Ruwe Huid RUROL tanden bil rookers r*8 Noordzee-visscherij. Van links en rechts Inbraak in kasteel Nijenrode te Breukelen. Moordaanslag te Rijswijk. SPOORSTRAAT 92 TELEFOON 339. kunnen weawhuwen om vertoonineen of| Het eprïekt vanzelf dat daardoor op jdll het gesignaleerde ge- sommige knooppunten enkele aansluitin bi and zou zijn geweest gen verloren zijn gegaan, waartegenover echter een niet onbelangrijk aantal nieuwe aansluitingen tot stand zijn gekomen. Alles bij elkaar zijn de voordeelen ver bonden aan de versnelling grooter, dan het verlies van enkele meer of minder beduidende aansluitingen. Zoo ging te Amsterdam één aansluiting verloren, doch kwamen 26 nieuwe aansluitingen tot stand, i Ook de snelheid op de locaalspoorwegen uitvoeringen van zeischap of den gesignaleerden voordra ger of zanger te vermijden en om zooveel mogelijk kennissen aan te sporen, dit voorbeeld te volgen." Indien vereenigingen, die den brief niet hebben ontvangen, zich bij deze be weging wenschen aan te sluiten, houdt bovengenoemd comité (Obrechtstraat 363, Den Haag) zich voor bericht aanbevolen. j rtir mRTST htst TWEEDE 'is, waar mogelijk, verhoogd. Zoo wordt LHKlh 0p bet traject Zwolle-Stadskanaa! 30 KAMERFRACTIE. minuten op den rijtijd gewonnen, met als gevolg een geheel nieuwe dienstregeling I)e heer Snoeck Henkemans Qp baanvak, niet belangrijke verbete voorzitter benoemd. j ringen in de aansluitingen, o.a. te Stads- De christ.-hist. Tweede Kamer-fractie kanaal, heeft tot haar voorzitter in de plaats van den heer J. Schokking, die benoemd is tot lid van den Raad van State, benoemd den heer J. R. Snoeck Henkemans. DE WERKVERSCHAFFING EN DE VORST. oorzaak van de De deskundige verklaarde, dat het kind hem verzekerd had, niet met vuur te hebben gespeeld en dat hy' deze verklaring volkomen geloof waardig achtte. Baron L. van A. burgemeester van Val burg, als getuige gehoord, verklaarde, dat verdachte hem dadelijk na den brand gezegd had, voor drie duizend gulden van Handen en delaat verzacht en geneest men zeer spoedig met Doos 30, Tube 80 ct. Buitenland. AL CAPONE. maanden gevangenisstraf. De politierech ter veroordeelde den man tot twee maan- verzekerd te zijn, terwijl eenigen tijd later den gevangenisstra'. bleek, dat dit 4000.was. i UPT rwvwe Verdachte verklaarde, dat hij op dat OVERVAL MET ROOI. WP(rPlls oogenblik niet precies geweten had, of De utrechtsche rechtbank heeft Di"fl-g hthnnlr het drie of vier duizend gulden was. dagmorgen uitspraak gedaan in de zaak Het dagmeisje, de veertienjarige R., j.e„en de beide verdachten W. en Z., die bevestigde dat zij den verdachte gewaar- vei.|pden week terecht stonden, als ver- schuwd had, dat het boven zoo rookte, jiacht van den overval met roof op een waarop de verdachte is gaan kijken en bewoner van den Looidyk in de Bilt. De dadelyk is begonnen de meubels uit het recbtbank achtte het tenlastegelegde niet huis te dragen. bewezen en heeft de verdachten vrijge- Nadat nog een aantal getuigen waren SprojceD) met bevel tot onmiddellijk ont- gehoord, eischte het O.M. veroordeeling gj de voorloopige hechtenis, van den verdachte tot een gevangenis VALSCHE TOEGANGSBEWIJZEN. Het hof van appèl heeft het beroep van den koning der onderwereld, Al Capone, verworpen. Hij zal nu eerst zijn 10 jaar gevangenisstraf moeten uitzitten, uie inj gekregen heeft wegens overtreding van De eene heette Heldenburg, de andere de belastingwetten. Capone za Hitser. Heldenburg was de favoriiet 3 Maart. De Duitsche Rijkskanse lier had een benauwden droom: Hij was tegen zijn zin gebombardeerd tot scheidsrechter in een sensationeelen wedstrijd tusschen de twee worstelkam- pioenen van üuitschland. overgebracht naar de gevangenis te eene deel van publiek, Hitser van Leavenworth. Na deze 10 jaar zal ny jjet andere. De zaal was uitverkocht. Aan een jaar moeten zitten in de staatsgevan veronachtzaming van de De resultaten voor IJmuiden gedurende 1931. I straf van lV2 .iaar- Het jaarverslag over 1931 van de Ver. I Le verdediger, mr. Roobol, pkitte \rlj- van Reeders van visschersvaartuigen te spraak Te Jipsinghulzen Is het werkIJmuiden geeft een weinig opwekkend beeld van het visscherijbedrijf. Er wordt gesproken van buitengewoon teleurstel lende resultaten. De achteruitgang, die zich niet alleen in 1930 zoo scherp af- teekende, is niet alleen bestendigd, maar toegenomen, en vooral de kustbooten heb ben daaronder zeer geleden. In 1931 is door meer dan één reederjj gevischt boven vermogen. De resultaten stopgezet. Men bericht uit Jipsinghuizen dat Dins dag de centrale werkverschaffing (pl.m. 2000 personen), wegens vorst is stopgezet. LEZING OVER DE DROOGMAKING DER ZUIDERZEE TE BOEDAPEST. Op uitnoodiging van de Hongaarsche Geographische Vereeniging en in tegen woordigheid van Hr. Ms. gezant, graaf van Aldenbnrg Bentinck, van den Neder- landschen consul-generaal cn vice-consul en van andere leden der Nederlandsche kolonie te Boedapest, alsmede van een vrij talrijk kennelijk zeer belangstellend Zeven schilderijen, 50 minia turen en een aantal gouden en zilveren voorwerpen gestolen. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft in het kasteel Nijenrode te Breukelen, van de grootere booten waren niet zóó een brutale inbraak plaats gehad, waarbij teleurstellend als die van de kustbooten, d(}n daders een groote buit in handen is maar toch lang niet in staat om de ver liezen van de ideine booten te compen- Bij den wedstrijd V.S.V. Feijenoord te IJmuiden j.1. Zondagmiddag, bleken den ingang werd gevent met fluitjes, zweepen en bommen. Het begin van den match werd aange kondigd met honderd houwitsers, zoodat de trommelvliezen van alle toeschouwers dreigden te barsten. „Er moet bloed vloeien!", riep een veelbelovende 17. Een beambte gedood, maar het! jarige knaap, die politiek geschoold was, geld lieten de daders liggen. en duizend stemmen herhaalden: „Bloed!" OVERVAL OP HET STATION SONDELFINGE. Maandagavond tegen middernacht heb ben bandieten een overval gepleegd op het station Sondelfinge bij Reutlingèn. De dienstdoende beambte werd in zijn bu reau overvallen en gedood. Door een wis selwachter, die het hulpgeroep had ge- Een man met een grijnslach drukte den Rijkskanselier een boekje met de wed strijdreglementen in de hand, maar een rukwind blies het'de zaal in. Nauwelijks had Heldenburg den kleinen Hitser om het middel gegrepen, of de supporters van Hitser begonnen te te IJmuiden j.1. Zondagmiddag bleken hoord en was komen t0eloopei>, werd hij Ongeoorloofde greep!Uit T vele bezoekers valsche toegangsbewijzen^^ zjjll schryftafei gevonden. Het 6 te bezitten. Kaarten van ?5 cent waren .g waarschiinljjk overvallen, rIng' Th™, seeren. Wat de groote booten betreft, moet de oorzaak worden toegeschreven aan de algemeene malaise; wat de kleine booten JSKiaKESSÏÏS beW med. «tin de steeds schraler r van de vereeniging van Hongaarsche ban- wordende vangsten 111 het zuidelijke deel tusschen 12 uur 'snachts en ongeveer zes ken en spaarbanken, dr. Karoly von Kreszvan de Noordzee. By een vloot van 200 uur 'smorgens. Toen Dinsdagochtend het een lezing over de drooglegging der Zui- schepen was het aantal reizen en het aan- g K tal gemaakte zeedagen geringer dan in gevallen. Niet minder dan zeven schilde rijen, vijftig miniaturen en een aantal gouden en zilveren vitrinevoorwerpen een zeer aanzienlijke waarde vertegen woordigend, hebben de inbrekers, die tot dusver onbekend zijn, meegenomen. De inbraak moet hebben plaats gehad derzeei De spreker werd ingeleid door den pre sident der vereeniging, de oud-minister president graaf Pal Teleki. Spreker had zich reusachtige moeite gegeven voor de samenstelling van zijn rijk gedocumen teerde lezing. REGELING INVOER VERSCH OF GEKOELD RUND- EN KALFSVLEESCH EN BEVROREN RUND- EN KALFSVLEESCH. Het wetsontwerp ingediend. Bij de Tweede Kamer is thans een wets ontwerp ingediend tot regeling van den invoer van versch of gekoeld rund- en kalfsvleesch en van bevroren rund- en kalfsvleesch. Dit ontwerp is samengesteld ter voldoening aan de bepaling in artikel 8 der Crisisinvoerwet 1931, waarbij is voorgeschreven, dat onverwijld een voor stel van wet aan de Staten-Generaal moet worden gedaan tot voorziening van een verbod van invoer, geregeld in een Kon. besluit, krachtens artikel 2 dier wet ge nomen. DE TUINBOUW IN NOORD-HOLLAND Men schrijft aan de „Nw. Rott. Crt.": In de Dinsdag gehouden jaarlyksche alle voorgaande jaren tot 1914, toen 156 schepen aan het-bedrijf hebben deelge nomen. Wat het vischvervoer aangaat, wordt er op gewezen, dat het vervoer naar het binnenland op de spoorwegen belangrijk verminderd is, maar dat het auto-ver voer een deel heeft overgenomen. Echter een vermindering van het spoorvervoer met 5 1/3 millioen kg kan zeker niet wor den gecompenseerd door een verhoogd vervoer per auto. Het vervoer naar België wijst een ver mindering aan van ongeveer l'/4 millioen personeel van het- kasteel Nijenrode, te omstreeks half 8, voor de dagelijksche werkzaamheden in de op den beganen grond gelegen zalen kwam, ontdekte men, dat er vreemd bezoek was geweest. De bewoner van het kasteel, de heer M. Onnes van Nijenrode, is onmiddellijk gewaar schuwd. Door het ingestelde onderzoek is komen vast te staan, dat de inbrekers dooreen, op eenigen afstand van het kasteel staand hek, op het terrein van Nijenrode zijn gekomen. Op deze wijze konden zij het poortgebouw, dat bewoond wordt door gekocht voor een kwartje en kaarten van 1.25 voor een gulden en minder. Men schatte het aantal verkochte valsche toe gangsbewijzen op 1500. De politie heeft de zaak in onderzoek. VERDRONKEN. Dinsdagmorgen is de 28-jarige schip per J. Lennaard, gewoond hebbende aan de Oranjeboomstraat, te IJsselmonde, door de gladheid overboord geslagen van het schip „Leo", liggende onder de ge meente IJsselmonde. De schipper is ver dronken. Eenigen tijd later is het lijk op gehaald en naar de begraafplaats te IJsselmonde overgebracht. OPLICHTER AANGEHOUDEN. slachtoffer is waarschijnlijk overvauen, In een droom gebeuren vreemde din- toen hy zijn kas zat op te maken. Hy is|gen. Hitser droeg opeens een politie- /Ir\r\nnn y»Oir/-vIxrrVT*anlir\f (ifldP.TS. i> i door een revolverschot gedood. De daders die waarschijnlijk niet de bedoeling had- De recherche te Groningen heeft aan gehouden een ouden bekende van de po litie, den 23-jarigen N. H. B., die zich gaarne uitgeeft voor kommies van de belastingen en als zoodanig oplichtingen pleegt. Thans had hij het spel zoo ver sc'nP in een storm vergaan gedreven dat hy brieven en enveloppen met een hoofd had laten drukken. Hyi huurde te Groningen een kamer, be-j stelde overal goederen, o.a. een radio-' toestel, maar betaalde niets. Hij wordt ook gezocht door de politie te Zuidhorn en te Slochteren. Er zal terzake van op- uniform met een papieren steek. Hy riep- - - „Ik ben de veldwachter van Hildbim/ den geweld te gebruiken, zyn vermoede- hausen! In de houding! Deutschlaml lijk zoodanig geschrokken, dat zy er van erwache!- zwaaide met een tinnen sabel door gingen, zonder het gereed liggende tje en probeerde den stoeren Heldenburo geld aan te raken. 1 een beentje te lichten, wat hein niet lukte VERZEKERINGSZWENDEL UIT DE ))Bloedr riep het kind van daareven. OORLOGSJAREN. Nu schreeuwden de supporters van Hel denburg: „Canaille, comediant!" Ze gooi- By een proces is gebleken, dat de kapi- den stinkbommen, rotte appelen en toma- tein van den schoener „Gypsum Queen" ten in den ring. voor het z.g. tot zinken brengen van zynj Een ouderwetsch heer vermaande met schip door een Duitsche duikboot aan de luider stemme: „Mijne heeren, laten wH Iersche kust op 31 Juli 1915 71.000 dollar denken aan onze waardigheid!" Een klein als schadeloosstelling heeft uitbetaald ge- lief meisje drukte hem een vuilnisemmer kregen. De tweede officier heeft thans over het hoofd. toegegeven meineed te hebben gepleegd. De Rijkskanselier veegde zich een on- Hij beweerde daartoe te zijn omgekocht welriekende eierstruif van het voorhoofd, door een reeder en een advocaat. Voor hem vereerd door een van vaderlands deze valsche getuigenis heeft hij 500 dol-; liefde gioeienden knaap en het werd hein lar ontvangen. In werkelijkheid was het groen en geel voor de oogen. Ergens be gon een electrische bel te luiden, door- dringend en eindeloos, om waanzinnig JAPANSCH STOOMSCHIP BIJ SACHALIN GEZONKEN. iiuiiuemig aan van ongeveer 174 muuoen vermiiden'erf over d^brif^^heV plein jIchtinS en flesschentrekkerij procesver- kg. Toch blijft het cijfer over 1931 nog ™™\et kïsteel kome™'SfaVeender 2K gunstig afsteken bij 1930. Voor Frank- zau,eil> die op" het piein uitzien, hebben ryk is het enfer oneeveer 12°U minder j. j..jwordt gesteld. ryk is het cijfer ongeveer 12 °/0 minder dan in 1930. Bedenkelijker is de achter uitgang van de verzending naar Enge land, die weer meer dan een millioen kg bedraagt. Dat is het laagste cijfer sinds 10 jaar. Eenzelfde verschijnsel, hoewel niet zoo sterk, is waar te nemen ten aan zien van de verzending van versche visch naar Duitschiand. Het verslag wijst nog eens op het slechte vischbestand in het zuidelijke deel van de Noordzee en op de nood zakelijkheid van een geleidelijke invoe ring van een verbod van aanvoer van platvischpuf. De moeilijkheden in het bedrijf, aldus het verslag, hebben ten slotte ook de genoopt moer aandacht te schan- Obdam, is wel duidelijk gebleken, welk rampspoedig jaar de tuinbouwers in deze femeente hebben gehad. Werden in 930, hoewel dat ook reeds een slecht jaar was, nog 1016 wagons aangevoerd, dit jaar beliep de aanvoer slechts 597 wagons, De omzet daalde tot 197.519.93, dat is 132.000 minder dan in 1930. Niet alleen de tuinders, doch ook de vereeniging, wel ke twee jaar geleden, nog een nieuw vei linggebouw heeft gesticht, maken donkere tijden door, Dat de finacieele uitkomsten voor de glascultures en de fijne tuinbouwproduc ten over 1931 heel wat bevredigender re sultaten hebben opgeleverd dan de grove tuinbouw, moge blijken uit het feit, dat terwijl van de meeste veilingsvereenigin- gen in West-Friesland de omzetten soms ïot op 50 pet. verminderden, de omzet aan de veiling Bongert en Omstreken die van fret vorige jaar nog weer heeft overschre den en een bedrag van 695.956.03 be liep. De aanvoer aan deze markt breidt zich nog geregeld uit, waarom tot ver grooting van het gebouw is besloten. BEPERKING VAN VLEESCHINVOER. Wetsontwerp Ingediend tot voorziening van een Invoerver bod, geregeld bij K.B., krachtens de Crisisinvoerwet genomen. Ingediend is een wetsontwerp tot rege ling van den invoer van versch afgekoeld yund- en kalfsvleesch en van bevroren rund- en kalfsvleesch. Blijkens de memorie van toelichting is dit wetsontwerp samengesteld ter voldoe ning aan het voorschrift van de Crisis invoerwet. n.1. dat onverwijld een wets voorstel aan de Staten-Generaal ken aan de toestanden in het bedrijf te IJmuiden. De commissie door de regeering inge steld, heeft haar rapport nog niet uit gebracht. Het verslag besluit met deze woorden: „Moge het jaar 1932 gunstiger resultaten opleveren dan zich aanvankelijk laat aan zien. De beperkende maatregelen door andere lauden genomen, maken de voor uitzichten te ongunstiger, waarom met te meer drang van de regeering mag worden gevraagd de belangen van de Noordzee-visscherij niet uit het oog te verliezen. Aan energie heeft het te IJmui den nooit ontbroken." de daders twee in lood vervatte ruitjes in een der ramen, die slechts 1.10 M. boven den grond zyn, ingeslagen. Door de ont stane opening wisten zij de grendels te bereiken, waarmee de naar binnen slaande ramen gesloten zijn. Een man brengt zijn gewezen vrouw zeven messteken toe. Geen levensgevaar. Te Rijswijk (Z.-H.) heeft Maandag avond een moordaanslag plaats gehad. Gelukkig zonder doodelyk gevolg. Omstreeks 6 uur Maandagavond ver- voegde zich ten huize van mej. F. van D. aldaar de werkman A. G., uit Delft, met wien mej. v. D. vroeger gehuwd is ge- gesteld. ONDEUGDELIJK VEEVOEDER Vijftig beesten dol geworden. Waarschijnlijk door gebruik van on deugdelijk veevoeder, zijn uit een stal van den veehouder C. Schouten, aan de Noordzijde te Bodegraven, niet minder dan 37 varkens, 11 koeien en een stier dol geworden. Op advies van den veearts zijn ze ter plaatse door personeel van het slachthuis afgemaakt. GEMENGD NIEUWS Buitenland. ERNSTIGE BOTSING BIJ DE RAAPHORSTLAAN TE WASSENAAR. Een zwaar gewonde en een doode. ure|. v o- Maandagavond ongeveer zeven uur reed "-is Vervolg concert weest en van wien zy8eenige jaren gele- de, ui^ Rotterdam, in zijn auto ".00 Grammofoonpl. den gescheiden is. Hij gaf voor, dat hij richting Den Haag langs den Rijks- Krammofoonol zijn moeder, die met mej. v. D. samen- ®'raatweg te Wassenaar, toen uit de an-' woont, wilde bezoeken en werd toegela- ^ere richting de motorrijder G. V. nader- ten. Nauwelijks was hij binnen, of hij trok e, hroer J. V. op de duo. Waar een mes en wierp zich op zijn voormalige sc'hynlijk is de motorrijder verblind ge- echtgenoote. Deze verweerde zich, doch raa'ct door de lichten van de hem tege- kon niet verhinderen, dat de man, die moetrydende auto's. Hij botste ter hoogte hevig te keer ging, haar zeven messteken J'3!1 Raaphorstlaan met groote snel- in het hoofd, de borst en den rug toe- neid tegen den auto van den heer B. De bracht. Door op straat en bij de buren te potorryder G. V. was op slag dood; J. V. vluchten, wist mej. van D. verdere ver- 's me': ernstige kwetsuren aan armen en wondingon te ontgaan. De politie, dm heenen naar het Academisch ziekenhuis onmiddellijk gewaarschuwd werd,' was te Leiden gebracht. De motorfiets is ge- spoedig ter plaatse en stelde A. G„ die in- ^ee' vernield, de auto ernstig beschadigd, middels een gesprek had aangeknoopt met Beide voertuigen zijn in beslag genomen, zyn moeder, in verzekerde bewaring Hii verkeerde ^nder invloed van sterken MOTORFIETSONGELUK, drank. Naar verluidt, had hij een paar T dagen tevoren het voornemen kenbaar Overste baron Van Lawick ern- gemaakt, zijn gewezen vrouw geweld aan stlg gewond. van te worden. Waar was Hitser? Ver giste hii zich? Neen, daar stond hfl, ztfn worstelaarsfiguur gehuld in een profes- Drle-en-twlntlg .«r.on.n oc- "bSJSStt gekomen. besloeg. Daardoor ontging het hem, dat Uit Tsjifoe wordt gemeld, dat nabij het Hitser vanonder zyn toga een knuppel te schiereiland Sachalin een Japansch voorschijn haalde, dien hy met de woor. stoomschip in een storm is vergaan. Van den: „Ik heb voor u persoonlijk het groot- de opvarenden zijn 23 matrozen om het ste respect, maar het gaat tegen uw leven gekomen. systeem" op het hoofd van zijn geweldi gen tegenstander liet nederdalen. Heldenburg wreef zich even over het voorhoofd, alsof een vlieg er een onge rechtigheid op gedeponeerd had en maak te aanstalten om den professor over de knie te leggen. Maar ineens gebeurde ei iecs buitengewoons. De professor droeg gien toga meer, maar een lange pandjes, jffi. als een gewichtig (Brunswyksch) n 1 anhtenaar. Een heer uit het publiek riep: 8.'m VPRO 2.'(>0~VARA 4'°° »V« zullen deze apenkooi niet meer met 6.457.00 en 7.307.45 Gymnastiek. 8.00 Grammofoonpl. 9.00 VARA-septet o.l.v. Is. Eyl. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Voordracht door Minny Erfmann. 10.30 Vervolg concert. 11.00 Kwartiertje v. d. Bond van Soc. Den Vrouwenclubs. VRIJDAG 4 MAART. Hilversum, 1875 M. o.l.v. N. Treep en te doen. p.. 1 De commandant van het regiment wiel- 3 d ver"°or> dat hem Maandagnacht rijders te 's-Hertogenbosch, overste baron is g nomen, heeft hij zeer tegenstrij- Van Lawick, is Maandag het slachtoffer dige verklaringen afgelegd. Mej. v. D., die hevig bloeduo, «cm uuoi ar. Kemme verbonden. En daarna over gebracht naar het Haagsch'e gemeente ziekenhuis, van waar zij, na onderzoek, in den loop van den avond, weer huis waarts kon keeren. Zü heeft één sny- wond aan den linkerslaap, een steek in woning door eenig beddegoed, dat zich bevond in één op de bovenkamer van die woning staand kinderbed, nadat aan den inhoud van het bed een hoeveelheid pe troleum of andere gemakkelijk brandbare stof was toegevoegd, in brand te steken. 'uu"Lci ae otaten-ueneraal moet „Ji" deze zaflk waren dertien getuigen VeTw vafnv*der°gereg" 1 d"i'n erTK b" 1 Verdachte ontkende- Hii was des mor- krachtens die wet genomen E UUf °P*est3an- enigen tyd De commissie» i daarna is hy weer naar boven gegaan om wet inaestelH u E 1 genoemde enkele kledingstukken schoon te maken, nve» ver™eldt- dat zij mondeling waarby hij benzine gebruikt heeft. Toen dit ontwerp het oordeel heeft inge- verdachte na eenigen tijd het huis wilde wonnen van een aantal belanghebbende ^erlaten, kwam het dagmeisje hem na- organisaties. Deze meenden zonder uit- °°Pen en vertelde, dat zy boven rook Brandstichting door een veldwachter. Tot 17« jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor de rechtbank te Arnhem heeft Dinsdag terecht gestaan G. J. A., chef veldwachter van de gemeente Valburg, wonende te Zetten. Aan verdachte werd ten laste gelegd, dat hij ongeveer 11 No- a"u uen nnicersiaap, een steek in vastgesteld vemberJ;L Ze{ten, gemeente Valburg, den schouder en nog vijf sneden in borst De auto uit Eindhoven is in beslag ge nomen. 2.00 Voor de scholen. Dr. P. Klinkenberg: George Washington. 2.30 AVRO-kleinorkest vervolg. 3.00 Concert uit N.V. Magazijn „De Bijenkotf" te Rotterdam. 4.00 Piano-recital door Joh. Jong. 4.30 Voor de loinde.en. 5.00 VARA-orkest o.l.v. H. de Groot en gram mofoonpl 6.45 Lezing door Prof. R. Kuyper. 7.15 Vervolg concert, o.a. ouverture „De Regimentsdochter Donizetti, en fragmenten uit „Das Lied der Liebe," Strausz-Korngold. 8.00 Faust-voordracht door Ds. E. J. v. d. 1 voorbij Brugh. 8.30 Haydn-concert. H. Rijnbergen (viool) en pianist. 9.00 Voordracht door Ds. D. Bakker. 9.30 Vervolg concert. 10.00 Vrijz. Godsd. Persbureau. 10.15 Lezing door B. Verhagen. 10.45 Grammofoonpl ii.oo—12.00 Grammofoonpl. (VARA). oize tegenwoordigheid vereeren. Voor- vaarts marsch!" en de aanhangers van Hitser verlieten in militairen pas de zaal, onder het uitbraken van scheldwoorden en het volkslied. Heldenburg nam nu Hitser in den dub belen Nelson. Iemand riep Hitser toe: „Zijn je maske radepakjes uitverkocht?" waarop Hitsei een kanon uit zyn zak haalde en dit drie maal in de richting van den delinquent afvuurde. Van deze schoten werd de Rijkskanse lier tvikker. Hy keek naast zich, en daar zat de President van den Rijksdag, die met eéi hamer-roffel een communist het zwiigel trachtte op te leggen IHverklaar de zitting van den Rijks dag vqr gesloten," hoorde hy den heer Loebe bggen. Dr. Rüning wreef zich de oogen uit en zuchtte D e nachtmerrie is tenminste weer Huizen, 298 M. T?®!1 aigeiegd. 1 geworden van een motorfietsongeluk. Op Tm 2« Eindhovenschesteenweg te Boxtel kwam zyn motorfiets bij een draai van 8.15-9.30 Grammofoonpl den weg in botsing met een auto. i 10.30 ZiekencHenst. Ernstig gewond werd baron Van La wick opgenomen en naar het ziekenhuis vervoerd, waar een schedelfractuur werd opzettelijk brand heeft gesticht in zijn ei* rug. He* mes, waarmee deze zijn toege bracht, is een gewoon zakmes. Levensge vaar bestaat er niet. MISHANDELING NA EEN VOETBALWEDSTRIJD. Een speler veroordeeld. Voor den Amsterdamschen politierech ter, mr. Muller, heeft een voetballer van Heemskerck terecht gestaan, verdacht van mishandeling. Eenige weken geleden werd een wed strijd gespeeld op het terrein van A.B.I.M. te Amsterdam, tusschen de voet' zondering, dat contingenteering op zeer konE^1,teruggegaan, doeh halclubs Heemskerck en de Ziïvermeeu- orten termijn tot stand moet komen. komen vanwege de r^k^adJlÏÏkZaandam- Nadat d« scheidsrech- toen begonnen om zoo^eM mogelijk ïit »r- h-et. eindsi^aal had floten ™u de DE ZOMERDIENST OP DE SPOORWEGEN. Verhoogde rijsnelheid. Ingaande 22 Mei 1932 zullen naar „Spoor- <11 l ram wegen" meldt, op die baanvakken Vaarvoor het toegelaten is de maximum Inelheid m geval van vertraging od te VlAI'An tnt 100 1"P le meer wfomorui komen vanwege de rook. Dadelijk toen begonnen om zoo 1 de woning weg te halen. De prestoent vraagt aan den verdachte oi hij nog schuld had bii de Twontc^sa Bank. Verdachte take^rd.tWhi?ïï een «:huld had van 300— in verband met de begrafeniskosten van zïin I )tk nvocirlnnl 1 1 linksbuiten van Heemskerck den rechts back van de Zilvermeeuwen een trap in de liezen hebben gegeven. De getroffene werd ernstig gewond en kon eenige we ken niet werken. Vier getuigen, spelers van Zilvermeeu toeren tot 100 km per uur7de"snëltreinen t0eg5' Tklarende' d«t hij worden ingelegd met een snelheid van 1 was-Verdachte kan 0 km per uur. Dit heeft tengevolge dat1 verklanng geven omtrent het ont- »p verschillende trajecten een niet onhA ia Van den brand en omtrent het feit Sangrijke verkorting van den reisdnnr beddegoed in het kinder- Von t verkreg™, „I o^het "ratect i W «ebrand heeft. \meterdam— Groningen van 10—15 mj. hen'ri iw tf* y(a,ke,na Blauw, zenuwarta. Alten. 10 mi neeft het dochter je van verdachte nn dervraagd omtrent'de mogellikS, dm De president merkte op, dat verdA^M^ ^en' badden het happen van verd. ge- toen op het punt stond om te hertronwAn zien' verdachte hield echter vol, dat wat, de/A teAcvof „„..ui1, uwen, «r een ongeluk in het spel was, van ERNSTIGE AANRIJDING. Eén doode. Op den Graafscheweg onder Wychen heeft Maandagavond omstreeks elf uur een ernstige aanrijding plaats gehad tus schen twee vrachtauto's, waarvan de eene uit Cuyk en de andere uit Nykerk kwam De eerste toebehoorende aan den eigenaar ^ia3. van de Victor Hugo sigarenfabrieken te 10.30—11.30 Grammofoonpl. Cuyk, Is, vermoedelyk tengevolge van de aanrijding, tegen een boom gereden en totaal vernield. De bestuurder van dezen auto was op slag dood. Van den anderen auto, die beschadigd is, bleven de inzit tenden ongedeerd. 11.00 Grammofoonpl. 12.15 Concert. J. Wolf (tenor), H. Hermann (viool), H. V. d. Horst Jr. (cello) en mevr. R A. v. d. HorstBleekrode (piano). 2.00 Wenken omtrent Baby-verzorging*. 2^30 Concert „Hendriks" trio (viool, cello, piano). 5.00 Fotographie-halfuurtje. 5.30 Grammofoonpl. 6.00 Causerie door J. Steinvoort. 6.30 Radiodokter. 7 00 Tuinbouwpraatje A. J. Herwig. 7-45 PTT-kwartiertje. 8.00 Concert door de HOV. o.l.v. F. Schuur man. 9.00 Visscherijpraatje door A. J. L. v. Looyen. 9-3010.30 Vervolg concert. 10.00 Vaz Dias. BRAND IN EEN AUTO-GARAGE. Drie autobussen en een vracht wagen verbrand. a.,!!1!?.!1!80 U00r flutobussen en vracht- de »Hero"-conserveiifabrieken hn tE a Bemeente Teteringen even Sea Br.eda Maandagavond omstreeks u u rand ""gebroken. Het gebouw, dat grootendeels uit hout SSaal'haTMfltXmf1 E *11 °PKetrokken, is uitgebrand. He officier van L„?l!a?8renz.?.nd? iteenen garage bleef ZATERDAG 5 MAART. Hilversum, 1875 M. Uitsl. VARA-uitzending. 10.00 VPRO. „45—7-00 en 7.307.45 Gymnastiekles. 8.00 Grammofoonpl. 900 Concert Amst. Solistenkwintet o 1 v L Cohen. 10.00 Morgenwijding. 'E.Y"!"1? u°n»"rt m'm v' J"nne Horsten (soubrette), H. rheunisse (piano) en VARA tooneel. 12.001.45 VARA-septet o.l.v. Grammofoonpl, 2.15 Kwartiertje v. h. Instit v keling. Is. Èyl en Arb. Ontwik- 2'o0lvVLRHSic£rk°p-rtje l'De Keeltjes" o.l.v. L. Hdlscher. Piano: J. Kickhcfer. achtte hcrfeitVazYer'iUe!Ston%IAeilinMh' gesPaard'terwyl ook de fabrieksgebouwen heeft zich ergerlijk eednien Si geen schade bekwamen, zoodat het bedrijf 'n Crisistijd is kwaliteit goedkoaper hij geïnformeerd ht^ het nmt en ""gehinderd voortgang kan hebben. |M. m troffene ging, noch heeft Mw» ^e" ,n de lo°ds zyn drie autobussen en een IxUrl'S PL0Ctf'? 0 l?QT K' '°cn heeft hij van schade- autovrachtwagen verbrand. De oorzaak i VJf y 3.00 Ledg door P. Tiggers. 3.20 En^lsche Zeemansliederen (Grammo foonpl toelichting W. Ziesemer—v. d. Rijst) .1 4.20 Celljrecital J. Drukker (piano: J. Jong). 4-45 Caujrie over Arbeiderssport. 5.oo Beolening der Huismuziek. 5-45 Weeoverzicht door J. Oudegeest. 6.oo VAlfi-septet o.l.v. Is. EyL 6.30 Gro^igsch uurtje. 7.15 Venflg concert. 7.15 Veriflg concert. 730 Bestirsnieuws. 7-45 Vervlg concert. 8.00 Teuijde Klepperman. 8.15 „Bcjte Avond", m.m.v. VARA-orkest o.l.v. H de Groot, Rodi Roeters (conféren cier), fjzie Klein (soubrette), Duo de Ponty (zang)(Joh. Jong (piano), The Accordeon Harmdists, VARA-tooneel o.l.v. W. v. Capella 11.00 Vajüias, VARA-Varia. 11-1512b Grammofoonpl. Huizen 298 M. Uitsl. jRO-uitzending. 8.00o. iSGrammofoonpl. 10.00 I<I^-Trio. n.30 G«d. halfuurtje. 12.15 KIb-sextet. 1-45 Pauj. 2.00 Grainofoonpl. 2.30 Kimj-uur. 400 (.hai^y Gertyn's Band. 4-45 Graïnofoonpl. 4-55 Spo|>raatje door S. P. J. Borsten. 510 Veryig concert. 6.00 Jouthüstiek Weekoverzicht. 6.20 Verïlg concert. 6.40 Esplinto-cursus. 7.10 Cautie over Andorra. 7.3o Poliiber. 7-45 Gra»nofoonpl. 8-00ii.d KRO-orkest o.l.v. J. Gerritsen. O.a. (ïvert. Oberon. Weber; Czarda». Monti Ca. 9.15 Ave verum. Mozart, az Dias. 11.0013) Grammofoonpl. m vergoeding gerept, 1 enslotte eischte n.J, van den brand is onbekend. De schade u. Reihngh drie wordt door verzekering gedekt. „Na lanjzoekon eindelijk datgene, wat ik mijn ta%,n noodig heb! Nadat ik het drie n aa» gebruiktimd, waren mijn tandon a jk hoewel aPr door hel vele rooken bruin en j hadden Lgezien. Ik zal geen ander mera gebruikj dan Chlorodont." II., "0™S„ndpnsta Verlangjalleen de echte Chlorodont-tani 1 met roojwit-blauwe garantiostrook, tuDe en üO eet; Overal vorkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 2