I. J. S. VOOR MANTELS EN COSTUMES NAAR MAAT luchtvaart GEMENGD NIEUWS. BUITENLAND. KONSJN:5 GELARDEERDE LEvpe» SPOORSTRAAT 122 De postvluchten naar en van Indië. TWEEDE KAtiftER. De DO X naar America vertrokken. Ingezonden De vlootonderhandelingen afgebroken De moord te Amsterdam. Ba rede van Briand in Fransche Kamer. de Dö dreigende toestand m Argentinië. Zijn zoon met een mes borst gestoken. in de De moord op den postbesteller. Itöarineberichten. Visscherilberichten. m.'raErvcrac»r<BB rr nnn-ien van de mededeelingen welke op ae omroeporganisaties zelf be trekkin hebben, wordt hierby bepaald dat voortaan de onderstaande gedragslijn dient te worden bevolgd: a toeges tan zijn mededeelingen van zateiijken aard, welke ten nauwste OI1 1 «/^rvrlonlfT Cflmftn Iflll- landsche zaken is door het tolunie-plan niet verrast. Wel is de operatie heel snel in haar werk gegaan. Op 20 Maart heeft spr. evenwel reeds telegrammen afgezon den, waarin hij aantoonde dat Duitsch- land en Oostenrijk in strijd handelden met de vredesverdragen en met internationale 'Uet ^XTe'rzSen^on^zi^'a^Tid overeenkomsten. Hij heeft dus dadelijk f&temnkj cpje gevetv tot Grandi heeft trouwens ook reeds DAMES.LEEDtRMAKER RUIME KEUZE vrllwilliee bijdragen, het opweKKen un, uranai n remon een abonnement op net ver- eerste dag zijn vertegenwoordiger oenknrm»orgaan, verëenigingsnieuws, enz. Weenen opgedragen te protesteeren Deze mededeelingen behooren te ge-Qe zaak moet nauwgezet worden ge- subiSon op betamelijke wijze ter beoor-1 - - - schiedon op betamelijke wijze toetst. Duitschland en Oostenrijk bewe- deeling van de j(:,:0"ri.eu ,jevai be-'ren- niet te9en de verdragen te zondigen.' ClvClfi'ii 1 tnïkiuKDergelijke dingen moeten door den Vol scheldwoord naar het hoofd heeft gewor pen Zeker weet hij, dat hy tegen hem heeft gezegd; Je moet nog maar eens toug komen als je nuchter bont. Getuige is drie en een halve week in zieken huis verpleegd, verdachte heeft hem daar nooit opgezocht. Dat durfde ik niet, zeide verdachte. Getuige legt dan een brief over, die door verdachte aan een broer van getuige is geschreven en waarin verdachte ze8'> dat als hij voor dit geval wordt gestraft, Plannee zijn testament wel kan maken. De president tot verdachte: Verwondert het u nog, dat uw zoon u heeft uitgeschol- h nh>t-toegestaan zijn mededee-kenbondsraad worden nagegaan. De on- w.n| C(y o-rnrCTH PPR METER b' nl®eike een aanbeveling inhouden afhankelijkheid van Oostenrijk is onaan- WOLLEN STOFFEN rtli RIL I LH - JnnltT irootl fTOTl A TT 111 tiJfl U PT1 f n ofLo L/%L tltiA /vi f.AAnt 1 VIER LEEUWEN ONTSNAPT. Paniek onder het publiek. Te Helston, een plaatsje in Cornwallis, slaagden Maandagavond vier leeuwen erin uit een rondreizend circus te ont snappen door een gat tussohen twee yze- ren staven van de kooi. De ontsnapping SS. onder het publiek een pa- niek; vrouwen begonnen te gillen, en iedereen stortte zich naar den uitgang van de tent Een der leeuwen ging door het f^waai verschrikt weer in de kooi een ninderstal binnendrong werd^6daaHii opgesloten en later gevan- den. Het Leger des Heils heeft een on-1 derd0 sproriK in een tent waar derzoek naar u ingesteld en daaruit is gen, w j in den nek beet en gevan- gebleken, dat u een zeer slecht leven oy eenpt ierde kwam in een park TELEFOON 330 van of de aandacht vestigen op uitgaven 1 tastbaar, behalve met toestemming van der omroeporganisaties die geen of slechts den Volkenbondsraad. In dit opzicht kan zijdelings met den omroep als zoodanig spr ajiéén niets doen> Het is daarom ken- SSrtfe Si'kindercourant,' dat df vertegenwoordiger van tinugl!^ ï™!r ontvanetoesteIlen en luid-1 Engeland m overleg met hem. Bnand. den Volkenbondsraad heeft opgewekt, de .schema's voor ontvangtoestellen sprekers, enz. jjgpSHANTO-DAG TE NIJMEGEN. Op 11 en 12 Juli 1931 zal door de Cen trale Esperanto Propaganda Commissie (Secretariaat Tooropstraat 255, Nijme gen) een groote bijeenkomst xan Espe rantisten uit heel ons land en West-- Duitsohland worden georganiseerd. Deze bijeenkomst zal staan in het teeken van: „Esperanto op de Scholen". Verschillende sprekers zullen het woord Het 17e vliegtuig te Bangkok. voeren. Vergadering van Vrijdag. Bij de artikeLsgewijze behandeling over het wetsontwerp heeft de Kamer zich Vrij dag alleen reeds over art. 1, dat allerlei definities bevat omtrent de begrippen, die verder in de wet voortdurend een rol spe len, is men bijkans drie uur bezig geweest. Én dit, terwijl er slechts drie amendemen ten op deze bepaling waren ingediend. Érkend moet dan ook zeker worden, dat de Kamer zich niet met een Jantje van Éeiden van het eerste artikel afmaakte en dat zjj ten volle doordrongen bleeik van het belang der verschillende daarin voor komende definities. Het zuiver alcohol-technisch amende ment van mr. Boon, nam de Minister over. Minder gelukkig waren de heeren Van der Heide en mr. Kortenhorst. Deze lieten ér zkii tenslotte toe brengen hun wijzi gingsvoorstellen, waartegen na verschil lende afgevaardigden ook de Minister al- leflhandiö bezwaren aanvoerde, in te trek ken. Kort samengevat zy er van gezegd, dat het sociaal-democratisch Kamerlid gaarne had gezien, dat in de wet alles Sterke drank" zou zijn, behalve bier, wijn en vruchtenwijn. De zgn. „zoete slokjes" als perateo, anisette en dergelijke, die voor zoover ie minder dan 10 alcoholhou dende drenken zijn, door het regeerings- ontwerp tot zwak-alcoholische dranken Jesteippfiid worden, wenschte de heer v. Heide over te hevelen naar de rubriek fan den sterken drank. Het amendement-Kortenhorst beoogde een dusdanige regeling der voorgestelde splitsing in tap- en siijtvergunningen, dat de splitsing facultatief zou zijn. Dit echter op bepaalde voorwaarde. Mr. Kor tenhorst prees zijn amendement o.m. aan als een veel eenvoudiger regeling: op die manier zou er slechts één vergunning be staan. De Minister ging hier echter niet op in, en toen besloot de voorsteller van het amendement maar te zwichten. Wij zullen niet op al de discussies en voorgestelde amendementen ingaan. Dinsdag voortzetting. zaak te toetsen. Toejuichingen van de linker zijde en uit het centrum. Toen Briand had geëindigd juichten alle afgevaardigden van de linkerzijde en velen uit het centrum hem geestdriftig toe. Alle ministers schudden hem de hand. Daarop is de vergadering voor twee uur geschorst. Motie van wantrouwen. De vertegenwoordigers van de par tijen der regeeringsmeerderheid, o.w. ook de voorzitter der tariefcommissie, zijn overeengekomen de volgende motie van vertrouwen in Briand in te dieney, welke de volgende week in de Kamer aan de orde zal komen: ,,De Kamer houdt vast aan de vredes politiek, die in het plan inzake een Euro- peesche Unie tot uiting komt en be schouwt de Duitsch-Oostenrijksche tol- unie als rechtstreeks in strijd met deze politiek. De Kamer spreekt haar vertrou wen uit in den minister van buitenland- sche zaken en dringnt erop aan, dat hij elke poging tot „Anschluss" in den Vol kenbond zal bestrijden en in plaats daar van een op de organisatie van een Euro-Londen, aan zijn kwetsuren bezweken, peesche Unie gerichte politiek zal stellen." De regeering vaard. leidt. Op uw zoon valt niets aan te mer ken. U moet hem maar nooit meer onder 1 de oogen komen. I Het O. M. waargenomen door mr. E. D. H. Schutter achtte het feit zeer ernstig. Het O. M. eischt 1 jaar gevangenisstraf. Verdachte vroeg hem voorwaardelijk te straffen. REEDS DUIZEND VISSCIIERS IJMUIDEN WERKLOOS. Het 17e postvliegtuig is gisterenocb tend 6.25 uit Tavoy vertrokken, om 12.53 te Alorstar geland, van daar om 13.5o weer opgestegen en om 16.15 to Medan aangekomen. Alles was wel aan boord. Heden voortzetting van de reis. iomiiuiftv.! - Portugeesch Guinea, naar het eiland No runha (Zuid-Amerika) vertrokken. De af stand bedraagt 1500 K.M. LUITENANT WAGHORN f. terecht, waar hy in een vijver sprong en met een lasso gevangen werd SPELDJESDAG MARINE-SANATORIUM-FONDS. Zondag 10 Mei a.s. doen wij op alle in gezetenen der gemeente Den Helder een dringend en nederig beroep, een speldje, Neig voor 6 weken geld beschik baar. In verband met de crisis in het vissche- dat op dien dag door ijverige dames aan rybedrijf te IJinuiden heeft de Raad van1 u ten verkoop zal worden aangeboden, te Beheer van het Fonds voor Sociale Voor- j willen koopen. zieningen zioh de vraag gesteld, of het Laat hun beroep op u niet tevergeefs fonds door buitengewone maatregelen zijn, en sluit voor hen niet uw deur._Len steun zou kunnen verleenen. Men kwam goed werk wordt door u verricht, by het echter tot de conclusie, dat zulks niet de koopen van een speldje, taak van het fonds is. Bovendien zouden Zeer veel wordt er dit jaar van ons de middelen dit niet toelaten. De werk- Fonds gevergd, door de vele uitzendïn- loosheidsuitkeeringen eischen te veel. Op gen, die noodig bleken. 1 Mei j.1. hadden zich in dit jaar reeds j Reeds bij voorbaat zeggen wij u dank Een tocht van 1500 K.M. 1329 zeelieden als werkloos gemeld, tegen voor uw milde gave. v» I totaal 1624 in 1930. In de eerste vier maan-1 Wij spreken de hoop uit, dat het resui- De Duitsche vliegboot „DU A is giste- d0n werd reeds 47.000 uitgekeerd en te 1 taat voor ons Fonds a.s. Zondag in het renmorgen van de bissages-eilanaen^inrekenen naar het aantal uitgereikte kaar- teeken van de „Boltha" zal mogen staan, ten, zal men rekening moeten houden alwaar immers ook gepoogd wordt nieuw met een totaal aan uitkeeringen in dit jaar leven uit de natuur te halen, van 100.000. Tegenover een uitkeering I Ook wij wenschen nieuw leven te bren- van 6000 per week staat een ontvangst gen bij degenen die zulks geruimen tijd van slechts f 5000 per maand en daar de 1 hebben moeten missen. Het bestuur M. S. F. bijdrage der reeders gebaseerd is op het' De bekende Engelsche vlieger Wag- aantai gemaakte zeedagen, wordt dit be- horn ,die Dinsdag met een metgezel van drag m3nder, naarmate het aantal opge- een hoogte van 100 M. uit zijn toestel, j jegde booten toeneemt, waarvan het stuur weigerde, is gespron-1 pe fjnancieele positie van het fonds wordt dan ook zeer zorgwekkend geacht. gen en ernstig werd gekwetst, is Don derdagmorgen, volgens een bericht uit heeft deze motie aan- Binnenland. Het verdere onderzoek heeft er toe Geachte Redactie, Naar aanleiding van het stukje van wurut Uttil UUIS. WÜIVIY.CI1V1 ^OC4V/lll/. XT- 1 1 1 l.-fJ Wanneer het elke week voor uitkeeringen den heer Niessmk verzoeken wij beleetd benoodigd bedrag f 6000 blijft, is er nog opname van het navolgende: De heer N. verklaart zijn bedanken voor de Chr. Hist. Unie uit: 1°. De samenstelling van het bestuur uitsluitend uit 's Rijkswervers, met De postambtenaar A. S verbonden aan den heer Van Dam als voorzitter. het kantoor te Wychen, by Nijmegen, is „„.11,. aangehouden als verdacht van het plegen. 2 uh de wijze van samenste g slechts voor zes weken geld beschikbaar. ONEERLIJK POSTAMBTENAAR van ernstige onregelmatigheden geduren de verscheidene jaren. De onregelmatig heden hebben vermoedelijk bestaan in het achterhouden van poststukken. De ambtenaar, die bekend heeft, is naar scn aan de volgende feiten: Arnhem overgebracht Volgens berichten in de Londensche bladen zijn de vlootonderhandelingen mislukt, ondanks het feit, dat het offici-1 feleid dat de Pohtie de hypothese, dat eel communiqué deed verwachten, dat er d?f moord op den conciërge te Amsterdam nog hoop bestond op het bereiken van wraak zou zyn gepleegd, yry wel heeft overeenstemming. De commissie van des- J?\en vfieiu ®,r..11s "«meluk iets aan het kundigen, die de Europeesche vlootover-dcllt gekomen by het hooren van getuigen, n n..iten! eenkomst definitief zou opstellen, is die niet den yerslagene 111 aanraking HeVig Unweer III UUItSCnlana. 'naar de diplomatieke medewerker van de ^waaruit nagenoeg met zekerheid „Daily Telegraph" verneemt voor on- groslijst, waarvoor de opgave van vier namen onderteekend werden in gewacht. Ieder is in staat deze redenen te toet- Buitenland. Gisterenavond om half zeven nam Briand in de Kamer, die dicht bezet was, net woord. Hij zeide, na den oorlog met de leiden de staatslieden van Europa een politiek ■vfdn toenadering te hebben ondernomen en daarbij heeft hij sterken tegenstand te Overwinnen gehad. Eens is hij door der- qéiijken tegenstand ten val gebracht, en thans moet hij opnieuw verzet overwinnen om de politiek ten einde te brengen, die jjén gemeenschappelijk heeft ondernomen. ?r. heeft het recht van een gemeenschap- lijke politiek te spreken, want hij heeft rhaaldeiijk voor Kamer en Senaat rekenschap afgelegd en het geluk gehad dje goedkeuringn van het meerendeel der vertegenwoordigers van het Fransche volk tè $rlaagen. Men tracht thans hem te isoleeren, of- Sj4^°°n z'tn politiek toch met mannen 0/s Poincaré heeft gevoerd. Spr. betreurt deen van zijn daden en aanvaardt gaarne 4d geheele verantwoordelijkheid voor zijn qpor het parlement zoo vaak goedgekeur de staatkunde. Spr. stelde vervolgens de methoden van Uenève en de nooit weer goed te maken rérap van een oorlog tegenover elkaar en Vervolgde dan: Briand over het tolverbond. Ia vabend met een zoo ernstig feit als V, D.'"° t0,unie heeft zich be- begnjpelijkerwijze opwinding van de ge- j;rc|d mester gemaakt. Frankrijk d,t met een gevoel Van bitter- Ïról°nf .Tn- Dyitschland heeft een 1( L 1 f door °P te treden ge- t 5 Als "zekere P°litici" in zulke oogenblikken aan het roer ston den, zou men nog een veel erger crisis be leven dan thans. Men stelt mij aldus - aIs een s|eeht Franschman binCU^ en al^e,en staatsman die zijn land benadeelt. Zekere lieden dringen op weder-bczetting van Mainz aan maar is v'LT00 VjCrdeï..?P deze Kamertribune men r CCn er9ehjke oplossing opgeko- Het Fransche ministerie van buiten bepaalden tijd verdaagd. De regeeringen van Frankrijk, Italië en Engeland konded het tot nu toe over de belangrijkste kwes tie, n.1. die van het bouwen van nieuwe schepen voor oude door Frankrijk, -niet blijkt, dat roof het motief van de wan- Vrijdagochtend woedde hoven Ham- daad is geweest. W el is op het lyk vanburg en omstreken een hevig onweer, dat TT /-I Vinnnir, .,lr nnv. n - ..J. - v. d. Velde in diens borstzak een porte- j gepaard ging met een wolkbreuk. Het feuille met f 360 aan bankpapier gevon den, maar vermist worden een oude geldbeurs, welke hij altijd, gewoonlijk eens worden, zoodat verdere arbeid voor vriJ g°ed gevuld met zilver en kleingeld, in een zijner broekzakken bij zich droeg, en een klein, tamelijk vuil, zwart notitie boekje, waarin hy aanteekeningen pleegde de deskundigen geen zin heeft. ENGELAND EN DE ONTWAPENING. te maken, die betrekking hadden op door tv. hem verstrekte voorschotten. missie bijeen. Vooral het laatste acht de politie van Onder voorzitterschap van MacDonald belang, omdat achteraf is gebleken, dat is Donderdag de vergadering van de rijks- ^an der Velde, bij wien haast ieder, defensie-commissie gehouden, waarbij wien hjj in aanraking kwam, in het voorloopige beschikkingen betroffen zijn krijt stond, toch wel erg lastig kon zijn, voor de samenstelling van de commissie al.s de betaling van rente en aflossing naar de ontwapeningsconferentie en voor «iet vlot genoeg ging, en bijzonder laag de opstelling van een nationaal Engelsch was de rente, welke hij berekende, ook program. MacDonald wees er op, dat deze niet; hij keek zijn menschen erop aan ontwapeningsconferentie tot eiken prijs en vorderde van sommige klanten 5 cent, moest slagen en dat Engeland, van plan van anderen 10 cent per wreek en per was het goede voorbeeld -te geven. Bald- gulden. win en MacLean waren het met het be- j De man, die ons beschreven wordt als ginsel van ontwapening en de vertegen- een eenzelvige zonderling, met wien de vvoordiging voor Engeland door een na- omgang niet te gemakkelijk was, en die tionale commissie uit alle partijen eens, bovendien het tegendeel van proper was Besluiten zijn nog niet genomen, maar de op zijn lichaam en kleeding (dit waren commissie komt van nu af op geregelde de redenen, waarom ziju vrouw reeds tyden byeen. - DE DUITSOUE RIJKSFINANCIËN. Een tekort van l1/* mitöard. sinds jaren gescheiden van hem woonde, hoewel de betrekkingen tusschen de echtelieden niet vijandig waren) had juist de laatste dagen nog al gepiekerd over een voor zijn doen aanzienlijk bedrag, j idat bij had geleend aan iemand, die Vtfgens een mededeeüng van den ryks- woonachtig is in de buurt van de Cein- bedraagt het te- tuurbaan, van wien hij scheen te vreezen npn Zd^ekT^ van bf1 afgeloo- dat het een slechte af betaler zou blijken, mark Z X fiTm' a1U b)it is gebleken uit de mededeelingen de gewone va^> personen, die kort voor den moord 261 mlllioen gaven. op de buitengewone uit- HET NOORSCHE KABINET AFGETREDEN. In verband met do LfKe&org- ooneeerte. Het kabinet Mowinckel is afgetreden, nadat het Hoogerhuis zich met 57 tegen 55 stemmen tegen de door de regeering voorgestelde zoogenaamde Lilleborg- ooncessie had uitgesproken. met hem in aanraking zijn geweest. Wie deze schuldenaar is, weet de politie ech ter nog niet; zy hoopt, dat naar aan leiding van de hier vermelde omstandig heden haar nadere inlichtingen omtrent een en ander zullen bereiken. Kolstod, van de agrarische partfj, mot do kablnetsvorming belast. De koning heeft het kabinet-Mowinckel verzocht de staatsstukken tot de vorming der nieuwe regeering af te doen. Kolstad, de voorzitter van het Odelsting, die behoort tot de agrarische partij, is met de vorming der nieuwe regeering belast. Troepen naar Buenos Aires ont boden. De 56-jarige losse werkman F. J. P. B. uit Den Haag heeft zich voor de recht bank te Rotterdam te verantwoorden ge had ter zake mishandeling. Op 14 Juni zou hij zijn zoo-n Hannes met een mes in de borst hebben gestoken, tengevolge waarvan deze bloedend was verwond. Verdachte bekende. Hy was dien avond door zijn zoon uitgescholden voor schurk en daarover had hij zich zoo opgewonden, dat hjj in een soort razernij was geraakt! Hy had in het geheel niet de bedoeling gehad den jongen te dooden. Hij had spijt van het gebeurde. De president bracht verdachte onder het oog, dat hem slechts mishandeling is ten laste gelegd, doch dat de zaak oen veel ernstiger karakter had en verdachte zich zeer ernstig tegenover zijn zoon heeft misdragen. De zoon had geenerlei bezwaar getui genis tegen zijn vader af te leggen. Op T... .dien avond was zijn .vader gekomen in P. Montevideo wordt gemeld, dat de het café op den hoek van Oranjeboom- politieke toestand in Argentinië zoo ern- straat en Steven Hoogendijkstraat. Hjj stig is geworden, dat president Uriburu aan een aantal regimenten cavalerie op dracht heeft gegeven naar de hoofdstad te gaan en de beweging van de studenten tegen de regeering te onderdrukken. was beschonken en maakte zoo'n lawaai, dat de kastelein hem weer buiten de deur heeft gezet. Op straat heeft ver dachte hem opgewacht en zoodra hy bui De betooKpn VL™rukken- ten kwam heeft verdachte hem gestoken. nemen een heftig karakter' aan!6geering r ziJn «enige woorden gevallen, het ödn* '1S mogelyk dat getuige zijn vader een werd zoo donker, dat in de huizen met kunstlicht gewerkt moest worden. Wolkbreuken in Baden hebben vooral tusschen Bruchsal en Bretten groote ver woestingen aangericht en het zaad is ver nield. Bruchsal was uren lang zonder licht en gastoevoer. De scholen moesten gesloten worden, daar het water op ver scheidene plaatsen tot 6 Meter steeg. In de. meeste wijken van Bruchsal was het 3°. Het bestuur der Kiesvereeniging be staat niet uitsluitend uit 's Rijkswer vers; de heer Van Dam is reeds sedert 1923 voorzitter en steeds wa ren er ook anderen van 's R.w. in het bestuur; het samenstellen van de groslijst is in 1923 en 1927 op dezelfde wijze geschied. Deze wijze van werken van de C. H. Unie heeft tot voor deel dat alle leden invloed hebben op de te stellen groslijst. Natuurlijk is onderteekening als lid noodig: de candidatenlijst zelf wordt samen gesteld bij geheime stemming, leder is dus vrij. De heer N. is met zijn bezwaren tegen verkeer slechts met booten mogelijk. Bij deze reeds lang bestaande wijze van wer- Bretten eischte het hooge water een I ken wel heel eigenaardig naar voren ge- doode. Tusschen Karlsruhe en Bruchsal is komen. Nooit heeft hij er op een verga- het treinverkeer wegens het wegspoelen dering over gesproken, terwijl dit de re- van den spoordijk gestremd. den blijkt te zijn waarom hij bedankt. Over het onweer in Duitschland wordt toevalligerwijze samenvalt met de ge- nog nader gemeld: a,. Niessink maakte Te Karlsruhe zyn de "lager gelegen dee- 9 kans' j,® J [Niessmk: maakte len der stad overstroomd. Politie en om weJr candidaat der Lhr. Hist. Unie brandweer moesten op verscheidene plaat- te worden. sen ingrijpen bij de redding der men schen, die in hun woningen door het water werden bedreigd. Verscheidene spoorlijnen in midden Baden staan onder water, waardoor het verkeer gedeeltelijk moest worden om gelegd, gedeeltelijk door autobussen moet worden onderhouden. De twee Berlijnsche commissarissen, die met het verhoor van den moordenaar Reins zijn belast, zijn gisterennacht te Genua aangekomen. Reins heeft, naar men weet, nadat hij eerst hardnekkig had ontkend, een be kentenis afgelegd en daarna herhaalde lijk verklaard groot berouw over zijn daad te hebben. Daar hy van pogingen tot zelfmoord heeft gesproken, wordt hjj streng be waakt. HOTELBRAND TE LONDEN. Twee menschen verbrand. Gisterenochtend in de vroegte zijn bij een hotelbrand te Londen twee menschen in de vlammen omgekomen. EEN BOTSING. Vele kinderen gedood. Bij Merced in CaJifornië is een autobus met schoolkinderen omver gereden door een goederentrein. Vier kinderen zijn ge dood, twintig zwaar gekwetst. De be stuurder van den auto is omgekomen. GEWELDIGE BRAND IN EEN JAPANSCHE BADPLAATS. Een schade van 60 mlllioen gulden. Een groote brand heeft het grootste deel van de bekende Japansche badplaats Jamanaka verwoest. Ongeveer 700 huizen en dertig hotels zijn een prooi dor vlam- üi.geW0/^en" materieele schade wordt op 60.000.000 gulden geraamd. Drie dooden en meer dan hon derd gewonden. badnl»»£ v0rnien,brand in de Japansche badplaats Jamanaka werden volgens de Sli1" °"tvanRen berichten drie men- wonrf fl°0d en ,meer dan honderd ge wond. 3500 menschen zyn dakloos. Met dank voor de plaatsing. Namens het bestuur der Chr.-Hist. Unie. Ir. C. van Dam. Aan de moeders! Velen zien met droefheid en zorg, dat het wantrouwen in de wereld nog zoo groot is, dat geen enkel land schijnt te durven zeggen: wij gaan met bewapening niet verder. Toch leeft by alle menschen hier te lande de wensch, dat er nooit oorlog zal komen en zeker zal iedere moe der bij het lezen van de toebereidselen voor en de maatregelen van bescherming tegen den oorlog, van harte hopen, dat zij haar kind nooit zal behoeven af te staan voor een strijd, die erger dreigt te worden, dan ooit te voren. Wij hopen daarom, dat heel veel moe ders zullen instemmen met de moeder- boodschap aan de ontwapeningsconferen tie van den Volkenbond te Genève, die op 2 Febr. 1932 een begin maakt, om te trachten het ontwapeningsvraagstuk tot oplossing te brengen. Wij, moeders, uit verschillende landen en van alle gezindten, maar één in liefde tot onze kinderen, komen bij den aanvang van de beraadslagingen voor ontwape- ning tot u, om te zeggen, wat wy onze plicht achten. Wy zijn overtuigd van de groote verantwoordelijkheid, die op ons rust als opvoedsters van onze kinderen, die wy m liefde tot hunne medemenschen wenschen groot te brengen, maar daar mede veroordeelen wij den oorlog als 1 m m 0 r e e 1wij willen onze kinderen niet groot brengen, om kinderen van an dere moeders te dooden. Wij begrijpen, aat slechts langzaam het vredeswerk zal vorderen en daarom vragen wij u, te wil- en bedenken, dat wij, moeders, met onze boodschap misschien een kleinen stoot geven, om tot de oplossing van een moei lijk vraagstuk te komen, „het probleem van den vrede". Moogt gij dan den roep verstaan, die uit alle deelen van de wereld, uit ontel bare moederharten tot u komt, den roep om internationale ontwapening, ten einde een duurzame vrede mogelijk te maken. Iedere moeder, die met bovenstaande instemt, zende een blijk hiervan aan: Mevr. A. W. DEKKER—KLIK, Westgracht 9. De adhesiebetuigingen (kaartjes of handteekeningen) worden aan het hoofd comité door nijj doorgezonden. STIJGENDE NOOD. Bij de Vereeniging „Hulp voor Onbe huisden" te Amsterdam werden in 19^ per dag gemiddeld 719 nachtverblijven verpleegdagen verstrekt. Over 1930 w dit cijfer gestegen tot 790 nachtvet. blijven en verpleegdagen per dag. Thanj is het de 800 reeds gepasseerd. Tegenover deze sterke stijging Va5 hulpzoekenden, staat het werk hangt voor de helft van particuliere bijdragen af geen evenredige stijging der inkomsten. Zoodoende ontstaat een groot tekort en dreigt de hulpverleening vast te loopen. Teneinde te voorkomen, dat deze, voor al thans zoo onmisbare, instelling hopel00s in het gedrang raakt, wordt hier ernstig en dringend om den bijzonderen steun ge vraagd van allen, wien het lot hunner ongelukkiger medemenschen ter harte gaat, opdat „Hulp voor Onbehuisden" ook in deze critieke maanden zijn taak on verkort kan blijven vervullen. Het adres der Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden' is: 2e Gonst. Huygens- str. 35. Amsterdam, Postgiro No. 32534; Gem. giro Amsterdam V. No. 207; Bank rekening: Ass. Cassa, N.V. A dam. Geachte plaatsgenooten! Zoudt U zoo goed willen zijn, nu de schoonmaak aan den gang is, uw kasten eens na te zien? Wellicht dat er nog een kleedingstuk afgestaan kan worden voor de ontslagen gevangenen en voor hen, die door werkloosheid dikwijls in de grootste armoede verkeeren en dan aankloppen om hulp bij tante Wilhelmina, de correspon dente van de gevangenen en zieken, Ber kenlaan 39, te Zeist. Indien u iets wilt afstaan, dan moet de kleeding schoon en in goeden staat zijn. Wilt u het afgehaald hebben, zendt dan even een briefkaart en er wordt voor gezorgd. Bij voorbaat dank, A. GOIJJER, Californiestraat 71, alhier. K.vp.-luit. ter zee G. J. Verwijnen, onlangs uit Oost-Indië teruggekeerd, wordt 25 dezer geplaatst als iste officier aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord. Luit. ter zee ie kl. P. A. Willemsen, wien vergund is uit Oost-Indiè te repatrieeren, wordt 14 dezer aan boord van het s.s. Slamat te Marseille en daarna hier te lande terug verwacht. Luit. ter zee 2e kl. J. G. A. Veerman wordt 26 Mei geplaatst aan boord van Hr. Ms. Gruno. Benoemd met ingang van 2 Mei tot boots man bij het marine-etablissement te Soerabaja, G. J. van Gunsteren, onderbootsman bij ge melde inrichting. Vergund om naar Nederland terug te keeren aan den len luitenant der mariniers VL K. Roelofsen, den off. van den M.S.D. ae k\. W Kraal, en den luit. ter zee 2e kl. P. C. Wouters. De luit. ter zee ie kl. H. C. Nieuwenhuisen vertrekt den loen Juni per s.s. Johan van Oldenbarnevelt naar O.-I. De luit. ter zee ie kl. M.R. R. Borst Is den 9en Mei van zijne plaatsing ontheven. De kap. der mariniers M. R. de Bruijne wordt den men Mei belast met de betrekking van Hoofd der G.S.S. De luit. ter zee ie kl. A. J. van Hemert vertrekt den i7en Juni a.s. per s.s. Dempo naar O.-I. Ondervolgende schepelingen worden den Sen Juni a.s. per s.s. Simon Bolivar naar W.-I. uitgezonden: Serg.-maj. der mariniers S. Faber, korp. der mars. A. Dourlein, id. P. v. d. Vrede, mar. ie kl. H. M. J. Soemer, id. P. Lion, id. J. A. Wolff, id. W. Kwakkel, id. 3e kl. G. Bijleve'.d, id. A. J. v. d. Berg, id. E. Meeuwsen, id. O. Lammerts, id. H. v. Merkesteijn, id. A. J. J. Janssen, id. H. J. Hofstra, id. F. Mieremet, id. C. van 't Riet, id. J. v. Garsel, id. J. de Graaff, id. H. Maaswinkel, id. G. A. v. d. Linden, id. H. F. J. v. Galen, id. P. Barendregt, id. G. J. Meddeler. Bevordering. Met 1 Maart 1931: Korporaal-torpedomaker serg.-torpedomaker. Met 1 April: Korporaal-konstabel A. Maagdenberg tot serg.-konstabel; matroos-ziekenverpl. L. Fol- kers tot korporaal-ziekenverpleger. Met 19 April: Bootsman A. Overduijn tot schipper. Met 1 Mei: Korp.-vliegtuigm. A. Quispel tot serg.-viieg- tuigmaker; serg.-schrijver J. F. A. Ling tot maj.-schrijver; korp.-vliegtuigm. J. J. H. Bui- kes tot serg-vliegtuigmaker. Met 3 Mei: Serg.-schrijver S. J. H. Smits tot majoor- schrijver; korp.-schrijver J. de Vries tot serg.- schrijver. Met 9 Mei: Serg.-telegrafist D. Dekker tot majoor telegrafist. Met ontslag uit den zeedienst: 15 Mei: korp.-vlieger A. E. Houtman. Aan den sergeant-monteur J. van Leeuwen is in O.-I. met 30 Mei op verzoek ontslag uit den zeedienst verleend. G. Linning tot p. tal 0.60-^U p .tal 22.00-13-00 p. kg. O.X4—011 7 Mei. Aangebracht door korders: 770 tongen p. 3t. 0.40—0.35 490 kleine tongen 0.10o.o5 80 kisten schol p. k. S-4<>—'3 Door haringvisschers: 5SO tal haring 40 tal geep 77'>8 kg. ansjovis p. kr. Door garnalenvisschers: 1969 kg. gekookte garnalen p. kg. 0.35—027 8 Mei. Aangebracht door korders: 402 tongen p. 9t. 0.45-"^ 210 kleine tongen 46 kisten schol Door haringvisschers: 170 tal haring 23 tal geep 723 kg. ansjovis Door garnalenvisschers: 206 kgekookte agrnalen p. kg. p. k. p. tal p. tal p. kg. 0.10— 5.i°—2,7 ,0—0-14 20.00—'3-50 0.13 0.38

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 6