KANNEW ASSER Buitenlandsch overzicht. IS ALTIJD QOEDKOOPBR DE JACHT OP DE VEERTIG SCHEDELS Nedertandsche Middenstandsbank OOK VOOR DAMES-CONFEOT1E BINNENLAND. No, 6908 EERSTE BLAD. DONDERDAG 8 JANUARI 1931 59ste JAARGANG Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag Uitgave N.V. Drukkerij v/h O. DE BOER JR. Bureau: Koningstraat 20 Telefoon: $0 en 818 De wilde staking in het Roergebied verloopt. - Het werkeloosheidsvraagstuk in Duitschland. - De staking bij de mijnen in Zuid-Wales. - Een belangrijke ver klaring van lord Reading ten opzichte van Britseh- Indië' - Rusland's Zwarte Zeevloot de sterkste aller vloten. Dinsdag heeft rijksminister Stegerwald, toen htfi te Bochium en Dortmumd was, van rijn aanwezigheid, gébruik gemaakt om het loonconflict in het Roergebied met vertegenwoordigers van beide partijen en met vooraanstaande personen uit het dis trict te bespreken om, zoo mogelijk, te trachten bemiddelend op te treden. Deze pogingen) zijn mislukt, zoodat het conflict nu voor den bemiddelaar van de provincie Westfalen zal worden behandeld. De rijksregeering is nochtans van mee- ning, diat «en min ol meer gewelddadige oplossing van dit conflict onder het alge meen aspect van de toestanden in Duitsch land niet wenschelijk ia. Zij zal derhalve haar pogingen voortzetten om alsnog tot een vriendschappelijke oplossing te ge raken, waartoe nog alle tijd is, omdat de eerste opzeggingen eerst 15 Januari in gaan. Ondertusschen neemt het aantal stakers af en keert de normale toestand geleidelijk terug. Er wordt beweerd, dat de commu nisten, die bij deze staking een groote rol hebben gespeeld, wegens het mislukken van de beweging, reeds vertrouwelijke in structies tot hervatting van den arbeid hebben gegeven. Officieel echter verkon digen zü, dat de staking wordt voortgezet. Naar Wolff uit Gelsenkirchen meldt, zullen een groot aantal mijnwerkers, die aan de staking hebben deelgenomen en meer dan drie dagen niet hebben ge werkt, op staanden voet worden ontsla gen. Gisterenochtend zouden meer dan 1100 man in zes mijnen hun ontslag krijgen. Daar vier mlllloen staatsburgers gevaar loopen tot wanhoop te worden gedreven, zijn positieve maatregelen alles en' bezwa ren niets. Naar de „Morning Post" naar aanleiding van een interview met Cook meedeelt, loopt deze secretaris van de mijnwerkers- federatie met een papier van de regeering in zijn zak, waarin! déze zich tegenover de federatie verbonden heeft, de mijnwerkers in hun verzet tegen de eigenaars te zullen steunen. De vraag is nu maar, hoe de regeering dat denkt te kunnen doen. De mijnwerkers eischeni dat de regeering ver bindende kracht zal geven aan de uit spraak van den Nationalen Loonraad, waaraan de eigenaars echter niet meege werkt hebben. Dit komt neer op verplichte arbitrage, het beginsel dat de federatie zelf altijd afgewezen heeft Natuurlijk wordt er in sommige mijnwerkerskringen ook van overneming van de; mijnen door den staat gesproken, maar dit is uit den aard der zaak uitgesloten. De „Morniing Post" verwijt de regee ring feitelijk een soort van politieke cor ruptie, omdat er in hot Lagerhuis 43 mijn werkersafgevaardigden zitten en nog 43 anderen, die voor hun verkiezing van mijn- werkersstemmen afhankelijk zijn en Mac- Donald volgens haar vanwege die 86 la- bour- zetels verplichtingen op zich geno men heeft, waartoe hij volgens de mérites dc,r zaak niet gerechtigd geweest ware. ding ongeveer het gemiddelde zien van wat, van Europeesch standpunt bezien, voor Imdië te verwezenlijken zou zijn." Reuter meent op grond van de gemaakte vorderingen, dat de conferentie op 21 de zer zal afloopen. Hoewél geen enkele offi cieel» mededeeling terzake gedaan is, heerscht over het geheel optimisme ten aanzien van den uitslag en meent men, dat 'status van dominion te geven, behalve voor leger en buitenlandsohe zaken. Gisteren werd gemeld: De vooruitzichten op een overeenkomst tusschen de Hindoes en Mohammedanen op de Indisohe ronde-tafel-conferentie zijn wederom slechter geworden. Het punt van geschil tusschen beide partijen betreft de vertegenwoordiger van de Indische minderheden in het te vor men bondsparlement. De secretaris-generaal van den Volken bond heeft aan de regeeringen van de sta ten, die lid zijn van den Volkenhond, als mede de regeeringen van de Ver. Staten, Turkije en Sovjet-Rusland, een oopie doen toekomen van een brief van den president der DardanellenHCommissie, dri. 13 Deo. 1930, vergezeld van een lijst van de sterkte der vlootmacht van de Unie van Sovjet republieken, welke de sterkste vloot in de Zwarte Zee vormit. Reading stemde toe in een verantwoor delijke regeering voor Indië langs de lij nen door den Hindoe-liberaal Sir Tej Ba- Jtiadoer Saproa aangegeven, met inbegrip van controle over de financiën, recht en orde onder voorbehoud van bepaalde be voegdheden, door den onderkoning uit te oefenen. Er wordt groot gewicht gehecht aan deze uitspraak, daar men algemeen gelooft dat de liberale gedelegeerden en de regee- rings-gedelegeerden het met elkaar eens zijn. Deze rede van Lord Reading heeft bi- zondere, wij zouden bijna zeggen, beslis sende beteeikenis yoor den verderen gang vani zakeni", schrijft de „Nw. Rott. Crt." „In de eerste plaats, omdat Lord Reading (met zijn eigen naam Rufus Daniël Isaacs) van 1921 tot 1926 zelf Onderkoning van Britsch-Indië is geweest en in Engeland dus ais een man van buitengewoon gezag over Britsoh-Indische aangelegenheden beschouwd wordt. In de tweede plaats om dat hij de woordvoerder der liberale ge delegeerden is. De liberalen zullen tus schen de arbeiderspartij' en de conserva tieven in het parlement den doorslag ge ven, wanneer daar het wetsontwerp, het welk de nieuwe staatsregeling voor Indië belichamen moet, in behandeling komt. Daar nu de arbeidersregeering zeker niet minder ver zal gaan in het toekennen van zelfstandigheid aan Indië dan de libera len, kan men in de denkbeelden van Rea- de conferentie zal aanbevelen Indië den Joffre's Bitvaart. Het overbrengen van het lijk naar de Notre Dame. Dinsdagavond om B uur vond de plech tige overbrenging plaats van het lijk van maarschalk Joffre uit de kapel van dé Ecole Militaire naar de kathedraal' Notre Dame. Het kisten geschiedde In tegen woordigheid van.de bloedverwanten en de officieren' van zijn staf. Langs den weg naar de kathedraal verdrong zich een enorme menschenmenigta 'De lijkstoet, gevolgd door Fransohe, Belgische en EngcQsche troepen, begaf zich onder het gedonder van het geschut allereerst naar den Aro de Triomphe, waar bij het graf van dén Onbekenden Soldaat een oogenbllk halt gehouden werd. Een minuut lang heerschte alge meene stilte. De 'groote zaken hadden order gekregen, om tijdens de overbren ging de lichtreclames uit te schakelen. De straatlantaarns waren met rouwfloers omhuld en de monumenten van vlaggen der Fransohe republiek voorzien. De kist van den maarschalk was eveneens met de tricolor© bedekt Gisterenochtend toen het nog donker was, trokken de menschen bij drommen naar de Notre Dame en den weg, dien de lijkstoet van Joffre zou volgen. Het werd een koude en stralende ochtend. De kathedraal en de voornaamste admini- FEUILLETON (TEDS LUR11 OOP THUNDMC ISÏÏMiD). Uit hst Mngalsah daor LEO WAMMWuEY. „Van hier uit weer langs het pad terug", zei hij laconiek. Door een gebaar gaf ik hem bevel me de sporen te toonen. Ik wilde me zelf overtuigen of de man goed gezien had. Het vereischte geen bijzondere training om de beteekenis van die kleine voetaf drukken te vertolken. Miss Howard was het pad afgekomen, had over een af stand van een meter of tien langs het strand onder langs de klippen, voortge- loopen, had zioh daar omgekeerd' en was teruggekomen. Ik kreeg niet den indruk, dat ze ook maar één oogenblifc stil gestaan bad. En wat de kist met schedels betreft, daarvan was geen spoor te bekennen. Ik wist niet hioe ik het had. Het was blijk baar niet bij haar opgekomen om het strand verder af te zoeken. En het pad was aan weerszijden zoo dicht 'begroeid, dat ik de gedachte: misschien heeft ze het Btrand langs een anderen weg bereikt, als een absolute onmogelijkheid kon uitscha kelen. KONINGSTRAAT 108a Effecten t Coupons stratiegerbouwen droegen zwaren rouw. Langs den weg, dien de stoet zou nemen op weg naar het Huis der Invaliden, brandden de omfloerste lantarens. De gevel van de kathedraal ging aehter ge weldige lamfers schuil. In het halflicht van de roosvensters maakte zij van bin nen een betooverenden indruk. Het was er een en al gewemel van uniformen en staatsiekleedij. Daar het een nationale begrafenis gold, waren alle hooge colleges van staat vertegenwoordigd. In het midden verrees de katafalk in een wemeling van vlammende kaarsen. De plechtigheid werd geleid door mgr. Verdier, aartsbisschop van Parijs, die de absolutie gaf. De geallieerde legers hadden belang rijke deputaties gestuurd. Alleen de leiders hadden toegang tot de kerk. De dienst duurde ruim een uur en bestond uit een mis van requiem. Onder de statige ge welven maakte de schoone muziek een onvergetelijken indruk. Het was een aan grijpende plechtigheid, die door de prop volle kerk in gewijde aandacht werd ge volgd. Daarna ontplooide de reusachtige stoet zioh in dezelfde volgorde als bij Fo«h. In tegenstelling met toen was er nu voor gezorgdj dat den oud-strijders alle eer toekwam. De magistraten in hun kleurige toga's maakten ook nu diepen Indruk. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Op 29 December bedroeg het aantal werkloozen ln Engeland 2,643,127, wat 1^32^96 meen was dan een jaar daarvoor. HET VERZET IN BIRMA. Uit Rangoon wordt gemeld dat men met de omsingeling van de opstandelin gen in het district Tarawaddy op bevre digende wijze vordert Er wordt nog slechts een nieuwe aanval van hen ge méld op dorpen ln het district Pyapon. Fransehe troepen In Marokko overvallen. Dooden en gekwetsten. Uit Casablanca wordt gemeld; dat Zater dag in het Zuiden van Marokko een deta chement Fransehe troepen, die zich op een verkemningsmarsch bevonden, door Ma- rokkaamsche opstandelingen- is overvallen en zware verliezen' heeft geleden: De Franschen moesten zich terugtrekken en verloren een kapitein, een luitenant en elf manschappen; terwijl bovendien een luitenant en 'zes man werden gewond en een officier wordt vermist. MUITERIJ OP DE ROODE VLOOT? 22 matrozen gefusilleerd. In de emigrantenpers loopen verschil lende geruchten over muiterij op de Rood© viool De Posledhyje Nowosti drukt onder het voorbehoud van een vraagteeken een bericht uit Athene af dat in de haven van Sewastopol de matrozen van den kruiser Profintern zijn gaan muiten naar aanleiding van de gevangen neming van een van hun kameraden door de gepeoe. Alle matrozen werden gear resteerd, maar niet dan nadat zij erin ge slaagd waren de machines te beschadi gen. Er zouden 22 matrozen gefusilleerd zijn. Volgens de Roel zijn te Kroonstad 9 leerlingen van de Militaire Zeevaart- school-Wolodarski gefusilleerd wegens het vormen van een contra-revolution- naire organisatie en het aanknoopen van betrekkingen met emigranten. Ik ging naar haar terug. „En?'.' vroeg ze, ©en tikje uit de hoogte. „Tevreden gesteld?" „Nee, eerlijk gezegd, begrijp ik er niets van", verklaarde ik naar waarheid. „Als u me eens precies vertelde wat ér gebeurd wasl Tenminste, alls u niet te boos op me bent." „Ik ben absoluut niet „boos", gaf ze luchtig ten antwoord, „'t Is zoo gegaan. Onze schipper, dat is een Arabier, zooals u misschien wel weet, kwam me vanoch tend vertellen, dat het wrak gevonden was en dat de kist door de menschen, die het wrak gevonden hadden begra ven was op het strand van Fish Island. Trout stelde me voor om met me mee te gaan. Ik vertrouwde hem.... sedert dien dag Is er niets op zijn gedrag aan te mer ken geweest. Maar ik moest wachten, zei hü, tot hfj terug was. Hij had een afspraak met 'kapitein Timms, er moest iets be sproken worden.... maar daar weet u waarschijnlijk ook alles van af." „De whisky- en werkquaestie?" vroeg ik. „Ja", zei Miss Howard. „Ze willen alle whisky onder hun berusting hébben en ze willen alleen werken als ze in de stemming er voor zijn. Maar nu het andere. Dadelijk toen hij terugkwam, gingen we weg...." „Maar waaróm ging u alleen? Uw broer...." Ze kreeg een kleur. Haar Lippen sloten zich een oogenblik heel vast opeen. „Mijn hroer.... is niet goed in orde. En we hadden toch den roeier bij ons'*, zei ze met iets uitdagends in haar oogen dan ging ze gewoon voort: „We gingen aan land in de kleine baai, daar, aan dien kant van het eiland. Trout stelde me voor, J. J. G. BARON VAN VOORST VOORST. Naar. de Tijd verneemt, blijft de toe stand van den oud-voorzitter der Eerste Kamer, luitenant-generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, zeer ernstig. De patiënt is buitengewoon verzwakt, daar hij reeds gedurende veertien dagen na genoeg geen voedsel tot zich neemt HET CONFLICT IN HET ZEEVISSCHERIJBEDRIJF. Het Nederl. Correspondentie-bureau in Den Haag meldt: Over een bemiddelingsvoorstel, dat Dinsdag, zooals gemeld, is gedaan in een conferentie tussohen werknemers en werkgevers ln het zeevissoherijbedrilf, welke onder leiding stond van den rijks bemiddelaar den heer Van IJsselsteyn, heeft Dinsdagavond de loonooimmissie uit de reeders langdurig vergaderd. Van die zijde weigert men inlichtingen te geven over de resultaten van die bijeenkomst Wij vernemen eohter, dat de loon commis sie dit bemiddelingsvoorstel aanvaard heeft, zoodat het verder in de ledenver gaderingen kan worden behandeld. Deze kwestie is nu in een phase ge komen, waarin een bevredigende oplos sing mogelijk schijnt. (Nw. Rott Ort). Nieuwjaarsrede van den voorzitter van de Kamer van Koophandel. Aan de Nieuwjaarsrede van den Voor zitter der Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwartier, uitgesproken den 7en Januari 1981 in het Stadhuis te Alkmaar, outleenen wij het volgende: Mijne Heerenl Een teekening, die onlangB ln één on zer weekbladen stond, toonde ons een man, die moeizaam een zwaren last de maand December op zijn schouders torste, om dien als laatste loodje naar den stapel te dragen, waarheen hij blijk baar met groote krachtsinspanning do vorige elf maanden had gesjouwd. Dit beeld teekent kernachtig het afge- loopen jaar 1 In de nleuwsjaarsrede van 1980 uitte ik reeds de vrees, dat de beurs krach, die ln het najaar van 1929 plaats vond, zou terug slaan op het bedrijfs leven van ons land, waarin zioh toen een kentering aankondigde. Wie had eohter durven vermoeden, dat een wereldcrisis zou volgen, die nu reeds ongeveer een jaar duurt? Elven talrijk als uiteenloopend zijn de gissingen en de theorieën omtrent het ontstaan der crisis, doch de oorzaak ligt in het duister. Wij gelooven Inderdaad, dat de zoo dringend noodige samenwer- dat ik met den neger zou gaan kijken. Hij wilde liever bü de sloop blijven. Als ik riep, zou bJji komen. Ik vond het goed, we gingen dezen kant uit. Daar, bü het einde van het pad bleef de roeier staan en wees naar de klippen. Ik liep in de richting die hij me aanwees opeens, of ik gewaar schuwd werd door een voorgevoel, weet ik niet.... keek ik om.... juist op het oogenlblik dat hij er vandoor ging. Ik liep hem hard achterna, maar toen ik 'bij de baal kwam, was de boot al zoo ver weg, dat ik ze niet meer kon beroepen. En toen dacht ik: ik ga terug; van de 'kaap af Ik wist dat er langs dezen kant een weg was.kan ik signalen geven en toen ik was ongeveer halverwege toen hoorde ik stemmen." Op haar eigen open. eerlijke manier keek ze me aan. Alle twijfel aan de waar heid van haar verhaal verdween. Maar daarmee was de puzzl© niet opgelost. Dat verhaal van dién negert Welk doel had de man gehad met haar naar Fish Island te lokken en haar daar aan haar lot over te laten! En waarom had Trout zich tot mede- plichtige-spelen geleend? En waarom....? Maar zoo kon ik wel doorgaan. Een heel ristje vragen kwam, de een na d© ander, in mijn hoofd op en op geen enkele wist ik ©en antwoordi. „W© doen 't beste om maar terug te gaan", stelde ik voor. Jn de boot kunnen we verder praten. En over een half uur ls het donker." Ze knikte toestemmend. We begaven ons weer op weg, op dezelfde manier waarop we gekomen waren, achter elkaar als Indianen op het oorlogspad. Maar als extra voorzorg namen we nu den neger tusschen ons in. Ik voelde niets voor een nacht op Fish Island en je kon nooit we ten of het goede voorbeeld van z'n land genoot niet aanstekelijk kou werken. Het struikgewas aan weerszüden van het pad was vrij hoog, zóó hoog, dat het alle uitzicht op zee 'belemmerde Maar onze voorloopster" Mlsis Howard ging vooraan ik sloot de rij was vlug; na een minuut of acht kwamen we uit het nauwe pad, waar het al sohemerig begon te worden, op. de open plek tusschen de klippen en weer van daar uit op het smalle strand om de baai. Ik drong langs den neger heen. Miss Howard wist na- tuurlük niet aan wélken kant onze sloep lag. Ik zei nog: „rechtsaf, Miss Howardl" en.bleef van verbazing aan den grond genageld staan. Onze boot was verdwenen. Een kreet van onzen roeier deed me omkijken. De man stond van me afge keerd en wees in de richting van Deep Strait. „iBwana.... Bjjk daor.... ver weg." Ik zocht met mijn oogen den omtrek van de plaats, di© hü, aangeduid had, af. En ja, onduidelijk door den ü'ton avond mist boven de 'kalme zee, zag ik den vorm van een sloep met één inzittende, ©en man die, naar z'n bewegingen te oordeelen, groot© 'haast had om Thunder Island te bereiken. Müm verbazing ging ln ongerustheid over. „Is hij, zwart of blank?" vroeg ik onzen roeier. De man haalde zijn schouders op. Maar dan, met een gebaar naar de plek, waar onze boot gelegen had, liep hü vlug het strand langs en ging daar op zijn knieën liggen. Wil gingen hem zonder één woord te spreken achterna. „Ik denk man zwart", was de conclusie waartoe de neger na een poosje rond- speuren kwam. „En heelt haast gehad, kijk maar", hij wees op de voetafdrukken, waarvan de teenen' heel duidelijk en de Meden büna niet te zien waren. Dat kon heel goed waar rijn, maar veel helpen deed het niet. In elk geval werd de chaos van onverklaarbaarheden er Met door ontward. Was het verhaal van Miss Howard waar? Gesteld, dat Trout zijn werkgeef ster werkelijk opzettelijk op FMi Island achtergelaten had, wat was dan1 het doel van die handelwijze? Was er verband tusschen zijn verdwünen en het stelen van onze sloep? Had Timms me voorgelogen? Of was hü te goeder trouw en had Trout hem voor den gek gehouden? Wie was de mysterieuze inboorling, die er met onze stoep van- door was gegaan? Hoe was hij op Fish Island gekomen? Ik moet eerlük bekennen, dat mijn hoofd duizelde. In mijn hulpeloosheid keerde ik mijl tot Patricia Howard. „Begrijpt u er iets van?" vroeg ik kleintjes. (Wowdt vervolgd) HELDERSCHE COURANT Het vrobleem van de werkloosheid kost ook de Duitsche regeering heel wat hoofd brekens. Dietrich, de rijksminister van financiën, heeft Dinsdag te Stuttgart, in een bijeenkomst van de Democratische partij' een rede gehouden en daarin nieuwe gezichtspunten inzake de bestrijding van de werkloosheid ontwikkeld. De minister zeida o. m., dat de miiliarden, die het rijk zal moeten opbrengen ter ondersteuning van werkloozen, zouden moeten worden gebruikt om deze werkloozen op te nemen in een productieproces. Daardoor zou de productie tevens gxooter worden en de Prijzen dalen. De vraag is thans, wélke middelen bestaan er om de werkloozen in plaats van ze te ondersteunen, aan werk ongeveer drie mllliard uitgegeven, dit is te helpen. Voor de werkloozen wordt tihana zoo geweldig veel, dat alle theorieën en alle bezwaren van theoretischen aard op den achtergrond komen en men het wagen moet nieuwe wegen te betreden. De mijnwerkersstaking in Zuid-Wales Als gevolg van de mijnwerkersstaking in Zuid-Wales hebben de spoorwegmaat schappijen vijftienhonderd man personeel ontslagen wegens den terugslag dien de mijnwerkersstaklng op het spoorwegver keer heeft Ruslands Zwarte Zee-vloot de sterkste aller vloten. Het is wél mooi om algemeene ontwapening te eischen van anderen, doch als men' dan zelf zoo'n slecht voorbeeld geeft, zooals uit onderstaande blijkt, dan heeft het eischen niet veel beteekenis, krijgt het eerder een verdacht tintje. Men leze en make zelf zijn gevolgtrekking. Dé conferentie over Britsch-Indiö. Lord Reading, de gewezen onderkoning van Britsch-Indië, heeft in de Maandag gehouden zitting van de subcommissie voor de federale structuur, namens de li berale leden der Britsche delegatie, een verklaring afgelegd ten aanzien van de te volgen politiek. Dit was de eerste verkla ring van dien aard van een lid der Brit sche delegatie ter conferentie. 54) KANTOOR OEN HELDER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 1