Eerste Hulp 4* PUROL KONUN's West-Friesland Boter progJr&mm& Sport. Stoomvaartberichten. Marine-berichten. 8. Kogelstóoten n.h.a.b. leden klasse A. DE BESTE. Marktberichten. Om in het gezin aan groot en klein, dadelijk hulp te kunnen verleenen bij Brandwonden en Snijwonden en alle andere Huidverwondingen, is het zoo veilig thuis altijd bij de hand te hebben een doos of tube HET „A.V.R.O."-ACTIE-COMITE EN DE KONINGIN. Mijnbeer de Redacteur Na een afwezigheid van eenige dagen mocht ik wederom het genoegen smaken mij te verdiepen in den inhoud van uw orgaan. Daarbij nam ik kennis van het telegram, door het A.V,R.O.-comité aan H. M. de Koningin gezonden. Een oogenblik stond ik perplex. Ons, socialisten, wordt dikwijls geheel ten onrechte gebrek aan eerbied verwe ten jegens de persoon van de Koningin. Doch zelden is mij een sterker uiting van oneerbiedigheid jegens het Hoofd van den Staat onder de oogen gekomen. In dit telegram wordt |H. M. de Ko ningin opgewekt haar constitutioneelen plicht te verzaken en den eed, bij haar troonsbestijging tegenover het Neder- landsche volk afgelegd te schenden. De veronderstelling, dat H. M. zich zou laten drijven naar een conflict met haar grondwettige raadslieden en de Volksvertegenwoordiging, getuigt van zoo'n volslagen gebrek aan eerbied voor de hoogheid van karakter van het Hoofd van den Staat, dat men er ernstig aan be gint te twijfelen, of de luidruchtige fan fares, waarmede het denkend deel. der natie van haar koningsgezindheid blijk geeft, wel ernstig gemeend zijn. De A.V.R.O.-aanhangers schijnen geen middelen onbeproefd te laten zich nog verder te blameeren. Wij, arbeiders, leden der V.A.R.A., staan daar volkomen onverschillig tegen over. Doch dat een rechtsgeleerde, van wien men op grond van standing en aca demische geschooldheid kan verwachten dat hij eenige visie heeft op de oonstitu- tioneele verhoudingen, dit verzoek aan de Koningin onderteekent, is een merkwaar dig symptoom van het geestelijk ontaar- dingsproces, dat het deel van het Neder- landsche volk, dat zich bij voorkeur „het denkend deel der natie" noemt, bezig is te ondergaan. U mijnheer de Redacteur, betuig ik mijn dank voor de plaatsing van dit stuk. H. S. PETERS, Huisduinen, No 2. Ondervolgende schepelingen zijn aangewezen om den 20en Aug. a.s. per s.s. Slamat der R.damscbe Lloyd naar O.-I. te worden uitgezonden: Schipper Lievense, maj.-telegr. A. Reppel, sergt.-konstabel H. van Haaien, sergt.-telegr. J. Haijes, sergt.-bottelier N. Blom, sergt.-mont. R. J. van den Broek, sergt. der mars. J. Peetsold, korp. der mars. M. Klinkhamer, id. H. Buitendijk, id. L. Schipper, korp.-torp.m. H. D. Witsiers, id. J. C. W. Graat, korp.-macht. E. Postmus, id. A. Ben- ning, korp.-konst. J. Dijkers, mar. Ie kl. W. Soe- ters, mar. 2e kl. J. W. van Enk, mar. 3e kl. J. J. Niewold, J. A. Roos, J. van der Eist, H. Voor brood, A. Wanders, J. Harmans, C. Kollaart, J. Wijma, J. Budding, A. Benink, H. van Leeuwen, J. D. Smit, T. van der Linden, G. W. Jeltema en H. van Delden. OOST-INDIE. Vergund te repatr. aan den1 hoofdoff. van gez. 2e kl. H. J. M. Laurense en den off. van adm. 2e kl. M. van der Vliet. CORRESPONDENTIE. A. G. B. B. Uw ingezonden stuk komt niet voor plaatsing in aanmerking. Eer stens is over deze zaak het voor en tegen reeds gezegd en heeft het geen zin er nog verder op in te gaan. Ten tweede is uw stuk te weinig zakelijk en te veel per soonlijk. Red. Held. Crt. Kap.-luit. ter zee W. J. Smit, zoomede off. van den M.S.D. 2e kl. W. A Wachter, wie vergund is uit Oost-Indië te repatrieeren, zijn 25 dezer aan boord van het m.s. Johan van Oldenibarnevelt van Tandjong-Priok vertrok ken. De Off. M.S.D. 2e kl. C. Sanders wordt den Den Juli geplaatst a. b. v. Speijk. De Off.-vlieger 2e kl. A. van Alphen wordt den len Juli gesteld op non-activiteit. De Off. M.S.D. 3e kl. J. C. C. v. Hilten wordt den Hen Juli tijdelijk geplaatst te R.dam, bij de gereedmaking van Hr. Ms. van Nes. Overgeplaatst: van Hms. Pelikaan naar Hms Ty- deman, de luit ter zee 2e kl. J. S. Friederich; van Hms. Flores naar Hms. Tydeman, de luit. ter zee 3e kl. L. D. de Kroon. Toegekende brevetten: Luit. t. zee 2e kl. C. Roldanus, Marine-vlieg brevet. Off.-zeewaarnemer 3e kl. A. Prins F.A.I. Kwart.mr. L. H. Polak id. De korp.machinlst P. de Nooller, J. J. Lammerts, A. Roest, A. J. EVeraers, M. A. F. Vermoten, J. Ran, H. Donker, G. Jorissen, H. Sprong en G. Dubbeldam worden geplaatst bij de vooropleiding tot sergt.machlnist. Ondervolgende schepelingen worden den 9en September a.s. per s.s. P. C. Hooft naar O.-I. uit gezonden: Schipper J. M. van Hemert, bootsman P. M.onderman, bootsman W. H. Mesman, sergt.-konst. D. J. M. van de Vijver, maj.-telegr. G. de Haan, maj.-timmerm. P. Vis, sergt.-bottelier J. C. Timmermans, sergt.-kok W. Wolf, maj.- macht. N. Welboren, sergt.-macht. J. J. Kesteloo, kwart.mr. H. N. Kap, id. C. Remmerswaal, id. E. H. Spieker, korp.-konst. M. Morauw, id. A. de Bruijn, korp.-telegr. P. de Waard, korpl.-torpedo- maker A. L. Kampman, id. P. Heijmans, id. P. Dieleman, id. A. Bosman, korpl.hofm. J. Yzelen- berg, korp.-schrijver P. Thijsse, korp.vlgtm. H. A. Groenemeijer, id. B. Arends, korp.timmerm. A. v. d. Pijl, korpl.macht. W. P. Eelman, id. L. A. Schuttenhelm, id. W. Tichelaar, id. J. A. H. Kooi ker, stoker-olieman J. Kruizinga, id. P. Nolta, id. J. J. van Rosevelt, Mar. 2e kl. M. Jansen, id. H. Jansen en id. 3e kl. C. Holswilder. Ondervolgende korp.-machinist zijn met ingang van den len Juli bevorderd tot sergt.-machinlst: W. Rensen, B. C. van Gent, A. C. Brasser, J. H. Mulder, J. F. C. Kloosterhuis, B. Bijmolen, R. Braun, A. J. Kosterman, H. W, Baanstra, M. Da niels en A. C. Buster. 29 Juni per s.s. Prins der Nederlanden uit O.-I. in Nederland teruggekeerd: korp.macht. H. Bastiaan, ld. P. C. van Nes, id. G. Torrie, id. W. van Langen, stoker le kl. J. J. de Beer, schipper A. D. Beaufort, korp.-kok A. H. T. E. M. Beussen, id. J. Broeder, ld. A. C. Stu- bert, korp.-monteur J. Feij, id. J. Grimmon, matr. le kl. J. Tebbes, id. 2e kl. J. van der Net, sergt.- torp.m. G. A. Weerden, Adj.o.off. d. mars. S. Ewald, korp. der mars. J. Tebbes, mar. le kl. J. G. Groters, id. L A. de Witte, id. E. Tilgenkamp, id. A. Huijser, id. W. Kwakkel, id. A. L. M. Lo- bato de Mesquita, id. J. Stoelwinder. Stoomvaart Mij. Nederland. Christiaan Huijgens, t., 3 Juli v. Genua. Riouw, u., 4 Juli te Genua. Mapia, t., 2 Juli v. Barcelona. Talissee nieuw m.s., 3 Juli te A'dam. J. P. Coen, u., 3 Juli v. Southampton. P. C. Hooft, u., 2 Juli v. Belawan. Kon. Ned. Stoomboot Maatschappij. Achilles, 3 Juli v. Messina. Amazone, 4 Juli te A'dam. Brion, 3 Juli v. Pasages. Euterpe, pass. 4 Juli Holtenau. Merope, 4 Juil te A'dam. Nero, 3 Juli v. Gothenburg. Odyseus, 2 Juli te Stettin. Orpheus, 3 Juli v. Kopenhagen. Perseus, 4 Juli te R'dam. Pluto, 3 Juli v. Vigo. Saturnus, 3 Juli v. Stamboel. Stella, 4 Juli te R'dam. Venus, 3 Juli v. Genua. Ulysses, 3 Juli v. Malta. Ares, t., 2 Juli te Tocopilla. Eos, 4 Juli te Hamburg. Jason, u., pass. 3 Juli Dungeness. Telamon, pass. 4 Juli Dungeness. Tellus, 4 Juli te Lissabon. Theseus, 4 Juli v. A'dam. Venezuela, 4 Juli v. A'dam. Vesta, 4 Juli v. A'dam. Ariadne, 3 Juli te Samos, Ceres, 2 Juli te Constanza. Erato, 1 Juli te Bordeaux. Nijkerk, u., 2 Juli v. Suez. Orion, 2 Juli v. Valencia. Rhea, u., 2 Juli te San Juan (P. R.). Simon Bolivar, t., 2 Juli v. Barbados. Ares, t., 1 Juli v. Antofagasta. Baarn, t.( I Juli v. Corral. Bodegraven, u., 1 Juli te Guayaquil. Doros, pass. 3 Juli Gibraltar. Helder, pasS. 3 Juli Gibraltar. Minerva, pass. 3 Juli Gibraltar. Proteus, 3 Juli v. A'dam. Van Rensselaer, 2 Juli te Hamburg. Vulcanus, 2 Juli te Barcelona. Kon. Holl. Lloyd. Montferland, t., pass. 3 Juli Fernando Noronha Orania, u., pass. 4 Juli Ouessant. Flandria, t., 2 Juli v. Rio Janeiro. Zeelandia, u., 1 Juli v. Santos. Kon. Paketvaartmaat8chappij. Sigli, 2 Juli v. Rangoon. Holland—Afrika Lüa Giekerk, 4 Juli te A'dam. Nieuwkerk, t., 3 Juli te Genua. Randfontein, t., 3 Juli te Duinkerken. Heemskerk, 4 Juli v. Algoabaai. Jagersfontein, t., 2 Juli v. Marseille. Nijkerk, u., 2 Juli v. Suez. Nias, t., 2 Juli v. Dar-es-Salaam. HollandWest-Afrika Lijn. IJstroom, u., 2 Juli v. Las Palmas. HollandAmerika Lijn. Bilderdijk, 3 Juli te Philadelphia. Nictheroy, 2 Juli te Swansea. Nieuw-Amsterdam, pass. 4 Juli Cape Race. Burgerdijk, 4 Juli Scilly gep. Drechtdijk, 4 Juli v. Southampton. Statendam, 4 Juli v. R'dam. Veendam, 2 Juli v. New-York. Nebraska, 28 Juni v. San Francisco. Eemdijk, 30 Juli v. L. Angeles. Leerdam, 3 Juli te New Orleans. Moerdijk, 3 Juli v. St. Thomas. HollandBritsch-lndië Lijn. Ridderkerk, t., 4 Juli te Suez. Streefkerk, 4 Juli te R'dam. Hoogkerk, t., 4 Juli te Suez. Salawati, u., 3 Juli te Genua. Schiekerk, u., 3 Juli v. Colombo. IJselkerk, 3 Juli v. Calcutta. HollandO.-Azië Lijn. Alderamin, u., 2 Juli te Kobe. Gemma, 3 Juli te R'dam. Ouderkerk, u., 2 Juli v. Wei-Hai-Wey. HollandAustralië Lijn. Krakatau, t., 4 Juli te Antwerpen. Aagtekerk, 3 Juli te R'dam. JavaNew-York Lijn. Astyanax, pass. 3 Juli Perim. Beemsterdijk, 3 Juli te Batavia. Blitar, 3 Juli v. Singapore. Soemba, 3 Juli v. Oran. Blommersdijk, 3 Juli v. Port Said. Breedijk, 3 Juli v. Suez. JavaChinaJapan Lijn Tjisondarie 2 Juli v. Batavia. Tjipanas, 3 Juli te Shanghai. Tiimanoek, 1 Juli v. Manilla. Tjisalak, 30 Juni v. Hongkong. Java Pacific Lijn. Siantar, 2 Juli te Belawan. Rotterdamsche Lloyd. Indr.apoera, u., 3 Juli te Marseille. Kota Tjandi, u., pass. 3 Juli Perim. Slamat, t., 4 Juli v. Singapore. Tjerimai, t., pass. 2 Juli Kaap Guardafui. Sibajak, u., 4 Juil v. Colombo. Palembang, t., pass. 4 Juli Finisterre. Kedoe, t., 2 Juli v. Marseille. Kota Pinang, u., 3 Juli te Belamond. Soekaboemi, t., 2 Juli v. Padang. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Alhena, t., pass. 3 Juli Finisterre. Alcor, 1 Juli te Rosario. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Demodocus, 2 Juli v. Shanghai. Diomed, 3 Juli v. P. Swettenham. Laertes, pass. 3 Juli Gibraltar. Peisander, 4 Juli te Suez. Perseus, pass. 4 Juli Dungeness. Phemius, 3 Juli v. Manilla. Stentor, pass. 4 Juli Dungeness. Eurybates, 26 Juni te Batavia. Zo^na, 3 Juli te R'dam. Eurylochus, 2 Juli te Liverpool. Phrontis, 2 Juli v. Padang. Ëmzetco Lijn. Jonge Elisabeth, pass. 2 Juli Gibraltar. Jonge Johanna, 2 Juli v. Livorno. Jonge Jacobus, 1 Juli te Valencia. Jonge Anthony, 3 Juli te Londen. ATHLETIEK EN VOETBAL. Z. F. C. I komt naar Den Helder. Zooals reeds eerder in de Heldersche Cou rant werd geannonceerd zullen te Den Helder op 20 Juli a.s. groote atletiekwedstrijden ge houden worden, uitgeschreven door den Noord- Hollandschen Athletiek Bond. De athletiek wedstrijden zullen worden gevolgd door een zeer belangrijke voetbalwedstrijd. Het is het bestuur van den N. H. A. B. n.1. gelukt Z.F.C. I bereid te doen vinden om op den 20en Juli naar Den Helder te komen, om na afloop der athl. wedstr. een voetbalwedstrijd te spelen tegen een Heldersch Elftal. Dit H. E, zal worden samengesteld door een Commissie die na de kermisweek zal worden aangezocht om te vergaderen en zal bestaan uit één afge vaardigde van elke belanghebbende vereeni ging. De beste spelers uit de verschillende plaatselijke clu'bs zullen dus worden uitge zocht om den strijd tegen Z.F.C. op te nemen Voor het winnende elftal zal een fraaie beker beschikbaar gesteld worden en boven dien elf vergulde draagmedaille's voor de spe lers. Voor de spelers van het verliezende elftal 11 stuks zilveren draagmedaille's. Alle wed strijden zullen plaats vinden op het terrein van „Helder" aan den Bolweg. Buiten het gewone athletiekprogramma zijn nummers opengesteld voor aaspiranten van sportvereenigingen ter plaatse en voor voet ballers. Alles wat aan sport doet komt dus in contact met de N. H. A. B. en zal kennis maken met de athletiek. De volgende nummers zullen worden ver werkt: Voormiddag 10 uur: A. Adspiranten, jongens boven 12 jaar, leden van sportvereenigingen in Den Helder. 1. 60 M. hardloopen. 2: Hoogspringen, met aanloop. B. Adspiranten, meisjes boven 12 jaar, leden van sportvereenigingen in Den Helder. 3. 60 M. hardloopen. 4. Bal werpen. 5. Verspringen met aanloop. C. Voor leden van sportvereenigingen in Den Helder, boven 17 jaar. 6. 80 M. baldribbelen. 7. Balinwerpen. 8. 100 M. hardloopen. Het inleggeld voor de nummers I t/m 8 be draagt 0.10 per nummer. Namiddag 2 u. 30: Heeren. I. 100 M. hardloopen voor N.H.A.B.-leden en voor leden van sportvereenigingen in Den Helder. 8. 800 M. hardloopen nieuwelingen N.H.A b. en voor leden van sportvereenigingen in Den Helder. 3. 1500 M. N.H.A.B. leden, klasse A. 4. 3000 M. n.h.a.b. leden klasse a. 5. 4 X 50 M. estafetteloop N.H.A.B. leden klasse A. 6. Polsstokhoogspringen N.H1.A.B. leden klasse a. 7. Polsstokverspringen N.H.A.B. leden klasse A. 9. Speerwerpen n.h.a.b. leden klasse a. 10. Verspringen met aanloop N.H.A.B. leden klasse A. II. Hoogspringen met aanloop N.H.A.B. en sportvereenigingen uit Den Helder. 12. Touwtrekken (licht-, midden- en zwaar gewicht) kampioenschap N.H.A.B. Dames. 13. 100 M. hardloopen N.H.A.B. leden en leden van sportvereenigingen uit Den Helder. 14. 4 X ïoo M. estafetteloop N.H.A.b. en leden van sportvereenigingen uit Den Helder. 15. Verspringen met aanloop, als voren. 16. Balwerpen, als voren. 17. Kogelstooten, als voren. Bijzonderheden: De wedstrijden worden gehouden onder de reglementen van de K.N.A.U. Touwtrekken geschiedt in pioegen van 4 personen. Het maximum gewicht per persoon bedraagt voor licht gewicht 75 K.G., midden gewicht 85 K.G. en zwaar gewicht boven 85 K.G. Het inleggeld voor heeren en dames be draagt 0.30 per nummer en 1.per ploeg. Inschrijvingen moeten, vergezeld van het verschuldigde indeggeld, uiterlijk 11 Juli a.s. in het bezit zijn van G. Cramer Jr., Markt straat No. 95 te Wormerveer. De wedstrijden zullen worden gehouden op het terrein van de voetbalvereeniging „Helder". Vooraanstaande autoriteiten in Den Helder zijn in kennis gesteld omtrenit het houden van deze wedstrijden. Sportenthousiasten, die voor deze wedstrij den een prijs ter beschikking willen stellen, worden beleefd verzocht hiervan voor 10 Juli a.s. kennis te willen geven aan den consul van den N.H.A.B., den heer Th. P. Stam, West straat 99, Den Helder. Helder-nieuws. Morgen gaan vier van de vijf adspiranten-elf- tallen naar Alkmaar, en wel Helder A, B, C en D, alwaar wordt deelgenomen aan den jaarlijkschen Adspirantendag van den N.H. V. B. Het programma voor de Helder-adsp. is: Helder a.K.V.V.A., Helder BQ.S.C. a, Helder c Bergen b. en Helder dK.F.C. c. Daar wil onze tegenstanders niet van nabij kennen, wat betreft hun spel, kunnen wij ons niet aan voorspellingen wagen. Doch daar de witjes ieder jaar een goed figuur hebben geslagen in deze wedstrijden, ls het de taak van onze jongens om te trachten deze tra ditie te handhaven en den naam van Helder hoog te houden, in dit adspiranten-tournee. Tracht door sportief en fair spel de overwinning uit het vuur te slepen. De eerste prijs is een serie speldjes, en elke spe ler komt dan in 't bezit van een N.-H.V.B. speldje Dus jongens allemaal je beste beentje voor voor, en tracht in het bezit van een speldje te komen. Daar de wedstrijden voor Helder pas om 12 uur aanvangen, is het vertrek met den trein van 9 uur 45. Het gezelschap, dat naar Alkmaar gaat, be staat uit 80 personen, en staat onder leiding van de heeren Dol, Kelder, Muntjewerf, Pootjes en Goes, de jongste adspiranten komen met den trein van 8 uur terug, terwijl Helder A en B, onder lei ding van den heer Kelder, met den trein van half 12 arriveeren. Wieringen. Succes-nieuws. Zondag a.s. houdt de voetbalvereeniging seriewedstrijden. Aan deze wedstrijden nemen deel: Succes 1, Breezand 1, WMP 1 en Flevo 1, deze beide laatsten van Den Oever. Om 1 uur spelen Breezand 1Flevo 1 tegen elkaar; om kwart over twee Succes 1WMP 1; om half vier heeft de verliezersronde plaats en om kwart voor vijf spelen de winnaars tegen, elkaar. Voor deze wedstrijden zijn 4 mooie prijzen beschikbaar. De eerste prijs is een zilveren lauwerkrans, 2e prijs een zilveren lauwertak, beschikbaar gesteld door de Gebr. Koone te Hippolytushoef, 3e prijs een verguld zilveren plaquet, beschikbaar gesteld door den heer H. G. Rump, in goud en zilver, en de 4e prijs een zilveren medaille, beschikbaar gesteld door den heer Jb. Bruul. Het belooft dus Zondag op het Succes-ter rein druk te worden, als het weer een beetje medewerkt Schagen. Sparta-nieuws. Het was van Sparta en Succes een goed idee om een voetbalmatch bij avond te hou den. Op Donderdag 3 Juli werd deze match te Schagen gehouden. Er werd van beide zij en met ambitie gespeeld. Zeker onder den invloed van den heerlijken avond was hej publieK in een kalme stemming en werd de wedstrijd met groote belangstelling gevolgd. Over den uit slag was tweeërlei meendng. Er was een '^"8 3,.3, gelijk spel, doch de meerderheid hiel vol, dat Sparta 3 punt meer toe kwam, een ge volg van een onoplettendheid van den scheids rechter. De stemming bleef evenwel fee* vriendschappelijk. Wij hebben een Holandsch landschap nimmer zoo mooi gezien als tijdens zonsondergang van dezen avond, 't was heerlijk. Op 22 en 23 Juli a.s. zal door een detachement van het regiment Genietroepen zoeklichtafdeeling oefeningen in de stelling van Helder worden ge houden met zoeklichten. Aan den dienstplichtige H. Keuter van het reg. Kust-artillerie ls bij beschikking van het D. v. D. dd. 30 Juni 1930 Vlle Afd. No. 334 T. uitstel van opkomst voor herhalingsoefeningen verleend tot 16 Febr. 1931 en aan den dienstplichtige J. Spulj van het regiment Kust-artillerle is bij beschikking van het D. v. D. dd 28 Juni Vlle Afd. No. 236 T. uit stel van opkomst voor herhalingsoefeningen ver leend tot een nader te bepalen datum In 1931. Aan den dienstplichtige C. L. J. F. Flips van het regiment Kust-artillerie is met Ingang van 27 Juni 1930 ontslag uit den dienst verleend. De dienstplichtigen J. Kamermans, P. de Nooljer en W. L. Pelle van het reg. Kust-artillerie zijn met ingang van 5 Juli 1930 aangesteld tot korporaal. Eierenveiling Den Helder. 3 Juli. Aangevoerd 14,746 kipeieren: bruin j 5.105.90, wit 5.00—5.70, kleine eieren 4.40; 91 eendeieren 4.004.90 per 100. Juli. ALKMAAR, 4 Kaasmarkt. Op de heden gehouden kaasmarkt waren aange voerd 51 stapels kleine fabriekskaas 40, 7 sta pels fabrleks-commlssiekaas 41, 6 stapels kleine Doerenkaas 40, 24 stapels boeren commissiekaas 44.50. Totaal 88 stapels, wegende 177000 K,G. ALKMAAR, 4 Juli 1930. Aardappelen per 100 k.g. 1.903.40: aard beien per 100 pond 2534; andijvie per 100 st. 1.20—3.80; bloemkool lp. 100 st. Tl.6018.*0; Doperwten p. 100 pond 39; Druiven p. 100 pond 56; kropsla per 100 st. 1.906.40; Kom kommers p. 100 st. 2.609.10; Meloenen p. suk 0.370.86; perziken p. stuk 0.140.18; poite- lein per bakje 0.160.49; Peulen per 100 p>nd 917; rabarber per 100 bos 2.405.20; sede- rie per 100 bos 1.909; Spinazie per bikje 0.530.71; snljboonen per 100 pond 22—26; dubbele spercieboonen p. 100 pond 2228; tiin- boonen per 100 pond 2.404.10; Tomaten per 100 pond A 23.30; B 23.30; C 18.90; C 9.30 wortelen per 100 bos 2.604.80. ALKMAAR, 4 Juli 1930. Op de heden gihou- den graanmarkt waren aanvoer en prijzer als volgt: Totaal zijn aangevoerd 571 H.L., al: 95 H.L. tarwe 10.75—11; 313 H.L. gerst 6.53-7; 121 H.L. haver 5.75—6.25; 21 H.L. boonen w.o. bruine 1114; citroen 2532; witte 3; 20 H.L. blauwmaanzaad 35—36.50; 1 H.L. fjauwe erwten 13, alles per 100 Kilo. BROEK OP LANGENDIJK, 4 Juli 19.0. 4300 stuks bloemkool le s. 13—20.10 jer 100 st.; bloemkool 2e soort 3.90—4.70; 1120 bos wortelen 2.70—/ 6.30 p. 100 bos; 4400 K.G. roode kool le s. 3.70—4.30; 375 K.G. G<!e kool le soort 4.90; Uien zllverdriellngen I.9C—3.90; 1370 K.G. zllvernep f 9.4010.80; '8000 KG. to maten A 44.50: B 41.10—42; C 39.30-42; Cc 19.70; 573000 K.G. aardappelen, w.o. Saotsche muizen 3.70 tot f 5.50; Schoolmeesters 3.80; Eigenheimers 5.706; Drielingen 1.31—2.30, alles p. 100 K.G. NOORD-SCHARWOUDE, 4 Juli. Aanvoer: 423.600 K.G. aardappelen: Sootsche muizen 3.604.70, drielingen 1.10—2.0; 800 K.G. uien: drielingen 4.90, zilvernep f 0—12; 25 K.G. specieboonen, 35 tot f 40; 75 K.C. tuin- boonen, 4, alles p. 100 K.G.; 2900 «tuks bloem kool, 4.60—20.50 per 100 stuks. ODE AAN DE „MUO". O, mug, gemeep en leelijk beest, Wat kan jij toch geweldig steken, Ik" zit door jou met bulten vol, Die jeuken soms wel een paar weker, Maar niet alleen dat jeuk mij plaagt, Jij stoort mij ook nog in de nachten, Je kunt van mij, geloof dat vrij, Straks vast het uur d;r wraak verwachen. Een ding strekt jou nu nog tot eer, Dat jij mij stak in deze dagen, 1 lk durf haast met die bulten nu Geen kermismeisje meer te vragen. Ofschoon er niet in kermistijd Op mooi of leelijk wordt gelet, De hoofdzaak is dan het parool Veel geld voor echte kermispret. JAN METS. ZONDAG 6 JULI. Hilversum, 1875 M. 8.00 VARA. Berichten omtrent postduiven- vluchten. 9.os VARA. Orgelconcert door Joh. Jong. 9.30 VARA. J. de Wind: „Russische Film kunst". 9.57. VARA. Mededeelingen van het Reissecr. van het Instituut voor Arb. Ontwikkeling. 10.00 VARA. Concert door het VARA-Orkest. In de pauze: Toespraak door F. v. d. Goes. 12.0112.30 AVRO. Radio-Volks Universi teit. Cursus „Naar Buiten". Spreker W. P. F. v. Deventer: „Ons mooie Nederland". 12.302.00 Concert door het AVRO-Octet. 2.002.30 Boekenhalfuurtje. Herman Robbers: „Bonzo en de eeuw van het kind". 2 303.15 Concert door de Kon. Marine Kapel o.l.v. L. H. F. Leistikow. 3.153-45 Grammofoonpl. 3.454.30 Vervolg concert. 4.30s.00 Grammofoonpl. In de rustpoos: Sportuitsl. 5.00 VARA. Dilettantenuurtje. „De Stem des Volks" en de Muziekvereen. „Oefening kweekt Kennis uit H'sum. kweekt kennis" uit H'sum. Kieboom. Muziek, medew.: E. Brantenaar (viool), Bep Bos Janszen (cello), Jet Troostwijk (piano). 8.00 AVRO. Tijdsein, pers- en sportnieuws. 8.10 Aansl. Concertgebouw te A'dam. Uitz. eerste gedeelte van het Volksconcert door het Concertgebouw Orkest. Henk van We zel (cello) 9.159-30 Pianospel door J. Broekhuis McCarthy. 9-3011.00 Concert door het Omroeporkest. (10.0010.15 Vervolg piano-recital.) 11.0012.00 Grammofoonpl. Huizen, 1071 M. 9.00—10.30 Uitz. van de Hoogmis vanuit de Kapel der R.K. Kerkmuziekschool tê Utrecht. 10.3011.00 KRO. Grammofoonpl. 11.00'I2.00 KRO.*Grammofoonpl. 12.00 KRO. Tijdsein. 12.0112.20 KRO. Grammofoonpl. 12.2012.30 KRO. Toespraak door den KRO- Voorzitter. 12.301.30 KRO. Concert door KRO-Trio. 1.30 2.30 Jos. v. d. Velden: „Voor Gods Aan schijn en „Gods Wegen" van Nils Beskow. 2-303.00 KRO. Grammofoonpl. 3-005.00 KRO. Nationale Gezellendag in de zaal van den Dierentuin te Den Haag. Koor, orkest en toespraken. 5.50 NCRV. Kerkdienst vanuit de Geref. Kerk (Oosterkerk) te Utrecht. 7-45—8.15 KRO. Pater J. van Heugten S. J. „Jezus Christus". 8.15—-8.20 Sportuitsl. 8.208.25 KRO. Intenties van het Apostolaat des Gebeds. 8.25—10.45 KRO. Concert door KRO-Orkest 10.45—11.00 KRO. Epiloog door Klein Koor. MAANDAG 7 JULI. Hilvormtm, 1875 M. Utsl. AVRO-Uitzending. 8.019.30 Grammofoonpl. 10.0010.15 Morgenwijding. 10.3012.00 Concert door de Stafmuziek van het 5e Reg. Infanterie. 12.001.30 Concert door het AVRO-Octe:. I.302.00 Piano-recital door Egb. Veen. 2.003.45 Grammofoonpl. 2.453.oo Voordracht door A D. Hildebiand. 3 003.15 Grammofoonpl. j. 15—-3.30 Modepraatje door Mevr. de Letuw- van Rees. 3 304.00 Casper Höweler: „Johann Strsuss, de Walskoning". 4.005.00 Concert door het AVRO-Kwintet. 3 003.30 Voor de kinderen. 5-306.45 Concert door het Husorkest van Theater Tuschinski te A'dam. 6.457.15 Boekbespreking door Dr. P. H. Ritter Jr. 7-15'8.00 Orgelconcert door Frans Hassehar. Henriette Sala (zang). 8,00—8.50 Opera-concert. Hénène Cals (so praan), Fanlella Lohoff (sopraan), Jo '.m- mink (mezzo-sopraan), Wilh. v. d. Hotck (sopraan), Chris de Vos (tenor), Piul Pul (bariton), het versterkte AVFO- Orkest. 8.509.05 Voordracht door Kommer Kleyn. 9.059-30 Concert door het AVRO-Strik- orkest. 9 309-45 Sportpraatje door 9-45ii.oo Concert door AVRO-Orkest. 10.00 Persber. II.0011.30 Aansl. van het Carlton Hotel te A'dam. 11.3012.00 Grammofoonpl. Huizen, 298 M. Na 1 uur 1071 M. Uitsl. NCRV-Uitz. 8.159-30 Concert. 10.301'ii.oo Ziekenidienst. 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur. 12.301.45 Orgelconcert door Jan Ziwart. 3.153.45 Knipcursus. 4-005.00 Ziekenuurtje. 5.006.30 Concert. Mevr. de Knegt-ter Haa' (sopraan), Hr. G. C. Wilmink (viool), Mej Rie de Beute (piano). 6.306.40 Koersen. 6.407.10 Declamatie door den heer B. For sten Azn. 7.107.30 Grammofoonpl. 7-30—8.00 Zendeling D. B. Starrenburg: „Christen tegen wil en dank". 8.008.10 Concert. Mej. H. Scheffelaar Klots (viool), Else Nolthenius (piano). 8.108.30 W. Nieuwland: „De Cchistelijke vakbeweging en de vrouw". 8.308.40 Vervolg concert. 8.409.00 Vervolg rede door W. Nieuwland. 9.0010.00 Carillonbespeling op net Kon. Paleis te A'dam door J. Vincent. 10.10'ii.oo Grammofoonpl. H. Hollander, het Versterlte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1930 | | pagina 16