ionstipatie NIEUWSBLAD VOOR DEN HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA DEinoEunm Sbeilel'S "«"O» Het Nederlandsche Paviljoen te Parijs totaal verbrand. UHHIlIi 'Wgpillen No. ©982. EERSTE BLAD DINSDAG 30 JUNI 1931. Het voorstel van Hoover. - Groote teleurstelling van Duitschland over het Fransehe antwoord. - Splitsing bij de Engelsche liberalen. - De Spaansche vlieger majoor Franco opnieuw opstandig. FEUILLETON breit alles best, xxrv. Zoo gemakkelijk te wasschen Zoo moeilijk te verslijten Kleur-, wasch- en zon-echt Abonnement per 3 maanden bij vooruitbet.: Heldersohe Courant f 1.50; voor Koegras, Anna Paulowna, Breezand, Wieringen en Texel f 1.65; binnen land f 2.Nederl. Oost- en West-Indië per zeepost f 2.10, idem per mail en overige landen f 3.20. Zondagsblad resp. f 0.50 f 0.70, f 0.70, f 1.—. Modeblad resp. f 0.95, f 1.26, f 1.25, f 1.35. Losse nos. 4 ct.; fr.p.p.öct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag, Redacteur: P. O. DE BOER. Uitgave N.V. Drukkerij v/h C. DE BOER Jr. Bureau: Koningstraat 78 Telefoon: 50 en 412 Post-Girorekening No. 16066. ADVERTENTIËN: 20 ct. per regel (galjard). Ingez. meded. (kolombreedte als redaction. tekstl dubbele prijs. Kleine advertentiën (gevraagd, te koop, te huur) van 1 t/m. 3 regels 40 ct., elke regel meer 10 ct. bij vooruitbetaling (adres Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijsno. 4ct. wlmndsefo overzicht H«t voorstel van Hoover blijft nog steeds het middelpunt van de internationale ..eiangatelling staan. En dat niet omdat wtj in den komkommertijd leven en er rek is aan betere copie, doch omdat foorstel waarlijk van zoo groote be tekenis is voor Europa en in het bizon der voor Duitschland. Zoo successievelijk komen de verschillende antwoorden bin nen en het meest beteekenende daarvan is dat van Frankrijk, dat niet zonder snanning tegemoet is gezien en dat, zoo- ms wij hieronder nader meedeelen, in Duitechlnnd niet met vreugde is ontvan gen. -.iet een groote meerderheid, n.1. 386 tegen 189 stemmen, heeft de Fransehe Kamer Vrijdag haar vertrouwen in de regeering uitgesproken en daarmede haar Soedkeuring gehecht aan het antwoord at de regeering aan Hoover op zijn voorstel heeft gezonden. De „Nw. Rott. Crt." schrijft daarover: Met deze beslissing en met de nauw keurige kennis van het Fransehe ant woord is men een heel stuk verder. Dit staat vast, dat Duitschland practisch van 1 Juli af een jaar lang weinig geld zal hebben uit te geven voor de uitvoering van het plan-Young. Ook volgens het Fransehe voorstel niet. Immers wat Duitschland betaalt op rekening van de „onvoorwaardelijke annuïteiten" komt voor verreweg het grootste gedeelte als leening naar Duitschland terug. Wel wordt daardoor de schuldenlast van Duitschland weer grooter, maar dit be drag is betrekkelijk klein, wanneer men het in het verband van Duitschland's totale verplichtingen beziet. En het euvel, waaronder Duitschland op het oogenblik: het meest gebukt gaat is gebrek aan cre- diet. De lezer weet, dat de crisis in haar acuut en levensgevaarlijk stadium ge treden is doordat groote kapitalen aan buitenlandsche credieten op korten ter- ïptjn uit Duitschland weggenomen zijn. Op het verkrijgen van belangrijke nieuwe oredicten komt het er voor Duitschland nu in de eerste plaats aan. Uit het debat in de Fransehe Kamer teek, dat de Fransehe regeering bereid J mede te werken tot het vinden van voorschotten voor Duitschland, ook buiten hét bedrag om dat zij Duitschland uit zijn «gen betalingen wil leenen. Het voorstel van Hoover heeft, naar nu reeife zichtbaar is, voor Duitschland al heel wat tot stand gebracht. De Duitsche regeering aarzelde merkbaar met het af kondigen van het moratorium, ofschoon dp noodzakelijkheid daarvan zelfs in Krankrijk reeds werd ingezien, omdat dit een nieuwen, hevigen schok zou hebben gegeven aan haar crediet. En crediet kon zij heelemaal niet meer missen. Er was alle reden om te vreezen, dat de nieuwe ongelukken, die deze schok zou hebben veroorzaakt, nog vreeselijker zou den zijn geweest dan de gevolgen van het betalen der zoo ondragelijk geworden lasten. Nu echter Hoover het initiatief heeft genomen tot het moratorium is het effect precies omgekeerd. Het crediet van Duitschland is er reeds zeer zichtbaar door versterkt, buiten verhouding tot den ma- teriaelen omvang van de verlichting. Wij zouden het verschil aldus willen fprmuleeren, schrijft hetzelfde blad ver der; had Duitschland zelf een moratorium gevraagd, dan zou het behandeld zijn als een bedelaar, die zieh met zijn ellende van deur tot deur sleept:' hier en daar met medelijden, maar op menige plaats raat wantrouwen behandeld. Nu wordt het behandeld als de uitgeputte, die per door E. J. RATH. 30) „Er uit!" beval hij zacht. De heer Kil- hourne deed zoo goed mogelijk, wat hem bevolen was, maar toen hij de vestibule bereikte, zonk hij afgemat neer op een tree van de stoep. „Ik wil Annabelle werd zoo hard heen en weer geschud, dat ze van schrik zweeg. „Houd je stil!" zei Rawlins bedaard. Iets in zijn stem scheen haar tot ge hoorzamen te dwingen. Ze boog zich tot hem over en keek onderzoekend naar zijn gezicht. „O, ben jij het?" zei ze en scheen het met onplezierig te vinden a„ht1C (het arm? schaap op het strand achtergelaten en beslag gelegd op wat beters. Heb je gehoord, hoe ik tegen hem te keer ben gegaan? Heb ik het niet goed gedaan? Zeg, hoeveel zou ik er voor krii- gen?" Rawlins hoorde voetstappen op de trap binnen. „Maak, dat je weg komt!" zei hij snel. „Wie ik?" begon Annabelle veront waardigd. „Na al mijn moeite?" brancard in het hospitaal wordt afge leverd. Hij vindt prima verzorging. En het wekt vertrouwen in zijn vooruitzich ten, dat men zich zoo om hem bekommert. Met het besluit der Fransehe Kamer zijn alle moeilijkheden echter nog geens zins uit de wereld. Het Fransehe voorstel heeft de uitwerking, dat het plan-Young dat door het voorstel van Hoover princi pieel werd aangetast, in eere hersteld wordt. De handhaving van het plan-Young, door de manipulatie van Frankrijk heeft in Duitschland groote teleurstelling ge wekt. Een correspondent van het „Hbld." te Berlijn telefoneerde aan zijn blad: Het antwoord van de Fransehe regee ring op het voorstel van Hoover is koren op den molen van de nationalistische op positie in Duitschland. Afgezien van het feit, dat zij het voorstel van den Ameri- kaanschen president van den beginne af als een lapmiddeltje en uitstel van execu tie hebben gequalificeerd, hebben Duitsch- nationalen en nationaal-socialisten voort durend betoogd, dat de vreugde in het kamp der middenpartijen over dit voor stel voorbarig was, omdat Frankrijk na tuurlijk niet zou nalaten om roet in het eten te werpen. En het antwoord van de Fransehe re geering heeft inderdaad ï£el van een poging in deze richting. Zelfs de nog altijd vrij francophiele „Voss. Ztg." spreekt vanmorgen van een „schrille" tegenstelling tusschen het voorstel van Hoover en het Fransehe tegenvoorstel en somt in bizonderheden op, waarin deze tegenstelling zich openbaart. Hetzelfde doet de „Vorwarts", die de nota een „principieele afwijzing" van het voorstel van Hoover noemt en in het bizonder het Fransehe denkbeeld om de aanwending van de sommen, die Duitschland niet zou behoeven te betalen, te controleeren, scherp laakt. Het sociaal-democratische blad noemt dit denkbeeld „een stap terug". Splitsing in de Engelsche liberale Lagerhuisfractie. Een twaalftal liberale Lagerhuisleden, met Sir John Simon aan het hoofd, hebben besloten zich van de Liberale partij af te scheiden. Zij zullen echter niet naar de Conservatieve partij overgaan, maar in de toekomst als Onaf hankelijke Liberalen optreden. Deze splitsing in de Liberale Partij, welke reeds geruimen tijd dreigde, schijnt een definitief karakter te hebben aange nomen, doordat Sir John Simon de hou ding van de partij en van Llovd George in de quaestie van bet compromis tus schen de regeering en de liberalen aan gaande het grondbelastingsontwerp, een compromis, dat een ministerieele crisis vermeed, als een volte face beschouwde. Ook zijn Sir John en zijn vrienden ont stemd over de h. i. geringschattende hou ding van Snowden tegenover de Liberale partij in het algemeen. Onrust in Spanje. Sedert eenigen tijd was het in Spanje tamelijk rustig, doch daarmee schijnt het nu weer gedaan, dank zij het optreden van majoo:- Franco, die onder de nieuwe regeering de func tie van chef van de Luchtmacht bekleed de en een revolutionnaire beweging schijnt te hebben gepropageerd. De berichten die hierover uit Madrid komen zijn nog wat vaag en wij bepalen ons er bij alleen te vermelden dat door het snel en krachtig ingrijpen van de re- „Gauw wat!" „Ik sta op mijn recht", zei ze boos. „Ik had jou nogal willen hebben als getuige. Ik dacht, dat je mijn vriend was. Ik dacht niet Hij kneep haar venijnig in den arm en ze zweeg weer. Annabelle durfde niet tegenstribbelen. „Neem den wagen en verdwijn", zeide hij streng. „Het kan me niet schelen, wat je met de auto doet. Houd haar, als je wilt. Van wien is dat geld?" Hij raapte een stapeltje bankbiljetten op van den grond. „Van hem", zei Annabelle met begee- rige blikken. „Houd dat ook; en houd je mond, tot dat je buiten de plaats bent". „Ik neem een advocaat", klaagde ze, terwijl ze het geld aannam. „Zal je geen steek helpen. Maak nu, dat je verdwijnt". Annabelle dacht een oogenblik na, keek nog eens naar Rawlins' gezjebt en ging zitten achter het stuur. De wagen zette zich in beweging. Rawlins liep op de stoep toe, hielp den verschrikten heer des huizes op de been en nam hem mee naar binnen. De heer Kilbourne liet het hoofd han gen Zijn beenen bewogen, maar zijn geest was blijkbaar verdoofd. Hij zag niets van Hilda, die onder aan de trap stond, een snoezige verschijning in het rose. Hij zag ook Marian niet, die heen en weer liep boven aan de trap, een spookachtige ge daante in het wit. Noch zag hij iets van het groepje bedienden, met Grosvenor aan het hoofd, dat samenschoolde in de bo vengang en schuifelend verdween bij een nijdige beweging van Rawlins. feering een opstand is voorkomen. Majoor ranoo schijnt uit zijn functie gezet te zijn en blijft gedwongen ter beschikking van de regeering. HET CONFLICT TUSSCHEN BOLIVIË EN PARAGUAY. Troepenconcentraties aan de grenzen. Het Argentijnsche blad „La Prenza" meldt, dat het reeds sedert jaren be staande oonflict tusschen Bolivië en Para guay om het bezit van den Gran Chaco opnieuw in een verscherpt stadium is ge treden. Paraguay heeft de aanspraken van Bolivië definitief afgewezen, aange zien zij vergezeld gingen van dreigemen ten, die Paraguay niet dulden kon, ook al acht zü de Boliviaansehe wenschen, al thans gedeeltelijk, gerechtvaardigd. Ver scheidene Zuid-Amerikaansche staten, die zich reeds eerder in het conflict ge mengd hadden, hebben wederom hun tus- schenkomst aangeboden om vijandelijk heden te vermijden. Aan beide zijden van de grens hebben de twee regeeringen troepen geconcentreerd en reeds is het tot eenige schietpartijen tusschen de aan verschillende zijde strijdende Indianen stammen gekomen. Argentinië heeft twee regimenten infanterie gelegerd langs de Pilcomayo-rivier, die de grens vormt van de Argentijnsche Chaoo, ten einde elke schending van de neutraliteit tegen te gaan. Ingezonden Mededeeüng. (696) Doos 30-60,Tube 80ct.BijApoth.en Drogisten. Al de kunstschatten verloren. Waarschijnlijk ls kortsluiting de oorzaak. Een schade van eenige mlllioenen guldens. „De Telegraaf" schrijft: Een onherstelbare ramp heeft Neder land op de Koloniale Tentonstelling te Vincennes getroffen. Ons hoofdpaviljoen, de trots onzer sec tie, is Zondagochtend door een geweldi gen brand in minder dan een half uur tijds tot den grond toe in de asch gelegd. Slechts het paviljoen der particuliere in zendingen, de Pendoppo, het Sumatraan- sche woonhuis, het Balineesche dorp en de restaurants zijn gespaard. Daarmee zijn behalve het heerlijke hoofdgebouw zelf, de kostbare verzamelingen, die door het Leidsch Ethnografisch Museum, het Bataviaansch Genootschap en door archi tect Mooijen waren afgestaan, totaal ver nield. De oorzaak wordt voorlo'opig, ofschoon niet officieel vaststaande, aan kortslui ting geweten. De schade is onbereken baar. Het hoofdgebouw zelf was ver zekerd voor ongeveer 600.000, de in houd voor een bedrag, dat kon oploopen tot 1.000.000, al naar gelang er werd ingebracht, doch dat met het oog op de nog onopgeheven waarde der jongste in zendingen uit Batavia nog niet definitief was vastgesteld -en daardoor dubieus is. Alle verzekeringen loopen bij de Service des Assurances de 1'Exposition, het ver zekeringsorganisme van het commissa riaat-generaal. De ontdekking van nachtwaker Spoormans. Omtrent het verloop van deze ramp, die even verpletterend als nog onoverzien baar in haar oonsequenties is, het vol gende: Het was omstreeks 4 uur 40 Zondag ochtend, toen de nachtwaker Spoormans tijdens zijn ronde door het hoofdgebouw eenige knallen hoorde, komende uit de buurt van het rechtsche hoofdportiek, waar zich voor de centrale receptiezaal een vestiaire bevond. Toen hij op deze knallen afsnelde en de vestiaire-deur openrukte, sloeg hem uit het vertrekje een ontzettende rook tegemoet, waardoor vlammen speelden. Achter deze vestiaire was de transformator voor de electrische JAAP SNOR ook wollen Badpakken. ZUIDSTRAAT 19. Let op den gelen winkel. Voor Texel: Wed. SCHUMAKER. De dageraad, die aarzelend zijn i trede deed, toen Rawlins naar zijn kamer terug keerde, was een welkome gast. Rawlins had geen zin om verder te slapen. Hij zat een tijdje voor het raam te kijken naar 't licht, dat wonderlijke schaduwen wierp, naarmate de zon opkwam; maar zijn geest was niet bezig met beschouwingen over het aanbreken van den dag. Hij dacht na over menschen en hun doen en laten en niet het minst belangrijk van allen was hij zelf. Zelden hield Wade Rawlins zich bezig met het berispen van Wade Rawlins. Hij beschouwde het als een nuttelooze bezig heid; maar niettegenstaande zijn stel regel, kon hij zich niet aan critiek ont- trekken» „Ik had zelf moeten chauffeeren", mop perde hij. „Ik had kunnen voorzien, dat ik den idioot niet kon vertrouwen; maar Hilda stuurde alles in de war. Ze daagde me uit en ik was zwak genoeg om te blij ven. En wat heb ik er aan gehad? Ik ben niets wijzer geworden. Ik weet niet eens of ze iets te vertellen had. Ik geloof heusch, dat Marian gelijk heeft wees voorzichtig, als Hilda lief tegen je is!" De zon begon de toppen der boomen te kleuren, toen hij opstond en zijn pyama verwisselde tegen een badpak. Hij schoot een paar schoenen aan, hulde zich in een badmantel en liep naar beneden. Een minuut of vijf liep hij in looppas over het bedauwde gras, totdat het bloed hem door de aderen joeg, daarna ging hij naar den vijver. Toen hij in de buurt kwam, kon hij uit de geluiden aan den anderen kant van de geleiding van de geheele Nederlandsche sectie. Het schakelbord daarvan echter was in de vestiaire zelf aangebracht. Spoormans had niet de tegenwoordig heid van geest of de kracht om de deur weer te sluiten, doch holde naar de ach ter het paviljoen gelegen woning van den heer Moojen, die laat met zijn vrouw- van de uitvoering der Wagnervereeni- ging in de Opera was thuisgekomen, in diepen slaap lag en nu gewekt werd door den beangsten kreet van den waker: „Wordt wakker, er is vuur in het ge bouw!" Toen de heer Moojen blootvoets en haast ongekleed het gebouw had bereikt, sloegen de vlammen reeds uit den voor gevel, met zulk een geweld, dat dwars over den breeden hoofdweg de Batak-huisjes en de duiventil op het voorterrein in vlam werden gezet en als lucifers opbrandden. De heer Moojen zag in één oogopslag den omvang van het onheil. Hij snelde terug naar zijn woning, waarschuwde zijn reeds wakker geworden echtgenoote en den Indischen chauffeur, die voor het snel naderende vuur in nachtgewaad door het raam vluchtte. Daarna sprong de heer Moojen zelf door het raam en alar meerde het personeel en de Baliheesche dansers in hun kampong. Zij geraakten een oogenblik in hevige consternatie en keken daarna beduusd naar het loeiende vuur, om vervolgens in goede orde hun verblijf te ontruimen. Hun leider, de heer Soekawati, had daartoe onverwijld een achterpoortje opengezet. Hierdoor zijn althans gelukkig verliezen van menschen- levens voorkomen. Geheel complex een vlammen zee. Intusschen sloegen de vlammen reeds boven de „meeroets" (stapeldaken) uit, die als toortsen laaiden en om even 5 uur met een donderenden slag door het dak van het hoofdgebouw neersmakten. Nu was het geheele complex tot aan den Ba- lineeschen afsluitmuur één vlammenzee. Machteloos, want het aanwezige snel- bluschmaterieel kon zelfs niet bereikt worden, moesten de heer Moojen, zijn helpers, wakers en suppoosten, wier have en goe$ in de reeds brandende personeel- barakken tegen het Balineesche dorp aan verteerd werd, de verwoesting gadeslaan. De brandweer vond slechts puinhoopen. Om ongeveer 5 uur 10 stortten de muren met donderend geraas in. Van het fiere Nederlandsche paviljoen restte niets dan groene heg opmaken, dat hij niet de eer ste was. Waarschijnlijk Marian, dacht hij; zij was bijna altijd het eerst op. Maar het was Hilda. Ze was juist uit het glinsterende water gekropen en stond op den marmeren rand, als een druipen de Diana in badcostuum. Ze zagen elkaar op hetzelfde oogenblik. Rawlins was ge- heel onvoorbereid op een ontmoeting, maar hij aarzelde geen oogenblik, toen hij op haar toetrad. „Water koud?" vroeg hij. De onderzoekende blik, waarmee ze [hem aankeek, was een stille vraag, die ze blijkbaar niet durfde uitspreken. „Neen, het water is heelemaal niet koud", antwoordde ze. j Toen begreep hij, dat de koelheid er gens anders was, maar hij glimlachte, ter- i wijl hii zijn schoenen uitschopte en den badmantel op een bank gooide. Hilda liep al naar den springtoren. Ze maakte op hem den indruk van een mooie, slanke Amazone een volwassen Marian. Dit was de eerste keer, dat ze elkaar bij den vijver ontmoetten. Als Hilda al merkte, dat hij naar haar keek, verried ze dit toch niet. Het bracht haar in het minst niet van de wijs, toen ze |zich balanceerde boven op den spring toren, de armen omhoog strekte en lang zaam inademde. Met een grooten boog liet ze zich naar beneden vallen en bijna ge- ruischloos gleed ze in het water. Rawlins besteeg den toren en volgde haar voorbeeld. Een minuut of wat brach ten ze het water in den vijver in heftige beroering, zonder een woord te zeggen of j elkaar zelfs aan te zien. Rawlins ontdekte alleen, dat Hilda een mooier slag had dan Marian en zoo snel kon zwemmen, dat hij een hoeveelheid smeulend puin, waaruit de karkassen van de boomen op de twee binnenplaatsen treurig opstaken. De brandweer der tentoonstelling, die on middellijk na het ontdekken van het vuur gealarmeerd was, was op volle sterkte verschenen, maar had niets meer te doen dan haar twintig waterstralen te richten op het formilabele puin veld. Ook van de hoofdbrandw^ercentrale te Parijs, ver bonden met de prefectuur van politie, en van zes der naastbij-gelegen hulpwachten rukte dadelijk assistentie in den vorm van een ware file spuit- en ladderwagens aan. Doch ook deze hulp kwam natuurlijk te laat. Fransehe deelnemlngsbetuiging. Tegelijk met de Parijsche brandweer verscheen ook politieprefect Chiappe op het terrein van de ramp. De heer Moojen had bovendien onzen gezant, jhr. Loudon, verwittigd, die zich met den Franschen minister van Koloniën, Reynaud, in ver binding stelde, en toen wij om 7 uur het terrein der verwoesting bereikten, be tuigde reeds de Fransehe regeering bij monde van dezen bewindsman onzen ge zant en den heer Moojen haar innige deelneming met het verschrikkelijke ge beuren. Even later was ook maarschalk Lyautey, commissaris-generaal der ten toonstelling, met zijn substituut-gouver neur-generaal Olivier ter plaatse. Ook Italiaansch restaurant in brand. Men vraagt zich wel af wat voor knal len de nachtwaker gehoord kan hebben. De man was heden totaal overstuur en gaf slechts ver warrenden uitleg. Waren zij afkomstig van het toen reeds bran dend triplex houtwerk, dat uit elkaar sprong, of waren het stoppen uit den transformator? Het vuur, dat is zeker, is onmiddellijk zoo overweldigend geweest, ofschoon er nauwelijks wind stond, dat het ontvlamde houtwerk naar alle kanten werd geslingerd, als onder explosie-druk. Terwijl de toren van het paviljoen brandde, werd door wegvliegende stuk ken hout en brandende „sirappen" (hou ten Balineesche dakpannen), waarmede het terrein bezaaid ligt, een rechts er van gelegen restaurant van Italië in brand gezet en ook de brand, die bijna tegelijk een veel verder gelegen eethuisje ver woestte, zoomede twee bungalows achter den dierentuin, wordt aan vliegende von ken en spanten van het Nederlandsch paviljoen toegeschreven. Onherstelbaar verlies voor den heer Moojen. Wat er verloren is gegaan, kan slechts globaal worden opgegeven. Een geluk wil bij het ongeluk, dat zoowel van het Bata viaansch Genootschap als van het Leidsch Ethnografisch Museum nog slechts een gedeelte der beloofde inzendingen was aangekomen. Van wat er al was, is uiter aard niets meer over. Verder is met het hoofdgebouw de geheele eollectie-Moojen, een verzameling Indische kostbaarheden, krissen, Balineesche weefsels van niet te berekenen waarde, ivoorwerk etc. teloor gegaan. Vijf en twintig jaar moeizaam zoeken en kunstzinnig ordenen zijn hier in minder dan een half uur vernietigd. En zwaarder nog dan door het verlies van deze schatten, dat door geen assu rantie kan worden gedekt om hun artis tieke en cultureele waarde, om hun on vervangbaarheid, heeft het noodlot toe geslagen. Veertig kisten vol reliquieën van den heer Moojen uit Indië, met zijn verzameling schilderijen en etsen van moderne Nederlandsche meesters, zijn eigen Indische schilderstukken, zoomede een kwart eeuw studiemateriaal, waar onder dat voor zijn tweede boek over Bali, hetgeen hij allemaal opgeslagen had in het magazijn achter zijn woonvertrek ken, is door het razende vuur verteerd, samen met een som gelds, met de boek houding, met de geheele briefwisseling met onze regeering, en het Fransehe be stuur. Groote sorteering, in effen en gewerkt, 75 cent per el. Verkrijgbaar bij: Letop naam op den zelfkant Vraagt onze stalen -collectie Slechts resten. Om 10 uur wijst nog wat rookend puin de plaats aan, waar Nederland's glorieuze paviljoen heeft gestaan, dat door ieder erkend werd als het fraaiste, wat te Vin cennes was te zien. 11.40 uur 's morgens bracht prinses Juliana, die nog te Chevreux vertoefde, een bezoek aan het terrein van de ramp en betuigde den heer Moojen haar innige deelneming. De „Temps" over de oorzaak der ramp. Alle Fransehe Zondagavondbladen wij den kolommen aan den brand van het Nederlandsch paviljoen der Koloniale Tentoonstellng en plaatsen foto's van het vernielde meesterwerk naast die van de huidige puinhoopen. De „Temps" schrijft o.a.: „Men moet vaststellen wat de oor zaak van de ramp is". Het blad sluit de mogelijkheid van kwaadwilligheid uit. Volgens de meening van ingenieurs en electriciens zou er echter evenmin sprake kunnen zijn van kortsluiting, want de draden, die het paviljoen met het onder station verbonden, zijn nog steeds intact. Dan zou nog slechts de veronderstelling overblijven, dat een draad in den loop der avond warm is geloopen en een tusschen- schot vlam heeft doen vatten. Het vuur zou zich dan langzaam hebben voortge- moeite zou hebben haar bij te houden. Na eenigen tijd klom ze proestend op het droge, nam een wollen mantel, die op den rand van den vijver lag en sloeg dien om. Hij dacht, dat ze naar huis ging zonder verder notitie van hem te nemen, maar tot zijn verwondering wenkte ze hem. Toen hij haar bereikte, zat ze op een bank te spelen met haar gummi zwem- muts. „Ga zitten", zei ze. Rawlins gehoorzaamde. „Vertel me nu alles, Wade". Hij was langzamerhand voorbereid. Hoewel hij niet alles vertelde, verzweeg hij toch niet veel. Hij begreep, dat het veiliger was het een en ander, dat ze ge- zien en gehoord had, uit te leggen. Hilda knikte van tijd tot tijd, terwijl hij sprak. Ze keek ernstig en gaf geen teeken van verontwaardiging. „Natuurlijk wist ik, dat vader poker speelt", zei ze. „Het kan me niets schelen en hij heeft geld genoeg, maar moeder is er tegen. Ik ben blij voor haar, dat ze zoo vast slaapt. Ze is heelemaal niet wakker geweest. Ik heb in haar kamer gekeken om er zeker van te zijn". „Dat helpt natuurlijk", merkte hij op. „Het bespaart haar een hoop verdriet en teleurstelling", zei Hilda knikkend. „Het was dezelfde vrouw, die hier dien middag was, niet waar?" „Ja. We zullen haar Annabelle noemen, als je het goed vindt". „Ken je haar al lang?" „Nogal", antwoordde Rawlins. „Heb je haar aan mijn vader voorge steld?" „NeepS Verstopping verstoort Uw gestel en humeur. Neem geen sterk pur- geerende middelen, doch Van tijd tot tijd de zacht werkende Foster's het ideale laxeermiddel. T 0.65 per flacon, „Heeft vader dan Ze eindigde haar zin met een veelbe- teekenenden blik. „O neen, dat niet", zei hij snel. Tot dusver was het hem gelukt, Kane er buiten te houden. Hij wist niet, hoe lang hij dit zou kunnen volhouden, maar zijn bescheidenheid verbood hem onthul lingen te doen, voordat het strikt nood zakelijk was. Hij begreep, dat Henry Kil- bourne's schande al meer dan genoeg was voor Hilda. Dat hij zichzelf te schande had gemaakt, was zoo duidelijk, dat er niet eens over gesproken behoefde te worden. „Ik weet het zelf niet precies". Ze is zeker van plan het schandaal ruchtbaar te maken?" „Dat hoeft nog niet, lijkt me". „Het is haar natuurlijk om geld- te doen", peinsde Hilda. „Ze heeft al wat gekregen", antwoord de Rawlins. „Ik weet niet hoeveel. Het leek nogal wat. Misschien blijkt het ge» noeg te zijn". „En hoe staat het met onze auto?" „Dat is iets, waarnaar we alleen kun nen raden. Ik begreep, dat het noodzake lijk was haar weg te krijgen". Hilde knikte. Ze moest toegeven, dat hij dat handig gedaan had. Ze had lieve? Annabelle alle auto's uit de garage ge geven, dan dat haar moeder gewekt wast maar Annabelle zelf bleef een raadsel. (Wordt vervolgd)-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 1