KARNE WASSER HET GEHEIM VAN DE LOLA IS ALTIJD GOEDKOOPER WARME CR0QUETTES Eerste Blad. GRATIS. BUITENLAND. OOK VOOR DAMES'CONFECTIE BINNENLAND. OOST-INDIË. fWinterteenea* Kloosterbalsem TUvfoJmaa&til/ FOSTER'S MAAGPILLEN Nr. 6743 DINSDAG 17 DECEMBER 1929 57ste JAARGANG Zij, die zich van heden af, voor min stens drie maanden op dit blad abonneeren, ontvangen de tot 1 JAN. verschijnende nummers Met 222 stemmen tegen 150 en 22 onthoudingen aangenomen. SPANJE. Aankondiging van het einde der dictatuur. Wij BREIEN!!!!!!!!!! FEUILLETON Dertien dooden bij een dlorps- twlst CHINA. 0e burgeroorlog. De Krakatau. tL< „Geen goud zoo goed" De afsluiting van de Zuiderzee. Eerst het resultaat van de Wle- rtngermeer afwachten. De afsluiting reeds ln 1932 ver wacht De kosten vallen 8 milli oen mee. KONIJN'S SPOORSTRAAT TELEFOON 339 flacon. vWordt vervolgd.) HELDERSCHE COURANT Verschijnt Dinsdag-, Donderaag- en Zaterdagmiddag Uitgave N.V. Drukkerij v/h 0. DE BOER JR. Bureau: Koningstraat 29 Telefoon50 en 412 ADM. HELD. CRT. Licht op voor alle voertuigen: Dinsdag 17 Dec4.10 uur. Woensdag 18 4.17 DUITSCHLAND. UIT DEN DUITSCHEN RIJKSDAG. De motie van vertrouwen. De motie van vertrouwen, Vrijdag avond door de leiders der regeerlngapar- tijen opgesteld, is als volgt geformuleerd: „De Rijksdag keurt de verklaring, eer gisteren door de rijksregeering afgelegd, goed en vertrouwt dat het financieele program, afgezien van de definitieve re dactie der afzonderlijke wetsontwerpen, zijn beslag zal krijgen overeenkomstig de door de Regeering bekend gemaakte beginselen. De Rijksdag betuigt de re geering zijn vertrouwen in haar alge- meene politiek". Om twee uur heeft nog een laatste be spreking tusschen de regeering en de lei ders der regeeringspartijen plaats ge vonden, waarbij de laatste moeilijkheden tusschen sociaal-democraten en Duitsche volkspartij vereffend zijn. De aanneming van de motie van vertrouwen en dus het aanblijven der rijksregeering staan nu in elk geval vast. De tweede bijeenkomst van den Rijks dag heeft Zaterdag slechts een half uur geduurd en eindigde met het aanvaarden van de motie van vertrouwen, ingediend door de fractie van de Duitsche volks partij. De motie werd aanvaard met 222 stemmen tegen 156 met 22 onthoudingen. FRANKRIJK. Op 13 September 1930. In een officieel communiqué deelt de Spaansche regeering mede, dat de dicta tuur op 18 September 1930 als geëindigd zal kunnen worden beschouwd. Over de toekomstige politieke constellatie in den staat bevat het communiqué geen nadere mededeelingen. Hieromtrent zou het ka binet ook nog geen positieve besluiten hebben genomen. GRIEKENLAND. ZAIMIS TOT PRESIDENT GEKOZEN. Athene, 14 Dec. (Wolff.) Zaïmis de voorzitter van den Senaat, is tot president der republiek gekozen als opvolger van admiraal Kondoeriotis. Zaïmis is 74 jaar oud, slechts een jaar jonger dan Kondoeriotis. MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA. NA ELF JAAR. Een Duitsche lezing ln het Louvre. Gisterenavond hield Herbert Mueller, de bekende docent in kunstgeschiedenis aan de universiteit te Harburg, in het Louvre een voordracht in de Duitsche taal. Dit is de eerste maal na het eindi gen van den oorlog dat in de reeks lezin gen, die het Louvre jaarlijks organiseert, weer een lezing in de Duitsche taal en door een Duitscher gehouden voorkomt. Wij BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen Kleeding, Kousen en Sokken, ook de allerfijnste. JAAP SNOR, Zuidstraat 15. Let op den gelen winkel. Telefoon 251. door WILEIAM LE QUBUX 4) Ik keek Chater verbaasd aan: óf hij sprak de waarheid, óf hij trachtte door een list mijn eventueele verdenkingen alvast weg te nemen. Verre van zonderling, hield ik Philip Hornby integendeel voor een praktisch rnian met een helder oordeel. Ik kwam dus tot de overtuiging, dat de man met het gladgeschoren gelaat, die zoo veel op een advocaat geleek, een bepaalde bedoeling had mij te doen twijfelen aan het verstand van zijn vriend. Het was over twaalven, toen ik afscheid nam en door de twee zeelui, die mij naar het schip hadden geroeid, aan wal werd gebracht. Wat moest ik van dit tweetal denken? Den volgenden morgen kwam de oude Franoesoo mij met een bleek en ontsteld elaat tegemoet, zoodra ik het consulaat nnenstapte. „Mijnheer! De brandkast is van nacht opengebroken!" bracht hij er na veel moei te uit. ,J)e brandkast?!" Haastig liep ik naar het kantoor van Hutcheson en vond tot mijn groote ontsteltenis de groote zware safe, waarin de regels, codes en andere geheime stukken geborgen werden, wyd openstaan; de geheele inhoud lag door EX-PRESIDENT CALLES IN DE VER. STATEN. Een dreigement. Reuter meldt uit New-York (stad), dat Calles, de ex-president van Mexico, die daar met de Bremen uit Europa was ge arriveerd, heeft vernomen, dat te Laredö, in den staat Texas een bevel tot inhech tenisneming tegen hem was uitgevaar digd'. Hij wordt beschuldigd van moord op twee officieren van het Spaansche leger. Calles is voornemens de terug reis naar Mexico te doen via Laredo en de plaatselijke autoriteiten aldaar willen hem op de doorreis laten arresteeren. De beschuldiging behelst, dat Calles medeplichtig zou zijn aan of verantwoor delijk zou zijn voor den dood van gene raal Blanco en kolonel Martiez, wier lij ken in 1922 in de Rio Grande bij Laredó gevonden waren. Men had hun de han den saamgebonden. Uit Washington wordt nu evenwel ge meld, dat Calles, wijl hij in het bezit is van een paspoort als diplomaat, onmoge lijk op Amerikaansch gebied gearresteerd kan worden. „GRENSOORLOG". Naar de Associated Press uit Mexico meldt is het nabij de stad Verxtadecarpie tot ernstige botsingen gekomen tusschen bewapende en onbewapende bewoners van de dorpen Santo Tomas en Santa Maria, die het maar steeds niet eens kun nen worden over de grenzen van hun dorp. Dertien dorpelingen zjjn bij de vechtpartij omgekomen, terwijl zes ande ren verwondingen hebben opgeloopen. Actie van „roode" troepen be oosten Hankou. Reuter meldt uit Hankou dat Nayeh, een plaats op 50 mijl ten oosten van Han kou Vrijdag door Chineesche „roode" troepen is veroverd. De „rooden" hiel den twee zendelingen en iemand van het stadsbestuur gevangen. Men meent echter dat de stadsbestuurder wel weer zal wor den vrijgelaten. indien de olietoevoer onvoldoende is, waardoor het droogloopen van cylinders en het uitloopen van lagers onmogelijk is. Deze pomp kan in alle standen function- neeren. hetgeen vooral van belang ia voor de vliegtuigmotoren. AUSTRALIË. ONLUSTEN BIJ EEN AUSTRALISCHE MIJN. Een telegram uit Sióney meldt dat vier duizend kolendelvers die werkloos waren geworden ten gevolge van het stilzetten van de mijn van Rothbury, de politie, wel ke de mijn bewaakte, gisterenochtend om zes uur hebben aangevallen. De politie moest zich met revolvers te weer stellen en drie mijnwerkers werden gewond. Ver scheidene politie-agenten zijn door stee- nen gekwetst. Na het schieten, volgden woeste toonee- len. De politie werd nog herhaaldelijk door groepen verwoede delvers aangeval len. Na twintig minuten kwam het tot nieu we botsingen bij het toegangshek van de mijn. Weer moest de politie schieten toen de delvers in menigte zich met geweld toegang tot de mijn trachtten te verschaf fen. Naar verluidt, werd hierbij' een mijn werker gedood. Volgens de laatste berichten zijn de mijnwerkers tot kalmte gekomen. Men bevestigt dat een mijnwerker dood geschoten is. Negen zijn gekwetst en on geveer veertig hebben kneuzingen opge loopen. Aan den kant der politie zijn zes man gewond. elkander, als had imen het haastig door zocht. Gelukkig, zijn Engelsche Consuls ver plicht geheime papieren met zich te nemen, wanneer zij, voor langeren tijd het kantoor verlaten, zooals bij een jaariijksoh verlof. Zoo had Hutcheson natuurlijk alle belangrijke documenten mede naar Enge land genomen, om ze daar bij het Depar tement van Buitenlandsche Zaken in vei ligheid te brengen. Dat was althans een opluchting. Zonderling evenwel was,, dat de deur vart de brandkast, evenals die van het bu reau was geopend1, met de sleutels, die mijn vrind mij had overgedragen. Zelfs stak de kleine sleutel nog in de deur van d© brandkast. Eerst dacht Ik, de sleutels op de „Lola" te hebben laten vallen; het volgend oogen- blik evenwel meende ik ze onderweg ver loren te hebben en dan weer meende ik, dat ze my gerold waren. KoTtom Ik wist niet wat er van te denken. Oarducci, met zijn Italiaansche woor denrijkheid, begon verwenschingen uit te storten boven de hoofden van de onbe kende schurken, die het hadden gewaagd de brandkast van zijn patroon open te breken en terwijl wij bezig waren de paperassen bij elkaar te rapen, werd er gebeld. De bediende ging heen, om open te doen. Een oogenblik later kwam hij weer bin nen met de boodschap: „Het Engelsche jacht is vannacht plot seling vertrokken, mijnheer en de haven- kapitein laat u vTagen, of u soms weet, naar welke haven zij gestoomd zijn". „Vertrokken?!" riep ik verbaasd uit. Toenemende werking. Een telegram meldt, dat de hernieuwde werkzaamheid van den Krakatau toene mende is en reden geeft tot ongerustheid. Er werden geconstateerd vierhonderd uitbarstingen tot een gemiddelde hoogte van driehonderd M., duizenden harde onploffingen en drie geweldige waterfon teinen. Roodgloeiende bommen dreven aan de oppervlakte van het water. Het aantal bevingen neemt bovendien toe. OLIECONTROLEERENDE BEZINEPOMP. Een belangrijke uitvinding. De „Javabode" maakt melding van een belangrijke uitvinding van den heer Goudswaard, n.1. een olieoontroleerende benzinepomp voor benzinemotoren, waar bij de benzinetoevoer automatisch stopt, DE RIJKSMIDDELEN OVER NOVEMBER. De opbrengst van de Rijksmiddelen over de afgeloopen maand Nov. bedroeg 46.375.571.25 tegen 42.552.696.58 in Nov. 1928. De opbrengst van de Wegenbelasting over de afgeloopen maaud Nov. bedroeg 467.880.08. De Rijwielbelasting bracht 18.557.50 op. BEGRAFENIS VAN DEN HEER HEYKOOP. Het stoffelijk overschot van oud-wet houder van Rotterdam A. W. Heykoop is gisteren onder groote belangstelling op de begraafplaats Crooswijk ter aarde be steld. DE TELEGRAMMEN TUSSCHEN NEDERLAND EN INDIE. Een rekest van den Onder- nemersraad en het antwoord van het hoofdbestuur van den P.T. T.-dlenst ln Nederland. Aneta seint uit Batavia: Naar het A.I.D. verneemt, heeft de On- dernemersbond voor Ned.-lndië een re kest gericht tot den gouverneur-generaal, waarin diens bijzondere aandacht ge vraagd wordt voor een brief van den On- dernemersraad voor Ned.-lndië aan den directeur-generaal van de P.T.T., den heer Damme, en het door hem daarop gegeven antwoord. De Ondernemersraad betoogde de wen- schelijkheid van verlaging van het tele gramtarief tusschen Nederland en Ne- derlandsch-Indië v.v. De heer Damme deelt in zijn antwoord mede, dat enkele maanden geleden reeds stappen door hem gedaan zijn om tot bedoelde tariefsver laging te komen, welke stappen echter nog niet tot het doel geleid hebben. Het is ook de meenirig van den heer Damme, dat de telegramtarieven met Indië niet bevredigend zijn. Zijn streven is er op gericht om de buiten zijn bedrijf liggen de hinderpalen tegen de verlaging weg te nemen. De heer Damme deelde o.m. mede, dat de financieele gevolgen tot dus ver een beletsel voor de verlaging waren. De Ondernemersraad geeft den gou verneur-generaal in overweging in de eerste plaats te komen tot een belangrijke vermindering van het telegramtarief Ne derlandNed.-Indië v.v. De bond ls ver der van meening, dat éventueele nadee- lige financieele gevolgen slechts van tij- delijken aard zullen zijn. V erschillende handelsverenigingen, o.a. die te Bandoeng en die te Batavia, hebben instemming betuigd. U behoeft niet met winterteenen te blijven Oipen. Maar U moet er wat tegen doen. Ei U kunt er wat tegen doen. Akker» Kloosterbalsem herstelt de cellen der huid, verzacht onmiddellijk de pijn en voorkomt ernstiger ontstekingen. Akker gouden en zilveren werken uit te breiden tot platina, m.a.w. over te gaan tot de keu ring en stempeling van platina-sieraden. Dat dit tot nu toe niet gebeurd is, vond zijn oorzaak in de bezwaren van een praktisch onderzoek van platlnavoorwer- pen op het gehalte. Het ligt in de bedoeling het gehalte te bepalen op 950 duizendsten (het eigen lijke voorstel is 1000 duizendsten met een speling van 50, praktisch dus 950). De belasting is geprojecteerd op 1 per gram. De handelswaarde van platina als metaal is circa 8.60 per gram. Voorloo- pig zal het onderzoek en de keuring al leen te Amsterdam plaats vinden. Een raming van de opbrengst is moei lijk, al wordt de keuring en de belasting, evenals voor gouden en zilveren werken, verplicht. Het gebruik van platina neemt af. In ons land wordt naar schatting 30 kilogrammen verwerkt, hetgeen een be lasting-opbrengst van 80.000 zou betee- kenen. De totale opbrengst van de belas ting op gouden en zilveren werken is on geveer een millioen gulden. In de M. v. A. op het V. V. van de Eer ste Kamer over de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1930, merkt de mi nister van Waterstaat op, dat op dit oogenblik nog slechts in uitvoering zijn de afsluiting van de Zuiderzee en de droogmaking van de Wieringermeer. Over voortzetting van de droogmaking zal later bij nieuwe wetsvoorstellen moe ten worden beslist. Het zou niet verant» woord wezen, bij de daartoe noodige voor bereiding geen gebruik te maken van' de met de droogmaking van de Wieringer meer opgedane ervaringen. Alvorens dus voorstellen voor volgende droogmakingen te doen, zullen eerst deze ervaringen be kend moeten zijn. De minister meent daarom, dat verdere gedachtenwisseling over de waarschijn lijke financieele uitkomsten van latere droogmakingen thans weinig vruchtdra gend zou zijn en beter kan worden uitge steld totdat bedoelde ervaringen zijn ver kregen. De minister deelt mede, dat, naar hev zich laat aanzien, de afsluiting van de Zuiderzee reeds in 1932, dus nog een jaar eerder dan laatstelijk werd verwacht, tot KEURING EN STEMPELING VAN PLATINA SIERADEN. Naar de Nw. Rott. Crt. verneemt, ligt het in de bedoeling van de regeering om den rijkswaarborg en de belasting op „Vertrokken?! En ik dacht, dat de machi nes niet in orde waren". Een kwartier later zat ik in het parti culiere vertrek van den schranderen grij zen ambtenaar, die mij de boodschap van het plotselinge vertrek had gezonden. „U ziet, mijnheer, ten minste, dat is mijn meening dat er iets niet in den haak is. Wij hebben direct Lloyd's in Lon den getelegrafeerd en vernamen vanmor gen, dat er op hun lijsten geen schip voor komt met den naam „Lola". Wij hebben ons toen tot de Engelsche politie gewend om inlichtingen omtrent den eigenaar Hornby, maar met hetzelfde resultaat. Er bestaat geen lid van de Brook'a Club, dat Hornby heet; wat hij immers beweerde te zijn, niet waar?" Stom verbaasd bleef Ik hem aanstaren... Zij hadden er geen gras over laten groeien! „Jammer genoeg kwam het antwoord niet voor vanmorgen," ging hij voort, want vannacht om één uur zag de haven politie die op mijn bevel het oog hield op het jacht eert boot naar wal roeien, yaarin een man en een vrouw gezeten waren. Zij werden afgezet en gingen de stad in de vrouw liep blijkbaar zeer moeilijk. De boot keerde terug.... een uur later ging het jacht, tot groote ver bazing van mijn beide detectives, onder stoom en zette koers naar zee." „Zij lieten dus den man en vrouw hier achter?" „Precies! Waarsohijnlijk zijn deze nog in de stad. De politie is hard bezig hen op het spoor te komen." „Maar had u het schip niet kunnen be letten zee te kiezen?" waagde ik op te Gebrek aan eetlust, hartwa ter, spijsverteringsstoor nissen en ongeregelde stoelgang verdwijnen ïïAl'tï/ door het gebruik van ■YAÏ Foster's Maagpillen. \V *0.65 per merken. „Natuurlijk had ik het kunnen doen, maar ik wist het eerst nadat het jacht weg was. Bovendien had de eigenaar een bezoek gebracht aan het Consulaat, en stond daar aangeschreven als een man van aanzien. Zonder deugdelijke bewijzen had ik toch niet tusschenbeide kunnen treden; en die kwamen te laat. Het jacht is een der snelst varende schepen en bo vendien hebben zij zeven uur op ons vóór. Ik heb den admiraal gevraagd twee tor pedobooten ter vervolging uit te zenden; wat niet ging daar de vloot vandaag in zijn geheel aan een revue zal moeten deel nemen." Ik vertelde hem nu, dat men de brand kast van het Consulaat had opengebro ken; waarvan hij op zijn beurt versteld stond. „U dineerde gisteren op de „Lola", niet waar?" vroeg hij ten slotte. .Misschien hebben ze u toen wel de sleutels ontrold." „Niet onmogelijk," antwoordde ik. „Maar welke bedoeling zouden zij er mede gehad hebben?" De havenkapitein trok de schouders op. „De geheele geschiedenis is me een geheimzinnig raadsel," opperde hij dan ais zijn meening; wat ik grif met hem eens was. HOOFDSTUK IH. Het was dien dag druk op het politie bureau te Livorno. Op het Consulaat liepen de detectives in en uit, onderzochten de brandkast en verklaarden met een geleerd gezicht, dat het geen gewone poging tot inbraak geweest kón zijn, daar de dieven de oleu- tels hadden gehad. De hoofdcommissaris van politie was van meening, dat de die ven getracht hadden zich meester te ma ken van de geheime berekeningen of plannen en was bepaald opgelucht, toen hij vernam, dat deze veilig en wel in En geland onder berusting van het Departe ment van Buitenlandsche Zaken waren. Hierover waren wij het eens, dat het doel van Hornby's bezoek was, op de hoogte te komen van de inwendige inrich ting van het Consulaat en de plaats waar de brandkast zich bevond, die dit zij terloops aangestipt in een hoek van de kamer stond. Kapitein Macintosh was voor hetzelfde doel gekomen en waar schijnlijk had men mij de sleutels ontsto len, toen ik op de „Lola" was, zoodat in dien tusschentijd die vervloekte Schot de kans had waargenomen en zijn slag had geslagen. Maar waarom, vroeg ik mij weer af? Waarom hadden zij al die pa pieren dooreengehaald? Mijn meening was, dat zij in het minst niet van plan waren naar de stuk ken te zoeken, welke Hutcheson had me degenomen, maar eerder óf een formulier van het een of ander moesten hebben, óf zich meester hadden willen maken van den officieelen stempel. Deze lag echter nog naast de brandkast op den grond, net zoo als hij er uit was gevallen en scheen niet gebruikt ook. Zoover Fran- cesoo en ik konden nagaan, werd er niets vermist. Wij rangschikten de papieren weer naar volgorde en sloten de brand kast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1929 | | pagina 1