Plockworst Sport. VOETBAL. belgie-nederland 3—x. Ajax 6 3 1 2 12—5 7 Velocitas 6 2 3' 1 9-12 7 Willem n 6 2 2 2 12—8 6 Go-Ahead 6 2 2 2 10—10 6 Blauw-Wit 0 1 2 3 4—12 4 k. n. V. b. feestelijke herdenking KONiJN'S SPOORSTRAAT 122 TELEFOON 339 GYMNASTIEK. POSTDUIVENSPORT. Een spannende wedstrijd. Groot HoIIandsch overwicht ln de xe helft; da rust het keerpunt. De Zondagmiddag te Antwerpen gespeelde interlandwedstrijd BelgiëNederland is door de Belgen met 3— 1 gewonnen, nadat onze ver tegenwoordigers met rust de leiding hadden, wat een verdiende belooning was na het ver rassend goede en technisch hoogstaande spel van ons geheele team. Na de rust waren de bordjes echter plotseling verhangen, domineer de België vrijwel steeds en wist haar meerder heid in drie doelpunten uit te drukken. De 6 a 7000 Hollanders die hun ploeg naar de Scheldestad vergezeld hadden en dol van vreugde waren na v. d'. Broek s schitterende goal, zullen ongetwijfeld wel zeer ontgoocheld hun haardsteden weer opgezocht hebben. Het was een stijd om niet licht te vergeten. Want al dient voorop gesteld te worden dat de Belgen volkomen verdiend hebben gewonnen, onmiddellijk moet daaraan worden toegevoegd, dat het spel van het Ned. elftal In de eerste helft beter Is geweest dan we het in jaren1 ge zien hebben. Maar zoo fraai als de onzen nu de eerste 45 minuten speelde, zulk een geweldige inzinking was in de tweede helft waar te ne men, toen de Vlaamsche Leeuw even be roemd en even berucht als zijn Oranje-collega met de nederlaag voor oogen, plotseling zijn klauwen liet zien en met een enthousiasme, dat nog versterkt werd door een veel betere tech niek dan voor de rust, het spel van Holland totaal overstemde. De Oranje-mannen raak ten hierdoor uit hun evenwicht en verloren zienderoogen hun zekerheid van spelen. Met het gevolg dat zij verloren. Maar al hebben wij verloren van tegenstanders, die zich op den duur sterker toonden, deze strijd heeft ons de overtuiging gegeven, dat Nederland nog kan voetballen. En goed ookl Wat den wedstrijd betreft, begon den dag slecht, daar het den geheelen morgen onafgC' broken geregend had en eerst tegen vieren klaarde het weer op, tenminste het werd droog. Maar het terrein droeg er de sporen van, dat zeer glad geworden was ea door den vooraf- gaanden jeugdwedstrijd nu niet bepaald van ide»'» gesteldheid was. Om 4.05 nam het spel een aanvang. België kreeg de eerste bekoorlijke kans toen de razend snelle Bastin een juweel van een voorzet gaf, welke door den middenvoor goed opgevangen en zuiver ingezet werd. V. d. Meulen wist ten koste van een hoekschop de harde schuiver te keeren. Toen kwam Oranje aan het woord; snel en zeker werd er geplaatst, het zelfvertrouwen was er en bovendien.... een keurig steunende middenlinie, die voortdurend mee ten aanval trok. Het plaatsen der vleugelhalfs was zoo zuiver, dat onze aanval voortdurend aan het werk gezet kon worden. Geleidelijk ontstond hierdoor een sterk overwicht, waartegen de gastheeren een onzeker spel plaatsten. Dat er onder deze omstandigheden een spannende stemming op en rond het veld heerschte, laat zich begrijpen. Het was vooral den rechtervleu gel, waarvan de meeste aanvallen kwamen; jammer alleen dat Landaal verscheidene keeren in den buitenispelval liep. De voorhoede zat niet stil, schoot veel en goed, maar het Bel gische achtertrio speelde als 14 dagen geleden te Amsterdam, zoodat goede scoorkansen maar weinig ontstonden. Na een half uur spelen ont kwam het Belgische doel maar op het nippertje aan een doorboring, Nouwens wist aan de felle worsteling een einde te maken door den bal weg te wérken. Weer een aanval en met groote moeite kon Debie een prachtig schot van v. d. Broek vallende keeren. De Belgische speelhelft is wel het tooneel van den strijd, maar de Holl. verd. heetf het daarom lang niet rustig, vooral niet als Bastin den bal heeft. Uit een zijner voorzetten mist Adams een opgelegde kans. Het loopt naar de rust, dan een laatste Holl. aanval. Tap krijgt den bal toegespeeld kn plaatst hoog naar den langs den lijn snellende Landaal die den bal op het hoofd opvangt, even naar voren kopt en achter den bal blijft aan rennen. Een voorzet: v. d. Broek heeft den bal, maar het schieten wordt hem belet door Braine en Nouwens. Maar den PSV-er versaagt niet; op prachtige wijze als Buitenweg in 1514 weet hij het leder tusschen de beide Belgen vandaan te halen, ongedekt staat hij vlak voor het doel, een schothet is I—o voor Neder land. Meteen klonk Ruoff's fluit voor de pauze. Het enthousiasme in het Oranje-kamp laat zich moeilijk beschrijven. De geheele kleine tribune Is een dansende memschenzee en onder geweldige toejuichingen verlaten de spelers het veld. Geen doelpunt was meer verdiend dan dit, want Holland was sterker en technisch beter geweest. Natuurlijk waren de verwachtingen in de ae helft hoog gespannen, vooral in het Holl. kamp. Bitter teleurgesteld zou men echter worden. De Vlaamsche Leeuw had zijn manen geschud; oogenblikkelijk gingen de Belgen tot een ener gieke aanval over, waaruit Adams een fraaie kan» door slecht schieten verprutst. Deze aan val blijkt evenwel de inleiding van een defini tieve overwichtsperlode 'der Belgen. Holland raakte er uit, begon minder zelfbewust te spe len en de telkens herhaalde luide aanmoedi gingen mochten niet baten, men begint zelfs verdedigend te spelen, de oude fout, welke reeds nog gedacht aan een tijdelijke inzinking, maar deze hoop bleek ijdel. Het geheele spelkarakter was thans veranderd1. De 'gevolgen bleven niet uit; binnen een kwartier hadden de Belgen hun achterstand omgezet in een 2—1 leiding Eerst Voorhoof, die met een tam schot v. d. Meulen passeerde en daarna Bastin, die vanaf den lijn onzen keeper geen schijn van kans gaf. Een prachtig doelpunt. Het enthousiasme van het Belgische publiek kende niu geen grenzen meer, het gejuich was niet van de lucht. Van der Heijden trachtte nu en dan wat leven in de brouwerij te brengen, maar het heilige vuur, de bezieling om te winnen, was uit Holland geweken. Dat bleek wel duidelijk. En waarom? Na België's leidende punt moest er nog een half uur gespeeld worden.... Eenmaal een spannende situatie voor de Belgische veste, toen Debie een scherpe voorzet van den links buiten niet klemvast kon maken. De Kreek en I ap stormden toe en op den doellijn ontstond een geweldig gedrang. Goall riepen onze spe lers, maar de referee, in onzekerheid verloee- rend, gaf Belgaë een vrijen schop te nemen, om zoodoende uit de moeilijkheid1 te raken. Ónze protesten hielpen niets. Tap zendt even later een verradelijk schot in, wat den Belgischen keeper vallende? via den paal, corner werkt. egen het einde gaat het spel weer over en weer, maa- België blijft het gevaarlijkst, voor al door Versijp en Bastin. In de laatste halve minuut speelt de Clercq den bal prachtig recht naar voren; Dends en Kools missen beiden Voorhoof krijgt het leder, Vermetten tracht hem nog te hinderen, maar het is te laat..31 voor België. Meteen klonk het eindsignaal en te midden van de toonen der muziek verlaten speler» en publiek het veld. Nederland speelde zonder va» Kol, die door Vermetten niet onverdienstelijk vervangen wer<l, België miste Badjou, maar vond in den oud-international Debie geen slechte plaatsvervanger. Kampioenschap van Nederland. Blauw Wit—Velocitas O—o. Een „bonkig" spel noemt de „Tel." wat in deze ontmoeting vertoond werd. Rauw en dikwijls te forsch spel op een zeir «lad veld met een natten bal. Al» er een ploeg had moeten winnen, dan zouden dat de Groninger» hebben moeten zijn, die de meeste goede kansen hebben gehad en enkele malen bepaald pech hadden, door dezen uitslag geworden: Pronx-ccump. 3e klasse. SpartaanVolewijckers 41. De stand is: Spartaan 4400 Volewijckers 4103 OWO 4103 Uit deze cijfers blijkt wel dat de Amster dammers zich verreweg de sterksteni getoond hebben' van de beide 3e klasse-kampioenen. 3« klasse C. DWV—hSDW 11—3 8 5—8 a 4—9 a Prom.-cotnp. rea. 3e klasse. Zeeburgia a—AFC 3 3a. Bekerwedstrijden. 5e ronde. Heerlen: PalemigAjax 13; Almelo: He- raclesFeijenoord I3; Haarlem RCHAl phen 3o; Eindhoven: PSVGolto ia—3! Enkhuizen: West-FrisiaExcelsior I-i; Hen gelo: Tubantia—BW (den Bosch) 44- In de volgende ronde komen dus: Ajax, Feijenoord, RCH, PSV, Excelsior en BW, alle ie klassers. Andere uitslagen. Zaterdag: Stedenwedstrijd Antwerpen'Rot terdam 25 rust 22). (Een prachtige pres tatie, vooral als men bedenkt, dat de Rotter dammers het zonder spelers van Feijenoord moesten stellen.) Antwerpen: Jeugdwed strijd BelgiëNederland 33 (rust 2—1). Amsterdam: Ajax-comb.A.V.B.-elftal 15- (Ini het Ajax-team speelden verschillende vete ranen mede, zooals Couton, Hordijk, Smit, Schoevaart e.a.) Hedenavond wordt nog een oefenwedstrijd tegen Zeeburgia gespeeld, waarna de ploeg definitief samengesteld wordt. Stedenwedstrijd: Den HaagBrussel 33 (rust 13). Parijs: FrankrijkSchotland 0—2. Helder-nieuws. HELDER—HORTUS Helder's eerste oefenwedstrijd op haar ter rein, in een nieuwe opstelling, gaf in de ie helft niet veel te genieten; er zat weinig span ning in en zelden dat de resp. keepers voor ernstig werk gesteld werden. Het spel van beide zijden leed aan verband; het samen spel ontbrak veelal. Vooral Helder's rechter vleugel viel tegen. Een goed schot, na mooi opbrengen, kwam van den' voet van den mid denvoor, maar diens schuiver ging net langs de paal, en even later liet de Hortus-linksbin nen een fraaie kans onbenut door van vlakbij keihard over de lat te schieten. Dat was vrij wel het eenige wat in deze periode even boeide, verder was het een eentonige beweging, be halve dan het vele gepraat van de spelers. De 2e helft was veel levendiger en gaf ook beter spel te zien. Dadelijk was de spanning er in, toen de Hortus-aanval eenige vinnige attaques deed en de Helder-keeiper aan het werk gezet werd, wat hem goed afgng. Maar ook de wite voorhoede ging zich roeren; de vleugels waren een stuk beter en de bewege lijke middenvoor was een voortdurend gevaar voor den Hortus-doelman, die met diens scherpe schuivers de grootste moeite had. De middenlinie durfde wat meer naar voren te komen, zoodat de voorhoede kon blijven opereeren. Het stugge verdedigen vooral de rechtsback onderscheidde zich was oorzaak dat er geen goals kwamen, totdat een overtre ding in het strafschopgebied met een vrijen schop bestraft werd, waaruit de Jong den bal heel netjes over tal van hoofden in het net plaatste (1o). Het overwicht er was 10 min. gespeeld hield nog even aan; toen ging de Hortus-spil middenvoor spelen en door dezen robusten boy ging er dadelijk meer kracht van deze linie uit. De H,-achterhoede kreeg het sommige ©ogenblikken meer dan druk, en ook de keeper had' het niet rustig. Laatstgenoemde kon nog juist een vinnlgen schuiver uit den hoek houden en eenmaal ketste de bal van de lat weer in het veld terug. Er moest nog een kleine 25 min. gespeeld wor den, toen de strijd een meer afwisselend ka rakter kreeg, maar we waren toen genood zaakt te vertrekken. De stand bleef onge wijzigd. Maar dit hebben we wel gezien, dat Helder zich in de resteerende maanden geducht zal moeten oefenen om goed voorbereid in Sep tember van- wal te steken. Getracht zal ver ders moeten worden met een vaste ploeg in het veld te verschijnen; dat zal na geregelde oefening dan de homogeniteit, het combina tievermogen, ten goede komen. Er is een goede kern aanwezig en de rest zal zich moeten lee Zcemscht-nieuw». Zondag Mei JJ. was voor de Marine sportvereeniging „Zeemacht" een succesvolle dag. De beide elftallen wonnen belde hun wed strijd. Het ie elftal was op bezoek bij Texel 1 en wist te winnen met 3a- De wedstrijd ging hier nu niet direct van een leien dakje. Toen de stand 3—a werd in het voordeel van Z., verklaarde de scheidsrechter, dat dit punt was gemaakt in buitenspelpositie wilde den wed strijd niet verder doorgang doen vinden. Door protesten van beide captains werd hij er toe gebracht, dat de wedstrijd werd doorgespeeld Het Texelsche publiek is verre van sportief, men kon blijkbaar niet erg goed zetten, dat Z. in de meerderheid was en ten sione won. Na De stand is afloop van den wedstrijd was er zelfs een vle' gel, die een der dames van de zeemachtspelers een schop gaf. Wij moeten hier direct op laten volgen dat de spelers van „Texel" hiermede nies uitstaande hadden, deze zijn zeer sportief opgetreden. Toch zal het bestuur van Zee macht zich nog wel even bedenken alvorens zij een van hare elftallen naar Texel zal zenden. Het 2e elftal speelde een wedstrijd tegen Helder 4 en won hier welverdiend met 3 waarmede een aardige medaille verdiend werd. Ook op het gebied van athletiek behaalde Zeemacht Zondag lauweren. Door he.t bestuur was ingeschreven voor de wedstrijden van de A.A.V. Assendelft, drie leden waren afgevaar digd, welke alle drie met een prijs huiswaarts togen. De navolgende resultaen werden werden behaald: adelborst A. M. Niessink ie prijs speerwerpen met een worp van 43.35 M.; adel borst J. G. M. Nass behaalde de 3e prijs kogelstooten met een worp van 10.73 M.; de leerling-torpedomaker W. v. d. Tuin werd no. 3 in den wegwedstrijd van 2500 M. Een mooi resultaat dus, wij door met oefenen voor vol gende wedstrijden. Zaterdag 17 Mei j.1. hield de voetbalver- eendging HRC receptie ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Zeemacht werd ver tegenwoordigd door den voorzitter, den heer Th. P. Stam, die gelukwenschen en bloemen aanbood namens de vereeniging. Wlerinowx Succes-nieuws. Zaterdagavond gaf de voetbalvereeniging Succes een feestavond in de zaal van den heer Jb. Bruul voor haar leden, donateurs en genoodgden, ter gelegenheid van haar zes jarig bestaan. Om half negen opent de heer voorzitter, de heer Oden, met dank aan allen, welke in zoo grooten getale zijn opgekomen om dezen avond mede te vieren. Hierna geeft voorzitter het woord aan de mandolineclub Ó.K.K,. on der leiding van den heer P. Jongkind, welke een drietal muzieknummers ten gehoorc gaf, waarvoor zij zeer terecht een dankbaar applaus in ontvangst hadden te nemen. Hierna werd eerst een dansje gemaakt. Daarna werd op gevoerd een tooneelstukje getiteld „Het weg gestopte Pleegkind" blijspel in twee bedrijven, hetwelk zeer in den smaak viel, vooral het spel van Jan, de huisknecht, bracht de lach spieren nogal eens in beweging. Na afloop van hte tooneelstukje werd een z.g. ballonnendans gehouden, waarvoor door de firma Albert Hein een 200-tal balonnen beschikbaar waren gesteld. Dit was voor vele aanwezigen iets nieuws en bracht de stemming er zeker beter ini. Hierna had een verloting plaats. Een 600- tal loten waren in een minimum tijd van de hand. Een 50-tal prijzen, waaronder zelfs heele mooie prijzen, wareni hiervoor beschikbaar. De feest-,polonaise bracht de vreugde en stem ming ten top. Te twee uur ging de finale en ging een ieder zeker voldaan huiswaarts. De des Zondags te houden puschbalwed- strijd kon onverwachts niet door gaan, daar Zaterdag de kolosus bij het oppompen uit elkaar is gevlogen, wat voor vele kijklustigen zeker een misrekening was, doch de wedstrijd zal op een nader te bepalen datum alsnog wor den vastgesteld. Om ruim half drie kwam Succes r en Vo- lendam 1 in het veld onder leiding van den heer Metselaar. Door den heer J. Bakker, hoofdagent der Heineken's Bierbrouwerij was een mooie verguld zilveren medaille beschik baar gesteld. V. heeft 4 invallers. S. heeft eerst het windvoordeel en is eerst in het offen sief. Hoewel de V.-aanvallen ook uiterst ge vaarlijk zijn, toch is de bal het meest op de V.-helft, doch de verdediging weet voorloopig erger te voorkomen. Bij een aanval maakt een der S.-backs hands in het beruchte gebied. Scheidsrechter geeft hiervoor een penalty, welke Volendam echter niet wenscht te benut ten. Dan gaan de S.-ers ten aanval en bij een schermutseling weet de linksbinnen met een hard schot via de paal den V.-keeper het na kijken te 'geven. De V.-backs denken nog aan buitenspel, doch scheidsrechter wijst naar het midden (1o). Even later weet de S-rechts- buiten ook via de paal no. 2 te maken, zoodat S. een mooie 20 voorsprong had. V. gaf zich echter niet gewonnen; enkele malen moest de S,-verdediging krachtig optreden en de S„- keeper had een paar vinnige schoten te stop pen. De S.-voorwaartsen loopen enkele malen in een buitenspelval. Bij een aanval op het -.-doel weet een der backs niet anders te doen dan corner te werken; deze levert echter niets op. Hierna Is het spoedig rusten. Na de thee, die de Volendammer» blijkbaar goed heeft gedaan, heeft V. veel het beste yan het spel; de S.-voorhoede wil te veel pp zich •zelf doen. Eenmaal loopen twee spelers elkaar geducht in den weg, waardoor een mooie kans verloren gaat. Na mooi samenspel weet de y.rechtsbinneni 21 te maken en even later kopt de midvoor dn, doch scheidsrechter had buitenspel geconstateerd. Even later maakt de rechtsbuiten met een mooi schot 'gelijk (2—2). Dan is S. weer even aan. het woord. Het is de ict_ huksbmnen, welke een goal maak, doch op ren aanpassen; eikaars spel moeten leeren ken- apl>le"'eer^n der V.-spelers annuleert scheids- nen en begrijpen. I rechter dit punt wegens buitenspel, tot ieders Wordt dat gedaan, dan bestaat de kans dat verwondering, daar de linksbinnen den bal het volgende seizoen met meer succes gespeeld kre^g van een der V.-spelers. Dan is het de wordt. «oed-spelende V.-rechtsbuiten, welke nu eerst handig de back gepasseerd te zijn met een schuin schot 32 voor zijn club maakt. S. probeert het nog wel, doch spoedig kwam het einde heeft V. gewonnen en beslag weten te leggen op de medaille, welke na afloop van den wedstrijd met een toepasselijk woord door den voorzitter aan' den V.-aanvoerder werd overhandigd, welke dankte voor de aangename woorden en prettigen wedstrijd. Hedenavond half acht zal op het Succes- tertein te Hippolytushoef een voetbalmatch worden gespeeld usschen Succes 1 van Hippo lytushoef en Flevo van den OeveiV, 1 o-JARIG BESTAAN „HELDERSCHE RACING CLUB". (xgao-xS Mei—1930). Het was 18 Mei 1920, dus nu 10 jaar geleden op een Dinsdagavond dat in het Algem. Militair Tehuis, in de Spoorstraat, «en ««com bineerde bestuursvergadering werd gehouden van de vereenigin-gem N.W.D. (^Nicüwediep voorheen Concordia), Victori (eigenlijk Vic toria) en Sportclub, om te komen tot opnc ting van een zoodanige vereeniging, waarvan verwacht mocht wond-en dat zij in staat zou zijn binnen den korst mogelijken tijd naar den N.V.B. te promoveeren, waardoor vanzelf het Heldersche voetbalpeil en ook de interesse, grooter zou worden. WWiswaar hadden wij in die dagen legio clubjes, maar van geen een kon gezegd worden: daar zit perspectief m. We leefden in een impasse, want ook „Helder maakte het toen slecht, wat de prestaties aan gaat. Er zat geen gang in en ging zienderoogen achteruit. De stemming was down en vandaar dat de koppen bijeen gestoken werden om naast „Helder" nog een groote vereeniging te krijgen met materiaal, wat een belofte zou in houden voor de toekomst. Het resultaat van deze vergadering was dat tot fusie ^besloten werd en alzoo ontstond de „H.R.C." en als voorloopige bestuursleden werden gekozene C. F. Fasol, voorz.; Jb. Keppel, secr.; D. Duinker, penningm.; B. Gastelaar en J. Augustijn, com missarissen. Een elftalcommissie werd op de volgende vergadering somengesteld en bestond uit de heeren Jb. 'Wam, D. Kort en W. van Meurs. Een paar weken later ontstond het definitief bestuur, waarvan thans nog twee heeren deeJ uitmaken, de heeren "Jansen en van Rijswijk, Er zijn sindsdien 10 jaren verloopen en on getwijfeld zulen de oprichters geen spijt heb ben gehad van hun fusiepogingen, want de HRC bleek reeds aanstonds geen mislukking te zijn: er zat groeikracht in, geleidelijk aan, niet te snel, kwam de vereeniging naar boven. Naar binnen en naar buiten, op het veld en binnenkamers, was de organisatie door en door gezond. Toegewijde speler» en stoere werkers in het bestuur, allen met hart voor de zaak, hebben bewerkstelligd dat de club der roodjakken thans een groote, sterke en hechte organisatie is 'geworden, genieende de sym pathie van velen binnen en buiten de gemeente, bekend om haar wel robuste, maar toch altijd faire speelwijze. Die hebben bewerkstelligd, dat de club in 7 jaren tijds 2e klasser werd in den Hoofdbond des lands en nadien reeds tweemaal een kans op de ie plaat» heeft ge maakt. Dit allemaal door het succes op het groene veld, maar ook dat vooral niet te vergeten door uitstekende leiding achter de groene" tafel. Namen willen wij niet noemen, want schier allen hebben min of meer bijge dragen tot het heil hunner club. Maar één uitzondering willen wij maken, n.1. met den praeses, die vanaf HRC's promotie naar den K.N.V.B. de voorzitersstoel bezet. Aan dezen stoeren werker, zooals hij terecht genoemd wordt, heeft HRC stellig wel voor een groot deel haar momenteel gunstige plaats in ons voetbalwereldje te danken. Als leider, organi sator en handig spreker was hij de rechte man op de rechte plaats. Vanzelf spreeekt, da het bestuur het tweede ustrum niet onopgemerkt wilde laten voorbij gaan; natuurlijk moest het feit op feestelijke wijze herdacht worden. En dat is gedaan. De receptie. Zaterdagmiddag vond de receptie plaats in een der zalen van het clublokaal, die door de goede zorgen van den gérant een feestelijk tintje gekregen had. Er waren daar bijeen, behalve het Bestuur, Elftalcommissie en en kele spelers, afgevaardigden van den K.N.V.B., N.-H'.V.B., van Helder, Zeemacht, O.K.K., van de adspiranten en dr. Schürmann. Die allen hun goede wenschen aan de jarige gast- vrouwe, namens hunne vereenigingen, over brachten, vergezeld natuurlijk van een bloe menhulde, waarvan die van den N.-H.V.B., die een prachtmand «aanbood in de kleuren van den bond en HRC, al zeer opviel. De heer Thijssen, die als goede gastheer zijn gasten sigaren en een verfrisschende drank offreerde, had tevoren een woord van welkom gespro ken en richtte zich daarna in het bijzonder tot dr. Schürmann, die, met zijn goedvinden, bij deze gelegenheid tot eerelid der vereeniging benoemd was. Dit vanwege, zooals de voorz. het uitdrukte, de groote moreele en financieele steun, welke deze de club bij verschillende ge legenheden betoond had. De heer Schürmann achtte het een groote onderscheiding, toen hem hetaanbod gedaan werd. En hij zal het op prijs weten te stellen. Hij heeft de vereen, destijds geholpen in die gevallen waarin de moeilijkheden bijzonder groot waren. Niet alleen omdat het HRC was, maar ook uit een algemeen sportbelang. Hij felideerde de ver eeniging met haar io-jarig bestaan, wenschte haar nog vele jaren succes toe en hoopte dat de heer Thijssen de leiding nog zeer lang mogt behouden. Er werd nog een poosje nagepraat, waarbij de voorz. zijn spijt er over uitsprak, dat v. d. Akker, de onlangs afgetreden ie secretaris, door ongesteldheid hier niet aanwezig kon zijn! „wat wij toch zoo graag gewild hadden," aldus sprak hij. Hij memoreerde diens groote ver dienste voor de vereeniging in de afgeloopen 7 jaren, roemde hem al» een goed en bekwaam bestuurslid. De Feestavond. De eigenlijke pret had 's avonds in „Casino" plaats, waarvoor de animo bijzonder groot die meer dan 100 wedstrijden hadden g-speeij 10 In getal, werden met een zilveren sigaret tenkoker bedacht. Twee leden, die vanaf da oprichting deel van het bestuur uitmaken (d- heeren van Rijswijck en Jansen) zagen zich een prachtige schemerlamp toebedeeld, terwijl de heer de Boer, vanwege zijn 5-jarig bestuiir». lidmaatschap, een zilveren sigarettenkoker onving. Daarna, om kwart voor 10, kon men aan de polonaise beginnen, konden de dans- lustigen hun hart terdege ophalen en wat er nog verder plaats vond. Dit aldus, in groote trekken geschetst, was de feestelijke en waardige herdenking van d« populaire club der roodjakken. LA WN-TENNIS. VERSLAG TENNISWEDSTRIJDEN ZONDAG 18 MEI 193a Animo IFestina II 4 Het is Animo I gelukt revanche te nemen voor de nederlaag, welke den vorigen Zondag te Amsterdam tegen Festina II geleden werd. De heerensingle van den heer v. d. Arend tegen den heer Heldring was een fraaie, span nende partij, waarbij de heer v. d. Arend zich zeer moest inspannen om in 3 sets van den heer Heldring, die een mooi gevarieerd spel vertoonde, te winnen. In de heeren-double vertoondt de heer v. Bemmelen, die zeer goed op slag was, hard en vast spel. Mevrouw v. I j Arend speelde een zeer goeden wedstrijd, te» 1 wijl mej. Hartkamp beter speelde als in Aql- sterdam, doch haar gebrek aan snelheid g&J haar weinig kans tegen mej. v. d. Berg. Me vrouw Beckering^Vinckers voldeed' goed in haar beide partijen. Gedetailleerde uitslagen: Heeren single: v. d. Arend—Heldring 3—6, 67, 75; v. StrealenClautz 16, 2—6. Dames single: mej. Hartkamp—imej. v. d. Berg 16, 36. Heeren doublé: v. d. Arend, v. Bemmelen— Heldring, Clautz 64, 64. Dames doublé: mevr. B. Vinckers, me], Harkampimej. v. d. Berg, mej. Wagenaar 6—3, 62. Mixed doublé: hr. en mevr. v. d. Arend- Heldring, mej. v. d. Berg 6, 64, 63; v. Bemmelen. mevr. B. VinckersClautz, mej. Wagenar 64, 75- BakkumAnimo II H.S.V.—A.H.S. 7—4. In een doelpuntenrijken wedstrijd is het de Heldersche Handelsschool gelukt de v. d. Poll- wisselbeker voor de eerste maal te winnen. De cijfers van den uitslag zijn wel eigenaardig, de stand was beter in 4—1 of iets dergelijks uitgedrukt geweest; het teveel aan doelpunten mag gerust op rekening der beide doelverde- digers geschoven worden, die nogal aan „plan kenkoorts" leden. A.s. Zaterdag vertrekt HSV naar Alkmaar om den beker te verdedigen; zeer zeker zal j* tneer spannen, omdat nu Hamstra bij de AHS meedoet en HSV met eenige invallers uitkomt. Als scheidsrechter gaat de heer W. Dol mee, die hiervoor uitgenoodigd is door beide ploegen, ais gevolg van zijn preriige lei ding van den afgeloopen wedstrijd. De stand is nu: 5 2 3 1.6 15—15 1.20 Den Helder 51224 15—15 0.80 was. Er heerschte de ware sfeer; een onge dwongen feestelijke stemming en de vroolijke muziek van het Casino-orkest deed de rest De aanvang was op 8 uur, hoogstens 8.15, ge- dl' h'J?'n- WuS eerSt 10 voor 9 alvorens u Thl,-SSen he}. woord kon nemen. Hij achtte het met- noodig een overzicht te geven over de afgeloopen periode, daar de meeste aanwezigen HRC's geschiedenis wed kennen: w 7Ze u?S, e" gewo,rden is" Hid hoopte, dat het ie elftal, in navolging van KFC, thans on der leiding yan den heer Reitsma, zoo spoedig mogelijk ook ie klasser zal worden. Men heeft gezien dat het kan en wekte de betreffende spelers op hun uiterste best daarvoor te doen. r kwamen nog eenige gelukwenschen binnen; ^a", den "e« Dol namens de Held. scheids- echters en dezelfde daarna als tolk van de Helder-adspiranten, van Held. Fanfare Corps, van de Supp.-ver. van HRC en van Sparta uit Schagen Dr. Schürmann werd bij deze ge- Keht" uCt •d.lp'oma van het eerelidmaat- .schap overhandigd en het insigne van de club «M,» gefpeId- na treffende wederziid- scne toespraken en onder veel applaus. T)p voorzitter Las nog een heele reeics brieven en teiegrammen voor van diverse zijden' be treurde de afwezigheid van een vertegenwoor diger van het gemeentebestuur, dat alleen met een schrifelijke gelukwensch volstaan had.^)e A-adspiranten, kampioen hunner afd., werden Animo II is in Bakkum niet zoo gelukkig geweest om revanche te kunnen nemen. De 9terkteverhouding was ongeveer als vorigen Zondag en werden dezelfde partijen gewonnen en verloren. Het mocht den heer v. Rhijn gelukken ook ditmaal den sterken speler, den heer v. d. Torreni, te slaan. Verder werd de mixed door den heer v. Rhijn en mej. D. Akkerman ge wonnen. Over het algemeen werd goed partij ge geven en was het een aardige wedstrijd. Gedetailleerde uitslagen ontbreken. NEDERLAND—FINLAND 4—x. Om de Davis Cup. Nederland, die reeds een 21 voorsprong op Finland had genomen in den1 wedstrijd om de Davis Cup, heeft ook in de laatste twee enkel-spelen gewonnen, zoodat Finland met 41 werd geslagen. Daar Czechoslowakije met 3a van Dene marken won, zal dit land tegen Nederland ia de derde ronde uitkomen. (Teiegr.) 30-JARIG JJUBILEUM J. F. VAN LOO. 17 Mei j.1. was het dertig jaar geleden dat de heer J. F. van Loo tot hoofdleider van de Scherm- en Gymnastiekvereeniging „Oefening Kweekt Kunst" werd benoemd. Hoewel 30 jaar officieel niet als een jubileum wordt beschouwd heeft O.K.K. toch deze ge legenheid aangegrepen om haar bekwamen en energieken leider haar sympathie te betuigen. Tot dit doel heeft zij een avond georganiseerd op Woensdag 21 Mei a.s. in „Casino", waarop de heer van Loo door de geheele vereeniging gehuldigd zal worden. Zaterdag 24 Mei a.s. wordt in „Casino" ter gelegenheid van dit jubileum nog een bal avond voor de leden en' donateurs gegeven. KORFBAL. „HET ZUIDEN" KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Ten aanschouwe van een talrijk publiek werd Zondagmiddag op het van Beuningen- plein te Amsterdam de returnwedstrijd Wes- terkwartierHet Zuiden gespeeld, welke ont moeting na spamjenden strijd door de Rotter dammers werd gewonnen (rust 20). Door dit resultaat legde het Zuiden voor de derde maal beslag op den tiel van „Kampioen van Nederland". Ongetwijfeld een kranige presta tie. van deze betrekkelijk jonge vereeniging, die in Sept. a.s. haar 10-jarig bestaan hoopt te herdenken. P.D.V. Hollands Noordpunt. De P.V. Holland» Noordpunt hield Zondag j.1. haar 2e wedvlucht met oude duiven, nu van Vilvoorde, afstand 227 K.M. In concours 183 duiven. De vogels werden gelost om 8 uur met Zuiden wind en bewolkte lucht. Bij den radio-omroep te 9.15 uur door de VARA was hlier de wind al pal West, zoodat het er voor de Heldersche liefhebbers niet voordeeldg uit zag. De eerste duif bereikte dan ook haar hok om 11.19.46, met een snelheid dus van ruim 1000 meters per minuut. Uit Zaandam bereikte ons intusschen bericht, dat de eerste vogel te 10.20 uur geconstateerd was met du» ruim noo meter per minuut. 1 >e prijzen en punten voor onze vereeniging werden als volgt behaald: Gebr. Boon ie, 26e, 31e prijs, 25 punten; J. vó Klel..2e> 34e prijs, 24 punten; D. v. Dijk 3e. prijs, 31 punten; M. v. Dijk, 4e, 10e, 29e Prijs, 38 punten; R. Riemers 5e, 30e prijs, 21 punten; H. Prins 6e, 15e, 25e prijs, 32 punten; p' o 19e, 24e, 26e prijs, 28 punten; C. üuis 8e, 32e prijs, 18 punten; J. Nebbeling 9e. 37e prijs, 17 punten; H. v. d. Wal ne, 22e prijs. 19 punten; BokVas 12e, 21e prijs, 19 punten; J. M. Peters 13e, 36e prijs 13 punten; F. Schol en 14c 20e prijs, 18 punten; A. Felkers 16e 17e prijs, 19 punten; J. v. Wolferen 23e, 36e Pr'js, 3 puniten; J. Riemers 28e prijs; C. 1 net 33e prijs. A.s. Zaterdag wederom op denzelfden tijd inkorven. door het bestuur verblijd met een mn„'. a medaille en hun leider, de hLr Wam Z het instituut in 1923 in het w, j r-, pen ontving een vulpenhouder n ger°e" ®0°l Geen brandende lucifers of slga- De speler», retten achteloos weg in do duinen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1930 | | pagina 8