DROOGT A. HILDEÜG Staatsloterij-Briefjes I ALBERT HEIÜN schreuder 1200 costuums jongenspakjes te koop „polar regenjassen13 [te te huur UNIE-OBLIGATIES U kunt. goedkoop inslaan Alleen nog a.s. Zaterdag Spoorstraat 78 Tel. 156 SLOKKERs GROENTEHALLEM BETREKKINGEN DE MOOISTE FOTO BETREKKINGEN INGENi D. W. LAGERVELD ADVERTEERT INDE HtLDERSCHECOURANT Adverientiën. LEGER DES HEILS Marktberichten. LL 1 MAKT U HET LEVEN G0E0K00PER. „ALBERT HEIJN MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER", 'is niet s echts een reclame-leuze, doch een algemeen erkend feit, dagelijks daor duizenden huisvrouwen met vreugde geconstateerd en ondervonden. 2FLESSCHEN (-■ J „GOUDEN KRUIS" f» I WIJN voor I Ie 1 II ons succes EEN HONING- OF GEMBERKOEK DEN HELDER - Spoorstraat 108-110 - Tel. 570 KEIZERSTRAAT - DEN HELDER Ij Op den 17den Maart a.s. hopen onze geliefde k Ouders, Behuwd-en Groot- ouders 4 31 VERGEET NIET Spoorgracht. Groots Jongelieden Demonstratie TANDARTS VRIJDAG 4 Maart NIET te raadplegen voor SPOTPRIJZEH. Ziet da Etalage Keizerstr. naast de meubelzaak. DIVERSEN TENNIS. OPZiCHTER TE KOOF Komt U overtuigen Wij zullen ze U toonen. AANGEBODEN Portret-Atelier Jac. de Boer Zoolang de voorraad strekt, zijn bij S. SVIanheim Koningstraat, verkrijgbaar. IS ONGELOOFLIJK GROOT. ENGELSCHE PAKJES (Lumberpakjes) RIJPAKJES, alle maten. j PLUSFOR (pakjes met golfbroek). MATROZENPAKJES, Keizerstraat Den Helder Draagt de moderne reclame „Polar"-jas voor f 24.50. De bekende ,]Polar"-regenjassen zijn in Den Helder alléén verkrijgbaar bij: NEELS - DEN HELDER KOOPT UITSLUITEND UIT HET GELUKSKANTOOR EN BIJ MIJN AGENTEN Hoofdvertegenwoordiger voor Den Helder en Omstreken ZUIDSTRAAT S8-S9 Keizer straat. siu^kUstUraratH2AL-PAKHÜ,s ADVERTEERT in de HEEREN- EN KINDERKLEEDING KEIZERSTRAAT 62-63-44 DEN HELDER alléén gevestigd JONGENSPAKJES REGENJASSEN Marlfltbwidhten. HR. MS. „GELDERLAND". 14 Maart in actieven d enst. Bepaald ia dat het pantserdekschip Gelderland thans in dienst opgelegd te Willemsoord, met 14 Maart voor actieven dienst beschikbaar wordt gesteld en met ingang van dien datum het bevel over j dien bodem wordt opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee J. S. C. Olivier. Italiaansche onderscheidingen. De Italiaansche gezant, graaf Carlo Senni, heeft Maandag op het departement van defen- sie ecu bezoek Kcbnicht aan den chef van den marinestaf, vice-admiraal inr. J. C. Jager, er. hem in een zeer waardcerende toespraak mededeeling gedaan van zijn benoeming tot grootkruis in de Kroonorde van Italië, waar van hij hem de versierselen overhandigde. Kapitein ter zee H. A. Romswinckel, onder commandant van de marine te Amsterdam, is benoemd tot commandeur in de Kroonorde van Italië. Luitenant ter zee 2e kl. J. J. Quéré is be noemd tot officier in die orde. TROPENVERLOF BIJ REIZEN OVER LAND TOT GENUA OF MARSEILLE. De Scliout-bij-Nacht, Commandant der Ma rine te Willemsoord brengt ter kennis: dat aan schepelingen, die per particuliere ge legenheid naar Nederlandsch-Indië worden uitgezonden en aan wie vergund is de reis tot Genua of Marseille over land te maken, vóór vertrek uit Nederland een tropenverlof (c.q. tropen-zomer- of tropen-winterverlof) moet worden verleend, van ten hoogste denzelfden duur als verleend wordt aan de schepelingen, die te Amsterdam of Rotterdam inschepen; dat voor de reis naar Genua, c.q. Marseille twee dagen in rekening kunnen worden ge bracht, de dag van vertrek van den mailstoo- mer niet medegerekend, welke niet als verlof worden beschouwd; dat de bagage op denzelfden tijd en plaats moet worden bezorgd als voor laatstbedoelde schepelingen is bepaald; dat van Rijkswege geenerlei vergoeding wordt gegeven van de kosten verbonden aan de reis over land. AANNEMING SCHEPELINGEN. De Minister van Defensie a.i. schrijft aan den Commandant der Marine, alhier: Ten vervolge op mijne beschikking van io November i93t, Ille afd. A. No. 108 heb ik de eer u mede te deelen. dat ten aanzien van de schepelingen het volgende wordt bepaald. Stokers. De aanneming wordt voorloopig voor onbepaaldcn tijd gesloten. Lichtmatrozen. In de maanden Maart en April 1932 een zoodanig aantal aan te nemen, dat de opleiding op i Mei 1933, 55 man zal afleveren; hierbij is gerekend, dat uit Neder landsch-Indië, waar de aanneming inmiddels is geopend, ten hoogste io lichtmatrozen zul len worden opgezonden, waaromtrent t.z.t. definitief bericht volgt. Mariniers, tamboers en pijpers. De aanne ming wordt voorloopig voor onbepaalden tijd gesloten. Torpedomakers der ie klasse, leerlingen- torpedomaker en leerlingen-monteur. In 1932 zal geen aanneming plaats hebben. Vliegtuigmakers. In 1932 aan te nemen: 10 vliegtuigmakers M der ie klasse. 2 leerlingen-vliegtuigmaker H. 2 vliegtuigmakers B (te klasse of leerlin- gen)" a Het dienstverband van vliegtuigmakers der ie klasse wordt gesteld op 6 jaren en van leerlingen-vlietgtuigmaker op 6 jaren na de bevordering tot vliegtuigmaker der ie klasse. Het ligt in het voornemen ook het dienst verband der torpedomakers der ie klasse te stellen op 6 jaren. Overplaatsingen. I Maart '32 geplaatst op het vliegkamp de Mok: Serg.-bottelier C. Smit. scrg.-hofmr. A. A Goedhart, serg.-konstabel C. Gelton, serg.- telegrafist J G. Harrems, serg.-schrijver A. Velt, serg.-kok C. Schoonakker. Serg.-schrijver A. Lelie van W achtschip Willemsoord naar Kaz. O.zcedt., 1 Maart 32. Serg.-monteur E. Beumer van Wachtschip Willemsoord naar Kaz. O.zeedt., 1 Maart '32. Majr.-macht. J. Moen van Van Speijk naar Eilerts de Haan, I Maart '32. Serg.-zvpl. C. Koningstein van Kon. Insti tuut naar de Mok, 1 Maart '32. Idem S. W. Zand van Mar.-hoptl. naar Kon. Instituut. Schipper E. Plug, bootsman B. J. Starink, majoor-monteur G. Bakker, serg.-macht. W. Reitsma 4 Maart '32 van Wachtschip Vlissin- gen naar de Kaz. voor den Onderzeedienst onder intrekking plaatsing bij den afbouw van de O 14. Serg.-ziekenverpl. G. Rooze van Z 1 naar Mar.-hospitaal, 1 Maart '32. Idem J. M. Labruijère van Z 2 naar idem, 3 Maart '32. Luit. ter zee 2e kl. F. B. Veenstra wordt 9 Maart geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en luit. ter zee 2e kl. de r marine-resf-vc F. v 11 der Straaten 1 April aan booru van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord. Bevorderingen. Op den ien Maart '32: Matrozen 3e kl. F. H. Smit, J. W. de Gr J. Smit, Munnink en M. Bodde tot r-atr. ze Matroos 2e kl. M. van Reems tot idem ie kl. Den 25en Februari per Insulinde in Neder land teruggekeerd: Schipper J. de Graaf, bootsman T. Hesseis, serg.-ziekenverpl. G. de Meijer en serg.- machinist C. H. Lesker. Geplaatst bij de korpsschool in Neder landsch-Indië: Marinier der te kl. C. A. Hollanders, J. van der Geld, P. van Sabben, H. Jansen, S. Ha- rinck, J. W. van Enk, M. Jansen, J. F. Barth, A. Pasveer en D. A. Plug. AMSTERDAM, 2 Maart. Veemarkt. Aangevoerd: 294 vette kalveren, ie kw. 60—68 cent, 2e kw. 50—60 cent en 3«. j kw. 44—50 cent; 127 nuchtere kalveren j f 36; 650 varkens, vleeschvarkens, wegendi van 90—110 kg., 33—34 cent, zware varkens 3132 cent en vette varkens 3031 ct. per kg. slachtgewicht. BROEK OP LANGENDIJK, 2 Maart. 96000 kg. roode kool ie s. 1.702.80, door schot 0.602.20; 132000 kg. gele kool ie s. 0.601.40; 98000 kg. Deensche witte kool 0.702; 6000 kg uien, uien 12.6013.30, gr. uien 11.6012, drielingen 11.3012.50, alles per 100 kg. NOORDSCHARWOUDE, 2 Maart. Drielingen 10.5010.90, uien 12—12.80, grove uien 10.8011.60, roode kool 0.60 2.70, ilem d.s. '0.602.20, Deensche witte kool 0.702.20, idem d.s. 0.60150, gele kool 0.602, idem d.s. 0.60170 p. 100 kg. Schagermarkt van Donderdag 3 Maart. 9 paarden 150400; 6 geldekoeien (ma gere) 140170; 28 idem (vette) 180285, 26 kalfkoeien 200275; 447 nuchtere kalve ren 420; 10 schapen (vette) 23.50; 77 overhouders 1421; 15 varkens (magere) 8—16; 33 idem (vette) p. kg 0.28—0.30; 98 biggen 5—9! 20 konijnen 0.752.00; 15 kippen 0.80—1.50. Eierenveiling. (Voorloopig bericht. Zie ver der het no. van Zaterdag.) 137,000 kipeieren: bruine 2.903.50, witte 2.503.10; 2000 eendeieren 2.40 laagste prijs. ct. LöERT HEIJN Onze P r ij z o n, Uw Besparing. Ie kwaliteit WITTE SLIKER. per pond 16 ROOMBOTER4(5 ZUIVER RUNDVET per pondspak 1!) MARGARINEper pond 16 PRIMA GELDEIISOHE WORST 33 SOHOU DERHAMons 11 LEVERWORST BLOEDWORST8 VOLVETTE GOULSCHE KAAS pond 38 VERSCHE EIERENstuk 3 HIJISHOIJDJAM (pot gratis), .per pondspot 27 ROODE ZALM, John West. STUKJES API'ELFN. CALIFORNISOHE PEREN VIJGEN CALIFORNTSOHE PERZIKEN per groot blik 49 WITTE BOON F Nper pond 5 BRUINE BOONEN6* ZAANSOHE MOLEN BISCUITS 25 PINDA-ROTSJESper pond 19 FLIKKEN19 I per groot blik 85 per pond 32 26 9 w I) si VAN DER LEE i i PRIMA EMGELSCHE TOILETZEEP per kilo 65 ct. 1 ZACHTE ZEEP ZEEPPOEDER HUISHOUDZEEP per pond 7 ct. 4 pak voor 25 8 stukken voor 25 Van ZATERDAG 5 tot en niet VRIJDAG 11 MAART ontvangt U GRATIS I bij een pot Zuivere Bijenhoning a 55 of 75 Ct. per pot of bij een pot Prima Gember 55 ct. per pol. R. 132. ONTVANGEN de t JAN KWINKELENBERG I ojj 0 J-J |o 4, AALTJE KWINKELENBERG— g WILNER, hunne 40-jarige Echtvereeni- H ging te herdenken. Dat wij hne nog vele jaren mogen 2 behouden, is de wensch *1 van ons allen, 1 W. KWINKELENBERG, §j (Batavia). M. KWINKELENBERG. k 2 JAC. HENNINK. J. KWINKELENBERG. f R. WALBOOM. és AR. KWINKELENBERG. k 2 D. KWINKELENBERG- t de Boer. p ff G. KWINKELENBERG. jf T. KWINKELENBERG, jf 'Londen), r» K. KWINKELENBERG, N (Soengei Gerong). jf A. v. d. ME1J kwinkelenberg, S. v. d. MEIJ. JO KWINKELENBERG, (Billiton). B. KWINKELENBERG. jjf a L. KWINKELENBERG. I J MKWINKELENBERG t en Kleinkinderen. f! Den Helder, 3 Maart 1932. fl Dijkstraat 5. ♦I N 31 31 Inplaats van kaarten. Ondertrouwd JOHANNES v. d. KNOOP en DIEUWERTiE NIEUWBUURT. Receptie Zondag 13 Mrt. 1932 van 2.30 uur tot 5 uur Vischstraat 82. Den Helder, 3 Maart 1932. Hiermede vervuilen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde J Moeder, Groot- en Over grootmoeder, Mej. C0RNELIA BLOM, Wed. van WILLEM HOVING, in den ouderdom van 92 jaar. Namens de Familie HOVING. Den Helder, 29 Febr. 1932. Keizerstraat 83. DANKBETUIGING. Langs dezen weg brengen wij onzen hartelfjken dank aan allen, die van hunne belang stelling ons lieten blijken, tijdens de ziekte van mijn vrouw. J. A. DEIJMANN, en Echtgenoote, Spoorstraat 94. Uw wasch slecht? Schaft U dan een wrin ger aan. Kent U onze wringer-bokken? Komt U eens bij ons binnen Spoorstraat 90 Tel. 499 Uw Aardappelen, Groenten en Fruit tegen spotprijzen in te koopen in v. Galenstr.en Breewaterstr. Tel 615- P.S. Let op onze advertentie in de Courant van a.s. Zaterdag. Getrouwd H. W. J, v. HEUVEL en M. C. KAAMER, die, mede namens weder- zijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blij ken van belangstelling zoowel binnen als buiten de gemeente ondervonden. Den Helder, 1 Mrt. 1932. Keizerstraat 104. H. G. MOEN en J. C. MüEN—LEEMANS zeggen dank, mede namens wederzijdsche familie, voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Den Helder, 3 Maart 1932. Heden overleed, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot-en Overgrootvader, den Heer PIETER VAN OER ENDE, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam A. VAN DER ENDE Den Helder, 1 Maart 1982. Piet Heinstraat 21. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben a.s. Vrij dag, des namiddags 1 uur vanuit het sterfhuis. DANKBETUIGING. Hartelijk dank aan Familie, Vrienden en Collega's, voor de zoo vele blijken van be langstelling, bij de herdenking van ons Zilver Huwelijksfeest op 28 Februari j.1. K. SMOLDERS en Echtgenoote. Den Helder, 2 Maart 1932. Molenstraat 38. Voor de bijzonder vele blijken van belangstelling ondervon den bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster Mevr. CATHARINA GEERTRUIDA FREDERIKA SMEETS-SNEL, betuigen wij hierbij onzen hartelijken dank. Uit aller naam; A. J. J. M. VAN GESSEL t.a. W. L. 0SENDARP en Echtgen. en Kl8ine WIM. a.b. m.s. „Dempo" t.a. T. J. KEIJZER C. M. KEIJZER—BURGERS m.s. „Dempo" t.a. Fam. DHONT, a/b M. S. Dempo KENNISGEVING Ondergeteekende bericht hier door mede, dat bij door herstel zijner ziekte wederom a.s. Maan dag in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te hervatten,, hopende op aller medewerking. I'. SLAGTER, electrische Schoenmakerij, Breewaterstr. 24. Donderdag 3 Maart 's avonds 8 uur' Komt vooral op tijd. Pracht programma. Nog slechts 3 weken Kamers behangen a 25 ct. per rol. Beleefd aanbev. BREESTRAAT 25 ZOO JUIST ONTVANGEN: een schitterende partij zwarte, bruine en groene maat 42, 44, 46, 48, 50, In kl., rustig gezin 2- Heeren gevr., met of z. kost. Vrije k., v. wascht. AdresRuijghw. 29. Grootste en voordeeligste Kruideniersbedrijf in Nederland. Tennisclub kan nog eenige LEDEN plaatsen. Brieven onder No. 413, aan het Bureau van dit blad. f150.ter leen gevraagd door iemand met vaste Rijks betrekking. Flinke rente. Brieven onder Nr. 414, oitn het Bureau van dit blad. Net Kosthuis aangeboden. Adres: Wed. G. VAN TRIEST, Koningdwarsstraat 37, Den Helder OPROEPING. Het Bestuur der Speeltuin Vereeniging „Oen Helder", roept sollicitanten op voor de vacante functie van der Speeltuinen in afd. Tuin dorp en Ouden Helder, en wel gedurende de zomerseizoenen, ongeveer 8 maanden per jaar. Lnon f 12.— per week. Sollicitaties in te zenden voor 18 Maart aan het adres Hartenstraat 6. Het Bestuur. AANGEBODEN 1 Momenteel bestaat onze collectie uit ca. Vanaf de goedkoopste tot de duurste genres. Te koop een zoo goed als nieuwe, electrische P A N O met rollen. Adres: SCHEURS, Ruijgh weg 187. Heden ontvangen: Fijne calfslederen Heere -. IV,olières, zwart en bruin, f 5.75 p. paar, nieuwe modellen Dames-Schoenwerk, billijke prijs, in: Schoenenmagazijn „De Kleine Winst", Koningstraat 31. Te koop een beste Ket (merrie), NEELS Gevraagd een net ME SJE, 0 jaai-, Ook wel genegen te Gevraagd 2 nette Commensaals. Vrije Kamer. Te bevragen bij: WALRECHT, Violenstraat 93. [I i 1 i ninnrai Gevraagd flink Dagmeisje, niet beneden 18 jaar, tegen 14 Mrt. Genegen alle voor komende werkzaamheden te verrichten. Aanmelden 7-8 u. Adres: Langestraat 76. GEVRAAGD. In klein gezin (2 dames) wordt een net R.-K. MEISJE ge vraagd van 8—1 u. Adres: Koningstraat 22. Gevraagd een net Dienst meisje voor halve dagen. Aanmelding aan het tijdelijk adres: Kanaal weg 128. Gevraagd een flinke Dienst bode voor dag en nacht, goed kunnende koken. Aanmelden Tehuis der Ned. Herv. Gemeente, 2e Vroonstraat 2 niet beneden 18 jaar Adres: TIELEMANS, Koningstraat 85. Gevraagd een flink Meisje voor halve dagen, Vrijdags tot 5 uur, bij: GO VERS, Spoorgracht 24. Gevraagd, voor direct, een nette DAG.DIENST BODE. Adres: L. S. BEEK, Laan 54. Terstond een flink Dagmeisje gevraagd,niet beneden 18 jaar, in 2-persoons gezin. Loon f5per week. Adres: Mevrouw BIEGEL, Molengiacht 3. Aanmelden van 46 uur. Flinke DAG-DIENSTBODE gevraagd. Niet aanmelden tusschen 5—7 uur. Adres: Weststraat 23. caissière: Gevraagd,bij defa.S.COLTOF, een Caissière, bekend met lichte boekhouding. Aan het zelfde adres een flinks Winkeljuffrouw gevraagd. ruilen. Tevens Kar en Tuigen, j Adres: P. FOPPEMA, Hoep B 140, Schagen. Een nieuwe LUIDSPREKER, prijs 110.—. Adres: Wilhelminastr. 79. Heden hebben wij een prachtvolle keuze JONGENSPAKJES ONTVANGEN. geheel gevoerd voor alle leeftijden, 24,75, 23, 21, 20, 18, 16.50, 16, 15, 13.50, 12.75, 12, 11, 10, 9, 8, 7.50, 7, 6.50, 5.50, 4.50, 4, 3.75, 3.50. 3.25 2.95 I in kamgaren-cheviot vanaf 15.00 tot 2.65 Tel. 550 Te koop. Tel. 550 Heden versche Duinkonijnen. Slachtkippen,Hanen,Eenden,Kipp n, Poulet f0.50 per pond, bij: BREMER, poelier, Keizerstraat 59. i Nette flinke Huishoudster gevr. bij heer, m. 1. met 1 kind. Leeftijd 30-40 j. Huwelijk niet uitgesloten. Brieven onder Nr. 412, aan het Bureau van dit blad. Een flink Dagmeisje gevr., niet ben. 18 j. Zich aanm. van 4-5 uur. Adres: Stationsstr.4. Net Meisje gevraagd voor balve dagen. Adres: Keizersgracht 46 Gevraagd een net MEISJE, van s morgens 9 tot 's middags 3 uur, bij: J. A DEIJMANN, Spoorstraat 94! GEVRAAGD IGP Biedt zich aan, voor 2 dagen per week, een nette WERKSTER. Brieven onder Nr. 416, aan het Bureau van dit blad Biedt zich aan, voor direct, een Isr. MEISJE, voor hulp in de huishouding. Brieven onder Nr. 405, aan het Bureau van dit blad. Heden versche, wilde en j tamme Konijnen en Slacht-1 kippen. Adres:SCHRANDER, Emmastraat 50. Te koop een Onderolficiers- Paletot, middelmaat. Spotprijs. Adres: Schagenstraat 13. GEVRAAGD Te koop gevraagd 2 Wielen met as voor melkwagen. Adres: Vlamingstraat 72. Hoofdveitegenwooidigers voor Den Helder en Omstreken van de gunstig bekende ELEGANT KLEURECHT, 45, 42, 40, 38, 36, 33,30,27,1 25, 22, 18, 15, 12.50, 10, 8 75 j Wij zijn 20 procent goedkooper dan elders Vraagt zich'zending tor vergelijking ■ui ■■■ui 11 Tinrcrr" AAN AANGEBODEN Gevraagd een net DIENSTMEISJE Adres: Nieuwstraat 46. Te huur een mooie SLAAPKAMER. Adres: Ruijgh weg 187. Te huur een nette, gem. ZIT- en SLAAPKAMER met vrije KEUKEN, voor klein Officiersgezin. Brieven onder Nr. 415, aan het Bureau van dit blad. Te huur het WOONHUIS Janzenstr. 6. Per maand f 35. Adres: Emmastraat 88. Te huur aangeboden mooie, gem.ZIT-en SLAAPKAMERS voor H.H. Officieren. Adres: Pension HOETMER, Binnenhaven 6. 2 p. Spiraalmatrassen f 7 75 Wolflok-bedstellsn 2 persoons 16.90 2 p. wollen dekens 3 85 Molton deken 0.69 Waschcomodes 8 70 Wasclitafeltjes 4 90 Nachtkastjes. 4 90 Tafeltjes 3.6O 2 p Ledikant, hoog model, 2 pers. 5 90 Prima Japanmatjes 0 36 Tafelkleeden 150 180 9.75 Divankieeden, pluce 11,75 12-els kleeden, modern 9 75 Adres: Keizerstraat 96. 1 HsiderSChS Courant. Wij zijn 20 procent goedkooper dan elders Vraagt zichtzendlng ter vergelijking Wij hebben ontvangen de Nieuwste Costuums, 1 rij en 2 rij, gekleurd, blauw 1 en zwart. Blauw Costuum, 55, 50, 48, 46, 43, 40, 38, 35.50, 32, 80, 29, 26.50, 22, 20.75, 13.75, 9.75. Blauw Costuum, 2 rij, 50, 47, 43, 40, 38, 35 50, 33, 27.50, 23.75, 20, 18, 16, 14, 12.50. Gekleurde Costuums, 55,50, 47,45,42,40,36,33,31.50,' 1 29.50, 27, 24, 22, 20, 18, 16,14, 12, 8.75. met lange broek, blauwe sportpakjes, 24, 22, 20,18.50» i 16.25, 15, 13, 11.50. Gekleurd met lange broek, 24,22,20,17.50,16,14,8-9®* Gekleurd rnet korte broek, 23.50, 21, 20,18,17.50, l<>» 14, 12, 10, 8.75, 8.25, 7.75, 7, 6.50, 6, 5, 4, 2 9». in moderne kleuren, met band in den rufl> ^2' 35, 32, 30, 27, 25, 22, 21, 20, 18, 16, 14, 12, 10, «-7»- Demi model, ruime rug, 38, 34, 32, 30, -6, JONGENS-REGENJASSEN in alle schillende prijzen, 24, 22, 20, 18, 15, J2' vare en I Enonn is onze collectie Pantalons ook v ggo I extra zware personen, 16, 14, 13, 12» o'qg' |.45 8, 7, 6.25, 5.75, 5, 4.50, 4, 3.60,2..», -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 12