Een rondreis door Amerika. LAMPEKAPPEN VAN WILLIGEN Vierde blad Nieuwe sorteering waaronder zeer mooie modellen OOK VOOR GASLAMPEN Prijzen vanaf f 1.98 BlnNENLANu. WESTSTRAAT BUITENLAND. GEMENGD NIEUWS VAN ZATERDAG 19 APRIL 1930. ME VB. THEO MAN X - BOUW ME ESTER Haar 80ate verjaardag. Mevrouw Theo MaimBouwmeester is gister tachtig Jaar geworden. Een offi- cieele huidiging zou gisteren zijn ge schied, maar een lichte verkoudheid 'hield haar te bed. Maar men heeft mevrouw Bouwmeester niet vergeten, want er is aan haar woning aan de P. C. Hooftstraat te Amsterdam een schat van bloemen be zorgd, die haar slaapkamer en andere vertrekken versierden. Voorts heeft zij een stroom van telegrammen en andere gelukwenschen ontvangen. KON. LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ Nieuwe KX.M Lijn brochures. Wij ontvingen van de K.L.M. de nieuwe lijnbrochures betreffende de Engelsche, de Fransche en de Scandinavische lijnen, welke thans reeds druk gevlogen worden. Wij ontvingen tevens eenige Schiphol- folders. Voor belangstellenden zijn de diensten op ons kantoor te raadplegen. DE RADIOTELEFOONVERBINDING NEDERLANDNEDERL. INDIË. Toelating van andere landen tot het verkeer. Binnenkort proef- gespreken BelgiëIndlë. De Haagsche Courant meldt, dat bij de administratie der posterlj en telegrafie en telefonie in overweging is, de radio- telefoonverbinding NederlandNederl.- Indië, die thans ruim een Jaar in gebruik is, ook voor het voeren van gesprekken met en uit andere Europeesche landen beschikbaar te stellen. Onderhandelingen over de opening van het telefoonverkeer worden thans gevoerd met Denemarken, België, Frankrijk, En geland en Zwitserland, terwijl voorts overleg wordt gepleegd met de Duitsche administratie, ten einde de bepalingen voor de verkeersafwikkeling via Nauen zooveel mogelijk gelijk te doen zijn aan die via Kootwijk. Hiermede zou worden bereikt, dat bij storing van een der beide radio-wegen de gesprekken zonder be zwaar via de andere verbinding kunnen worden omgeleid. Het overleg met de Belgische admi nistratie is reeds zoover gevorderd, dat binnenkort proefgesprekken België-Indië kunnen worden gevoerd. EXAMENCOMMISSIE ZEEVAART SCHOLEN. De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft in de commissie, die in 1930 wordt belast met het afnemen van de eindexamens aan de van rijkswege ge subsidieerde zeevaartscholen, benoemd: tot lid en voorzitter: M. J. van Alphen de Veer, inspecteur van het nijverheids onderwijs te 's-Gravenhage; tot lid en ondervoorzitter: M. C. Ko ning, directeur van de Stoomvaartmaat schappij Nederland, te Vogelenzang; tot lid en secretaris: B. Holthuis, lid der commissie voor de stuurliedenexa mens te 's-Gravenhage; tot leden: H. G. J. Uilkensrlid der oom. missie voor de stuurliedenexamens, te Haarlem; mr. G. Seret, advocaat en pro cureur, te Amsterdam; N. van Wijck Jurriaanse, oud-gezagvoerder, te Bus- sum; H. van Vollenhoven, inspecteur nautischen dienst bij de Rotterdamsche Lloyd, te Rotterdam; C. Fook, hoofdin specteur voor de scheepvaart, te 's-Gra venhage; J. B. Kreeft, directeur van de zeevaartschool, te Harlingen; P. Haver kamp, directeur van de zeevaartschool, te Amsterdam; M. J. Wiersema, leeraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, te Amsterdam; P. L. de Vries, leeraar aan de Zeevaartschool, te Amsterdam; J. A. Egmond, leeraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, te Amsterdam; F. G. Doornbosch, leeraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, te Amsterdam; L. F. Steehouwer, leeraar aan de Zeevaart school, te Rotterdam. (St.ct.). BOSCH- EN HEIDEBRANDEN IN 1828. Evenals over de jaren 1924 tot en met 1928 is ook over het jaar 1929 door samen werking van de Nederl. Heidemaat schappij en het staatsboschbeheer een statistiek samengesteld van in dat jaar plaats gehad hebbende bosch- en heide branden. Volgens deze statistiek zijn in 1929 verloren gegaan of vernield: dennen bosch 1526.62 H.A., hakhout 146.81 H.A., heide met opslag 2931.80 H.A. heide 3529.45 H.A. ruigte in duinen en bosschen 76.17 H.A. De waarde van het door brand vernielde wordt ongeacht het verlies aan natuur schoon geschat op pl.m. 640.000. Ook dit jaar is getracht zoo nauwkeurig mogelijk de oqfzaken van de branden vast te stellen. Hierbij stuit men op talrijke twijfelachtige gevallen en het aantal bran den met vermoedelijke oorzaak en onbe kende oorzaak is ook dit jaar weer groot. De omstandigheden, waaronder branden met onbekende oorzaken zijn begonnen, wettigen het vermoeden, dat onvoorzich tigheid met vuur of onachtzaamheid van het publiek als de oorzaak daarvan moet worden beschouwd. Onvoorzichtigheid met vuur, waarbij het rooken een voorname plaats inneemt, baldadigheid, alsmede onvoorzichtigheid van kinderen zijn veelal oorzaak van het ontstaan der branden. Van de 888 bran den kwamen niet minder dan 121 op Zon en feestdagen voor en 58 op Zaterdagen. In vorige jaren had bet groot aantal bran den op die dagen ook reeds de aandacht getrokken. GROOTERE TREIN-SNELHEID. Op sommige baanvakken wordt 100 K.M. toegestaan. Wij lezen in Spoor- en Tramwegen: In het eerste lid van art. 68 van het Al gemeen Reglement voor den Dienst op de Spoorwegen is de grootst toegestane snel heid voor personentreinen vastgesteld op negentig kilometer in het uur. Hetzelfde artikel van dit reglement bevat echter de bepaling, dat voor personentreinen, sa mengesteld uit daartoe bijzonder aange wezen rijtuigen en bagagewagens, loopen- de op spoorwegen, daarvoor door den Raad van Toezicht*) goedgekeurd, door dien raad grootere snelheden dan van negentig kilometer in het uur kunnen worden toegestaan. Van deze bevoegdheid is thans door de directie der Nederlandsche Spoorwegen gebruik gemaakt en zij heeft bepaald', dat personentreinen, samengesteld uit 4-assi- ge hoofdspoorrijtuigen en 4-assige hoofd spoorbagagewagens op de ondergenoemde baanvakken met eene snelheid van hon derd kilometer in het uur vervoerd mogen worden. Amsterdam C.S.Rotterdam D.P. Amsterdam W.P.Utrechtgrens bij Zevenaar. Utrecht—Gouda. UtrechtEindhovenVenlo. Amsterdam C.S.Amersfoort. Deventergrens bij Oldenzaal. U tr echtAmersfoort Amersfoort—Zwolle (alleen opgaand spoor). ZwolleGroningen. Hieraan is nog de bepaling toegevoegd, dat in bogen met een straal kleiner dan 1000 meter en grooter dan 750 meter, de snelheid niet meer dan nègentig kilometer in het uur mag bedragen. Deze wijziging van de grootst toege stane snelheid zal binnenkort worden in gevoerd. Het is niet de bedoeling hiervan voorloopig gebruik te maken bij het in leggen van treinen, maar wel om eventu- eele vertraging te kunnen inrijden. Tegenwoordig door den Inspecteur- generaal der Spoor- en Tramwegen. i. Een zakenreis naar de Vereenigde Staten van Amerika wordt zelfs door ons Nederlanders, die zich toch zoo dikwijls bulten de landsgrenzen begeven en veel moeten begeven, wegens de geringe uitgestrektheid van ons grondgebied, als iets minder alledaagsch' beschouwd. En men vindt het een heel bijzondere onderneming, wanneer een enkeling, uit sluitend als toerist, op een rondreis eens een kijkje wil gaan nemen in het land, waarvan ieder tegenwoordig den mond vol heeft. Een land, dat in vrijwel alles nieuwe wegen bewandelt, en daarom den naam van het „Mekka van het Modernls- (on?6twijfeldin alle opzichten waar- v1 T gedurende den na zomer in Yankee-land werd dan ook door ons benut om ons zooveel mogelijk op de hoogte te stellen van de toestanden in dit land der onbegrensde mogelijkheden. Eiken zomer trekken de Amerikanen In groote drommen naar Europa. In Juni fnv!t i f te New York een ^oote uit tocht plaats en brengen de geweldige Uceaanstoomers tienduizenden toeristen naar de Oude Wereld. Hierbij vergeleken ls het aantal Europeanen, en vooral ook Nederlanders, die Amerika vocfr een va kantiereis uitkiezen, zeer gering. En toch is het ons allen b-kend, dat er aan de overzijde van den Oceaan vrel te zien en te bewonderen valt. Wij weten, dat daar zijn de vele grootsch opgezette millioe- nen-steden, met haar imponeerende ge bouwen, weidsohe parken, trotsche brug gen en reusachtige tunnels. WI1 hooren steeds de Amerikanen er prat op gaan, dat In hun land alles „the blggest", het grootste is. Maar wij gaan ons nog te wei nig zélf overtuigen, dat alle deze gigan tische afmetingen worden voorgeschreven door de harde noodzakelijkheid. „Well", de toerist, die na een leerzame rondreis door de Nieuwe Wereld' het VryheidS' beeld en de skyscrapers (wolkenkrabbers) van New York weer onder de kim ziet verdwijnen, heeft zich eenigszins een denkbeeld kunnen vormen van het gewel dige raderwerk, dat deze wonderbare samenleving heeft te besturen. Inderdaad voor ons toerisme ligt hier nog een gewel dig terrein van nieuwe werkzaamheid, en in het bijzonder voor een sociale organi satie als de Nederlandsche Reisvereenl- ging, welke reeds zulk een enorm aantal Nederlanders in Europa bulten de lands grenzen heeft gebracht. DE DOODSTRAF IN HET ENGELSCHE LEGER. Door het Lagerhuis opnieuw afgeschaft Het Lagerhuis1 besloot 'Donderdag met 194 tegen- 50 stemmen opnieuw tot af schaffing der doodstraf wegens lafheid en desertie. (Het reeds vroeger door het Lagerhuis aangenomen voorstel tot afschaffing was onlangs door het Hocgerhuis ongedaan gemaakt.) PANTSERKRUISER B. DE BENZINEPRIJS IN NED.-INDIË. De prijzen van de benzine dalen nog voortdurend. Op het oogenblik bedragen ze 11 ct. per liter, hetgeen sinds den oor log een laagterecord .is. Vermelding ver dient het feit dat in den prijs van 11 ct het bedrag van den accijns k 7V» ct. per liter inbegrepen is. Binnenland. WAARSCHUWING. In het .Algemeen Politieblad" waar schuwt de burgemeester van Krommenie, alvorens in relatie te treden met Klaas Jonk, geboren 26 Jan. 1901 te Haarlem, wonende te Krommenie, Zuiderhoofd straat 73, zich noemende eigenaar der onderneming „De Vereenigde Schoen makers" aldaar, vooral eerst inlichtingen in te winnen hij- -hem. Jonk vraagt veelal filiaalhouders, van wie na teekening van een contract, een borgstelling van 200 wordt verlangd. VROUW EN KINDEREN VERLATEN. De D. A. Ztg., die aan den rechtervleu gel van de Duitsche volkspartij staat, juicht het besluit van de rjjksregeering om het initiatief voorstel van den rijks raad terzake den tweeden Pantserkruiser over te nemen, van harte toe. Het blad schrijft:"Na den negatieven uitslag van1 de Londensche vlootconferentie is het een verblijdend teeken 'van juist inzicht, dat de verantwoordelijke factoren met op zij zetting van -hun aanvankelijke bedenkin gen, tot den bouw van den pantserkruiser B hebben besloten. DUIKBOOTRECORD IN ITALIË. Een diept* van 122 meter be reikt. De duikboot Admiral des Neys met de leden van de commissie van proefneming aan boord heeft gistermorgen, naar uit Spezia gemeld wordt, een duikproef ge-> daan, waarbij een diepte van 122 meter bereikt werd. De duikboot heeft daar door het wereldrecord' verbeterd, dat tot nog toe, eveneens op naam van de Itali- aansche marine, met 117 meter stond. DREIGT ER EEN SCHEURING IN DE ENGELSCHE ARBEIDERSPARTIJ. Men meldt uit Londen: Het is niet onmogelijk, dat het op de jaarlijksche Paaschconferentie van de onafhankelijke arbeiderspartij tot een scheuring zal komen en dat Maxton en zijn ongeveer dertig aanhangers zullen besluiten tot het vormen van een vierde partij, die zuiver de socialistische begin selen zal voorstaan. De rechtbank te Middelburg heeft een 32-jarigen werkman uit Terneuzen, die Een persstem, zyn vrouw en kinderen onverzorgd ach terliet, veroordeeld tot een maand voor- waardelyke gevangenisstraf met een proeftyd van een jaar. Officier (op Oceaan-reus): >Het spyt me kerel, maar we kunnen niet stoppen. Wij probeeren het record te breken*. »Everybody Weekly*, London 00ST-INDIË. BRANDSTICHTING BIJ DE BATAAFSCHE. Medan, 16 April. Uit een onderzoek naar de oorzaak van een brand op het fabrieksterrein van de Bataafsche Petro- leum-My. is gebleken, dat er opzet in het spel is geweest. DOODELIJK ONGELUK. Gistermorgen is in de staatsmijn Emma een locomotiefmachinist A. Arnouts in de ondergrondsohe werken tusschen twee wagens geraakt. Hy was onmiddeliyk dood. A. woonde te Treebeek, was 29 Jaar, gehuwd en vader van één kind. (Limb. Koerier). DOOR DE TRAM AANGEREDEN. De 62-jarlge A. v. Beek, te Zeist, die by het oversteken van de Slotlaan door de tram werd aangereden en met een schedel breuk naar het ziekenhuis werd overge bracht, is daar aan de gevolgen over leden. Groote brand in de Heldring- gestichten. Het Magdalenahuls afgebrand. Gisternacht heeft een felle brand ge woed in het Magdalena-huis van de Hel dring-gestichten te Zetten. De brand werd veroorzaakt door zelf-ontbranding van boenimateriaal. Door den hevigen wind werd het vuur aangewakkerd en nam de brand snel in omvang toe. Op voorbeeldige wyze werden vele vrou- weiyke verpleegden in veiligheid gebracht. Ook het naastgelegen kinderhuis werd ontruimd. Onmiddeliyk na het uitbreken van den brand werd de hulp van de motorspui tan van Eist en Nymegen gevraagd. De mo- torspui-t uit Eist was spoedig ter plaatse, de brandweer van Nymegen kwam iets later, daar zjj. verdwaald was. Het geheel massief -gebouwd© Magda- lenahuis werd een laaiende vuurzee, waar van niets viel te redden. Het kinderhuis bleef gespaard. Geen enkele verpleegde kreeg lichame- iy-k letsel. Allen zijn in de omgeving on dergebracht. De schade is zeer aanzieniyk en wordt wellicht niet ten volle door verzekering gedekt Tydens den brand 'werden reeds groote schenkingen gedaan voor den wederop bouw. en Europa ziet. Plaatsgebrek belet om deze aardige, typisch Amerikaansche voordracht in te lassohen. De eigenlyke Oceaan-reis begint na -het vertrek van Southampton, en het gezel lige verbiyf aan boord is een aaneenscha keling van heeriyke en nieuwe gewaar wordingen van het oogenblik af. dat men de zon voor het eerst in al haar pracht boven de kim ziet verrijzen, tot men de schilderachtige Amerikaansche kust ziet opdoemen. En dan is het einddoel van de zeereis: New York, spoedig bereikt. Onze heenreis had plaats met een van de geriefeiyke stoomers van de Holland- Amerika Lijn, welke een groot aantal Amerikaansche toeristen, waaronder vele studenten, huiswaarts bracht. Amerika nismen, typische byzonderheden over Yankee-land', zyn ons allen uit couranten, tydschrlften' en boeken bekend, en in het byzonder wat betreft het geweldige ver keer, de 'hemelbestormende skyscrapers, e.d. Wy weten ook, dat er In het alge meen tusschen het reizen in Amerika en in Europa een zeer groot verschil bestaat. Maar er zijn van die kleine verschillen en afwykingen, die men alleen In het I land zélf kan waarnemen, en het was in- 1 teressant te vernemen, welke typische verschillen nu in de eerste plaats de aan dacht van de Amerikanen hadden getrok ken. De visie der Yankee's kwam wel zeer duidelijk tot uiting, toen door de studen ten een carabet-avond werd georgani seerd, en onder de verschillende „stunts" een voordraoht voorkwam, waarin werd beschreven hoe een Amerikaan Amerika New York! De grootste stad van de we reld, zoowel wat bevolking als bebouwde oppervlakte betreft, en daardoor natuur lek ook In alles met de allergrootsteaf metingen. Nadat Hudson, in dienst van de Oost- Indische Compagnie, ln 1609 met zyn schip „De Halve Maan" de naar hem ge noemde rivier was opgevaren, werd ln 1626 Fort Amsterdam opgericht, waartoe de Gouverneur van Nleuw-Nederland, Peter Minult, het eiland Manhattan, thans van billloenen waarde, voor een vaatje rum en zestig gulden van de Indianen kocht. Nieuw-Amsterdam, het dorpje dat ln 1664 1500 Inwoners telde, is in den loop der eeuwen uitgegroeid1 tot het tegen woordige Greater New York, welks be bouwde oppervlakte als grootste lengte 60 K.M. en als grootste breedte 30 K.M. heeft en een bevolking van ver over de 10 millioen zielen bevat. Het is natuurlijk onmogelijk, in een klein bestek als dit een volledig begrip van deze geweldige metropolls te geven. Eohter, met enkele^ cyfers reeds kan de beteekenis van New York eenigszins worden geschetst. Meer dan vyftig vol ken der aarde zyn er vertegenwoordigd; er wonen meer Italianen dan te Rome, meer Ieren dan te Dublin, meer Dult- schers dan te Bremen. Elke zes minuten heeft een geboorte plaats, elke tien mi nuten een huwelyk. De stad wordt dage ïyks door 350.000 personen bezocht; elkt 45 seconden komt een personentrein 'bin nen. Alleen reeds op 'het grootste der tal ryke stations worden per jaar byna 81 millioen reizigers voor langeren afstand vervoerd; de treinen in de stad vervoe ren jaarlyks 2500 millioen passagiers, di ondergrondsohe per dag ver over de 2 millioen. Elke 40 minuten ohtstaat een nieuw gebouw; elke tien minuten wordt een nieuwe zaak geopend. Eiken dag zyr, er ruim 2000 theaters en bioscopen, en 1500 kerken open; alleen reeds de thea ters aan BroadWay, die met zyn 35 K.M lengte als de langste straat der wereld geldt, bieden zitplaatsen voor 760.000 toe schouwers. Er zyn hotels met meer dar 2000 kamers en even zoovele badkamers Het aantal telefoonaansluitingen is groo ter dan dat van Londen, Parys, Beriyn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te zamen. De stadspost heeft dageiyks li millioen stukken te verwerken. Wat dt haven betreft, elke twintig minuten word: een groote Oceaanstoomer geloodst slechts een zeer snelvarend schip zou ir acht dagen alle kaden en pieren kunner. afvaren. Enz., enz., enz. Het wekt dan ook allerminst verwon dering, dat de toerist, die vertrouwd i met de verschillende hoofdsteden ir Europa, ln het begin eenigszins verbys terd is. Want New York is de stad var het onverwachte, het grillige,- het uiterst verbazingwekkende. Van uit zee lükt het met z;1n imposante ry van huizen-torens een sprookjesstad; betreedt men de City dan gevoelt men, dat daar boven in dit wolkenkrabbers nog een wereld leeft. Eer zomeravond op een dakrestaurant, te midden van duizenden verlichte vensters bevestigt opnieuw, dat New Yor feeëriek, als een sprookje, is. Skyscraper vormen geen voordeellge geldbelegging zy worden spoedig verouderd geacht, en worden dan onverbiddelyk neergehaald sn vervangen döor gebouwen, nóg hoo- ger, nóg moderner, nóg practischer dan hun voorgangers. Gebouwen,, welke nog vele eeuwen zouden kunnen trotseeren, worden afgebroken, omdat zy niet meer ian de allerhoogste eischen kunnen vol doen. Het hoogste gebouw is nog steeds Woolworth-Building, 236 M. hoog en by na 60 verdiepingen tellend, hoewel nog veel hoogere in aanbouw of in voorberei- ling zyn. Een skyscraper als Woolworth- Building, dat ongeveer 15.000 mensohen herbergt, is een stad op zichzelf, waarin de express- en boemel-liften de verkeers middelen vormen. Vooral in dezen toren bouw komt tot uiting de rustelooze, ge spannen Amerikaansche geest, die snel 3n onverzetteiyk voorwaarts dringt, nim- ner tevreden is met het bestaande, altijd zoekt naar middelen tot grondiger orga nisatie en voortdurend het vroeger onbe reikbaar geachte najaagt. Doordat een groot aantal skyscrapers np een beperkte ruimte zyn opeenge hoopt, staat men voor geweldige verkeers- noeiiykheden. Groote massa's komen slken morgen naar dit deel van Manhat- ïan, en keeren des avonds terug; allen .venschen op ongeveer hetzelfde tijdstip te worden vervoerd. Honderdduizenden verzinken spoorloos ln den grond, waar i'e ondergrondsche hen wacht; honderd- iuizenden verdwynen van de straat door lat zfj naar de bovengrondsche klimmen. Deze spitsuren van het vervoer, de z.g.n. rush-'hours, zijn berucht. Vele- maken x>k gebruik van een auto; het enorme verkeer in de straten wordt automatisch door lichtsignalen geregeld. (Wnil TtTvolfd). Laagterecord bereikt „De Vereenigde Schoenmakers".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1930 | | pagina 13