Uit het huis mei de blauwe stoep. Heide- en boschbranden. Langs de Straat. t kind van Lindbergh ontvoerd. te Breukelen. GEMENGD NIEUWS Ingezonden. Want het is een waarschuwing om je in acht te nemen en maar niet in te dommelen bij hetgeen je als goede gave i a vaan t. Er is dan altijd de waarschuwende aanraking om bedachtzaam te zijn en niet te gaan rusten op de lauweren, die immers niet durend groen blijven en onderhevig zijn aan de wet van de ver welking verkooper en ziet onwillekeurig reeds een mooi getal voor zijn oogen verschijnen en met een kernachtig: „Mijnheer, dit boek moet een ieder bezitten, die met succes door de wereld wil komen", tracht hij de kroon op zijn werk te zetten. „W at zegt u," vraagt den ander, „om met succes door de wereld te komen, o, maar dan heb ik geen boek noodig, want daar her innert mijn vrouw mij iederen dag aan En het was weer het kernachtige artikel en ik zal wel zorgen om dat te doen. van Prof. Casimir: „De moed tot het) Wanhopig schudt de verkooper zijn nieuwe" dat mij dieper nog doordrong hoofd en wil opnieuw tot den aanval over van dit typische gezegde: Hier of daar gaan, wanneer plotseling een stem daar staat er een luikje open. Zooals weergens achter uit de onwezenlijkheid van ineenden, dat de lente er al was en erjde gang klinkt: „Manlief wil je den hond al druk gedacht werd aan lentelust en even uit laten en meteen kolen scheppen lenteweelde en er dus was de neiging en als je dat gedaan hebt ga dan even om onbezorgd ons te laten gaan in die aan Herman vragen of zijn vrouw van gestaakt, acht de heer Grunwald het van groot belang dat deze dienst voortgang zal vinden en hij verzoekt de Kamer met de meeste aandrang hierover een gunstig advies te willen uitbrengen. Er wordt op gewezen door een der andere heeren, dat, indien deze dienst over Alkmaar zal gaan, dat dit misschien concurrentie voor de bestaande diensten zal opleveren. De aanvraagster zal wel bereid zijn, volgens den heer Grunwald met een desbetreffende beperkende be paling, accoord te gaan. De heer Leber sluit zich bij de woorden van den heer Grunwald aan. Ook Texel zal wel eemg belang bp dezen nieuwen dienst hebben. De verdere punten leverden niets be langrijks op terwijl van de rondvraag geen gebruik werd gemaakt, waarop de voorzitter de vergadering sloot. OUDE VROUW GESTIKT. Maandagavond bemerkten te Oude Pe- kela buren, dat uit het huis van de alleen wonende 73-jarige weduwe A. Tjapkes Boerman rook kwam. Met moeite wisten de menschen de kamer binnen te dringen waar zij de oude vrouw dood op haar stoel vonden. Zij was door verstikking Buitenland. AL CAPONE ONDER SPECIALE BEWAKING. Hardnekkige geruchten ^lyven de ron de doen dat Al Capone, die tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld is, doch in hooger beroep is gegaan, uit de gevange nis, waarin hij is opgesloten,, alle gelegen- weelde en ons er door te laten om strengelen, zoo kwam daar de kille tocht uit het onbekende luikje en smeedde ons in de gedachte, dat het niet de tijd was om ons over te geven aan de bedwelming van hetgeen streelt en bekoort. Want overal staat het luikje open en overal wordt het tochten gevoeld. Overal tracht men aan dien tocht te ontkomen, maar het is of het tochtvolume steeds grooter wordt. Zou dat dan misschien komen doordat het gebouw van onze organisatie op aarde oud, te oud begint te worden, waardoor er rond het tochtende luikje groote scheuren en kieren ontstaan, zoodat daardoor de tocht al krachtiger wordt gevoeld. En dat oude gebouw (en daarop doelt Prof. Casimir) willen wij maar niet ver laten. We zitten er met duizend koorden aan verbonden. Er liggen daar de zoete herinneringener waart nog het aroma van genoten geluker is nog de zachte genoegzaamheid van een weelderig be staan er is nog de klem van het machts bewustzijn; er is nog debetooveringvan het aanzien en van het kunnen schouwen over de dalen, waarin het zoo moerassig kan zijn en waar de koortsen de men schen cronisch verzwakken en tengrave sleepen. Maar daarvan heeft men in het gebouw op den top geen last en daar is het een gelukzaligheid te mogen leven. Maar daar komen barsten in de muren en waar eerst geen tocht gevoeld wordt, is het alsof er, hier of daar, een luikje openstaat. Maar men wil niet inzien dat het ge bouw zijn tijd heeft gehad en dat er van oplappen geen sprake meer kan zijn. Het roept om een nieuw gebouw, heel anders van proporties en heel anders van structuur, want de nieuwe tijd zoekt andere vormen en moet zich aanpassen aan de nieuwe begrippen. Doch nu is het nog alsof er een luikje openstaat, hier of daar. Men voelt de tocht al sterker, maar afstand te doen van het oude gebouwd 1 Dat zal voor velen zijn om er de dood schrik van te krijgen. En het tocht geweldig en het is net alsof er, hier of daar, een luikje openstaat. Robinson. avond komt, och, en je komt er toch langs ga dan meteen even bij den slager aan om te zeggen dat hij goed malsch vleesch be zorgen moet en denk ook dan nog even om naar de schoenmaker te gaan en neem ook wat bloemen mee? Wil je, dan kan je straks nog even een kaartje voor de „bios" halen. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ALKMAAR. MEERVOUDIGE STRAFKAMER Zitting van Dinsdag 1 Maart. 50 gulden achterover gedrukt Aan den 30-jarigen heer D. W., van Verbaasd staart de verkooper den man, beroep kellner, te Uen Jten^aste wien deze spraakzame ega toebehoort aan Leeuwarden woona g, 'j- en laconiek zegt deze: Nee jongmensch, gelegd dat hy op 18 Juli 60 gulden,die boeken heb ik niet noodic nu zie je hy zou hebben gemd van den caie nouaer zelf wat miin succes is" en haastig ver-,C. Jansen ten behoeve van den kellner,i een strooptocht ondernomen en was dit- dwlnlwr binneSuis,- den^jfneentan! vroegerpensionhouder l"'.'*;'-1 -• -- verbaast achterlatende. Nog even blijft rechtelyk zou hebben toe„ g een krachtigfeit werd gequahficeerd nieuw plan van aanval en was het een pakhuis van den heer van den Heuvel, waarop de keus viel. Hier viel hun ten deel 11 benevens een collectie sigaren en sigaretten, die ook welkom waren. Die het kleine versmaadt, niet waar? Den 14 December kon worden aange merkt als een extra voordeeligen dag voor de H.H. compagnons. In het pakhuis van om het leven gekomen. Zij had haar voe- heid heeft om de zaken van zijn groot ten op een stoof gehad, waarin een kool-j smokkelsyndicaat, dat ondanks zijn ge- tje vuur was gelegd. Stoof en vloer waren vangenneming niet is ontbonden, te bljj- :L „„-Lu klee- ven leiden. Teneinde deze geruchten te in brand geraakt, terwijl ook haar klee- ren vlam hadden gevat. DOODELIJK ONGELUK. De wachter van de ophaalbrug over het Apeldoornschekanaal te Hattem, de Boer, had de gewoonte, om als de brug weer grootendeels gedaald was, de klep op te loopen om de daling te bevorderen. Toen controleeren en aan ongewenseht contact voor Capone met de buitenwereld een ein de te maken, zijn drie politie-ambtenaren met de speciale bewaking van de cel van Capone belast. „DE AFGEZANTEN VAN DEN KEIZER VAN ABESSINIË". De correctioneele rechtbank te Antwer- hij dit gisteren deed, sloeg een windvlaag, pen heeft negers Munume en Peter de klep weer omhoog en raakte de Boor|Makambe beiden tot 3 jaar gevangenis den heer K. T. Oortgijzen duikelden zij tusschen het ijzerwerk beklemd. De manlstraf veroordeeld wegens talrijke oplieh- als getrainde acrobaten door het raam en was op slag dood. werden beloond met niet minder dan 60 gulden en 80 ct. in contant geld, zooals de notaris zegt. Woensdag 16 December werd opnieuw deze staan om dan, na woordje, moeitevol zijn tasch meezeulen- ring, de, elders zijn geluk te beproeven. PUCK. als verduiste- Maar de heer D. W., hierboven gemeld, ontkende pertinent deze verduistering en werd in die ontkentenis juridisch stevig gesteund door mr. W. F. A. Zegers, ad vocaat te Den Helder, als raadsman en verdediger. De hierboven gemelde ge tuige A. v. T., wien al dadelijk op het ge wicht van den eed werd attent gemaakt, verklaarde dat verdachte toen getuige nog J „7 als café- en pensionhouder fungeerde bij Vergadering van Woensdag 2 Maart 1932. hem diengt wag geweest en hij ver- KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR NOORD-HOLL. NOORDERKWARTIER. De Kamer vergaderde gisterenmiddag 2 uur in het Raadhuis te Alkmaar. Aan vankelijk was de heer Wagenaar afwezig, die echter later ter vergadering kwam. De voorzitter, de heer Arntz, opende de vergadering. Hij wees er op, dat wij thans de regeeringsbemoeiïng van de dachte destijds opdracht gaf, het geld te innen en deze in gebreke was gebleven, hem dit geld ter hand te stellen. In strijd met wat deze getuige verklaarde beweerde verdachte het geld wél te heb ben overgedragen. De verdachte beweer de voorts op het postkantoor zelf een maal het kantoor van den heer Albert Kool als doel uitgekozen. Hier mochten In het Peelgebied. tingen. Zij hadden zich, zooals bekend, zoowel in België als in Nederland en Duitschland uitgegeven voor afgezanten van den keizer van Abessinië en boden als zoodanig valsche travellers-cheques aan. Uit Venlo wordt gemeld: Dinsdagavond is een groote brand de heeren verrijkt worden met een partyj uitgebroken in het Peelgebied op de oude Duitsche bankbiljetten, pl.m. 50 grens van Limburg en Noord-Brabant, stuks en gelooven we niet dat zy reden Het vuur is waarschijnlijk ontstaan hadden bijzonder tevreden te zijn over door vonken van passeerende locomo- het resultaat van hun bemoeiingen. tieven van de spoorlyn Venlo—Helmond. Deze betrekkelijke tegenslag doofde) Over een lengte van 15 tot 20 K.M. strekt echter niet hun enthousiasme en werd op!de vuurzee zich uit en wel van de Dinsdag 29 December het geluk nog eens Leunensche Heide nabij Venray tot geforceerd, door een bezoek by de firma Sevenem. Groote perceelen peelgrond, Keiler en Bakker, handel in oliën en hoopen turf en enkele bosschen zijn reeds machinebenoodigdheden en in dit geval in vlammen opgegaan. Overal stelt men [overeen kon brengen, dit geld ook te be- bleek de tip niet onvoordeelig te zijn pogingen in het werk om het vuur te houden, want een bedrag van 42.95 kon gedeeld,stuiten, maar men staat vrijwel machte- worden. loos tegenover de vuurzee. Men vreest, Gelukkig was deze kraak het slot van dat het eenige dagen zal duren, alvorens de onderneming en werden de jongelie- men den brand geheel zal hebben be- zjjn "eerste reis naar'Australië, heeft in den voorloopig gedeponeerd in een in- dwongen. [de Roode Zee een pelgrim gered, die van richting waar nimmer wordt in- doch wel Omstreeks zes uur Dinsdagavond is een den Mekkavaarder „Antilochus" over 70.060 FR. UIT HET RAAM GEWORPEN. Op een gemaskerd bal in het paleis de la Méditerrancée te Nice heeft een Ame- rikaansche opschudding gewekt, door uit het raam heele bundels bankbiljetten op de Promenade des Anglais uit te strooien. Het bleek mevrouw Anne Smedeley Fowler, uit Boston, te zijn, die voor het eerst aan de speeltafel 70,000 fr. gewon nen had en het niet met haar geweten EEN PELGRIM OP EEN HAAL Het passagiersschip „Strathaird", op HAD HIJ GELIJK? mobilisatiejaren terug hebben gekregen, kwitantie te hebben geschreven en met den naam van den heer v. T. te hebben geteekend. De opdrachtgever, die destijds ongesteld was, nam echter met deze al te ver gaande delegatie geen genoegen en wenschte die kwitantie zelf te teekenen. Volgens toelichting van verdachte had verdachte toen thuis weer een andere kwitantie en wat daarmee nu gebeurd was, kon niet best worden gevolgd, doch een feit was het, dat beide kwitantie's wel op de zitting aanwezig waren, doch van het geld zelf niet veel te zien was. De verdachte deelde ook mede, dat het ontvangen geld, afgemeten in twee brief jes van 25, door hem aan den heer v. T. was ter hand gesteld. Daarop was hij naar Amsterdam vertrokken, vermoede- welke bemoeiing, zooals zij thans is, nog wel grooter zal worden. Verder bracht bij een woord van dank aan den secr., welke er ook nu weer voor heeft gezorgd, dat het jaarverslag zeer vroeg den leden kon worden toegezonden. De notulen werden daarna onveranderd goedgekeurd. Van de ingekomen stukken vermelden wij het volgende. O.m. was een schrijven ingekomen van den algemeenen bond van forensen te Amsterdam met een afschrift van een adres aan de N.S., ter verkrijging van een tariefsverlaging voor personenver voer, speciaal voor de houders van ver schillende abonnementskaarten. een enkele maal uitgebroken. nieuwe brand ontstaan langs genoemde De heeren, thans voor de Meervoudige spoorlijn ongeveer ter hoogte van wacht Strafkamer geleid, hadden het voorrecht post 18 tusschen de stations Helenaveen boord gevallen was. Het merkwaardige was, dat de man omgeven was van haaien en niettemin nog ongedeerd uit het water elk over een verdediger te mogen be- en America, Deze brand kon vry spoedig gehaald kon worden. Dit heeft zeer sterk schikken. gestuit. Mr. van Dyk opponeerde voor B. K. en In beide gevallen wordt de oorzaak mr. v. d. Loos zag zich de juridische be- gezocht in vuur van de locomotief van langen van collega S. R. toevertrouwd. voorbijkomende treinen. Door de jongelieden werd openhartig' TT.. 0 bekend en de heer Wiggers was mede! Uit Roermond meldt men: aanwezig om te trachten hier nog te red-i Weert en Afweert is gisternamiddag den, wat gered kon worden. ong^eer 1 <0 hectare dennenbosch afge- Ongeveer 32.46 was nog op hun be-,5ran waarvan 160 H.A. van de mijn vonden als voorschot van de gepleegde i(?ura en Vereeniging en 10 H.A. van diefstallen, inzonderheid de laatstgenoem- i^e„nn tvordt geschat op de. Dit geld werd afgedragen aan den 6° 000 a f 70.000. heer Bakker, die blijkbaar voornemens vuur gedoofd, koesterde een civiele actie tegen de ver- Gisteren werdt uit Venlo gemeld: op de verbeelding der Arabieren gewerkt en de geredde wordt te Aden, waar hy aan land gebracht is als een heilige ver eerd. Men verteld nu al, dat hij gevonden werd rijdende op den rug van een haai, met een aasvogel op het hoofd en door een school haaien geëscorteerd. Dinsdagavond is het kind van Lind bergh, een knaapje van 20 maanden, ontvoerd. Hij was naar bed gebracht; toen men later naar hem ging kijken, Wanneer de verschillende prijzen met lijk echter volgens veronderstelling van die van het buitenland worden verge- den president, die hem niet erg scheen leken, moet men tot de conclusie komen,te vertrouwen, om met dat geld goede dat de tarieven hier hoog zijn De Spoor- sier te maken. wegraad, waarin de heer Eolster, lid derDe heer Chr. J., 'n voormalig Alkmaar- Kamer, zitting beeft, blijft ten deze echter der, daarop voor het getuigenhekje ge- diligent. Herhaaldelijk is aangedrongen noodigd, verklaarde aan den verdachte op de verlaging van de tarieven voor 50 nog te voldoen als restant van de abonnementen. koopsom, te hebben betaald in één briefje De heer Kolster adviseert om zich van 50 en niet zooals verdachte ver- hieromtrent, behalve met de directie der j klaarde in twee briefjes van 25. Van de vele zegeningen van den mo- S. ook weer in verbinding te stellen Ten slotte werd gehoord de heer A. dernen tijd, waar vele huismoeders mee met (den Spoorwegraad, deze kan dan Spr rechercheur van politie te Den Hei- te kampen hebben en soms voor hen een spns ig adviseeren, anders wordt buiten der, die de twee kwitantie's bij van I. en ware bezoeking wordt, hoort het colpor- die" raad door de directie der N.S. een J. in beslag had genomen. Omtrent de tage vak. De moderne zakenman gaat beslissing genomen. De Spoorwegraadmoraliteit en betrouwbaarheid van ver immers van het principe uit: Komt Mo- we} fen arLder bereikt. Het dachte en den heer van T., kon deze ge- hammed niet naar den berg, dan moet de buurtverkeer tusschen Haarlem en Alk- tuige geen definitieve opgave verstrek- berg maar naar Mohammed komen. wel komen, hoewel het tusschen ken. De echte kwitantie had J. en de val- Van het standpunt van den zakenman Alkmaar en Den Helder zeer moeilijk zal sche was nog in het bezit van v. T. bekeken is bovenstaande zeer zeker ver- wordt besloten om adhaesie aan De heer officier ging de vreem- standig, maar voor de huismoeders? het adres te betuigen en tegelijkertijd de geschiedenis van de kwitantie's Spaar me. En het is er dan ook maar n°K ©ens op verlaging van de abonne-'nog eens in bijzonderheden na. Door naar. Dat een zekere categorie van zaken- m©*H©n aan te dringen. verdachte was aan van T. de kwi- menschen dit doen, tot zoover, maar! Het verslag van de besprekingen in tantie teruggegeven met de mededee- wanneer er boter-, koffie-, garen-, band-, verschillende K. v. K. betreffende de ver- schoensmeer-, allerhande weekbladen- en vroeging van de vacanties, geeft aan- nog meerdere soorten colporteurs ko- teiding tot discussies. Men is van oordeel, men, dan hoeft het ook geen ver. dat bier ge.?n uniforme regeling is te wondering te wekken dat de voor- treffen, er zyn verschillende belangen die zichtige huisvrouw eens achter het aPart moeten worden bekeken. Het moet gordijntje komt gluren en wanneer aan de betrokkenen worden overgelaten, zij ziet dat het weer iemand van Uitvoerig wordt gediscussieerd over de dat spul" is, dan doet zij niet eens contingenteering_van verschillende ar- dachten in te stellen en wiens schade dus Vannacht tegen twee uur kon het vuur _w as uU.j',aP mfr v.e.rd6 tot een tientje werd gereduceerd. te Helenaveen geen verder voedsel vinden. Door den heer Wiggers werd geredu- Daar heeft namelijk eenigen tijd geleden ceerd een voorw. straf voor beide ver- reeds een lichte brand gewoed, waardoor dachten en onder toezichtstelling van het de Peelgrond tot asch geworden is, maar Leger des Heils. Onder de bijzondere het is niet onmagelyk, dat het vuur weer voorwaarden zou moeten worden opgeno- in nieuwe heftigheid oplaait, want de men de verplichting voor ieder der reclas- grond smeult nog overal en het vuur santen om de toegebrachte schade te ver- vreet zich steeds dieper in den Peelgrond. goeden. Voor ieder vastgesteld op 47.73. Op het oogenblik is het vuur gedoofd, De verdachten gingen hiermede accoord. behalve in enkele honderden hoopen turf, De heer officier toonde zich na een toe- die nog in brand staan, passelijke inleiding bereid het advies van miciumg WCICIU II CL dUVICS VcIIl r» L. I" I t I II" den reclasseeringsambtenaar als basis te "6 indraSK Ifl KRSt66l NlJGnrOGG ling, dat het geld niet Zaterdag, maar Maandag zou worden betaald, waarop van T., toen hij op dien dag zijn kwitantie presenteerde, tot de ontdekking kwam dat J. wel aan verdachte had betaald op de echte kwitantie. De kwitantie, die van T. aanbood, bleek dan de valsche kwitan tie te zijn. Voorts kwam de officier nog opui u, uojli vi\,cu „jj wno v -- met meerdere bezwaren aan en requl- open en dan verwondert de man „van "kelen door de Nederlandsche regeering reerde ten slotte tegen verdachte ter dat spul" zich daarover, want hij had toch en de verschillende voor- en nadeelen zake dit, zooals de officier het noemde zeker gezien dat er iemand achter de worden^onderoogen gezien. De meeningen zeer gemeen feit, 4 maanden gevangenis- nemen van zijn requisitoir en vorderde 1 jaar gevangenisstraf, maar voorwaarde-! lijk, met een proeftijd van 3 jaar benevens het opleggen van bijzondere voorwaarden. Een belooning van J 10.600. Mr. v. d. Loos noemde verdachte ge- Omtrent deze inbraak werd nog gemeld: legenheidsdieven en achtte de strafmaat Dinsdagmorgen is onmiddellijk aan- te overvloedig en verzocht clementie. gifte gedaaa bij de gemeentepolitie van Mr. van Dijk liet zich ongeveer in ge-j Breukelen, die in samenwerking met de lyken zin uit en refereerde zich overi- rijkspolitie een onderzoek instelde. Ook gens aan het oordeel der rechtbank. de burgemeester van Breukelen-Nijenrode, jhr. mr. H. H. Röell, is in den loop van den dag ter plaatse geweest om den toe stand op te nemen. De daders schijnen goed met de inrichting van het kasteel bekend te zijn geweest; ook in*de buurt van het kasteel heeft men Maandagavond, voor zoover tot nu toe bekend is, geen verdachte personen gezien. Het gestolene, dat gedeeltelijk het eigendom is van den bewoner van het De politie te Eindhoven is gisterenoch- kasteel, den heer M. Onnes van Njjenrode, Binnenland. VERDRONKEN. nen. Het huis van Lindbergh staat in een afgelegen streek by New York. Naby het huis is een ladder gevonden. Men zegt, dat een brief gevonden is, waarin een hoog losgeld voor het kind wordt geëischt. Onmiddellijk nadat de verdwij ning was bemerkt, heeft de politie van New York alle maatregelen getroffen om den ontvoerder op te sporen. I Alle auto's die zich omstreeks dien tijd op de wegen waren, werden aange houden en doorzocht. Het bericht van den kinderroof is draadloos aan alle Amerikaansche politiebureaux doorge geven. Tot nu toe is de roof nog onop gehelderd. De late edities van de New Yorksche ochtendbladen wyden op hun eerste blad kolommen aan de ontvoering en sommen alle bijzonderheden op. Daar uit blijkt, dat den laatsten tijd meer der gelijke misdrijven zijn gepleegd, die in het geheele land groote verontwaardiging hebben gewekt. Deze is des te grooter wijl president Hoover juist den vorigen dag in een speciale boodschap aan het Congres maatregelen ter bestrijding van de steeds grooter wordende criminaliteit had voorgesteld. OM ACHT-EN-TWINTIG MILLIOEN. Twee en een half jaar geleden is te Berlijn de rijke juwelier Albert Loeske gestorven. Toen na zijn dood het testa- .„.ccment werd geopend, bleek hij vrijwel tend gewaarschuwd, dat in het Eindho- en voor een gedeelte toebehoort aan den ztin geheele vermogen van 28 millioen 1 j i i WW O Yi 17" Ia n /I V\ r\ aw vi a A M gordijnen stond. Maar enfin, maar weer over vryhandel en protectie staan hier verder en moeizaam wordt de koffer of tegenover elkaar, de andere noodige attributen opgenomen De heer Kolster doet daarop mede straf. Voorheen was verdachte al eens eerder met den strafrechter in aanraking oucv u™ui6v u™,uuicu -- --r -.geweest. Mr. Zegers gaf toe dat de schiin om even verder Vrouwe Fortuna maar deelingen van de verbeteringen in den tegen zyn cliënt was doch vestigde weer eens aan te roepen en.... zoo mo- pcrsonendienst welke door den Spoorweg- j de aandacht -- mark te hebben nagelaten aan zijn huis houdster Rosa Blaustein en zijn compag non Oppenheim. De verwanten van Loeske zyn tegen gelijk zooveel dienen. procent provisie te ver raad tot stand zijn gebracht. Amsterdam heeft 26 betere aansluitingen met het Deze en dergelijke menschen zie je Noorden van Noord-Holland gekregen op het oogenblik veelal door de thans Een trein die voorheen niet verder dan heerschende malaise gedwongen, langs Alkmaar kwam, loopt nu door tot Den de straat loopen. Geen wonder dan ook, Helder, ook een avondtrein is er bij ge- dat ik een dezer personen eens met meer i komen. Pogingen worden gedaan om dan gewone aandacht beschouwde. En betere locaaltreinen te brengen in den daarmede kan men zeer zeker veelal nog dienst tusschen Alkmaar en Den Helder, een beetje ondervinding opdoen. beter materieel wordt verwacht. Een Zoo liep ik dan een dezer dagen op den onderzoek in Frankrijk is ingesteld naar Brakkeveldweg. Het maakte op mij zoo de mogelijkheden van een autobus op den indruk, dat dit een bij uitstek aan- rails een z.g. autotrein, wellicht was dit gewezen weg is voor dergelijke experi- vervoermiddel ook iets voor dit gedeelte 'n Paar gehaaide amateurkraaklfMimntAr* menten, alleen al te oordeelen naar de van de provincie. Over het buurtverkeer kers. vele menschen, die daar heden, wijzen, die dat verdachte de sprak. Er was geen reden, om beslist reed" al^ gevo'l'r'hiervanbh "dTVrué 'te af te wyzen, dat verdachte inderdaad niet - .niervan, Dy oe Drug te vensche kanaal, ter hoogte'van de brug kunsthandelaar Goudstikker te Amster- aan de Tongelreeschestraat, het lijk van dam, is bij verschillende firma's verzekerd, een vrouw dreef. Toen het opgehaald Deze firma's hebben gisteren een beluo- was, bleek het het stoffelijk overschot te ning van f 10.000 uitgeloofd voor de op- - zijn van de 37-jarige mej. K., uit Eind- sporing en terugbezorging van het ge- testament in alle instanties opgeko- hoven. Zij had gisterochtend omstreeks stolene. Voor de opsporing van de daders men> doch thans heeft de hoogste instantie vijf uur nog naar een vriendin willen is ook de medewerking ingeroepen vanrijksgerecht, het geldig verklaard. - - Daarmee is het laatste woord over deze millioenen-erfenis gesproken. vaklui aan het werk geweest. enkele omstandig- gaan, die in alle vroegte naar elders zou de centrale recherche te Amsterdam op zouden kunnen afreizen, teneinde deze nog even te be waarheid zoekne. In de haast vergat zij haar bril en een bankje van 50 zou hebben ontvan gen. Informatiën omtrent get. v. T. achte pleiter, voorts wat betrof de strafmaat niet ongewenseht. len slotte vond pleiter 4 maanden ge- vangenisstraf toch wel wat zwaar en con cludeerde hij vrijspraak, subsidair een lichtere straf. zoo huis aan spraken wij reeds hierboven. Een her huis steeds maar bellende naar het Tuin- ziening van de abonnementen is in studie, dorp afzakken. Zoo ook die mijnheer, die: Wellicht wordt de spoor wel tot maat- daar met een dosis boeken liep. regelen nemen gedwongen door de con- Voorzichtig belde hij aan en bleef dan concurrentie van de autobussen, onverschillig een deuntje fluitende, wach-| Het verdere gedeelte van de agenda ten totdat er werd opgedaan. Met een gaan wij stilzwijgend voorbij. De discus- zwaai wordt zyn hoed afgenomen en met sies bepaalden zich hoofdzakelijk tot de een woordenstroom wordt de vrouw, crisis en alles wat daarmede in verband die verschenen is overstroomd. Om niet staat, al te opvallend te zyn kan ik de beide water en verdronk. VERMIST. De commissaris van politie te Haarlem verzoekt opsporing en voorgeleiding van het 13-jarige meisje J. Joustra, wonende De heer Onnes is gewoon, de gordij nen open te laten. De daders hebben echter, zoodra zij binnen kwamen, de gordijnen dichtgeschoven en het licht aangestoken. Toen zyn zij blijkbaar rustig aan het werk gegaan. Alles wijst erop, dat men met ervaren inbrekers te doen heeft. Er is, zooals gemeld, geen enkele de Heldersche belangen. Betreffende een concessie aangevraagd aan Frov. Staten voor eenjautobusdienst menschen niet naderen, zoodat het onder houdend onderhoud niet tot mijn ooren doordringt. Maar even later heb ik meer geluk. I_ De boeken-mynheer, ziende dat e? toch in d.Y geen massel was, schiet een paar huizen heer Grunwald dank aan dé verkeers verder op een eerzamen huisvader af, die commissie, die getoond heeft een onen heel genoeglyk voor de deur zyn pijpje'oog te hebben voor de belangen van staat te rooken, onderwyl de reeds ontlui- Den Helder in deze. Zeer zeker heefi kende knoppen der rozen aandachtig j Den Helder belang by goede busverbin- beschouwende. (De lezers gelieven in ge- i dingen met den Wieringermeerpolderen dachten te houden, dat bovenstaande voordeze belangen worden door den hePr (!V*°1,d« P]*re^> Grunwald warm verdedigd en aanbevolen iifip«nh«off handelsman. meer Verder bespreekt de heer Grunwald den Een tweetal „veelbelovende" Helder- sche jongelui, de 21-jarige smid B. K. en de 20-jarige los-werkman S. J. R„ had den omstreeks November van het vorige jaar de eerste stappen gezet op het ver- derfelyke pad der inbraak en zich bei den schuldig gemaakt aan een zestal dief stallen met braak. De zaak, die aanvankelijk ging als ge smeerd, liep in het laatst van December De heer Grunwald verdedigt! '0(dl. ©indelijk leelyk fout en verhuisden SSi?ee\W?nt eerzame huisvadei autobusdienst op Purmerend waarvoor d„ tasch van den man. Hoopvol praat do Esona do diensten ofdele plaats heelt de jongeheeren met bekwamen spoed naar het huis van bewaring te Alkmaar terwijl zjj heden in de middagzitting te recht stonden als verdacht van een zes tal inbraken, gevolgd door diefstal. Zoo brachten zij op 11 November een onge vraagde visite in den houthandel van den heer N. J. Vinke en maakten daar een bedrag van 6 en een portefeuille buit. De „poet" was niet groot, maar alle be ginselen zijn moeilijk, zei de dief, die een molensteen stal. Op 4 December trokken de heeren er opnieuw op uit en kozen de broodfabriek „i e Volharding" als object van hun operaties. Een Verspronckweg 3, te Haarlem. Het meisje vingerafdruk gevonden, noch op de lijsten is Dinsdagmiddag te half twee van de i der schilderijen, noch op de vitrines. De H.B.S. aan de Raaks naar huis gestuurd, dieven moeten dus met handschoenen met voorkennis van haar ouders, omdat I aan gewerkt hebben. Uit de vitrinus in zij zich schuldig had gemaakt aan een! den salon namen zij weg een groot aan- strafbaar feit. Zy is blijkbaar niet naar tal miniaturen en gouden en zilveren huis gegaan. Gisterochtend had men noch thuis noch op school iets van het meisje vernomen. ONGELUK OP HET IJS. Vier jongemannen door het Ijs gezakt. Eén verdronken. Gistermiddag waren priester-leerlingen uit het klooster der Montferlanen te Meerssen bij Maastricht aan het schaat senrijden op den vyver van het kasteel Proostdij. Vier van hen zakten door het AiL)rie konden worden gered, de vierde, Wysen, uit Weert-Meerssen, verdween in de diepte en werd na drie kwartier dreg gen levenloos opgehaald. BOTTER GEZONKEN. voorwerpen; horloges, flaconnetjes, enz. Daarna gingen zij naar de aangrenzende ridderzaal, waar zij drie kleine schilde rijtjes en weer den inhoud van een vitrine stalen. Uit den dan volgenden doorloop namen zij een schilderijtje en uit de hall, die hierop volgt, nog drie schilderijties 1Ki J0.*'38' dus Zij bepaalden zich tot de kleine stukken, die zy gemakkelijk konden meenemen. Een grooter stuk, een mansportret, door Moroni, hebben zij wel uitgesneden, maar tenslotte toch, ver- moedelyk wegens de grootte, achterge- laten. De andere door hen buitgemaakte schilderytjes hebben zij eenvoudig uit de lijst genomen en de lysten daarna tegen den muur gezet. Dat hier »vak- nntv?" aa-^ !le! w®rk zjjn geweest, blijkt hieruit, dat zy van een metalen kistie een pootje afgeschroefd hebben om te zien, van welk metaal dit was; toen het Dinsdagmiddag is tusschen Lemmer at. E goud' ™aar eenvoudig koper was, Schokland de Vollenhover botter VH hehh Zljfhet verder laten staan. (Zij 113" lek Bestolen manningjs door andere vlsschera opne-'^S SS80 onlanHs °"k EER HET TE LAAT IS! De Vereeniging „Hulp voor Onbehuis- den" te Amsterdam, het bekende „Jon ker", roept om hulp en hoopt op die hulpeer het te laat is! Sinds 1928 is hteanatal hulpbehoeven den steeds stijgend. Over 1928 en '29 mocht het nog gelukken de eindjes aan elkaar te knoop?n. Over 1930 reeds, is een tekort ontstaan van veertien duizend gulden. Over 1931 is, bij gemiddeld 810 verpleegden per dag, dit tekort eenige malen zoo groot geworden. Tot overmaat van ramp moest de overheid dit jaar sub sidie-vermindering aankondigen. Dit alles schept een noodtoestand, die het werk na zeven en twintig jaren van zegenryken arbeid, ernstig met onder gang bedreigt. Er is thans rond dertig duizend gulden noodig om in het meest dringende te voor zien. Het is veel, doch als ieder mede werkt kan het geld er komen! Dan zullen velen voor ondergang be hoed kunnen blijven. Dan zullen eiken dag de dakloozen weten, waarheen zich te wenden. Dan zullen in nood verkee- rende vrouwen, dan zullen ongehinvue moeders voor het ergste bewaard worden. Dan zullen 550 kinderen n" veilige toevlucht behouden. Dan ruim 800 noodlijdenden verzorgd kui blijven! Adres en gironummers der V^reeinMiif? „Hulp voor Onbehuisden" zyn^ j>os(criro als netto winst S ^°n ,,ianninK ia öoor andere visschers opge-' een "inbralTrtA' hT'S °n,angS 00k b« I Huycensstraat 35, Amsterdam, .^Anst v orden geboekt. Ver-.nomen. Een boei is gisteren op het wrak enalmeeï is geschied is,1 No. 32534; Gem. giro A'dam: V.J wnrdm, ctpIacu «rax en ai meer is opgemerkt. Is dit een bij- Helpt eer het te laat is! Want ais vnv» O u -lnitATI. volgens maakten zjj op 9 December een worden gelegd. geloof van dieven Amsterdam •o A'dam: s laat is! Want (Janj voor Onbehuisden" moet sluiten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 6