groot BAL Evangelisatie. - Palmstraat VereefligingvanHuisvrouwen. BHAVINE 5TICKF8 KLAVERBIAËl GLASLAMPEN EN ZIJDEN KAPPEN A. J. FEU, Installateur, Koningstr. 64 Radiografisch Weerbericht Advertentien. Zaterdag en Zondag: DIVERSEN Waarheen poincare over het bolsjewisme. sport vereeniging m(arine) ldjchtvaart) d(ienst). Marktberichten Marineherichten. «r -mit iT\IR vliegtuig. EEN NIEUW milita1» de „graf zeppelin". Visscherijberichlen. Burgerlijke Stand van DenHelder. twee boerderijen afgebrand. LUCHTVAART. Laatste berichten. ernstig ongeval te amsterdam. —w■■Jwaroaam—II 1 mi ««o— Cursus Ziekenverpleging op Maandag 30 Maart a.s., des avonds te 8 uur in het Chr. Militair Tehuis, Kanaalweg. DANCING ROYAL CASINO geeft weer een dol-gezellige Hoppertbrouwer's Band Verrassingen Entrée 121 2 cent even scheren" Wij hebben keus uit plm. 80 zoowel voor Gas als Electrisch licht. Onze groote omzet bewijst dat wij goedkoop zijn. NAAR AMSTERDAM en HAARLEM PER NIEUWE LUIE AUTOBUS OP WOENSDAG 1 APRIL a.s. ADVERTEERT IN DIT BLAD Een waarschuwend woord. De „Temps" publiceert de inleiding, v/elke oud-president Poincaré heeft ge schreven voor het boek „Het Bolsjewisme aan het werk", dat graaf Kokoztzow in het licht zal geven. Poincaré besluit zijn opstel aldus: De dumping, die de Sovjets op alle markten der wereld toepassen, zal niemand spa ren. De Sovjet-Unie verheelt geenszins, dat zij voornemens is onder alle volken zonder onderscheid, begunstigd door de toenemende economische malaise, wan ordelijkheden te doen ontstaan, die het hun onmogelijk zullen maken zich te be schermen tegen het gevaar, waardoor allen worden bedreigd. Het is hoog tijd tusschen hen een verstandige solidariteit tot stand te brengen om tegen de aggres- sieve barbnarschheid een vreedzame ver dediging der beschaving te organiseeren. VOETBAL. NEDERLAND-BELG9 Zondag a.s. zal dan de lang verbeide kamp plaats hebben: Nederland versus België, de meest populaire ontmoeting van het seizoen, de telkens terugkeerende jaarlijksche match, welke nog immer de grootste belangstel ling trekt. Want ondanks de allerminst schit terende resultaten van onze nationale ploeg in haar voorgaande wedstrijden, is de belangstel ling om getuige te zijn van dit treffen, weer enorm. Het Stadion is reeds lang totaal uit verkocht, wat nog niet wil zeggen dat er geen kaarten meer verkrijgbaar zijn. Daarvoor zor gen de opkoopers, die wel aan kaarten weten te komen (ondanks de strenge bepalingen der K.N.V.B. omtrent de afgifte). Als men er maar wat voor over heeft, ga dan maar ge- rus; zonder plaatsbewijs de reis naar Mokum ondernemen en men slaagt gerust wel. De Technische Commissie heeft het Neder- landsch elftal naar haar beste weten samen gesteld. Werkelijke critiek is er door de pers riet geleverd, al acht men de verleiezng van Forrr.enoy dan ook een ware verrassing. Men k n zich vrijwel met de keuze vereenigen. Zooals men weet, is dit het elftal. Van der Meuten. Van Run Van Kol. J. Pauwe, Andriessen, Van Heel. A dm, Tap, Lagendaal, Formenoy, v. Nellen. B. Pauwe, de eigenlijke spil, moest uitvallen, 0 dat d.'ze speler door een enkelblessure e'.oopen in de match tegen VSV niet k a uitkomen. Nu is het nog altijd regel gc- est, dat in zoo'n geval een der reserves de c ingevallen plaats inneemt, in dit geval dan Plopper, de spil van ZFC. Dat is nu echter r' t gebeurd, men neemt Andriessen Jr. Een 1.die wel eenige bevreemding wekt, als 1 cn weet dat de Ajax-spil in geen enkele oefen- of proefwedstrijd is uitgekomen; ook a's zoodanig nooit door dé T. C. gekozen, ter- v "I zijn spel in zijn eigen club den laatsten ook niet direct van hooge kwaliteit kan errd worden. In zijn match tegen Zwit- s.'r'and was hij bovendien- een volslagen mis lukking. Een onverklaarbare verkiezing, waar over no- heel wat te zeggen zou zijn. Maar e zu'len het hierbij laten. Het instituut „re- s v:s" wordt op zoo'n manier een wassen n Cm op het elftal terug te komen, zijn v 'j zeer benieuwd hoe het elftal het er tegen ('o Belgen zal afhangen. Men is van groote' v. rv.-achtmgen vervuld, acht dit team wel tot een behoorlijke prest :tie in staat, als men aan de noodige techniek en tactiek ook een groote dosis spirit en enthousiasme weet te p ren. Dat laatste is tegen de Belgen zeker gebeden! De achterhoede zit stevig in elkaar, al schijnt van Kol zijn besten tijd gehad te heb ben; de Ajacied heeft echter zijn tactiek en routine op menige jongere kracht voor. Je halfbacklinie, de kanthalfs staan bekend als uitmuntende spelers mert een goeden kijk op liet spel. Wat den spil betreft, hebben wij hier boven reeds onze meening gezegd. Wij blij ven er bij dat K'opper, die voortdurend in training is geweest (in Den Haag onder den Bonds-oefenmeester), op het moment beter is dan Andriessen. Maar het feit is eenmaal ge schied. Tenslotte de voorhoede. Adam, die in Zwit serland studeert en daar ook geregeld speelt, zal zich zijn keuze wel waardig toonen. Hij moet in prima conditie zijn. Tap blijft het vraagfeeken in het elftal, -maar wordt toch tel kens herkozen. Baltechniek en handigheid be zit hij als geen ander, maar het is een speler met buien; hij alleen kan een wedstrijd win nen. maar ook doen verliezen. Lagendaal is een energieke doorzetter, die niet van pingelen houdt en een hard zuiver schot bezit. De vraag is nu maar of hij het met zijn nevenspelers kan vinden. Formenoy, die zoo zoetjes-aan tot de veteranen gaat behooren en in 1924 op de Olympiade te Parijs reeds enkele wedstrijden voor het Ned.-elftal speelde, is vrijwel onver wacht gekozen. In zijn club moet hij momen teel zeer op dreef zijn, wat misschien de aan- leiding voor de T. C. is geweest om hem te nemen. H.j kent het spel door en door, maar rHiFC - ln.sne"le'd ingeboet. Van Nellen (uit ,!s "iet voor de eerste maal internatio naal; zijn verkiezing, vóór van Gelder en van der Heijden, moet wel het bewijs zijn dat hij op het oogenbük weer zijn oupde vorm te pak ken heeft. Bovenstaand elftal heeft met uitzonde ring dan van den spil een tweetal zeer nut tige oefenwedstrijden gespeeld tegen Engelsche beroepsclubs en is bovendien de laatste paar maanden (enkele dagen per week in D°n Haag) in voortdurende training geweest. Zoo dat al met al onze vertegenwoordigers geens zins onvoorbereid den grooten strijd zullen ingaan. We verwachten een goede prestatie. Het Belgische elftal is als volgt samenge steld: Badjou (Daring C. B.); Kouwens (R. C. Mechelen), Hooydonckx (Excelsior, Hasselt); Verboven (Berchem Sport), Hellemans {F. C. Mechelen), Moescbal (Racing C. B.); Versijp (F. C. Brugge), Voorhoof (Liersche S. K.), Capelle (Standaard C. L.), Secretin (R. C. Montegnée), Ledent (Standard C. L.). Hier zitten, voor wat ons betreft, diverse oude bekenden in, zooals het achtertrio en de geheel middenlinie, zoomede de rechtervleugel. Nieuw voor de oranje-mannen zijn de midden voor en de linkervleugel. Het elftal draagt lang niet de algeheele instemming van de Belgische pers weg. Het feit, dat Antwerp F.C. en Beer schot in 't geheel geen vertegenwoordiger in dit elftal hebben en Berchem Sport slechts 1 (dit zijn de 3 sterkste clubs), schijnt de heeren nogal dwars te zitten. Het is daarom echter nog niet gezegd, dat het huidige team niet het sterkste zou zijn. Dat is nog lang geen bewijs, want wat het Ned. elftal betreft, heeft ZFC 9een enkelen speler verkozen gezien, Sparta. Ajax en PSV slechts I, era. En dat zijn bij ®n» toch de sterkste clubs! De wedstrijd toch per radio. Was het tot nog toe gewoonte dat de AVRO de interland matches door middel van den heer Hollander per radio de ether inslingerde, «at zal Zondag voor de eerste maal niet ge- beuren. W at de reden daarvan is, zal den lezer wel bekend zijn, waarom wij er ons niet over willen uitlaten. Thans echter zal de K.R.O. zich met de uitzending belasten, en als deze even perfect en interesasnt zal zijn als men dat van den heer H. gewend is, zal de lief hebber heusch geen reden tot klagen hebben. Hopen we dat het aldus gebeuren zal. ANDERE WEDSTRIJDEN. Ned. Elftal BSparta (Praag). Behalve NederlandBelgië in het Amster- damsche Stadion wordt dit keer een zeer in- teressante ontmoeting gespeeld te Enschedé tusschen een z.g. B-elftal en de beroepsclub Sparta uti Praag (Tsjecho-Slowakije), waarin o~a. de bekende Belgische speler Raimond Braine speelt. Doch deze crack zal te En schedé niet van de partij zijn, daar hij ernstig ziek is. Het B.-elftal is als volgt: Odijk (De Hollanddaan)Diepenbeek (Ajax), Wandcrs (Wageningen)Sterk ('t Gooi), Ten Donkelaar (Ensch. Boys), Breitner (ADO); Wels .(Unitas), Steens (ZFC), Ruisch (DFC), Schoemaker (Quick H.), Kanmeijer (Haar lem). Deze ploeg - met uitzondering van Schoe maker en Ruisch, voor wie v. d. Heijden en Wendt invielen speelde Woensdag te Rot terdam een oefenwedstrijd tegen een Zwalu wen-team, welke de B-ers met 2o wonnen. Een match, die over het algemeen teleurstelde, daar de spelkwaliteit niet hoog stond. Het B-elftal speelde nog het beste voebal, was meer een geheel en scoorde door Wendt (Sparta) en Breitner. Laat ons de wensch uitspreken, dat vooral onze Noord-Hollandsche vertegenwoordigers in Enschedé een uitstekend figuur maken, op dat zij ook nog voor enkele nader te organi seeren wedstrijden in aanmerking komen. De oefencampagne. Zooals reeds gemeld, wordt ook na Neder landBelgië de oefencampagne onverdroten voortgezet. Helder-nieuws. Vriendschappelijke wedstrijden. Helder AHBS-elftal, aanvang 10 uur. Helder-comb.Handelsschool, aanvang half drie. adsp.Schagen-adsp. Geen uitwedstrijden zijn vastgesteld. Voor den wedstrijd HollandBelgië a.s Zondag in het Stadion te Amsterdam zijn voor hier 39 plaatskaarten gekocht, zoodat men met een groote autbus van hier vol gegadigden er heen gaat. Door het personeel werkzaam bij den Marine Luchtvaartdienst is een sport- vereeniging in 't leven geroepen. Op de hiervoor gehouden vergadering welke plaats vond op 25 Maart 1931 bracht de waarnemend voorzitter naar voren dat het allerminst in de bedoeling lag om te trachten personen van andere sportvereenigingen naar M.L.D. over te hevelen, doch dat het doel voorloopig was om vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Immers, zoo ging inleider ver der, zijn in deze stad, om ons tot voetbal len te bepalen, vereenigingen genoeg. Door het toevoegen van een sportver- eeniging in deze gemeente, welke ook haar plaats zou willen innemen in de competitie-wedstrijden, zou alleen be reikt worden een nog grootere versnip pering, wat nooit ten voordeele kan zijn van de sport in 't algemeen. Veel betel en practischer zou het zijn als in deze ge meente één voetbalvereeeniging zou zijn, voortgekomen uit de plaatselijke clubs, en zeer zeker zouden deze vereenigingen onderlinge vriendschappelijke wedstrij den kunnen houden. De functies van de nieuw benoemde bestuursleden werden als volgt verdeeld: de heer J. v. Gorkum, voorzitter; de heer P. A. van Wensen, secretaris-penning- meester, Kerkgracht 35; de heeren Kiljan, Say en Both, commissarissen. Vereenigingen, welke over wedstrijden of dergelijke wenschen te correspondee- ren gelieve hunnen brieven te zenden aan het adres van den secretaris-pen ningmeester. De aanwijzing om naar Nederland terug te keeren van den marn. 2e kl. W. A. van Veen, Per Insulinde, 11 Maart van Priok, is inge trokken. Onderstaande korporaals der mariniers wor den den ien Mei a.s. geplaatst bij de Korps- school: Korp. der mars. J. Mud, id. H. de Vink id J. Dourlein, id. H. de Pijper, id. B. Schop, id. T. Meert, id. R. Stam, id. H. v. Amersfoort, id. T. J C. Frenaij. id. J. Kerkhof, id. J. Kooij- man, id. F. W. Óssenforth, id. D. van Vliet, id. J. H. Kramers, id. M. J. Rentmeester. Onderstaande manschappen van het Korps mariniers worden den ten Mei a.s. geplaatst bij de Korpsschool: Mar. ie kl. J. A. Tamiaans, id. J. H. Bes- sems, id. J. Bosma, id. T. G. Lammers, id. T. J. H. Schuiite, id. J. H. v. Beek, pijper ie kl C. J. Walder, id. J. H. Post, tamb. ie kl. T. Schreuder, mar. ie kl. W. A. v. d. Heijden, id. A. P. van de,Steenoven, id. C. Koens, id L. van Hoek, id. T. H. Dichjans, id. A. P. C. Kempen, id. J. Leissnër, id. T. C. A v. Ger- ven, id. J. Bleeker, id. J. A. Meeuwissen, id. J. G. Nicolaas, id. J. Thoma, id. J. J. A. v. d. Neut, id. A. de Buck, id. P v. d. Hoeven, id. F. de Ridder, id. H. G. Wieman, id. A. h! N. van Nunen, id. C. v. Drongelen, id. T. Lenos, id. P. Stout, id. C. J. J. v. Espen, id. M. Leijte, id. C. van Dijk, id. K. Artz, id. T. A. van Eijk id. E. Rijkse. Den Burg. Texel-nieuws. Morgenmiddag heeft op 't sportterrein alhier een competitiewedstrijd plaas tusschen Texel 1 en Helder 3. De aanvangstijd van de zen wedstrijd zal men trachten iets te vervroe gen om 't mogelijk te maken dat de voetbal j liefhebbers althans nog een gedeelte van de radio-uiizending' intern, match HollandBelgië kunnen volgen. Het Texelsch elftal komt voor dezen wed strijd met 2 invallers uit. Winter heeft in den wedstrijd SchagenTexel de vorige week zulk een hevigen schop opgeloopen, dat hij niet kan meedoen; ook Jn. Gielis moet door een 1 anderen speler worden vervangen. Texel 2 speelt morgen tegen Schagen 2. Op Woensdag 15 April wordt op het Sparta- terrein te Rotterdam een wedstrijd gespeeld tusschen het Nederlandsch elftal (al of niet „voorloopig") en de F.C. Sochaux, een der sterkste Fransche clubs en bestaande uit per soneel van de Peugot-fabrieken. Het elftal dezer fclub bevat ook enkele buitenlanders. Het vestigde verleden jaar o.m. de aandacht op zich door het Belgische elftal met 21 te slaan. Voorts speelt op 22 April eveneens op het Sparta-veld het B-elftal tegen een na der aan te wijzen tegenpartij. Daarna volgen de landenwedstrijden Neder landDuitschland (26 April) en België'Ne derland en Nederland BBelgië B (op 3 Mei). Tenslotte worden onderhandelingen gevoerd voor drie wedstrijden, n.l. op 10. 14 en 17 Mei tegen een Engelsche club uit de ie divisie van de League. Nog meer wedstrijden. Zaterdag (dus heden) wordt op het terrein j van Sparta gespeeld de wedstrijd tusschen de vertegenwoordigende elftallen uit Rotterdam en Antwerpen. Denzelfden dag voorts nog een j ander Antwerpsch elftal tegen een Amster- damsch team in de hoofdstad. Vervolgens zul- len in Rotterdam de elftallen van Rotterdam- j sche en Antwerpsche scheidsrechters hun krachten meten. BEGRAFENIS H. W. A. BRANS, Vrijdagmiddag is onder groote belang stelling het stoffelijk overschot van den dezer dagen te 's-Gravenhage overleden gepensionneerden kapitein ter zee H. W. A. Brans, oud-lid van het Hoog Militair Gerechtshof in Ned.-Indië, op de begraaf plaats Oud Eik en Duinen ter aarde be steld. Vice-admiraal B. Schreuder wijdde eenige woorden aan de nagedachtenis van den ontslapene, die zijn roeping als zee man steeds had verstaan en daarnaast zooveel voor het gezinsleven had gedaan. Onder het spelen van Schubert's Wan- derers Nachtlied, werd de kist grafwaarts gedragen, waar de aanwezigen bloemen in de geopende groeve strooiden. Namens de weduwe dankte de heer N. van Gelder. HR. MS. „VAN GALEN". Hr. Ms. van Galen is 27 April vap Boma vertrokken, een dag eerder dan de, bedoeling was. Opnemingsvaartuigen. HET COMPETITIE-PROGRAMMA is door een en ander bijzonder klein. We noemen de volgende wedstrijden: AFDEELING I. ie klasse. HDVSStormvogels. 3e klasse A. OosterparkDSV (Bruins). Reserve ze klasse A Alcmaria Victrix 2KFC 2 (Beauchampet). Reserve 3e klasse A. OSV 2—ZRC 2 (Venema). N.-H. V. B Rauchbeker. ZFC 2EVC 1, 2.30 u., Bautsma. ie klasse C. Tuindorp: HRC 3Schagen 1, 2.30 u., v. 't Veer. Texel IHelder 3, 2.30 u., Vlam Waeringerwaard'Nieuwe Niedorp, Snijders. ze klasse D. Schagen 2Texel 2, Kraan. 4e klasse D. Anna Paalowna: BKC 3Helder 5, Augu- steijn. Wieringen: Succes 4HRC 6, van Oor schot. Adspiranten K. Wiericgen: Succes ASchagen A, 1 u., van Oorschot. Acspiranten L. Bolweg: Helder C—Schagen B. J. Augusteijn. Tuindorp: HRC CHelder D, 10 u., Heijblok H.R.C.-nieuws. H.R.C. 3SCHAGEN 1. (Aanvang half drie.) Morgenmiddag vindt op het Tuindorp een der belangrijkste wedstrijden van dit seizoen plaats. De kampioenscandidaat der ie klasse N.-H. V. B zal daar den strijd aanbinden met Schagen 1. Deze wedstrijd zal waarschijnlijk beslissen wie hier kampioen zal worden, Texel of Schagen, zoodat hier zeker een groote spanning zal zijn of HRC 3 zal win nen, ja of neen. Laat het 3e elftal zich geheel geven en toonen dat het een der sterkste clubs uit de ie klasse N.-H. V. B. zijt We wenschen het 3e veel succes. Scheidsrechter is de heer W. van 't Veer. Succes-nieuw». Voor Zondag 29 Maart zijn op hrt Succes- terrein te Hippolytushoef strijden bepaald: Succes 4—HRC 6, Succes V ilfi .E )I De opnemingsvaartuigen Eilerts de Haan cn Hydrograaf zullen 7 April onderscheidenlijk te Willemsoord en Hellevoetsluis ia dienst worden gesteld. De leiding der opnemingen zal worden opgedargen resp. aan den luit. ter zee ie kl. J. W. H. Vogelzang en id. 2e kl. J. Rui tenschild. Eerste luitenant der mariniers H. O. Roms- winckel, dienende aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Vüissingen, wordt 28 Maart ter beschikking gesteld, en eerste luitenant der mariniers G. Wilhelmy Damsté 27 Maart overgeplaatst aan boord van Hr. Ms. Wacht schip atóaar. Met 1 April zijn luitenant ter zee ie kl. J. A. de Gelder en luitenants ter zee -3e kl. C. A. Jeekel en E. A. Labouchère geplaatst bij de onderzeedienstkazerne te Willemsoord. Met 7 April is luitenant ter zee ie kl. P. Rouwenhorst tijdelijk geplaatst te Vlissingen en luitenant ter zee 2e kl. J. E. ten Klooster geplaatst aan boord Hr. Ms. Heemskerck. Met 13 April is kapitein-luitenant ter zee J. S. C. Oldvier geplaatst aan boord van Hr. Ms. Gelderland. Met 4 Mei is de officier van gezondheid ie kl. O. Uffen overgeplaatst aan boord van Hr. Heemskerck. Off. van adm. 2e kl. H. J. G. van Giessen, onlangs uit Oost-Indië teruggekeerd, wordt 7 April geplaatst aan boord van Hr. Ms. tor pedo-instructieschip Schorpioen te Nieuwediep. 7 April: luit. ter zee 2e kl. M.R. J. Luske van Schorpioen naar Wachtschip Willemsoord. De luit. ter zee 2e kl. M.R. W. A. Deterts is den I9en Maart en de id. H. W. Hemmes wordt den I5en April van zijn plaatsing ont heven. De luit. ter zee 3e kl. M.R. H. J. van den Berg wordt den isen April van zijne plaatsing ontheven. De ie luit. der mars. H. O. Romswinckel wordt den 28en Maart a.s. gesteld ter beschik king en vertrekt den i5en April per s.s. Indra- poera naar O.-I. Luit. ter zee ie kl. O. R. F. Immink is, van j zijn plaatsing bij den dienst in Oost-Indië, per particuliere gelegenheid hier te lande terug gekeerd. 27 Maart: ie luit. der mars. G. Wilhelmy Damsté van Mar.kaz. Willemsoord naar Wachtschip Vlissingen. Met 1 April is aan den onderkapelmeester P. Kreijger de titulaire rang van adjudant on derofficier en aan de stafmuzikanten M. Luca, J. van Vessem, H. B. Schenkels, J. J. W. Hertsworm ,L. J. Meeues en W. van der Moot de titulaire rang van sergeant-majoor toege kend. 28 Maart: sergeant-ionstabel A. J. de Beer van Heemskerck naar Wachtschip Willems oord. BEHOUDENS ONVOORZIENE OM STANDIGHEDEN is aan ondervolgende per sonen vergund naar Nederland terug te keeren: Per s.s. Chr. Huijgens, 1 April van Priok: ie luit. der mariniers W. Schuiling. Per s.s. Baloeran, 25 Maart van Priok: Hoofdoffic. van den M.S.D. 2e kl. A. H. Voetelink, luit. ter zee der 2e kl. J. G. A. Veerman. Per s.s. Bintang, 23 Maart va-n Priok: Luit. ter zee ie kl. G. T. J. Roorda. Per s.s. Chr. Huijgens, 1 April van Priok: Off. van den M.S.D. 2e kl. H. de Roode. Per s.s. Insulinde, 11 Maart van Priok: Bootsman G. van de Pijl, korp.-torpedoma- ker P. Dal. Per s.s. Chr. Huijgxns, 1 April van Priok: Korp.-torpedomaker C. L. 7 immermans, 11. A. K. Kokelaar, korp. der mars. J. J. W. Ger- ritse, id. P. J. Obbes. De dienstplichten H. T. Bruin, J. Butter, P. Groot, J. A. Ruijter, J. Veldman, F. vaa der Meij, J. Paardenkooper, A. Provoost, J. P. Rotteveel en S. E. Wijntjes van het reg. kust- art. zijn met ingang van 31 Maart a.s. aange steld tot dienstpl.-korporaal. De kap. W. H. Doorman van het reg. kust- art. wordt met ingang van 1 April1 Juli a.s. gedetacheerd bij de luchtvaartafdeeling te Soesterberg tot het volgen van een herhalings oefening voor beroepsofficieren waarnemer. De serg. C. Geurts, J. Kok, J. Bakker en W. Conijn, van het reg. kust-art., die hebben deelgenomen aan een cursus voor hoogeren rang bij het 2 R.O.A., zijn geslaagd voor den rang van sergeant-majoor-instructeur. De dienstplichtigen ie ploeg 1931, toegewe zen aan de bereden artillerie en bestemd voor de IVe artillerie brigade, zullen op 7 April a.s. worden ingelijfd; de Israëlieten op 10 April. Nationalistische Militie. Ter kennis van de landmacht is gebracht, dat op grond van het bepaalde in art. 17 aan hef en sub b van het Reglement betreffende de krijgstucht den militair verboden is deel te nemen of leiding te geven aan de „Nationa listische Militie", of deze op eenigerlei andere wijze te bevorderen. De reserve ie luits. P A. W. v. d. Wolf, J. J. Louwerse en G. M. v. d. Maesen van het reg. kust-art. komen in het tijdvak 9 April 2 Mei onder de wapenen tot het volgen van een curSus voor hoogeren rang. Bij K.B. is aan de res. ie luits. E. A. Strubbe van het Se en A. N. Lucardi van het 20e reg. infanterie een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. Landstormfeest te Barneweld. Woensdag 8 April a.s. zullen de vrijwilli gers van het landstormkorps Veluwsch Ver band hun commandant, overste C. J. C. Jan sen, een officieel verbandsvaandel aanbieden. In het eere-comité hebben behalve de Mi nister van Defensie, Mr. Dr. L. N. Deckers, tal van hoogwaardigheidsbekleedert zitting genomen. Gelijktijdig met het vaandel zal ook een album, bevattende de namen der 1200 lamdstormers uit dit verband worden aange boden. In den avond zal een groote propaganda- vergadering worden gehouden. Leveringen. De levering van de voor het garnizoen Den Helder benoodigde kapucijners is opgedragen aan den heer G. J. van Gelder te Wormerveer. ALKMAAR, 27 Maart. Kaasmarkt. (Voorloopig bericht.) Aange voerd 77 stapels, wegende 95,102 kg. Fabrieks- kaas: 71 stapels kleine 35-50; 4 stapels com missie 33-50. Boerenkaas: 1 stapel kleine 33.50. Alles met rijksmerk. Handel goed. ALKMAAR, 27 Maart. Graanmarkt. Aangevoerd 813 H.L.'s als: 191 H.L. tarwe 3—7-75; 193 H.L. gerst, chev. 67.50; 269 H.L. haver 67.20; zaaihaver 89.50; 42 H.L. boonen, w.o. paardeboonen 8; bruine boonen 1013: citroen boonen 1417; witte boonen 2028; 22 H.L. karwijzaad 23; 15 H.L. blauwmaanzaad 32; tuinboonen 1020; 81 H.L. erwten, w.o. groene erwten (kleine) 5-757-1°; groene erwten (groote) 2530; grauwe erw ten 35—55; alles per 100 kg. Handel goed. AMSTERDAM, 27 Maart. Aardappelprijzen. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prijzen onveran derd. Geen aanvoer. BROEK OP LANGENDIJK, 27 Maart. 3900 kg. peen 2.10; peen (kleine) 11.20; 50.00 kg. roode kool 6.3011.30; doorschot 78.60; 48,000 kg. gele kool 2.504.50; doorschot 23.60; 17,000 k.g Deensche witte kool 34.10; 800 kg. uien, uien 2.803; grove uien 2.30; drielingen 1.30, alles per too kg. Eierenveiling Den Helder. 26 Maart. Aangevoerd 23.506 kipeieren: bruin 4.60—4.70, wit 4.505.10, kleine eieren 4.004.40; 359 eendeieren 3.80— 4.40 per 100. NOORDSCHARWOUDE, 27 Maart. 4900 kg. trien: uien 1.402.30, drielingen t-902, nep 2.20, grove 1.402.10; 1000 kg. peen 1.60—1.80; 113,900 kg. roode kool 6.2012.20; 35.700 kg.gele kool 3.40—5.20; 96,600 kg. Deensche witte kool 3.104.40; 3000 kg. kroten 66.10, alles per 100 kg. 1 „,-tP oefenvlucht te doen, rpskez om een koit e neer en werd b.nrtte van 8frin£ ide inzittenden, de geheel vernield De u werden op slag bestuurder en ee" jiet vliegtuig in gedood. Vermoedelijk is een bocht afgegleden. nh rik van de lucht is thans Een nieuwe schrik New.York in aan- in de Fokkerfabriek te Ne vier bouw; een irnlita: _,oarvan de mond bui machinegeweren, 000 kogels per ten de vleugels Seid /al 200 minuut kan afvuren, mijl per uur bedragen. De p H.-A.G.R. te Medan. Het Indië-vliegtuig i zagvoerder Smirnoff (v Bangkok Maart) is gisterochtend.BSvaj^. 8r t0 vertrokken en na een ti t Aiostar (van 11.20 tot gMM® "JJ de Medan aangekomen, fe' negen reis van Amsterdam tot Medan in negen dagvluchten afgelegd. Het 14de postvliegtuig is Vrijdagoch tend 5.20 uit Bangkok vertrokkene 11.20 te Alorstar geland Het vertroK daar om 12.10 en is om 14 uur te aangekomen. Het luchtschip „Graf Zeppelin is jij- dagmorgen om 6 u. 20 te Fnednchsha voor zijn eersten proeftocht dit jaar opge stegen. Na l1/, uur is het luchtschip weer vlot geland. Heden begint de tocht naar Boedapest. Kapitein Lehman zal £et commando voe ren. 26 Maart. Aangebracht door korders: 25 tongen p. st. 0.55 63 kisten schol p. k. 7.255.00 Door haringvisschers: 4155 tal haring p. tal „2.751.50 Door garnalenvisschers: 2956 kg. gekookte garnalen p. kg. „0.210.17 27 Maart. Aangebracht door korders: 55 tongen p. st. 0.55O.50 2 tarbotten p. st. 10.009.00 36 kisten schol p. k. 5.703.25 Door haringvisschers: 2461 tal haring p. tal 3.101.60 Door garnalenvisschers: 1650 kg. gekookte garnalen p. kg. 0.130.12 van 26 en 27 Maart. GETROUWD: H. J. Franzani en G. 't Hart; A. J. Rus en K. M. Schmidt; J. J. de Langen en A. H. v. Raalte. BEVALLEN: D. M. WezenbeekKo lenberg, d.; J. Witsiersvan Es, d.; O. Bogaard—de Man, z.; A. F. Vinke—Vel- derman, d.; K. Groenendijkvan Urk, z. OVERLEDEN: J. O. Molenaar, 69 j.; D. H. Grunwald, 61 j.; J. Gomes, 65 j. 22 koeien, vijf kalveren en an dere dieren omgekomen. Donderdagnacht ontstond te Spanga bij Wolvega brand in de boerderij van J. Oos- ting. De boerderij brandde geheel af, waarbij de veestapel, grootendeels stam- boekdieren, 22 koeien, een stier, een paard en vijf kalveren omkwamen. Door overwaaiende vonken vloog de boerderij, die er naast lag, van J. Donker, in brand. Ook deze boerderij ging in vlammen op. Het vee werd echter gered. SPAANSCH MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. Twee dooden. Een Spaansch militair vliegtuig, dat Donderdag van het vliegveld bij Madrid Amsterdam, 28 Maart. Bij een ontplof-1 fing van een carbidketel op de terrei nen van de Amsterdamsche Droogdok- Maatschappij zijn twee lasschers gedood en één gewond. Onze stadgenoot de heer A. Th. van Veen slaagde aan de Technische Hooge- school te Delft voor het ingenieursexa men, civiel ingenieur. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteriologisch Instituut te de Bilt. Hoogste stand 775.3 te Reykjavik. Laagste stand 755.4 te Hernösand. Verwachting: Zwakke tot. matige, in het Noorden meest matige, N. tot N.O. wind, gedeelte lijk bewolkt, weinig of geen neerslag, kouder overdag. In plaats van kaarten Verloofd: C. H. BOUTKAN en I. WIERINGA. Goversstraat 19. Binnenhaven 97. Receptie:Zondag, van 3-5 uur, Goversstraat 19, Den Helder. Ondertrouwd A. LUIJT en D. J. M. SPIGT. Huwelijksvoltrekking Maandag 30 Maart a.s. Den Helder, 27 Maart 1931. Van Galenstraat 93. Middenweg 171. Heden overleed te Am sterdam in den ouderdom van 85 jaar, onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader, Broeder en Behuwd- broerde, de Heer TcUNIS DE WIJN. Namens de Kinderen: H. DE WIJN. L. DE WIJN-Verweij. W.J F.VAN BAAREN- de Wijn. C. W. VAN BAAREN en Kleinkinderen. Amsterdam, 25 Maart '31. Weteringschans 122. Heden overleed zacht en kalm, tot onzediepedroef- heid, mijn geliefde Echt genoot en onze Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer JAN GOMES, in den ouderdom van ruim 65 jaar, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Den Helder, 25 Maart 1931 2de Vroonstraat 3. Wed. j. GOMES— Morssink, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. De Heer en Mevrouw VREEDE, Havenplein 6, zullen gaarne be zoeken ontvangen op Zondag 29 Maart en 12 April, van 3-5 uur. ZONDAG, v.m. 10 uur, in de WESTERKERK, Ds. R. C. W. J. HOEK. Bevestiging van Lidmaten. 's Avonds 51 uur, in gebouw PALMSTRAAT, Ds. R. C. W. J. HOEK. Onderwerp: „De Loopbaan". 2 ORKESTEN VERLOREN (Donderdag j.1.) door Officier: een Armband- Horloge, merk „Longines". Tegen belooning terug te bezorgen: Polderweg 59. Jongeman zoekt prettige i Omgang m. elegante jonge Dame. Brieven onder Nr. 249, aan het Bureau van dit blad. Hoogste waarde voor oud Goud en Zilver. M. NAUTA, Goud- en Zilversmid, Kanaalweg 143. Net persoon met vaste Rijks- betrekking vraagt f 150.ter leen, tegen flinke rente. Brieven onder Nr. 251, aan het Bureau van d it blad. Kaarten f 2.50 retour, verkrijgbaar bij Garage „MOORMAN" BRAKKEVELDWEG 64. TELEF. 470

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 17