Tweede Blad. VAN ZATERDAG 3 JANUARI 1931 GE.ME.NGD NIEUWS. oppassende jongelui. Zonder aanleiding staken zij met een mes naar A. v. H. Be wusteloos viel deze neer. Daarop werden B. v. H. en A. B. ernstige messteken toe gebracht. De toestand van A. v. H. is zeer ernstig zoodat het ergste kan worden verwacht. EEN KIND GESTIKT. Te Heeze was gistermiddag het vier jarig zoontje van den landbouwer Sche pers aan het spelen nabij de schuur, waarin een dorschmachine werkt De kracht voor deze machine wordt door een rondloopend paard overgebracht langs een stang, welke uit den muur steekt Het ventje is op dezen stang gevallen, waar door zijn kleertjes werden gegrepen en snel rondgedraaid. De stang viel daarna van de vork en het paardi dat den tegen stand voelde, begon thans zoo hard aan te trekken, dat de kleeren zich weldra om den hals van het knaapje snoerden met het gevolg, dat de dood onmiddellijk intrad. DE INBRAKEN TE NIJMEGEN. Drie Inbrekers geknipt te Am sterdam. In den laatst/en tijd worden te Nijmegen weer herhaaidelüik inbraken gepleegd, waarbij de dieven het vooral op fabrieken, kantoren en magazijnen gemunt hebben. Het schijnt, dat een georganiseerde bende aan het werk is, daar alle inbraken op de zelfde primitieve wijze gepleegd worden. Deze week slaagde de politie er in, de hand te leggen op drie personen, die inr braak gepleegd hadden in het magzaijn van een ingenieursbureau aan de Fran- eohe straat. Bij deze inbraak was zonder succes getracht de brandkast te forceeren. De uieven haddien zich daarna tevreden gesteld met het plunderen van de etalage kast, waaruit stofzuigers, luidspreker» en electrische strijkijzers gestolen werden. Deze goederen werden per auto naar Am sterdam gébracht, waar die dieven tracht ten de voorwerpen van de hand te doen, De mannen liepen daar tegen de lamp, want de volta-gesterkte iste Amsterdam anders dan in Nijmegen en het gevolg was dat de verdenking van diefstal rees en de hoeren geknipt werden. De drie mannen, die goede bekenden van de justitie en de politie zijn, werdén na door den commis saris van politie te Nijmegen, te zijn ven- Ihoord, naar het Huis van Bewaring te I Arnhem overgebracht. VERDRONKEN. Dinsdagavond even vóór uur BaaJ het HM. meldt, die 14-jarig© zoon van den schipper van de Johanna, i» de Nieuwe Houthaven te Amsterdam, nadat hij uit de machinekamer aan dek gekomen was, door onbekende oorzaak over boord ge slagen en verdronken. De politie te 'a-Gravenhage heeft Dia»- dag aangehouden, ais verdacht van kin dermoord of kinderdoodslag, een jong© gescheiden vrouw van 24 jaar, die daar op haar kamer in dien nacht van 20 op 80 dezer ia bevallen. Andere penaioa> gasten hebben een kindje hooren schreeu wen. Kort daarop is de vrouw uitgegaan alsof er niets gebeurd was, hetgeen de aandacht van do pensiongasten' trok. In vexband daarmee is de vrouw gearres teerd. Bij het eerste verhoor bekende zij, dat zij was bevallen/ en dat het kindje leefde. Zijl ontkent echter zich schuldig te hebben gemaakt aan kindermoord of kinderdood slag. eigens baar is bet kindje denzelf den dag een natuurlijken dood gestorven en daarna heeft zij bet in doeken en pa pier gewikkeld en in een der Haagsche grachten geworpen. De vrouw ls opgenomen ln een der zie kenhuizen. OP HAAR MAN GESCHOTEN. Sedert geruimen tijd bestond er on- eenigheid tusschen de echtelieden O. A. te Rotterdam, welke twisten er toe hebben geleid1, dat de vrouw baar man verliet en bij haar ouders te Dg/mond aan Zee ging wonen. Dinsdag is zij opeens naar Rotter dam teruggekomen en naar den Zwaans hals gegaan, waar haar man werkt. Zij vroeg hem te spreken en toen hij naar haar toe kwam, haalde zij een revolver te voorschijn en loste zij op korten afstand een schot op hem. Het schot miste even wel en de man sloeg op de vlucht. Zij zond hem daarop nog een kogel na, welke hem lioht aan het hoofd raakte. Hij ls ln het ziekenhuis aan den Bergiweg behandeld. In het wapen zaten nog 8 scherpe patro nen» VAN HET DAK GEVALLEN. Aan de gevolgen overleden. De 64-jarige rietdekker J. Moenhuis te Ferwerd is bij zijn werk op bet dak van een in aanbouw zijnde boerderij te Hou werzijl, gemeente Ulrum, gevallen en kort na zijn overbrenging naar het aca demisch ziekenhuis te Groningen over leden. LAFFE STEEKPARTIJ TE WAALWIJK. Jongeman zeer ernstig gewond. In Babiloniënbroek bij Waalwijk waren oensdag een 5-tal opgeschoten jongens Kent ge den IndlaehenArchlpsl In de greote gehoorzaal van het Ko mt Dussen bekend als leden van de loniaal Instituut te Amsterdam wordt de elfde Koloniale Vaeantle- De serie nog niet afgeloopen. Inmiddels is aan de serie inbraken na de arrestatie van het drietal nog geen einde gekomen. Dinsdagnacht hebben zich onbekende personen toegang verschaft tot de kantoren van de N.V. Hollandia v.h. Merkx en Boerboom, gelegen aan de Wee- zenlaan. Evenals bijl de vorige inbraken hebben de ongemoode gasten zich toegang verschaft door verbreking van een raam. Een bedrag aan Nederlandsch, Belgisch, Oostenirijiksch, Fransch en Zwitschers geld wordt vermist, benevens een partij sigaren» DIEFSTAL VAN KOSTBAARHEDEN. Door Nederlander ln Frankrijk gepleegd. Op den Eersten Kerstdag heeft de cen trale recherche in een café te Rotterdam een man aangehouden, die gouden anti quiteiten, paaxlen, diamanten en briljan ten te keop bood. Hij verklaarde de kost bare voorwerpen ten verkoop te hebben ontvangen van zijjn vriend, den tuinman W. L., die bij' hem inwoonde. L. werd aan gehouden en weldra bleek, dat hij tot voor kort had gewerkt op het kasteel Kererault te Plougaste! (Bretagne). Hij bekende daar in den nacht van 23 op 24 December te hehben ingebroken en er een groot aan tal sieraden en ontiquiteiten te hebben gestolen. De buit heeft hij in zijn koffer gedaan, waarna hij naar het vaderland is teruggekeerd, waar hij intrek nam bij zijn vriend, die beloofde de gestolen wiaar voor hem te zullen verkoopen. De buit ver tegenwoordigt een zeeT aanzienlijke waarde. Er bevinden) zich o.a. bij: een maarschalksstaf uit den Napoleontisch en tijd, een gouden doos met portret van Na poleon, gevat ln briljanten, miniaturen uit den tijd van Hendrik TV, gouden ladélaars, parelen, diamanten, briljanten, gouden sieraden en zeldzame antiquitei ten. L. ls opgesloten. Buitenland. Krachtige aardschok ten Oosten van Napels. Op verschillende plaatsen scha de aangericht Ongeveer 50 K.M. ten Oosten van Na pels, te San Sossio en te Baronissi in de provincie Avellino is Dinsdagmiddag een hevige aardschok waargenomen. Een aan tal huizen, die bij de groote aardbeving van den afgeloopen zomer reeds schade hadden opgeloopen, stortte in. Op ver schillende plaatsen zijn de electrioiteits- en gasleidingen vernield, tengevolge waarvan ©enige branden ontstonden. Nadere bijzonderheden omtrent den juis- ten omvang der aardbeving en mogelijke slachtoffers ontbreken, maar men heeft ale reden om aan te nemen, dat men hier slechts te doen heeft met een weliswaar krachtigen, maar geheel plaatselijken aardschok, die geen slachtoffers heeft ge- eischt Landeigenaar vermoord in Mecklenburg. Freiherr von Maltzahn, die op het kasteed Grubenhagen bij Malchin (DL), woonde en tot een oud adellijk geslacht uit Mecklenburg behoorde, is Donderdag middag door den schaapherder Jakobi, die op zijnlandgoed werkzaam was, na een heftige woordenwisseling met een mes aangevallen en door steken in ek en rug zóó zwaar gewond, dat hij vrijwel direct den geest gaf. Toen de gendarmes Jakobi wilden ar resteeren. loste hij verscheiden schoten in hun richting, maar deze troffen geen doel. Daarna werd Jakobi overmand en naar de gevangenis te Güstrow overge bracht. schoonmaak beteekent, behoort aan boord de regelmaat van iederen dag te zijn. De kleuters probeeren eens het werk van vader over te nemen en de schuit ts wasscben. z.g.n. Zwarte Bende aan het biljarten Na het sluitingsuur ontmoetten deze on verlaten drie te Waalwijk wonende zeer cursus voor geografen gehoudeD. Prof. dr. F. A. Vening Meinesz tijdens de lezing bij de geegrafissho kaart van den Indisehen Archipel. x$n voltooiing. Een overiiebt van nabijheid van Maastricht. Het verbindingskaoaal in het Bosseherveld nadert de geweldige bekisting voor de sluiswanden in de motoren, die zijn opgesteld, hebben in onderling verband proefgedraaid, zoodat het geheele complex nog het vorig jaar in werking kwam en de bewoners van de echtstreek het nieuwe jaar met gerustheid kunnen ingaan. Binnenland. KINDERMOORD» De vrouw is aangehouden en opgesloten. Qroote scnoonmaak. Wat voor de huisvrouwen slechts eens per jaar groote Voor de waterwegen In Limburg. Het meuwo Vechtgemaal te Muiden is thans bedrijfsvaerdig geworden. De Hoe kostelijk het was. Aan een tweehonderdtal kleuters der Ver. »Hulp voor Onbehuisden» te Amsterdam, is door een aantal leden van de Ver. H.O.R.E.O.A.F. Maandag in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam een feestmaaltijd bereid. De kerst kransen hadden de onverdeelde aandacht van de kinderen. (Foto rechts).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 5