk, t., pass. 16 Mei Perim. Schlckerk, u., pass. 17 Mei Perim. Somnietsdijk, u., 17 Mei te Genua. Veendijk, t., 17 Mei te Antwerpen. HollandO.-Azië Lijn. Alderamin, 16 Mei v. R'dam. Oostkerk, u., 16 Mei v. Penang. Gemnia, t., 17 Mei v. Shanghai. Ouderkerk, u., pass. 17 Mei Gibraltar. HollandWest-Afrika Lijn. Kllstroojn, 16 Mei te A'dam. Eomstroom, t., 14 Mei v. Freetown. Oberon, 16 Mei v. Hamburg. Orestes, t., 15 Mei v. Takoradl. Scheldestroom, t., 15 Mei te Lagos. Mars, t., 16 Mei v. Havre. Halcyon Lijn. Stad Dordrecht, t., pass. 16 Mei Ouessant. JavaBengalen Lijn. Bali, 16 Mei te Calcutta. Baron Ogilvy, 15 Mei te Rangoon. JavaNew-York Lijn. Blijdendijk, 16 Mei v. Singapore. H reedijk, 17 Mei te Sabang. Java—China—Japan Lijn. Tjipondok, 12 Mei v. Cebu. Tjimanoek, 5 Mei te Chinwangtao. Tjikarang, 15 Mei v. Batavia. Rotterdamsche Lloyd. Bandoeng, t., 16 Mei te Duinkerken. Dell, u., 16 Mei te Belawan. Indrapoera, u., 16 Mei te Southampton. Kota Baroe, t., 16 Mei v. P. Said. Madloen, 16 Mei te Bremen. Tabanan, u., pass. IS Mei Gibraltar. Tambora, u., is Mei v. Suez. Tosari, u., 16 Mei K. Carvoeiro gep. Soekaboeml, t., 16 Mei te Marseille. Tjerimai, t., 16 Mei v. Colombo. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Alcyone, 16 Mei v. R'dam. Alwaki, t., 16 Mei te Santos. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Jason, is Mei te Batavia. Astyanax, pass. 15 Mei Perim. Diomed, 15 Mei te Dairen. Eurybates, pass. 15 Mei Gibraltar. Pyrrhus, 17 Mei v. Belawan. Troilus, 16 Mei v.- A'dam. Alcinous, 17 Mei te A'dam. Polyphemus,, 15 Mei Gravesend gep. Ajax, 15 Mei te Singapore. Calchas, 17 Mei v. R'dam. RheSus, 17 Mei te Port Said. Emzetco Lijn. Jonge Anthony, 16 Mei Finisterre gep. Jonge Elisabeth, 16 Mei te Terra Nova. Jonge Johannia. 16 Mei Gibraltar gep. N. V. B. Belangrijke wedstrijden voor de Pinksterdagen. Kampioens-, Promotie- en Competitie wedstrijden. Kampioenschap voor Nederland. De vaststelling der wedstrijden om het na tionale kampioenschap heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar tenslotte zijn dan de twee wedstrijden tusschen Feijenoord en PSV en die tuschen' Go Ahead en Velocitas vast gesteld, zoodat Sparta kalm kan toezien. De wedstrijden tusschen Feijenoord en PSV beloven wel buitengewoon belangrijk te wor den, want over het algemeen heeft de meeging postgevat, dat deze twee clubs de favorieten voor de gouden medaille zijn, hoewel Sparta en Go Ahead ook nog een woordje mee zul len spreken. Vast staat wel, dat de club die belde wedstrijden verliest, absoluut kansloos is; vooral als dat met PSV het geval mocht zijn. 't Voordoeligst voor de andere preten denten zou zijn, indien de punten gedeeld worden. Wij voor ons houden het op Fcijen oord, die wij tot een winst van drie punten best in staat achten. Go Ahead maakt een reuzekans op twee overwinningen, die zij ver plicht zijn te benutten, afgezien hoe het eind resultaat in Eindhoven en Rotterdam zal zijn. Ondanks de draw1 tegen Sparta hoe ver dienstelijk ook heeft Velocitas wel bewe zen' verreweg de zwakste van de kampioenen te zijn, Als Go Ahead al haar kunnen uitbuit, zal zij zeker triompheeren. Het programma luidt: Feijenoord—PSV, Go Ahead—Velocitas; Maandag: s PSV—Feijenoord, VelocitasGo Ahead. Beslissingswedstrijd Zuid. ie klasse. BW en Wilhelmina, de beide Bossche clubs, die verleden Zondag een wedstrijd speelden om1 uit te maken wie no. aatst zon worden, maar welke na twee uren spelens onbeslist bleef, is voor Maandag opnieuw vastgesteld. Ditmaal op het tUrrein van BW. wat na lo ting en met goedvinden van Wilhelmina is geschied. Blijft deze strijd nu weer onbeslist, dan geeft het doelgemiddelde, in de gewone competitie' behaald, den doorslag. Dat van Wilhelmina heeft de slechtste deelcijfers, dus een gelijk spel heeft voor haar dezelfde, gevol gen als een nederlaag. AFDEELING I. Om één plaats in de ie klasse. ZeeburgiaUW. Dit is een returnmatch, welke op het Ajax-veld gespeeld wordt. Met recht is dit voor de ie klassers de laatste kans, want een nederlaag brengt definitief, en een gelijk spel vrijwel zeker degradatie met zich mee. Zeeburgia staat er veel beter voor en in de withemden hebben wij het meeste vertrou wen, ook al omdat hun ploeg veel meer ho mogeen is dan die der Utrechtenaren. Niette min zal er Maandag nog spanning genoeg zijn. De stand is nu: Haarlem a 1 1 0 63 3 Zeeburgia a o 2 o a2 a U.V.V. 2 0 1 1 1—4 1 Om één plaats In de ae klasse. DV -Raplditas, welke ook Maandag plaats vindt, wordt oen strijd die vermoedelijk van overwegend belang zal zijn, voor de beslissing voor de promotie naar 2 A. Wc voorspellen de thuisclub, een overwinning, die reeds tegen Helder schitterend voor den dng kwam. De Kennemcrs, pas gepromoveerd kam pioen van de 3e klasse C, speelt ae Pinkster dag de eerste promotiewedstrijd tegen Alphen, op het terrein aldaar. We wenschen de sym pathieke Beverwijkers een welverdiend succes toe. 3e klasse A. SDW—Zaanlandia. 3e klasse B. HortusDSV, 40 klasse A. Zaandijk- EVC, MeervogelsZilvermeeu wen, SchlnkclhavenQSC. Om één plaats In de res. xe klasse. Haarlem a—Spartaan a. Dit zal waarschijn lijk wel de laatste wedstrijd van de Spartaan reserves zijn in de res. ie klasse, die momen teel heel zwak zijn. Om één plaats in de res. ae klasse. WFC 2Zeeburgia 2. Hollandia 2, no. laatst der res, 2e klasse en welke reeds twee dikke nederlagen leed, speelt geen rol meer in deze competitie, zoodat de strijd nog gaat tuschen de twee kampioenen. AFDEELING II. Om één plaats in de xe klasse. Xerxc»Fortuna. Excelsior zou zeer ge baat zijn als de thuisclub er in slaagde te winnen, waarvoor wij echter vreezen. Het spel der Vlajrdingers is stugger en doortastender, wat van dat van Xerxes niet gezegd kan worden: die voor een dergelijke kamp te „netjes" spelen; ze zijn niet de ware vechters, wat een eerste vereischte ia. Voor de promotie naar de 2e klasse wordt gespeeld: LeonidasASC, wat voor de Leide- naars een nieuwe nederlaag wordt, en Olym- piaVriendenschaar, de twee 3e klasse-kam pioenen van C én D, die met Hercules moeten kampen. In het Oosten zal Maandag Enschedesche Boys op haai; eigen grond de eerste degrada tie-wedstrijd spelen tegen de 2e klasse-kam pioenen NEC. De thuisclub zal een zware dobber krijgen. „WEST HAM UNITED'' IN NEDERLAND. Het is thans definitief, dat de Londensche ie klasse prof-club „West Ham United" naar ons land komt. Het programma is als volgt: Amsterdam, Zaterdag 18 Mei, 7.15 uur: Ajax West Ham United; Enschedé, Maandag 20 Mei, 2.30 uur: EnschedéWest Ham United; Amsterdam (Stadion), Woensdag 22 Mei, 7.30 uur: Zwaluwen—West Ham United. Het Zwaluwen-elftal is als volgt: Boumans (PSV); de Bruin (Hermes), van Kol (Ajax); de Leeuw (Willem II), Hermens (PSV), Scheffers (Hermes); de Natris (Ajax), Vol kers (Ajax), van Renesse (HFC), Massy (Roermond), v. d. Griend (Hermes). Een heel aardig team, met de drie interna tionals van Kol, de Bruin en1 de Leeuw, de veelbelovende PSV-keeper en idem spil Her mens en.Massy, thans als voorhoedeman, in welke linie hij in zijn club van dit seizoen zoo uitstekénd gespeeld heeft. De Ajax- rechtervleugel, zal, als de heeren In vorm zijn, ongetwijfeld wel voldoen. De heer Aerts is scheidsrechter. -- Hollandia speelt Zondag tegen „Ballspiel- verein Union '05". Wilhelmina Vooruit speelt een tweetal wedstrijden in Duitschland, te Dortmund: Zondag tegen „Sportverein '06" en Maandag tegen„Viktoria". Voorts worden er tijdens de feestdagen nog tal van vriendschappelijke wedstrijden ge speeld. Helder-nieuwa. T.C.H. (Toerclub Helder). Bovengenoemde club werd op 16 Januari 1929 opgericht en heeft zich ten doel gesteld, om van den zomer vriendschappelijke wed strijden te spelen tegen de clubs buiten Den Helder. Alzoo zal morgen (dus ie Pinkster dag) de eerste wedstrijd worden gespeeld De reis is naar Nieuwe Nledorp, alwaar de toer club voor de seriewedstrijden van bovenge noemde club heeft ingeschreven, en zij zal den strijd aanbinden tegen een sterke combinatie van West-Fris-a uit Enkhuizen. Vertrek per trein 9-54, terug om 11.35. Het elftal komt als volgt uit: Meijlink Agemn Burger Bak Wolters Been Wieren Kelder Mulder v. d. Berg de Boer Cluibs, d'ie tegen de toerclub wenschen te spelen, vervoegen zich tot den secretaris en aanvoerder C. Kelder, Wachtstraat 45. Het groentenhandelaren-elftal zal ae Prink- iterdam een vriendschappelijken wedstrijd spelen1 te Breezand, tegen het eerste elftal aldaar. De opstelling der Groenteflhandelaren is als volgt: Meilink Nak T. Bakker Brukker Bontcs G. v. Os Louman W. Krijnen Swaters C. van Os C. van Doorn Aanvang 2 uur. Vertrek trein half een. Wienngen. H.R.C.-nieuws. Een nieuwe trainer. Het HRC-bestuur is er in geslaagd om voor het seizoen '29'30 als' oefenmeester te enga- geeren de heer James Moore. De heer James Moore is gedurende ander half jaar als oefenmeester bij N.A.C. te Breda en een jaar bij de Enschedesche Boys te En schedé werkzaam geweest. De heer James Moore zal 1 Juni a.s. bij de H.R.C. in dienst treden. De oefenavonden voor de diverse elftallen zullen nader worden bekend gemaakt. Succes-nieuws. Op den aen Pinksterdag zal te Anna Pait- lowna op het sportterrein aan de Kleine Sluis een voetbalwedstrijd worden gehouden en wel tusschen de volgende clubs: 1.30 uur, Excel sior 1 te Anna Paulowna en Succes 2 te Wie- ringen; 3.30 uur, Schagen 1 te Schagen en Succes 1 te Wieringen. Zaterdag 18 Mei wordt dbor een 60-tnl meis jes en jongens van 12 -17 jaar (de oudste ad spiranten van bovengenoemde vereeniging) deelgenomen aan de gymnastlek-wedstrijden te Rotterdam, uitgeschreven «mar nunlcidlng van het 25-jarig bestaan van den Rotterdam se htn Turnbond. Het gezelschap vertrekt 's morgens met den trein van 7 u. 26 en keert terug tnet den trein van 23 u. 13- - P.D.V. „'t Noorden". Begunstigd door fraai vliegweer werd Zon dag 1.1. onze 3e wedvlucht van dit seizoen, vanaf Mons (B.), 283 K.M., vrvlogen. De dui ven maakten wederom een flinken tijd door dezen afstand in 3 u. 40 m. af te leggen en daarmee een snelheid van1 pl.m. 80 K.M. per uur afleggende. De prijzen en diploma's wer den als volgt verdiend: C. v. d. Spek 1, 4; J. Hubcr a, 3, 17, 30, 32; B. Stclnroth 5, 23; K. Holtz 7, 20, 35; IJ. Hankes 8, 15, 18, 22, 28; A. Vos 9, nj A. C. «Ie Prcntcr 10; S. Schelllnger ia, 24, 25, 38; Gebh Koopman 13, 14, 34, 37; v. d. Vijver 16; Meier 19, 20, 21; Mensink 27, H. ten Kate 29; Snaphaan 31, 33; D. Steinroth 36. De bondsvlucht vanaf Lier is voor onze vereeniging een schitterend succes geworden. Niet minder dan 33 stuks zijn hier, van de 400 aangetoonde vogels, van den geheelen Neu tralen Bond, getoond, waaronder ie cn 'ae, respectievelijk K. Holtz en G. Snaphaan. Vrijdag van 5 tot 8 uur inkorven voor Compiegne. Komt allen op tijd. Veel succes. P.D.V. „Victoria". Bovengenoemde vereeniging hield Zondag 5 Mei haar eerste buitenlandsche prijsvlucfit vanaf Lier (België), afstand 203 K.M. Los 8 uur met Z.W. wind. Door den1 krachtigen wind, welke de duiven mee hadden, werden zij als het ware naar huis gewaaid en is er dan ook een buitengewoon groote snelheid be reikt. Zoo bereikte de eersite duif een snel heid1 van pl.m. 110 K.M. per uur; zij werd' ge constateerd om 9 uur 50 min. 7 sec., de 20ste werd geconstateerd om 9 uur 57 min. 17 sec., zoodat het concours in 7 min. 10 sec. was verloopen. Er stonden 163 duiven in' concours- Prijzen en diploma's werden behaald als volgt: Kramer 1; Duinker 2, 10; Gebr. Bak 3, 4, 6, 11, 12; A. Maas 5; Boogert 7, 20; Goos- sen 8, 13. 16; Hoogvorst 9, 15; W. Verblauw 14; v. d. Wal 17; Hubrechsen 18; de Wit 19- Adspiranten: Geus 1, 2, 3; Brian 4; Fille- rup 5- '1 Zondag 12 Mei werd de tweede buitenland sche prijsvlucht gehouden vanaf Mons (Bel gië), afstand 294 K.M. De duiven werden eerst om 8.45 gelost, vanwege het ongunstige weer. In concours 160 duiven. Prijzen en diploma's werden behaald als volgt: J. Verblauw 1; Gebr. Bak 2, 3, 17, 19; Kramer 4, 13; Otfevanger 5, 8, 9; A. Maas 6; Brink 7; v. d. Wal 10, 11; Goossen 12; de Ruiter 14; Bunck 15; Duinker 16; Hubrechsen 18; Boogert 20. Adspiranten: Bryan 1; Minneboo 2; Geus 3; Fillerup 4. Vrijdag inkorven Corbeil. Zaterdag van 23 uur klokken regelen. P.D.V. Hollands Noordpunt. Met ideaal vliegweer heeft de P.V. "Holl. Noordpunt Zondag 12 Mei van Vilvoorde (227 K.M:), haar 2e wedvlucht gehouden. Door middel van het radiostation Hilversum kwam Zondagmorgen het bericht, dat de dui ven met heldere lucht en en Z.W. wind om 8 uur in vrijheid waren gesteld. De eerste van de 202 aan het concours deel nemende duiven bereikte met een snelheid van 1305 Meter per minuut om 10.54.12 haar hok. In even. 7 minuten waren de 41 prijzen met de 325 punten vervlogen. Zij werden als volgt behaald: v. Riel-v. d. Wal ié, 3e, 20e met 54 pt.D. van Dijk 2e met 24 pt.; P. Verkerk 4e met 22 pt.; H. J. Bok 5e, 13e, 16e, 36e piet 44 pt.; Gebr. Boon 6e, 35e, 40e met 20 pt.; Gebr. Buis 7e, 23e, 32e, 37e, 39e met 22 pt.; F. Scholten 8e, 27e, 33e met 18 pt.; C. Puhl 9e, 12e met 31 pt.; M. v. Dijk 10e, 21e met 21 pt.; R. Riemerts ne, 26e met 15 pt.; J. M. Peters 14e, 22e met 16 pt.; J. Nebbeling iSe, 18e, 19e, 28e, 29e met 26 pt.; A. Felkers 25e, 31e met I pt.; A. Bakkencs 17e, 24e, 29e, 38e met 11 pt.; J Riemers 30e.en H. L. Mulder en Zn. 41e. A.s. Zondag wedvlucht van het Belgische grensplaataje Quievran. Sport in Beeld, 14 Mei heeft een nabeschou wing over de D.D.V.-wedstrijden, het achtste hondenvcrhaal van Leo Lauer, het slot van het feuilleton over Bob. Een groot aantal fraaie opnamen vullen het nummer; wij vermelden: de Varsity-roeiwedstrijden, de Tennismatch Holland—Amerika, met een mooie overzichts- kiek, de openingswedstrijden in .het Stadion, voorts wedstrijden van de golfclub „De Pan" te Huis ter Heide, mooie en leelijke (maar door hun leelijkheid mooi) hondenkoppen, voetbalkieken in massa'* korfbal en motor wedstrijden-, d® bokser Max Schmeling, vlak naast de mannequins van de Longchamph sportterreinen, hippische- en zeilsportkiek i>, en.... de movies van deze week. Revue der Sporten-, 13 Mei: Tekst: Bij de A.M.V.J. op bezoek. Go Ahead's weinig ge lukkig debuut, Bij de Ned. Corintians op Hout- rust, De vrouw in het spel, P.S.V.-ers, opge past, Varsity-day door den noeimedewerker, de Belgen met 5—1 geslagen door de Engel- schen, Het Schiedamsche S.V.V. 25 jaar, (Ge denkboekje hiervan), Wat Antwerpen geleerd heeft, Hoe Sparta in Eindhoven won, Voetbal in het Noorden, Noord-Zuid in Hilversum op Hemelvaartsdag, een bespreking van een Tri bune-verhaal betreffende „Corruptie, verwil dering, kliekgeest en stroopsmeerderij in d«| N. V. B.", tenslotte Aanteekeningen voéfï Automobilisten. „De Stad Amsterdam" heeft op de vooi plaats het snuitwerk (bij die grimasserie k je van gezicht niet spreken) van den clov. Grock, die thans in de hoofdstad vertoeft. Ovipi het oude Schagen is een uitvoerig artikel mt^T veel illustraties, o.a. het bekende slot en de; fraaie Ned. Herv. kerk, Natuurlijk is ook hrt, noodige gewijd aan de bloemenvelden, dié thans op z'n mooist zijn, aan de genoegens va» den fraaien Hemelvaartsdag, Er is voorts efl» dubbele plaat met een landschap in bruidstoel (bloeiende boomen), De Deensche vliegers, di| hier verdwaalden en werden gevonden, zijn gekiekt en tenslotte, op ide achterpagina, namen uit een nieuwe film, lichte cavallen getiteld. Eierenveiling Den Helder. 16 Mei. Aangevoerd 17067 kipeieren:. bruin 5.90—(>,40, wit 5.50—6.00; 474 eendeier 4 4.805.00; alles per 100 stuks. ALKMAAR, 17 Mei. Kaasmarkt. Aangevoerd 84 stapels, wegem| 180,000 kg. s6 stapels kleine fabriekskaas m t merk 42, óudc kaas 44, 11 stapels fabriek coinmisselcaas 44, 10 stapels kleine boero kaas 42, 7 stapels boeren commisaiekaas <H- ALKMAAR, 17 Mei. Graanmarkt. Aangevoerd 778 H.L.'s als: H.L. tarwe 11.25—12; 102 H.L. gerst c.h 11.4011.75; 257 H.L. haver 10.75n. 37 H.L. boonen, w.o. bruine boonen 3 47.50; citroenboonen 3045; duivenboon 11.50- I5.50J witte boonen 64—65; 17 H.l karwljzaad1 45; 68 H.L. blauwmaanzaad 6 H.L. dversen; 24 H.L. erwten, w.o. grdoe; orwten (kleine) 15—16; groene erwt (groote) 20—22; grauwe erwten 16—17. vale erwten 12. Alles per 100 kg. AMSTERDAM, 17 Mei. Aardappelprijzen. Op de .heden gehouden aardappelenmarkt waren de prijzen onverai» derd. Aanvoer 2 ladingen, 1963 H.L. BROEK OP LANGENDIJK, 17 Mei. Tomaten A 81, dito B 63.10, dito C 55-90, dito CC 20.30, spinazie 1.403-5 alles per 100 kg„ rabarber 5.40, boswortelen 12.10, per 100 bos, bloemkool ie soo t 29.90, 2e soort 16.20, kropsla 3.70—7.4 l dito 2 soort 0701.40, alles per 100 stuks. NOORDSCHARWOUDE. 17 Mei. il Uien 1.80, dito grovei 1.50, peen 4.30, kleine peen 1.10, roode kool 12.40—14.60, Deensche witte 15.30, alles per 100 kg. van 16 en 17 Mei 1929. ONDERTROUWD: A. O."Kuiken e:; A. G. Ybes. E. J. van der Neut en A. va: der Veer. BRUIDSFOTO'S Fotogr.-Atelier EISELIN, 60 Polderweg 6a GETROUWDH. Kok en M. Poters F. J. Kerstiens en T. G. Dijkstra. I Riphagen en A. Siewertsen. BEVALLEN G. de Koster—Wijna. A. Puinbruek—Vredenduin,d.E. A.Breee wer—van der Klein, d. OVERLEDEN C. Haagsma geb. Jon ker, 54 jaar. 16 Mei. Aangebracht door korders: 50Ó tongen p. st. 150 kleine tongen 22 kisten schol p. k. 4 kisten schar Door haring- en geepvisschers: 1614 tal haring p. tal 128 tal geep 1043 kg. ansjovis p. kg. 17 Mei. i Aangebracht döor korders: 2415 tongen p, *t. 1100 kleine tongen u 65 kisten schol p. k. 10 kisten schar p. k. Door haring- en geepvisschers: 386 tal haring p. tal 79 tal geep 1603 kg. ansjovis p. kg. 0.400.30 0.100.08 7.35—5-00 2.50—2.OO I.65—O» 13.00-d.JO 0.83—0$ 0.40—o.jq 0.15 - '10 5-752-»Ó 2.25—ifS 1.70- - .14 jo.507-Ï5 0.86—0j^8 V ederom moesten een paar ingezonden stukken blijven liggen tot Dinsdag a.s. naar waarnemingen verricht in den morgen van 18 Mei. Medegedeeld door het Kon. Nederlands h Meteorologisch Instituut te De Bilt-( Hoogste stand 779.7, te Abisko. Laagste stand 757.4, te Breslau. Verwachting: Zwakke tot matige N. tot N.0. wind, t er trokken tot zwaar bewolkt, aanvankel [k weinig of geen regen. Weinig verande ring in temperatuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1929 | | pagina 24