OPENBARE VERGADERING Mr. J. A. E. Buiskool BrttiEZAND. op DONDERDAG 3 Maart a.s. Breezand Bioembollenkweekers ANNA PAULOWNA. WIERINGEN. Hippolytushoef. SCHAGEN. TEXEL. Uit de Land- en Tuinbouwwereld Grootere vraag naar stapelgroenten. OPENBARE VERKOOPING. Woensdag had in de zaal van den heer J. Borst ten overstaan van notaris F. J. M. Rinxter te Schoorldam onder groote belangstelling een openbare verkooping plaats van le. Een burgerwoonhuis met houten schuur, een houten bloembollenschuur op steenen voet en bloembollengrond, groot 4.82.80 H.A., gelegen aan den Meerweg en eigendom van den heer J. Boogaards. Voor f13900.werd een en andertoe- gewezen aan den heer D. Lubbert. 2e Een houten woonhuis met erf en trekkas en bloembollengrond, te zamen groot 2.46.50 H.A., gelegen aan den Meer weg te A. P., in eigendom van den heer Joh. Zwarts te St. Maartensvlotbrug. Voor f 6000.toegewezen aan den heer D. Lubbert. In dezelfde zaal werd hierna ten over staan van bovengenoemden notaris en den notaris G. D. Boerlage te Velsen verkocht Een woonhuis met pakplaats, aange bouwde bloembollenschuur en teelland, gelegen aan den Middenweg en Kleiweg te Anna Paulowna, groot 3.26.83 H.A., eigendom van de erfgenamen van den heer Th. A. van Zanten te A. Paulowna. Toegewezen voor f 11.100 aan den heer A. H. van Zanten te Heemskerk. Donderdagavond zal in de zaal van den heer Jb. Borst een openbare vergadering gehouden worden, waarop mr. J. A. E. Buiskool, van Schagen, zal spreken over: „Wat voor hen, die in het bollenbedrijf werkzaam zijn, noodig is te weten in be trekking tot hun financieele belangen. des avonds om 8 uur, in de zaal van den heer Jb. BORST SPREKER: de Weled. Gestr. Heer ONDERWERP: Wat voor hen, die in het bloembol- lenbedrijf werkzaam zijn, noodig is te weten in betrekking tot hunne finantieele belangen. komt allen op; het zal een leerzame avond worden. DE OOM MISSIE STILLE OMGANG. Dinsdagavond vergaderde bij den heer Alkemade de afd. Anna Paulowna en Bree- i zand van den „Stillen Omgang". De voorzitter, de heer H. op 't Veld, heette allen, in het bijzonder pastoor Van der Eem, hartelijk welkom en bracht daar-1 na, als waarnemend penningmeester, ver- slag uit over de financiën. Het saldo van het vorig jaar was 103.15. De inkomsten bedroegen 191.85 en de uitgaven 184.85. Het batig saldo was dus thans 110.15, waarvan 89.25 op de Boerenleenbank is geplaatst. De heeren Huiberts en Sliiker- man bevonden het beheer in goede orde en nadat deze heerenen de de heer Op 't Veld waren bedankt voor hun bemoeie nissen, werd de heer N. Zwarthoed bii acclamatie tot penningmeester verkozen. Het voorstel, zich weer aan te sluiten bij de groep Alkmaar, werd aangenomen. Tot kerk werd voor dit jaar aangewezen de kerk v. d. H. Ignatius der pater Jezuïeten aan de Rozengracht. Wegens de slechte tijden heeft het be stuur gemeend te moeten voorstellen het gemeenschappelijk ontbijt, waarvan de kosten f 1.65 zijn, af te schaffen en voor dit jaar geen contributie te heffen. Beide voorstellen werden aangenomen. De on kosten zullen thans 2.60 per persoon bedragen. Bii de rondvraag dankte de heer Zwart hoed voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer Elferink vroeg of de mogelijkheid bestaat naar den Stillen Omgang van Alk maar te gaan. Het bestuur beloofde vóór deze plaats nog een vergadering uit te gcJ] wi y0ji Na de eigenlijke vergadering hield pas toor Van der Eem een met groote aanoacht gevolgde lezing over het ontstaan en het doel van den Stillen Omgang en wekte allen op 13 Maart Omgang, waarvoor de intentie is. Kedoi g uit de economische crisis. VERKOOPING. Dinsdag had In de zaal van den heer J- Swaerts ten overstaan van notaris Oorecn van Wieringen de verkooping plaat3 van de boerderii en het bouw- en weiland, groot 33.01.50 H.A., van den heer C. Koop man aan den Zuiderweg. De heer C. Borst van Barsingerhorn werd eigenaar voor 33.753.02. Er was groote belangstelling voor deze verkoo ping. BEGRAFENISFONDS „ALGEMEEN BELANG". De algemeene vergadering van het begrafenisfonds „Algemeen Belang", Woensdagavond bij den heer W. Kossen gehouden, werd geleid door den heer A. Kooiman, daar de voorzitter de heer C. Tijsen, wegens ongesteldheid verhin derd was. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer W. Kossen, stippen we aan, dat het ledental daalde van 440 op 430, (5 overleden, 3 geroyeerd, 4 vertrokkan naar elders, 1 bedankt, 3 nieuwe leden). Onder dankzegging werden het verslag en de daarvoor gelezen notulen goedgekeurd. De rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer P. List, gaven aan f 756.57 aan ontvangsten en f 425.76s aan uitgaven. Er was dus een batig saldo van f 330.805 en daar het bezit op 31 Dec. 1930 f 8733.34 bedroeg, was dit op 31 Dec. 1931 dus 9064.145. De heeren H. Cornelissen, C. Ligten- dag en G. Philipsen bevonden de reke ning in orde, zoodat de voorzitter be halve de commissie voor haar contróle, den penningmeester voor zijn beheer kon bedanken. Nadat'de heeren P. List en C. Raven bij acclamatie als bestuursleden waren herkozen, kwam het belangrijkste punt der agenda in bespreking, n.1. de beleg- •ging van het bezit der vereeniging. Het geld staat op de Boerenleenbank. De Rekenkamer heeft echter aangedrongen om een deel van het bezit te beleggen in een provinciale leening of bij een andere bank uit te zetten. Het bestuur j stelde voor daar niet op in te gaan, daar de soliditeit van de Boerenleenbank boven eiken twijfel verheven is. De heer Kos merkte op, datwatsolied is, onsolied kan worden en dat de be doeling van de Rekenkamer natuurlijk is te voorkomen, dat alles tegelijk ver loren kan worden. Misschien zou het ook wel wat kunnen zijn een deel van het geld in Anna-Pau- lowna als hypotheek te verstrekken. Voor het laatste voelde men niet veel en overigens was men van meening dat, wanneer de Boerenleenbank failliet ging, andere financieele instellingen zeker al j lang onder waren gegaan. Men achtte de Boerenleenbank even safe als de {Rijkspostspaarbank, doch daar de laatste minder rente geeft, werd het bestuurs voorstel, hot geld te laten waar het is, met algemeene stemmen aangenomen. Bii de rondvraag vestigde de heer Kooiman er de aandacht op, dat het bezit steeds grooter wordt, zoodat thans j bijna alle onkosten uit de rente bestre den kunnen worden. Hij kondigde daarom j aan voor de eerstvolgende jaarvergade ring te zullen voorstellen, de contributie niet meer 8 maanden per jaar te heffen, doch slechts 6 maanden. Wel meenden enkele leden dat dit door de Rekenkamer niet toegestaan zou worden, maar de heer K. wilde het toch probeeren. Hierna volgde sluiting. LOOP DER BEVOLKING Ingekomen: J. G. Joor en gezin, van Alphen a.d. Rijn; Mej. N. Verhoef, van Amsterdam: mej. G. Pruissen, van Am sterdam; E. Buijs en gezin, van Axel; mej. E. M. Kampen, van Den Helder. Vertrokken: W. M. Heymans en echt- genoote, naar Alkmaar; J. J. Rijcke en gez. naar Amsterdam: J. Smit en gez.naar Em- men; W. Oele en gez., naar St. Maartens brug; J. H. Lips, naar Wieringen; A. Blaauboer en gezin, naar Oudesluis; T. Sloterdijk en gez., n. Schagen; A. Wisse en gezin, naar Kolhorn; W. Sloterdijk, n. Stompetoren; A. Geense en gez., naar Kolhorn; J. K. Keilij, naar Ruinen; C. I Lindebaum, naar Karnapen; Mej. C. de Wit, naar Bodegraven. Burgerlijke Stand van Anna Paulowna. GEBOREN: Geertruida, d.v. J. Langes en A. C. Spekken; Dymphna Gerarda, d. v. N. Koelewijn en M. G. Sprijt; Adria- nus Hendrik Martinus Jacob, z. v. A. van Woesik en G. M. Hollander, Petrus Hen- dricus Antonius, z. v. H. J. Tammers en C. M. A. Kroon. OVERLEDEN: G. v. d. Bijl, 74 jaar echtgen. van D. Tiel, POLITIE. Gevonden: Een sleuteltje, een porte- monnaie en eenig los geld. v WONINGBOUW. De bouw van een dubbel woonhuis aan den Elftweg, voor rekening van den heer Joh. Tz. Takes, is bii onderhandsche aan besteding opgedragen aan den heer N. J. Poel, aannemer te Hippolytushoef. HET WERK DOOR DEN VORST STOPGEZET. Naar wij vernemen, zijn de arbeiders, werkzaam in den Wieringermeerpolder, grootendeels ontslagen, aangezien de vorst het doorwerken onmogelijk maakt. Tevens is hun aangezegd, dat bii goed weer het werk na Paschen zal worden hervat. Velen hunner ziin dan ook weer vertrokken. Behalve enkele dagen loon (vorige week had men het werk hervat) kregen de men- schen vergoeding van reisgeld. ALGEMEENE VERGADERING VAN DE RUNDVEEFOKVEREENIGING „OOST- EN WEST-WIERINGEN". J.l. Dinsdagmorgen hield bovengenoem de vereeniging een algemeene vergade ring, in hotel Lont, te Hippolytushoef. Van de 29 leden waren 19 aanwezig. De voorzitter, de heer S. J. Koorn, opent te ongeveer 10 uur de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Hierna volgt voorlezing der notulen door den secretaris, den heer De Graaf, die onveranderd worden goedgekeurd. Volgt rekening en verantwoording van den penningm.. den heer Jb. Dekker. Na inzage wordt hem dank gebracht voor ziin goed beheer en wordt de rekening goed gekeurd. Nu volgde het jaarverslag van den con troleur-stamboekhouder, den heer A. de Graaf, waaruit we het volgende vermelden. In het melkjaar van 1 Mei '30 tot 1 Mei '31 werden door den controleur-stamboek houder van 180 dieren een volledige melk- staat berekend. Van dezen behoorden er 32 tot de 2- jarigen of vaarzen, onder welke 20 van erkende afstamming en 12 van niet er kende afstamming. Beste melkgeefsters hiervan waren; Jannie 15. eig. W. Mostert Czn., met 4659 kg melk, 163 kg vet, gem. 8.50 in 280 melkdagen. Jannie 14, eig. W. Mostert Czn., met 4741 kg melk, 151 kg vet, gem. 3.18 in 310 melkdagen. Antje 7. eig. Wed. D. N. Mulder, met 3889 kg melk, 146 kg vet, gem. 3.75 in 315 melkdagen. Marie 16. eig. S. Veerdig, met 4270 kg melk, 138 kg vet, gem. 3.23 in 287 m. Het gemiddelde van deze groep was van erkende afstamming: 3614 kg melk, 121 kg vet, gem. 3.35 in 285 melkdagen. Van niet-erkende afstamming: 3320 kg melk, 107 kg vet, gem. 3.22 in 284 m. Tot de groep Twenters of drie-jarigen behoorden 47 dieren, waarvan 40 van er kende afstamming en 7 van niet-erkende afstamming. Beste melkgeefsters hiervan waren: Klara 18, eig. W. Mostert Czn., met 6094 kg melk, 209 kg vet, gem. 3.43 in 280 m. Pietje 4, eig. M. Bakker Sz., met 5297 kg melk, 186 kg vet, gem. 3.51 in 317 m. Marie 2. eig. P. Veerdig, met 4577 kg melk, 174 kg vet, gem. 3.80 in 288 m. Jo, eig. S. J. Koorn, met 4826 kg melk, 174 kg vet, gem. 3.61 in 280 melkd. Mathilda 5, eig. P. Hellingman, met 4580 kg melk, 168 kg vet. gem. 3.67 in 319 m. Trien 5, eig. N. Kool, met 4647 kg melk, 167 kg vet, gem. 3.59 in 305 melkd. Geertrui 6, eig. S. J. Rotgans, met 4581 kg melk, 164 kg vet, gem. 3.58 in 280 m. Het gemiddelde van deze groep was van erkende afstamming: 4085 kg melk, 139 kg vet, gem. 3.30 in 290 melkdagen. Van niet-erkende afstamming: 4141 kg melk, 141 kg vet, gem. 3.40 in 288 m. Tot de groep 4-jarigen of derdkalvers behoorden 31 dieren, waarvan 17 van_ er kende en 14 van niet-erkende afstamming. Beste melkgeefsters hiervan waren: Antje 5, eig. Wed. D. N. Mulder, met 6996 kg melk, 243 kg vet, gem. 3.47 in 299 melkdagen. Klara 17, eig. W. Mostert Czn., met 5809 kg melk, 231 kg vet, gem. 3.98 in 280 m. Anna 2. eig. P. Smid, met 5674 kg nv":, 216 kg vet, gem. 3.81 in 301 melkd. Elsje, eig. P. C. Lont, met 5240 kg melk, 198 kg vet, gem. 3.78 in 310 melkd. Leip 5, eig. Wed. D. N. Mulder, met 5333 kg melk, 183 kg vet, gem. 3.43 in 280 m. Dieuwertje, eig. D. Veerdig, met 5544 kg melk, 181 kg vet, gem. 3.26 in 280 m. Het gemiddelde van deze groep was van erkende afstamming: 4836 kg melk, 163 kg vet, 3.37 in 286 melkdagen. Van niet-erkende afstamming: 4893 kg melk, 166 kg vet, gem. 3.39 in 287 m. Tot de groep 5-jarigen en oudere koeien behoorden 70 dieren, waarvan 33 erkende en 37 van niet-erkende afstamming. Beste melkgeefsters hiervan waren: Leip 2, eig. Wed. D. N. Mulder, met 7207 kg melk, 263 kg vet, gem. 3.65 in 280 melkdagen. Aaltje, eig. N. Bakker Sz., met 6470 kg melk, 251 kg vet, gem. 3.88 in 311 m. Bertha 3, eig. A. S. Klein, met 6259 kg melk, 226 kg vet, gem. 3.61 in 280 m. Gerritje, eig. P. Smid, met 6655 kg melk, 225 kg vet, gem. 3.38 in 311 m. Guurtje 2, eig. N. Metselaar, met 6325 kg melk, 224 kg vet, gem. 3.54 in 311 m. De Bles, eig. N. Metselaar, met 6616 kg melk, 221 kg vet, gem. 3.34 in 314 m. Zwartkop 3, eig. P. Hellingman, met 5890 kg melk, 220 kg vet, gem. 3.74 in 325 melkd. Pietje 3, eig. M. Bakker Szn., met 5888 kg melk, 218 kg vet, gem. 3.70 in 319 m. Nelly, eig. N. Kool, met 6632 kg melk, 217 kg vet, gem. 3.27 in 319 melkd. Het gemiddelde van deze groep was van erkende afstamming: 5350 kg melk, 179 kg vet, gem. 3.35 in 293 melkdagen. Van niet-erkende afstamming 5499 kg melk, 181 kg vet, gem. 3.29 in 291 m. Het gemiddelde van alle groepen teza men was: 4467 kg melk, 150 kg vet, gem. 3.36 in 288 melkdagen. Verder worden in dit verslag nog eenige mededeelingen aangaande de stamboek houding gedaan. Ook dit verslag wordt goedgekeurd met dank voor de goede weergave. Volgende punt der agenda is de be stuursverkiezing. Aftredend is de pen ningmeester, de heer Jb. P. Dekker, die reglementair niet herkiesbaar is. Gekozen wordt de heer Jn. Engel, die zijn benoeming aanneemt. Hierna wordt gesproken over den aan koop van een nieuwe centrifuge voor het melkonderzoek. Wordt algemeen goedge vonden, zoodat tot aankoop kan worden overgegaan. In de rondvraag vraagt een der leden of de uitgaaf voor het innen van de con tributie niet kan worden bespaard door dit werk aan den controleur op te dragen. Hiertegen maakt geen der aanwezigen be zwaar, zoodat deze uitgaaf vervalt. Verder wordt nog over de runder-t.b.c.- bestrijding gesproken. Naar aanleiding van het geringe percentage reageerders is men van meening, dat bii algemeene aan sluiting der veehouders men hier na eeni ge jaren tot een zoo goed als t.b.c.-vrne veestapel zou komen. Om hier echter toe te komen zou aansluiting bii de t.b.c.-be- strijding door de overheid verplichtend moeten worden gesteld. Hierna sluit de voorzitter met een wooru van dank voor de aangename bespreking deze vergadering R. K. VOLKSBOND Afd. Wieringen. Zaterdag 5 Maart a.s., des avonds 8 uur, zal in het café van den heer S. A. Veerdig, door den heer G. van Slinger land uit Alkmaar, een lezing worden ge houden over het onderwerp „Leo XIII en het Maatschappelijk vraagstuk", welke lezing door lichtbeelden zal worden ver duidelijkt. De toegang is voor alle katholieken gratis, zoodat men, gezien de heer van Slingerland bij allen als een begaafde spreker bekend staat, op een volle zaal rekent. POLITIE. Bij iemand aan komen loopen een zwart gekleurde hond. Inlichtingen te bekomen bij den gemeente-bode te Hippolytushoef. Den Oever. EEN JUBILEUM. Naar men ons mededeelt hoopt de mu- ziekvereeniging „Apollo op den len Paaschdag, Zondag 27 Maart a.s.» haar 121/2-jarig bestaan te herdenken. Het jubileum zal door het houden van een intiemen feestavond, in de concertzaal van den heer Jurrie Lont, worden ge vierd. ONDERHANDSCHE VERKOOP. De heer Ev. Bakker, te Den Oever, heeft zij nieuw-gebouwd woonhuis, aan de Bakkerstraat aldaar uit de hand verkocht, aan den heer C. M. Tijsen. te Den Oever. JAARVERGADERING „EXCELSIOR". De Jaarvergadering van bovengenoem de vereeniging vond Dinsdagavond plaats in de zaal van den heer Tijssen te Den Oever. Toen de voorzitter de heer Bosker, de vergadering opende, waren er zes en twintig leden aanwezig. In zijn openings woord heet de heer Bosker de aanwezigen hartelijk welkom, het doet hem een groot genoegen, dat de opkomst zoo groot is. Spreker beëindigt zijn openingswoord met den wensch. dat „Exelsior" het volgend jaar even groote vordering maakt als in het afgeloopen jaar. De secretaris leest de notulen voor, die onveranderd wordt goedgekeurd. Na de notulen is het de beurt aan het jaarverslag: Door de vereeniging werden in het afgeloopen jaar vier uitvoeringen gegeven, steeds met een volle zaal, bij het jubileum van de bloemenvereeniging „Flora" werd 'n revue opgevoerd: „Hulde aan Flora", samengesteld door den heer Bosker. De vereeniging is in het afgeloo pen jaar toegenomen met twaalf leden en de vereeniging telt thans ruim dertig leden. De voorzitter dankt den secretaris, den heer Heyblok, voor de notulen en het jaar verslag en geeft het woord aan den pen ningmeester voor rekening en verantwoor ding. De kas sluit met een batig saldo van 138.51. Alles wordt in orde bevonden en de voorzitter dankt den heer V, Koorn voor alles wat hij heeft gedaan voor „Excelsior". Dan komen de bestuursverkiezingen aan de orde. Aftredend de heeren D. de Jager en D. Dekker, beiden zijn niet herkiesbaar, in hun plaatsen worden gekozen mej. P. van Sabben en de heer M. Tipsen, die hun benoemingen aannemen. De voorzitter heet de nieuwe bestuurs leden hartelijk welkom in het bestuur, en in het bijzonder mej. van Sabben, daar zij het eerste vrouwelijke bestuurslid van „Excelsior" is. De voorzitter brengt ter zake de onge regeldheden bij uitvoeringen en stelt voor een commissie van orde te benoemen, na dat spreker zijn voorstel heeft besproken stellen de heeren H. Snoeck en de Jong zich beschikbaar voor deze functie. Het bestuur brengt hulde aan den Di recteur, den heer Ay, en stelt vpor den Directeur een kleine huldeblijk te geven, Dit voorstel wordt door de vergadering tóet applaus begroet en met algemeene ||èminen aangenomen. Een voorstel tot vérhooging van het salaris van den Direc teur wordt eveneens aangenomen. De heer Berghout brengt naar voren, dat er op de voorgaande vergadering was besloten om eens in de kerk te zingen, doch tot heden toe was hiervan nog niets gekomen. De secretaris deelt mede, dat er met den dominee en het kerkbestuur over gesproken is. De voorzitter gelooft, dat er geen bezwaar is tegen zingen in de kerk en stelt voor een dag hiervoor vast te stellen. De dag wordt bepaald op Zondag 10 April in de kerk te Oosterland. Besloten wordt om tijdens de Flora feesten geen uitvoering te geven, daar men op een andere manier de vereeniging Flora wel kan steunen. Een voorstel om dezen zomer een keer in de open lucht te zingen, wordt aangenomen. Bij de rondvraag beklaagt de heer Schoonebeek het, dat de leden bij het zin gen en bij de repetities dikwijls te laat komen, de voorzitter antwoordt, dat hij de leden niet kan dwingen op tijd te zijn, maar verzoekt hen in het belang van Ex celsior op tijd te komen. De secretaris, de heer Heyblok, merkt op, dat de voorzitter dikwijls voordrachten en revue s schrijft en heer Heyblok zou gaarne zien dat de heer Bosker voor de volgende uitvoering van „Exelsior" een revue schreef. De heer Bosker belooft zijn medewerking. Daarna sluit de voorzitter met een woord van dank de vergadering. IJSCLUB „VOORWAARTS". Op de vergadering van bovengenoemde vereeniging werd in plaats van den heer S. Bakker als secretaris de heer S. P°^J gekozen. Besloten werd om aan „Apollo een bedrag ad 25.te schenken. De kas sloot met een batig saldo van 212.51. Er zal dit jaar geen contributie worden opgehaald, terwijl voor het jaar 31932-33 dit zal geschieden in October. BENOEMD. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de O. L. School alhier is benoemd mej. G. Pos te Alkmaar. AANBESTEDING. Door de fa. Batenburg en Verhagen te Leerdam is alhier aanbesteed het aan* leggen van waterleiding en electrisch licht van 130 woningen in den uienn- meerpolder bij sluis I en sluis III. Electrisch licht. Van Stralen, 't Zand, f 7704.—Groe- neveld en Co., Amsterdam, f (K32.68. D Visser, Abbekerk, f 6100.—. G. Zwaan, Barsingergorn, f 5800.-. Alberts en Kluft, Amsterdam, f 6679.-. Technische Coöpe ratie, Amsterdam, f 6600.—. K. Coops, Nieuwe Niedorp, f 5442.Spaander en De Wever, Wieringen, f 5200.Wester- baan, Den Helder f 4900.Schoonder- beek, Hillegom, f 4660. Waterleiding. G. Zwaan, Barsingerhorn f 4000. K. Coops, Nieuwe Niedorp f 3074. Westerbaan, Den Helder f 2800.Groene- veld en Co.,Amsterdam!2426.—Visser, Rotterdam f 2424.Van de Pol, Broek op Langendijk f 2082. De gunning zal plaats hebben na over leg met de Directie van den Wieringer meerpolder. POLDER WAARD EN GROET. Uitslag der verkiezing van twee Hoofd ingelanden van den Polder Waard en Groet. Periodiek aftredend R.C. Schenk en K. Kistemaker. Uitgebracht 39 stemmen, waarvan op vacature Scheuk: R. C. Schenk 33, K. Kistemaker 6. Vacature Kistemaker: K. Kistemaker 30, R. C. Schenk 6, onwaarde 3. De beido aftredende zijn alzoo wederom herkozen. JUBILEUM. Dinsdag 1 Maart herdacht onze plaats genoot de Heer J. Keesman Czn de dag, dat hij 25 jaar opzichter van de Banne en den Polder Schagen was. Het dagelijksch bestuur kwam des morgens den jubilaris; feliciteeren en bij monde van den voor zitter, den Heer D. P. Timmerman, werden de volgende hartelijke woorden tot hem gericht: Geachte Opzichter! Als voorzitter van den polder Schagen is het mijn plicht U vandaag te feliciteeren met Uw 25-jarig jubileum als opzichter van dien polder. Ik voldoe hieraan gaarne, omdat ik U in mijn korte voorzitterschap heb leeren waardeeren, om Uw hoedanigheden als opzichter. Wanneer wij een jubileum als dit vieren, laten wij onwillekeurig onze gedachten teruggaan en dan kunnen wij coristateeren, dat de polder onder Keesman een zeer vruchtbaren tijd heeft doorgemaakt, immers, de geheele waterloozing is ver anderd. Wat vroeger door de molens geschiedde, gebeurt nu door machines. In de Neskaag is een Dieselgemaal en in den Hooglandspolder een electrisch gemaal verrezen, dit alles onder toezicht van den jubilaris en men heeft slechts te zien, hoe hij zich van die zaak heeft gekweten. De Schagersluis is onder zijn toezicht verlengd en wat al zorg vragen heden ten dage de wegen niet. Critiek is ook jou niet gespaard ge bleven, maar wie aan den weg timmert, kan critiek verwachten, in 't gevoel dat men zijn plicht doet kan men zich sterk gevoelen. Het polderbestuur heeft gemeend je op dezen dag als blijk van waardeering voor de verdiensten, den Polder bewezen, een enveloppe met inhoud te moeten aan bieden. Ik doe dat, den wensch uit sprekende, dat je nog vele jaren den polder mag dienen. De jubilaris dankte het bestuur voor de waardeerende woorden. Hierna was men nog gezellig eenigen tijd bijeen. Des middags kwamen de machinisten en het wegpersoneel den jubilaris feliciteeren. Ook van particuliere zijde was veel be langstelling, zoodat alles bij elkaar het een onvergetelijke dag werd voor den jubilaris en zijn gezin. Den Burg. BENOEMING. Onze plaatsgenoot, de heer J. S. Dijt, dijkgraaf van de 30 Gem. Polders, al hier, werd dezer dagen in de algemeene vergadering te Amsterdam benoemd tot bestuurslid der vereeniging „De Holland- sche Molen". Den Burg. POSTDIENST. j Met het invoeren van den zomerdienst op de boot van T.E.S.O. is de postbe- I stelling te Den Burg gewijzigd. Niet alleen 1 dat nu weer de laatste bestelling wordt uitgevoerd, doch in de bestaande bestel ling is verandering aangebracht. De post, die naar Texel vervoerd wordt met de boot van 10 uur uit Den Helder, wordt niet meer direct bij aankomst be steld, doch blijft liggen tot omstreeks 1.30 uur 's middags, waardoor de be stelling 2 uur later geschied dan tot heden. Wel een verandering dus, doch 1 geen verbetering! GOED AFGELOOPEN. Woensdagmorgen kwamen een tweetal meisjes spelende de poort uit van de O. L. school te Den Burg. Hoewel de straat daar breed genoeg is, bemerkte de kinderen niet dat een vrachtauto van de firma C. R. Keijser en Co., naderde. De chaufieur, de heer A. Witvliet, reed kalm, doch plotseling vlogen de kinde ren voor den auto; de chauffeur had de tegenwoordigheid van geest met groote kracht de remmen aan te draaien, die in prima staat bleken te zijn, het voer tuig stond oogenblikkelijk stil. Toch kwamen de meisjes nog krachtig met de auto in aanraking. Een dochtertje van den heer Boekei werd zoo krachtig dooi de lantaarn geraakt, dat deze geheel verbrijzeld werd;.een dochtertje van den heer P. Koorn van Z.-Haffel stootte min der hevig tegen den radioteur aan. Beide kinderen stonden geheel ongedeerd op. De chauffeur was meer geschrokken dan de kinderen, die oogenblikkelijk hun spel vervolgde; de heer Witvliet moest men 'evenwel water geven om eenigszins tot kalmte te komen. VENTERS WAGEN IN DE SLOOT. Maandag geraakte nabij de hofstede »Wageningen« in Eierland, een wagen van de firma Alb. Hein, doordat't paard schrok van een passeerende verhuiswagen, in de wegsloot, 't Paard bleef ongedeerd, doch de wagen, waarop zich toen'tonge val plaats had niemand bevond, werd ernstig beschadigd, zoodat de besteller zijn boodschappen met een geleende brik moest afdoen. Met den kraanwagen van den heer J. Reij werd later't voertuig op i't droge getrokken. SOIREE IN HOTEL „TEXEL". De dansclub voor gevorderden, die haar oefeningen in Hötel Texel houdt, zal in hetzelfde hötel, Zaterdagavond 6 Maart een soirée geven, waar zooals vanzeli spreekt, dansen de hoofdzaak zal zijn. AVOND VOOR GEHUWDEN. Op Maandag 7 Maart zal in hotel Texel te Den Burg ee)i feest gegeven worden, waaraan alleen gehuwde personen zullen deelnemen. Een humorist zal eenige voor drachten geven, terwijl de avond verder met muziek en dans gevuld wordt. Een strijkje is afgehuurd voor het geven van balmuziek. Indien deze feestavond aan de gestelde verwachting voldoet, is men voornemens hier een z.g. „Plaatselijk Nut" op te richten, alleen om gehuwden gelegenheid te geven ook eens gezellig uit te gaan, en niet altijd tegelijk met de jongelui, waardoor dansen voor de ouderen meestal uitgesloten is. VERGADERING ANTI-REV. KIESVEREENIGING. Dinsdagavond vergaderden de leden der A.-R. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje in het gebouw voor Chr. Belan gen te Oosterend. De voorzitter de heer H. P. Polt opende de vergadering met zingen van Ps. 65 vers 5 en ging daarna voor in gebed, waarna nog werd voorge lezen Juzua 23, de eerste 11 verzen. Hierna heette de heer Bolt allen wel kom, waarna hij spreekt over het onder werp „Volksvertegenwoordiging. Rusland, aldus spr., heeft groote mannen gehad, doch deze stonden allen onder den Tsaar. Doch langzamerhand begint de volksver tegenwoordiging sterkei macht te krijgen. Spr. noemt als voorbeeld Zwitserland, waar de sigarenbelasting werd afgestemd door het volk, nadat de overheid deze had aangenomen. Dit is van 1910 tot 1915 niet minder dan 13 keer geschied door het Zwitsersche volk. Verder behandelde spr. onze Volks vertegenwoordiging. In de Tweede Ka mer, waar elk Kamerlid de grondbegin selen zijner partij vertegenwoordigt, en welke dus de vertegenwoordiging is van het Nederlandsche volk. De voorzitter eindigde met de opwek king, dat de leden van „Ned. en Oranje" zich steeds blijven vasthouden aan hun partij, daar deze steeds de welvaart van het Nederlandsche volk beoogt. Hierna las de heer v. d. Burink de no tulen voor, welke werden goedgekeurd, waarna de penningmeester rekening en verantwoording deed van zijn financieel beheer. Het batig saldo bedroeg 42.99. Aan de beurt van aftreden waren de heeren Joh. Eelman, penningmeester en P. Kuiper Uz„ De eerste werd herkozen, in- plaats van den heer P. Kuiper werd de heer G. Bakker Wz., gekozen. Beiden heeren namen hun benoeming aan. Hierna bracht ds. v. d. Leu, verslag uit van een te Utrecht gehouden vergade- dering. Daar de rondvraag niets opleverde sloot de heer Joh. Eelman de vergadering met Ps. 89 7. DEURWAARDE GUDE OVERLEDEN. De heer C. G. Gude, die vele jaren in onze gemeente als deurwaarder heeft ge fungeerd, is in den afgeloopen nacht plot seling overleden. Men vond den over ledene hedenmorgen dood in zij bed. Oosterend. AANRIJDING. Woensdagmorgen omstreeks 11 uur, had bij de hoeve Oostwijk, nabij Ooster end een aanrijding plaats, tusschen een luxe auto van de heer A. v. Liere, bestuur der de heer R. Bakelan en den wielrijder Joh. Koning. D^fiets werd totaal ver nield, doch persoonlijke ongelukken had den niet plaats. De schade wordt door verzekering gedekt. Honderden wagons uit den Lan gendijk naar Duitschland. Langendijk, 2 Maart. Aan de groen- tenveilingen te Noord-Scharwoude en Broek op Langendijk zijn de aanvoere' de laatste weken groot. Niet minder dan ongeveer 360 spoorwagons van 10.000 K.G. werden in de afgeloopen week aan stapelgroenten aangevoerd. Was er ge durende verschillende weken een deel der aanvoeren onverkoopbaar, op het oogenblik is dit niet meer het geval en wordt alles verkocht. Verreweg het meeste gaat naar het buitenland, in het bizonder naar Duitschland. De prijzen laten in tusschen te wenschen over. Gemiddeld brachten de koolsoorten niet meer dan f 100 per spoorwagon op. Nu het echt winterweer is, wordt op hoogere prijzen gehoopt, doch men vreest, dat de groote voorraden een prijsstijging zullen tegen houden. De uienteelt heeft intusschen beste resultaten opgeleverd. Op 't oogenblik zijn de prijzen zelfs zeer hoog. De voor raden zijn echter niet groot meer. LOONCONTRACT BLOEMBOLLEN- BEDRIJF. De leden van den r.k. landarbeiders bond en ook die van den chr. bond heb ben de voorstellen van de drie patroons bonden in het bloembollenbedrijf inzake de afsluiting van een collectief contract aanvaard. Het hoofdbestuur van den mo dernen landarbeidersbond heeft zijn leden in de bloembollenstreek, die het loonvoor- stel van de werkgevers hebben verwor pen, opnieuw in vergaderingen bijeengo roepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 11