KANNEWASSER'sST.NICOLAASFEEST DE DOLEIDE MEELED. NIEUWSBLAD VOOR DEN HELDER, KOEGRAS, TEXEL, WIERINGEN EN ANNA PAULOWNA BmitenSandsch overzicht BEZOEKT OF 9 DECEMBER A.S. eerste blad DONDERDAG 3 DECEMBER 1931. 59ste JAARGANG Pessimisme voor de komende ontwapeningsconferentie. Hen pleidooi voor een Belgisch-Nederlandsch-Fransch oeconomische toenadering. - Een nieuwe Duitsche noodverordening. - De Britsch-Indische conferentie geëindigd. - Ontspanning in Mantsjoerije. Geeft hem!!! De invoerrechten op buitenlandsch fruit in Engeland. Het conflict in de Twentsche textielnijverheid. %m f oed fflodsge q van een goeden vakman <<Kd fifnrfe gtecfienh. Horlogerie Suisse Spoorstraat feuilleton 1) COURANT Abonnement per 3 maanden bij vooruitbet.: Heldersche Courant f 1.50; voor Koegras, Anna Paulowna, Breezand, Wieringenen Texel f 1.65; binnen land f 2.—, NederL Oost- en West-Indië per zeepost f 2.10, idem per mail en overige landen f 3.20. Zondagsblad resp. f 0.50 1 0.70, f 0.70, f 1Modeblad resp. f 0.95, f 1.25, f 1.25, f 1.35. Losse nos. 4 ct.fr. p. p. 6 ct. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmiddag. Redacteur: P. C. DE BOER. Uitgave N.V. Drukkerij v/h C. DE BOER Jr. Bureau: Koningstraat 78 Telefoon: 50 en 412 Post-Girorekening No. 16066. AD VERTEN TIEN: 20 ct. per regel (galjard). Ingez. meded. (kolombreedte als redaction tekst) dubbele prijs. Kleine advertentiën (gevraagd, te koop, te huur) van 1 t/m. 3 regels 40 ct., elke regel meer 10 ct. bij vooruitbetaling (adres Bureau v. d. blad en met br. onder no. 10 ct. p. adv. extra). Bewijsno. 4 ct. Het optimisme voor de ontwapenings conferentie is er niet grooter op gewor den. Misschien zijn er lezers die ons van pessimisme beschuldigen, doch bij een objectieve beschouwing van de gebeurte nissen om ons heen, kunnen we ook niet anders dan de zaken donker inzien. Ook ten opzichte van de ontwapeningsconfe rentie, die, zooals-men in ons vorig num mer heeft gelezen, niet uitgesteld zal wor den en dus over twee maanden plaats heeft, ziet het er allesbehalve rooskleurig entente met Frankrijk en Nederland, die zoowel in het voordeel van de Vlamingen als van de Walen zou zijn. Nederland, het land van vrijhandel, dat zich in zijn wan hoop met protectionistische prikkeldraden omringt, zou naar hij verwachtte, niet lang aarzelen bij de Fransche-Belgische oeconomische unie zich aan te sluiten. De Nederlandsche toetreding zou zeker met vreugde worden begroet. Minister Hijmans bracht ter bestrij ding van een dergelijke unie ongeveer uit Een voorspel is geleverd te Parijs, dat dezelfde argumenten naar voren als zoo onverkwikkelijk was, dat men kon eenigen tijd geleden dienst moesten doen meenen dat de demonstranten reeds door om de Duitsch-Oostenrijksche „An- den oorlogsgeest waren aangetast. Over schluss" onmogelijk te maken, dit congres te Parijs, waarover wij Dins- Een vergelijking met de positie van dag al een en ander hebben meegedeeld, Luxemburg in de Belgisoh-Luxemburg*- schrijft de Nw. Rott, Crt. o.m.: sche tolume gaat niet op, meende hij, Het ontwapeningscongres te Parijs W0t door Vandervelde werd beaamd. In heeft zeer wilde tafreelen opgeleverd, die plaats van den vrijhandel te dienen zou men allicht opnieuw zou kunnen beleven eau oeconomische unie met Frankrijk als men het experiment waagde het con- J1.ieu.we wapenen geven aan de protec- gres te Berlijn te herhalen. Het congres tionisten. zal voor de deelnemers teleurstellende' Gok aan ,e ™°S®hlk eid van ee ervaringen hebben opgeleverd. Niet ech- entente a trois(Frankrqk Nederland en ter omdat een zeker soort lieden er ge-i ge. e, de Belgische iste ducht spektakel heeft gemaakt; dat er te1 buitenlandsche zaken met. Een Bei- Parijs en elders lieden zijn wier opge-gisch-Nederlandsch tolverbond zou hj wonden uitingen niet in toom worden ge- eohtef evenwal ze^ ,fa f stand houden door een gevoel van weigevolg- Hiviiam nni- rior. riooinomp.-a ton siaten zijn van ongeveer genjKe oereeiie nis. Ook dit verbond zal echter niet zoo gemakkelijk zijn te verwezenlijken als lijkheid zal zeker ook den deelnemers ten volle bekend zijn geweest. Erger als ver schijnsel waren verschillende redevoe-1 soinmigen wel meenen en het zal onge- rmgen, die tot het programma van het twijfdd nog veel zorg vragen, alvorens dit ooit tot stand komt. congres behoorden. Daaruit konden de toehoorders leeren hoe het staat met de neiging tot ontwapening in bepaalde lan den, zelfs bij lieden, die in aanmerking kwamen voor een uitnoodiging om te spreken op het ontwapeningscongres. Bij! Een nieuwe Duitsche noodverordening, deze snrekers sehepn de hplancrstellin? ,e u f Rijkspresident heeft een j nieuwe noodverordening het licht doen zien. Zooals men weet kan hij deze op deze sprekers scheen de belangstellin voor de ontwapeningsconferentie voorna melijk te berusten op de overweging dat zij een uitstekende gelegenheid biedt om grond van een. bepaald artlkel de druk uit te oefenen op de in den Volken bond vereenigde naties, teneinde van die naties betere beveiliging te verkrijgen tegen gevaren, die men jarenlang zelf uitgelokt en opgewekt heeft. Over een Belgisch-Nederlandsch-Fran- sche toenadering op economisch gebied is Dinsdag in de Belgische Kamer ge sproken. Een tweetal interpellanten heb ben daarvoor gepleit, n.1. Sinzot (katho liek) en Pater (liberaal). Sinzot besloot zijn rede met een pleit voor de oeconomische unie tusschen Ne derland en België, welke hij zeer goed mogelijk achtte, trots het feit, dat 1830 nog niet zoo heel ver in het verleden ligt en trots het verschil van temperament en mentaliteit, dat tusschen beide volkeren bestaat. Samen met Frankrijk kan aldus een machtig blok worden gevormd. In de oeconomische chaos waarin Europa thans verkeert, en in verband met de bedrei ging, die van een of anderen Hitier kan komen, dekken wij de Noordgrens van Frankrijk en kunnen wij in nauwe samen werking met Nederland een grooten dienst aan dit land bewijzen. De liberale interpellant Pater sprak ongeveer in denzelfden zin als Sinzot. Ook deze spreker wenschte een oeconomische Voor zijn St. Nicolaas een paar Voetbal- kousen, eigen gebreid, van Maarbestelt ze heden. jaap snor. Grondwet verordenen, n.1. art. 48. De noodverordening bepaalt: 1. De regeering krijgt de bevoegdheid om tot de bijeenkomst van den Rijksdag in gevallen van dringende oeconomische noodzakelijkheid de invoerrechten in af wijking van de geldende voorschriften te veranderen; 2. de voorloopige toepassing van we- derzijdsche oeconomische overeenkom sten met andere Staten af te kondigen. De maatregelen die de rijksregeeringen volgens artikel 1 zal afkondigen, moeten aan den Rijksdag voorgelegd en op zijn verlangen ingetrokken woiïlen. Maatregelen krachtens art. 2 genomen, moetbn den Rijksdag voorgelegd en moe ten eveneens op verlangen van den Rijks dag opgeheven worden. Deze verordening is van heden 1 De cember af in werking getreden. Het einde van de Britsch-Indische con ferentie is gekomen. De Engelsche pre mier, die de vergaderingen geleid heeft, heeft een sluitingsrede gesproken, waar aan wij het volgende ontleenen: In zijn toespraak zeide MacDonald: Ik ontken niet de moeilijkheden, die onthuld zijn bij het diepgaand onderzoek van de groote taak, die gij het vorig jaar hebt ondernomen, maar ik verzoek u zich niet door deze te laten ontmoedigen of ter neerdrukken. Ik hoop vurig, dat onder uw auspiciën de groote Indische volksge meenschappen met geduld en verdraag zaamheid voort zullen gaan op den weg van samenwerking en rustige gedachten- wisseling waarheen uw pogingen hen zoo duidelijk geleid hebben. Bij de uiteenzetting van de regeerings- politiek verklaarde MacDonald, dat hij speciaal gemachtigd was om aan de afge vaardigden en aan Britsch-Indië te ver klaren, dat de politiek van de vorige re geering ook die van de huidige regeering bleef. Hij herhaalde de voornaamste zin nen van zijn verklaring uit het begin van dit jaar, met name dat, naar de meening van de Engelsche regeering, de verant woordelijkheid voor de regeering van Britsch-Indië gelegd moet worden op de centrale en provinciale wetgevende licha men, met zoodanige voorzorgsmaatrege len als noodig zijn om gedurende den overgangstijd het nakomen van bepaalde verplichtingen te verzekeren en de noo- dige. waarborgen te verschaffen voor de bescherming van de politieke rechten en vrijheden van de minderheden. Ontspanning in het geschil tusschen China en Japan. Er klinkt nu waarlijk een toon van hoop uit Parijs in verband met het Japansch-Chineesche geschil. De indruk was Dinsdagmorgen dat het nu snel op een gunstig resultaat aanging. De Chineezen zijn steeds meer gaan be seffen schrijft de corr. van de Nw. Rott. Crt. dat zij van een verlenging van de onderhandelingen geen goeds hebben te hopen, maar dat deze juist het indijken van de Japansche overstroo ming belemmeren. Daarom zijn zij toe schietelijker geworden, wat zij vooral uiten, dat zij tot redding van eigen „ge zicht" bereid zijn den terugtocht der Japanners van Tsjintsou als een succes op te vatten en als een begin van het terugtrekken der Japansche troepen, dat zij eischen. Dinsdagavond zijn .de leden van den Raad buiten de twee partijen in het con- flict klaar gekomen met het opstellen der resolutie en de daarbij behoorende ver- klaringen. Dit opent de mogelijkheid op een spoedig einde van de Raadszitting, daar men eerst tot deze eindredactie is1 overgegaan, toen men meende een for-1 mule gevonden te hebben, die zoowel j voor de Chineezen als voor de Japan-1 ners aannemelijk was. Vanavond worden j de verschillende teksten aan de partijen j ter hand gesteld. Wanneer onderhande- j laars ze goedkeuren, moeten ze in ieder geval nog het fiat der beide regeeringen vragen. De kabels zullen nu echter wel sneller werken dan in de dagen, toen vooral de Japanners er aan gelegen was om tijd te winnen. kersen, aalbessen, kruisbessen, aardbeien en pruimen vrij te stellen, omdat zij tot het dagelijksch voedsel van alle klassen der bevolking behoorden, en tevens als ruw-materiaal voor de jamfabrieken kon den beschouwd worden. De minister was ook tegen dit amende ment, omdat de Engelsche fruitoogst een tot drie weken later is dan de buitenland sche en de jamfabrieken gewoonlijk hun behoeften al voor 90 procent of meer ge dekt hadden uit het buitenlandsch pro duct voor het Engelsche aan de markt kon komen. Ook dit amendement werd met 300 stem men meerderheid verworpen. DE VERMINDERENDE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Het aantal werkloozen bedroeg op 23 November 2.615.115, hetgeen 33.314 min der was dan de week tevoren. LEEST ONS RECLAMEBOEKJE Het Engelsche Lagerhuis heeft Dins dagavond de behandeling van de invoer rechten op niet strikt noodzakelijke land en tuinbouwvoortbrengselen voortgezet. Majoor Attlee stelde namens de oppositie voor, eerst een lichaam in het leven te roepen, dat voor de bemarkting en distri butie van de Engelsche producten zou zorgen, voor de buitenlandsche met 50 pet. belast werden, want anders voorzag hij spoedig stagnatie. De minister ontraadde het amendement, omdat het juist.de bedoeling was land- en tuinbouw vlug te helpen tegen de buiten landsche concurrenten, wat door het amendement onmogelijk gemaakt zou worden. Het werd hierna verworpen met 377 tegen 45 stemmen. Daarna stelden de oppositie-leden voor, Te Winterswijk. Uit Winterswijk werd ons nog ge meld: De staking bij twee van de drie firma's, aangesloten bij de Twentsch-Geldersche fabrikantenvereniging duurt nog voort. Bij de firma J. H. Meyerink Zn. staken ongeveer 180 man. De fabriek werkt met de overige arbeiders door. Bij H. Willink Co. staat de zaak stil, daar nagenoeg alle arbeiders weggebleven zijn. Ze schij nen hier grieven te hebben over de aan deze fabriek ingevoerde rationalisatie, maar overigens schijnt deze geheele sta king buiten de vakbondleiding te staan en dus wild te zijn. Bij de bontweverij de „Batavier" zijn de arbeiders aan het werk gebleven. Naar wij vernemen, hebben de betrokken Winterswijksche firma's be sloten vandaag aan de stakers bekend te maken, dat allen, die zich Donderdag niet hebben aangemeld als ontslagen zullen worden beschouwd. Relletjes te Enschede. Het is Dinsdagavond te Enschede tot relletjes gekomen. In <te Haaksberger straat, waar zich het schaftlokaal be vindt, waar de Duitsche wevers van de firma Jannink zijn ondergebracht, heb ben een groep opgeschoten jongens met steenen naar het gebouw gegooid. De ijlings toegesnelde politie en marechaus see voerde charges uit met de blanke sabel en den gummistok. Ook op andere plaatsen in de stad, waar menschen bij elkaar stonden om over het geval te pra ten, werd er door de politie met de blanke sabel op inslagen. Enkele straten werden afgezet. Maandag algemeene staking. Het besluit der besturen van de arbeidersbon den. Ten vervolge op de in de vorige week gehouden gecombineerde besturenverga- dering, waarin het standpunt der arbei dersorganisaties met betrekking tot het conflict in de Twentsche textielnijver heid nog niet definitief kon worden vast gesteld, is Dinsdag te Utrecht wederom een vergadering der drie textielarbei dersbonden gehouden, waar het standpunt der organisaties ten aanzien van het voorstel tot loonsverlaging werd bepaald. Omtrent deze bijeenkomst is van de zijde dier organisaties het volgende mede gedeeld: Besloten werd, indien de werkgevers niet vóór of op Zaterdag 12 dezer op hun houding terugkomen, bij alle werkgevers, aangesloten bij de beide fabrikantenver- eenigingen, de staking te proclameeren met ingang van Maandag 14 December. Met nadruk werd geprotesteerd tegen de houding der werkgeversvereenigin- gen, die de staking bij de firma Jannink die volgens de arbeidersbonden niets uitstaande heeft met de gevoerde actie tegen loonsverlaging vastkoppelden aan deze actie. Met het oog op deze hou ding is geadviseerd, overal te staken, ten zij dit in een enkele onderneming door omstandigheden niet mogelijk is. De besturen betreuren, dat niettegen staande het door hen gegeven advies, een deel der arbeiders reeds thans het werk heeft neergelegd en zij verwachten, dat, waar eensgezindheid de eerste voorwaar de voor het slagen eener staking is, dat de arbeiders het werk zullen hervatten. De besturen der arbeidersorganisaties wijzen elke verantwoordelijkheid af voor hetgeen Zaterdag j.1. en volgende dagen op enkele fabrieken is gebeurd, terwijl zij geen uitkeering zullen verstrekken aan de leden, die het gegeven advies niet heb ben opgevolgd. REGELING VAN DEN ARBEID IN WINKELS IN VERBAND MET ST. NICOLAAS, KERSTMIS EN OUDEJAAR. Voor winkels in het algemeen. In afwijking van den normalen arbeids tijd van 9Vjj uur per dag en 53 uren per week, mag in winkels door een persoon boven 18 jaar arbeid verricht worden ge durende 11 uren per dag en 62 uren per week op alle werkdagen in het tijdvak van: a. 25 November tot en met 5 December (St. Nicolaas); b. 18 tot en met 24 December (Kerstmis). Personen beneden den leeftijd van 18 jaar blijven echter gebonden aan een werktijd van 9'/2 uur per dag en 53 uren per week; bovendien moeten de werk uren van deze jeugdige personen tusschen 8 uur 's morgens en 8 uur 's avonds lig gen. De vrije halve dag in de St. Nicoiaasweek komt te vervallen. Bij beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 No vember 1931 no. 2798 is n.1. toegestaan, dat aan arbeiders van 16 jaar of ouder, werkzaam in een winkel, gedurende het tijdvak van 30 November tot en met 5 De cember 1931, in afwijking van het bepaal de in artikel 2, eerste lid, van het Winkel werktijdenbesluit, geen vrije middag of vrije ochtend wordt gegeven. Deze regeling verschilt dus in zooverre van die van het vorig jaar, dat thans de ingetrokken vrije halve dag niet behoeft te worden teruggegeven op een later tijd stip. Op verzoek van den Kon. Ned. Midden standsbond heeft de Directeur-Generaal van den Arbeid bovendien bepaald, dat aan tijdelijke hulpkrachten, die geduren de de St. Nicolaasperiode in dienst wor den genomen, geen 11/2 uur rust behoeft te worden gegeven, doch met 1/2 uur kan worden volstaan, indien zij althans niet vóór 1 uur n.m. den arbeid aanvangen. De werkgevers, die van deze faciliteit gebruik wenschen te maken, kunnen daartoe een verzoek richten tot het be trokken Districtshoofd der Arbeidsin spectie, dat gemachtigd is deze onthef fing te verleenen. Voor bepaalde branches. Winkelpersoneel boven 18-jarigen leef tijd mag bovendien, in afwijking van de abnormale arbeids- en rusttijdregeling, in de ondergenoemde branches arbeid verrichten als volgt: Winkels in brood, banket, sui kerwerk en chocolade, op 3, 4, 5 en 24 December gedurende ten hoogste 14 uren per dag, op 25 December gedurende ten hoogste 11 uren, op 31 December gedurende ten hoogste 13 uren en in de week, waarin 31 December valt, gedurende ten hoogste 62 uren. Bloemenwinkels, op 22, 23, 24 en 30 December gedurende ten hoogste 14 uren per dag» op 31 December gedurende ten hoogste 12 uren en in de week, waarin 31 December valt, gedurende ten hoogste 62 uren. VIschwinkels, op 30 December gedurende ten hoogste 11 uren, op 31 December gedurende ten hoogste 14 uren en in de week, waarin 31 December valt, gedurende ten hoogste 62 uren. Slagerswinkels, op 31 December gedurende ten hoogste 11 uren (dit geldt ook voor winkels in. vleeschwaren). Bijzondere administratieve voor schriften. Tijdelijke afwijkingen van de arbeids lijst, in verband met vorenstaande uitzon deringsregeling, moeten ingevolge artikel 24 van het Winkelwerktijdenbesluit wor den aangegeven door vermelding van de voor die dagen geldende regeling op een geschrift, dat door den patroon of den be- den Helder door K. R. G. BROWNE. „We raken ze kwijt", zei George met n tn trap op het gaspedaal. Met een schok, zoo onverwacht en 700 hevig, dat Mr. Todd tegen de leuning va,i zijn zitplaats aansloeg en zoo in ziin BES d7 bynra Zij" ru^egraat brak, schoot de groote wagen vooruit. Op dat een h^ln!68 smal en vo1 bochten zich Mtbd op p6ld Va" buitenwegen, die demonstreert ongewenscht oogenblik ton Winchester T'tl' tr°k (le WeH" ronkte en bromdl van aan- Todd, na een Et gromde tot Mr. den trillenden a!Se2 nerveusen blik op vond te protesteeren metCr het noodiS Ik bcb nog'geeo'zin^!»? -f8",' Geoi'ge.. „Kalm blijven" zei Co te ^aan". nog wat meer gas gaf <cSS,Pterw*>' h« minuten zfjn we ze kwHt*I een paai' we het op ons gemak doen". twee whilen^'j6" .8cherPen hoek op Mr. Todd - rarP ?i" minsf° 200 leek het met een vaarf vu Cei!i -S 1,ecbten weg meter op ziin 11 T dikke tachtig kilo- °ver een kruispunt heen en schoot een laan in, die zoo smal was, dat de takken van de flankeerende hagen langs de portieren zweepten. „Ziezoo, die zaak is gezond", zei George tevreden. „Ze weten niet welken weg we ingegaan zijn". De voorspelling bleek juist. En na een poosje werd de laan een breede hoofd weg en kon de Weston Winchester vaart minderen. „Iets van ze te zien?" informeerde George over z'n schouders heen. „Nee", was het antwoord. „Knap ge- daan!" George glimlachte bescheiden. Met een handigen draai bracht hij den wagen op den hoofdweg en voort ging het weer, nu langs een rechte route op Londen af. „Kijk eens hier," zei Mr. Todd opeens. „Niet dat ik me met uw zaken bemoeien wjl, juffie, maar eerlijk gezegd zou ik toch wel willen weten waar we zoo hard voor weg loopen." De stem van het meisje met de donkere oogen gaf antwoord, maar zoo vlak bij het linkeroor van George, dat hij van schrik een decimeter van zijn zitplaats opsprong. „Schik een beetje op, dan kom ik erbij. Zoo kunnen we niet praten." En vóór 't goed tot George en Mr.-Todd doordrong, wat ze van plan was, was ze behendig over den rug van de vóórzit plaatsen heengeklommen en liet ze zich als een substantieele wig tusschen hen in glijden. Deze nieuwe regeling was van een practisch standpunt geen succes. Want al was zij slank, de omvang van Mr. Todd hief het teveel aan ruimte in den Weston-Winchester op en dus was George bij het manipuleeren van zijn diverse handles en pedalen aardig gehan dicapt, waarbij dan nog niet eens ver meld is, dat de oranje sjaal telkens voor zijn oogen woei en hem zoo het vrije uit zicht geducht belemmerde. Maar George dacht niet aan mopperen. „Zoo is 't beter," begon ze opgewekt. En nu, om te beginnen: hoe heet de meneer uit Ierland?" De meneer uit Ierland grinnikte op een manier, alsof het geluid uit zijn schoenen kwam. „Todd, juffrouw, Decimus Todd, om u te dienen. En de meneer rechts is George Carr, een vriend van me „Nooit van gehoord," biechtte mr. Todd eerlijk op. „Ergens in Zuid-Amerika zeker", pro beerde George. Miss Milligan knikte. „Ja. 'i Is een stukje land ongeveer zoo groot als Hyde Park, maar er is heel wat meer te doen. Dat komt door de tin mijnen, denk ik. Mijn vader is. er vljf-en- twintig jaar geleden met mijn moeder toevallig terecht gekomen en is er geble ven. In die vijf-en-twintig jaar is hij zoo ongeveer van alles geweest en twee jaar geleden hebben ze hem President ge- Het meisje keek George aan en glim- maakt of liever, heeft hij zichzelf Pre- lachte heel even. „Ik heb mr. Carr, geloof ik, wel eens eerder ontmoet", zei ze. „Ik heet Carmen- cita Milligan". „Jeetje", zei mr. Todd bewonderend. „Dat noem ik een keurig etiket". „Iersche vader Spaansche moeder", legde miss Milligan hem in telegramstijl uit. Zij zweeg even, nam dan George en mr. Todd om beurten een paar maal scherp op, zweeg weer even en ging dan voort: „Hoor eens, ik ga u dit tegen mr. Todd en u dit tegen George in vertrouwen nemen, omdat ik leelijk in de klem zit. Ik ken niemand hier in Enge land en ik heb hulp noodig, dus waag ik het er maar op. En te oordeelen naar uw optreden tegen den tweeling zooeven, zou ik wel denken, dat u me een heeleboel zou kunnen helpen, tenminste als u zin en tijd heeft. En als 't nul op 't request wordt, dan hindert 't nog niets, dat ik u de heele geschiedenis verteld heb, want daarvoor ziet u er alle twee te eerlijk uit. Dus om te beginnen. Mijn vader is president van Guayacuador", sident gemaakt. Eens in de zooveel jaar hebben ze er revolutie en van die ge legenheid heeft hij geprofiteerd- Sinds dien is het er veel rustiger geweest. waarschijnlijk omdat mijn vader niet ge makkelijk is als het er op aankomt. „Dat geloof ik graag," zei George. „In den regel," ging Miss Milligan voort, „zijn dat soort baantjes niets waard, maar Guayacuador is een uitzon dering op den regel. Ten eerste heb je er hoopen tinmijnen en dan heb je er rechten en concessies en dergelijke din gen meer. Vader dacht gauw rijk te zijn en dan terug te gaan, maar dat is hem niet meegevallen. Aan den vorigen Pre sident was een steekje los zonder dat ze het wisten en die heeft den boel zoo in het honderd laten loopen voor ze hem naar huis gestuurd hebben, dat vader een jaar lang heeft moeten ploeteren voordat hij alles weer voor elkaar had. Maar als hij 't nu nog maar een poos kan uitzingen op zijn manier dan altijd dan is h;j binnen en dan heeft hij ten minste een onbezorgden ouden dag. Wat de goeierd best verdient „Daar twijfel ik geen oogenblik aan," zei George. „De eenige moeilijkheid is 't geld. We beginnen op ons tandvleesch te loopen. Sobrero dat was de vorige president had zoowat alles opgebruikt en de rest heeft het rechtzetten van den boel opge slokt. En dan is het leger er nog twee honderd van de ergste bandieten, die je ooit gezien hebt, in uniformen uit de een of andere opera-comique. Op het oogenblik zijn ze zoo tam als wat, eten uit je hand.omdat ze vrij regelmatig betaald worden. Maar wanneer dat niet meer gebeurt! En daar is kans op, Met een beetje geluk kunnen we ze nog een maand lang zoet houden, maar dan is het uit. En wie het geld heeft, heeft het legerzoo zijn ze! En dat is het nu, waarover het tusschen Smith en ons gaat-" „Smith?" vroeg mr. Todd. „Hoe zit dat in mekaar? Zijn er in dat Guaya- Guayac nou, u weet wel, alleen 'in boorlingen of is het een soort depen dance van het Vereenigd Koninkrijk?" Miss Milligan glimlachte. „Ze zijn in Guayacuador al moe als ze geboren worden en zoo komt het, dat iemand met een beetje pit de baas over ze spelen kan. Vader en Smith hebben pit genoeg voor een paar dozijn, anders zijn er moeilijkheden. Smith is een En- gelschman hij is na de revolutie ge komen en sindsdien gebleven. En al dien tnd heeft hij den boel zitten afkijken en nu vader alles voor elkaar heeft, vindt hij, dat hij nu best President kan wor den. Ze zetten daar een revolutie op touw om 'een bagatel 't zit hun, om zoo te zeggen, in het bloed en er zijn er heel wat bij die vader niet mogen. Op die manier heeft Smith een aardige hoeveel heid aanhangers gekregen. Maar hij heeft geen geld en zoolang hij dat niet heeft kan hij niets beginnen.kan hij in de eerste plaats het leger niet krij gen. En als hij het leger niet heeft. „Hum!" zei Mr. Todd. „Dat klinkt als een hoe-heet-dat-ook-alweer! Zoo'n din ges!" „Het doode punt," hiepl George hem. „Of, 'n beetje deftiger: een impasse!" „Niet heelemaal," zei Miss Milligan- „Want vader en ik hebben nog een snaar op onzen boog. Toen vader het president schap van Sobrero overnam, heeft hij, meteen, in één moeite door, zijn tegoed op de bank overgenomen. Niet met So- brero's goedvinden natuurlijk, maar dat kon vader niet schelen. Dat tegoed be stond niet uit geld, maar uit juweelen, losse juweelen, ter waai'de van vijftig duizend pond." „Dan is de zaak opgelost," zei George. „Met behulp van dat kunt u gemakke lijk aan geld komen." „Dat zou je denken, hè?" zei Miss Mil ligan, „maar dat is niet zoo. Sobrero had van 'die eigenaardige manieren! Wie weet hoe hij aan die juweelen gekomen is? Eén ding is zeker, hij heeft er nooit item zooveel voor op een solide toonbank voor neergeteld. Vader is er in Noord- Amerika mee bezig geweest, maar de men schen waren zoo nieuwsgierig, dat hij er wel mee op moest houden. En daarom ben ik nu hier." „Hè," zei George. „Wat bedoelt U....7 (Wordt vervolgd.)'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1931 | | pagina 1