KOKIIN'S TNÜDIKGER BLOEDWORST Marktberichten. SrOORSTRA *T 98 TELEFOON 339. ZEILEN. 50-JARIG JUBILEUM DER ZAAN- LANDSCHE ZEIL-VEREENIGING. Bovengenoemde vereeniging verzoekt ons BELGIE—NEDERLAND. 14 Februari 1.1. werd tegen de Belgen in het Stadion een extra-wedstrijd gespeeld, welkt met 3—2 werd verloren, nadat Holland langen tijd de leiding had gehad. De strijd te Ant werpen behoort weer tot de gewone serie. Te hopen is het dat de oranjemannen thans in een betere conditie mogen verkeeren, althans met veel meer pit en élan zullen spelen. Dit «al zeer noodig zijn; het moet een ouderwet- sche BelgiëHolland-ontmoeting worden; een spel van geestdrift en snelheid, een zich geven, de volle 90 minuten. Alsdan verwachten wij een zege voor Oranje, wier spel technisch toch wel wat hooger genoteerd mag wordei. dan dat der Belgen. Jammer genoeg kan van der Meulen thans ook niet van de partij zijn; hij gevoelt zich niet voldoende fit en wenscht daarom niet te spelen. Van Male, die momenteel in topvorm H.R.C. -ALC. VICTRIX. de pogingen om het verloren 2e klasse-schap weer FEESTAVOND VAN DE MARINE zoo spoedig mogelijk te veroveren zijn niet met SPORTVEREENIGING „ZEEMACHT" succes bekroond geworden. In 1929'30 heeft de club daar geen moment kans voor gehad. Het was de periode van zware Saterdag 12 Maart, n.m. 8 uur, hield de j nederlagen: Volewijckers 2-5 en 3-8, OSV 2-8 Marme-sportvereenigmg Zeemacht" haar (uit), Assendelft 2-5 (thuis), Meervogels 0-1 feestavond in het Casino. De Schout-bij-nacht, en 211, QSC 15 (uit). Het ging Helder toen Commandant der marine, de burgemeester en opname van het volgende; allerminst voor den wind; bet elftal kwam meest- ve e manne-officieren woonden dezen feest- Gedurende de Pinksterdagen 1932 herdenkt al gebroken uit en diverse probeersels waren meest avond bij. wij merkten o.a. op den kapitein de Zaanlandsche Zeilvereeniging'haar 5o-jarig alle mislukkingen. Blessures en verhinderingen ter zee D. Sca ongne de kapitein-luit ter bestaan. waren oorzaak dat veelal met een zwak elftal zee F. Coster, J. S. C. Ohyier, H. Jol.es, Terecht meende het Bestuur, dat, ondanks moest gespeeld worden. Gebeurde het echter, dat bet hoofd van de Gymnastiek- en Sport- de huidige omstandigheden, dit feit niet on- men in de sterkste opstelling kon spelen, dan school der Kon. Marine, den kapitein der gemerkt voorbij mocht worden gegaan, en bleek aldra, dat met het team niet te spotten viel: ™ar'"'|rs "A Schuiling, tevens adviseur van werd besloten dit feest op waardige, doch Kenncmers 22 (uit). OSV 53 (thuis), kw de M.S.V. „Zeemacht niet te grootsche wijze te herdenken. 32 (uit), Purmersteijn 80 en 20. Het was in Als om 8 u. 10 de Schout-bij-nacht met zijn Als data werden 14, 15, 16 en 17 Mei vast- dat seizoen dat Helder de grootste winst op adjudant de luitenant ter zee ie kl. C. Moo- gesteld. lo vreemd terrein boekte, want van de 15 winstpunten lenburgh zijn gearriveerd, treedt de voorzitter De eigenlijke feesten zullen bestaan uit de tKaucnbeker). werden er 9 jn uitwedstrijden behaald. der vereeniging, de opper-konstabel Th. P. groote Nationale Zeilwedstrijden op het Alk ten (kleine) 1013.50, groene erwten (groote) 30; grauwe erwten 32 en vale erwten 36, alles per 100 kg. Handel stug. BROEK OP LANGENDIJK, 18 Maart 43,000 kg roode kool ie s. 0.603; 80,000 kg gele kool ie s. 0.60—2.70; 78,000 kg Deen- sche witte kool 1.20—2.50; 5000 kg. uien: uien 11.1012.30, grove uien 10.8011.60, drielingen 970—10.40; 1675 kg bieten 2— 2.20, alles per 100 kg. Aanvang half drie. Ter elfder ure is alsnog voor 1930'31 is veel succesvoller voor Helder ge- Stam voor het voetlicht, om de aanwezigen maarder Meer, 14, 15 en 16 Mei a.s., terwijl weest; met Kinheim en KW is het 't geheele sel- welkom te heeten namens het bestuur van de de Dinsdag (3e Pinksterdag) geheel aan de de roode zoen een spannende kamp geweest voor het kam- M.S.V. „Zeemacht" in bijzondere mate heeft kanosport gewijd zal zijn, welk waterfeest te reserve een Rauchbekerwedstrijd ingelascht, pioenschap, welke eerst in de laatste match nok toe gevuld. Een bijzonder woord van wel- Zaandam op de Voorzaan en het Y plaats door het N.-H.V.B. bestuur. KinheimHelder 43 beslist werd ten gunste kom richt spreker tot den Schout-bij-nacht, vindt. Deze feestdag wordt besloten met een Dit is voor beide ploegen een belangrijke van Kinheim. Ongetwijfeld een best seizoen van Spreker zegt dat het het bestuur van de wimpeltocht. ontmoeting, daar er aan deze wedstrijden ook een uitstekend spelend elftal, waarin de voorhoede M.S.V. „Zemacht" in bijzondere mate heeft Gezien het groote sportieve succes van het door eenige res. ie kl. elftallen wordt deelge- uitmuntte door groote productiviteit en de midden- verheugd dat de Schout-bij-nacht aanleiding 4<>Tarig jubileum der Z.Z.V., dat bij de meeste nomen. Alzoo bestaat voor de winaar van dit. Unie het sterkste deel van het team was. Men had heeft kunnen vinden om dezen feestavond bij zeilers nog als een uniek feest in het geheu- ontmoeting kans in de volgende ronde een nu het voordeel met een elftal te spelen, waarin te wonen. Eveneens is het bestuur zeer ver- sen ligt, en de belangstelling die er thans sterkere tegenstander te ontmoeten. bijna 9*en veranderingen aangebracht behoefden eerd door de aanwezigheid van den burge- reeds voor de komende feesten heerscht, twij- Het elftal speelt in de volgende opstelling: te worden (alleen ten opzichte van de rechts- meester, die zoo vriendelijk was om aan de felen we niet of ook deze zeilersréunie zal Ajax, 18 Maart te A'dam. J van Es halfplaats bleek wijziging nu en dan noodig, ter- uitnoodiging om dezen feestavond bij te wo- weer ten volle slagen. Amazone, 17 Maart v. Livorno de Wijn Darphorn Post Stompedissel Boot v. d. Linden Evers Hoogendijk Stedenwedstrijden. 1% traditie getrouw worden Zaterdag (dus heden) vóór den grooten wedstrijd, enkele be langrijke stedenwedstrijden gespeeld, o.m. AntwerpenRotterdam en Den HaagBrus sel (op het ADO-veld). Kampioenschap van Nederland. Alleen VeendaniEnschedé wordt gespeeld, een match, die de Twentenaren nog lang niet gewonnen hebben. AFDEELING I. Om x plaats in de 3e klasse. Purmersteijn (kamp. 4 B) en WMS (kamp. I A), zullen elkaar te Amsterdam ontmoeten. Dat wordt voor de club van Poland een zware strijd, temeer omdat WMS j.1. Zondag van QSC verloren heeft. Het zal er spannen; een kleine overwinnig voor de bezoekers is niet onmogelijk. Om x plaats in de Res. xe klasse. KFC 3 (kamp. Res. 2 A)tEDQ 2 laatst Res. ei kl.). (no. Om 1 plaats In de Res. ae klassè. DWS 2 (kamp. Res. 3 B)West-Frisia 2 (kamp. Res. 3 A). DWS 2 beëindigde de competitie aldus: 18 15 1 2 108—21 31 Helder kan. wat dat seizoen betreft terugzien op donateurs, besturen van bonden en'vereenigin- meniae keurige verrichting: KW 4—1 en 1—1. ~,n_ rnrr„,rat;„c Om 10 uur spelen H.R.C. 3 en 4 tegen elkaar, menige keurige verrichting: i\vv i—1 eu 1 ^n, corporaties en aan de leden met hunne als deelnemers aan den Gouden kruis wed- Hortus 4^0r (uit)Amstel 6—2^ en 4 L^enz- dames. Spreker eindigt met den wensch dat zal strijden. Helder-nieuws. RAUCHBEKERWEDSTRIJD UITGESTELD. een ieder wijl in de laatste paar wedstrijden; door verhin- nen, gevolg heeft willen geven. Zeer wordt de dering het elftal in een andere opstelling moest tegenwoordigheid van het eerelid, den heer M. uitkomen). Dit kwam de homogeniteit van de G. van der Lans geapprecieerd, is, zal zijn plaats innemen. Overigens onder- Grooff Looijinga ploeg zeer ten goede; door het goede verband was Welkom roept spreker toe aan de comman- gaat het team geen veranderingen, behalve Scheidsrechter is de heer Visser. heWeldspel dikwijl® van voortreffelljke kwali ei^. (janten van schepen en inrichtingen, officieren misschien ten aanzien van Andriessen, die in den wedstrijd tegen Veendam een blessure heeft opgeloopen. De Belgen komen aldus uit: van den Berghe (Daring) Nouwens Hoydonkx (R.C. Malines) (Excelsior) Simons Hellemans Declercq (Antw.) (F.C. Malines) (Antw.) Voorhoof Capelle v. Beeck (Liersche S.K.) (Standard) (Antw.) Versyp Diddens (F.C. Brugeois) (R.C. Malines) Als deze ploeg inderdaad zoo uitkomt, is ze sterker dan die van een maand terug. Maar er loopen reeds geruchten dat een paar ver anderingen wel noodig zullen blijken (Did dens, Hooydonx). Per A.V.R.O. en bij monde van der. heer H. Hollander zal de match per radio doorge wonden worden. Scheidsrechter is de Engelschman Musther. Een speciale correspondent zal voor ons blad verslag doen van dezen landenkamp. Stoomvaart Mij. Nederland. Poelau Tello, t., 17 Maart v. Napels. Tanimbar, t., 18 Maart te Suez. Joh. van Oldenbarnevelt, u., 17 Maart v. Poelau Roebiah, 18 Maart v. A'dam. Colombo. P. C. Hooft, u., 17 Maart te Southampton. Kon Ned. Stoomboot Maatschappij. Achilles, 17 Maart v. Vigo. Voor watersportbeoefenaars is het dus zaak Astrea, 16 Maart te New York. hun Pinksterdagen voor het Alkmaardermeer te reserveeren. MaHnt!)9ridhten. Hr. Ms. opnemingsvaartuigen Eilerts de rr» 1 1 ClHUlgl II1CI I Tegen DSV werd een record-score geboekt, hetgeen zal worden geboden 001» thuis). kunnen voldoen. Waarin Helder bepaald tekort schoot, was in uithoudingsvermogen. In menige match is het ge- "'«op wordt onm.ddell.jk aangevangen beurd dat de ploeg zich niet 90 min. lang geheel met het afwerken van het programma. Als Haan ell Hydrograaf worden 5 April resp. te geven' kon dat menige zege juist daardoor nog eerste nummer van hte programma zien wij Willemsoord en te Hellevoetsluis in dienst in een nederlaag dreigde omgezet te worden (de het voetlicht verschijnen een twaalftal I gesteld tot het doen van hydrografische op- striiden tegen Oosterpark en uit de uitwedstrijden 1 e ngen van de G.S.S., die onder het vaan- nemingen in het Noorder- en Zuiderfrontier. '"J ael van demonstratie Qp eerstgenoemden bodem worden op dien Ra^h^ekerwedstrijd'^U Vïïtgesteld,aangezien Sigd.TtV^L^ teg'en ft™ «T'r 3e Kn'op pr ncr on„ aesoeeld OD een kleverig en papperig terrein, LL r .Y ae meest iraaie en soms zeer 2e< en q h. van Straaten, der 3e kl. en op WestFririf 2 U va«tcompetitiewedstrijd tegen 9 P P verloren, als de spelers ingewikkelde oefeningen worden bijna vol-de Hydrograaf luits. ter zee J. Ruitenschild, West-Frisia 2 is vastgesteld. voldoende uithoudingsvermogen hadden bezeten. ™?kt uitgevoerd. Vooral de springnummers der 2e £n W. J. Reijnierse der 3e kl. w u iMaar het gros was reeds een kwartier voor het hielen zeer in den smaak van het publiek. De Morgens, om half elf, wordt de adspiran- I volko9men ^peeld. (Later zou blijken dat demonstratie werd besloten door een zeer Luitenant ter ,ee 2e kl. der marjne-reserve n-wedstrijd JHelder E—Helder D gespeeld, WtWp n,mtpn versoeeld waren). f.raaien stand. Het was een keurig geheel en p van der straten komt 1 April onder de wapenen en wordt geplaatst op Hr. Ms. ten sch.r. H. van Dam. M.L.D. KAMPIOEN. een zeer eên" paar" zéér kostbare punten verspeeld waren)'raa£" stand' was„een keurig geheel en Dezelfde factor was ook debet aan de thuisneder- e nemers hadden alle eer van hun Werk. wtiycncii en wurui gepia laag tegen Hortus (2-3). een onwelkome Sint £JJferden door het publiek beloond met een Wachtschip te Willemsoord. Nicolaas-surprise. De voorhoede was op schot en krachtig applaus n rvr i a a u de huidige middenvoor spande de kroon met 25 Nu treden op de heeren Joh. Pala en B. Daar JVC in 6 wedstrijden een ongerech- doelpunten gCvolgd door Reinders (18) en de Memroth die de aanwezigen vergasten op tigden speler heeft laten medespelen, zijn deze t J (191 muziek. Gespeeld werden: a. Romanze, Svend- uitslagen door den N.-H. V. B. veranderd. Nu He)der eindigde dat seizoen op de 3e plaats en seni b. Caprice, Viennois, Kreisler; c. Dance is de beslissingswedstrijd tusschen MLD en bad 27 punten, tegen Kinheim en KW 30 en 28: Espagnole, Sarasate. Joh. Palo, viool; aan Petten komen te vervallen, zoodat MLD ni> score was 6937. "en beugel B. Steinroth. Voor een muisstille definitief kampioen is, waarmede wij de vlieg- pit wat de twee VOnge seizoenen betreft; over- zaal worden deze nummers gespeel! menschen gelukwenschen. gaande op het nu pas afgeloopen derde seizoen, De demonstratie worstelen, die nu volgt en mnoi nPrnnfliaf^pr(i worden, dat Helder de eerste w SCHEEPSMAKERSELFTAL—M.L.D. DE DUBBELE PRINSENGEUS. Bij K.B. is bepaald, dat op 30 Apil voor de oorlogsvaartuigen de dubbele Prinsengeus zal worden ingevoerd. De geus is een klein vlaggetje, dat op Zon- en Feestdagen en bij bijzondere gebeur- m^dgeconttamerdPw0rdin!!XPteHe1^efdeSTrtté worjt gegeven door de 'heeren"/. w Leeuwen tenissen, zooals bezoek van vreemde oorlogs competbie-ronde (8 wedstrijden) geen rol van be- en Chr. J. Walder, was af. Een keur van gre- «hepen e.d van den boeg wappert Tot dus- r v i -tr»#*n n 14 Ao rinol-no! vprrp net ppn kifin#» Npnpr anri«rn#» v ao. Barneveld, 17 Maart te Stettin. Berenice, 17 Maart v. R'dam. Ceres, 17 Marat v. Constantinopel. Ducalion, 15 Maart v. P. au Prince. Euterpe, 18 Maart v. Bilbao. Haarlem, u., 15 Maart v. Cristoba! Hebe, 16 Maart v. Oran. Helder, 17 Maart te A'dam. Ulysses, t., 17 Maart v. Cristobal. Mars, pass. 17 Maart Dungeness. Merope, 17 Maart te Fiume. Nereus, 17 Maart te Stettin. Rhea, t., 16 Maart v. Puerto Barrios. Simon Bolivar. u., pass. 16 Maart Azoren. Stuyvesant, u., 16 Maart te Paramaribo. Vesta, 17 Maart te Torrevieja. Theseus, 18 Maart te Aalborg. Saturnus, 18 Maart v. R'dam. Iris, 17 Maart te Hamburg. Irene, 17 Maart v. P. Plata. Ganymedes, 18 Maart te Constanza. Erato, 19 Marat te A'dam. Colombia, t., 18 Maart v. Plymouth. Van Rensselaer, 17 Maart v. Paramaribo. Titus, u., pass. 17 Maart Bevezier. Pluto, pass. 15 Maart Holtenau. Perseus, 18 Maart v. A'dam. Nero, 18 Maart v. A'dam. Brion, 18 Maart v. A'dam. I Ariadne, 18 Maart v. A'dam. Vulcanus, pass. 18 Maart Gibraltar. Agamemnon, 18 Maart te R'dam. Kon. Holl. Lloyd. Gerwin, u., 15 Maart v. Rio Janeiro. Montferland, t., 17 Maart te Bahia. Orania, u., 17 Maart v. Southampton. Succes-nieuws. ces ISucces II. Uit gaat Succes IV naar H.R.C. VI. teekenis heeft vervuld, zich niet tot de kampioens- pen uit de Grieksch-Romeinsche worstelkunst verre was het een kleine Nederlandsche vlag. Waterland, 17 Maart te Hamburg. Bovengenoemde wedstrijd, heeft Zondag- candidaten kon rekenen. Het resultaat was 6 wordt door deze worstelaars aan het publiek gelijk aan de gewone natievlag zooals deze Gerwin, u., 16 Maart te Santos, morgen om 10 uur op het terrein aan den winstpunten, score 1718. De tweede en laatste vertoond, geen moment raken beide worste- Strooweg plaats. ronde was heel wat beter, althans toen werd de laars met beide schouders de mat, steeds zit grootste winst behaald (11 winstpunten, score 29 het hoofd er onder. De sterke en lenige man- —13). Maar er was reeds te veel verspeeld om nen wringen zich steeds weer uit elke aange- anaere Voor Zondag 20 Maart a.s. zijn de volgen-tot een kanS °P de le P'a3tS combinarie^en gewaTgdT grepen ^oJXdoor Amerikaansche enz is de geus steeds anders de wedstrijden vastgesteld. gezegd heeft over het algemeen het ver- hen te zien gegeven. Ook hier werd veel en hct 2al b» °nze ?T_W^°nerreln te HhOCf SPekn SUC" toonde spel daar geen reden voor gegeven want succes geoogst. f De geus ,s diagonaalsgewijs in vier drie-1 Binnendijk, 17 Maart te Vera Cruz de kwaliteit is in de meeste matches met boven Het optreden van den heer J. Borking, in vprd_.ld F1v wan dp_„ driphnpVpn i Breedijk, 18 Maart te R'dam. het middelmatige geweest. Er zijn eenige licht- het nummer imiteeren van verschillende hoeken verdeeld. van deze driehoeken Delftdijki ,s Maart v Cristoba, punten, maar dooreengenomen is Helder dit sel- muziekinstrumenten, was voor velen een ver vertoont de kleuren van de Nederlandsche T -.-u--,.c 4 t marine ook zoo zijn. van de achtersteven wappert, echter van klei ner formaat. Bij andere oorlogsmarines, de Engelsche, Kennemerland, u., pass 17 Maart Ouessant. Rijnland, t., pass. 17 Maart Fernando Noronha. Kon. Paketvaari maatschappij. Cremer, 15 Maart v. Hongkong. N. Zeeland, 17 Maart v. Melbourne. Tasman, 16 Maart v. Mombassa. HollandAmerika Lijn. HELDER A—H.R.C. A 3—0. Helder A kampioen. Zondag j.1. vond bovengenoemde belang rijke wedstrijd plaats op het terrein aan den Bolweg, en wisten de witjes door een mooie en verdiende 3O zege op HRC beslag te leg gen op het kampioenschap hunner afdeeling. Helder nam hiermede tevens een goede revan che op de onverdiende 1o nederlaag in het begin van dit seizoen op het Tuindorp geit den zoen zoowel in de techniek als tactiek te kort geschoten. Er is een bevredigend aantal doelpunten gescoord, maar toch was de voorhoede hèt zwakke punt, waarin trots vele veranderingen de combinatie nooit wou vlotten. Een veelal te peu terig en kort spel, in een traag tempo uitgevoerd, was het wat meestal geboden werd. Een onvrucht bare tactiek en veel te doorzichtig, daar een tegen partij alle gelegenheid krijgt zich te herstellen en de situatie te doorzien. Een goed opengehouden spel over de geheele linie, waarin een middenvoor de ziel van den aanval moet zijn. die den bal rassing. Borking had met zijn optreden een groot succes, de lachsalvo's waren niet van de lucht. Na de pauze maakten de heeren Th. P. Stam en Z- Straver het groot saluut op den dueldegen *n gaven daarna een demonstratiepartij op dit 'wapen Nadat een zangnummer door de hee ren J. Borking, J. Helfensteijn en Ch. Tailoi Parkins is voorgedragen, treden vorig ge noemde heeren nogmaals voor het voetlicht vertoont de kleuren van vlag. BRIEVENMALEN VOOR HR. MS. „PRINS VAN ORANJE" Lochmonar, 16 Maart te Liverpool. Rietfontein, t., 17 Maart te Southampton. Beemsterdijk, 17 Maart te New-York. Lochkatrine. 17 Maart v. Londen. Mars, 18 Maart te A'dam. Rotterdam, 17 Maart v. Port Said. Volendam, 17 Maart te New-York. JavaChinaJapan Lijn. Volledig gefrankeerde en van de daar voor vastgestelde aanwijzing voorziene Tjileboet> is'Maart 'të Batavia.' brieven en andere stukken, bestemd Tjinegara, 15 Maart te Hongkong, voor Hr. Ms. „Prins van Oranje", zullen Tjikembang, 17 Maart te Manilla, worden opgenomen in de hieronder vol- Tjisadane, 17 Maart te Manilla gende brievenmalen: Tjisalak, 17 Maart te Shanghai. SilverJava Pacific-lijn. 18 Maart Alexandrië. Laatste buslicn- Bintang, 14 Maart v. Los Angeles. en gaven nu een demonstratiepartij schermen j. n op de Italiaansche sabel. Deze nummers wer- geen seconde te lang bij zich houdt en dat alles dQor zeer geapprecieerdi ook k1 "n vlug tempo, we hebben dat alles maar zeer h.er was het applaus welverdiend Toen de heer C. Hoek van Alkmaar, die als zelden gezien dit seizoen. Dat nochtans eenige programma treedt op de ting hoofdkantoor 16.09 U., stadsbussen Kota Gede, 14 Maart te Singapore. I scheidsrechter fungeerde, de beide aanvoerders zeer mooie successen geboekt zijn, moet op re e- heer chr j vValder als evenwichtsacrobaat. lichting Hl. Bintang, 17 Maart v. San Francisco. bij zich riep, bleek het dat er voor deze match nin9 ?e,stf° morden van de persoonlijke^presta^ Hij laat verbluffende staaltjes zien op trapeze 21 Maart Alexandrië. Laatste buslich- Kota Dde, 17 Marat v. Singapore. De 2e plaats wordt ingenomen door ZVV 2 een flinke belangstelling bestond. De Helder- van enkelen, die daarmede een paar keer bijzon- gn rijwiel Qnder ademlooze stilte' worden tirTo ^oMrmstkantooV" 20 Mrt 6_47 "u., I Silveray, 17 Maart v. Belawan, aanvoerder won den toss; om precies kwart der veel succes hadden. We herhalen, dat de ge- J„,„a tmS ÜOOiaposiKanioor zu mn. o.<*< u., met 30 punten; no. 3 Ajax 4, 27 punten. K.N.V.B.-beker, 3« ronde, 11 "f".deze nummers door het publiek gevolgd, 'i*'5"1 iï"mlichting V 'i Rotterdamsche Lloyd over tien stelden de beide elftallen zich op. vallen, waarin een match gewonnen werd dank ündcrbroken doof schaterlach die de heer 5 T hiwlirh Kota A8°enS- u- 16 Maart v. Belawan.- De HRC-midvoor brengt den ba, aan het »I een vlotte comb^.J= het geheele Borkingi die hier a]s komi(,k fungeerti wcet 22 Maart- Alexandne Laa ste bushch- blantar, u„ ly Maart gagres. rollen, Helder neemt echter direct den bal team deel had, tot de uitzonderingen behooren. voorschijn te "ooTereTütt S'xcS Üng hoofdpostkantoor 10.23 u, stadsbus- Hilversum—Haarlem, HFC—Neptunus, Tu- over en forceert reeds in de eerste minuut een De middenhme, het vong seinen zoo heem en rend nummerj het publiek liet zich niet onbe-,Sen lichting I. bantiaAjax (terrein Ajax), Zwole: PEC corner, hieruit krijgt de l.-binnen een goede tacti-di in haar ®pel geeti 'o tuigd> doch beloonde den acrobaat en zijn 23 Maart Alexandrië. Laatste buslich- Rood-Geel. schietkans, hij mist deze mooie kans echter critiek. Wat dan de kanthalfs betreft w.er spe helper met eep applaus. tillg hoofdpostkantoor 10.23 U., stadsbus- jammerlijk. De partijen wegen goed tegen Ten slotte wordt door de leden stafmuzi- gen lichting I. N.-H. V. B ae klasse D. Texel 2BBKC a, 12 u., v. d. Hoff. 4e klasse D. Tuindorp: HRC 6Succes 4, 12 u., r. Kooi. elkaar op, van de beide zijden werden eenige harer taak in vee^ tetort is gekomen. Zich^oó kan(en gevoerd „Weetikwatsie" in de 25 Maart Alexandrië. Laatste buslich. ïïSStT^r'iürïetZïTiïiï vfeugelam werd. heTÏ°te weinig voorgekon^ ting hoofpostkantoor 16.09 U., stadsbus- d. Adspiranten M. Bolweg: Helder EHelder v. Dam. Gouden Kruis. D, 10.30 o.. Tuindorp: HRC 3HRC 4, 10 u.L J. Augu- 1 teijn. Anna Goudswaardt Garoet, 17 Maart v. R'dam. Kota Tj'andi, 16 Maart te Hamburg. Tosari, t., 17 Maart v. Port Said. RotterdamZuid-Amerika Lijn. Alcyone, t., 15 Maart v. B. Ayres. Alpherat, u., 15 Maart te B. Ayres. Aludra, t., 17 Maart v. Bahia. HollandO.-Azië Lijn. Meerkerk, t., 17 Maart te Shanghai. Zuiderkerk, 18 Maart v. R'dam. Stoomvaart-Mij. Oceaan. ti- Li- Autolycus, 18 Maart v. R'dam. 1 April Aden. Laatste buslichting Eurymedon, 16 Maart te Immingham. i&SS ST4. LS 7 A?rll Colombo. Laatete bUSliohtinüjTroila., M..„ ,e Si„„„„re. loopen 'en de h-il rolt nitr0P kunnen kort zijn, want beider spel heeft zeer veel Nu treedt de voorzitter weer voor het voet- hoofdpostkantoor 6 April 20.55, stadsbus- Machaon, pass. 16 Maart Perim. «n'7™vA5,d«hS«isU',,,T SrC te »c«. van da .wa.de aow- JfH wil dezan faas,avond .lat sl.iten m. Enn..en» «-Londan. ontstaat een corner, die ook al niets Oplevert P«itie-ronde. Twee speen, door de groote ge- aIvorena woord van oprechten dank ge-, g April Colombo. Laatste buslichting Hierna redt de Helder l.back nog eens mooi Hjkenis haast nietvan elkaart^ondersche.den, die J^te^ebben aan alk mede werkende^ van hoofdpPostkantoor 16.09, stadsbussen lich- tn aan is het rusten. Na de verzending op 8 April aan Ba. e v.1. .„„1 vPnt een weer terug en worden door het korpsje even buiten het beruchte gebied een vrije Z allen Tenslotte de backs,'ten- na eeni?e mislukte pogingen om aan te van- hoofdpostkantoor 16.09 U aoor nun resoiuui en viuiuuuu™ rt™"'- TTT Na de hervatting heeft de th„i«r1.,li aan een voldoende techniek en tactiek, hun club Kanten die van het begin tot het einde voot lil. .teijn. Anna Paulowna: BKC i-Schagen 2, opstelling gewijzigd, hetgeen wel een verbete- uit meni9 hacheliik «ogeobükbevrijd hebben ^.^«ewerkt hebben,L Voorts^deelt Rauchebeker. ZilvermeeuwenVrone, tXifllw tn-'i'jw -- - -- --- - - - ring bleek te ziin"dê""°15nk»h.di«ir"„lo*1"""" mede daardoor een groot aandeel toekomt in het de voorzitter mede, dat het bestuur, hiertoe tavia adresseeren, linksback spelen, de Hnksbinnen op de buite^i- ®ucces. Dan de ^kee'per. dle na een lange non- ^gezocht door het plaatselijk Crisis-Comité, plaats, de rechtsbinnen gaa j-. 1 en de rechtsback op de recht FVV tlitirppct wi^' de bnksback naar de yerhuist. De witjes hebben ingezien, dat e. Plaats, de rechtsbinnen "ikat~nu'linfabïnnen aftiviteit' ,dit ,®rizoen weer voor het eerst zijn^eze uitvoering nog eenmaal zal herhalen en en de rechtsb.ick op de rechtsb wijl de linksback naar de y5Lle-Zaan<1,jk' EVC-Sch^n' DTS-As" bëttr'Vangïakfmoet'wo'e; en zetten n weer vuur net tuov -s »-v.«»xxx«cxi en de rechtsback op de rechtsbinnennaats "ter- Plaats ondcr de lat hccft bezet* Met wel1?. rfsul' ar)„te";. van Comité: j wijl de linksback naar de rehtsbackiilaats taat' dat weten we' Gevoe9elijk kunnen wij daar- u tvoenng zal plaats vinden op Dinsdag verhuist. De wities hehhl ;'!„flCk,P. !S om het achtertrio het beste deel van het elftal Maart a.s. •endelft. Tuindorp: HRC Visser. Bolweg: Helder aQSC 2, C. Hoek. Beiden aanvang half drie. Kamp. xe klasse. AlkmaarIVV, Bantsma. VIERBONDENWEDSTRIJDEN. De Vierbondenwedstrijden tusschen „luci woruen en zetten ei n r-« reeds direct een flink tempo in en drincen Helders beste prestatie is de 3—1 zege op Ue Alcmaria Victnx a, de HRC geheel op eigen speelhelft terug In de Kennemers <13 Dec. thuis), waarin het geheele eerste minuten zijn reeds een tweetal'corners team schi«erend voor den dag kwam. Maar ook genomen op het HRC-doel, echter zonder suc- de uit"match te9en OSV dient gememoreerd, die ces, Direct hierop weer een corner van den weliswaar met 2—2 eindigde, maar met een betere linksbuiten, deze wordt goed genomen de leiding een overwinnin9 had kunnen zijn. lrou- midvoor kopt in, doch te zacht en de bal' be- ?VenS', de 5-4 nederlaag tegen Assendelft, aldaar, landt bij van Doorn, die met een hoog schoi ls zeker wiit,e" aan de/cferee, die het spel en B-klasse, onder de lat den HRC-keeper van dichtbij on- onvo'doende vo,9de- waardoor de witten gedu- houdbaar nasseert ftnl Dm F*®™ werden. Hierbij een overzicht der prestaties: Het bal hield de aanwezigen tot ruim 3 uur gezellig bijeen. DAMCLUB „TEXEL" houdbaar passeert (1—o). Dan onderneemt Racing een aanval, die door den linksback de der thuisclub wordt onderbroken, deze plaatst A'damsche, N.-H. V.B., Haarl. en Leidsche de, baI naar ziin rechtsbuiten. Jan brengt het v- B-, zullen dit jaar op 24 April en 1 Mei leder sne' °p en een Prachtige, afgemeten op het ASC-terrein te Leiden worden gehouden. yoorzet volgt van zijn voet, Wiebe kogelt Programma ie ronde: '2 uur: L.V.B.—H.V.B. uur: N.-H. V. B.—A. V. B. DE DERDE BEKERRONDE. 3 April a.s. ineens in, maar het goede schot snort oyer de lat. De witjes hebben nu hun vorm te pak ken en bestoken het doel der bezoekers, de linksbinnen wringt zich door de HRC-defensie j heen en schiet hard in, de keeper stopt, doch Club. OSV De Kennemers Hollandia Zaandijk Assendelft KW Meervogels QSC Thuis. 1—2 3—1 1—1 3—1 5—1 3—1 7—1 5—2 Uit. 2—2 2—4 2—3 0—2 3—4 2—5 1—1 6—0 Eierveiling. SCHAGEN, 17 Maart. Aangevoerd 153000 kipeieren. Prijs 52—54 kg 2.70—2.80, 55—57 kg 2.60-2.80, 58—6o iotale uitslag van de in 't afgeloopen kg 2.80—3.10, 61—63 kg 300—3.30, 04— damseizoen gespeelde partijen in de A- 67 kg 330—350; ongewogen wit: J2-5®— 3.10; ongewogen bruin: 2.803.40, alles per 100 stuks. - Aangevoerd 4800 eendeieren. Prijs 2.20— 2.40, per 100 stuks. A-Klasse. neen en scnict nam in, de Keeper stopt, doen Derhalve ls maar één uitwedstrijd gewonnen T kan met vlug genoeg wegwerken en Ver- Van QSC werd beide keeren gewonnen en ook ('j' •o c <D CL »- V) X c a to c. Djjke 26 C. Roepe 6 S. van Heerwaarde 17 C.van Heerwaarde 26 J. G. Witte S. 1 n Fririf"Vnfsingen; Breda: rrisia, Bloemendaal: (Deventer) Utrecht: NACWest- Bloemendaa!RODA urn, „SierdaiI1: DWSRheden; UW-RCH; Maastricht: Roomeijer er 3—0 van, waarmede het einde geven: 13 punten van de 17! kop,t- J Thuis 8 6 1 1 28—10 Verleden week heeft ook Helder C het on Hjt 8 12 5 1821 geslagen kampioenschap van haar afdeeling Totaal 16 7 3 6 4631 behaald. Deze beide kampioenschappen, zoo mede het tienjarig bestaan der H.F.C. „Hel- 13 4 17 G. Kejjzer M. Kerkhof M. Bakker S. Ros Het totaal-resultaat der drie laatste seizoenen is: S. Kuiper Ned v„' .ÏTÏk 7°rdt de 3mr°^de den ["eu!ei OI)tfutsclt hem den bal en deponeert tegen Meervogels bleef de club ongeslagen. De'Joh. Hillenius ziin H,!' J gespeeld. De ie klassers het leder in het net (2—0). Even later maakt thuiswedstrijden hebben den doorslag moeten W. Hillenius zijn aan ook van de partij en vele verre reizen n m\*'en ondernomen worden. e noemen de volgende wedstrijden: Hoog a. d. Zaan: KFCAlmelo; Zaandijk: ZaandlJk—ZFC; Venlo: VVV-OSV; Tilburg tt-1 bparta; Krommenie: KW—Hengelo: Hdversum: Hilversum—Haarlem; Hengelo: 1 u Dan ua—Ajax; Nieuwendam DWV-HD Rotterdam EHieno°rdDe Kennemers; Dordrecht- Df^l?lor—R°bur et Velocitas -Blauw Wh ^KeVerw'*: Eindhoven: PSV lois: CVV-z'el' -rg: NOAD-ADO; Char- tunus; Goor: GFc^7„ I?.aaÜem: HFC-Nep- Arnhemsche Bovs- Hel alfvveg: Halfweg Quick (Gr.) Ede" Éde F°n- He'mond—Be vtoc Ede Frisia; Den Haag. der"-adpsiranten, worden feestelijk gevierd in seizoen Casino op Zaterdag 9 April a.s. De stand der beide kampioenselftallen is: Helder A 9801 624 Helder C 15 15 o o 129—6 gesp. gew. gel. verl. goals 1299—'30 18 7 1 10 46—65 1930—'31 18 13 1 4 69—37 1931—'32 16 7 3 6 46—31 Totaal 52 27 5 20 161—133 p-Hooijberg 15 G. P. Koorn 27 17 59 28 28 28 28 28 20 26 25 25 22 24 26 e rj 8 V C H «V 0 te V- <U V h 20 2 4 4 1 1 12 6 0 16 7 3 14 9 5 13 11 4 11 8 9 10 14 4 10 15 3 4 11 5 10 14 2 10 9 6 18 8 4 2 18 2 12 10 2 1 21 4 Medon, 17 Maart te Penang. Tantalus, 16 Maart te Marseille. Peisander, pass. 16 Maart Gibraltar. Polydorus, 15 Maart v. Shanghai. Sarpedon, 16 Maart v. Hongkong. Halcyon Lijn. Stad Amsterdam, 16 Maart v. Rosario, HollandBritsch-Indië Lijn. Streefkerk, u., pass. 16 Maart Perim. HollandAfrika Lijn. Breedijk, pass. 17 Maart Lizard. Amstelkerk, u., 18 Maart v. Las Palma». Khpfontein, u., 17 Maart te Beira. Rietfontein, t., 17 Maart v. Southampton. Springfontein, 17 Maart v. Beira. Nieuwkerk, u., 17 Maart te Kaapstad. Nijkerk, t., pass. 18 Maart Gibraltar. HollandWest-Afrika Lijn. Eemland, 19 Maart te R'dam. Maaskerk, 18 Maart te A'dam. Reggestroom, u., 15 Maart v. Dakar. JavaNew-York Lijn. Myrmidon, 17 Maart v. New York. Kota Radja, pass. 18 Maart Sagres. Palembang, 17 Maart v. Suez. B-Klasse. COMPETITIE-OVERZICHT H F.C. „HELDER". (Seizoen 1931'32. Helder heeft haar fraaie eindspurt niet met een MSC'zege kunnen besluiten. Hollandia wist de withem- den met 32 te slaan. Na de degradatie in 192? zijn nu 3 seizoenen in de 3e klasse gespeeld en Avanti' HBS; IJmuiden: VSVi den met 32 te slaan. Na de degradatie in 1929 J. Stain 13 8 3 2 G. Held 16 11 5 0 J. P. Standaart 38 7 7 4 J. Kikkert 18 7 9 2 D. G. Bakker 7 1 5 1 J. 1 a lder 14 4 7 3 J. Scnaatseberg 15 8 6 1 Schumaker 14 5 5 4 D. de Ruiter 9 2 6 1 DEN HELDER, 17 Maart. Q aa Aangevoerd 29047 kipeieren. Prijs 52—54 Sembilan, 17 Maart v. Colombo. n kg 2.70—2.80, 55—57 kg 2.80—3.00, 58— Phemius, pass. 17 Maart Perim. p 60 kg 3.00-3.20, 61-63 kg 3-20-3.50, per Emzetco-Lijn. 100 stuks. 85 Aangevoerd 1057 eendeleren. Prijs 2.40— 83 2.70. pr 100 stuks. 301 31 I NOORDSCHARWOUDE, 18 Maart. 24 Gele nep 7-7°, drielingen 10.30—11, uien 23 9-201 10, grove uien 1010.80, peen 3.70, kl. peen 2.10, kroten 0.601.40,1 roode kool 0.60—3.10, D. witte kool 1.20 2.70, gle kool 0.602, alles pr 100 kg. ALKMAAR 18 Maart een boschje van jonge dennenboomen, J Kaasmarkt. Aangevoerd 76 stapels, wegende Lig ik languit' en over mÖ heen kofmen b 66,347 kg. Fabriekskaas: 41 stapels kleine 24. zoe P aromen' 0 2 stapels commissie 25. Boerenkaas: 2 sta- Veraf hoor ik vogelgefluit. I pels kleine 25 en 2 stapels commissie 22. Alles met rijksmerk. Handel matig. De zon schijnt op der dennen kruinen, Zilverig zijn ze, ik aanschouw mij oprichtend 18 ALKMAAR, 18 Maart. i van mijn geurend bed, Graanmarkt. Aangevoerd 428 hl's als: 1 hl Hun toppen tegen het hemelsblauw. 18 tarwe; 54 hl gerst (zaai) 9 en gerst chev 16 6.267.75; 223 hl haver 6.607.75; zaai Maar het dennendak boven mijn hoofd, 3 haver 8; 109 hl boonen. w.o.: paardeboonen welks naalden zachtjes beven U 6.75; bruine boonen 7-8, oude bruine boo Heeft mjj eep za]i{te rust gegeven 17 nen 4.505', citroenboonen 12—17; duiven- boonen 8.50—10.50; witte boonen 14—16. rCÜ, ,/AKT 7T7W f 13 hl kanariezaad 7.75; 2 hl diversen; tuin- GER1 VAN DER ZEIL 0 boonen 20; 26 hl erwten, w.o.: groene erw- Jonge Elisabeth, pass. 16 Maart Finisterre. Jonge Jacobus, pass. 17 Maart Gibraltar. Jonge Anthony, 17 Maart v. Gandia. Jonge Jacobus, 18 Maart te Oran. (Ongecorrigeerd). BOSCH—RUST. (Zomer-seizoen X931.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1932 | | pagina 25