gemengd nieuws BINNENLAND. EERSTE KAMER De begrootingsdebatten. TWEEDE KAMER Door een tram gegrepen. De ontvoering van Lindbergh s zoontje. 1S wT ri* ia a f 1 Wed. W. Hoving, 92 j. Sport. BUITENLAND. De buitengewone Volkenbonds- vergadering. Mislukte overval met roof te Amsterdam. j De buitengewone Volkenbondsvergade- niet achterbleven. loting De dreigende burgeroorlog in Finland. Brand in den voorraad stroo van een cartonfabriek. Verscherping van den toestand. Radiografisch Weerbericht», Laatste berichten. China en Japan. De onderhandelingen en de strijd MINISTER DECKERS TERUG. De minister van defensie, inr. dr. L. N. Deekers, wordt Woensdagochtend a.s. niet den Staatsspoortrein van 9.49 in Den Haag terugverwacht. DE GAGE VERLAGING VOOR DE KOOPVAARDIJZEELIEDEN. Geen staking. De stemming, die bij referendum onder de ledenkoopvaardijzeelieden van den Centralen Bond van Transportarbeiders is gehouden over de vraag, of naar aan leiding van de met 3 Maart in te voeren gageverlaging van 9 pet. moest worden gestaakt, heeft tot resultaat gehad, dat de reglementair vereischte meerderheid voor staking niet is verkregen. Er zal dus bq de invoering van 9 pet. gageverlaging niet worden gestaakt. EEN ZEER DROGE FEBRUARI. De filiaal-inrichting van het K. N. M. I. te Amsterdam meldt: Niettegenstaande zij 29 dagen teide, is Februari 1932 met 10 m.m. afgetapte neer slag zeer droog gebleven, tegenover 42 m.m., het gemiddelde van 19101932. Droger Februari-maanden kwamen voor in 1929 en 1917 tot 6 en 8 m.m. werden afgetapt. De grilligheid van den regenval blijkt wel uit de maandsommen van 1929, 1930, 1931 en 1932, die achtereenvolgens bedragen 6, 18, 82 en 10 m.m. De 82 m.m. van 1931 zijn de laatste 23 jaar te Amster dam niet overtroffen. VERKOOP SWEEPSTAKE-LOTEN. Zal de Justitie ingrijpen? 's Gravenhage, 1 Maart. Naar de „Telegraaf" verneemt is op het departe ment van Justitie de kwestie van den ver koop van Iersche Sweepstake-loten in ons land in onderzoek. Er is nog geen beslis sing genomen of tot justitieel ingrijpen zal worden overgegaan. Een aanschrij ving aan de procureurs-generaal in ons land, waarvan sprake zou zijn, is dan ook nog niet uitgegaan. moeten helpen. De verhouding tusschen de regeering en een bank, die feitelijk een particuliere instelling met winst oogmerk is, moet goed onder de oogen worden gezien. De vergadering wordt hierop verdaagd tot hedenmorgen 11 uur. Na een aansporing van den voorzitter tot kortheid van de besprekingen, komt de heer Diepenhorst (a.-r.) aan het woord. Het Kabinet beantwoordt volgens hem niet aan de verwachtingen, zoo zij o.m. de Zondagswet en Begrafeniswet neg steeds niet behandeld. Komende tot e crisis, zegt spr., dat desondanks de levens wijze toch weelderig is. Het sigaren- en sigarettenverbruik neemt toe. De ver makelijkheidsbelasting stijgt. Hoewel de s.-d. de schuld van de crisis op het kapitalisme werpen, moeten zij toch ook hun aandeel in de crisis-ellende erkennen. Spr. haalt eenige uitlatingen van de s.-d. aan, waarin de houding der regeering wordt becritiseerd. Verschil lende voorstellen zijn wel door hen ge daan, doch dit zijn geen weloverwogen ideëen. Komende op de ongunstige betalings balans, geeft spreker eenige cijfers, waaruit duidelijk de noodtoestand blijkt. Gelukkig grijpt de regeering in, hoewel wanneer dit eerder gebeurd ware, nog menig bedrijf gered had kunnen worden. Aan tariefsverhooging heeft spr. met instemming medegewerkt. Wat de salaris verlaging betreft, minister de Geer heeft deze reeds bij het indienen van de be grooting deze aangekondigd om de nood zakelijkheid aan te toonen. Het moet bedenken dat deze verlaging getemperd wordt door het lagere peil van het levens onderhoud. Het loonpeil in Nederland behoort nog tot de hoogste der wereld. De kapitalistische productiewijze wordt wel veel aangevallen, maar toch is dit stelsel niet kunstmatig. Het is gegroeid uit de natuur der dingen en het heeft veel goeds tot stand gebracht. De praktijk der Planwirtschaft kunnen wij in Rus land, waar veel ellende heerscht. De heer v. Embden (v.d.) meent,dat de Kamer zich in dezen tijd de politieke beschouwingen moeten ophouden en men zich als éér, man achter de regeering moet scharen, al moge kritiek niet ont- breken» Uitvoerig beschouwt spr. hoe de V.D. en S.D. op verschillende punten tegen over elkaar staan, ook spr. is van oor deel dat niet alle schuld van de crisis op het kapitalistische productiestelsel kan worden geworpen. De salarisverla ging wordt door spr. in den breede be handeld, de minister bepleit dit als een maatregel noodig voor de schatkist, maar deze had op de Defensiebegrooting kun nen bezuinigen, deze wordt niet het kind van de rekening. Verschillende bezuini gingen zouden hier zijn te bereiken, door den nieuwbouw te beperken enz. enz. Hij keurt de houding van minister Dee kers in deze af. De heer Van den Bergh (lib.) houdt ook een uitvoerige beschouwing omtrent de crisis en de oorzaken daarvan* De heer Wibaut (s.d a.p.) vraagt waar het geld vandaan komt voor de ge troffen crisismaatregelen. Wel zijn de invoerrechten verhoogd, maar dit is niet voldoende. Men zou verder zijn gekomen met verhooging der accijnzen n.a. op wijn en sigaretten. Verschillende crisismaat regelen uit het buitenland neemt spr onder de loupe. Spr. is de regeering dankbaar dat zij haar medewerking wil verleenen tot het in studie nemen van een voorbereiding van een planmatige ordening der wereld productie. Tot slot bespreekt de heer Wibaut de politiek van de Neöerlandsche Bank ten opzichte van het verleenen van voorschotten aan de gemeenten. Toen deze geen leeningen meer op de open markt konden plaatsen heeft de regeering Vergadering van Dinsdag. De heer W e i t k a m p (c.-h.) hield Dinsdag zijn aangekondigde interpellatie over den nood in den landbouw. Spr. betoogt, dat vele bedrijven thans met verlies werken. Dit is speciaal het geval met het gemengde bedrijf, waar zelfs de onkosten niet meer kunnen worden goedgemaakt. Interpellant vraagt voorts, of de minis ter maatregelen wil treffenom een eenigszins loonenden melkprijs te ver krijgen om, tot behoud van de Engelsche markt voor Nederlandsche bacon, ten bate van den varkensexport een uitvoer- premie toe te kennen, en om den invoer van buitenlandsche rogge te beperken en verplicht te stellen 25 pet. roggebloem in het brood te bakken. Ook vraagt hij het gebruik van Neder landsche gerst voor bierbrouwerijen ver plicht te stellen en de oprichting van een suppletiefonds voor het betalen van de sociale verzekering. Spr. wenscht nog verlaging van de spoorvrachten, uitbe taling van den steun aan kooi-verbouwers, en vermindering van rente en aflossing voor hen, die met rjjksgeld een landbouw bedrijf op woesten grond hebben inge richt. Hij stelde aan het einde daarvan aan den Minister een aantal vragen. In zijn antwoord deelt de Minister mee, dat hij bezig is met een onderzoek in de richting door den heer Weitkamp ver langd en dat hij het oogenblik van de interpellatie niet erg gunstig gekozen acht. Het is niet wenschelijk vooruit te loopen op rapporten, die spr. nog in wacht. Hij kan geen toezeggingen doen. De Landbouwcrisiscommissie, aldus de Minister, heeft op 22 Februari haar rapport vastgesteld inzake den toestand van het veehoudersbedrijf. Spr. heeft het op 25 Februari ontvangen. Hij heeft vijf dagen gelegenheid gehad er kennis van te nemen. Zonder voorlichting mag hij er niet op vooruitloopen. Tot zijn leed wezen moet spr. zich onthouden van toezeggingen. De zaak wordt met den gewenschten spoed behandeld. Spoorwegtarieven. Iets dergelijks is het geval t.a.v. de de quaesti der spoorwegtarieven. Sinds December jl. is de toestand van den land en tuinbouw verergerd. Het vraagstuk der spoorwegtarieven roept om een op lossing. Aanstaanden Vrijdag vergadert de commissie-De Vries voor het laatst. Dan stelt zij haar rapport vast; in Maart 1932 zal het rapport kunnen verschijnen. Op 1 Februari heeft spr. den Land- bouwconsulent te Londen opgedragen een onderzoek in te stellen, waarna zijn rapport is ingekomen op 27 Februari. De Landbouwconsulent in Duitschland heeft zich gewijd aan een rapport over de uicvoermogeljjkheden naar Duitsch land, Denemarken en Polen en is van 7 tot 14 Februari daarvoor in laatsgenoem- de landen geweest. De steun voor de koolboeren zal zoo spoedig mogelijk uit gevoerd worden. De interpellant is met dit regeerings- antwoord geenszins tevreden; evenmin andere kamerleden, en de minister krijgt dan ook heel wat te hooren. De heer van Voorst tot Voorst (r.k.) noemt des ministers rede, terwijl het platteland in brand staat, een aan fluiting van den landbouw. Om het ergste te voorkomen dienen op korten termijn maatregelen te worden genomen, want de boeren gaan ten gronde. De heer Bakker (c.h.) betoogt, dat het de taak der Kamer is thans te getui gen in den nood in land- en tuinbouw. Spr. betreurt het late verschijnen van het rapport-de Vries en meent, dat de regee ring ten aanzien van de spoorvrachten reeds had moeten ingrijpen. De heer F1 e s k e n s (r.k.) zegt, dat de regeering in verschillende opzichten de leiding had moeten nemen. In het voor stel der vrijzinnig-democraten om tot ver mindering der pachten te komen zit echter veel goeds. Ook de hypotheekboeren moeten geholpen. Spr. bepleit steun aan de eierencultuur. De heer E b e 1 s (v.d.) wenscht meer steun aan den veenkolonialen landbouw en vraagt spoedig bekend te maken, welke steun zal worden gegeven aan de teelt van fabrieksaardappelen, dit in verband met de vrees, die bestaat, dat de teelt van con sumptie-aardappelen zeer zal worden uit gebreid. Spr. bepleit totstandbrenging van een organisatie voorden afzet van zuivel producten. De regeering krijge hier de noodige bevoegdheid. Van een vrijwillige organisatie komt niets. Verder wenscht spr. een recht op boter met gelijktijdige vermindering van den suikeraccijns. De heer Ament (r.k.) betreurt, dat deze interpelatie nog noodig is. De regeering heeft veel te lang gewacht, hij grijpenu snel is. De heer v. d. Sluis (s.d.a.p.) critiseert de huidige productie-methode, die een chaos is. Deze zal plaats moeten maken voor orde en planmatigheid. Spr. wenscht in de eerste plaats beveiliging van de pachten der zandboeren, in dien zin, dat de steun niet terecht komt in de zakken der grondeigenaars. De liberale heer van Rappard meent, dat de minister niet op de hoogte is van den ernst van den nood. De geheele middagzitting gaat er mee heen. In de avondzitting is het o.a. de heer an de Bilt (r.k.), die den steun aan West-Fries land en Kennemërland bespreekt. Breezand kan nu weer even ademen, aldus spr. Het bedrag van f 700.000 zal voor West-Friesland veel te laag blijken. De minister kome dus spoedig met een aanvullingsaanvrage en verleene thans reeds voorschotten, in afwachting van het onderzoek der landbouwcrisiscom missie. Ook deze spr. bepleit soepelheid ten aanzien van de 30°/0, welke de ge meenten moeten bijdragen. Spr. wijst erop dat de tuinders voor de grove groenten niets ontvangen. Toch mag deze tak van bedrijf niet ten onder gaan. De regeering neme maatregelen dit te voorkomen, waartoe de uitvoer moet worden bevorderd door onderhan delingstarieven of een ruilsysteem, terwijl l5-.,een en ander wordt nog door erschillende leden van gedachten ge wisseld. Zoo wenscht de v.d. heer Eb els een stelsel van loontoeslag voor bepaalde werkzaamheden,en vestigt hij de aandacht op de mogelijkheid van plaatselijke werken van algemeen nut, de heer Bakker (c.h.) zegt, dat men wel eens te weinig rekening houdt met de omstandigheden waaronder het gezin tijdens den winter de invoer van groenten moet worden leeft en te veel naar de gezinsinkomsten gecontingenteerd. Executies moeten wor- van den zomer kijkt. De heer Vos (lib.) den verlaagd. Bij de directie der spoor- merkt op, dat juist het feit, dat zoo weinig wegen bestaat groot gebrek aan comtner- j tegen het beleid der regeering kan wor- cieel inzicht; verandert zij niet van koers den aangevoerd, de deugdelijkheid be- dan zal er weldra geen vervoer meer wüst van haar svsteem. stelt na het eindigen van den strijd, al thans na het tot stand komen van een Japansch - Chineeschen wapenstilstand. Een gelijktijdige terugtrekking der Japan- sche en Chineesche troepen schijnt even wel onaannemelijk, omdat men de Chi- neezen niet zou vertrouwen eninJapan- sche kringen eerst aan hun terugtocht zou willen gelooven, indien men de ont ruiming van het gebied ziet. zqn. De heer Braat dient een motie in, die echter alleen door den heer Wijnkoop wordt gesteund en dus niet in behande ling komt. Desgelijks doet de heer Wijn koop, die behalve van den heer Braat ook van den heer Floris Vos steun krijgt. De heer Oud verwijt de regeering ge brek aan ernst; zij behandelt deze zaak en bagatelle. Interpellatie-Weitkamp. Aan het slot van de uitvoerige gedach- tenwisseling over de interpellatie-Weifr ijst van haar systeem. Hij zou de voorkeur geven aan bebos- sching, aanleg van wegen enz., en voelt daar meer voor dan werkverschaffing op het platteland. Mevrouw de Vries- Bruins (s.-d.) wijst op de toestanden in Groningen, de heer van der Houven (s.-d.) betoogt, dat er in de bouwvakken wel crisiswerkloosheid is. Daarom doet 's Min. toezegging hem veel genoegen. De heer Slotemaker de Bruine (c.h.) acht de tweede motie-Hiemstra overbodig in verband met 's Ministers toezegging, en wijst op de wenschelijkheid onzen gulden regeling. kamp heeft minister Ruys de Beeren-Faaf [e houden. Tenslotte bepleit de a.r. brouck zijn beleid nader verdedigd. Spr. neer Amelink een verdergaande steun- verduidelijkte wat hij heeft bedoeld met de uitdrukking, dat hij het oogenblik van deze interpelatie niet gelukkig gekozen achtte. Immers hij voegde daaraan toe, dat hij eerst vijf dagen geleden een zeer belangrijk rapport had ontvangen van de commissie-Lovink inzake steun aan de zuivelindustrie en dit rapport eischt bestudeering. Spr. beprijpt zeer goed en hij waar deert dit, dat de Kamer behoefte gevoelt van tijd tot tijd met de regeering van Binnenland. van uju tot hju met ue regeer.^ .au isdslgo«chltend heeft te Smilde een gedachten te wisselen over den nood in i *£""8 ongeluk plaats gehad. Terwylde den landbouw. En als dit geschiedt op J* Wolf zich met paard en wa- opbouwende wijze en met kennis van f®n °P den Loemdyk bevond, kwam de zaken, dan kan dit van nut zijn, zoowel I l0i>Jntra.°11van «osterwolde hem achterop lijden. Volgens ooggetuigen moet het Buitenland. Het misdrijf is tusschen 8 en 10 uur 's avonds geschied, toen het kinder meisje uit was. Er is in de kamer een brief gevonden, waarin een losgeld van 50.000 dollar gevraagd wordt met bedrei ging tegen het leven van het knaapje als Buraer|jj|<e Stand Van Den HeldOt' het met voor Donderdag gestort zou zijn. y 4 Eenige honderden politiemannen en par ticuliere speurders zijn aan het werk ge gaan en een aantal vliegers hebben de streek van de lucht uit waargenomen en letten op auto's. Nog een ontvoering. Uit Niles in den staat Ohio wordt ge meld, dat daar een zoontje van den rij ken ondernemer James de Juce op weg Van 1 en 2 Maart. ONDERTROUWD: G. Mantjes en M. H. Bostelaar; J. v. Engelsdorp Gustelaars en D. Schol; S. Hoogstra en K. Heerschap. GETROUWDH. W. J. v. Heuvel en M. C. Goedhart. BEVALLENT. M. Bij voet—Bruin, d. H. M. J. Steijn—Snieder.z.J. W. Goed hartWennekes, d.J. Krielen de "T" J"TT "j wcy Groot d G H. Breel—Smitmans, z. naar school door onbekenden in een auto OVERLEDENP. v. d. Ende, 76 j.J Nader wordt nog gemeld, dat een brief- - kaart, geschreven met drukletters, over de post aan Linbergh is gezonden, waarin gezegd wordt, dat zijn kind gezond en wel is en dat later verdere instructies zul len worden gezonden, waaraan men zich SCHOOLVOETBAL. Groote deelname. New-York en New-Jersey met de opspo ring bezig. ooggetuigen paard schichtig zijn geworden, waarop W., die naast den wagen liep, het paard bij den bek moet hebben gegrepen, met het gevolg, dat hij door het paard op de rails werd geduwd. Hij is toen door de tram gegrepen en vreeseüjk verminkt door toegesnelde omwonenden opgeno men. Dr. Boonzaayer was spoedig ter plaatse en kon slechts den dood consta- teeren. De man was de vader van twee voor den landbouw als voor de regeering Maar daarbij oordeele men billijk over hetgeen de regeering reeds heeft gedaan. Men zegt, dat de regeering zoo weinig mededeelzaam ismaar men ziet voorbij dat het wel gemakkelijk is verlangens te uiten en eischen te stellen, maar deze moeten dan toch worden getoetst aan het geheele bestel van het openbare leven. Zoo inoet o.a. rekening worden gehouden met de belangen der consumenten. Wie zich rekenschap geeft van de moeilijk- K1Ilut heden een aanvaardbaar plan voor te eeider was overleden, leggen, zal veel van de scherpte van de critiek op de regeering laten vallen. De regeering heeft ook rekening te houden met de beperkte middelen der schatkist en de schier onoverkomelijke moeilijkheden, waarvoor men staat. Dat was ook het geval bij de vier groote maatregelende tarwewet, de steun aan de suikerbieten, de aardappeltelers en den groven tuinbouw. Over de werking der tarwewet is men in de kringen der betrokkenen voor 100 °/0 tevreden. Bij elkaar is met deze steunmaatregelen Geen uitstel. jeugdige kinderen, waarvan de moeder Een banklooper aangevallen. De dader voortvluchtig. Gistermiddag om ongeveer 2 uur liep op den singel bij de Raadhuisstraat te Am sterdam een bejaarde kaslooper, komende van de Twentsohe Bank. De man liep langs den achterkant van het telefoonkan- o De laatste dagen zijn er nog heel wat ia- Stipt dient te houden. De briefkaart is aan j schrijvingen bij het secretariaat binnengeko- ij.„4 men en waar het de commissie bekend is. dat de politie overhandigd er nog eenige „in aantocht" zijn, kunnen we Lindbergh heeft verklaard, dat hij het nu reeds vast stellen, dat de deelname dit jaar losgeld betalen wil, als het kind Donder- alle voorgaande jaren zal overtreffen. Vooral daq niet qevonden zou zijn. de afdeeling lagere scholen is uitgebreid, voor- 'i„unamelijk tengevolge van het feit, dat som- Inmiddels zijn 200 recheurcheurs u t m;ge scj,olen met 2 elftallen inschreven Bravo. Dat zal een spannende strijd worden om 't kampioenschap van Den Helder. School 9 van de Vischmarkt heeft den kam pioenstitel te verdedigen, 't Enthousiasme onder de schoolbevolkingen is weer buiten gewoon voor dit jaarlijks terugkeerend tour- nooi: er wordt getraind, dat het een lust is. En ook is er zeer tot genoegen der com- 1 missie weer officieele belangstelling. 1 Spontaan zegden Burgemeester Driessen, 1-, xt t-> r> I Wethouder van Onderwijs W. de Boer, In- De correspondent van de N. Rott. Crt. specteur G. Ch. Dun prijzen toe, terwijl ver- j te Genève meldde gisterenavond: schillende vereenigingen en particulieren ook ring zal morgenochtend om 11 uur worden waaraan door de pi.m. 500 deelnemers en j geopend. Paul Boncour, die als voorzitter deelnemertjes zoo wordt uitgezien, zal a.s. van den Volkenbondsraad de openings- Zaterdag Plaats vinden en met medewerking rede zal uitspreken, had vanmiddag, eerst van de £d"tie vaVdV?l!dfrSChnC?7nr v 3 11 zal a.s. Dinscag in dit blad het resultaat daar- de opening tot morgenmiddag uitgesteld, van gepubliceerd worden. doch is daarna op aandringen van dr. Yen j De scholen, die door de een of andere oor- weder op dit besluit teruggekomen, daar zaak nog niet inschreven en waarvan zeker een Yen in ieder geval morgenmiddag nog inschrijving kan worden verwacht hebben tot ,.111 en met morgen (Vrijdag) gelegenheid dat te aan het woord wilde komen voor het ge- doep Qp dit oogenblik, Woensdagmiddag, ven van de Chineesche uiteenzetting van verwacht de commissie zeker nog plm. 10 in schrijvingen (eventueel van School Callants- oog. O.L. School no. 7 en 14, R.K. Jongens school Javastraat met Ulo-afdeeling, Groen van Prinsterer school, Hoogere Handels school, Chr. Opleidingsschool Kanaal weg). Ingeschreven zijn O.L. School no. 1 (Julia- nadorp), No. 2 (Huisduinen), No. 3 Midden straat met 2 elftallen, No. 4 (Schoolstraat), een bedrag gemoeid van 35 mill. gulden. t°or op het trottoir en droeg in de hand een geldzak, inhoudende 56.000 aan con tanten en ongeveer 50.000 aan effecten. Plotseling werd den man door een achter hpm aan komenden man den zak ontrukt. De kaslooper had evenwel de tegenwoor digheid van geest den aanrander te grij pen en het mocht hem gelukken den zak terug te krijgen. De roover nam daarna de vlucht en verdween in een gereedstaan- den auto, welke door de Spuistraat rich ting Centraal Station verdween. Deze auto was een blauw geverfde Oak- Deze maatregelen dateeren van Aug. 1929, terwijl eerst in Aug. 1931 de nood in de gemengde bedrijven nijpend was geworden. Nog op andere punten gaat de Minister in en na re- en dupliek wordt de inter pellatie gesloten, en den Minister dank gezegd voor de inlichtingen. Woensdagmiddag de Interpellatie-Hiemstra. De interpellant bespreekt de veel te het geschil. Drastische maatregelen der re geering. 1 l)e Finsehe repeerintr heeft een deereetNo* 5 (Parallelweg) 2 elftallen, No. 6 (Govers rrnscne ïegeering neeit een decreet dwarsstraat), No. 8 (Van Galenstraat), No. uitgevaardigd, waarin de civiele en bur- (vischmarkt) 2 elftallen, No. 10 (Visch- gerlijke autoriteiten worden gemachtigd markt), Tuindorp 2 elftallen, Anna Paulowna, j den opstand der duizenden gewapende f Comeniusschool, Ulo school Molenstraat 3 elf— j fascisten, die zich ten Noorden van Hel- 1 tallen, Chr. Ulo-school Kanaalweg. Reho- 1 singfors onder leiding van de Lappo-partij bothschool, R.H.B.S. 4 elftallen, Ambachts hebben verzameld, te onderdrukken. 7 elftalen. Het decreet werd uitgevaardigd, nadat 1 Is "v^^'d.gend! En nu: tot Pmsdag. de Lappoleiders een ultimatum aan de lage loonen bij de werkverschaffing en land, genummerd G 8134. welke met inge de ongelijke vaststelling der tarieven. Hij komt op tegen den druk, door de regeering op de loonen geoefend der gemeentelijke werkverschaffingen en wijst op de groote nadeelen verbonden aan de beperkende bepalingen voor plaatsing in de werkverschaffing voor ongehuwde en jonggehuwde arbeiders. Hij bepleit voorts uitbreiding van de bebossctiing, waar door veel arbeiders werk krijgen, en critiseert den geweldigen last, die op de gemeenten wordt gelegd. Tenslotte stelt hij een aantal vragen in verband met zijn opmerkingen. Uit 's Ministers antwoord deelen wij mede, dat de regeering bereid is te be vorderen, dat de tarieven in de werk verschaffing een behoorlijk levensonder houd waarborgen (eerste vraag van inter- pellant). Over die tarieven is overleg van mevrouw van Heek, om nog uit te gepleegd met de landarbeidersbonden en wijken, had tot gevolg, dat de auto in de schakelden motor ter plaatse gereed stond. Een agent van de motorbrigade, die in de Raadhuisstraat bü het Postkantoor het verkeer regelde, en door den looper van den toestand op de hoogte was gebracht, heeft per motor, vergezeld van den kas looper, getracht den auto te achterhalen. Zij zijn daarin echter niet geslaagd. DOOR EEN AUTO OVERREDEN EN GEDOOD. Op den rijksweg EnschedeHengelo is gistermiddag de 27-jarige Van Lint. die den rijweg wilde oversteken, door een achter hem rijdenden auto, bestuurd door i mevrouw van Heek-Teichraber, aange- reden. Hij werd zoodanig gewond, dat hii enkele uren later is overleden. De poging regeering hadden gesteld, waarin zij I reorganisatie van de regeering eischen I en dreigen naar Helsingsfors op te rukken om hun eischen door te zetten. De regeeringstroepen bewaken alle toegangen naar de stad. Andere troepen garna.envisscners: hot XUnvHon nm rle 839<» kg. gekookte garnalen P. kg. o.. 25 kisten bot P. k 44 kisten schar Door haringvisschers: de klachten waren volkomen ongegrond. De regeering (antwoord op de derde vraag) is gaarne bereid, ruimere aandacht te schenken aan de wenschelijkheid eener stopzetting van de werkverschaffing ge durende eenige weken in den winter, met dien verstande, dat de werkeloozen- kassen door de regeering in staat worden gesteld de door dezen maatregel veroor zaakte grootere kosten te dragen. Wat dit laatste betreft, zal de regeering een nader onderzoek instellen betreffende deze kassen. Verder antwoordt de Minister ontken nend op de vraag van interpellant of de regeering de beperkende bepalingen voor on- en jonggehuwde arbeiders wil op heffen. Er wordt nog al misbruik van gemaakt zegt de Minister. Ook op de vragen of de regeering bereid is aan de gemeenten, die dit wenschen de gelegen heid te geven een door het Rijk gesub- sideerde steunregeling in te voeren of eventueel aan deze gemeenten een steun in uitzicht te stellen worden ontkennend beantwoord. De uitkeeringen van het Rijk geschieden met den meesten spoed als er vertraging plaats heeft, komt dat meestal door niet tijdig indienen der declaraties. Omtrent de overige antwoorden deelen sloot langs den weg reed. Te Valkenburg (Limb.) is het 6-jarige jongetje D. door een vrachtauto van de firma R. uit Heerlen overreden en gedood. Twee hoopen stroo bevattende 2.500.000 kilo In brand te Oost- wold. Men telefoneerde gisteravond uit Gro ningen: Vanavond kwart over negen is een hevige brand ontstaan in twee groote hoopen stroo, bevattende ongeveer 2/2 millioen kilo, staande bij de stroocarton- fabriek Erica II te Ocstwold. gemeente Leek. De wind komt uit Oostelijke rich ting. waardoor er geen gevaar is voor de gehouwen. De brand is op grooten afstand te zien. De fabrieksgebouwen loopen geen ge vaar, tenzij de wind draait. De motorspuit van Leek geeft met twee stralen water, maar kan tegen de vuurzee niets begin nen. De spuit zorgt er voor, dat de be lendende gebouwen niet door het vuur wij nog mede, dat bij de regeering in aangetast vergevorderden staat van voorbereiding is een plan van credietverleening voor' bouwwerken. De heer Hiemstra repliceert en dient een motie in, waarin de Kamer uitspreekt, dal de tarieven in de van rijkswege gesubsidieerde werk verschaf- "utrecht opgespoord fing zoodanig moeten worden vastgesteld, dat zij bij behoorlijk werken een redelijk levensonderhoud waarborgen. In een tweede motie, die spr. indient, spreekt de Kamer uit, dat alle kassen moeten worden in staat gesteld, aan haar leden over 1932 de reglementaire uitkee ringen te verstrekken, zonder dat de reserves zoodanig worden aangetast, dat het voortbestaan dezer kassen in gevaar wordt gebracht. HET TE HAARLEM VERMISTE MEISJE. Het 13-jarig meisje is gistermiddag bii DOODELIJKE VAL OP DEN WEG. Toen Dinsdagmiddag de 53-jarige tuin bouwer G. Kuiper, te Koedijk, kool in zijn schuit had geladen, had hy het ongeluk on den weg uit te glijden, met het nood lottige pevolg, dat hii met het hoofd op den weg viel en dadelijk dood was. Hij was een gezien ingezetene en laat vrouw en kinderen achter. zijn naar het Noorden gezonden om de Lappo-troepen te omsingelen. De gevechten begonnen. Ongeveer 25 mijlen ten Noorden van Helsingfors zijn gevechten begonnen tus schen de Lappo-troepen en de regeerings troepen. De rebellen trachten naar de hoofdstad op te rukken om hun eischen met geweld af te dwingen. Generaal Walenius, de vroegere chef van den generalen staf, is een der aan voerders der rebellen. De autoriteiten nemen strenge maat regelen om den opmarsch tegen te houden. Opmarsch der Lappo-troepen? Een V.D.-bericht uit Helsingfors meld de gisteravond: De toestand in Fiifiand is uiterst ge spannen. President Svinhufvud heeft per soonlijk het opperbevel op zich genomen over de regeeringstroepen. De Lappo- leideo* Kosola heeft tegenover journalisten v/isscherijberichten. 1 Maart. Aangebracht door haringvisschers: 1021 tal haring p. tal 4-55—3.25 2 Maart. Door garnalenvisschers: 300.23 i4.oo~11.oo 2502.00 850 tal haring P. tal 4.25—3.80 Naar waarnemingen verricht in den morgen van 3 Maart. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te de Bilt. Hoogste stand 772.2 "te Riga. Laagste stand 748.5 te La Goruna. Verwachting: Aanvankelijk zwakke veranderlijke wind, later zwakke tot matige wind, uit O. rich tingen, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, om het vriespunt tot lichte vorst des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Op den onbewaakten overweg nabij verklaardTdat'^hij" hoopte'over'25Óo'man Oudesluis reed hedenmorgen de met melk te kunnen beschikken. Do Lappo-lieden geladen vrachtauto van P. J. Zip, op weg zullen eerder sterven dan zich onder- naar Wienngen, pardoes tegen den baga gewagen van den juist passeerenden snel trein welke hier te 9.35 aankomt. Geluk kig bleef de bestuurder ongedeerd; de inhoud van den wagen ging verloren. De machinist van den trein heeft door een fluitsignaal getracht de aandacht van werpen aan de regeering. Reuter meldde Dinsdagavond uit Tokio, den bestuurder te trekken, maar blijkbaar heeft deze dit sein niet gehoord. dat volgens officieele telegrammen tot nu toe bij de Chineesch-Japansche onder- qes^RANDE SCHIP handelingen te Sjanghai weinig voort- - nauucixugc j b Veel bizonderheden zijn nog niet be- gang va. g kend over het aan den Noordkant van de Een ander Reutertelegram uit Sjanghai Razende bol gestrande schip. Door de meldt: Men acht het einde van de sleepboot „Utrecht" is een Lloydscontract vijandelijkheden te Sjanhaij afgesloten. De positie van het schip is nog 0 n m o g e 1 ij k, d a a r d^J ap a n-j z^j. gevaarlijk ners de onvoorwaardelijke terugtrekking van de Chi neesche troepen en de ontman teling van de forten van Woo- soeng en Paosjan als essenti- eele voorwaarden stellen. De strijd te Tsjapei duurt voort; een brand, die veroorzaakt is door Japansche granaten, heeft de laatste ruïnes vernield. Gister zijn 712 Chineesche gewonden in de internationale nederzetting binnen gebracht. De 14de Japansche divisie zou gister middag bij Woosoeng met artillerie ont scheept worden. Geen kans op een wapenstilstand Het gestrande schip is de Deensche veeboot „Mercuur". Nader vernemen wij dat het schip door de sleepboot „Utrecht" is vlootge- sleept. DE VIJANDELIJKHEDEN TE SHANGHAI GESTAAKT. Uit Genève wordt gemeld, dat de Ja pansche delegatie mededeeling heeft ont vangen uit Shanghai, dat zjj telegrafisch bericht heeft ontvangen uit Shanghai, dat de Japansche troepen hedenmiddag om twee uur (plaatselijke tijd) de vijande lijkheden zullen staken. De troepen zul- len de stellingen waarin zij zich op het Officieele Japansche kringen, z.ude» dien de Chineezen weer zullen aanvallen van oordeel zijn, dat een terugdringing der Chineezen tot de 20 K.M.-zone de eerste voorwaarde is voor een vreedzame bijlegging van het geschil. Indien tot nu toe niet veel uitzicht bestaat op een gunstig verloop der bemiddelingspogin gen te Sjanghai, zijn toch niettemin de voorstellen van Paul Boncour aanneme lijk, aangezien hij het bijeenkompn van De Chineesche delegatie deelt mede, om trent de staking der vijandelijkheden nog geen bericht te hebben ontvangen. DE MOORD OP DEN VELDWACHTER TAP. De drie verdachten in de moordzaak op den veldwachter Tap, zijn veroordeeld een bemiddelingsconferentie eerst vast- tot 13 jaar gevangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 7