A. H1LDERING Staatsloterij-Briefjes ALBERT HEIJN U kunt goedkoop inslaan Alleen nog a.s. Zaterdag Spoorstraat 78 Tel. 156 DROOGT BETREKKINGEN DE MOOISTE FOTO BETREKKINGEN UN E-OBLIG ATIES O. W. LAGERVELD MAAKT U HET LEVEN GOEOKOOPER. ons succes Advertenfiën. DIVERSEN TE KOOP 1200 COSTUUMS LEGER DES HEILS SCHREUDER S. f^lanheim TE KOOP JONGENSPAKJES „POLAR REGENJASSEN" TE HUUR JR j A0VERIEERT in de Helderschs Courant. ADVERTEERT IN DE HEL0ERSCHE COURANT fóarin&ben<>iiten. gen)- iiVëarKtfoerichisn. 2FLESSCHEN „GOUDEN KRUIS" WIJN voor DEN HELDER - Spoorstraat 108-110 - Tel. 570 KEIZERSTRAAT - DEN HELDER TENNIS. VERGEET NIET BtOKKER's GROENTEHALIEH OPROEPING. OPZICHTER voor SPOTPRIJZEN. Ziet di Keizerstr. naast de meubelzaak. AANGEBODEN AANGEBODEN Portret-Atelier Jac. de Boer Spoorgracht. Grocte Jongelieden Demonstratie TANDARTST VRIJDAG 4 !V5aart NIET te raadplegen Zoolang de voorraad strekt, zijn bij Koningstraat, verkrijgbaar. GEVRAAGD IS ONGELOOFLIJK GROOT. ENGELSCHE PAKJES (Lumberpakjes) RiJPAKJES, alle maten. PLUSFOR (pakjes met golfbroek). MATROZENPAKJES, Keizerstraat Den Helder Draagt de moderne reclame „Polar"-jas voor f 24.50. De bekende „Polar,,-regenjassen zijn in Den Helder alléén verkrijgbaar bij: NEELS - DEN HELDER KOOPT UITSLUITEND AAMGEBODEN UIT HET GELUKSKANTOOR EN BIJ MIJN AGENTEN Hoofdvertegenwoordiger voor Den Helder en Omstreken ZUÏDSTRAAT 58-59 HEEREN- EN KINDERKLEEDING KEIZERSTRAAT 62-63-44 DEN HELDER altéén gevestigd JONGENSPAKJES REGENJASSEN jongens-regenjassen in aiie n,nt®"',-ó 1 HR. MS. „GELDERLAND". 14 Maart in actieven d'enst. Bepaald is dat het pantserdekschip Gelderland thans in dienst opgelegd te Willemsoord, met 14 Maart voor actieven dienst beschikbaar wordt gesteld- en met ingang van dien datum het bevel over dien bodem wordt opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee J. S. C. Olivier. Itaiiaansche onderscheidingen. De Itaiiaansche gezant, graaf Carlo Scnni, heeft Maandag op het departement van defen sie een bezoek gebracht aan den chef van det, marinestaf, vice-admiraal mr. J. C. Jager, er, hem 'in een zeer waardeercnde toespraak mcdedeeling gedaan van zijn benoeming tot grootkruis in de Kroonorde van Italië, waar van hij hem de versierselen overhandigde. Kapitein ter zee H. A. Romswinckel, onder commandant van de marine te Amsterdam, is benoemd tot commandeur in de Kroonorde van Italië. Luitenant ter zee 2e kl. J. J. Quéré is be noemd tot officier in die orde. TROPENVERLOF BIJ REIZEN OVER LAND TOT GENUA OF MARSEILLE. De Schout-bij-Nacht, Commandant der Ma rine te Willemsoord brengt ter kennis: dat aan schepelingen, die per particuliere ge legenheid naar Nederlandsch-Indië worden uitgezonden en aan wie vergund is de reis tot Genua of Marseille over land te maken, vóór vertrek uit Nederland een tropenverlof (c.q. tropen-zomer- of tropen-winterverlof) moet worden verleend, van ten hoogste denzelfden duur als verleend wordt aan de schepelingen, die te Amsterdam of Rotterdam inschepen; dat voor de reis naar Genua, c.q. Marseille twee dagen in rekening kunnen worden ge bracht, de dag van vertrek van den mailstoo- mer niet medegerekend, welke niet als verlof worden beschouwd; dat de bagage op denzelfden tijd en plaats moet worden bezorgd als voor laatstbedoelde schepelingen is bepaald; dat van Rijkswege geenerlei vergoeding wordt gegeven van de kosten verbonden aan de reis over land. AANNEMING SCHEPELINGEN. De Minister van Defensie a.i. schrijft aan den Commandant der Marine, alhier: Ten vervolge op mijne beschikking van io November I93L Hle afd. A. No. 108 heb ik de eer u mede te deelen. dat ten aanzien van de schepelingen het volgende wordt bepaald. Stokers. De aanneming wordt voorloopig voor onbepaalden tijd gesloten. Lichtmatrozen. In de maanden Maart en April 1932 een zoodanig aantal aan te nemen, dat de opleiding op l Mei 1933, 55 man zal afleveren; hierbij is gerekend, dat uit Neder landsch-Indië, waar de aanneming inmiddels is geopend, ten hoogste 10 lichtmatrozen zul len worden opgezonden, waaromtrent t.z.t. definitief bericht volgt. Mariniers, tamboers en pijpers. De aanne ming wordt voorloopig voor onbepaalden tijd gesloten. Torpedomakers der ie klasse, leerlingen- torpedomaker en leerlingen-monteur. In 1932 zal geen aanneming plaats hebben. Vliegtuigmakers. In 1932 aan te nemen: 10 vliegtuigmakers M der ie klasse. 2 leerlingen-vliegtuigmaker H. 2 vliegtuigmakers B (ie klasse of leerlin- Het dienstverband van vliegtuigmakers der ie klasse wordt gesteld op 6 jaren en van leerlingen-vlietgtuigmaker op 6 jaren na de bevordering tot vliegtuigmaker der ie klasse. Het ligt in het voornemen ook het dienst verband der torpedomakers der ie klasse te stellen op 6 jaren. Overplaatsingen. 1 Maart '32 geplaatst op het vliegkamp de Mok: Serg.-bottelier C. Smit. serg.-hofmr. A. A Goedhart, serg.-konstabel C. Gelton, serg.- telegrafist J G. Harrems, serg.-schrijver A. Velt, serg.-kok C. Schoonakker. Serg.-schrijver A. Lelie van W achtschip Willemsoord naar Kaz. O.zeedt., 1 Maart '32. Serg.-monteur E. Beumer van Wachtschip Willemsoord naar Kaz. O.zeedt., 1 Maart '32. Majr.-macht. J. Moen van Van Speijk naar Eilerts de Haan, 1 Maart '32. Serg.-zvpl. C Koningstein van Kon. Insti- t- -n- 1 Mok. I Maart '32. Idem S. W. Zand van Mar.-hoptl. naar Kon. Instituut. „ci.ip, er E. Plug, bootsman B. J. Starink, majoor-monteur G. Bakker, serg.-macht. W. Reitsma 4 Maart '32 van Wachtschip Vlissin- gen naar de Kaz. voor den Onderzeedienst onder intrekking plaatsing bij den afbouw van de O 14. Serg.-ziekenverpl. G. Rooze van Z 1 naar Mar.-hospitaal, 1 Maart '32. Idem J. M. Labruijère van Z 2 naar idem, 3 Maart '32. Luit. ter zee 2e kl. F. B. Veenstra wordt 9 Maart geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en luit. ter zee 2e kl. de r marine-reserve F. van der Straaten 1 April aan boord van Hr. Ms. Wachtschip te Willemsoord. Bevorderingen. Op den ien Maart '32: Matrozen 3e kl. F. H. Smit, J. W. de Grijs, J. Smit,. Munnink en M. Bodde tot inatr. 2e kl. Matroos 2e kl. M. van Reems tot idem ie kl. "Den 25en Februari per Insulinde in Neder land teruggekeerd: Schipper J. de Graaf, bootsman T. Hcssels, serg.-ziekenverp!. J. G. de Meijer en serg.- machinist C. H. Lesker. Geplaatst bij de Korpsschool in Nedcr- landsch-Indië: Marinier der ie kl. C. A. Hollanders, J. van der Geld. P. van Sabben, H. Jansen, S. Ha- rinck, J. W. van Enk, M. Jansen, J. F. Barth, A. Pasveer en D. A. Plug. AMSTERDAM, 2 Maart. Veemarkt. Aangevoerd: 294 vette kalveren, ie kw. 6068 cent, 2e kw. 50—60 cent en 3«. kw. 44—50 cent; 127 nuchtere kalveren 1 36; 650 varkens, vleeschvarkens, wegendt van 90—110 kg., 33—34 cent, zware varkens 31—32 cent en vette varkens 3031 ct. per kg. slachtgcwicht. BROEK OP LANGENDIJK, 2 Maart. 96000 kg. roode kool ie s. 1.702.80, door schot 0.60—2.20; 132000 kg. gele kool ie s. 0.601.40; 98000 kg. Deensche witte kool 0.702; 6000 kg uien, uien 12.6013.30, gr. uien 11.60—12, drielingen 11.30—12.50, alles per 100 kg. NOORDSCHARWOUDE, 2 Maart. Drielingen 10.5010.90, uien 12—12.80, grove uien 10.8011.60, roode kool 0.60 2.70, ilem d.s. 0.602.20, Deensche witte kool 0.702.20, idem d.s. 0.60150, gele kool 0.602, idem d.s. 0.60170 p. 100 kg. Schagermarkt van Donderdag 3 Maart. 9 paarden 150400; 6 geldekoeien (ma gere) 140170; 28 idem (vette) 180285, 26 kalfkoeien 200275; 447 nuchtere kalve ren 420; 10 schapen (vette) 23.50; 77 overhouders 1421; 15 varkens (magere) 8—16; 33 idem (vette) p. kg 0.28—0.30; 98 biggen 5—9; 20 konijnen 0.752.00; 15 kippen 0.801.50. Eierenveiling. (Voorloopig bericht. Zie ver- der het no. van Zaterdag.) 137,000 kipeieren: bruine 2.903.50, witte 2.503.10; 2000 eendeieren 2.40 laagste prijs. ALBERT HEIJN „ALBERT HEIJN KAAKT U HET LEVEN BOEOKOOPER", is niet slechts een reclame-leuze, doch een algemeen erkend feit, dagelijks door duizenden huisviouwen met vreugde geconstateerd en ondervonden. {Onze Pr ij zen, Uw Besparing. Ie kwaliteit WITTE SUIKER. per pond 16* ct. ROOMBOTER'46 ZUIVER RUNDVET per pondspak 19 MARGARINEper pond 16 PRIMA GELDERSCHE WORST 33 SOHOUDERHAMons 11 LEVERWORST8 BLOEDWORST8 VOLVETTE GOUDSCHE KAAS pond 38 VERSCHE EIERENstuk 3 HUISHOUD JAM (pot gratis), .per pondspot 27 ROODE ZALM, John West. STUKJES APPELEN. CALIFORNISCHE PEREN VIJGEN CALIFORNISCHE PERZIKEN per groot blik 49 WITTE BOONENper pond 5 BRUINE BOONEN6* ZAANSCHE MOLEN BISCUITS 25 PINDA-ROTSJESper pond 19 FLIKKEN19 per groot blik 85 per pond 32 26 9 PRIMA ENGELSCHE TOILETZEEP per kilo 65 ct. Jï 1! VAN DER LEE Op den 17den Maart p a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd-en Groot- - ouders j JAN KWINKELENBERG Fj en j j AALTJE KWINKELENBERG— te g WILNER, hunne 40-jarige Echtvereeni- s- ging te herdenken. Dat wij i H hne nog vele jaren mogen te 2 behouden, is de wensch van ons allen, I W. KWINKELENBERG, I (Batavia). j§ M. KWINKELENBERG. te J JAC. HENNINK. 9 J. KWINKELENBERG. ff R. WALBOOM. ft f, AR. KWINKELENBERG. te J D. KWINKELENBERG- l de Boer. f G. KWINKELENBERG. ft f T. KWINKELENBERG, ff a (Londen). ri K. KWINKELENBERG, (Soengei Gerong). f| A. v. d. MEIJte Kwiskelenberg. i S. v. d. MEIJ. JO KWINKELENBERG, ff (Billiton). B. KWINKELENBERG. ff a L. KWINKELENBKRG. I 2 Ma*. KWINKELENBERG J en Kleinkinderen. I Den Helder, 3 Maart 1932. (i Dijkstraat 5. Inplaats van kaarten. Ondertrouwd JOHANNES v. d. KNOOP en OIEUWEkT e nifuwbüürt. Receptie Zondag 13 Mrt. 1932 van 2.30 uur tot 5 uur Vischstraat 82. Den Helder, 3 Maart 1932. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde j Moeder, Groot- en Over grootmoeder, Mej. CORNELIA BLOM, Wed. van WILLEM HOVING, in den ouderdom van 92 jaar. Namens de Familie HOVING. Den Helder, 29 Febr. 1932. Keizerstraat 83. «esEBa&HBfóKssafg Uw wasch slecht? Schaft U dan een wrin ger aan. Kent U onze wringer-bokken Komt U eens bij ons binnen! Spoorstraat 90 Tel. 499 ZACHTE ZEEPper pond 7 ct. ZEEPPOEDER4 pak voor 25 HUISHOUDZEEP8 stukken voor 25 Van ZATERDAG 5 tot en met VRIJDAG 11 MAART ontvangt U GRATIS EEN HONING- OF GEMBERKOEK bij een pot Zuivere Bijenhoning a 55 of 75 ct. per pot of bij een pot Prima Gember a 55 ct. per pot. R. 132. Grootste en voordeeligste Kruideniersbedrijf in Nederland. ONTVANGEN de In kl., rustig gezin 2 Heeren i gevr., met of z. kost. Vrije k., J v. wascht. Adres: Ruijghw. 29. Tennisclub kan nog eenige LEDEN plaatsen. Brieven onder No. 413, aan het Bureau van dit blad. f150.ter leen gevraagd door iemand met vaste Rijks betrekking. Flinke rente. Brieven onder Nr. 414, aan het Bureau van dit blad. tegen spotprijzen in te koopen in DANKBETUIGING. Langs dezen weg brengen wij onzen hartelijken dank aan allen, die van hunne belang- Uw Aardappelen, Groenten en Fruit A"resWed. G,VAN TRIEST, stelling ons lieten blijken, *- 1Komnpdwarsstrnnt. s. tijdens de ziekte van mijn vrouw. J. A. DEIJMANN, en Eclitgenoote, Spoorstraat 94. Getrouwd H. W. J. v. HEUVEL en M. C. KAAMER, die, mede namens weder- zijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blij ken van belangstelling zoowel binnen als buiten de gemeente ondervonden. Den Helder, 1 Mrt. 1932. Keizerstraat 104. H. Q. MOEN en J. C. MJENLEEMANS zeggen dank, mede namens wederzijdsche familie, voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Den Helder, 3 Maart 1932. lieden overleed, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot-en Overgrootvader, den Heer PIETER VAN OER ENDE, in den ouderdom van 76 jaar. Uit aller naam A. VAN DER ENDE Den Helder, 1 Maart 1932. Piet Heinstraat 21. De ter-aarde-bestelling zal plaats hebben a.s. Vrij dag, des namiddags 1 uur, vanuit bet sterfhuis. DANKBETUIGING. Hartelijk dank aan Familie, Vrienden en Collega's, voor de zoo vele blijken van be langstelling, bij de herdenking van ons Zilver Huwelijksfeest op 28 Februari j.1. K. SMOLDERS en Echtgenoote. Den Helder, 2 Maart 1932. Molenstraat 38. Voor de bijzonder vele blijken van belangstelling ondervon den bij bet overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster Mevr. CATHARINA GEERTRUIOA FREDER1KA SMEETS - SNEL, betuigen wij hierbij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: A. J. J. M. VAN GESSEL W. L. 0SF'P en Echtgen. reine WIM. a.b. m. „Dempo" t.a. v. Galenstr. en Breewaterstr. Tel 615. P.S. Let op onze advertentie in de Courant van a.s. Zaterdag, Net Kosthuis aangeboden. Wed. G. VAN TRIEST, Koningdwarsstraat 37, Den Helder Gevraagd 2 nette Commensaals. Vrije Kamer. Te bevragen bij WALRECHT, Violenstraat 93. Het Bestuur der Speeltuin Vereeniging „Den Helder", roept sollicitanten op voor de vacante functie van der Speeltuinen in afd. Tuin dorp en Ouden Heider, en wel gedurende de zomerseizoenen, ongeveer 8 maanden per jaar. Loon f 12.— per week. Sollicitaties in te zenden voor 18 Maart aan het adres Hartenstraat 6. Het Bestuur. Gevraagd een net MEISJE, niet beneden 18 jaar. Adres: TIELEMANS, Koningstraat 85. t.a. T. J. KEIJZER C. M. KEIJZER—BURGERS m.s. „Dempo" t.a. Fam. DH0NT, a/b M. S. Dempo ZOO JUIST ONTVANGEN: een schitterende partij zwarte, bruine en groene maat 42, 44, 46, 48, 50, E Gevraagd flink Dagmeisje, niet beneden 18 jaar, tegen Gevraagd een flink Meisje voor halve dagen, Vrijdags tot 5 uur, bij: GO VERS, Spoorgracht 24. j Gevraagd, voor direct, een 'nette DAG.DIENSTBODE. Adres: L. S. BEEK, Laan 54. Terstond een flink Dagmeisje Te koop een zoo goed als nieuwe, electrische PiANO met rollen. Adres: SCHEURS, Rujjghweg 187. Heden ontvangen: Fijne calfslederen Heeren-, Molières, zwart en bruin, 15.75 p.paar, nieuwe modellen Dames-Schoenwerk, billijke prijs, in: Schoenenmagazijn „De Kleine Winst", Koningstraat 31. Te koop een beste Ket (merrie), 6 jaar. - Ook wel genegen te ruilen. Tevens Kar en Tuigen. Adres: P. FOPPEMA, Hoep B 140, Schagen. Momenteel bestaat onze collectie uit ca. Vanaf de goedkoopste tot de duurste genres. Komt U overtuigen 1 Wij zullen ze U toonen NEELS 14 Mrt. Genegen alle voor- gevraagd, niet beneden 18 jaar, komende werkzaamheden te in 2- verrichten. Aanmelden 7-8 u. Adres: Langestraat 76. KENNISGEVING Ondergeteekende bericht hier door mede, dat bij door herstel j zijner ziekte wederom a.s. Maan- dag in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te j hervatten, hopende op aller medewerking. P. SLAGTER, electrische Schoenmakerij, Breewaterstr. 24. Donderdag 3 Maart 's avonds 8 uur* Komt voo, al op tijd. Pracht programma. Nog slechts 3 weken Kamers behangen a 25 ct. per rol. Beleeid aanbev. BREESTRAAT 25 in 2-persoons gezin. Loon f5 per week. Adres: Mevrouw BIEGEL, Molengiacht 3. Aanmelden van 46 uur. Flinke DAG-DIENSTBODE gevraagd. Niet aanmelden tusschen 5—7 uur. Adres: Weststraat 23. Een nieuwe LUIDSPREKER, prijs 110.—. Adres: Wilhelminastr. 79. GEVRAAGD. In klein gezin (2 dames) wordt een net R.-K. MEISJE ge vraagd van 8—1 u. Adres: Koningstraat 22. Gevraagd een net Dienst- meisje voor halve dagen. CAISSIÈRE Aanmeiding aan het tijdelijk Gevraagd, bij de fa.S.COLTOF, <dies. Kanaal weg 128. j een Caissière, bekend met lichte boekhouding. I Aan het zelfde adres een flinks Winkeljuffrouw gevraagd. Gevraagd een flinke Dienst bode voor dag en nacht, goed kunnende koken. Aanmelden Tehuis der Ned. Herv. Gemeente, 2e Vroonstraat 2 Nette flinke Huishoudster gevr. bü heer, m. 1. met 1 kind. Leeftijd 30-40 j. Huwelijk niet uitgesloten. Brieven onder Nr. 412, aan het Bureau van dit blad. Een flink Dagmeisje gevr., niet ben. 18 j. Zich aanm. van' 4—5 uur. Adres: Stationsstr.4. GEVRAAGD Biedt zich aan,voor 2 dagen per week, een nette WERKSTER. Brieven onder Nr. 416, aan het Bureau van dit blad. Net Meisje halve dagen. Adres: Keizersgracht 46 Gevraagd een net MEISJE van 's morgens 9 tot 's middags 3 uur, bij: J. A DEIJMANN, Spoorstraat 94! Biedt zich aan, voor direct, een Isr. MEISJE, voor hulp in de huishouding. Brieven onder Nr. 405, aan gevraagd voor!het Bureau van dit blad. Tel. 550 Te koop. Tel. 550 Heden versche Duinkonijnen. Slachtkippen, Hanen, Eenden, Kippsn, Poulet f 0.50 per pond, bij: BREMER, poelier, Keizerstraat 59. Heden versche, wilde en tamme Konijnen en Slacht- kippen. Adres:SCHRANDER, Emmastraat 50. Te koop een Onderofficiers- Paletot, middelmaat. Spotprijs. Adres: Schagenstraat 13. Te koop gevraagd 2 Wielen met as voor melkwagen. Adres: Vlamingstraat 72. Heden hebben wij een prachtvolle keuze JONGENSPAKJES ONTVANGEN. gejieel gevoerd voor alle leeftijden, 24,75,23,21, 20, 18, 16.50, 16, 15, 13.50, 12.75, 12, 11, 10, 9, 8, 7.50, 7, 6.50, 5.50, 4.50, 4, 3.75, 3.50. 3.25 2 95 in kamgaren-cüeviot vanaf 15.00 tot 2.65 Hootdveitegenwooidigers voor Den Helder en Omstreken van de gunstig bekende ELEGANT KLEURECHT, 45, 42, 40, 38, 36, 33, 30, 27, 25, 22, 18, 15, 12.50, 10, 8 75 Wij zjjn 20 procent goedkooper dan elders Vraagt zich'zending ter vergelijking Gevraagd een net dienstmeisje Adres: Nieuwstraat 46. jthBATrawi Te buur een mooie SLAAPKAMER. Adres: Rujjghweg 187. T e h u u r een nette, gem. zit- en slaapkamer met vrije KEUKEN, voor klein Officiersgezin. Brieven onder Nr. 415, aan het Bureau van dit blad. Te huur het WOONHUIS Janzenstr. 6. Per maand f 35. Adres: Emmastraat 88. Fe huur aangeboden mooie, gem.ZIT-en SLAAPKAMERS voor H.H. Officieren. Adres: Pension HOETMER, Binnenhaven 6.' Te huur HAL-PAKHUIS Sluisdijkstraat 2. Adres: Keizerstraat 96. 2 p. Spiraalmatrassen f 7 75 Wolflok-bedstellsn 2 persoons 16.90 2 p. wollen dekens 3.85 Molton deken 0.69 Waschcomodes 8 70 Waschtafeltjes 4 90 Nachtkastjes. 4 90 Tafeltjes 3.60 2 p Ledikant, hoog model, 2 pers 5 90 Prima Japanmatjes 0 36 Tafelkleeden 150 180 9.75 Divankleeden, pluce 11.75 12-els klee^en, modern 9 75 Wy zijn 20 procent goedkooper dan elders Vraagt zichtzending tor vergelijking Wij hebben ontvangen de Nieuwste Cosluumg, 1 rij en 2 rij, gekleurd, blauw en zwart. Blauw Costuum, 55, 50, 48, 46, 43, 40, 38, 35.50, 32, 30, 29, 26.50, 22, 20.75, 13.76, 9.75. Blauw Costuum, 2 rij, 50, 47, 43, 40, 38, 35.50, 33, i 27.50, 23.75, 20, 18, 16, 14, 12.50. Gekleurde Cosluums, 55, 50,47,45,42,40,36,33,31-50, 29.50, 27, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 8.75. I met lange broek, blauwe sportpakjes, 24, 22,20,18.50, 16.25, 15, 13, 11.50. Gekleurd met lange broek, 24, 22, 20, 17.50, 16,14, f 9**/ Gekleurd met korte broek. 23.50, 21, 20,18,1 14, 12, 10, 8.75, 8.25, 7.75, 7, 6.50, 6, 5, 4, 2.9t>- i-in moderne kleuren, met band in den ru9' ~L' J6, 32, 30, 27, 25, 22, 21, 20, 18, 16, 14, 12, 10, Oemi model, ruime rug, 38, 34, 32, 80, -6, vor schillende prijzen, 24, 22, 20, 18, 16, 12. v'are en ISnorui is onze collectie Pantalons ook vo - 8.50,1 extra zware personen, 16, 14, 13, 12, i.45 1 8, 7, 6.26, 5.75, 5, 4.50, 4, 3.50, 2JÓ, I II n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 8