Uit het huis meï de biauwe stoep Langs de Straat. Heide- en boschbranden. te Breukelen. t kind van Lindbergh ontvoerd. GEMENGD NIEUWS Ingezonden. Want het is een waarschuwing om je in acht te nemen en maar niet in te dommelen bij hetgeen je als goede gave a vaan t Er is dan altijd de waarschuwende aanraking om bedachtzaam te zijn en niet te gaan rusten op de lauweren, die immers niet durend groen blijven en onderhevig zijn aan de wet van de ver- En het was weer het kernachtige artikel en ik zal wel zorgen om dat te doen. van Prof. Casimir: „De moed tot het! Wanhopig schudt de verkooper zqn nieuwe" dat mij dieper nog doordrong i hoofd en wil opnieuw tot den aanval over van dit typische gezegde: Hier of daar Igaan, wanneer plotseling een stem daar staat er een luikje open. Zooals we «rcwis achter uit de onwezenliikheid van verkooper en ziet onwillekeurig reeds een mooi getal voor zijn oogen verschijnen en met een kernachtig: „Mijnheer, dit boek moet een ieder bezitten, die met succes door de wereld wil komen", tracht hij de kroon op zijn werk te zetten. „Wat zegt u," vraagt den ander, „om met succes door de wereld te komen, o, maar dan heb ik geen boek noodig, want daar her innert mijn vrouw mij iederen dag aan gestaakt, acht de heer Grunwald het van groot belang dat deze dienst voortgang zal vinden en hij verzoekt de Kamer met de meeste aandrang hierover een gunstig advies te willen uitbrengen. Er wordt op gewezen door een der andere heeren, dat, indien deze dienst over Alkmaar zal gaan, dat dit misschien concurrentie voor de bestaande diensten zal opleveren. De aanvraagster zal wel bereid zijn, volgens den heer Grunwald, met een desbetreffende beperkende be paling, accoord te gaan. De heer Leber sluit zich bij de woorden van den heer Grunwald aan. Ook Texel zal wel eenig belang bii dezen nieuwen dienst hebben. De verdere punten leverden niets be langrijks op terwijl van de rondvraag geen gebruik werd gemaakt, waarop de voorzitter de vergadering sloot. OUDE VROUW GESTIKT. Maandagavond bemerkten te Oude Pe- kela buren, dat uit het huis van de alleen wonende 73-jarige weduwe A. Tjapkes Boerman rook kwam. Met moeite wisten de menschen de kamer binnen te dringen waar zij de oude vrouw dood op haar stoel vonden. Zij was door verstikking Buitenland. AL CAPONE ONDER SPECIALE BEWAKING. Hardnekkige geruchten blijven de ron de doen dat Al Capone, die tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld is, doch in hooger beroep is gegaan, uit de gevange nis, waarin hjj is opgesloten, alle gelegen- Zooals meenden, dat de lente "er al was en er al druk gedacht werd aan lentelust en ergens achter uit de onwezenlijkheid van de gang klinkt: „Manlief wil je den hond even uit laten en meteen kolen scheppen ienteweelde en er dus was de neiging en als .ie^dat gedaan hebt ga dan even om onbezorgd ons te Jaten gaan in die door te laten weelde en ons er door te ia ten om strengelen, zoo kwam daar de kille tocht uit het onbekende luikje en smeedde ons in de gedachte, dat het niet de tijd was om ons over te geven aan de bedwelming van hetgeen streelt en bekoort. Want overal staat het luikje open en overal wordt het tochten gevoeld. Overal tracht men aan dien tocht te ontkomen, maar het is of het tochtvolume steeds grooter wordt. Zou dat dan misschien komen doordat het gebouw van onze organisatie op aarde oud, te oud begint te worden, waardoor er rond het tochtende luikje groote scheuren en kieren ontstaan, zoodat daardoor de tocht al krachtiger wordt gevoeld. En dat oude gebouw (en daarop doelt Prof. Casimir) willen wij maar niet ver laten. We zitten er met duizend koorden aan verbonden. Er liggen daar de zoete herinneringen; er waart nog het aroma van genoten geluker is nog de zachte genoegzaamheid van een weelderig be staan er is nog de klem van het maehts bewustzijn; er is nog debetooveringvan het aanzien en van het kunnen schouwen over de dalen, waarin het zoo moerassig kan zijn en waar de koortsen de men schen cronisch verzwakken en tengrave sleepen. Maar daarvan heeft men in het gebouw op den top geen last en daar is het een gelukzaligheid te mogen leven. Maar daar komen barsten in de muren en waar eerst geen tocht gevoeld wordt, is het alsof er, hier of daar, een luikje openstaat. Maar men wil niet inzien dat het ge bouw zijn tijd heeft gehad en dat er van oplappen geen sprake meer kan zijn. Het roept om een nieuw gebouw, heel anders van proporties en heel anders van structuur, want de nieuwe tijd zoekt andere vormen en moet zich aanpassen aan de nieuwe begrippen. Doch nu is het nog alsof er een luikje openstaat, hier of daar. Men voelt de tocht al sterker, maar afstand te doen van het oude gebouwd ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR. aan Herman vragen of zijn vrouw van- avond komt, och, en je komt er toch langs ga dan meteen even bij den slager aan om te zeggen dat hij goed malsch vleesch be zorgen moet en denk ook dan nog even om naar de schoenmaker te gaan en neem ook wat bloemen mee? Wil je, dan kan je straks nog even een kaartje voor de „bios" halen. Verbaasd staart de verkooper den man, r - wien deze spraakzame ega toebehoort aan Leeuwarden woonac Hg, en laconiek ?es. dMe: Nee Jowmensch, j gelegd dtth; op« fuldenjie boeken heb ik niet noodig, nu zie MEERVOUDIGE STRAFKAMER Zitting van Dinsdag 1 Maart. 50 gulden achterover gedrukt. Aan den 30-jarigen heer D. W., van beroep kellner, te Den Helder, thans te v - 'i ten laste cü,geiegu uai hjj up «"ff11' die ie hij zou hebben geïnd van den café-houder I -i..«v, /Invi b-n mot» nieuw plan van aanval en was het een pakhuis van den heer van den Heuvel, waarop de keus viel. Hier viel hun ten deel 11 benevens een collectie sigaren en sigaretten, die ook welkom waren. Die het kleine versmaadt, niet waar? Den 14 December kon worden aange merkt als een extra voordeeiigen dag tfoor om het leven gekomen. Zij had haar voe- heid heeft om de zaken van zijn groot ten op een stoof gehad, waarin een kool- j smokkelsyndicaat, dat ondanks zijn ge- tje vuur was gelegd. Stoof en vloer waren vangenneming niet is ontbonden, te bly- i' „„Lu n>r„,iil nnk haar klee- ven leiden. Teneinde deze geruchten te in brand geraakt, terwijl ook haar klee ren vlam hadden gevat DOODELLIK ONGELUK. controleeren en aan ongewenscht contact voor Capone niet de buitenwereld een ein de te maken, zijn drie politie-ambtenaren met de speciale bewaking van de cel van De wachter van de ophaalbrug over het Capone belast. Apeidoornschekanaal te Hattem, de Boer, >nri<9iUTPN vaw iwv had de gewoonte, om als de brug weer „DE AFGEZANTEN VAN DEN grootendeels gedaald was, de kiep op te KEIZER VAN ABESSINIE loopen om de daling te bevorderen. Toen j)e COrrectioneele rechtbank te Antwer- hq dit gisteren deed, sloeg een windvlaag pen heeft de negers Munume en Peter de H.H. compagnons. In het pakhuis van de klep weer omhoog en raakte de Boer Makambe beiden tot 3 jaar gevangenis den heer K. T. Oortgijzen duikelden zij tusschen het ijzerwerk beklemd. De man straf veroor(ieeld wegens talrijke oplieh- als getrainde acrobaten door het raam en was op slag dood werden beloond met niet minder dan 60 gulden en 80 ct. in contant geld, zooals de notaris zegt. Woensdag 16 December werd opnieuw zelf wat mijn succes is", in haastig ver-|C. Jansen ten behoeve van den kellner, i een strooptocht ondernomen en was dit in succes is en nuasus vci-(^. ----- T dwqnt h;j binnenshuis, den jongemanvroeger pensionhouder ,k verbaast achterlatende. Nog even blijftrechtelijk zou hebben toeg g deze staan om dan, na een krachtig j feit werd gequalificeerd als verduiste woocdje, moeitevoi zijn tasch meezeulen de, elders zijn geluk te beproeven. PUCK. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR NOORD-HOLL. NOORDERKWARTIER, Vergadering van Woensdag 2 Maart 1932. De Kamer vergaderde gisterenmiddag 2 uur in het Raadhuis te Alkmaar. Aan vankelijk was de heer Wagenaar afwezig, die echter later ter vergadering kwam. De voorzitter, de heer Arntz, opende de vergadering. Hij wees er op, dat wij thans de regeeringsbemoeiïng van de mobilisatiejaren terug hebben gekregen, welke bemoeiing, zooals zü thans is, nog wei grooter zal worden. Verder bracht hij een woord van dank aan den secr., welke er ook nu weer voor heeft gezorgd, dat het jaarverslag zeer vroeg den leden kon worden toegezonden. De notulen werden daarna onveranderd goedgekeurd. Van de ingekomen stukken vermelden wij het volgende. O.m. was een schrijven ingekomen van den algemeenen bond van forensen te Amsterdam met een afschrift van een ring. adres aan de N.S., ter verkrijging van Dat zal voor^ velen zijn om er de dood- j een tariefsverlaging voor personenver schrik van te krijgen. En het tocht geweldig en het is net alsof er, hier of daar, een luikje openstaat. Robinson. HAD HIJ GELIJK? Van de vele zegeningen van den mo- Maar de heer D. W., hierboven gemeld, ontkende pertinent deze verduistering en werd in die ontkentenis juridisch stevig gesteund door mr. W. F. A. Zegers, ad vocaat te Den Helder, als raadsman en verdediger. De hierboven gemelde ge tuige A. v. T., wien al dadelijk op het ge wicht van den eed werd attent gemaakt, verklaarde dat verdachte toen getuige nog als café- en pensionhouder fungeerde bij hem in dienst was geweest en hij ver dachte destijds opdracht gaf, het geld te innen en deze in gebreke was gebleven, hem dit geld ter hand te stellen. In strijd met wat deze getuige verklaarde beweerde verdachte het geld wèl te heb ben overgedragen. De verdachte beweer de voorts op het postkantoor zelf een kwitantie te hebben geschreven en met den naam van den heer v. T. te hebben geteekend. De opdrachtgever, die destijds ongesteld was, nam echter met deze al te ver gaande delegatie geen genoegen en wenschte die kwitantie zelf te teekenen. Volgens toelichting van verdachte had verdachte toen thuis weer een andere kwitantie en wat daarmee nu gebeurd was, kon niet best worden gevolgd, doch een feit was het, dat beide kwitantie's wel op de zitting aanwezig waren, doch van het geld zelf niet veel te zien was. De verdachte deelde ook mede, dat het ontvangen geld, afgemeten in twee brief jes van 25, door hem aan den heer v. T. was ter hand gesteld. Daarop was hij naar Amsterdam vertrokken, vermoede lijk echter volgens veronderstelling van den president, die hem niet erg scheen te vertrouwen, om met dat geld goede sier te maken. De heer Chr. J., 'n voormalig Alkmaar- maal het kantoor van den heer Albert Kool als doel uitgekozen. Hier mocflten In het PcelgebJed. tingen. Zij hadden zich, zooals bekend, zoowel in België als in Nederland en Duitschland uitgegeven voor afgezanten van den keizer van Abessinië en boden als zoodanig valsche travellers-cheqiies aan. 70.000 FR. UIT HET RAAM GEWORPEN. Op een gemaskerd bal in het paleis de la Méditerrancée te Nice heeft een Ame- rikaansche opschudding gewekt, door uit het raam heele bundels bankbiljetten op de Promenade des Anglais uit te strooien. Het bleek mevrouw Anne Smedeley Fowier, uit Boston, te zijn, die voor het eerst aan de speeltafel 70,000 fr. gewon- EEN PELGRIM OP EEN HAAL Het passagiersschip „Strathaird" op voer, speciaal voor de houders van ver schillende abonnementskaarten. Wanneer de verschillende prijzen met die van het buitenland worden verge leken, moet men tot de conclusie komen, dat de tarieven hier hoog zijn- DeSpoor- wegraad, waarin de heer Kolster, lid der Kamer, zitting heeft, blijft ten deze echter der, daarop voor het getuigenhekje ge- diligent. Herhaaldelijk is aangedrongen noodigd, verklaarde aan den verdachte op de verlaging van de tarieven voor i 50 nog te voldoen als restant van de abonnementen. koopsom, te hebben betaald in één briefje De heer Kolster adviseert om zichvan 50 en niet zooals verdachte ver- hieromtrent, behalve met de directie der klaarde in twee briefjes van 25. N. S. ook weer in verbinding te stellen Ten slotte werd gehoord de heer A. dernen tijd, waar "vele "huismoeders mee met (den Spoorwegraad, deze kan dan Spr., rechercheurvan politie te Den Hei- te kamnen hebben en soms voor hen een gunstlR adviseeren, anders wordt buiten der, die de twee kwitantie's bq van T. en war, SeX «rtt hMrt h« SAr- door d. directie der N. S. een J. In beslag had genomen. Omtrent <le tage vak. De moderne zakenman gaat beslissing genomen. De Spoorwegraad moraliteit en betrouwbaarheid van ver immers van het principe uit: Komt Mo- beeft wel het een en ander bereikt. Het dachte en den heer van T„ kon deze ge- hammed niet naar den berg, dan moet de buurtverkeer tusschen Haarlem en Alk- tuige geen definitieve opgave verstrek- berg maar naar Mohammed komen. maar zal wel komen, hoewel het tusschen ken. De echte kwitantie had J. en de val- Van het standpunt van den zakenman Alkmaar en Den Helder zeer moeilijk zal sche was nog in het bezit van v. T. bekeken is bovenstaande zeer zeker ver- j»afn* Er wordt besloten om adhaesie aan De heer officier ging J~ Uit Venlo wordt gemeld Dinsdagavond is een groote brand de heeren verrijkt worden met een partij uitgebroken in het Peelgebied op de oude Duitsche bankbiljetten, pl.m. 50 grens van Limburg en Noord-Brabant, stuks en gelooven we niet dat zjj reden Het vuur is waarschijnlijk ontstaan hadden bijzonder tevreden te zijn over door vonken van passeerende locomo- het resultaat van hun bemoeiingen. [tieven van de spoorlijn Venlo—Helmond. Deze betrekkelijke tegenslag doofde! Over een lengte van 15 tot 20 K.M. strekt echter niet hun enthousiasme en werd op de vuurzee zich uit en wel van de Dinsdag 29 December het geluk nog eens Leunensche Heide nabij Venray tot geforceerd, door een bezoek bij de firma Sevenem. Groote perceelen peelgrond, Keiler en Bakker, handel in oliën en'hoopen turf en enkele bosschen zijn reeds nen had en het niet met haar geweten machinebenoodigdheden en in dit geval in vlammen opgegaan. Overal stelt men j overeen kon brengen, dit geld ook te be- bleek de tip niet onvoordeelig te zijn pogingen in het werk om het vuur te houden, want een bedrag van 42.95 kon gedeeld stuiten, maar men staat vrijwel machte- worden. loos tegenover de vuurzee. Men vreest, Gelukkig was deze kraak het slot van dat het eenige dagen zal duren, alvorens ly f „F de onderneming en werden de jongelie- men den brand geheel zal hebben be- zyn eerste reis naar Australië, heeft in den voorloopig gedeponeerd in een in- dwongen. j <je Roode Zee een pelgrim gered, die van richting waar nimmer wordt in-doch wel Omstreeks zes uur Dinsdagavond is een 1 Hen Mekkavaarder „Antilochus" over een enkele maal uitgebroken. nieuwe brand ontstaan langs genoemde j boord gevallen was. Het merkwaardige De heeren, thans voor de Meervoudige spoorlijn ongeveer ter hoogte van wacht- waS) Hat de man omgeven was van haaien Strafkamer geleid, hadden het voorrecht post 18 tusschen de stations Helenaveen i en niettemin nog ongedeerd uit het water elk over een verdediger te mogen be- en America, Deze brand kon vrij spoedig gehaald kon worden. Dit heeft zeer sterk schikken. gestuit. op de verbeelding der Arabieren gewerkt Mr. van Dqk opponeerde voor B. K. en In beide gevallen wordt de oorzaak mr. v. d. Loos zag zich de juridische be- gezocht in vuur van de locomotief van langen van collega S. R. toevertrouwd. 1 voorbijkomende treinen. Door de jongelieden werd openhartig' TT.. bekend en de heer Wiggers was medei Uit Roermond meldt men: aanwezig om te trachten hier nog te red- Weert en Alweert is gisternamiddag den, wat gered kon worden. ongeveer 1i0 hectare dennenbosch afge- Ongeveer 32.46 was nog op hun be- l)ra waarvan .160 H.A. van de mijn vonden als voorschot van de gepleegde ï(Fura en Vereeniging en 10 H.A. van diefstallen, inzonderheid de laatstgenoem- wordt geschat op de. Dit geld werd afgedragen aan den "".000 a f 70.000. heer Bakker, die blijkbaar voornemens "rt vuur gedoofd, koesterde een civiele actie tegen de ver-| Gisteren werdt uit Venlo gemeld: dachten in te stellen en wiens schade dus Vannacht tegen twee uur kon het vuur tot een tientje werd gereduceerd. te Helenaveen geen verder voedsel vinden. Door den heer Wiggers werd geredu- Daar heeft namelijk eenigen tijd geleden ceerd een voorw. straf voor beide ver- reeds een lichte brand gewoed, waardoor dachten en onder toezichtstelling van het de Peelgrond tot asch geworden is, maar Leger des Heils. Onder de bijzondere het is niet onmagelqk, dat het vuur weer voorwaarden zou moeten worden opgeno- in nieuwe heftigheid oplaait, want de m§n de verplichting voor ieder der reclas- grond smeult nog overal en het vuur sopten om de toegebrachte schade te ver- vreet zich steeds dieper in den Peelgrond. góeden. Voor ieder vastgesteld op 47.73. Op het oogenblik is het vuur gedoofd, De verdachten gingen hiermede accoord. behalve in enkele honderden hoopen turf, -De heer officier toonde zich na een toe- die nog in brand staan. iya passelijke inleiding bereid het advies van n den reciasseeringsambtenaar als basis te Hö lil!)! £3K lil K3SI66I Nij6fir0u6 nemen van zijn requisitoir en vorderde 1 jaar gevangenisstraf, maar voorwaarde lijk, met een proeftijd van 3 jaar benevens het opleggen van bijzondere voorwaarden. Een belooning van j 10.009. Mr. v. d. Loos noemde verdachte ge- Omtrent deze inbraak werd nog gemeld: legenheidsdieven en achtte de strafmaat Dinsdagmorgen is onmiddellijk aan- te overvloedig en verzocht clementie. gif te gedaan bij de gemeentepolitie van Mr. van Dijk liet zich ongeveer in ge- Breukelen, die in samenwerking met de nIrnn 'yn mf vaI*awa/m*/! aL htl. At üt a a a 4 v» a! a! rl a iTlr en de geredde wordt te Aden, waar hjj aan land gebracht is als een heilige ver eerd. Men verteld nu al, dat hq gevonden werd rijdende op den rug van een haai, met een aasvogel op het hoofd en door een school haaien geëscorteerd. Dinsdagavond is het kind van Lind bergh, een knaapje van 20 maanden, ontvoerd. Hij was naar bed gebracht; toen men later naar hem ging kijken, was het kind uit de slaapkamer verdwe nen. Het huis van Lindbergh staat in een afgelegen streek bq New York. Nabq het huis is een ladder gevonden. Men zegt, dat een brief gevonden is, waarin een hoog losgeld voor het kind wordt geëischt. Onmiddellijk nadat de verdwij ning was bemerkt, heeft de politie van New York alle maatregelen getroffen om den ontvoerder.op te sporen. Alle auto's die zich omstreeks dien op de wegen waren, werden aange houden en doorzocht. Het bericht van den kinderroof is draadloos aan alle Amerikaansche politiebureaux doorge geven. Tot nu toe is de roof nog onop gehelderd. De late edities van de New Yorksche ochtendbladen wijden op hun eerste blad kolommen aan de ontvoering en sommen alle bijzonderheden op. Daar uit blijkt, dat den laatsten tijd meer der gelijke misdrijven zijn gepleegd, die in het geheele land groote verontwaardiging bekeken is bovenstaande zeer zeker ver- Fafn' t,r worat besloten om adhaesie aan De heer officier ging de vreem- lijken zin uit en refereerde zich overi- rijkspolitie een onderzoek instelde. Ook hebben uewekt Deze is des te urooter standig, maar voor de huismoeders? de betuigen en tegelijkertijd de geschiedenisi vande kwitantie's gens aan het oordeel der rechtbank. de burgemeester van Breukelen-Nijenrode, j wijl president Hoover juist den vorigen Spaar me. En het is er dan ook maar n°R eens op verlaging van de abonne naar. Dat een zekere categorie van zaken- m®bten aan te dringen, menschen dit doen, tot zoover, maar! Het verslag van de besprekingen in wanneer er boter-, koffie-, garen-, band-, verschillende K.v.K. betreffende dever- schoensmeer-, allerhande weekbladen- en vroeging van de vacanties, geeft aan- no«- meerdere soorten colporteurs ko- 'eidl"8 tot discussies. Men is van oordeel, men, dan hoeft het ook geen ver- dat„hier geen uniforme regeling is te wondering te wekken dat de voor- treffen, er zqn verschillende belangen die dat J. wel aan verdachte had betaald op zichtige huisvrouw eens achter het aPart moeten worden bekeken. Het moet de echte kwitantie. De kwitantie, die van U. j T aanb?odj Week dan de valgche kwjtan_ tie te zijn. Voorts kwam de officier nog nog eens in bijzonderheden na. Door verdachte was aan van T. de kwi tantie teruggegeven met de mededee- ling, dat het geld niet Zaterdag, maar .Maandag zou worden betaald, waarop van T., toen hij op dien dag zijn kwitantie presenteerde, tot de ontdekking kwam met meerdere bezwaren aan en requl- - ijl president Hoover juist den vorigen jhr. mr. H. H. Roell, is in den lo°P van Hag in een speciale boodschap aan het Binnenland. gordijntje komt gluren en wanneer aan de betrokkenen worden overgelaten, zij ziet dat het weer iemand van Uitvoerig wordt gediscussieerd over de dat spul" is, dan doet zq niet eens contingenteering van verschillende ar- „H11 CI1 open en dan verwondert de man „van "kelen door deNederlandsche regeering reerde ten slotte tegen verdachte ter dat spul" zich daarover, want hij had toch en de verschillende voor- en nadeelen zake dit, zooals de officier het noemde zeker gezien dat er iemand achter de worden onder oogen gezien. De meeningen zeer gemeen feit, 4 maanden gevangenis gordijnen stond. Maar enfin, maar weer byer vrijhandel en protectie staan hier! straf. Voorheen was verdachte al eens verder en moeizaam wordt de koffer of tegenover elkaar. eerder met den strafrechter in aanraking de andere noodige attributen opgenomen De heer Kolster doet daarop mede- j geweest. Mr. Zegers gaf toe dat de schiin om even verder Vrouwe Fortuna maar deelingeni van de verbeteringen in den Tegen zijn cliënt was doch vestigde weer eens aan te roepen en.... zoo mo-1 personendienst welke door den Spoorweg- j de aandacht gelijk zooveel procent provisie te ver- raad tot stand zijn gebracht. Amsterdam heden, die den dag ter plaatse geweest om den toe stand op te nemen. De daders schijnen goed met de inrichting van het kasteel bekend te zijri geweest; ook in de buurt van het kasteel heeft men Maandagavond, voor zoover tot nu toe bekend is, geen verdachte personen gezien. Het gestolene, dat gedeeltelijk het eigendom is van den bewoner van het De politie te Eindhoven is gisterenoch- kasteel, den heer M. Onnes van Nqenrode, VERDRONKEN. Congres maatregelen ter bestrijding van de steeds grooter wordende criminaliteit had voorgesteld. OM ACHT EN TWINTIG MILLIOEN. Twee en een half jaar geleden is te Berlijn de rijke juwelier Albert Loeske gestorven. Toen na zijn dood het testa ment werd geopend, bleek hij vrijwel tend gewaarschuwd, dat in het Eindho- en voor een gedeelte toebehoort aan den z«n geheele vermogen van 28 millioen vensche kanaal, ter hoogte van de brug kunsthandelaar Goudstikker te Amster- F131"* te nebben nagelaten aan zqn huis- hot ïüv vnn dam. is bii verschillende firma's vp.rzp.kprft. houdster ltosa Blaustein enzqneompag- aan de Tongelreeschestraat, het lijk van dam, is bij verschillende firma's verzekerd, een vrouw dreef. Toen het opgehaald Deze firma's hebben gisteren een beioo- noP Oppenheim. dienen. heeft 26 betere aansluitingen met het Deze en dergelijke menschen zie je Noorden van Noord-Holland gekregen, op het oogenblik veelal door de thans Een trein die voorheen niet verder dan heerschende malaise gedwongen, langs Alkmaar kwam, loopt nu door tot Den de straat loopen. Geen wonder dan ook, Helder, ook een avondtrein is er bij ge- dat ik een dezer personen eens met meei i komen. Pogingen worden gedaan om dan gewone aandacht beschouwde. Ei. betere locaaltreineH te brengen in den daarmede kan men zeer zeker veelal nog dienst tusschen Alkmaar en Den Helder, een beetje ondervinding opdoen. i beter materieel wordt verwacht. Een Zoo liep ik dan een dezer dagen op den onderzoek in Frankrijk is ingesteld naar Brakkeveldweg. Het maakte op mij zoo de mogelijkheden van een autobus op den indruk, dat dit een bq uitstek aan- j rails een z.g. autotrein, wellicht was dit gewezen weg is voor dergelijke experi- vervoermiddel ook iets voor dit gedeelte menten, alleen al te oordeelen naar de van de provincie. Over het buurtverkeer vele menschen, die daar zoo huis aan spraken wij reeds hierboven. Een her huis steeds maar bellende naar het Tuin- ziening van de abonnementen is in studie, dorp afzakken. Zoo ook die mijnheer, die Wellicht wordt de spoor wel tot maat- daar met een dosis boeken liep. regelen nemen gedwongen door de con- oorzichtig belde hij aan en bleef dan concurrentie van de autobussen, onversdiillig een deuntje fluitende, wach- Het verdere gedeelte van de agenda ten totdat er werd opgedaan. Met een gaan wij stilzwijgend voorbij. De discus- zwaai wordt zqn hoed afgenomen en met sies bepaalden zich hoofdzakelijk tot de een woordenstroom wordt de vrouw, crisis en alles wat daarmede in verband die verschenen is overstroomd. Om niet staat, al te opvallend te zijn kan ik de tieide menschen niet naderen, zoodat het onder houdend onderhoud niet tot mijn ooren doordringt. Maar even later heb ik meer geluk. was, bleek het het stoffelijk overschot te ning van f 10.000 uitgeloofd voor de op- ..Pa verwanten van Loeske zqn tegen zijn van de 37-jarige mej. K., uit Eind- sporing en terugbezorging van het ge-|dlt t®staFn.?nt al'e "'stanties opgeko- hoven. Zij had gisterochtend omstreeks stolene. Voor de opsporing van de daders F1®11' ns heeft de hoogste instantie vijf uur nog naar een vriendin willen is ook de medewerking ingeroepen van rijksgerecht, het geldig verklaard, op enkele omstandig- gaan> die in alle vroegte naar elders zou de centrale recherche te Amsterdam i,*zoude3 kunnen afreizen, teneinde deze nog even te be- sprak Er was Jn r^n waarheid zoekne. In de haast vergat zij haar bril en ak,ul aan het werk geweest, af te wiizen. fisf.wed, als gevolg hiervan, bq de brug te De heer Onnes is gewoon, de gordq wijzen, dat Daarmee is het laatste woord over deze I millioenen-erfenis gesproken. De heer Grunwald verdedigt de Heldersche belangen. Betreffende een concessie aangevraagd r\ u i l j - aan Prov. Staten voor een jautobusdienst De boeken-mqnheer, ziende dat er toch in den Wieringermeerpolder brenut de geen massei was, schiet een paar huizen heer Grunwald dank aan dè verteeg Vf»rrlof An oor, J1- uo verh.eers- verder op een eerzamen huisvader af, die commissie, die getoond heeft een heel genoeglijk voor de deur zqn pijpje oog te hebben voor de belangen van staat te rooken, onderwijl de reeds ontlui-1 Den Helder in deze. Zeer zeker heeft lr£»n lriiAnnAn rlrt», 11- i. TTTT.1 Jl X lJCCAt beschouwende. (De lezers gelieven in ge- dingen met den Wieringermeerpolder eii (lachten te houden, dat bovenstaande voor deze belangen worden door den heer udeg®j£P]aatssreeP0 Grunwald warm verdedigd en aanbevolen n handelsraan meer Verder bespreekt de heer Grunwald den hoort hem heef ,^?rzanie huisvadei autobusdienst op Purmerend, waarvoor ufioV V, ff geduldig aan en neemt de fa. Gebr. van Koningsbrugsen alhier v« n van den inhoud van concessie heeft aangev?aïgf Nu d" de tasch van den man. Hoopvol praat de Esona de diensten of deze plaats heeft af te wijzen, dat verdachte inderdaad niet een bankje van 50 zou hebben ontvan gen. Informatiën omtrent get. v. T. achte pleiter, voorts wat betrof de strafmaat met ongewenscht. Ten slotte vond pleiter 4 maanden ge vangenisstraf toch wel wat zwaar en con cludeerde hij vrijspraak, subsidair een lichtere straf. 'n Paar gehaalde amatcurkraakjcsmakers. Een tweetal „veelbelovende" Helder- sche jongelui, de 21-jarige smid B. K. en de 20-jange los-werkman S. J. R„ had- en omstreeks November van het vorige jaar de eerste stappen gezet op het ver- derfelqke pad der inbraak en zich bei den schuldig gemaakt aan een zestal dief stallen met braak. De zaak, die aanvankelijk ging als ge- smeeid, liep in het laatst van December toch eindelijk leelijk fout en verhuisden de jongeheeren met bekwamen spoed naar het huis van bewaring te Alkmaar terwijl zq heden in de middagzitting te recht stonden als verdacht van een zes tal inbraken, gevolgd door diefstal. Zoo brachten zij op 11 November een onge vraagde visite in den houthandel van den heer N. J. Vinke en maakten daar een bedrag van 6 en een portefeuille buit. De „poet" was niet groot, maar alle be ginselen zijn moeilijk, zei de dief, die een molensteen stal. Op 4 December trokken de heeren er opnieuw op uit en kozen de broodfabriek e Volharding" als object van hun operaties. Een bedrag van 8 kon als netto water en verdronk. nen open te laten. De daders hebben echter, zoodra zij binnen kwamen, de gordijnen dichtgeschoven en het licht aangestoken. Toen zqn zij blijkbaar rustig aan het werk gegaan. Alles wijst erop, dat men met ervaren inbrekers te doen heeft. Er is, zooals gemeld, geen enkele vingerafdruk gevonden, noch op de lijsten VERMIST. De commissaris van politie te Haarlem verzoekt opsporing en voorgeleiding van het 13-jarige meisje J. Joustra, wonende Verspronckweg 3, te Haarlem. Het meisje is Dinsdagmiddag te half twee van de der schilderijen, noch op de vitrines. De H.B.S. aan de Raaks naar huis gestuurd, dieven moeten dus met handschoenen met voorkennis van haar ouders, omdat laan gewerkt hebben. Uit de vitrinus in zjj zich schuldig had gemaakt aan een I den salon namen zq weg een groot aan- strafbaar feit. Zij is blijkbaar niet naar,tal miniaturen en gouden en zilveren huis gegaan. Gisterochtend had men noch I voorwerpen; horloges, flaconnetjes, enz. thuis noch op school iets van het meisje Daarna gingen zij naar de aangrenzende vernomen. -sjj-1 ONGELUK OP HET IJS. Vier jongemannen door het fis gezakt Eén verdronken. Gistermiddag waren priester-leerlingen uit het klooster der Montferlanen te Meerssen bij Maastricht aan het schaat senrijden op den vqver van het kasteel Proostdij. Vier van hen zakten door het ijs. Drie konden worden gered, de vierde, Wijsen, uit Weert-Meerssen, verdween in de diepte en werd na drie kwartier dreg gen levenloos opgehaald. BOTTER GEZONKEN. ridderzaal, waar zij drie kleine schilde rijtjes en weer den inhoud van een vitrine stalen. Uit den dan volgenden doorloop namen zij een schilderijtje en uit de hall, die hierop volgt, nog drie schilderijtjes weg, in totaal dus 7. Zij bepaalden zich tot de kleine stukken, die zij gemakkelijk konden meenemen. Een grooter stuk, een mansportret, door Moroni, hebben zij wel uitgesneden, maar tenslotte toch ver moedelijk wegens de grootte, achterge- ,eF*, F ?ndere door hen buitgemaakte schilderqtjes hebben zij eenvoudig uit de lqst genomen en de lijsten daarna tegen den muur gezet. Dat hier »vak- i ut* aa" het werk ziJn Reweest, blijkt ook hieruit, dat zq van een metalen kistie een pootje afgeschroefd hebben om te zien, van welk metaal dit was; toen het Dinsdagmiddag Is tusschen Temmpr pu u^kk ^oud' *Faar eenvoudig koper was, Schokland de Vollenhover botter VH n i Gn Z- verder laten staan. !Zij 113" lek gestooten en gezonken De'T?n,ets ^Mei-gelaten dar, een kopc- ri manning is door andere visschers opge- een inbra'ak tf' hT'8 onlan^s ook bÜ - nomen. Een hn«i ia mot.»u!. 1 g. een ,lnbraak te Hilversum ais netto winst worden gehoekt Ver opge- een i volgens maakten rij 0p 9 December een1 worden ge"egd °P het wrak,en,al EER HET TE LAAT IS! De Vereeniging „Hulp voor Onbehuis- den" te Amsterdam, het bekende „Jon ker", roept om hulp en hoopt op die hulpeer het te laat Is! Sinds 1928 is hteanatal hulpbehoeven den steeds stijgend. Over 1928 en '29 mocht het nog gelukken de eindjes aan elkaar te knoopen. Over 1930 reeds, is een tekort ontstaan van veertien duizend gulden. Over 1931 is, bij gemiddeld 810 verpleegden per dag, dit tekort eenige malen zoo groot geworden. Tot overmaat van ramp moest de overheid dit jaar sub sidie-vermindering aankondigen. Dit alles schept een noodtoestand, die het werk na zeven en twintig jaren van zegenrjjken arbeid, ernstig met onder gang bedreigt. Er is thans rond dertig duizend gulden noodig om in het meest dringende te voor zien. Het is veel, doch als ieder mede werkt kan het geld er komen! Dan zullen velen voor ondergang be hoed kunnen blq'ven. Dan zullen eiken dag de dakloozen weten, waarheen zich te wenden. Dan zullen in nood verkee- rende vrouwen, dan zullen ongehuwde moeders voor het ergste bewaard kunnen worden. Dan zullen 550 kinderen hun veilige toevlucht behouden. Dan zullen ruim 800 noodlijdenden verzorgd kunner blijven! Adres en gironummers der.Vereerngi g „Hulp voor Onbehuisden" zhn:. £„s((rjró Huygensstraat 35, Amsterdam, 2()7. m geschied is, No."32534; Gem. giro A'dam: V aoinnf opgemerkt. Is dit een bij- Helpt eer het te laat Is! Want J-'1 geloof van dieven y jvoor Onbehuisden" moet sluiten, vat dan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 10